Продава Парцел

Общ. Свищов / гр. Свищов
464 м²
20,000 лв
2018-1-9
Парцел 464 м 2 , паянтова къща 75 м 2 , до Гробищен парк
Ощеvalente.svishtov.com

Магазин СВИЩОВ

СВИЩОВ ул."Бачо Киро" № 7
252 м²
231,467 лв
2017-12-15
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 18.12.2017г. до 18.01.2018г. с обявяване на 19.01.2018г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на следният недвижим имот, собственост на длъжника КРАСИМИР ТОДОРОВ КОСТАДИНОВ и РУМЯНА ЦВЕТАНОВА КОСТАДИНОВА, за удовлетворяване вземането на взискателя БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД, а именно: ДВОРНО МЯСТО с площ съгласно нотариален акт от 545 кв.м. /петстотин петдесет и пет квадратни метра/, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ ХVІІ – 3505 /седемнадесет римско три хиляди петстотин и пет арабско/, (сега УПИ V-3505) в квартал 106 /сто и шести/ по подробния устройствен план /ПУП/ на град Свищов, ул.“Бачо Киро“ № 7 /седем/, а според кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със заповед РД-18-10/ 12.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, Последно изменение със заповед: КД-14-04-467/ 12.02.2009г. на Началник на СГКК – Велико Търново ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65766.702.3505 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, три хиляди петстотин и пет/. Адрес на поземления имот: гр.Свищов п.к.5250, ул.“Бачо Киро“ № 7 /седем/, Площ 546 /петстотин четиридесет и шест/ кв. метра, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на ползване: За друг обществен обект, комплекс. Стар идентификатор: няма. Номер на предходен план: квартал: 106 /сто и шест/, парцел ХVІІ: седемнадесети, при граници и съседи на имота по нотариален акт: запад – улица, северозапад – улица, север – УПИ ІІІ-4320 на Живка Георгиева Петрова, Цветелина Николаева Кирилова, Йордан Николаев Йорданов, Митка Иванова Иванова, Тодор Иванов Тошков и Полина Иванова Тошкова, изток – УПИ ІV-3505 на Левиджо Маринов Ченков и Петър Левиджов Ченков, юг – улица, и граници и съседи според кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със заповед РД-18-10/ 12.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК: 65766.702.4631, 65766.702.3503, 65766.702.4320, 65766.702.9706, ВЕДНО с построената в гореописаното УПИ СГРАДА, съгласно Разрешение за строеж № 46/ 15.04.2002г. /номер четиридесет и шест от петнадесети април две хиляди и втора година/, а именно: МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ „НАПРАВИ САМ“, със застроена площ от 252 /двеста петдесет ти два/ кв.м., състоящ се от: търговска сграда, склад и санитарен възел, а според кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със заповед РД-18-10/ 12.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, Последно изменение със заповед: КД-14-04-467/ 12.02.2009г. на Началник на СГКК – Велико Търново СГРАДА с идентификатор 65766.702.3505.1 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, три хиляди петстотин и пет, точка, едно/, Адрес на сградата гр.Свищов, п.к.5250, ул.“Бачо Киро“ № 7. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 65766.702.3505 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, три хиляди петстотин и пет/. Застроена площ 241 /двеста четиридесет и един/ кв. метра, Брой етажи: 1 /един/. Предназначение: Сграда за търговия. Стар идентификатор: няма. Номер на предходен план: няма. На 04.11.2008г. е одобрен инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строж № 89 от 11.11.2008 г от Община Свищов, за обект „Офисна сграда с магазин за промишлени стоки“ в УПИ ХVІІ (УПИ V) квартал 106 по плана на гр.Свищов на Красимир Тодоров Костадинов и Румяна Цветанова Костадинова. Предвидено е строителство на четириетажна сграда с мансарден етаж в източната част на имота, като съществуващия магазин в западната част на имота се запазва в същия вид и се прави разширение на магазина на сутеренно ниво на новата застройка. С Нотариален акт за прехвърляне на вещно право на строеж (суперфиция) № 115, том ХІІ, рег. № 13582, дело № 1060 от 2008г., вписан в СВ с вх № 7666 от 2008 и с Нот. акт за покупко-продажба № 197, том ІІІ, рег № 2416, дело 99 от 2009г., вписан в СВ с вх.рег. № 1050, акт № 144, том ІІ, Румяна Цветанова Костадинова и Красимир Тодоров Костадинов продават на „Рик“ ЕООД с.Царевец вещно право на строеж за построяване „Офисна сграда с магазини за промишлени стоки“ с РЗП 953.92 кв.м., без три офиса в УПИ ХVІІ(УПИ V) квартал 106 по плана на гр. Свищов. Строителство на обекта не е започвано. НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 231 467,20 лв. /двеста тридесет и една хиляди четиристотин шестдесет и седем лева и двадесет стотинки/.
Ощеtargimot.com

Парцел СВИЩОВ

СВИЩОВ ул."Черни връх"
707 м²
44,592 лв
2017-11-7
1. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІХ (девет римско), в квартал 112 (сто и дванадесет) по ПУП на гр.Свищов, изменен със заповед № 324/31.01.2006г. кмета на Община Свищов, с идентификатор на имота 65766.702.5541 по кадастралната карта на град СВИЩОВ с площ 707 кв.м (седемстотин и седем), с адрес на поземления имот гр.Свищов, п.к. 5250, ул. "Черни връх", при съседи: имот с идентификатор 65766.702.5543; имот с идентификатор 65766.702.5542 и от две страни с улица с идентификатор 65766.702.9633. НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 44 592,92 лв. с ДДС /четиридесет и четири хиляди петстотин деветдесет и два лева и деветдесет и две стотинки с данък добавена стойност/.
Ощеtargimot.com

Магазин СВИЩОВ

СВИЩОВ ул."Бачо Киро" № 7
252 м²
230,100 лв
2017-8-9
ДВОРНО МЯСТО с площ съгласно нотариален акт от 545 кв.м. /петстотин петдесет и пет квадратни метра/, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ ХVІІ – 3505 /седемнадесет римско три хиляди петстотин и пет арабско/, (сега УПИ V-3505) в квартал 106 /сто и шести/ по подробния устройствен план /ПУП/ на град Свищов, ул.“Бачо Киро“ № 7 /седем/, а според кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със заповед РД-18-10/ 12.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, Последно изменение със заповед: КД-14-04-467/ 12.02.2009г. на Началник на СГКК – Велико Търново ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65766.702.3505 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, три хиляди петстотин и пет/. Адрес на поземления имот: гр.Свищов п.к.5250, ул.“Бачо Киро“ № 7 /седем/, Площ 546 /петстотин четиридесет и шест/ кв. метра, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на ползване: За друг обществен обект, комплекс. Стар идентификатор: няма. Номер на предходен план: квартал: 106 /сто и шест/, парцел ХVІІ: седемнадесети, при граници и съседи на имота по нотариален акт: запад – улица, северозапад – улица, север – УПИ ІІІ-4320 на Живка Георгиева Петрова, Цветелина Николаева Кирилова, Йордан Николаев Йорданов, Митка Иванова Иванова, Тодор Иванов Тошков и Полина Иванова Тошкова, изток – УПИ ІV-3505 на Левиджо Маринов Ченков и Петър Левиджов Ченков, юг – улица, и граници и съседи според кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със заповед РД-18-10/ 12.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК: 65766.702.4631, 65766.702.3503, 65766.702.4320, 65766.702.9706, ВЕДНО с построената в гореописаното УПИ СГРАДА, съгласно Разрешение за строеж № 46/ 15.04.2002г. /номер четиридесет и шест от петнадесети април две хиляди и втора година/, а именно: МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ „НАПРАВИ САМ“, със застроена площ от 252 /двеста петдесет ти два/ кв.м., състоящ се от: търговска сграда, склад и санитарен възел, а според кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със заповед РД-18-10/ 12.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, Последно изменение със заповед: КД-14-04-467/ 12.02.2009г. на Началник на СГКК – Велико Търново СГРАДА с идентификатор 65766.702.3505.1 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, три хиляди петстотин и пет, точка, едно/, Адрес на сградата гр.Свищов, п.к.5250, ул.“Бачо Киро“ № 7. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 65766.702.3505 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, три хиляди петстотин и пет/. Застроена площ 241 /двеста четиридесет и един/ кв. метра, Брой етажи: 1 /един/. Предназначение: Сграда за търговия. Стар идентификатор: няма. Номер на предходен план: няма. На 04.11.2008г. е одобрен инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строж № 89 от 11.11.2008 г от Община Свищов, за обект „Офисна сграда с магазин за промишлени стоки“ в УПИ ХVІІ (УПИ V) квартал 106 по плана на гр.Свищов на Красимир Тодоров Костадинов и Румяна Цветанова Костадинова. Предвидено е строителство на четириетажна сграда с мансарден етаж в източната част на имота, като съществуващия магазин в западната част на имота се запазва в същия вид и се прави разширение на магазина на сутеренно ниво на новата застройка. С Нотариален акт за прехвърляне на вещно право на строеж (суперфиция) № 115, том ХІІ, рег. № 13582, дело № 1060 от 2008г., вписан в СВ с вх № 7666 от 2008 и с Нот. акт за покупко-продажба № 197, том ІІІ, рег № 2416, дело 99 от 2009г., вписан в СВ с вх.рег. № 1050, акт № 144, том ІІ, Румяна Цветанова Костадинова и Красимир Тодоров Костадинов продават на „Рик“ ЕООД с.Царевец вещно право на строеж за построяване „Офисна сграда с магазини за промишлени стоки“ с РЗП 953.92 кв.м., без три офиса в УПИ ХVІІ(УПИ V) квартал 106 по плана на гр. Свищов. Строителство на обекта не е започвано.; НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 230 100 лв. /двеста и тридесет хиляди и сто лева/.
Ощеtargimot.com

Парцел СВИЩОВ

СВИЩОВ ул."Черни връх"
707 м²
36,964 лв
2017-6-29
1. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІХ (девет римско), в квартал 112 (сто и дванадесет) по ПУП на гр.Свищов, изменен със заповед № 324/31.01.2006г. кмета на Община Свищов, с идентификатор на имота 65766.702.5541 по кадастралната карта на град СВИЩОВ с площ 707 кв.м (седемстотин и седем), с адрес на поземления имот гр.Свищов, п.к. 5250, ул. "Черни връх", при съседи: имот с идентификатор 65766.702.5543; имот с идентификатор 65766.702.5542 и от две страни с улица с идентификатор 65766.702.9633.; НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 36 964,80 лв. с ДДС /тридесет и шест хиляди деветстотин шестдесет и четири лева и осемдесет стотинки с данък добавена стойност/.
Ощеtargimot.com

Магазин СВИЩОВ

СВИЩОВ ул.Бачо Киро № 7
252 м²
287,625 лв
2017-5-18
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 19.05.2017г. до 19.06.2017г. с обявяване на 20.06.2017г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на следният недвижим имот, собственост на длъжника КРАСИМИР ТОДОРОВ КОСТАДИНОВ и РУМЯНА ЦВЕТАНОВА КОСТАДИНОВА, за удовлетворяване вземането на взискателя БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД, а именно: ДВОРНО МЯСТО с площ съгласно нотариален акт от 545 кв.м. /петстотин петдесет и пет квадратни метра/, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ ХVІІ – 3505 /седемнадесет римско три хиляди петстотин и пет арабско/, (сега УПИ V-3505) в квартал 106 /сто и шести/ по подробния устройствен план /ПУП/ на град Свищов, ул.“Бачо Киро“ № 7 /седем/, а според кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със заповед РД-18-10/ 12.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, Последно изменение със заповед: КД-14-04-467/ 12.02.2009г. на Началник на СГКК – Велико Търново ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65766.702.3505 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, три хиляди петстотин и пет/. Адрес на поземления имот: гр.Свищов п.к.5250, ул.“Бачо Киро“ № 7 /седем/, Площ 546 /петстотин четиридесет и шест/ кв. метра, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на ползване: За друг обществен обект, комплекс. Стар идентификатор: няма. Номер на предходен план: квартал: 106 /сто и шест/, парцел ХVІІ: седемнадесети, при граници и съседи на имота по нотариален акт: запад – улица, северозапад – улица, север – УПИ ІІІ-4320 на Живка Георгиева Петрова, Цветелина Николаева Кирилова, Йордан Николаев Йорданов, Митка Иванова Иванова, Тодор Иванов Тошков и Полина Иванова Тошкова, изток – УПИ ІV-3505 на Левиджо Маринов Ченков и Петър Левиджов Ченков, юг – улица, и граници и съседи според кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със заповед РД-18-10/ 12.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК: 65766.702.4631, 65766.702.3503, 65766.702.4320, 65766.702.9706, ВЕДНО с построената в гореописаното УПИ СГРАДА, съгласно Разрешение за строеж № 46/ 15.04.2002г. /номер четиридесет и шест от петнадесети април две хиляди и втора година/, а именно: МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ „НАПРАВИ САМ“, със застроена площ от 252 /двеста петдесет ти два/ кв.м., състоящ се от: търговска сграда, склад и санитарен възел, а според кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със заповед РД-18-10/ 12.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, Последно изменение със заповед: КД-14-04-467/ 12.02.2009г. на Началник на СГКК – Велико Търново СГРАДА с идентификатор 65766.702.3505.1 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, три хиляди петстотин и пет, точка, едно/, Адрес на сградата гр.Свищов, п.к.5250, ул.“Бачо Киро“ № 7. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 65766.702.3505 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, три хиляди петстотин и пет/. Застроена площ 241 /двеста четиридесет и един/ кв. метра, Брой етажи: 1 /един/. Предназначение: Сграда за търговия. Стар идентификатор: няма. Номер на предходен план: няма. На 04.11.2008г. е одобрен инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строж № 89 от 11.11.2008 г от Община Свищов, за обект „Офисна сграда с магазин за промишлени стоки“ в УПИ ХVІІ (УПИ V) квартал 106 по плана на гр.Свищов на Красимир Тодоров Костадинов и Румяна Цветанова Костадинова. Предвидено е строителство на четириетажна сграда с мансарден етаж в източната част на имота, като съществуващия магазин в западната част на имота се запазва в същия вид и се прави разширение на магазина на сутеренно ниво на новата застройка. С Нотариален акт за прехвърляне на вещно право на строеж (суперфиция) № 115, том ХІІ, рег. № 13582, дело № 1060 от 2008г., вписан в СВ с вх № 7666 от 2008 и с Нот. акт за покупко-продажба № 197, том ІІІ, рег № 2416, дело 99 от 2009г., вписан в СВ с вх.рег. № 1050, акт № 144, том ІІ, Румяна Цветанова Костадинова и Красимир Тодоров Костадинов продават на „Рик“ ЕООД с.Царевец вещно право на строеж за построяване „Офисна сграда с магазини за промишлени стоки“ с РЗП 953.92 кв.м., без три офиса в УПИ ХVІІ(УПИ V) квартал 106 по плана на гр. Свищов. Строителство на обекта не е започвано. НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 287 625 лв. /двеста осемдесет и седем хиляди шестстотин двадесет и пет лева/.
Ощеtargimot.com

Парцел Българско Сливово

Българско Сливово ОБЩИНА СВИЩОВ
740 м²
6,825 лв
2017-3-21
½ /една втора/ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VIII, с площ от 740 кв.м. (седемстотин и четиридесет квадратни метра), съгласно скица №10/19.01.2017 г. на Община Свищов, находящ се в кв. 36 по ПУП на с. Българско Сливово, общ. Свищов, одобрен със Заповеди № 1212, 1213/1938 г., заедно с построените в него: ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЛЯТНА КУХНЯ, ГАРАЖ И СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, при граници съгласно доказателствения Нотариален акт: север – улица, запад - Милан Младенов Ангелов, изток – Руси Маринов Георгиев, юг – наследници на Никола Лишков Христов, а съгласно скицата – при граници: изток – УПИ II, запад – УПИ I, север – улица и юг – УПИ VII.
Ощеtargimot.com

Парцел СВИЩОВ

СВИЩОВ ул."Черни връх"
707 м²
46,206 лв
2017-3-9
1. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІХ (девет римско), в квартал 112 (сто и дванадесет) по ПУП на гр.Свищов, изменен със заповед № 324/31.01.2006г. кмета на Община Свищов, с идентификатор на имота 65766.702.5541 по кадастралната карта на град СВИЩОВ с площ 707 кв.м (седемстотин и седем), с адрес на поземления имот гр.Свищов, п.к. 5250, ул. "Черни връх", при съседи: имот с идентификатор 65766.702.5543; имот с идентификатор 65766.702.5542 и от две страни с улица с идентификатор 65766.702.9633.; НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 46 206 лв. с ДДС /четиридесет и шест хиляди двеста и шест лева с данък добавена стойност/.
Ощеtargimot.com

Парцел СВИЩОВ

СВИЩОВ улица Цар Освободител 72
494 м²
17,600 лв
2017-1-23
Ощеtargimot.com

Магазин СВИЩОВ

СВИЩОВ ул.Бачо Киро № 7
252 м²
221,820 лв
2017-1-9
ДВОРНО МЯСТО с площ съгласно нотариален акт от 545 кв.м. /петстотин петдесет и пет квадратни метра/, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ ХVІІ – 3505 /седемнадесет римско три хиляди петстотин и пет арабско/, (сега УПИ V-3505) в квартал 106 /сто и шести/ по подробния устройствен план /ПУП/ на град Свищов, ул.“Бачо Киро“ № 7 /седем/, а според кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със заповед РД-18-10/ 12.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, Последно изменение със заповед: КД-14-04-467/ 12.02.2009г. на Началник на СГКК – Велико Търново ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65766.702.3505 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, три хиляди петстотин и пет/. Адрес на поземления имот: гр.Свищов п.к.5250, ул.“Бачо Киро“ № 7 /седем/, Площ 546 /петстотин четиридесет и шест/ кв. метра, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на ползване: За друг обществен обект, комплекс. Стар идентификатор: няма. Номер на предходен план: квартал: 106 /сто и шест/, парцел ХVІІ: седемнадесети, при граници и съседи на имота по нотариален акт: запад – улица, северозапад – улица, север – УПИ ІІІ-4320 на Живка Георгиева Петрова, Цветелина Николаева Кирилова, Йордан Николаев Йорданов, Митка Иванова Иванова, Тодор Иванов Тошков и Полина Иванова Тошкова, изток – УПИ ІV-3505 на Левиджо Маринов Ченков и Петър Левиджов Ченков, юг – улица, и граници и съседи според кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със заповед РД-18-10/ 12.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК: 65766.702.4631, 65766.702.3503, 65766.702.4320, 65766.702.9706, ВЕДНО с построената в гореописаното УПИ СГРАДА, съгласно Разрешение за строеж № 46/ 15.04.2002г. /номер четиридесет и шест от петнадесети април две хиляди и втора година/, а именно: МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ „НАПРАВИ САМ“, със застроена площ от 252 /двеста петдесет ти два/ кв.м., състоящ се от: търговска сграда, склад и санитарен възел, а според кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със заповед РД-18-10/ 12.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, Последно изменение със заповед: КД-14-04-467/ 12.02.2009г. на Началник на СГКК – Велико Търново СГРАДА с идентификатор 65766.702.3505.1 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, три хиляди петстотин и пет, точка, едно/, Адрес на сградата гр.Свищов, п.к.5250, ул.“Бачо Киро“ № 7. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 65766.702.3505 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, три хиляди петстотин и пет/. Застроена площ 241 /двеста четиридесет и един/ кв. метра, Брой етажи: 1 /един/. Предназначение: Сграда за търговия. Стар идентификатор: няма. Номер на предходен план: няма. На 04.11.2008г. е одобрен инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строж № 89 от 11.11.2008 г от Община Свищов, за обект „Офисна сграда с магазин за промишлени стоки“ в УПИ ХVІІ (УПИ V) квартал 106 по плана на гр.Свищов на Красимир Тодоров Костадинов и Румяна Цветанова Костадинова. Предвидено е строителство на четириетажна сграда с мансарден етаж в източната част на имота, като съществуващия магазин в западната част на имота се запазва в същия вид и се прави разширение на магазина на сутеренно ниво на новата застройка. С Нотариален акт за прехвърляне на вещно право на строеж (суперфиция) № 115, том ХІІ, рег. № 13582, дело № 1060 от 2008г., вписан в СВ с вх № 7666 от 2008 и с Нот. акт за покупко-продажба № 197, том ІІІ, рег № 2416, дело 99 от 2009г., вписан в СВ с вх.рег. № 1050, акт № 144, том ІІ, Румяна Цветанова Костадинова и Красимир Тодоров Костадинов продават на „Рик“ ЕООД с.Царевец вещно право на строеж за построяване „Офисна сграда с магазини за промишлени стоки“ с РЗП 953.92 кв.м., без три офиса в УПИ ХVІІ(УПИ V) квартал 106 по плана на гр. Свищов. Строителство на обекта не е започвано. НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 221 820 лв. /двеста двадесет и една хиляди осемстотин и двадесет лева/.
Ощеtargimot.com

Магазин СВИЩОВ

СВИЩОВ ул.Бачо Киро № 7
252 м²
277,275 лв
2016-10-24
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 27.09.2016г. до 27.10.2016г. с обявяване на 28.10.2016г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на следният недвижим имот, собственост на длъжника КРАСИМИР ТОДОРОВ КОСТАДИНОВ и РУМЯНА ЦВЕТАНОВА КОСТАДИНОВА, за удовлетворяване вземането на взискателя БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД, а именно: ДВОРНО МЯСТО с площ съгласно нотариален акт от 545 кв.м. /петстотин петдесет и пет квадратни метра/, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ ХVІІ – 3505 /седемнадесет римско три хиляди петстотин и пет арабско/, (сега УПИ V-3505) в квартал 106 /сто и шести/ по подробния устройствен план /ПУП/ на град Свищов, ул.“Бачо Киро“ № 7 /седем/, а според кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със заповед РД-18-10/ 12.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, Последно изменение със заповед: КД-14-04-467/ 12.02.2009г. на Началник на СГКК – Велико Търново ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65766.702.3505 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, три хиляди петстотин и пет/. Адрес на поземления имот: гр.Свищов п.к.5250, ул.“Бачо Киро“ № 7 /седем/, Площ 546 /петстотин четиридесет и шест/ кв. метра, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на ползване: За друг обществен обект, комплекс. Стар идентификатор: няма. Номер на предходен план: квартал: 106 /сто и шест/, парцел ХVІІ: седемнадесети, при граници и съседи на имота по нотариален акт: запад – улица, северозапад – улица, север – УПИ ІІІ-4320 на Живка Георгиева Петрова, Цветелина Николаева Кирилова, Йордан Николаев Йорданов, Митка Иванова Иванова, Тодор Иванов Тошков и Полина Иванова Тошкова, изток – УПИ ІV-3505 на Левиджо Маринов Ченков и Петър Левиджов Ченков, юг – улица, и граници и съседи според кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със заповед РД-18-10/ 12.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК: 65766.702.4631, 65766.702.3503, 65766.702.4320, 65766.702.9706, ВЕДНО с построената в гореописаното УПИ СГРАДА, съгласно Разрешение за строеж № 46/ 15.04.2002г. /номер четиридесет и шест от петнадесети април две хиляди и втора година/, а именно: МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ „НАПРАВИ САМ“, със застроена площ от 252 /двеста петдесет ти два/ кв.м., състоящ се от: търговска сграда, склад и санитарен възел, а според кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със заповед РД-18-10/ 12.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, Последно изменение със заповед: КД-14-04-467/ 12.02.2009г. на Началник на СГКК – Велико Търново СГРАДА с идентификатор 65766.702.3505.1 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, три хиляди петстотин и пет, точка, едно/, Адрес на сградата гр.Свищов, п.к.5250, ул.“Бачо Киро“ № 7. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 65766.702.3505 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, три хиляди петстотин и пет/. Застроена площ 241 /двеста четиридесет и един/ кв. метра, Брой етажи: 1 /един/. Предназначение: Сграда за търговия. Стар идентификатор: няма. Номер на предходен план: няма. На 04.11.2008г. е одобрен инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строж № 89 от 11.11.2008 г от Община Свищов, за обект „Офисна сграда с магазин за промишлени стоки“ в УПИ ХVІІ (УПИ V) квартал 106 по плана на гр. Свищов на Красимир Тодоров Костадинов и Румяна Цветанова Костадинова. Предвидено е строителство на четириетажна сграда с мансарден етаж в източната част на имота, като съществуващия магазин в западната част на имота се запазва в същия вид и се прави разширение на магазина на сутеренно ниво на новата застройка. С Нотариален акт за прехвърляне на вещно право на строеж (суперфиция) № 115, том ХІІ, рег. № 13582, дело № 1060 от 2008г., вписан в СВ с вх № 7666 от 2008 и с Нот. акт за покупко-продажба № 197, том ІІІ, рег № 2416, дело 99 от 2009г., вписан в СВ с вх.рег. № 1050, акт № 144, том ІІ, Румяна Цветанова Костадинова и Красимир Тодоров Костадинов продават на „Рик“ ЕООД с.Царевец вещно право на строеж за построяване „Офисна сграда с магазини за промишлени стоки“ с РЗП 953.92 кв.м., без три офиса в УПИ ХVІІ(УПИ V) квартал 106 по плана на гр. Свищов. Строителство на обекта не е започвано. НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 277 275 лв. /двеста седемдесет и седем хиляди двеста седемдесет и пет лева/.
Ощеtargimot.com

Продава Парцел

Общ. Свищов / гр. Свищов
1426 м²
4,000 лв
2016-10-24
Парцел 1400 м 2 , до ул. „Стоян Ников” Стара цена - 5000 лв.
Ощеvalente.svishtov.com

Парцел СВИЩОВ

СВИЩОВ ул.Черни връх
707 м²
38,894 лв
2016-11-1
1. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІХ (девет римско), в квартал 112 (сто и дванадесет) по ПУП на гр.Свищов, изменен със заповед № 324/31.01.2006г. кмета на Община Свищов, с идентификатор на имота 65766.702.5541 по кадастралната карта на град СВИЩОВ с площ 707 кв.м (седемстотин и седем), с адрес на поземления имот гр.Свищов, п.к. 5250, ул. "Черни връх", при съседи: имот с идентификатор 65766.702.5543; имот с идентификатор 65766.702.5542 и от две страни с улица с идентификатор 65766.702.9633. НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 38 894,40 лв. с ДДС /тридесет и осем хиляди осемстотин деветдесет и четири лева и четиридесет стотинки с данък добавена стойност/.
Ощеtargimot.com

Продава Парцел

Общ. Свищов / гр. Свищов
509 м²
18,000 лв
2016-10-24
Парцел 509 м 2 , Ат пазар До имота има ток и вода. Стара цена 18 000 лв.
Ощеvalente.svishtov.com

Продава земеделска земя

Общ. Свищов / гр. Свищов
1325 м²
15,000 лв
2016-10-24
Земеделска земя 1 325 м 2 , стопанска сграда 79 м 2 , местност „Блатото” Територия урбанизирана. За друг вид производствен, складов обект.
Ощеvalente.svishtov.com

Продава Парцел

Общ. Свищов / гр. Свищов
195 м²
20,000 лв
2016-10-24
Дворно място 195 кв.м, Паянтова къща 39 кв.м, идеален център Парцелът е подходящ за еднофамилна жилищна сграда. Стара цена 21 000 лв.
Ощеvalente.svishtov.com

Продава Парцел

Общ. Свищов / гр. Свищов
266 м²
6,500 лв
2016-10-24
Дворно място 266 м 2 , южно от бл. "Надежда"
Ощеvalente.svishtov.com

Продава Парцел

Общ. Свищов / гр. Свищов
740 м²
26,000 лв
2016-10-24
Дворно място 740 м 2 , ул.”Рила” Незастроено. С наклон. В имота има ток и вода.
Ощеvalente.svishtov.com

Продава земеделска земя

Общ. Свищов / гр. Свищов
1150 м²
1,900 лв
2016-10-24
Нива, лозе и овощна градина 1150 м 2 , м. „Стъклен”
Ощеvalente.svishtov.com

Продава Парцел

Общ. Свищов / гр. Свищов
347 м²
15,000 лв
2016-10-24
Дворно място 347 м 2 , паянтова къща, до м-н Космос Стара цена - 27 000 лв.
Ощеvalente.svishtov.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Свищов, Търговски продажба