Парцел СМОЛЯН

СМОЛЯН местност "Свети Георги"
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.114.10, по кадастралната карта на гр.Смолян, одобрен със заповед № РД-18-14/10.05.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК София, с площ от 407кв., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползане: други жилищни терени, при съседи на имота: имоти с идентификатори 67653.114.9; от три страни имоти с идентификотори 67653.472.4, съгласно скица №1220/21.03.2007г., издадена от СГКК Смолян, който имот участва в урегулиран поземлен имот І-114.7; 114.9; 114.10; 114.62-екологична база за отдих, целия с площ от 7731кв.м., кв.268-нов по подробния устройствен план за регулация и застрояване в местност „Свети Георги“ в землището на гр.Смолян, които имот е идентичен с поземлен имот с идентификатор 67653.1140010.000.000 по кадастралната карта на гр.Смолян, описан в нотариален акт за собственост, съгласно удостоверение за идентичност №1565/25.07.2007г. на ТСУ при Община гр.Смолян.
25.04.17 г., 21:01 targimot.com
407.0 м²
1 404 лв

Земеделска земя СМОЛЯН

СМОЛЯН 1/3 идеална част от ЛИВАДА, М. ПРИСОЯ
1/3 (една трета) идеални части от ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.141.54 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 2751 кв. м. (две хиляди седемстотин петдесет и един квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: ЛИВАДА, с адрес: гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, местност ПРИСОЯ, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 67653.141.46, 67653.141.53, 67653.454.1, 67653.141.60, 67653.141.56, 67653.141.55.
Вчера в 19:36 targimot.com
2751.0 м²
720 лв
Ток Вода Асфалтиран път Имота е с по голяма денивелация
23.04.17 г., 21:37 homes.bg
990.0 м²
15 000 €

Земеделска земя СМОЛЯН

СМОЛЯН 1/3 идеална част от ЛИВАДА, М. ПРИСОЯ
1/3 (една трета) идеални части от ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.141.55 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 1181 кв. м. (хиляда сто осемдесет и един квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: ЛИВАДА, с адрес: гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, местност ПРИСОЯ, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 67653.141.46, 67653.141.54, 67653.141.56, 67653.141.43.
Вчера в 19:40 targimot.com
1181.0 м²
310 лв

Парцел СМОЛЯН

СМОЛЯН М. ПАДАЛОТО
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.137.59 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, област Смолян, с площ 538 /петстотин тридесет и осем/ кв.м. находящ се в гр. Смолян, местност Падало, със стар номер 67653.137.42, квартал 249, образуващ УПИ XIX- 53, с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, при граници и съседи: поземлени имоти с № 67653.137.57, 67653.137.60, 67653.136.443, 67653.137.54, 67653.137.58.
Вчера в 20:59 targimot.com
538.0 м²
29 455 лв

Парцел СМОЛЯН

СМОЛЯН М. ТРАНДЕВИЦА
НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.923.320 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300-5-26/28.04.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 1540 кв. м. (хиляда петстотин и четиридесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), находящ се в землището на гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, местност Трандевица, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 67653.923.540, 67653.923.25, 67653.923.158, 67653.923.18, 67653.923.22.
21.04.17 г., 21:03 targimot.com
1540.0 м²
69 300 лв

Парцел СМОЛЯН

СМОЛЯН местност "Свети Георги"
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.114.7, по кадастралната карта на гр.Смолян, одобрен със заповед № РД-18-14/10.05.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК София, с площ от 2802 кв., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползане: други жилищни терени, при съседи на имота: имоти с идентификатори 67653.114.62; № 67653.114.9; № 67653.472.4; съгласно скица №1218/21.03.2007г., издадена от СГКК Смолян, който имот участва в урегулиран поземлен имот І-114.7; 114.9; 114.10; 114.62-екологична база за отдих, целия с площ от 7731кв.м., кв.268-нов по подробния устройствен план за регулация и застрояване в местност „Свети Георги“ в землището на гр.Смолян, които имот е идентичен с поземлен имот с идентификатор 67653.1140007.000.000 по кадастралната карта на гр.Смолян, описан в нотариален акт за собственост, съгласно удостоверение за идентичност №1565/25.07.2007г. на ТСУ при Община гр.Смолян.
25.04.17 г., 20:56 targimot.com
2802.0 м²
13 029 лв

Парцел СМОЛЯН

СМОЛЯН местност "Свети Георги"
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.114.9, по кадастралната карта на гр.Смолян, одобрен със заповед № РД-18-14/10.05.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК София, с площ от 1910 кв., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползане: други жилищни терени, при съседи на имота: имоти с идентификатори 67653.114.8; № 67653.114.11; № 67653.114.10; №67653.114.7, съгласно скица №1219/21.03.2007г., издадена от СГКК Смолян, който имот участва в урегулиран поземлен имот І-114.7; 114.9; 114.10; 114.62-екологична база за отдих, целия с площ от 7731кв.м., кв.268-нов по подробния устройствен план за регулация и застрояване в местност „Свети Георги“ в землището на гр.Смолян, които имот е идентичен с поземлен имот с идентификатор 67653.1140009.000.000 по кадастралната карта на гр.Смолян, описан в нотариален акт за собственост, съгласно удостоверение за идентичност №1565/25.07.2007г. на ТСУ при Община гр.Смолян.
25.04.17 г., 21:02 targimot.com
1910.0 м²
9 024 лв

Парцел СМОЛЯН

СМОЛЯН М. КЪШЛИТЕ
НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.53.41 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 3521 кв. м. (три хиляди петстотин двадесет и един квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: ЗА ДРУГ ВИД ЗАСТРОЯВАНЕ, находящ се в землището на гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, местност КЪШЛИТЕ, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 67653.53.381, 67653.53.374, 67653.53.13, 67653.53.14, 67653.53.15, 67653.53.40, 67653.53.9, 67653.53.2, 67653.53.8.
21.04.17 г., 21:00 targimot.com
3521.0 м²
23 600 лв

Парцел СМОЛЯН

СМОЛЯН местност "Свети Георги"
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.114.62, по кадастралната карта на гр.Смолян, одобрен със заповед № РД-18-14/10.05.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК София, с площ от 2630 кв., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползане: други жилищни терени, при съседи на имота: имоти с идентификатори 67653.114.7; № 67653.114.6; № 67653.472.4; №67653.990.467, №67653.114.8 съгласно скица №1221/21.03.2007г., издадена от СГКК Смолян, който имот участва в урегулиран поземлен имот І-114.7; 114.9; 114.10; 114.62-екологична база за отдих, целия с площ от 7731кв.м., кв.268-нов по подробния устройствен план за регулация и застрояване в местност „Свети Георги“ в землището на гр.Смолян, които имот е идентичен с поземлен имот с идентификатор 67653.1140006.000.000 по кадастралната карта на гр.Смолян, описан в нотариален акт за собственост, съгласно удостоверение за идентичност №1541/19.07.2007г. на ТСУ при Община гр.Смолян.
25.04.17 г., 21:02 targimot.com
2630.0 м²
12 229 лв

Парцел, 2200m 2 (продажба)

к.к.Пампорово, общ. Смолян Венелин Свиленов
Референтен Номер: 10147 Anri Estate предлага парцел с площ 2200 кв.м. в местност "Стойките" в ски-курорта Пампорово. Парцелът е с разрешение за строеж и одобрен архитектурен проект за построяване на курортен комплекс от къщи за гости на първа станция на новия лифт Стойките - Снежанка. Пампорово е разположен във вътрешността на планината Родопи на 1650 м надморска височина, в подножието на връх Снежанка. Намира се в Община Смолян и Община Чепеларе на около 260 км от София, 85 км южно от Пловдив, 15 км северно от Смолян и 10 км южно от Чепеларе. Климатът в района на Пампорово се отличава с мека зима, в която има над 100 слънчеви дни. Курортът се нарежда на първо място по слънчеви дни сред всички планински курорти в България. Средната годишна температура е 5.5°С.
7.04.17 г., 13:06 homes.bg
2200.0 м²
55 000 €

Парцел, 728m 2 (продажба)

Смолян, общ. Смолян
БЕЗ КОМИСИОННА!!! ДИРЕКТНО ОТ ИНВЕСТИТОРА!!! РАБОТИМ И С ПОСРЕДНИЦИ!!! Регулиран парцел в кв. Устово, Смолян! Регулиран парцел недалеч от центъра на гр. Смолян. С отлично местоположение и големина от 728 кв.м. Разположен е в кв. Устово на около 1 км от центъра на гр. Смолян и предоставя възхитителни гледки към Родопите. В този район има 2 популярни курортни комплекса - Пампорово и Смолянски езера, а градските удобства на Смолян са също на разположение. Парцелът лесно може да се свърже с електричество и вода, тъй като съседният парцел има тази инфраструктура. Този имот има добър достъп целогодишно, тъй като се намира на асфалтов път. Кварталът е много тих и подходящ за отдих и почивка през цялата година. Районът е подходящ за ски, както и за всякакви други занимания на открито - лов, риболов, разходки в планината и др. Характеристика на имота: Асфалтиран път; Магазин за хранителни стоки в близост; Гледка към планината; Гледка към гора; Характеристика на района: GSM покритие; Кабелна телевизия; Интернет; Поща; Градски транспорт; ЖП гара; Болница; Училище; Супермаркет/Хипермаркет; Бензиностанция; Автосервиз; Хранителен магазин; Река; Езеро; Район без промишленост; Аптека; Ресторант; Кафене; Църква; Полицейски участък; Цифрова телевизия; Най-близкото летище се намира в, на около 100 км;
10.04.17 г., 9:25 officespace.bg
18 000 €

Земеделска земя СМОЛЯН

СМОЛЯН 1/ 10 идеална част от ЛИВАДА, М. ПОДГРАДЕ
1/10 ид. ч. (една десета идеална част) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.94.27 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 7 144 кв.м. (седем хиляди сто четиридесет и четири квадратни метра), адрес: гр. Смолян, ЕАКТТЕ 67653, м. ПОДГРАДЕ, общ. Смолян, обл. Смолян, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид ливада, при граници и съседи на поземления имот: имоти с идентификатори 67653.488.2, 67653.487.5, 67653.94.17, 67653.94.484, 67653.94.25, 67653.94.12, 67653.94.13.
31.03.17 г., 19:54 targimot.com
7144.0 м²
771 лв

Парцел СМОЛЯН

СМОЛЯН 1/4 идеална част от ПАРЦЕЛ, УЛ. ДУНАВ
1/4 ид. ч. (една четвърт идеални части) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.912.390 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 2119 кв.м. (две хиляди сто и деветнадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), при граници на имота: 67653.912.392, 67653.912.391, 67653.912.374, 67653.912.463, 67653.912.462
28.03.17 г., 18:12 targimot.com
2119.0 м²
13 905 лв

Парцел СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. ПРОЛЕТ № 10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.920.258 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300-5-26/28.04.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 250 кв. м. (двеста и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), находящ се в землището на гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Пролет № 10, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 67653.920.423, 67653.920.257, 67653.920.939, 67653.920.260, 67653.920.259.
5.04.17 г., 20:53 targimot.com
250.0 м²
7 200 лв

Парцел СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. ТРАКИЯ
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.923.218 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300- 5- 26/ 28.04.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Тракия, с площ 1 458.00 (хиляда четиристотин петдесет и осем) кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: ниско застрояване, със съседи- поземлени имоти с идентификатори 67653.923.114, 67653.923.154, 67653.923.311.
16.03.17 г., 17:10 targimot.com
1458.0 м²
39 000 лв

Земеделска земя СМОЛЯН

СМОЛЯН 1/3 идеална част от ЛИВАДА, М. БЕЛИЯ КАМЪК
1/3 ид. ч. (една трета идеална част) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.2.119 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 6255 кв.м. (шест хиляди двеста петдесет и пет квадратни метра), находящ се в гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, м. БЕЛИЯ КАМЪК, с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Друг вид ливада, при граници и съседи на поземления имот: имоти с идентификатори 67653.2.118, 67653.2.127, 67653.2.72, 67653.2.121, 67653.2.120, 67653.690.1, 67653.2.737
22.03.17 г., 18:48 targimot.com
6255.0 м²
845 лв

Парцел СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. СТАНЕВСКА № 38
4/6 ид. ч. (четири шести идеални части) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.916.344 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 338 кв.м. (триста тридесет и осем квадратни метра), находящ се на адрес гр. Смолян, ул. Станевска № 38, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), при граници и съседи на имота: 67653.916.343, 67653.916.347, 67653.916.346, 67653.916.278, 67653.916.345.
16.03.17 г., 17:11 targimot.com
338.0 м²
3 448 лв

Земеделска земя СМОЛЯН

СМОЛЯН 5/36 идеални части от ЛИВАДА, М. ФРЕНСКОТО
5/36 ид. ч. (пет тридесет и шести идеална част) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.7.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед 300-5-26/28.04.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 7033 кв.м. (седем хиляди тридесет и три квадратни метра), находящ се в гр. Смолян, ЕКАТТЕ 68653, м. ФРЕНСКОТО, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: Друг вид ливада, при граници и съседи на поземления имот: имоти с идентификатори 24089.929.17, 24089.929.271, 24089.929.21, 24089.929.24, 24089.929.26, 67653.7.32, 67653.7.33, 67653.706.21, 67653.706.22, 67653.706.39, 67653.706.24, 67653.706.23
22.03.17 г., 18:48 targimot.com
7033.0 м²
528 лв

Парцел, 2368m 2 (продажба)

с.Стойките, общ. Смолян petia bakalova
Урегулиран имот с устройствени показатели: Кинт - 1,5 ; Плътност на застрояване - 30 %; Кота корниз - 12 м. Разположен в рамките на селото, отстои на 650 м от долна лифтова станция на най-новия и най-модерен лифт в курорта Пампорово. Цената включва: Собственост върху парцел в регулация, Изготвен и одобрен пълен работен проект, Издадено разрешение за строеж и платени всички такси за издаване. Обектът е разработен като жилищен комплекс от два обема (А и Б), обединени в единен архитектурен ансамбъл. Общият брой на жилищата в комплекса е 58, като квадратурите им варират от 50 до 90 кв.м. Обща разгъната застроена площ - 5069,90 м2. Цената е без ДДС. Възможен е бартер.
23.02.17 г., 9:17 homes.bg
2368.0 м²
139 900 €

Парцел, 2477m 2 (продажба)

Смолян, общ. Смолян
Продава - ПАРЦЕЛ В РАЙОНА НА СМОЛЯНСКИТЕ. ЕЗЕРА, С ПУП ЗА БАЗА ЗА ОТДИХ, поземлен имот гр.Смолян обл.Смолян-2477 кв.м.,в местност 'Могилата,трайно предназначение на територията ;Урбанизирана.ВЕДНО с правото за строеж в имота на БАЗА ЗА ОТДИХ С ПЛОЩ-748 кв.м. с ЗРП-3741 кв.м.брой етажи три съгласно скица виза.
17.02.17 г., 13:36 officespace.bg
72 000 €

Парцел, 2477m 2 (продажба)

Смолян, общ. Смолян Анна Дерменджиева
Ток Вода Асфалтиран път Продава - ПАРЦЕЛ В РАЙОНА НА СМОЛЯНСКИТЕ. ЕЗЕРА, С ПУП ЗА БАЗА ЗА ОТДИХ, поземлен имот гр.Смолян обл.Смолян-2477 кв.м.,в местност 'Могилата,трайно предназначение на територията ;Урбанизирана.ВЕДНО с правото за строеж в имота на БАЗА ЗА ОТДИХ С ПЛОЩ-748 кв.м. с ЗРП-3741 кв.м.брой етажи три съгласно скица виза.
17.02.17 г., 16:36 homes.bg
2477.0 м²
72 000 €

Парцел, 18898m 2 (продажба)

Смолян, област Смолян
Продавам езеро+готов проект за хотел. Езерото се намирс на 30/35км.от гр.Смолян.
16.02.17 г., 7:40 officespace.bg
100 000 €

Парцел, 18898m 2 (продажба)

Смолян, област Смолян
Ток Вода Асфалтиран път Продавам езеро+готов проект за хотел. Езерото се намирс на 30/35км.от гр.Смолян.
16.02.17 г., 7:42 homes.bg
18898.0 м²
100 000 €
1 2 3 4 5 6