Парцел Шумата

Шумата община Севлиево
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ – 476 /две римско тире четиристотин седемдесет и шест/, в кв. 47А /четиридесет и седем буква "А"/ по плана на с. Шумата, Община Севлиево с площ от 1 480 /хиляда четиристотин и осемдесет/ кв.м., при граници: улица, УПИ І – 476 /едно римско тире четиристотин седемдесет и шест/, УПИ ІІІ – 476 три римско тире четиристотин седемдесет и шест/, земеделска земя, заедно с построената в имота СТОПАНСКА СГРАДА /тлокане с навес/ с площ 133 /сто тридесет и три/ кв.м., подобрения и насаждения. НАЧАЛНА ЦЕНА: 12 160 (дванадесет хиляди сто и шестдесет) лева.
19.01.17 г., 17:11 targimot.com
1480.0 м²
12 160,00 лв

Парцел Шумата

Шумата община Севлиево
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І – 476 /едно римско тире четиристотин седемдесет и шест/ в кв. 47А /четиридесет и седем буква "А"/ по плана на с. Шумата, Община Севлиево, с площ от 1 604 /хиляда шестотин и четири/ кв.м., незастроен, при граници: улица, УПИ ІІ – 476 /две римско тире четиристотин седемдесет и шест/, земеделска земя. НАЧАЛНА ЦЕНА: 9 728 (девет хиляди седемстотин двадесет и осем) лева.
19.01.17 г., 17:08 targimot.com
1604.0 м²
9 728,00 лв

Парцел СЕВЛИЕВО

СЕВЛИЕВО местност "Салимов Геран"
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65927.59.38 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петдесет и девет точка тридесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Севлиево, одобрени със Заповед №РД-18-77/16.07.2008г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот местностт Салимов Геран, п.к. 5400, гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово, с площ от 1 984 /хиляда деветстотин осемдесет и четири/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ЗА ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕН, СКЛАДОВ ОБЕКТ, номер по предходен план: 059038 /петдесет и девет хиляди и тридесет и осем/, при граници и съседи: имот с идентификатор 65927.59.119, имот с идентификатор 65927.59.48, поземлен имот с идентификатор 65927.59.128. По акт за собственост, същият е описан като: НИВА с площ от 1 984 /хиляда деветстотин осемдесет и четири/ кв.м., трета категория, местност „Салимов геран”, съставляваща имот № 059038 /петдесет и девет хиляди и тридесет и осем/, в землището на гр. Севлиево с ЕКАТТЕ 65927 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем/, при граници: №000211 - полски път на Община гр. Севлиево, № 059048 - полски път на Община гр. Севлиево, №059058 - нива на Петьо Цвятков Петков, № 059047 - нива на Кръстина Асенова Петкова. НАЧАЛНА ЦЕНА: 29 760 /двадесет и девет хиляди седемстотин и шестдесет/ лева.
18.01.17 г., 11:50 targimot.com
1984.0 м²
29 760,00 лв

Парцел СЕВЛИЕВО

СЕВЛИЕВО местност "Салимов Геран"
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65927.59.145 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петдесет и девет точка сто четиридесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Севлиево, одобрени със Заповед РД-18-77/16.07.2008г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот местност Салимов Геран, п.к. 5400, гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово с площ 1 979 /хиляда деветстотин седемдесет и девет/ кв.м., с трайно предназначение на територията - урбанизирана, с начин на трайно ползване - ЗА ПАРКИНГ, номер по предходен план: 059120 /петдесет и девет хиляди сто и двадесет/ при съседи: имот с идентификатор 65927.59.39, имот с идентификатор 65927.59.113, имот с идентификатор 65927.501.4959 и имот с идентификатор 65927.59.128. НАЧАЛНА ЦЕНА: 23 748 /двадесет и три хиляди седемстотин четиридесет и осем/ лева.
18.01.17 г., 11:50 targimot.com
1979.0 м²
23 748,00 лв

Парцел Душево

Душево Община Севлиево
УПИ VІІ-249 в кв.46 по плана на с.Душево, Община Севлиево с площ 580 кв.м. при граници:улица, УПИ VІІІ-248 на Киро Маринов Добрев и Галина Костова Добрева, улица, УПИ VІ-250 на Йорадан Стойчева, ведно с построените в имота:Масивен гараж с площ 28 кв.м.
16.01.17 г., 17:46 targimot.com
580.0 м²
5 580,00 лв

Парцел СЕВЛИЕВО

СЕВЛИЕВО местност "Салимов Геран"
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65927.59.38 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петдесет и девет точка тридесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Севлиево, одобрени със Заповед №РД-18-77/16.07.2008г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот местностт Салимов Геран, п.к. 5400, гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово, с площ от 1 984 /хиляда деветстотин осемдесет и четири/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ЗА ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕН, СКЛАДОВ ОБЕКТ, номер по предходен план: 059038 /петдесет и девет хиляди и тридесет и осем/, при граници и съседи: имот с идентификатор 65927.59.119, имот с идентификатор 65927.59.48, поземлен имот с идентификатор 65927.59.128. По акт за собственост, същият е описан като: НИВА с площ от 1 984 /хиляда деветстотин осемдесет и четири/ кв.м., трета категория, местност „Салимов геран”, съставляваща имот № 059038 /петдесет и девет хиляди и тридесет и осем/, в землището на гр. Севлиево с ЕКАТТЕ 65927 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем/, при граници: №000211 - полски път на Община гр. Севлиево, № 059048 - полски път на Община гр. Севлиево, №059058 - нива на Петьо Цвятков Петков, № 059047 - нива на Кръстина Асенова Петкова. НАЧАЛНА ЦЕНА: 37 200 /тридесет и седем хиляди и двеста/ лева
3.11.16 г., 20:20 targimot.com
1984.0 м²
37 200,00 лв

Парцел СЕВЛИЕВО

СЕВЛИЕВО местност "Салимов Геран"
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65927.59.145 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петдесет и девет точка сто четиридесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Севлиево, одобрени със Заповед РД-18-77/16.07.2008г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот местност Салимов Геран, п.к. 5400, гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово с площ 1 979 /хиляда деветстотин седемдесет и девет/ кв.м., с трайно предназначение на територията - урбанизирана, с начин на трайно ползване - ЗА ПАРКИНГ, номер по предходен план: 059120 /петдесет и девет хиляди сто и двадесет/ при съседи: имот с идентификатор 65927.59.39, имот с идентификатор 65927.59.113, имот с идентификатор 65927.501.4959 и имот с идентификатор 65927.59.128. НАЧАЛНА ЦЕНА: 29 685 /двадесет и девет хиляди шестотин осемдесет и пет/ лева
3.11.16 г., 20:20 targimot.com
1979.0 м²
29 685,00 лв

Парцел, 29008m 2 (продажба)

с.Стоките, общ. Севлиево Инна Маринова
Предлагаме на Вашето внимание парцел с размер 29,008 дка. в с. Стоките, обл. Севлиево. Парцелът се намира в местност Мачковското. Намира се до регулация и път. Подходящ както за засаждения, така и за строителство. В момента е със статут на посевни площи. Ref. No. 1429
3.11.16 г., 9:37 homes.bg
29008.0 м²
15 400,00 €

Парцел СЕВЛИЕВО

СЕВЛИЕВО местност "Крушевски баир"
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /ПИ/ №557.75 /петстотин петдесет и седем точка седемдесет и пет/по плана на новообразуваните имоти в землището на гр.Севлиево, ЕАТТЕ 65927/ швестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем/, местност „КРУШЕВСКИ БАИР”,вид територия – извън строителни граници, с площ 616,60 / шестсотин и шестнадесет цяло и швстдесет стот./ кв.м., без построентата в имота сграда на един етаж, със застроена площ /ЗП/ 14,70 кв.м.: при съседи : имот с №557.231 /петстотин петдесет и седем точка двеста тридесет и едно/ -местни пътища,Община Севлиево, имот №557.76 /петстотин петдесет и седем точка седемдесет и шест/ - н-ци на Христо Б.Малчев, имот №557.236 /петстотин петдесет и седем точка двеста тридесет и шест/ -местни пътища,Община Севлиево и имот №557.77 /петстотин петдесет и седем точка седемдесет и седем/ - Георги Иванов Николов. Забележка: Длъжникът притежава ½ идеална част от описания недвижим имот, съгласно Договор за доброволна делба, вписан в СВ – Севлиево, с вх. Номер 73/22.01.2014г., съгласно който Христо Банков Христов- длъжник, и Йорданка Александрова Банкова получават в общ дял и стават изключителни собственици на имота.
1.11.16 г., 11:22 targimot.com
617.0 м²
1 156,00 лв

Парцел, 1100m 2 (продажба)

гр.Севлиево, общ. Севлиево нели иванова
Парцел в близост до магистралата София-Варна/ на около 100 метра/ в гр Севлиево -промишлената зона/ до "Идеал Стандарт"и моста на река Росица, подходящ за промишлено производство , складови бази и офиси,в близост ток,вода, газ ,канализация!
31.10.16 г., 13:39 homes.bg
1100.0 м²
24 000,00 €

Парцел, 1180m 2 (продажба)

гр.Севлиево, общ. Севлиево нели иванова
парцел - равен,незастроен,правилна форма ,предстоящо ново строителство в комплекс ЮЖЕН РАЙОН!
27.10.16 г., 19:40 homes.bg
1180.0 м²
27 500,00 €

Парцел, 3605m 2 (продажба)

гр.Севлиево, общ. Севлиево нели иванова
ПАНОРАМЕН!равен ,незостроен парцел във вилна зона"Вран"на втора линия с голямо лице .- 80м/на магистрала-Севлиево-Габрово,в близост до нови хотели и къщи за гости ,целогодишен достъп.
27.10.16 г., 19:40 homes.bg
3605.0 м²
60 000,00 €

Парцел, 1500m 2 (продажба)

гр.Севлиево, общ. Севлиево нели иванова
предлагаме за продажба ПАНОРАМЕН ,СЛЪНЧЕВ,ЮЖЕН !ПАРЦЕЛ от 1500кв м в гр Севлиево , местност "ХОТАЛИЧ" ,целогодишен достъп с лице на улица ,ток и вода в близост до нови къщи ,екологично чист район !
27.10.16 г., 19:40 homes.bg
1500.0 м²
32 000,00 €

Парцел, 2885m 2 (продажба)

гр.Севлиево, общ. Севлиево
Терен в промишлената зона на гр. Севлиево в близост до кв. Балабанца . Захранване с ток, вода и газ. Парцелът е застроен с двуетажна сграда с 4 апартамента и избени помещения със 150 м2 ЗП. ПУП с показатели-Кинт 2,5, до 15 м, 80% плътност, за производствена и складова дейност
26.10.16 г., 9:59 officespace.bg
55 000,00 €

Земеделска земя, 2000m 2 (продажба)

гр.Севлиево, общ. Севлиево нели иванова
Предлагаме за продажба земеделски земи в района на гр Севлиево ,в землището на с . Дебелцово /до яз.Стамболийски",местност "Цайкиното"обработваеми и необработваеми!от 2000 кв м до 50000кв м на цени по договаряне!
24.10.16 г., 13:36 homes.bg
2000.0 м²
5 900,00 €

Земеделска земя, 2000m 2 (продажба)

гр.Севлиево, общ. Севлиево нели иванова
Дървопроизводителна горска площ в землището на община гр. Севлиево местност в с.Дебелцово до язовир "Стамболийски",широколистна гора .
24.10.16 г., 13:35 homes.bg
2000.0 м²
5 700,00 €

Земеделска земя, 54000m 2 (продажба)

с.Дебелцово, общ. Севлиево нели иванова
Продаваме земеделски земи 2000 кв м ,3000, 8000 кв.м в цялост- 54000 кв м,различни категории,обработваеми и не обработваеми в района на община - Севлиево-
24.10.16 г., 13:35 homes.bg
54000.0 м²
270 000,00 €

Земеделска земя, 6000m 2 (продажба)

гр.Севлиево, общ. Севлиево нели иванова
обработваема нива в землището на община гр Севлиево ,в местността на с.Дебелцово.Екологично чист район в близост до язовир "Стамболийски",панорама!
24.10.16 г., 13:35 homes.bg
6000.0 м²
18 000,00 €

Парцел, 1180m 2 (продажба)

гр.Севлиево, общ. Севлиево
парцел - равен,незастроен,правилна форма ,предстоящо ново строителство в комплекс ЮЖЕН РАЙОН!
9.09.16 г., 6:10 officespace.bg
27 500,00 €
АДРЕС - Максимален избор, най-добри цени! АДРЕС продава терен с площ от 360 кв.м., с проект за триетажна жилищна сграда, плюс мансарден етаж. Проектът на сградата е с магазини или офиси на партера, с възможност за подземен гараж и три жилищни етажа. Общото РЗП е 1000 кв.м. Към момента в имота има къща, обитаема, в добро състояние, с два магазина, действащи.
28.08.16 г., 16:02 address.bg
360.0 м²
100 000,00 €
АДРЕС - Максимален избор, най-добри цени! АДРЕС продава земеделска земя с площ от 2000 кв.м., находяща се в местността Бадалата. Има лице на асфалтовия път за х-л "Момина сълза". Мястото се оформя като изключително атрактивно и привлекателно. Разполага с панорама към града, с ток и вода на граница, възможност за газифициране.
28.08.16 г., 16:01 address.bg
3 000,00 €
АДРЕС продава парцел, намиращ се в идеалния център на гр. Севлиево. Равен е, с правилна форма, с вода, и ток на граница. На асфалтов път е, което го прави изключително подходящ за жилищно строителство - в близост е до институции, хранителни магазини, детски градини, училища, спирки на градския транспорт.
28.08.16 г., 15:47 address.bg
900.0 м²
78,00 €
АДРЕС продава парцел в близост до град Севлиево. Големината му е 2500 кв.м., с вила /20 кв.м. РЗП/, плодни дръвчета и лозя. В парцела има електричество, водата е в близост. Парцелът е с лесен достъп и красива панорама. Намира се в близост до главен път София - Варна.
27.08.16 г., 4:29 address.bg
4 602,00 €
Адрес продава УПИ - 934 кв.м., находящ се на главен път между гр. Севлиево и гр. Троян. Парцелът е подходящ за жилищно строителство.
27.08.16 г., 3:34 address.bg
934.0 м²
3 835,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба парцели в град Севлиево
1 2