Земеделска земя СВИЩОВ

СВИЩОВ местност"Матката"
Имот No600012 по кадастралната карта на възстановената собственост в землището на гр. Свищов с площ 5 /пет/ декара представляващ залесена горска територия находящ се в м."Матката" Свищовско землище при граници: No600013 залесена територия на насл. Братя Иван и Марко Йозови Нанкови, No600011 залесена територия на насл. Мара Богданова Балашева и No601006 залесена територия на насл. на Кръстьо Павлов Мачев /според решение NoСВ02 от 06.07.2000 г. на поземлена комисия гр. Свищов относно отнети гори и земи от горския фонд на гр.Свищов/, а според скица No10657 от 12.12.2012 г. на служба по геодезия, картография и кадастър гр. Велико Търново поземлен имот с идентификатор 65766.600.12 /шест, пет, седем, шест, шест точка шест, нула, нула, точка едно, две/ представляващ залесена горска територия, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД- 18-10/12.02.2009 г. на изп. Директор АГКК, с адрес на поземления имот: местност "Матката", площ 4999 кв.м. /четири хиляди деветстотин деветдесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията - ГОРСКА, начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна ГОРА, при съседи: 65.766.600.13, 65766.600.18.
Днес в 18:20 targimot.com
4999.0 м²
1 040,00 лв
3) 1/2 (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65766.417.301 (шест, пет, седем, шест, шест, точка, четири, едно, седем, точка, три, нула, едно), съгласно Скица № 7626/22.08.2013 г. на СГКК - гр. Велико Търново, намиращ се в землището на гр. Свищов, местност „Стъклен“ с площ 666,00 кв.м. (шестстотин шестдесет и шест квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване - Друг вид трайно насаждение, с категория на земята: VI (шеста), номер по предходен план – 65766.417.110, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори - 65766.417.108, 65766.417.111, 65766.417.302, 65766.417.109, 65766.417.95.
22.12.16 г., 12:57 targimot.com
666.0 м²
130,00 лв
5) 1/2 (една втора) идеална част от НИВА И ЛОЗЕ с обща площ от 500,00 кв.м. (петстотин квадратни метра), в местност "Стъклен“, землището на гр. Свищов, ведно с всички подобрения и трайни насаждения при граници на имота: юг - имот на Красимир Борисов Банчев, запад - имот на Марко Минчев Ковачев, север - имот на Елена и Никола Занкови и от изток - имот на Левиджо Йозов Ганев, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД 18-10/12.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65766.417.113, с площ 476,00 кв.м. (четиристотин седемдесет и шест квадратни метра), с трайно предназначение на територията Земеделска, с начин на трайно ползване Нива, стар номер 360213 при съседи: поземлени имоти с идентификатори 65766.417.112, 65766.417.140, 65766.417.141, 65766.417.142, 65766.417.184, 65766.417.185 и 65766.417.95.
22.12.16 г., 11:58 targimot.com
500.0 м²
121,00 лв
1/2 (една втора) идеална част от ЛОЗЕ с площ от 1 000,00 кв.м. (хиляда квадратни метра), шеста категория и НИВА с площ 200,00 кв.м. (двеста квадратни метра), шеста категория, двете съставляващи имот № 036374 (нула, три, шест, три, седем, четири), в местност "Стъклен", землището на гр. Свищов, при граници: запад - лозе на Иван Бакърджиев, юг - нива на Атанас Цигулев, север - път и изток - имот на Минчо Славев Георгиев.
22.12.16 г., 11:58 targimot.com
1200.0 м²
350,00 лв
1) 1/2 (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65766.417.137 (шест, пет, седем, шест, шест, точка, четири, едно, седем, точка, едно, три, седем), съгласно Скица № 7638/22.08.2013 г. на СГКК - гр. Велико Търново, намиращ се в землището на гр. Свищов, в местността "Стъклен", с площ 393,00 кв.м. (триста деветдесет и три квадратни метра), с трайно предназначение на територията: ЗЕМЕДЕЛСКА, с категория на земята: VI (шеста) и начин на ползване - НИВА, номер по предходен план: 36211, при граници и съседи: имот с идентификатор 65766.36.11, имот с идентификатор 65766.417.190, имот с идентификатор 65766.417.139 и имот с идентификатор 65766.417.138.
22.12.16 г., 11:57 targimot.com
393.0 м²
59,00 лв
2) 1/2 (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65766.417.142 (шест, пет, седем, шест, шест, точка, четири, едно, седем, точка, едно, четири, две), съгласно Скица № 7639/22.08.2013 г. на СГКК - гр. Велико Търново, намиращ се в землището на гр. Свищов, в местността „Стъклен“, с площ 573,00 кв.м. (петстотин седемдесет и три квадратни метра), с трайно предназначение на територията: ЗЕМЕДЕЛСКА, с категория на земята:VI (шеста) и начин на ползване - Друг вид трайно насаждение, номер по предходен план: 36215, при граници и съседи: имот с идентификатор 65766.36.11, имот с идентификатор 65766.417.141, имот с идентификатор 65766.417.113, имот с идентификатор 65766.417.95, имот с идентификатор 65766.417.143, ведно с находящата се в имота стопанска постройка - СГРАДА с идентификатор 65766.417.142.1.
22.12.16 г., 11:57 targimot.com
573.0 м²
84,00 лв

Земеделска земя СВИЩОВ

СВИЩОВ местност"Матката"
Имот No600012 по кадастралната карта на възстановената собственост в землището на гр. Свищов с площ 5 /пет/ декара представляващ залесена горска територия находящ се в м."Матката" Свищовско землище при граници: No600013 залесена територия на насл. Братя Иван и Марко Йозови Нанкови, No600011 залесена територия на насл. Мара Богданова Балашева и No601006 залесена територия на насл. на Кръстьо Павлов Мачев /според решение NoСВ02 от 06.07.2000 г. на поземлена комисия гр. Свищов относно отнети гори и земи от горския фонд на гр.Свищов/, а според скица No10657 от 12.12.2012 г. на служба по геодезия, картография и кадастър гр. Велико Търново поземлен имот с идентификатор 65766.600.12 /шест, пет, седем, шест, шест точка шест, нула, нула, точка едно, две/ представляващ залесена горска територия, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД- 18-10/12.02.2009 г. на изп. Директор АГКК, с адрес на поземления имот: местност "Матката", площ 4999 кв.м. /четири хиляди деветстотин деветдесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията - ГОРСКА, начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна ГОРА, при съседи: 65.766.600.13, 65766.600.18.
16.11.16 г., 0:21 targimot.com
4999.0 м²
1 300,00 лв

Парцел СВИЩОВ

СВИЩОВ улица Цар Освободител 72
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65766.702.1725 /шест пет седем шест шест точка седем нула две точка едно седем две пет/, гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.02.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменени със заповед: КД-14-04-196/12.06.2009 г. на началник на СГКК гр. В.Търново, Адрес на поземления имот: гр.Свищов, п.к. 5250, ул.”Цар Освободител” No72 /седемдесет и две/, Площ: 494 кв.м. /четиристотин деветдесет и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване За друг обществен обект, комплекс, Номер по предходен план: 5011725, квартал: 67, парцел: 1755, Съседи: 65766.702.9704, 65766.702.1756, 65766.702.1753, 65766.702.9707, 65766.702.123,
15.11.16 г., 21:26 targimot.com
494.0 м²
22 000,00 лв

Парцел СВИЩОВ

СВИЩОВ ул.Черни връх
1. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІХ (девет римско), в квартал 112 (сто и дванадесет) по ПУП на гр.Свищов, изменен със заповед № 324/31.01.2006г. кмета на Община Свищов, с идентификатор на имота 65766.702.5541 по кадастралната карта на град СВИЩОВ с площ 707 кв.м (седемстотин и седем), с адрес на поземления имот гр.Свищов, п.к. 5250, ул. "Черни връх", при съседи: имот с идентификатор 65766.702.5543; имот с идентификатор 65766.702.5542 и от две страни с улица с идентификатор 65766.702.9633. НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 38 894,40 лв. с ДДС /тридесет и осем хиляди осемстотин деветдесет и четири лева и четиридесет стотинки с данък добавена стойност/.
1.11.16 г., 11:20 targimot.com
707.0 м²
38 894,00 лв

Земеделска земя Орловец

Орловец находящи се в землището на с. ОРЕШ с ЕКАТТЕ 53672, общ. СВИЩОВ
2) 1/3 (една трета) идеална част от ИМОТ с номер 087006 (осемдесет и седем хиляди и шест), намиращ се в землището на с. ОРЕШ с ЕКАТТЕ 53672, общ. СВИЩОВ, в местността „ЧАРДАКЕТО”, с площ 8,001 дка (осем декара и един квадратен метър), с начин на трайно ползване – ПОСЕВНА ПЛОЩ, категория на земята при неполивни условия – ПЕТА, при граници и съседи, съгласно Скица № К07489/22.04.2015 г. на Общинска служба по земеделие – гр. Свищов: имот № 087007 – Посевна площ на Павел Иванов Луков, имот № 087002 – Посевна площ на Мария Ченкова Ленова, имот № 087003 – Посевна площ на наследниците на Ана Йозова Джакова, имот № 087005 – Посевна площ на „Сортови семена – Инвест“ АД гр. Свищов и имот № 086023 – Полски път на Община Свищов.
24.10.16 г., 14:02 targimot.com
8001.0 м²
1 600,00 лв

Продава земеделска земя

Общ. Свищов / гр. Свищов
Земеделска земя 1 325 м 2 , стопанска сграда 79 м 2 , местност „Блатото” Територия урбанизирана. За друг вид производствен, складов обект.
24.10.16 г., 13:31 valente.svishtov.com
1325.0 м²
15 000,00 лв

Продава Парцел

Общ. Свищов / гр. Свищов
Дворно място 740 м 2 , ул.”Рила” Незастроено. С наклон. В имота има ток и вода.
24.10.16 г., 13:31 valente.svishtov.com
740.0 м²
26 000,00 лв

Продава Парцел

Общ. Свищов / гр. Свищов
Дворно място 195 кв.м, Паянтова къща 39 кв.м, идеален център Парцелът е подходящ за еднофамилна жилищна сграда. Стара цена 21 000 лв.
24.10.16 г., 13:30 valente.svishtov.com
195.0 м²
20 000,00 лв

Продава Парцел

Общ. Свищов / гр. Свищов
Парцел 509 м 2 , Ат пазар До имота има ток и вода. Стара цена 18 000 лв.
24.10.16 г., 13:30 valente.svishtov.com
509.0 м²
18 000,00 лв

Продава Парцел

Общ. Свищов / гр. Свищов
Дворно място 347 м 2 , паянтова къща, до м-н Космос Стара цена - 27 000 лв.
24.10.16 г., 13:29 valente.svishtov.com
347.0 м²
15 000,00 лв

Продава земеделска земя

Общ. Свищов / гр. Свищов
Нива, лозе и овощна градина 1150 м 2 , м. „Стъклен”
24.10.16 г., 13:28 valente.svishtov.com
1150.0 м²
1 900,00 лв

Продава Парцел

Общ. Свищов / гр. Свищов
Парцел 1400 м 2 , до ул. „Стоян Ников” Стара цена - 5000 лв.
24.10.16 г., 13:27 valente.svishtov.com
1426.0 м²
4 000,00 лв
АДРЕС продава парцел с площ 1800 кв.м., с проект за жилищно строителство. Разполага с разрешение за строеж, одобрено от общината, за РЗП 5300 кв.м. С прекара н мръсен канал е и с предварителен договор към ЕОН и ВиК за присъединяване. Намира се до болницата, до Пенимаркет.
28.08.16 г., 14:18 address.bg
130,00 €

Парцел, 2000m 2 (продажба)

с.Горна Студена, общ. Свищов
Парцел с тухлена постройка в регулация близо до гр. Свищов Референтен номер: 150013 Парцелът се намира в живописно и спокойно селце, разположено на 30 км от град Свищов, на 25 км от Павликени и приблизително на 65 км от старопрестолния град Велико Търново. Освен това е в близост до селище, известно с минералните си извори и кални бани. Парцелът е равен, на площ от 2000 кв.м. и е обграден с телена ограда. В пределите на парцела е разположена не голяма тухлена постройка. Голямо предимство на парцела е наличието на вода и електроенергия, а така също и лесната достъпност чрез асфалтов път. Възползвайте се от изгодната цена и станете притежател на земя с разнообразно предназначение. Моля, обърнете внимание, че актуалните цени са в евро. Цените в британски паундове и щатски долари са приблизителни и актуални към деня на публикуването на съответния имот
22.06.16 г., 3:57 homes.bg
2000.0 м²
3 500,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба парцели в град Свищов
", съставляваща Имот № 087006 /нула осем седем нула нула шест/ по плана за земеразделяне на землището на село Ореш с ЕКАТТЕ 53672 ... , община Свищов, при граници на имота: имот № 087007 – Посевна площ на Павел Иванов Луков , имот № 087002 - Посевна площ ... Сортови семена – Инвест АД, Имот № 086023 – Полски път на Община Свищов.
20.01.17 г., 18:21 targimot.com
8.0 м²
525,00 лв
", съставляваща ИМОТ № 138008 /едно три осем нула нула осем/ по плана за земеразделяне на землището на село Ореш с ЕКАТТЕ ... 53672, община Свищов, при граници на имота: имот № 138007 - Посевна площ на насл. на Фердинанд Славов Гавраилов, имот ... № 000528 – Полски път на Община Свищов, имог № 138009 - Посевна площ на Държавен поземлен фонд, имот № 000524 – Полски път на Община Свищов.
20.01.17 г., 18:20 targimot.com
4.0 м²
225,00 лв
Парцел с тухлена постройка в регулация близо до гр. Свищов 150013 Парцелът се намира в живописно и спокойно селце ... , разположено на 30 км от град Свищов, на 25 км от Павликени и приблизително на 65 км от старопрестолния град Велико Търново ... изгодната цена и станете притежател на земя с разнообразно предназначение. Моля, обърнете внимание, че актуалните цени са в
14.01.17 г., 9:03 officespace.bg
3 500,00 €

Магазин СВИЩОВ

СВИЩОВ ул.Бачо Киро № 7
г от Община Свищов, за обект „Офисна сграда с магазин за промишлени стоки“ в УПИ ХVІІ (УПИ V) квартал 106 по плана на ... . акт за покупко-продажба № 197, том ІІІ, рег № 2416, дело 99 от 2009г., вписан в СВ с вх.рег. № 1050, акт № 144, том ІІ ... квартал 106 /сто и шести/ по подробния устройствен план /ПУП/ на град Свищов, ул.“Бачо Киро“ № 7 /седем/, а според
9.01.17 г., 22:01 targimot.com
252.0 м²
221 820,00 лв

Двустаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. Градево 1
и осем хиляди процента) идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху общинска земя по ПУП на град Свищов. ... АПАРТАМЕНТ № 33 (тридесет и три) на VІІ (седми) етаж в жилищен блок № 1 (едно) с административен адрес град Свищов
5.01.17 г., 18:19 targimot.com
63.0 м²
70 500,00 лв

Земеделска земя Ореш

Ореш местност РАСКИТО
. ОРЕШ с ЕКАТТЕ 53672, общ. СВИЩОВ, в местността „РАСКИТО”, с площ 3,601 дка (три декара шестстотин и един квадратни метра ... , съгласно Скица № К07599/21.08.2015 г. на Общинска служба по земеделие – гр. Свищов: имот № 138007 – Посевна площ на ... наследниците на Фердинанд Славов Гавраилов, имот № 000528 – Полски път на Община Свищов, имот № 138009 – Посевна площ на
5.01.17 г., 12:10 targimot.com
1200.0 м²
713,00 лв

Земеделска земя Ореш

Ореш местност ЧАРДАКЕТО
. ОРЕШ с ЕКАТТЕ 53672, общ. СВИЩОВ, в местността „ЧАРДАКЕТО”, с площ 8,001 дка (осем декара и един квадратен метър), с начин ... Скица № К07489/22.04.2015 г. на Общинска служба по земеделие – гр. Свищов: имот № 087007 – Посевна площ на Павел Иванов ... Джакова, имот № 087005 – Посевна площ на „Сортови семена – Инвест“ АД гр. Свищов и имот № 086023 – Полски път на Община Свищов.
5.01.17 г., 12:09 targimot.com
2667.0 м²
1 440,00 лв
ВЕЛИКОТЪРНОВСКА обл.– Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ и ИДЕАЛНИ ЧАСТИ - НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ ! oбщ.Павликени, Свищов, Полски Тръмбеш ... местонахождението му, арендния договор Плащаме в брой пред НОТАРИУС или по банков път! Изготвяме нужните документи за
27.12.16 г., 12:00 obiava.biz
1 200,00 лв
ВЕЛИКОТЪРНОВСКА обл.– Купува и арендува ЗЕМЯ и идеални части в oбщ.Павликени, Свищов, Полски Тръмбеш, Стражица, Велико ... Търново, Лясковец, Горна Оряховица, Сухиндол ! НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ за областта ! Цени в зависимост от големината на имота ... ! Изготвяме нужните документи за изповядване на сделката пред НОТАРИУС! Компетентно правно обслужване! 0887512663-Петрова
27.12.16 г., 11:57 obiava.biz
1 200,00 лв
земеразделителния план на с. Ореш, Община Свищов, при граници: лозе № 005127 на Държавен Фонд Земеделие, пасище мера № 000079 на ... Община Свищов, посевна площ № 005125 на ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД, полски път № 0000426 на Община Свищов, върху който имот
22.12.16 г., 11:58 targimot.com
3355.0 м²
584,00 лв
землището на с. Ореш с ЕКАТТЕ 53672, общ. Свищов, в местността "БАИРА", с площ 0,535 дка (петстотин тридесет и пет квадратни ... : имот № 191002 – Посевна площ на "Сортови Семена - Инвест" АД гр. Свищов, имот № 000422 – Полски път на Община Свищов ... , имот № 191009 – Полски път на Община Свищов, имот № 191003 – Посевна площ на наследниците на Иван Петров Рафаилов.
22.12.16 г., 11:57 targimot.com
535.0 м²
59,00 лв
Могила, Алеково, Горна Студена, Ореш, Българско Сливово, Хаджидимитрово, Деляновци, Совата, Свищов -НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ ! Плащаме ... в брой или по банков път! Изготвяме нужните документи за финализиране на сделката пред НОТАРИУС! Компетентно правно обслужване! 0887512663-Петрова
17.12.16 г., 4:32 obiava.biz
1 200,00 лв
ВЕЛИКОТЪРНОВСКА обл.– Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ и ИДЕАЛНИ ЧАСТИ - НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ ! oбщ.Павликени, Свищов, Полски Тръмбеш ... местонахождението му, арендния договор Плащаме в брой пред НОТАРИУС или по банков път! Изготвяме нужните документи за
17.12.16 г., 3:26 obiava.biz
1 200,00 лв

Двустаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул."Патриарх Евтимий" № 72, жк"Младост", бл. 2, вх.Д, ет. 6, ап. 18
общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху общинска земя в квартал 105 по ПУП на гр.Свищов.; НАЧАЛНА
7.12.16 г., 20:16 targimot.com
59.0 м²
26 400,00 лв

Двустаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ХАДЖИ ДИМИТЪР № 9
АПАРТАМЕНТ № 17 на втори етаж, във вход „Б”, жилищен блок ППП-6-В, построен върху общинска земя в парцел V, квартал 56
7.12.16 г., 19:15 targimot.com
81.0 м²
35 000,00 лв

Двустаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ гр. Свищов, ул. Петър Ангелов № 13, блок № 2, вх. В, ет. 5
АПАРТАМЕНТ № 15 /петнадесети/, находящ се в град Свищов, обл. Велико Търново, ул. Петър Ангелов № 13 /тринадесет/, блок ... / с полезна площ от 3,74 /три цяло и седемдесет и четири стотни/ кв.метра, при граници за избата: изток - външен зид ... върху държавна земя в квартал 57 /петдесет и седем/ по регулационния план на града, който имот съгласно Схема № 15-139225
4.11.16 г., 17:50 targimot.com
77.0 м²
33 600,00 лв
, осем, едно, седем, четири/ при граници имот № 000576 - полски път на Община Свищов, имот № 028175 - полска култура на
4.11.16 г., 14:03 targimot.com
917.0 м²
412,00 лв

Тристаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. "Стоян Ников" № 5, бл. 7, вх. Б, ет.7, ап.19
и от отстъпеното право на строеж върху държавна земя в квартал 103 по подробният устройствен план на град Свищов на ул ... недвижим имот, находящ се в град Свищов, ул. "Стоян Ников" №5, а именно апартамент №19, застроен на седми етаж, вход "Б ... . "Стоян Ников" №5, а съгласно схеми ИКАР СОС 65766.702.5064.1.19, гр. Свищов, п.к. 5250, ул. "Стоян Ников" №5, бл. 7, вх
28.10.16 г., 12:01 targimot.com
81.0 м²
37 125,00 лв

Двустаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. Стоян Ников 9-Б, ет. 4
общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху общинска земя в квартал 103 /сто и три/ по подробния устройствен план на град Свищов.
24.10.16 г., 14:58 targimot.com
68.0 м²
14 076,00 лв

Двустаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. Патриарх Евтимий 24, вх. Б
държавна земя - част от квартал № 108 /сто и осем/ по гергилационния план на гр. Свищов за построяване на жилищна сграда - ЕЖБ ... Апаратмент № 8 /осем/ находящ се на улица "Патриарх Евтимий" № 24 /двадесет и четири/ в град Свищов, вход "Б" на втория ... запад - ЕЖБ на ЗСКИ " Г. Терзиев" - Свищов и на север - държавно място , ведно с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 12
24.10.16 г., 14:53 targimot.com
60.0 м²
25 800,00 лв

Магазин СВИЩОВ

СВИЩОВ ул.Бачо Киро № 7
Свищов, за обект „Офисна сграда с магазин за промишлени стоки“ в УПИ ХVІІ (УПИ V) квартал 106 по плана на гр. Свищов на ... РУМЯНА ЦВЕТАНОВА КОСТАДИНОВА, за удовлетворяване вземането на взискателя БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД, а именно: ДВОРНО МЯСТО ... и шести/ по подробния устройствен план /ПУП/ на град Свищов, ул.“Бачо Киро“ № 7 /седем/, а според кадастралната карта и
24.10.16 г., 14:20 targimot.com
252.0 м²
277 275,00 лв

Продава Вила

Общ. Свищов / гр. Свищов
м. "Стъклен" - Вила 25 м 2 , масивна, земя 1 дка Стара цена - 12 500 лв.
24.10.16 г., 13:29 valente.svishtov.com
25.0 м²
10 500,00 лв

Продава Вила

Общ. Свищов / гр. Свищов
Вила 21 м 2 , масивна, земя 1,130 м 2 , м.„Стъклен” Старо лозе. Разпределение на вилата: стая, антре и тераса. Под
24.10.16 г., 13:29 valente.svishtov.com
21.0 м²
5 300,00 лв

Продава Вила

Общ. Свищов / гр. Свищов
Масивна вила 19 м 2 , земя 1145 м 2 , м."Стъклен" Поддържан двор - лозе и овощна градина. Щерна.
24.10.16 г., 13:28 valente.svishtov.com
19.0 м²
12 500,00 лв