Парцел, 600m 2 (продажба)

с.Чифлик, общ. Троян
Продавам лятна градина срещу хотел 'Одисей'. 600 кв. м. , Прекрасна планинска панорама. Чудесно място за отдих и почивка. Продава се и хотела .
17.01.17 г., 11:43 homes.bg
600.0 м²
200 000,00 лв
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.79.60 по КК и КР на гр. Троян, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18.11/20.04.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота местност Беликов рът. с площ 1854 кв.м.. с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, стар идентификатор няма, номер по предходен план 079060, при съседни имоти с идентификатори: 73198.312.5, 73198.312.6, 73198.79.61, 73198.312.11, 73198.79.64, 73198.79.65, 73198.79.59.
16.01.17 г., 18:16 targimot.com
1854.0 м²
23 002,00 лв
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.79.59 по КК и КР на гр. Троян, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18.11/20.04.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота местност Беликов рът, с площ 1875 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, стар идентификатор няма, номер по предходен план 079059, при съседни имоти с идентификатори: 73198.312.5, 73198.79.60, 73198.79.64, 73198.79.33, 73198.312.4, ведно с построените в имота: СГРАДА с идентификатор 73198.79.59.1 със застроена п^ощ 65 кв.м., брой етажи 1, с предназначение: жилищна сграда - еднофамилна. СГРАДА с идентификатор 73198.79.59.2 застроена площ 160 кв.м., брой етажи 1, с предназначение: селскостопанска сграда. СТРАДА с идентификатор 73198.79.59.3 със застроена площ 47 кв.м., брой етажи 1, с предназначение: селскостопанска сграда. СГРАДА с идентификатор 73198.79.59.4 със застроена площ 98 кв.м., брой етажи 1, с предназначение: селскостопанска сграда.
16.01.17 г., 17:47 targimot.com
1875.0 м²
62 002,00 лв

Парцел, 4370m 2 (продажба)

с.Голяма Желязна, общ. Троян
Ако искате да видите този залез от френските прозорци на вашата къща или да изненадате гостите си със спиращи дъха гледки над яз. Сопот, това е вашето място. Предлагаме два имота на 150м. от брега на язовира на южен склон с одобрени ПУП и проекти за " Къщи за гости" и спортни съоръжения. УПИ с площ 4370кв.м. с показатели кинт 0.15, плътност 10%, възможно РЗП над кота "0"- 641кв.м. с цена 85 000 лева и поземлен имот с площ 3101кв.м. със статут на "нива" с цена 20 000 лева. При покупка на двата имота обща цена в размер на 100 000 лева. В цената влиза и одобрен проект по Европейските програми за развитие. За допълнителна информация моля позвънете на 0899943037 Ивайло Янков.
12.01.17 г., 17:25 officespace.bg
85 000,00 лв

Земеделска земя Борима

Борима Община Троян, с. Борима
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален № 301 (триста и едно), с идентификатор № 05445.151.301, съгласно Скица на поземлен имот № 38852/27.10.2011 г. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-21/24.03.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – Нива, с площ на имот 1137 (хиляда сто тридесет и седем) кв.м. по кадастралния план на с. Борима, одобрен със Заповед № 769/14.04.1980 г., включен към парцел XVI – “За парк“ (Шестнадесет – арабско), в кв. 71 (седемдесет и едно) по регулационния план на селото, одобрен със Заповед № 769/14.04.1980 г., при граници: имот № 274, имот № 299, имот № 273, имот № 271, имот № 268, имот № 275 и при граници, съгласно Скица № 38852/27.10.2011 г.: имот № 05445.151.268; имот № 05445.151.271; имот № 05445.151.273; имот № 05445.151.299; имот № 05445.151.274 и имот № 05445.151.275. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 671/2014г.
9.01.17 г., 18:14 targimot.com
1137.0 м²
2 400,00 лв

Парцел ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян, местност "Братински дол"
1/4 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.104.4 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, сто и четири, точка, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-11/20.04.2007г. на Изп.директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Троян, п.к.5600, местност „БРАТИНСКСИ ДОЛ", с площ по документ от 676,00 кв.м. /шестстотин седемдесет и шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при съседи: имоти с идентификатори 73198.104.58, 73198.104.5, 73198.104.8, 73198.102.72, 73198.104.3;; Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №1140/15
6.01.17 г., 18:20 targimot.com
169.0 м²
565,00 лв

Парцел ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян, местност "Власковското"
1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с иде. № 73198.517.273 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, петстотин и седемнадесет, точка, двеста седемдесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18- 11/20.04.2007г. на Изп.директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Троян, п.к.5600, ул. „Калчевска", местност „ВЛАСКОВСКОТО, с площ по документ от 327,00 кв.м. /триста двадесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при съседи: имоти с идентификатори 73198.103.146, 73198.517.272, 73198.517.274. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №1140/15
6.01.17 г., 18:20 targimot.com
164.0 м²
439,00 лв

Парцел, 1120m 2 (продажба)

с.Гумощник, общ. Троян
Парцел за жилищно строителство в с. Гумощник, до парцела има вода и ток.
5.01.17 г., 9:03 officespace.bg
7 000,00 лв

Парцел, 1120m 2 (продажба)

с.Гумощник, общ. Троян Пламен Димов
Парцел за жилищно строителство в с. Гумощник, до парцела има вода и ток.
4.01.17 г., 14:51 homes.bg
1120.0 м²
7 000,00 лв

Парцел, 1010m 2 (продажба)

с.Шипково, общ. Троян Цветодор Тодоров
Имоти Търновград Ви предлага парцел в регулация на Шипковски минерални бани с площ 1010 кв. м. Намира се до път, ток, вода, на тихо и спокойно място и на 150м. от минералния басейн. Мястото е подходящо за вила или къща за гости. Номер на офертата 1961
18.12.16 г., 10:54 homes.bg
1010.0 м²
18 400,00 €

Парцел, 4543m 2 (продажба)

с.Дебнево, общ. Троян Кристин Бакьова
Поземлен имот за продажба в с. Дебнево, общ. Троян, с площ от 4543 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен и складов обект, ведно с построените в имота: СГРАДА със застроена площ 101кв.м., брой етажи 1, с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, СГРАДА със застроена площ от 168 кв.м, брой етажи 1, СГРАДА със застроена площ 498 кв.м, брой етажи 1, СГРАДА със застроена площ 53 кв.м., брой етажи 1, СГРАДА със застроена площ от 59 кв.м, брой етажи 1, СГРАДА със застроена площ 69 кв.м, брой етажи 1, СГРАДА със застроена площ 191 кв.м, брой етажи 1, СГРАДА със застроена площ 117 кв.м, брой етажи 1. Имотът е обявен на публична продан.
14.12.16 г., 7:57 homes.bg
4543.0 м²
62 329,00 €

Парцел, 4543m 2 (продажба)

с.Дебнево, общ. Троян
Поземлен имот за продажба в с. Дебнево, общ. Троян, с площ от 4543 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен и складов обект, ведно с построените в имота: СГРАДА със застроена площ 101кв.м., брой етажи 1, с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, СГРАДА със застроена площ от 168 кв.м, брой етажи 1, СГРАДА със застроена площ 498 кв.м, брой етажи 1, СГРАДА със застроена площ 53 кв.м., брой етажи 1, СГРАДА със застроена площ от 59 кв.м, брой етажи 1, СГРАДА със застроена площ 69 кв.м, брой етажи 1, СГРАДА със застроена площ 191 кв.м, брой етажи 1, СГРАДА със застроена площ 117 кв.м, брой етажи 1. Имотът е обявен на публична продан.
13.12.16 г., 17:16 officespace.bg
62 329,00 €

Парцел ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян, ул. "Борова" № 19
Недвижим имот, находящ се в град Троян, община Троян, област Ловеч, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.285.31 /седем три едно девет осем точка, две осем пет, точка, три едно/, по кадастралната карта регистри на града одобрени със заповед № РД-18-11 от 20.04.2007г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с площ 950 /деветстотин и петдесет/ кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, с идентификатор: 285021 /две осем пет нула две едно/, при съседи: имоти с идентификатори: 73198.285.5 /седем три едно девет осем, точка, две осем пет точка, пет/; 73198.506.631 /седем три едно девет осем, точка, пет нула шест точка, шест три едно/; 73198.506.463 /седем три едно девет осем, точка, пет нула шест, точка, четири шест три/. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №1107/14
7.12.16 г., 19:41 targimot.com
950.0 м²
13 200,00 лв
1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.104.4 по КК и КР на град Троян, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-11/20.04.2007 п на ИД на АГКК, с адрес на имота: местност „Братински дол", целият с площ: 676 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, при съседни имоти с йдентификатори: 73198.104.58, 73198.104.5, 73198.104.8, 73198.102.72, 73198.104.3
5.12.16 г., 18:15 targimot.com
676.0 м²
1 842,00 лв
1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.517.273 по КК и КР на град Троян, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-11/20.04.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота: гр. Троян, п.к. 5600, Калчевска, целият с площ: 327 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, при съседни имоти с идентификатори: 73198.103.146, 73198.517.272, 73198.517.274, който съгласно доказателствен акт представлява ва, находяща се в землището на гр. Троян, област Ловеч, с ЕКНМ 73198, в местността "Власковското", с площ 0.504 кв.м., представляваща имот № 103100 по картата на землището, при граници и съседи: имот № 103146 - дере на Община град Троян, имот№ 103101 - нива на Христо Сосимов Дуйлешки, имот№ 103099 - ливада на Община гр. Троян.
5.12.16 г., 18:08 targimot.com
327.0 м²
714,00 лв

Парцел, 860m 2 (продажба)

с.Балканец, общ. Троян
Дворно място в самото селище, в регулация с ток и вода.Изключителна природа, населен район подходящ за отдих. СЪДЕЙСТВАМЕ ПРИ КРЕДИТИРАНЕ И ПРИ НАБАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПОВЯДВАНЕ НА СДЕЛКА ПРЕД НОТАРИУС !
1.12.16 г., 11:55 officespace.bg
11 000,00 лв

Парцел, 1000m 2 (продажба)

с.Чифлик, общ. Троян Мария Иванова
ЕКСКЛУЗИВНО - САМО ОТ НАС !!! М.Г. ПРОПЪРТИС предлага на Вашето внимание: парцел един декар с лице на асфалтов път, с ПУП с параметри: Кинт-1,0; кота корниз-10м.; плътност на застрояване-до 60%, ток и вода на границата, находящ се само на 800 метра от известния комплекс "ЧИФЛИКА" разполагащ с открит минерален басейн. Подходящ е за изграждане на една или две фамилни къщи или къща/и за отдих. Намира се на 15 км. югозападно от гр.Троян, в подножието на старопланинския резерват "КОЗЯ СТЕНА".
25.11.16 г., 22:46 homes.bg
1000.0 м²
9 000,00 €

Парцел ТРОЯН

ТРОЯН с. Шипково, м. "Крушево", общ. Троян, обл. Ловеч
4555/9927 идеални части от поземлен имот находящ се в землището на с. Шипково, община Троян, Ловешка област, ЕКАТТЕ 83212, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кад. № 022479 /двадесет и две хиляди четиристотин седемдесет и две/ по картата на землището, с площ 4555 /четири хиляди петстотин петдесет и пет/ кв.м., начин на трайно ползване: ЛИВАДА, седма категория, местност „КРУШЕВО“, при граници: имот № 022467- наследници Стайко Георгиев Стайков , имот № 022415- полски път Община Троян, имот № 022452- наследници Минко Калев Йовчевски, имот № 022451- Йовчо Калев Йовчевски, имот № 022473- земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 022463- Цочо Колев Йовчевски, имот № 022392- Васил Дочев Попски. Имотът е образуван от имот № 022466 /двадесет и две хиляди четиристотин шестдесет и шест/ и имот № 022465 /двадесет и две хиляди четиристотин и шестдесет и пет/. А съгласно скица на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 83212.22.514 /осемдесет и три хиляди двеста и дванадесет, точка, двадесет и две, точка, петстотин и четиринадесет / по картата на землището, с площ от 9927 кв.м. /девет хиляди деветстотин двадесет и седем/, начин на трайно ползване: ЛИВАДА, трайно предназначение на територията: ЗЕМЕДЕЛСКА, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, при съседи: 83212.22.452, 83212.22.451, 83212.22.562, 83212.22.499, 83212.22.463, 83212.22.464, 83212.22.392, 83212.22.393, 83212.22.411, 83212.22.415, 83212.22.522. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 130/14.
21.11.16 г., 20:31 targimot.com
4555.0 м²
57 450,00 лв

Парцел в село Шипково

Ловеч и област Троян Шипково
Имоти Търновград Ви предлага парцел в регулация на Шипковски минерални бани с площ 1010 кв. м. Намира се до път, ток, вода, на тихо и спокойно място и на 150м. от минералния басейн. Мястото е подходящо за вила или къща за гости. Номер на офертата 1961
17.11.16 г., 3:45 555.bg
1010.0 м²
36 064,00 лв

Земеделска земя ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян, местност "Длъжовската"
1/3 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ е идентификатор 16986.32.13 /едно шест девет осем шест, три две едно три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Горно Трапе, обшина Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-25/01.04.2009 г., на Изп. Директор на АГКК, Адрес на поземления имoт: местност „ДЛ ЪЖОВСКАТА“, Площ: 675 кв.м. , Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 16986.32.14, 16986.32.36, 16986.32.20, 16986.32.37.; Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №501/15
16.11.16 г., 19:30 targimot.com
225.0 м²
54,00 лв

Земеделска земя ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян, местност "Дядово Мариново"
1/3 ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ е идентификатор 73198.147.3 по КККР на гр. Троян, одобрена със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 год. на Изп. Директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ДЯДОВО МАРИНОВО", Площ 1653 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, НТП: Друг вид земеделска земя, стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: няма, Съседи: 73198.147.18, 73198.323.6, 73198.144.20, 73198.147.1.; Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №501/15
16.11.16 г., 19:28 targimot.com
551.0 м²
132,00 лв

Земеделска земя ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян, местност "Набодля"
1/3 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ид. № 02302.22.54 по КККР на с. Балабанско, община Троян, област Ловеч, одобрени със заповед № РД-18-18/19.03.2009 год. На Изп. Директор на АГКК, Адрес на поземления имот: с. Балабанско, п.к. 5615, местност ,,НАБОДЛЯ", площ: 1948 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, НТП: Овощна градина. Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 02302.22.53, 02302.22.55.; Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №501/5
16.11.16 г., 19:28 targimot.com
650.0 м²
150,00 лв

Земеделска земя ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян, местност "Сапунджийското"
1/3 една трета ид. част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ид. № 73198.39.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри па rp. Троян, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 год. на Изп. Директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „Сапунджийското“, площ: 1475 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин да трайно ползване; Друг вид земеделска земя, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: .няма, Съседи: 73198.39.17 , 73198.39.39 , 73198.39.15, 73198.39.14, 73198.39.38 Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №501/15
16.11.16 г., 19:28 targimot.com
491.0 м²
118,00 лв

Земеделска земя ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян, местност "Дядово Мариново"
1/3 ид. ч. /една трета идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.147.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-11/20.04.2007 год. на Изпълнителния Директор на АГКК, Адрес па поземления имот: местност“ Дядово Мариново“, площ: 3432 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Овощна градина, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 73198.149.2, 73198.323.34, 73198.147.6, 73198.147.18, 73198.147.2. ; Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №501/15
16.11.16 г., 17:28 targimot.com
1144.0 м²
262,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба парцели в град Троян
1 2 3 4