Парцел с УПИ в гр. Стамболийски-1 декар

гр. Стамболийски, Област Пловдив
980 м²
15,000
Днес в 21:28
Имотът се намира в края на града /последен имот/ в новопостроен квартал-хубаво ,тихо и спокойно място за живеене. На 10км. от автомагистрала"ТРАКИЯ" На 18км. от Пловдив. Има разрешение за ток и вода.Собственик съм на имота-без посредник !!!
Ощеolx.bg
42,000 лв
2017-11-27
Парцел 2000 кв.м в кв.Полатово - гр. Стамболийски с лице на път,за жилищно строителство. Парцелът е разположен на тихо и спокойно място.
Още1001line.com
606 м²
24,240 лв
2017-11-27
Урегулиран парцел 606 кв.м в гр.Стамболийски кв Дорутлиски. Парцелът се намира в новостроящ се квартал в момента се полага канализация имаТОК. Парцелът е с право на строеж.
Още1001line.com
840 м²
25,200 лв
2017-11-27
Урегулиран парцел 840 кв.м в гр.Стамболийски. Улицата е асфалтирана.Ток вода и канализация са до оградата. Продава се и друг парцел 1518 м2 в Стамболииски, Парцелът е включен в кадастър, но без изградена улица.
Още1001line.com
1000 м²
4,800 лв
2017-10-19
ид 20179110400194/2017 г. - 2.) Имот № 000720 (нула, нула, нула, седем, две, нула), находящ се в землището на гр. Стамболийски, ЕКАТТЕ 51980 (пет, едно, девет, осем, нула), с площ на имота от 1,000 дка (един декар), начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия: пета, при граници и съседи на имот № 000720: имот № 000719 – друга селскостопанска територия на „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, имот № 000721 – друга селскостопанска територия на „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, и землищна граница, който имот е образуван от разделянето на имот № 000639, находящ се в землището на гр. Стамболийски, ЕКАТТЕ 51980, с площ на имота от 58,052 дка (петдесет и осем цяло и петдесет и две хилядни декара), начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия: пета, при граници и съседи на имот № 000639: имот № 000640 – друга селскостопанска територия на „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, имот № 000537 – местен път на Държавата, имот № 000002 – населено място на Община Стамболийски, землищна граница, имот № 000641 – друга селскостопанска територия на „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, имот № 000521 – друг промишлен терен на „ЕКО ГИПС“ ООД, имот № 000537 – местен път на Държавата, представляващ по акт за собственост част от ДВОРНО МЯСТО с площ 66156 кв. м. (шестдесет и шест хиляди сто петдесет и шест квадратни метра), находящо се извън регулацията на гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив, при граници на дворното място: местен път, населено място и землищна граница, ведно с всички подобрения и приращения в имот № 000720.
Ощеtargimot.com
1000 м²
4,800 лв
2017-10-19
ид 20179110400359/2017 г. - 2.) Имот № 000720 (нула, нула, нула, седем, две, нула), находящ се в землището на гр. Стамболийски, ЕКАТТЕ 51980 (пет, едно, девет, осем, нула), с площ на имота от 1,000 дка (един декар), начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия: пета, при граници и съседи на имот № 000720: имот № 000719 – друга селскостопанска територия на „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, имот № 000721 – друга селскостопанска територия на „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, и землищна граница, който имот е образуван от разделянето на имот № 000639, находящ се в землището на гр. Стамболийски, ЕКАТТЕ 51980, с площ на имота от 58,052 дка (петдесет и осем цяло и петдесет и две хилядни декара), начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия: пета, при граници и съседи на имот № 000639: имот № 000640 – друга селскостопанска територия на „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, имот № 000537 – местен път на Държавата, имот № 000002 – населено място на Община Стамболийски, землищна граница, имот № 000641 – друга селскостопанска територия на „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, имот № 000521 – друг промишлен терен на „ЕКО ГИПС“ ООД, имот № 000537 – местен път на Държавата, представляващ по акт за собственост част от ДВОРНО МЯСТО с площ 66156 кв. м. (шестдесет и шест хиляди сто петдесет и шест квадратни метра), находящо се извън регулацията на гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив, при граници на дворното място: местен път, населено място и землищна граница, ведно с всички подобрения и приращения в имот № 000720.
Ощеtargimot.com

Парцел Куклен

Куклен ул. Александър Стамболийски №31
340 м²
44,808 лв
2017-10-23
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XII – 212 (дванадесето римско – планоснимачен номер двеста и дванадесет) от квартал 19 (деветнадесет) по регулационния план на град Куклен, община Куклен, област Пловдив, одобрен със Заповед № 44 от 1967 г., находящ се в град Куклен, община Куклен, област Пловдив, с административен адрес: ул. „Александър Стамболийски“ № 31, целият застроен и незастроен с площ от 340 кв.м. (триста и четиридесет квадратни метра), при граници и съседи на УПИ: улица, УПИ XI-214, УПИ VII-213 и УПИ XIII-211, ведно с построената в имота масивна жилищна сграда със застроена площ от 70 кв.м. (седемдесет квадратни метра) съгласно договорна ипотека, а съгласно скица № 93/20.03.2014 г. издадена от Община Куклен – със застроена площ от 92 кв.м. (деветдесет и два квадратни метра), състояща се от от два етажа, ведно с всички подобрения и приращения в УПИ XII – 212.
Ощеtargimot.com
2865 м²
9,600 лв
2017-10-19
ид 20179110400359/2017 г. - 1.) Имот № 000719 (нула, нула, нула, седем, едно, девет), находящ се в землището на гр. Стамболийски, ЕКАТТЕ 51980 (пет, едно, девет, осем, нула), с площ на имота от 2,865 дка (две цяло осемстотин шестдесет и пет хилядни декара), начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия: пета, при граници и съседи на имот № 000719: имот № 000718 – друга селскостопанска територия на „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, имот № 000721 – друга селскостопанска територия на „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, имот № 000720 – друга селскостопанска територия на „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, и землищна граница, който имот е образуван от разделянето на имот № 000639, находящ се в землището на гр. Стамболийски, ЕКАТТЕ 51980, с площ на имота от 58,052 дка (петдесет и осем цяло и петдесет и две хилядни декара), начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия: пета, при граници и съседи на имот № 000639: имот № 000640 – друга селскостопанска територия на „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, имот № 000537 – местен път на Държавата, имот № 000002 – населено място на Община Стамболийски, землищна граница, имот № 000641 – друга селскостопанска територия на „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, имот № 000521 – друг промишлен терен на „ЕКО ГИПС“ ООД, имот № 000537 – местен път на Държавата, представляващ по акт за собственост част от ДВОРНО МЯСТО с площ 66156 кв. м. (шестдесет и шест хиляди сто петдесет и шест квадратни метра), находящо се извън регулацията на гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив, при граници на дворното място: местен път, населено място и землищна граница.
Ощеtargimot.com
2865 м²
9,600 лв
2017-10-19
ид 20179110400194/2017 г. - 1.) Имот № 000719 (нула, нула, нула, седем, едно, девет), находящ се в землището на гр. Стамболийски, ЕКАТТЕ 51980 (пет, едно, девет, осем, нула), с площ на имота от 2,865 дка (две цяло осемстотин шестдесет и пет хилядни декара), начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия: пета, при граници и съседи на имот № 000719: имот № 000718 – друга селскостопанска територия на „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, имот № 000721 – друга селскостопанска територия на „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, имот № 000720 – друга селскостопанска територия на „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, и землищна граница, който имот е образуван от разделянето на имот № 000639, находящ се в землището на гр. Стамболийски, ЕКАТТЕ 51980, с площ на имота от 58,052 дка (петдесет и осем цяло и петдесет и две хилядни декара), начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия: пета, при граници и съседи на имот № 000639: имот № 000640 – друга селскостопанска територия на „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, имот № 000537 – местен път на Държавата, имот № 000002 – населено място на Община Стамболийски, землищна граница, имот № 000641 – друга селскостопанска територия на „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, имот № 000521 – друг промишлен терен на „ЕКО ГИПС“ ООД, имот № 000537 – местен път на Държавата, представляващ по акт за собственост част от ДВОРНО МЯСТО с площ 66156 кв. м. (шестдесет и шест хиляди сто петдесет и шест квадратни метра), находящо се извън регулацията на гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив, при граници на дворното място: местен път, населено място и землищна граница.
Ощеtargimot.com

Парцел Стамболийски

Стамболийски ул. „Цар Симеон” № 29
600 м²
9,225 лв
2017-10-11
ид № 20168250400322 - ДВОРНО МЯСТО с общо пространство от 600 кв. м. (шестотин квадратни метра), находящо се в гр. Стамболийски, Пловдивска област, ул. „Цар Симеон“ № 29, съставляващо УПИ XX – 1343, 1344 (двадесет римско – хиляда триста четиридесет и три, хиляда триста четиридесет и четири арабско), в кв. 55 (петдесет и пет) по плана на гр. Стамболийски, при граници: улица, УПИ VI – 1343, 1344, УПИ V – 1343, 1344, УПИ XXIV – 1343, 1344 в кв. 55. С протокол от 11.10.2016 г. за опис на недвижими имоти се констатира изграден в гореописаното дворно място МЕТАЛЕН НАВЕС със застроена площ от 180,00 кв. м. (сто и осемдесет квадратни метра). Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е в размер на 9225 лв. (девет хиляди двеста двадесет и пет лева), съставляваща 75 % от цената, съгласно чл. 494, ал. 2 във връзка с чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Парцел Стамболийски

Стамболийски ул. „Цар Симеон” № 29
550 м²
5,070 лв
2017-10-11
ид № 20168250400322 - ДВОРНО МЯСТО с общо застроено и незастроено пространство от 550,00 кв. м. (петстотин и петдесет квадратни метра), находящо се в гр. Стамболийски, община Стамболийски, Пловдивска област с административен адрес: гр. Стамболийски, ул. „Цар Симеон” № 29 (двадесет и девет), съставляващо УПИ VI-1343, 1344 (шест римско тире хиляда триста четиридесет и три запетая хиляда триста четиридесет и четири арабско) в квартал 55 (петдесет и пет) по плана на гр. Стамболийски, одобрен със Заповеди №№ 413/18.07.1996 г. и 123/30.04.2004 г., при граници на дворното място: на север – УПИ V-1343, 1344, на юг – улица, на запад УПИ XXI-1342 и на изток УПИ XX – 1343, 1344. В горепосоченото дворно място е изградена многоетажна жилищна сграда със самостоятелни обекти в сградата, които не са включени в посочената цена, като началната цена е само и единствено за дворното място. Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е в размер на 5070 лв. (пет хиляди и седемдесет лева), съставляваща 75 % от определената цена, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК;
Ощеtargimot.com

Парцел Стамболийски

Стамболийски ул. Росица № 6
820 м²
15,360 лв
2017-9-20
ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ от 820 /осемстотин и двадесет/ кв.м. находящо се в гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив, ул. „Росица” № 6 /шест/, съставляващо ПИ № 125 /сто двадесет и пет/, за който е отреден УПИ ХIII /тринадесет римско/, от квартал 156 /сто петдесет и шест/ по регулационния план на гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив, одобрен със заповед № 413/18.07.1996г, при граници: УПИ ХIV-124, УПИ XII-126, улица и улица ВЕДНО с всички подобрения и приращения в имота.
Ощеtargimot.com
2865 м²
12,000 лв
2017-8-11
ид 20179110400359/2017 г. - 3.) Имот № 000719 (нула, нула, нула, седем, едно, девет), находящ се в землището на гр. Стамболийски, ЕКАТТЕ 51980 (пет, едно, девет, осем, нула), с площ на имота от 2,865 дка (две цяло осемстотин шестдесет и пет хилядни декара), начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия: пета, при граници и съседи на имот № 000719: имот № 000718 – друга селскостопанска територия на „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, имот № 000721 – друга селскостопанска територия на „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, имот № 000720 – друга селскостопанска територия на „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, и землищна граница, който имот е образуван от разделянето на имот № 000639, находящ се в землището на гр. Стамболийски, ЕКАТТЕ 51980, с площ на имота от 58,052 дка (петдесет и осем цяло и петдесет и две хилядни декара), начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия: пета, при граници и съседи на имот № 000639: имот № 000640 – друга селскостопанска територия на „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, имот № 000537 – местен път на Държавата, имот № 000002 – населено място на Община Стамболийски, землищна граница, имот № 000641 – друга селскостопанска територия на „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, имот № 000521 – друг промишлен терен на „ЕКО ГИПС“ ООД, имот № 000537 – местен път на Държавата, представляващ по акт за собственост част от ДВОРНО МЯСТО с площ 66156 кв. м. (шестдесет и шест хиляди сто петдесет и шест квадратни метра), находящо се извън регулацията на гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив, при граници на дворното място: местен път, населено място и землищна граница.
Ощеtargimot.com
1533 м²
5,865 лв
2017-8-11
ид 20179110400194/2017 г. - 1.) Имот № 000717 (нула, нула, нула, седем, едно, седем), находящ се в землището на гр. Стамболийски, ЕКАТТЕ 51980 (пет, едно, девет, осем, нула), с площ на имота от 1,533 дка (едно цяло и петстотин тридесет и три хилядни декара), начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия: пета, при граници и съседи на имот № 000717: имот № 000641 – друга селскостопанска територия на „ЕКО ГИПС“ ООД, имот № 000721 – друга селскостопанска територия на „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, имот № 000718 – друга селскостопанска територия на „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, и землищна граница, който имот е образуван от разделянето на имот № 000639, находящ се в землището на гр. Стамболийски, ЕКАТТЕ 51980, с площ на имота от 58,052 дка (петдесет и осем цяло и петдесет и две хилядни декара), начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия: пета, при граници и съседи на имот № 000639: имот № 000640 – друга селскостопанска територия на „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, имот № 000537 – местен път на Държавата, имот № 000002 – населено място на Община Стамболийски, землищна граница, имот № 000641 – друга селскостопанска територия на „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, имот № 000521 – друг промишлен терен на „ЕКО ГИПС“ ООД, имот № 000537 – местен път на Държавата, представляващ по акт за собственост част от ДВОРНО МЯСТО с площ 66156 кв. м. (шестдесет и шест хиляди сто петдесет и шест квадратни метра), находящо се извън регулацията на гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив, при граници на дворното място: местен път, населено място и землищна граница.
Ощеtargimot.com
1970 м²
14,250 лв
2017-8-11
ид 20179110400194/2017 г. - 2.) Имот № 000718 (нула, нула, нула, седем, едно, осем), находящ се в землището на гр. Стамболийски, ЕКАТТЕ 51980 (пет, едно, девет, осем, нула), с площ на имота от 1,970 дка (едно цяло и деветстотин и седемдесет хилядни декара), начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия: пета, при граници и съседи на имот № 000718: имот № 000717 – друга селскостопанска територия на „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, имот № 000721 – друга селскостопанска територия на „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, имот № 000719 – друга селскостопанска територия на „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, и землищна граница, който имот е образуван от разделянето на имот № 000639, находящ се в землището на гр. Стамболийски, ЕКАТТЕ 51980, с площ на имота от 58,052 дка (петдесет и осем цяло и петдесет и две хилядни декара), начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия: пета, при граници и съседи на имот № 000639: имот № 000640 – друга селскостопанска територия на „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, имот № 000537 – местен път на Държавата, имот № 000002 – населено място на Община Стамболийски, землищна граница, имот № 000641 – друга селскостопанска територия на „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, имот № 000521 – друг промишлен терен на „ЕКО ГИПС“ ООД, имот № 000537 – местен път на Държавата, представляващ по акт за собственост част от ДВОРНО МЯСТО с площ 66156 кв. м. (шестдесет и шест хиляди сто петдесет и шест квадратни метра), находящо се извън регулацията на гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив, при граници на дворното място: местен път, населено място и землищна граница, ВЕДНО със сграда, съставляваща СКЛАД с друго предназначение с площ от 90 кв. м. (деветдесет квадратни метра) с описание по скица за имот № 000639, а по акт за собственост Склад ГСМ – със застроена площ 75 кв. м. (седемдесет и пет квадратни метра), на един етаж, с масивна конструкция, година на построяване – 1958 г., ведно с всички подобрения и приращения в имот с № 000718.
Ощеtargimot.com
1533 м²
5,865 лв
2017-8-11
ид 20179110400359/2017 г. - 1.) Имот № 000717 (нула, нула, нула, седем, едно, седем), находящ се в землището на гр. Стамболийски, ЕКАТТЕ 51980 (пет, едно, девет, осем, нула), с площ на имота от 1,533 дка (едно цяло и петстотин тридесет и три хилядни декара), начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия: пета, при граници и съседи на имот № 000717: имот № 000641 – друга селскостопанска територия на „ЕКО ГИПС“ ООД, имот № 000721 – друга селскостопанска територия на „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, имот № 000718 – друга селскостопанска територия на „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, и землищна граница, който имот е образуван от разделянето на имот № 000639, находящ се в землището на гр. Стамболийски, ЕКАТТЕ 51980, с площ на имота от 58,052 дка (петдесет и осем цяло и петдесет и две хилядни декара), начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия: пета, при граници и съседи на имот № 000639: имот № 000640 – друга селскостопанска територия на „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, имот № 000537 – местен път на Държавата, имот № 000002 – населено място на Община Стамболийски, землищна граница, имот № 000641 – друга селскостопанска територия на „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, имот № 000521 – друг промишлен терен на „ЕКО ГИПС“ ООД, имот № 000537 – местен път на Държавата, представляващ по акт за собственост част от ДВОРНО МЯСТО с площ 66156 кв. м. (шестдесет и шест хиляди сто петдесет и шест квадратни метра), находящо се извън регулацията на гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив, при граници на дворното място: местен път, населено място и землищна граница.
Ощеtargimot.com
1000 м²
6,000 лв
2017-8-11
ид 20179110400359/2017 г. - 4.) Имот № 000720 (нула, нула, нула, седем, две, нула), находящ се в землището на гр. Стамболийски, ЕКАТТЕ 51980 (пет, едно, девет, осем, нула), с площ на имота от 1,000 дка (един декар), начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия: пета, при граници и съседи на имот № 000720: имот № 000719 – друга селскостопанска територия на „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, имот № 000721 – друга селскостопанска територия на „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, и землищна граница, който имот е образуван от разделянето на имот № 000639, находящ се в землището на гр. Стамболийски, ЕКАТТЕ 51980, с площ на имота от 58,052 дка (петдесет и осем цяло и петдесет и две хилядни декара), начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия: пета, при граници и съседи на имот № 000639: имот № 000640 – друга селскостопанска територия на „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, имот № 000537 – местен път на Държавата, имот № 000002 – населено място на Община Стамболийски, землищна граница, имот № 000641 – друга селскостопанска територия на „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, имот № 000521 – друг промишлен терен на „ЕКО ГИПС“ ООД, имот № 000537 – местен път на Държавата, представляващ по акт за собственост част от ДВОРНО МЯСТО с площ 66156 кв. м. (шестдесет и шест хиляди сто петдесет и шест квадратни метра), находящо се извън регулацията на гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив, при граници на дворното място: местен път, населено място и землищна граница, ведно с всички подобрения и приращения в имот № 000720.
Ощеtargimot.com
1970 м²
14,250 лв
2017-8-11
ид 20179110400359/2017 г. - 2.) Имот № 000718 (нула, нула, нула, седем, едно, осем), находящ се в землището на гр. Стамболийски, ЕКАТТЕ 51980 (пет, едно, девет, осем, нула), с площ на имота от 1,970 дка (едно цяло и деветстотин и седемдесет хилядни декара), начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия: пета, при граници и съседи на имот № 000718: имот № 000717 – друга селскостопанска територия на „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, имот № 000721 – друга селскостопанска територия на „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, имот № 000719 – друга селскостопанска територия на „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, и землищна граница, който имот е образуван от разделянето на имот № 000639, находящ се в землището на гр. Стамболийски, ЕКАТТЕ 51980, с площ на имота от 58,052 дка (петдесет и осем цяло и петдесет и две хилядни декара), начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия: пета, при граници и съседи на имот № 000639: имот № 000640 – друга селскостопанска територия на „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, имот № 000537 – местен път на Държавата, имот № 000002 – населено място на Община Стамболийски, землищна граница, имот № 000641 – друга селскостопанска територия на „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, имот № 000521 – друг промишлен терен на „ЕКО ГИПС“ ООД, имот № 000537 – местен път на Държавата, представляващ по акт за собственост част от ДВОРНО МЯСТО с площ 66156 кв. м. (шестдесет и шест хиляди сто петдесет и шест квадратни метра), находящо се извън регулацията на гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив, при граници на дворното място: местен път, населено място и землищна граница, ВЕДНО със сграда, съставляваща СКЛАД с друго предназначение с площ от 90 кв. м. (деветдесет квадратни метра) с описание по скица за имот № 000639, а по акт за собственост Склад ГСМ – със застроена площ 75 кв. м. (седемдесет и пет квадратни метра), на един етаж, с масивна конструкция, година на построяване – 1958 г., ведно с всички подобрения и приращения в имот с № 000718.
Ощеtargimot.com
1000 м²
6,000 лв
2017-8-11
ид 20179110400194/2017 г. - 4.) Имот № 000720 (нула, нула, нула, седем, две, нула), находящ се в землището на гр. Стамболийски, ЕКАТТЕ 51980 (пет, едно, девет, осем, нула), с площ на имота от 1,000 дка (един декар), начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия: пета, при граници и съседи на имот № 000720: имот № 000719 – друга селскостопанска територия на „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, имот № 000721 – друга селскостопанска територия на „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, и землищна граница, който имот е образуван от разделянето на имот № 000639, находящ се в землището на гр. Стамболийски, ЕКАТТЕ 51980, с площ на имота от 58,052 дка (петдесет и осем цяло и петдесет и две хилядни декара), начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия: пета, при граници и съседи на имот № 000639: имот № 000640 – друга селскостопанска територия на „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, имот № 000537 – местен път на Държавата, имот № 000002 – населено място на Община Стамболийски, землищна граница, имот № 000641 – друга селскостопанска територия на „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, имот № 000521 – друг промишлен терен на „ЕКО ГИПС“ ООД, имот № 000537 – местен път на Държавата, представляващ по акт за собственост част от ДВОРНО МЯСТО с площ 66156 кв. м. (шестдесет и шест хиляди сто петдесет и шест квадратни метра), находящо се извън регулацията на гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив, при граници на дворното място: местен път, населено място и землищна граница, ведно с всички подобрения и приращения в имот № 000720.
Ощеtargimot.com
2865 м²
12,000 лв
2017-8-11
ид 20179110400194/2017 г. - 3.) Имот № 000719 (нула, нула, нула, седем, едно, девет), находящ се в землището на гр. Стамболийски, ЕКАТТЕ 51980 (пет, едно, девет, осем, нула), с площ на имота от 2,865 дка (две цяло осемстотин шестдесет и пет хилядни декара), начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия: пета, при граници и съседи на имот № 000719: имот № 000718 – друга селскостопанска територия на „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, имот № 000721 – друга селскостопанска територия на „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, имот № 000720 – друга селскостопанска територия на „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, и землищна граница, който имот е образуван от разделянето на имот № 000639, находящ се в землището на гр. Стамболийски, ЕКАТТЕ 51980, с площ на имота от 58,052 дка (петдесет и осем цяло и петдесет и две хилядни декара), начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия: пета, при граници и съседи на имот № 000639: имот № 000640 – друга селскостопанска територия на „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, имот № 000537 – местен път на Държавата, имот № 000002 – населено място на Община Стамболийски, землищна граница, имот № 000641 – друга селскостопанска територия на „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, имот № 000521 – друг промишлен терен на „ЕКО ГИПС“ ООД, имот № 000537 – местен път на Държавата, представляващ по акт за собственост част от ДВОРНО МЯСТО с площ 66156 кв. м. (шестдесет и шест хиляди сто петдесет и шест квадратни метра), находящо се извън регулацията на гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив, при граници на дворното място: местен път, населено място и землищна граница.
Ощеtargimot.com

Парцел Стамболийски

Стамболийски ул. „Цар Симеон” № 29Б
600 м²
11,520 лв
2017-7-25
ИД № 20168250400322 - ДВОРНО МЯСТО с общо пространство от 600,00 кв. м. (шестстотин квадратни метра), находящо се в гр. Стамболийски, община Стамболийски, Пловдивска област с административен адрес: гр. Стамболийски, ул. „Цар Симеон” № 29Б (двадесет и девет „Б”), съставляващо УПИ XXIV-1343, 1344 (двадесет и четири римско трие хиляда триста четиридесет и три запетая хиляда триста четиридесет и четири арабско) в квартал 55 (петдесет и пет) по плана на гр. Стамболийски, одобрен със Заповед №№ 413/18.07.1996 г. и 123/30.04.2004 г., ВЕДНО с всички подобрения и приращения в описаното дворно място, при граници: на север – УПИ XXV – 1343, на юг – улица, на запад УПИ XX-1343, 1344, на изток УПИ IXX-1345 и на североизток – УПИ VII-1346. Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е в размер на 11 520,00 лв. (единадесет хиляди петстотин и двадесет лева), съставляваща 80% от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 485 във вр. с чл. 468, ал. 1 и чл. 494 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Парцел Стамболийски

Стамболийски ул. „Цар Симеон” № 29
550 м²
6,336 лв
2017-7-25
ИД № 20168250400322 - ДВОРНО МЯСТО с общо застроено и незастроено пространство от 550,00 кв. м. (петстотин и петдесет квадратни метра), находящо се в гр. Стамболийски, община Стамболийски, Пловдивска област с административен адрес: гр. Стамболийски, ул. „Цар Симеон” № 29 (двадесет и девет), съставляващо УПИ VI-1343, 1344 (шест римско тире хиляда триста четиридесет и три запетая хиляда триста четиридесет и четири арабско) в квартал 55 (петдесет и пет) по плана на гр. Стамболийски, одобрен със Заповеди №№ 413/18.07.1996 г. и 123/30.04.2004 г., при граници на дворното място: на север – УПИ V-1343, 1344, на юг – улица, на запад УПИ XXI-1342 и на изток УПИ XX – 1343, 1344. В горепосоченото дворно място е изградена многоетажна жилищна сграда със самостоятелни обекти в сградата, които не са включени в посочената цена, като началната цена е само и единствено за дворното място. Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот, е в размер на 6 336,00 лв. (шест хиляди триста тридесет и шест лева), съставляваща 80% от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 485 във вр. с чл. 468, ал. 1 и чл. 494 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Парцел Стамболийски

Стамболийски ул. „Цар Симеон“ № 29
600 м²
15,480 лв
2017-7-25
ИД № 20168250400322 - ДВОРНО МЯСТО с общо пространство от 600 кв. м. (шестотин квадратни метра), находящо се в гр. Стамболийски, Пловдивска област, ул. „Цар Симеон“ № 29, съставляващо УПИ XX – 1343, 1344 (двадесет римско – хиляда триста четиридесет и три, хиляда триста четиридесет и четири арабско), в кв. 55 (петдесет и пет) по плана на гр. Стамболийски, при граници: улица, УПИ VI – 1343, 1344, УПИ V – 1343, 1344, УПИ XXIV – 1343, 1344 в кв. 55. С протокол от 11.10.2016 г. за опис на недвижими имоти се констатира изграден в гореописаното дворно място МЕТАЛЕН НАВЕС със застроена площ от 180,00 кв. м. (сто и осемдесет квадратни метра). Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е в размер на 15 480,00 лв. (петнадесет хиляди четиристотин и осемдесет лева), съставляваща 80% от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 485 във вр. с чл. 468, ал. 1 и чл. 494 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Парцел Стамболийски

Стамболийски ул. Росица № 6
820 м²
19,200 лв
2017-6-20
ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ от 820 /осемстотин и двадесет/ кв.м. находящо се в гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив, ул. „Росица” № 6 /шест/, съставляващо ПИ № 125 /сто двадесет и пет/, за който е отреден УПИ ХIII /тринадесет римско/, от квартал 156 /сто петдесет и шест/ по регулационния план на гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив, одобрен със заповед № 413/18.07.1996г, при граници: УПИ ХIV-124, УПИ XII-126, улица и улица ВЕДНО с всички подобрения и приращения в имота.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Стамболийски, Търговски продажба