Парцел Тръстеник

Тръстеник ИД 556-2014 - МЕСТНОСТ "ПОЛЕТО"
НИВА, находяща се в землището на с. ТРЪСТЕНИК, ЕКАТТЕ:73362, общ.ИВОНОВО, обл. РУСЕНСКА, в местността „ПОЛЕТО“, с площ от 24,700 дка /двадесет и четири декара и седемстотин кв.м./, представляваща имот № 191002 /едно девет едно нула нула две/, четвърта категория при неполивни условия, при граници: имот № 191047- нива, имот № 191022- нива, имот № 000084 - полски път, имот № 191038 – нива, имот № 191001 - нива, имот № 191024 - широколистна гора, имот № 191025 – широколистна гора, имот № 191026-широколистна гора, имот № 191001-нива. ВЪРХУ ИМОТА ИМА УЧРЕДЕНА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА С АКТ.№ 130,ТОМ 3, РЕГ. № 13866/23.10.2012г., дело № 7767/2012. НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 19 500.00 лв. /представляваща 75 % от оценката в размер на 26 000.00 лв./.
17.11.16 г., 21:30 targimot.com
24700.0 м²
19 500,00 лв
1. 2/11 /две единадесети/ идеална част от ИМОТ № 319023 /триста и деветнадесет хиляди двадесет и три/, находящ се в землището на село Тръстеник, община Иваново, област Русе, в местността ДВЕ ПЕЧАЛБИ, с начин на трайно ползване НИВА, с площ от 15.332 дка /петнадесет декара триста тридесет и два квадратни метра/, седма категория, при граници и съседи: имот № 319022 – нива, имот № 319021 – нива, имот № 319020 – нива, имот № 319011 – нива, землищна граница и имот № 319024 – нива. Начална цена, от която ще започне проданта: 2090.72 лева. 2. 2/11 /две единадесети/ идеална част от ИМОТ № 405028 /четиристотин и пет хиляди двадесет и осем/, находящ се в землището на село Мечка, община Иваново, област Русе, в местността ЧЕРНОВОДА, с начин на трайно ползване НИВА, с площ от 6.190 дка /шест декара сто и деветдесет квадратни метра/, пета категория, при граници и съседи: имот № 405004 – изоставена нива, имот № 462058 – полски път, имот № 405029 – изоставена нива, имот № 405002 – нива и имот № 405001– изоставена нива. Начална цена, от която ще започне проданта: 844.09 лева.
6.11.16 г., 0:12 targimot.com
15332.0 м²
2 090,00 лв
2. 2/11 /две единадесети/ идеална част от ИМОТ № 405028 /четиристотин и пет хиляди двадесет и осем/, находящ се в землището на село Мечка, община Иваново, област Русе, в местността ЧЕРНОВОДА, с начин на трайно ползване НИВА, с площ от 6.190 дка /шест декара сто и деветдесет квадратни метра/, пета категория, при граници и съседи: имот № 405004 – изоставена нива, имот № 462058 – полски път, имот № 405029 – изоставена нива, имот № 405002 – нива и имот № 405001– изоставена нива. Начална цена, от която ще започне проданта: 844.09 лева.
6.11.16 г., 0:12 targimot.com
6190.0 м²
844,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба парцели в град Тръстеник

Парцел, 7150m 2 (продажба)

с.Скравена, общ. Ботевград
Предлагаме Ви парцел, находящ се в местността Тръстеник, на главен път Е79 в участъка от разклона за Ботевград в посока ... с. Скравена. Площта му е 7 175 кв.м., от които с лице на пътя са 88 м. Имота е с разрешително за ресторант и ... бензиностанция. Има изградените необходими съоръжения за използването му като бензиностанция. Към момента обекта не е действащ
15.07.16 г., 19:02 officespace.bg
470 000,00 €

Парцел, 7150m 2 (продажба)

с.Скравена, общ. Ботевград Таня Тодорова
Предлагаме Ви парцел, находящ се в местността Тръстеник, на главен път Е79 в участъка от разклона за Ботевград в посока ... с. Скравена. Площта му е 7 175 кв.м., от които с лице на пътя са 88 м. Имота е с разрешително за ресторант и ... бензиностанция. Има изградените необходими съоръжения за използването му като бензиностанция. Към момента обекта не е действащ
19.04.16 г., 7:16 homes.bg
7150.0 м²
470 000,00 €