Парцел Стамболийски

Стамболийски община Стамболийски, ул. „Цар Симеон” № 29Б
ид № 20168250400322 - 2. ДВОРНО МЯСТО с общо пространство от 600,00 кв. м. (шестстотин квадратни метра), находящо се в гр. Стамболийски, община Стамболийски, Пловдивска област с административен адрес: гр. Стамболийски, ул. „Цар Симеон” № 29Б (двадесет и девет „Б”), съставляващо УПИ XXIV-1343, 1344 (двадесет и четири римско трие хиляда триста четиридесет и три запетая хиляда триста четиридесет и четири арабско) в квартал 55 (петдесет и пет) по плана на гр. Стамболийски, одобрен със Заповед №№ 413/18.07.1996 г. и 123/30.04.2004 г., ВЕДНО с всички подобрения и приращения в описаното дворно място, при граници: на север – УПИ XXV – 1343, на юг – улица, на запад УПИ XX-1343, 1344, на изток УПИ IXX-1345 и на североизток – УПИ VII-1346. Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е в размер на 18 000 лв. (осемнадесет хиляди лева), съставляваща 80% от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 485 във вр. с чл. 468, ал. 1 и чл. 494 от ГПК.
17.01.17 г., 17:49 targimot.com
600.0 м²
18 000,00 лв

Парцел Стамболийски

Стамболийски община Стамболийски, ул. „Цар Симеон” № 29
ид № 20168250400322 - ДВОРНО МЯСТО с общо застроено и незастроено пространство от 550,00 кв. м. (петстотин и петдесет квадратни метра), находящо се в гр. Стамболийски, община Стамболийски, Пловдивска област с административен адрес: гр. Стамболийски, ул. „Цар Симеон” № 29 (двадесет и девет), съставляващо УПИ VI-1343, 1344 (шест римско тире хиляда триста четиридесет и три запетая хиляда триста четиридесет и четири арабско) в квартал 55 (петдесет и пет) по плана на гр. Стамболийски, одобрен със Заповеди №№ 413/18.07.1996 г. и 123/30.04.2004 г., при граници на дворното място: на север – УПИ V-1343, 1344, на юг – улица, на запад УПИ XXI-1342 и на изток УПИ XX – 1343, 1344. В горепосоченото дворно място е изградена многоетажна жилищна сграда със самостоятелни обекти в сградата, които не са включени в посочената цена, като началната цена е само и единствено за дворното място. Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е в размер на 9900 лв. (девет хиляди и деветстотин лева), съставляваща 80% от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 485 във вр. с чл. 468, ал. 1 и чл. 494 от ГПК.
17.01.17 г., 17:49 targimot.com
550.0 м²
9 900,00 лв

Парцел Стамболийски

Стамболийски община Стамболийски, ул. „Цар Симеон” № 29
ид № 20168250400322 - ДВОРНО МЯСТО с общо пространство от 600 кв. м. (шестотин квадратни метра), находящо се в гр. Стамболийски, Пловдивска област, ул. „Цар Симеон“ № 29, съставляващо УПИ XX – 1343, 1344 (двадесет римско – хиляда триста четиридесет и три, хиляда триста четиридесет и четири арабско), в кв. 55 (петдесет и пет) по плана на гр. Стамболийски, при граници: улица, УПИ VI – 1343, 1344, УПИ V – 1343, 1344, УПИ XXIV – 1343, 1344 в кв. 55. С протокол от 11.10.2016 г. за опис на недвижими имоти се констатира изграден в гореописаното дворно място МЕТАЛЕН НАВЕС със застроена площ от 180,00 кв. м. (сто и осемдесет квадратни метра). Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е в размер на 24 120 лв. (двадесет и четири хиляди и сто лева), съставляваща 80% от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 485 във вр. с чл. 468, ал. 1 и чл. 494 от ГПК.
17.01.17 г., 17:48 targimot.com
600.0 м²
24 120,00 лв

Парцел, 1518m 2 (продажба)

гр.Стамболийски, общ. Стамболийски
Парцелът е нова регулация- без инфраструктура. Намира се в района на бившите оранжерий-зад стадиона.
13.01.17 г., 1:06 homes.bg
1518.0 м²
20 000,00 €

Парцел Стамболийски

Стамболийски М-Т НАД ШОСЕТО
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ!
6.01.17 г., 18:19 targimot.com
2000.0 м²
42 000,00 лв

Парцел, 282m 2 (продажба)

гр.Стамболийски, общ. Стамболийски
Номер в агенцията: 4797 Стамболийски, в началото, парцел 282 кв.м. Ъглов. Цена - 9 900 лева. За повече оферти на www.rimex-imoti.com
22.12.16 г., 14:48 homes.bg
282.0 м²
9 900,00 лв

Парцел, 1700m 2 (продажба)

с.Йоаким-Груево, общ. Стамболийски Зарко Славчев
Оферта № 203474 Предлагаме за продажба парцел в самото начало на с. Йоаким Груево. Лице на асфалт. Сменен статут за складова дейност.
9.12.16 г., 8:27 homes.bg
1700.0 м²
25 500,00 €

Земеделска земя Стамболийски

Стамболийски местността “Къра”
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ номер 011014 /единадесет хиляди и четиринадесет/, с площ 2.732 дка /два декара и седемстотин тридесет и два квадратни метра/, находящ се в местността “Къра”, в землището на с. Стамболийски ЕКАТТЕ 68692, общ.Хасково, обл.Хасково, начин на трайно ползване - стопански двор, вид собственост - на юридически лица, ведно с построените в имота сгради: 01 - сграда с друго предназначение с площ 429 /четиристотин двадесет и девет/ кв.м., 02 - сграда административна с площ 322 /триста двадесет и два/ кв.м., 03 - сграда за портиери с площ 7 /седем/ кв.м., при граници и съседи на поземления имот - имоти: № 000100 - пасище, мера на Община Хасково, № 011016 - стопански двор на Пенко Маринов Пенев, № 000500 - полски път на Община Хасково, № 011013 - стопански двор на Румен Данаилов Данаилов, № 000502 - полски път на Община Хасково, съгласно скица на имота, а съгласно нот. акт за покупко-продажба, вписан под № 177, т.3, вх.рег. № 1158 от 04.05.1999 г.-АВ-СВ гр.Хасково: Парцел 14 /четиринадесети/ от масив 11 /единадесети/ по плана за земеразделяне на землището на с.Стамболийски с площ от 2 732 /две хиляди седемстотин тридесет и два/ кв.м., ведно с построените в парцела: фуражен цех, представляващ масивна четириетажна сграда със застроена площ от 130 /сто и тридесет/ кв.м. и разгъната застроена площ от 520 /петстотин и двадесет/ кв.м., административна сграда, представляваща масивна едноетажна сграда със застроена площ от 350 кв.м. и сграда охрана със застроена площ от 16 /шестнадесет/ кв.м., при граници на парцела: парцел 20 - изоставена нива, парцели 13 и 16 от масив 11 от стопанския двор на с.Стамболийски и транспортна територия
8.12.16 г., 21:14 targimot.com
2732.0 м²
23 500,00 лв

Парцел, 1700m 2 (продажба)

с.Йоаким-Груево, общ. Стамболийски
Оферта № 203474 Предлагаме за продажба парцел в самото начало на с. Йоаким Груево. Лице на асфалт. Сменен статут за складова дейност.
8.12.16 г., 21:07 officespace.bg
25 500,00 €

Парцел Стамболийски

Стамболийски ул."4-та Полатово"
ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ от 1450 /хиляда четиристотин и петдесет/ кв.м. находящо се в гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив, ул. „4-та- Полатово”, съставляващо ПИ № 77 /седемдесет и седем/, за който е отреден УПИ Х /десет римско/, от квартал 148 /сто четиридесет и осем/ по регулационния план на гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив, одобрен със заповед № 413/18.07.1996г и № 159/02.07.2007г, при граници: УПИ ХI-78, УПИ XIII-78, УПИ XIV-79, УПИ XVI-77, УПИ IX-76 и улица, ВЕДНО с всички подобрения и приращения в имота.
5.12.16 г., 20:45 targimot.com
1450.0 м²
34 000,00 лв

Парцел Стамболийски

Стамболийски ул. Росица № 6
ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ от 820 /осемстотин и двадесет/ кв.м. находящо се в гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив, ул. „Росица” № 6 /шест/, съставляващо ПИ № 125 /сто двадесет и пет/, за който е отреден УПИ ХIII /тринадесет римско/, от квартал 156 /сто петдесет и шест/ по регулационния план на гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив, одобрен със заповед № 413/18.07.1996г, при граници: УПИ ХIV-124, УПИ XII-126, улица и улица ВЕДНО с всички подобрения и приращения в имота.
5.12.16 г., 20:45 targimot.com
820.0 м²
24 000,00 лв

Парцел ОМУРТАГ

ОМУРТАГ ул. Александър Стамболийски № 29
Недвижим имот, находящ се в гр. Омуртаг, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53535.501.356 по кадастралната карта на гр. Омуртаг, одобрена със Заповед № РД—18-86/17.12.2009 г. на ИД на АГКК, с адрес: гр. Омуртаг, ул. „Ал.Стамболийски“ № 29 с площ от 382 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: 356, квартал 24, парцел VІІІ, при граници и съседи: имот с идентификатор № 53535.501.357, имот с идентификатор № 53535.501.3075, имот с идентификатор № 53535.501.3057, заедно с построените в него: 1/ СГРАДА с идентификатор № 53535.501.356.1, разположена в гореописания поземлен имот, със застроена площ 116 кв.м., брой етажи 1, с предназначение: жилищена сграда – еднофамилна; 2/ СГРАДА с идентификатор № 53535.501.356.2, разположена в гореописания поземлен имот, със застроена площ 10 кв.м. с предназначение: селскостопанска сграда; 3/ СГРАДА с идентификатор № 53535.501.356.3, разположена в гореописания поземлен имот, със застроена площ 10 кв.м., с предназначение: селскостопанска сграда; 4/ СГРАДА с идентификатор № 53535.501.356.4, разположена в гореописания поземлен имот, със застроена площ 25 кв.м., с предназначение: селскостопанска сграда.
8.11.16 г., 1:12 targimot.com
382.0 м²
37 500,00 лв

Парцел, 986m 2 (продажба)

гр.Стамболийски, общ. Стамболийски
Имота е с УПИ, намира се в кв. Полатово, ул. Възраждане, на тихо и спокойно място, подходящо е за къща, в парцела има сонда, в непосредствена близост са ток, питеина вода и газ, в най-скоро време предстои изграждането и на канализация. Един собственик.
4.11.16 г., 13:07 homes.bg
986.0 м²
17 000,00 лв

Парцел Стамболийски

Стамболийски община Стамболийски, ул. „Цар Симеон” № 29Б
ид № 20168250400322 - . ДВОРНО МЯСТО с общо пространство от 600,00 кв. м. (шестстотин квадратни метра), находящо се в гр. Стамболийски, община Стамболийски, Пловдивска област с административен адрес: гр. Стамболийски, ул. „Цар Симеон” № 29Б (двадесет и девет „Б”), съставляващо УПИ XXIV-1343, 1344 (двадесет и четири римско трие хиляда триста четиридесет и три запетая хиляда триста четиридесет и четири арабско) в квартал 55 (петдесет и пет) по плана на гр. Стамболийски, одобрен със Заповед №№ 413/18.07.1996 г. и 123/30.04.2004 г., ВЕДНО с всички подобрения и приращения в описаното дворно място, при граници: на север – УПИ XXV – 1343, на юг – улица, на запад УПИ XX-1343, 1344, на изток УПИ IXX-1345 и на североизток – УПИ VII-1346. Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан, е в размер на 22500,00 лв. (двадесет и две хиляди и петстотин лева), съставляваща 75 % от оценката, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
28.10.16 г., 16:06 targimot.com
600.0 м²
22 500,00 лв

Парцел Стамболийски

Стамболийски община Стамболийски, ул. „Цар Симеон” № 29
ид № 20168250400322 - ДВОРНО МЯСТО с общо пространство от 600 кв. м. (шестотин квадратни метра), находящо се в гр. Стамболийски, Пловдивска област, ул. „Цар Симеон“ № 29, съставляващо УПИ XX – 1343, 1344 (двадесет римско – хиляда триста четиридесет и три, хиляда триста четиридесет и четири арабско), в кв. 55 (петдесет и пет) по плана на гр. Стамболийски, при граници: улица, УПИ VI – 1343, 1344, УПИ V – 1343, 1344, УПИ XXIV – 1343, 1344 в кв. 55. С протокол от 11.10.2016 г. за опис на недвижими имоти се констатира изграден в гореописаното дворно място МЕТАЛЕН НАВЕС със застроена площ от 180,00 кв. м. (сто и осемдесет квадратни метра). Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот, описан в т. 1, е в размер на 30150,00 лв. (тридесет хиляди сто и петдесет лева), съставляваща 75 % от оценката, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК;
28.10.16 г., 16:06 targimot.com
600.0 м²
30 150,00 лв

Парцел Стамболийски

Стамболийски община Стамболийски, ул. „Цар Симеон” № 29
ид № 20168250400322 - ДВОРНО МЯСТО с общо застроено и незастроено пространство от 550,00 кв. м. (петстотин и петдесет квадратни метра), находящо се в гр. Стамболийски, община Стамболийски, Пловдивска област с административен адрес: гр. Стамболийски, ул. „Цар Симеон” № 29 (двадесет и девет), съставляващо УПИ VI-1343, 1344 (шест римско тире хиляда триста четиридесет и три запетая хиляда триста четиридесет и четири арабско) в квартал 55 (петдесет и пет) по плана на гр. Стамболийски, одобрен със Заповеди №№ 413/18.07.1996 г. и 123/30.04.2004 г., при граници на дворното място: на север – УПИ V-1343, 1344, на юг – улица, на запад УПИ XXI-1342 и на изток УПИ XX – 1343, 1344. В горепосоченото дворно място е изградена многоетажна жилищна сграда със самостоятелни обекти в сградата, които не са включени в посочената цена, като началната цена е само и единствено за дворното място. Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот, описан в т. 1, е в размер на 12375,00 лв. (дванадесет хиляди триста седемдесет и пет лева), съставляваща 75 % от оценката, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК;
28.10.16 г., 16:06 targimot.com
550.0 м²
12 375,00 лв

Продава ПАРЦЕЛ, град София, Център, 460 кв. м, Ето какво е важно да знаете, ако искате да купите този имот с МИРЕЛА

в близост да бул. "Сливница", ул. "Опълченска", бул. "Тодор Александров" и бул. "Стамболийски".
Продавам урегулиран поземлен имот (парцел), ИЗКЛЮЧИТЕЛНО подходящ за построяването на жилищна сграда. Намира се на тиха улица, в района между бул. "Сливница", ул. "Опълченска", бул. "Тодор Александров" и бул. "Стамболийски". В непосредствена близост има детски градини, училища, множество магазини, поликлиника, болници и спирки на градския транспорт. На близо е метростанция "Опълченска" и "The Mall". Парцелът попада в зона СМФ (смесена многофункционална зона) със следните параметри на застрояване: Има одобрен проект за строеж на сграда на калкан с жилищна и магазинна част, която е с РЗП от 1600 кв.м. Обявената цена е без ДДС.
24.10.16 г., 14:03 mirela.bg
460.0 м²
320 000,00 €
Предлагаме Ви УПИ с площ от 830кв.м. в с. Стамболийски. Подходящ е за строителство на еднофамилна къща. Районът е подходящ за целогодишно живеене. В съседните парцели има построени къщи, вили.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Стамболийски е село в Южна България. То се намира в община Хасково, Област Хасково.Южен централен регион.ПРЕДИМСТВА: Бърз и лесен достъп. Спокоен район. Това е една от предпочитаните зони за живеене, бизнес и туризъм, тъй като е с лесен достъп до града.Обади се СЕГА и цитирай този код 246752!
29.08.16 г., 14:18 address.bg
830.0 м²
13 850,00 €
Продава се парцел с площ-820кв.м. Намира се в централната част на село Стамболийски. Наоколо всичко е застроено и има постоянно живущи. Лесен достъп.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Село Стамблийски се намира на 6км. от гр.Хасково.Обади се СЕГА и цитирай този код 252793!
29.08.16 г., 13:43 address.bg
820.0 м²
12 800,00 €
Производствен цех с РЗП 2250 кв.м. в центъра на гр. Стамболийски (ток, вода, канализация, бетонни настилки), 3 000 кв.м. засети с плододаващо лозе. В УПИ с площ 10 180 кв.м., на асфалтов път, с ТИР достъп в близост до железопътна линия, на 8 км. от АМ „Тракия“. Подходящ за изграждане на фотоволтаични системи, складова и производствена дейност. Леснообясним район, уредена инфраструктура, отлична локация, комуникативно място. Цена: 200 000 евро /без ДДС/.
29.08.16 г., 12:13 address.bg
200 000,00 €
Земеделска земя за стопанска обработка .Един парцел 110 декара трета категория.
27.08.16 г., 4:17 address.bg
112 000,00 €

Парцел, 840m 2 (продажба)

гр.Стамболийски, общ. Стамболийски
Има малко насаждения Ток вода и канализация са до оградата .Улицата е асфалтирана.
21.04.16 г., 20:30 homes.bg
840.0 м²
12 500,00 €

Парцел, 10000m 2 (продажба)

гр.Стамболийски, общ. Стамболийски
Промишлен парцел на Цариградско шосе, 12 км от Пловдив посока Пазарджик,преди входа за Стамболийски. Предназначението е за промишлено производство или складова база.Лице на главен асфалтов път 170м. Вода и трафопост.Разполагаме с парцели ,офиси складови и производствени площи във всички зони на града! Доверете се на професионализма!!
19.04.16 г., 0:39 homes.bg
10000.0 м²
220 000,00 €

Празен парцел

Стамболийски Пловдив и област Стамболийски Гео Милев 25
Има малко насаждения Ток вода и канализация са до оградата
2.04.16 г., 3:07 555.bg
840.0 м²
25 000,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба парцели в град Стамболийски
1 2