Парцел Стамболийски

Стамболийски ул. Росица № 6
820.0 м²
19 200 лв
20.06.17 г., 16:19
ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ от 820 /осемстотин и двадесет/ кв.м. находящо се в гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив, ул. „Росица” № 6 /шест/, съставляващо ПИ № 125 /сто двадесет и пет/, за който е отреден УПИ ХIII /тринадесет римско/, от квартал 156 /сто петдесет и шест/ по регулационния план на гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив, одобрен със заповед № 413/18.07.1996г, при граници: УПИ ХIV-124, УПИ XII-126, улица и улица ВЕДНО с всички подобрения и приращения в имота.
Още targimot.com

Парцел Стамболийски

Стамболийски ул. Росица № 6
1450.0 м²
27 200 лв
20.06.17 г., 16:17
ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ от 1450 /хиляда четиристотин и петдесет/ кв.м. находящо се в гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив, ул. „4-та- Полатово”, съставляващо ПИ № 77 /седемдесет и седем/, за който е отреден УПИ Х /десет римско/, от квартал 148 /сто четиридесет и осем/ по регулационния план на гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив, одобрен със заповед № 413/18.07.1996г и № 159/02.07.2007г, при граници: УПИ ХI-78, УПИ XIII-78, УПИ XIV-79, УПИ XVI-77, УПИ IX-76 и улица, ВЕДНО с всички подобрения и приращения в имота.
Още targimot.com

Парцел, 950m 2 (продажба)

с.Куртово Конаре, общ. Стамболийски
18 000 лв
27.04.17 г., 16:41
Оферта № 208739 Предлагаме за продажба парцел в регулация в с. Куртово Конаре с ток и вода.
Още officespace.bg

Парцел, 950m 2 (продажба)

с.Куртово Конаре, общ. Стамболийски Събка Годумова
950.0 м²
18 000 лв
28.04.17 г., 0:13
Ток Вода Оферта № 208739 Предлагаме за продажба парцел в регулация в с. Куртово Конаре с ток и вода.
Още homes.bg

Парцел Стамболийски

Стамболийски ул. „Цар Симеон” № 29Б
600.0 м²
14 400 лв
6.04.17 г., 13:59
ид № 20168250400322 - ДВОРНО МЯСТО с общо пространство от 600,00 кв. м. (шестстотин квадратни метра), находящо се в гр. Стамболийски, община Стамболийски, Пловдивска област с административен адрес: гр. Стамболийски, ул. „Цар Симеон” № 29Б (двадесет и девет „Б”), съставляващо УПИ XXIV-1343, 1344 (двадесет и четири римско трие хиляда триста четиридесет и три запетая хиляда триста четиридесет и четири арабско) в квартал 55 (петдесет и пет) по плана на гр. Стамболийски, одобрен със Заповед №№ 413/18.07.1996 г. и 123/30.04.2004 г., ВЕДНО с всички подобрения и приращения в описаното дворно място, при граници: на север – УПИ XXV – 1343, на юг – улица, на запад УПИ XX-1343, 1344, на изток УПИ IXX-1345 и на североизток – УПИ VII-1346. Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е в размер на 14 400,00 лв. (четиринадесет хиляди и четиристотин лева), съставляваща 75 % от цената, съгласно чл. 494, ал. 2 във връзка с чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Още targimot.com

Парцел Стамболийски

Стамболийски ул. „Цар Симеон” № 29
550.0 м²
7 920 лв
6.04.17 г., 13:59
ид № 20168250400322 - ДВОРНО МЯСТО с общо застроено и незастроено пространство от 550,00 кв. м. (петстотин и петдесет квадратни метра), находящо се в гр. Стамболийски, община Стамболийски, Пловдивска област с административен адрес: гр. Стамболийски, ул. „Цар Симеон” № 29 (двадесет и девет), съставляващо УПИ VI-1343, 1344 (шест римско тире хиляда триста четиридесет и три запетая хиляда триста четиридесет и четири арабско) в квартал 55 (петдесет и пет) по плана на гр. Стамболийски, одобрен със Заповеди №№ 413/18.07.1996 г. и 123/30.04.2004 г., при граници на дворното място: на север – УПИ V-1343, 1344, на юг – улица, на запад УПИ XXI-1342 и на изток УПИ XX – 1343, 1344. В горепосоченото дворно място е изградена многоетажна жилищна сграда със самостоятелни обекти в сградата, които не са включени в посочената цена, като началната цена е само и единствено за дворното място. Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот, е в размер на 7 920,00 лв. (седем хиляди деветстотин и двадесет лева), съставляваща 75 % от цената, съгласно чл. 494, ал. 2 във връзка с чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Още targimot.com

Парцел Стамболийски

Стамболийски ул. „Цар Симеон“ № 29
600.0 м²
19 350 лв
6.04.17 г., 13:57
ид № 20168250400322 - 1. ДВОРНО МЯСТО с общо пространство от 600 кв. м. (шестотин квадратни метра), находящо се в гр. Стамболийски, Пловдивска област, ул. „Цар Симеон“ № 29, съставляващо УПИ XX – 1343, 1344 (двадесет римско – хиляда триста четиридесет и три, хиляда триста четиридесет и четири арабско), в кв. 55 (петдесет и пет) по плана на гр. Стамболийски, при граници: улица, УПИ VI – 1343, 1344, УПИ V – 1343, 1344, УПИ XXIV – 1343, 1344 в кв. 55. С протокол от 11.10.2016 г. за опис на недвижими имоти се констатира изграден в гореописаното дворно място МЕТАЛЕН НАВЕС със застроена площ от 180,00 кв. м. (сто и осемдесет квадратни метра). Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е в размер на 19 350,00 лв. (деветнадесет хиляди триста и петдесет лева), съставляваща 75 % от цената, съгласно чл. 494, ал. 2 във връзка с чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Още targimot.com

Парцел Стамболийски

Стамболийски ул. Росица № 6
820.0 м²
19 200 лв
2.03.17 г., 17:04
ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ от 820 /осемстотин и двадесет/ кв.м. находящо се в гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив, ул. „Росица” № 6 /шест/, съставляващо ПИ № 125 /сто двадесет и пет/, за който е отреден УПИ ХIII /тринадесет римско/, от квартал 156 /сто петдесет и шест/ по регулационния план на гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив, одобрен със заповед № 413/18.07.1996г, при граници: УПИ ХIV-124, УПИ XII-126, улица и улица ВЕДНО с всички подобрения и приращения в имота.
Още targimot.com

Парцел, 10000m 2 (продажба)

гр.Стамболийски, общ. Стамболийски
220 000 €
3.03.17 г., 10:56
Промишлен парцел на Цариградско шосе, 12 км от Пловдив посока Пазарджик,преди входа за Стамболийски. Предназначението е за промишлено производство или складова база.Лице на главен асфалтов път 170м. Вода и трафопост.Разполагаме с парцели ,офиси складови и производствени площи във всички зони на града! Доверете се на професионализма!!
Още officespace.bg

Парцел, 10000m 2 (продажба)

гр.Стамболийски, общ. Стамболийски
10000.0 м²
220 000 €
2.03.17 г., 11:09
Вода Промишлен парцел на Цариградско шосе, 12 км от Пловдив посока Пазарджик,преди входа за Стамболийски. Предназначението е за промишлено производство или складова база.Лице на главен асфалтов път 170м. Вода и трафопост.Разполагаме с парцели ,офиси складови и производствени площи във всички зони на града! Доверете се на професионализма!!
Още homes.bg

Парцел Стамболийски

Стамболийски ул. "4-та Полатово"
1450.0 м²
27 200 лв
2.03.17 г., 17:07
ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ от 1450 /хиляда четиристотин и петдесет/ кв.м. находящо се в гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив, ул. „4-та- Полатово”, съставляващо ПИ № 77 /седемдесет и седем/, за който е отреден УПИ Х /десет римско/, от квартал 148 /сто четиридесет и осем/ по регулационния план на гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив, одобрен със заповед № 413/18.07.1996г и № 159/02.07.2007г, при граници: УПИ ХI-78, УПИ XIII-78, УПИ XIV-79, УПИ XVI-77, УПИ IX-76 и улица, ВЕДНО с всички подобрения и приращения в имота.
Още targimot.com

Парцел ИХТИМАН

ИХТИМАН ул. "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" №23
370.0 м²
24 240 лв
7.02.17 г., 18:43
½ идеална част от: ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ от 740 кв.м., находящо се в гр. Ихтиман, Софийска област, съставляващо парцел ХХV отреден за имот пл. сн. №788 в квартал 110 по дворищно регулационния план на населеното място, УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 721 кв.м., ведно с построените в него сгради: МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – новопостроена, на етап груб строеж, състояща се от първи етаж, втори етаж и таван, ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от полусутерен и един етаж, ПАЯНТОВА СГРАДА – НАВЕС и външна тоалетна, при граници на УПИ: улица „Александър Стамболийски”, УПИ ХХІV -787, УПИ VІІ-790 и УПИ ХХVІ-789.
Още targimot.com

Парцел ИХТИМАН

ИХТИМАН ул. "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" №23
370.0 м²
24 240 лв
7.02.17 г., 18:44
½ идеална част от: ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ от 740 кв.м., находящо се в гр. Ихтиман, Софийска област, съставляващо парцел ХХV отреден за имот пл. сн. №788 в квартал 110 по дворищно регулационния план на населеното място, УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 721 кв.м., ведно с построените в него сгради: МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – новопостроена, на етап груб строеж, състояща се от първи етаж, втори етаж и таван, ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от полусутерен и един етаж, ПАЯНТОВА СГРАДА – НАВЕС и външна тоалетна, при граници на УПИ: улица „Александър Стамболийски”, УПИ ХХІV -787, УПИ VІІ-790 и УПИ ХХVІ-789.
Още targimot.com

Парцел Стамболийски

Стамболийски община Стамболийски, ул. „Цар Симеон” № 29
550.0 м²
9 900 лв
17.01.17 г., 17:49
ид № 20168250400322 - ДВОРНО МЯСТО с общо застроено и незастроено пространство от 550,00 кв. м. (петстотин и петдесет квадратни метра), находящо се в гр. Стамболийски, община Стамболийски, Пловдивска област с административен адрес: гр. Стамболийски, ул. „Цар Симеон” № 29 (двадесет и девет), съставляващо УПИ VI-1343, 1344 (шест римско тире хиляда триста четиридесет и три запетая хиляда триста четиридесет и четири арабско) в квартал 55 (петдесет и пет) по плана на гр. Стамболийски, одобрен със Заповеди №№ 413/18.07.1996 г. и 123/30.04.2004 г., при граници на дворното място: на север – УПИ V-1343, 1344, на юг – улица, на запад УПИ XXI-1342 и на изток УПИ XX – 1343, 1344. В горепосоченото дворно място е изградена многоетажна жилищна сграда със самостоятелни обекти в сградата, които не са включени в посочената цена, като началната цена е само и единствено за дворното място. Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е в размер на 9900 лв. (девет хиляди и деветстотин лева), съставляваща 80% от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 485 във вр. с чл. 468, ал. 1 и чл. 494 от ГПК.
Още targimot.com

Парцел Стамболийски

Стамболийски община Стамболийски, ул. „Цар Симеон” № 29Б
600.0 м²
18 000 лв
17.01.17 г., 17:49
ид № 20168250400322 - 2. ДВОРНО МЯСТО с общо пространство от 600,00 кв. м. (шестстотин квадратни метра), находящо се в гр. Стамболийски, община Стамболийски, Пловдивска област с административен адрес: гр. Стамболийски, ул. „Цар Симеон” № 29Б (двадесет и девет „Б”), съставляващо УПИ XXIV-1343, 1344 (двадесет и четири римско трие хиляда триста четиридесет и три запетая хиляда триста четиридесет и четири арабско) в квартал 55 (петдесет и пет) по плана на гр. Стамболийски, одобрен със Заповед №№ 413/18.07.1996 г. и 123/30.04.2004 г., ВЕДНО с всички подобрения и приращения в описаното дворно място, при граници: на север – УПИ XXV – 1343, на юг – улица, на запад УПИ XX-1343, 1344, на изток УПИ IXX-1345 и на североизток – УПИ VII-1346. Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е в размер на 18 000 лв. (осемнадесет хиляди лева), съставляваща 80% от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 485 във вр. с чл. 468, ал. 1 и чл. 494 от ГПК.
Още targimot.com

Парцел Стамболийски

Стамболийски община Стамболийски, ул. „Цар Симеон” № 29
600.0 м²
24 120 лв
17.01.17 г., 17:48
ид № 20168250400322 - ДВОРНО МЯСТО с общо пространство от 600 кв. м. (шестотин квадратни метра), находящо се в гр. Стамболийски, Пловдивска област, ул. „Цар Симеон“ № 29, съставляващо УПИ XX – 1343, 1344 (двадесет римско – хиляда триста четиридесет и три, хиляда триста четиридесет и четири арабско), в кв. 55 (петдесет и пет) по плана на гр. Стамболийски, при граници: улица, УПИ VI – 1343, 1344, УПИ V – 1343, 1344, УПИ XXIV – 1343, 1344 в кв. 55. С протокол от 11.10.2016 г. за опис на недвижими имоти се констатира изграден в гореописаното дворно място МЕТАЛЕН НАВЕС със застроена площ от 180,00 кв. м. (сто и осемдесет квадратни метра). Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е в размер на 24 120 лв. (двадесет и четири хиляди и сто лева), съставляваща 80% от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 485 във вр. с чл. 468, ал. 1 и чл. 494 от ГПК.
Още targimot.com

Земеделска земя, 20000m 2 (продажба)

с.Куртово Конаре, общ. Стамболийски
20000.0 м²
31 000 лв
18.12.16 г., 21:00
Вода КОД.32677 Орехова градина 20 дка с лице 190 м.. 25 годишни ,плододайни. Обаработвана и поддържана. Имот № 019108 в местн. "Зелен град." ,землище Куртово Конаре, общ. Стамболийски. Костова 0878971514,. 0894216451
Още homes.bg

Земеделска земя, 20000m 2 (продажба)

с.Куртово Конаре, общ. Стамболийски
31 000 лв
14.12.16 г., 15:10
КОД.32677 Орехова градина 20 дка с лице 190 м.. 25 годишни ,плододайни. Обаработвана и поддържана. Имот № 019108 в местн. "Зелен град." ,землище Куртово Конаре, общ. Стамболийски. Костова 0878971514,. 0894216451
Още officespace.bg

Парцел, 986m 2 (продажба)

гр.Стамболийски, общ. Стамболийски
986.0 м²
20 000 лв
4.11.16 г., 13:07
Ток Вода Имота е с УПИ, намира се в кв. Полатово, ул. Възраждане, на тихо и спокойно място, подходящо е за къща, в парцела има сонда, в непосредствена близост са ток, питеина вода и газ. Един собственик.
Още homes.bg

Парцел, 986m 2 (продажба)

гр.Стамболийски, общ. Стамболийски
20 000 лв
9.08.16 г., 20:38
Имота е с УПИ, намира се в кв. Полатово, ул. Възраждане, на тихо и спокойно място, подходящо е за къща, в парцела има сонда, в непосредствена близост са ток, питеина вода и газ. Един собственик.
Още officespace.bg

Парцел, 840m 2 (продажба)

гр.Стамболийски, общ. Стамболийски
840.0 м²
12 500 €
21.04.16 г., 20:30
Ток Вода Канализация Асфалтиран път Има малко насаждения Ток вода и канализация са до оградата .Улицата е асфалтирана.
Още homes.bg
11 000 лв
30.03.16 г., 15:03
Продавам ОРЕХОВА ГРАДИНА общо 3 дек. Свилен - 0899809019
Още bezplatno.net

Продавам парцел за жилищно строителство

Стамболийски Пловдив и област Стамболийски
40 000 лв
31.03.16 г., 10:30
Предлагаме за продажба парцел,който се намира в кв.Полатово до трафопоста ул." Възраждане " №17с лице на път за жилищно строителство.Пар цела е разположен на тихо и спокойно място.
Още 555.bg

Празен парцел

Стамболийски Пловдив и област Стамболийски Гео Милев 25
25 000 лв
2.04.16 г., 3:07
Има малко насаждения Ток вода и канализация са до оградата
Още 555.bg
1 2