Парцел ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян, местност "Лисичи дупки"
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 73198.132.37 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, сто тридесет и две, точка, тридесет и седем/, по кадастралната карта на гр. Троян, общ. Троян, обл. Ловеч, одобрена със заповед № РД-18-11/20.04.2007г. на Изп. Директор на АГКК, находящ се в м.”Лисичи дупки”, целият с площ по кадастрална карта от 16 255 (шестнадесет хиляди двеста петдесет и пет) кв.м. с начин на трайно ползване: За складова база, ведно с построените в имота сгради: сграда с идентификатор № 73198.132.37.1, с площ от 98 кв. м., с предназначение – селскостопанска сграда, брой етажи: 1, сграда с идентификатор № 73198.132.37.2, с площ от 241 кв. м., с предназначение – селскостопанска сграда, брой етажи: 1, сграда с идентификатор № 73198.132.37.3, с площ от 232 кв. м., с предназначение – селскостопанска сграда, брой етажи: 1, сграда с идентификатор № 73198.132.37.4, с площ от 153 кв. м., с предназначение – селскостопанска сграда, брой етажи: 1, сграда с идентификатор № 73198.132.37.2, с площ от 25 кв. м., с предназначение – селскостопанска сграда, брой етажи: 1, сграда с идентификатор № 73198.132.37.6, с площ от 229 кв. м., с предназначение – селскостопанска сграда, брой етажи: 1, сграда с идентификатор № 73198.132.37.7, с площ от 276 кв. м., с предназначение – друг вид сграда за обитаване, брой етажи: 1, сграда с идентификатор № 73198.132.37.8, с площ от 113 кв. м., с предназначение: жилищна сграда, еднофамилна, брой етажи: 1, сграда с идентификатор № 73198.132.37.9, с площ от 77 кв. м., с предназначение – селскостопанска сграда, брой етажи: 1, сграда с идентификатор № 73198.132.37.10, с площ от 61 кв. м., с предназначение – селскостопанска сграда, брой етажи: 1, при граници и съседи: имоти с идентификатор № 73198.132.39, № 73198.133.42, № 73198.132.38, № 73198. 84.135, № 73198.507.85 и № 73198.132.36, който имот е идентичен с описания в доказателствен документ за собственост: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ- БАЗИСЕН СКЛАД, находящ се в землището на гр.Троян, Ловешка област, местност ”Лисичи дупки” с ЕКАТТЕ 73198 (седем три едно девет осем), с площ по скица № Ф04044 от 03.05.2007г. на Общинска служба „Земеделие и гори” гр. Троян, от 16 300 (шестнадесет хиляди и триста) кв.м., а по доказателствения документ за собственост от 15 300 (петнадесет хиляди и триста) кв.м., представляващ имот № 083011 (нула осем три нула едно едно) в землището на гр.Троян, при граници имот № 083006- пасище, мера на община Троян, имот № 309053- дървопроизводствена пл. на МЗГ – Държавно лесничейство, имот № 083012 – производствен терен на неустановен собственик и имот № 133042 – местен път на Община Троян, заедно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения в имота. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 621/16
19.04.17 г., 2:52 targimot.com
16255.0 м²
125 220 лв

Парцел, 4100m 2 (продажба)

с.Орешак, общ. Троян Саня Цончева
Асфалтиран път СПЕШНО продава парцел с лице 46м на главен път от с.Орешак за Априлци, гр. Габорово, гр.Варна
6.04.17 г., 8:05 homes.bg
4100.0 м²
6 000 лв

Парцел, 4100m 2 (продажба)

с.Орешак, общ. Троян
СПЕШНО продава парцел с лице 46м на главен път от с.Орешак за Априлци, гр. Габорово, гр.Варна
5.04.17 г., 14:12 officespace.bg
6 000 лв

Земеделска земя Борима

Борима Община Троян, с. Борима
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален № 301 (триста и едно), с идентификатор № 05445.151.301, съгласно Скица на поземлен имот № 38852/27.10.2011 г. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-21/24.03.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – Нива, с площ на имот 1137 (хиляда сто тридесет и седем) кв.м. по кадастралния план на с. Борима, одобрен със Заповед № 769/14.04.1980 г., включен към парцел XVI – “За парк“ (Шестнадесет – арабско), в кв. 71 (седемдесет и едно) по регулационния план на селото, одобрен със Заповед № 769/14.04.1980 г., при граници: имот № 274, имот № 299, имот № 273, имот № 271, имот № 268, имот № 275 и при граници, съгласно Скица № 38852/27.10.2011 г.: имот № 05445.151.268; имот № 05445.151.271; имот № 05445.151.273; имот № 05445.151.299; имот № 05445.151.274 и имот № 05445.151.275. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 671/2014г.
29.03.17 г., 19:55 targimot.com
1137.0 м²
1 800 лв

Парцел, 652m 2 (продажба)

с.Орешак, общ. Троян
Поземлен имот за продажба в с. Орешак, общ. Троян с площ от 652 кв.м., ведно с построената в имота сграда със застроена площ от 91 кв.м., брой етажи два и селскостопанска сграда със застроена площ от 61 кв.м. на един етаж. Имотът е обявен на публична продан за периода 05.05.2017г до 05.06.2017г. Начална цена 34764.00 лева без ДДС
10.03.17 г., 11:17 officespace.bg
17 775 €

Парцел, 15491m 2 (продажба)

с.Гумощник, общ. Троян Кристин Бакьова
Поземлен имот за продажба в с. Гумощник, общ. Троян, местност "Реката" с площ от 15 491 кв.м., начин на трайно ползване - за друг вид складов, производствен обект, заено със застроените в него сгради: едноетажна административна сграда със ЗП 172 кв.м., едноетажна складова база със ЗП 694 кв.м., едноетажна сграда за енергопроизводство със ЗП 114 кв.м., едноетажна сграда за енергопроизводство със ЗП 23 кв.м. и сграда със специално предназначение със ЗП 12 кв.м. Имотът е обявен на публична продан от 24-03-2017 г. до 24-04-2017 Начална цена 82 380 лева.
10.03.17 г., 10:25 homes.bg
15491.0 м²
42 120 €

Парцел, 4543m 2 (продажба)

с.Дебнево, общ. Троян
Поземлен имот за продажба в с. Дебнево, общ. Троян, с площ от 4543 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен и складов обект, ведно с построените в имота: СГРАДА със застроена площ 101кв.м., брой етажи 1, с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, СГРАДА със застроена площ от 168 кв.м, брой етажи 1, СГРАДА със застроена площ 498 кв.м, брой етажи 1, СГРАДА със застроена площ 53 кв.м., брой етажи 1, СГРАДА със застроена площ от 59 кв.м, брой етажи 1, СГРАДА със застроена площ 69 кв.м, брой етажи 1, СГРАДА със застроена площ 191 кв.м, брой етажи 1, СГРАДА със застроена площ 117 кв.м, брой етажи 1. Имотът е обявен на публична продан за периода 05.05.2017г. до 05.06.2017г. Начална цена 92647.50 лева без ДДС
14.03.17 г., 9:58 officespace.bg
47 370 €

Парцел ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян, ул. "Борова" № 19
Недвижим имот, находящ се в град Троян, община Троян, област Ловеч, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.285.31 /седем три едно девет осем точка, две осем пет, точка, три едно/, по кадастралната карта регистри на града одобрени със заповед № РД-18-11 от 20.04.2007г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с площ 950 /деветстотин и петдесет/ кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, с идентификатор: 285021 /две осем пет нула две едно/, при съседи: имоти с идентификатори: 73198.285.5 /седем три едно девет осем, точка, две осем пет точка, пет/; 73198.506.631 /седем три едно девет осем, точка, пет нула шест точка, шест три едно/; 73198.506.463 /седем три едно девет осем, точка, пет нула шест, точка, четири шест три/. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №1107
13.03.17 г., 17:06 targimot.com
950.0 м²
10 560 лв

Парцел, 652m 2 (продажба)

с.Орешак, общ. Троян Кристин Бакьова
Ток Вода Поземлен имот за продажба в с. Орешак, общ. Троян с площ от 652 кв.м., ведно с построената в имота сграда със застроена площ от 91 кв.м., брой етажи два и селскостопанска сграда със застроена площ от 61 кв.м. на един етаж. Имотът е обявен на публична продан за периода 05.05.2017г до 05.06.2017г. Начална цена 34764.00 лева без ДДС
10.03.17 г., 10:56 homes.bg
652.0 м²
17 775 €

Парцел, 4543m 2 (продажба)

с.Дебнево, общ. Троян Кристин Бакьова
Ток Вода Асфалтиран път Поземлен имот за продажба в с. Дебнево, общ. Троян, с площ от 4543 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен и складов обект, ведно с построените в имота: СГРАДА със застроена площ 101кв.м., брой етажи 1, с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, СГРАДА със застроена площ от 168 кв.м, брой етажи 1, СГРАДА със застроена площ 498 кв.м, брой етажи 1, СГРАДА със застроена площ 53 кв.м., брой етажи 1, СГРАДА със застроена площ от 59 кв.м, брой етажи 1, СГРАДА със застроена площ 69 кв.м, брой етажи 1, СГРАДА със застроена площ 191 кв.м, брой етажи 1, СГРАДА със застроена площ 117 кв.м, брой етажи 1. Имотът е обявен на публична продан за периода 05.05.2017г. до 05.06.2017г. Начална цена 92647.50 лева без ДДС
10.03.17 г., 10:25 homes.bg
4543.0 м²
47 370 €

Парцел, 860m 2 (продажба)

с.Балканец, общ. Троян
Ток Вода Асфалтиран път Дворно място в самото селище, в регулация с ток и вода.Изключителна природа, населен район подходящ за отдих. СЪДЕЙСТВАМЕ ПРИ КРЕДИТИРАНЕ И ПРИ НАБАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПОВЯДВАНЕ НА СДЕЛКА ПРЕД НОТАРИУС !
6.03.17 г., 16:28 homes.bg
860.0 м²
11 000 лв

Парцел, 860m 2 (продажба)

с.Балканец, общ. Троян
Дворно място в самото селище, в регулация с ток и вода.Изключителна природа, населен район подходящ за отдих. СЪДЕЙСТВАМЕ ПРИ КРЕДИТИРАНЕ И ПРИ НАБАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПОВЯДВАНЕ НА СДЕЛКА ПРЕД НОТАРИУС !
7.03.17 г., 9:13 officespace.bg
11 000 лв

Парцел, 1767m 2 (продажба)

с.Орешак, общ. Троян
Парцелът е в регулация (УПИ за жилищно строителство). В близост е до училището и кметството на с. Орешак, както и до реката, на много живописно и тихо място. Парцелът има почти правоъгълна форма и е равен. Ток и вода в непосредствена близост. С лице на изграждаща се улица.
5.03.17 г., 11:12 officespace.bg
14 200 €

Парцел, 1767m 2 (продажба)

с.Орешак, общ. Троян
Ток Вода Парцелът е в регулация (УПИ за жилищно строителство). В близост е до училището и кметството на с. Орешак, както и до реката, на много живописно и тихо място. Парцелът има почти правоъгълна форма и е равен. Ток и вода в непосредствена близост. С лице на изграждаща се улица.
4.03.17 г., 16:48 homes.bg
1767.0 м²
14 200 €
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.79.59 по КК и КР на гр. Троян, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18.11/20.04.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота местност Беликов рът, с площ 1875 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, стар идентификатор няма, номер по предходен план 079059, при съседни имоти с идентификатори: 73198.312.5, 73198.79.60, 73198.79.64, 73198.79.33, 73198.312.4, ведно с построените в имота: СГРАДА с идентификатор 73198.79.59.1 със застроена п^ощ 65 кв.м., брой етажи 1, с предназначение: жилищна сграда - еднофамилна. СГРАДА с идентификатор 73198.79.59.2 застроена площ 160 кв.м., брой етажи 1, с предназначение: селскостопанска сграда. СТРАДА с идентификатор 73198.79.59.3 със застроена площ 47 кв.м., брой етажи 1, с предназначение: селскостопанска сграда. СГРАДА с идентификатор 73198.79.59.4 със застроена площ 98 кв.м., брой етажи 1, с предназначение: селскостопанска сграда.
16.01.17 г., 17:47 targimot.com
1875.0 м²
62 002 лв
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.79.60 по КК и КР на гр. Троян, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18.11/20.04.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота местност Беликов рът. с площ 1854 кв.м.. с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, стар идентификатор няма, номер по предходен план 079060, при съседни имоти с идентификатори: 73198.312.5, 73198.312.6, 73198.79.61, 73198.312.11, 73198.79.64, 73198.79.65, 73198.79.59.
16.01.17 г., 18:16 targimot.com
1854.0 м²
23 002 лв

Парцел, 4370m 2 (продажба)

с.Голяма Желязна, общ. Троян
Ако искате да видите този залез от френските прозорци на вашата къща или да изненадате гостите си със спиращи дъха гледки над яз. Сопот, това е вашето място. Предлагаме два имота на 150м. от брега на язовира на южен склон с одобрени ПУП и проекти за " Къщи за гости" и спортни съоръжения. УПИ с площ 4370кв.м. с показатели кинт 0.15, плътност 10%, възможно РЗП над кота "0"- 641кв.м. с цена 85 000 лева и поземлен имот с площ 3101кв.м. със статут на "нива" с цена 20 000 лева. При покупка на двата имота обща цена в размер на 100 000 лева. В цената влиза и одобрен проект по Европейските програми за развитие. За допълнителна информация моля позвънете на 0899943037 Ивайло Янков.
12.01.17 г., 17:25 officespace.bg
85 000 лв

Парцел, 1120m 2 (продажба)

с.Гумощник, общ. Троян
Парцел за жилищно строителство в с. Гумощник, до парцела има вода и ток.
5.01.17 г., 9:03 officespace.bg
7 000 лв

Парцел, 1120m 2 (продажба)

с.Гумощник, общ. Троян Пламен Димов
Ток Вода Асфалтиран път Парцел за жилищно строителство в с. Гумощник, до парцела има вода и ток.
4.01.17 г., 14:51 homes.bg
1120.0 м²
7 000 лв

Земеделска земя Борима

Борима Община Троян, с. Борима
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален № 301 (триста и едно), с идентификатор № 05445.151.301, съгласно Скица на поземлен имот № 38852/27.10.2011 г. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-21/24.03.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – Нива, с площ на имот 1137 (хиляда сто тридесет и седем) кв.м. по кадастралния план на с. Борима, одобрен със Заповед № 769/14.04.1980 г., включен към парцел XVI – “За парк“ (Шестнадесет – арабско), в кв. 71 (седемдесет и едно) по регулационния план на селото, одобрен със Заповед № 769/14.04.1980 г., при граници: имот № 274, имот № 299, имот № 273, имот № 271, имот № 268, имот № 275 и при граници, съгласно Скица № 38852/27.10.2011 г.: имот № 05445.151.268; имот № 05445.151.271; имот № 05445.151.273; имот № 05445.151.299; имот № 05445.151.274 и имот № 05445.151.275. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 671/2014г.
9.01.17 г., 18:14 targimot.com
1137.0 м²
2 400 лв

Парцел, 1010m 2 (продажба)

с.Шипково, общ. Троян Цветодор Тодоров
Имоти Търновград Ви предлага парцел в регулация на Шипковски минерални бани с площ 1010 кв. м. Намира се до път, ток, вода, на тихо и спокойно място и на 150м. от минералния басейн. Мястото е подходящо за вила или къща за гости. Номер на офертата 1961
18.12.16 г., 10:54 homes.bg
1010.0 м²
18 400 €

Парцел ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян, ул. "Борова" № 19
Недвижим имот, находящ се в град Троян, община Троян, област Ловеч, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.285.31 /седем три едно девет осем точка, две осем пет, точка, три едно/, по кадастралната карта регистри на града одобрени със заповед № РД-18-11 от 20.04.2007г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с площ 950 /деветстотин и петдесет/ кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, с идентификатор: 285021 /две осем пет нула две едно/, при съседи: имоти с идентификатори: 73198.285.5 /седем три едно девет осем, точка, две осем пет точка, пет/; 73198.506.631 /седем три едно девет осем, точка, пет нула шест точка, шест три едно/; 73198.506.463 /седем три едно девет осем, точка, пет нула шест, точка, четири шест три/. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №1107/14
7.12.16 г., 19:41 targimot.com
950.0 м²
13 200 лв

Парцел в село Шипково

Ловеч и област Троян Шипково
Имоти Търновград Ви предлага парцел в регулация на Шипковски минерални бани с площ 1010 кв. м. Намира се до път, ток, вода, на тихо и спокойно място и на 150м. от минералния басейн. Мястото е подходящо за вила или къща за гости. Номер на офертата 1961
17.11.16 г., 3:45 555.bg
36 064 лв

Парцел ТРОЯН

ТРОЯН с. Шипково, м. "Крушево", общ. Троян, обл. Ловеч
4555/9927 идеални части от поземлен имот находящ се в землището на с. Шипково, община Троян, Ловешка област, ЕКАТТЕ 83212, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кад. № 022479 /двадесет и две хиляди четиристотин седемдесет и две/ по картата на землището, с площ 4555 /четири хиляди петстотин петдесет и пет/ кв.м., начин на трайно ползване: ЛИВАДА, седма категория, местност „КРУШЕВО“, при граници: имот № 022467- наследници Стайко Георгиев Стайков , имот № 022415- полски път Община Троян, имот № 022452- наследници Минко Калев Йовчевски, имот № 022451- Йовчо Калев Йовчевски, имот № 022473- земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 022463- Цочо Колев Йовчевски, имот № 022392- Васил Дочев Попски. Имотът е образуван от имот № 022466 /двадесет и две хиляди четиристотин шестдесет и шест/ и имот № 022465 /двадесет и две хиляди четиристотин и шестдесет и пет/. А съгласно скица на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 83212.22.514 /осемдесет и три хиляди двеста и дванадесет, точка, двадесет и две, точка, петстотин и четиринадесет / по картата на землището, с площ от 9927 кв.м. /девет хиляди деветстотин двадесет и седем/, начин на трайно ползване: ЛИВАДА, трайно предназначение на територията: ЗЕМЕДЕЛСКА, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, при съседи: 83212.22.452, 83212.22.451, 83212.22.562, 83212.22.499, 83212.22.463, 83212.22.464, 83212.22.392, 83212.22.393, 83212.22.411, 83212.22.415, 83212.22.522. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 130/14.
21.11.16 г., 20:31 targimot.com
4555.0 м²
57 450 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба парцели в град Троян
1 2 3