ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-28 (първо римско с планоснимачен номер двадесет и осми) в кв.1 (първи), находящ се в местността „Кантона“ по картата на землището на кв. Дебър, гр. Първомай, общ. Първомай, целият застроен и незастроен с площ от 4050 кв.м. (четири хиляди и петдесет квадратни метра), от които 112,50 кв.м. (сто и дванадесет квадратни метра и петдесет квадратни дециметра) представляват път, с предназначение: База за отглеждане на гъсета, при граници и съседи: от север – ССФонд, от изток – път, от юг – парцел II-001 и от запад – парцел II – 001, ведно с построените в имота две помещения за отглеждане на гъски, ведно с построения в имота „Цех за производство и пакетаж на червен пипер и хранителни подправки“ съгласно Разрешение за строеж № 67 от 13.07.2006 г., с площ от 261 кв.м. (двеста шестдесет и един квадратни метра), на етап „груб строеж“ по смисъла на чл.181 от ЗУТ съгласно Удостоверение АБУ-88/30.04.2014 г., издадено от Община Първомай, ведно с всички подобрения и приращения в поземления имот.
24.11.16 г., 19:32 targimot.com
4050.0 м²
141 000,00 лв

Земеделска земя ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ кв. Дебър, местността "Кабата каладж. чеир"
ИД 20168250400276 НИВА с площ 3,063 дка (три декара и шестдесет и три квадратни метра), пета категория, намираща се в местността „Кабата каладж. чеир“, в землището на кв. Дебър, община Първомай, област Пловдив, съставляваща имот № 236048 (двеста тридесет и шест хиляди и четиридесет и осем), при граници и съседи: имот № 236056 пасище, мера на ОПФ (необработваема), № 236055 пасище на Йорданка Сребрева Янева, № 236050 изоставена нива на Гено Енчев Давчев; № 236047 нива на насл. на Йордан Павлов Сарафов; № 000224 напоител. канал на ОПФ (необработваема), (а съгласно скица № К07910/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – гр. Пъвомай - имот № 236056 - нива на „Лендор“ ООД, имот № 236055 - нива на „Лендор“ ООД, имот № 236050 - изоставена нива на Йорданка Гочева Забънова, имот № 236047 - нива на „ГРЕМИ“ ЕООД – гр. Първомай, имот № 800224 - напоителен канал на Община Първомай). Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 3 450 лева (три хиляди четиристотин и петдесет лева), съставляваща 75 % от цената на недвижимия имот, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
24.10.16 г., 14:07 targimot.com
3063.0 м²
3 450,00 лв

Земеделска земя ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ кв. Дебър, местността "Кабата каладж. чеир"
ИД 20168250400276 НИВА с площ 2,039 дка (два декара и тридесет и девет квадратни метра), пета категория, намираща се в местността „Кабата каладж. чеир“ в землището на кв. Дебър, общ. Първомай, съставляваща имот № 236046 (двеста тридесет и шест хиляди и четиридесет и шест) по плана за земеразделяне на кв. Дебър, общ. Първомай, образуван от имот № 236006 (двеста тридесет и шест хиляди и шест), при граници и съседи: имот № 236051 пасище, мера на ОПФ (необработваема), имот № 236050 изоставена нива на Гено Енчев Давчев, имот № 000333 полски път на ОПФ (необработваема), имот № 000224 напоителен канал на ОПФ (необработваема), (а съгласно скица № К07909/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – гр. Първомай - имот № 236055 - нива на „Лендор“ ООД, имот № 236050 - изост. нива на Йорданка Гочева Забънова, имот № 801690 - полски път на Община Първомай, имот № 800224 - напоителен канал на Община Първомай), като върху имота има следните ограничения: електропровод 20 Kv (двадесет киловата) на 10 м. (десет метра) от двете страни до крайните проводници или на 11 м. (единадесет метра) от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и да се засажда високостеблена растителност. Съгласно констатации на място, обективирани в протокол за опис и оценка на недвижими имоти от 26.08.2016 г., в горепосочения недвижим имот е построена едноетажна масивна сграда – тухлена постройка с навес, с приблизителна площ от 80 кв. м. (осемдесет квадратни метра), за която към настоящия момент по изпълнителното дело няма данни за законосъобразност. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 18 900 лева (осемнадесет хиляди и деветстотин лева), съставляваща 75 % от цената на недвижимия имот, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
24.10.16 г., 14:04 targimot.com
2039.0 м²
18 900,00 лв

Парцел ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ кв. Дебър, местност "Кабата каладж. чеир"
ИД 20168250400276 УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 99101236050 (девет, девет, едно, нула, едно, две, три, шест, нула, пет, нула), целият от 6,885 дка (шест декара осемстотин осемдесет и пет квадратни метра), с начин на трайно ползване ИЗОСТАВЕНА НИВА, пета категория, находяща се в местността „Кабата каладж. чеир“ в землището на кв. Дебър, град Първомай, област Пловдив, съставляваща парцел № 50 (петдесет) от масив № 236 (двеста тридесет и шест) по плана за земеразделяне землището на същото населено място, при граници и съседи: № 236046 – изоставена нива на Костадин Господинов Демирев, имот № 236055 – пасище, мера на Йорданка Сребрева Янева, имот № 236048 – нива на Янчо Димитров Хубинов, имот № 236047 – нива на насл. на Йордан Павлов Сарафов, имот № 236005 – изоставена нива на Тоско Здравчев Христозов, имот № 236053 – изоставена нива на ОПФ /необработваема/, имот № 001490 – полски път на ОПФ /необработваема/ - описание по акт за собственост, а съгласно скица № К07913/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – Първомай, граници и съседи: имот № 236046 – изоставена нива на „Лендор“ ООД, имот № 236055 – нива на „Лендор“ ООД, имот № 236048 – нива на „Лендор“ ООД, имот № 236047 – нива на „ГЕРМИ“ ЕООД – гр. Първомай, имот № 236005 – нива на „ГЕРМИ“ ЕООД – гр. Първомай, имот № 236053 – изоставена нива на Йорданка Гочева Забънова, имот № 801690 – полски път на община Първомай. Имотът е образуван от имот 236049. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 m от двете страни до крайните проводници или на 11 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради, съоръжения и засажда високостеблена растителност. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 77 475 лева (седемдесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и пет лева), съставляваща 75 % от цената на недвижимия имот, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
24.10.16 г., 13:49 targimot.com
6885.0 м²
77 475,00 лв
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XXVII – 979 (двадесет и седми с планоснимачен номер деветстотин седемдесет и девети) от кв. 48 (четиридесет и осем) по регулационния план на кв. Дебър, гр. Първомай, утвърден със Заповед №626/1965г., с приложени улична и дворищна регулации, целият застроен и незастроен с площ от 580 кв.м. (петстотин и осемдесет квадратни метра), находящ се в квартал Дебър, гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, с административен адрес: ул. „Вихрен“ №46, при граници и съседи на имота: УПИ XXVIII – 979, УПИ XXX – 980, УПИ XXVI – 978 и улица, ведно с построените в имота въз основа на одобрени проекти и разрешение за строеж № 169/27.12.2006 г. на община Първомай, завършени на етап „груб строеж“, съгласно удостоверение № АБУ-87/30.04.2014г., издадено от Главен архитект на общ. Първомай: масивна жилищна сграда със застроена площ от 46,61 кв.м. (четиридесет и шест квадратни метра и шестдесет и един квадратни дециметра), масивна стопанска сграда за производство и пакетиране на червен пипер със застроена площ от 116,15 кв.м. (сто и шестнадесет квадратни метра и петнадесет квадратни дециметра), сушилня със застроена площ от 32,46 кв.м. (тридесет и два квадратни метра и четиридесет и шест квадратни дециметра), термоген със застроена площ от 9,82 кв.м. (девет квадратни метра и осемдесет и два квадратни дециметра), ведно с всички подобрения и приращения в поземления имот, който имот е предназначен за жилищно строителство.
24.10.16 г., 13:48 targimot.com
580.0 м²
70 875,00 лв

Парцел ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ кв. Дебър, местността "Кабата каладж. чеир"
ИД 20168250400276 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване – пасище, мера с площ от 1,893 (един декар осемстотин деветдесет и три квадратни метра) дка, (а съгласно Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, вписана в Служба по вписвания – гр. Първомай на 20.08.2008 г. под акт № 91, том 1, дв. вх. рег. № 1214/20.08.2008 г. и скица № К07912/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – гр. Първомай, с площ 1,892 дка (един декар осемстотин деветдесет и два квадратни метра), пета категория, местност „Кабата каладж. чеир“, с пълен имотен номер - № 99101236056 (девет, девет, едно, нула, едно, две, три, шест, нула, пет, шест) по плана за земеразделяне на кв. Дебър, гр. Първомай, общ. Първомай, област Пловдив, при граници и съседи: № 236048 – нива на „Лендор“ ООД, № 000224 – напоителен канал на ОПФ и № 236055 – пасище, мера на Йорданка Сребрева Янева, (а съгласно скица № К07912/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – гр. Първомай - имот № 236048 – нива на „Лендор“ ООД, имот № 000224 – напоителен канал на Община Първомай и имот № 236055 – нива на „Лендор“ ООД. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 2 415 лева (две хиляди четиристотин и петнадесет лева), съставляваща 75 % от цената, определена в протокол на ЧСИ от 02.09.2016 г., съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
24.10.16 г., 13:47 targimot.com
1893.0 м²
2 415,00 лв

Парцел ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ кв. Дебър, местността "Кабата каладж. чеир"
ИД 20168250400276 УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 99101236050 (девет, девет, едно, нула, едно, две, три, шест, нула, пет, нула), целият от 6,885 дка (шест декара осемстотин осемдесет и пет квадратни метра), с начин на трайно ползване ИЗОСТАВЕНА НИВА, пета категория, находяща се в местността „Кабата каладж. чеир“ в землището на кв. Дебър, град Първомай, област Пловдив, съставляваща парцел № 50 (петдесет) от масив № 236 (двеста тридесет и шест) по плана за земеразделяне землището на същото населено място, при граници и съседи: № 236046 – изоставена нива на Костадин Господинов Демирев, имот № 236055 – пасище, мера на Йорданка Сребрева Янева, имот № 236048 – нива на Янчо Димитров Хубинов, имот № 236047 – нива на насл. на Йордан Павлов Сарафов, имот № 236005 – изоставена нива на Тоско Здравчев Христозов, имот № 236053 – изоставена нива на ОПФ /необработваема/, имот № 001490 – полски път на ОПФ /необработваема/ - описание по акт за собственост, а съгласно скица № К07913/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – Първомай, граници и съседи: имот № 236046 – изоставена нива на „Лендор“ ООД, имот № 236055 – нива на „Лендор“ ООД, имот № 236048 – нива на „Лендор“ ООД, имот № 236047 – нива на „ГЕРМИ“ ЕООД – гр. Първомай, имот № 236005 – нива на „ГЕРМИ“ ЕООД – гр. Първомай, имот № 236053 – изоставена нива на Йорданка Гочева Забънова, имот № 801690 – полски път на община Първомай. Имотът е образуван от имот 236049. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 m от двете страни до крайните проводници или на 11 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради, съоръжения и засажда високостеблена растителност. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 77 475 лева (седемдесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и пет лева), съставляваща 75 % от цената на недвижимия имот, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
24.10.16 г., 13:47 targimot.com
369.0 м²
2 077,00 лв

Парцел ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ кв. Дебър, местността "Кабата каладж. чеир"
ИД 20168250400276 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване – пасище, мера с площ 2,744 (два декара седемстотин четиридесет и четири квадратни метра) дка, (а съгласно Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, вписана в Служба по вписвания – гр. Първомай на 20.08.2008 г. под акт № 91, том 1, дв. вх. рег. № 1214/20.08.2008 г. и скица № К07911/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – гр. Пъвомай - с площ 2,743 (два декара седемстотин четиридесет и три квадратни метра), пета категория, местността „Кабата каладж. чеир“, с пълен имотен номер - № 99101236055 (девет, девет, едно, нула, едно, две, три, шест, нула, пет, пет) по плана за земеразделяне на кв. Дебър, гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, при граници и съседи: № 236048 – нива на „Лендор“ ООД, № 236056 – пасище, мера на Йорданка Гочева Забънова, № 000224 – напоителен канал на ОПФ, № 236046 – изоставена нива на Костадин Господинов Демирев, № 236050 – изоставена нива на Гено Енчев Давчев, (а съгласно скица № К07911/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – гр. Пъвомай - имот № 236048 – нива на „Лендор“ ООД, имот № 236050 – изоставена нива на Йорданка Гочева Забънова, имот № 236046 – изоставена нива на „Лендор“ ООД, имот № 000224 – напоителен канал на Община Първомай, имот № 236056 – нива на „Лендор“ ООД). Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 3 705 лева (три хиляди седемстотин и пет лева), съставляваща 75 % от цената на недвижимия имот, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
24.10.16 г., 13:45 targimot.com
2744.0 м²
3 705,00 лв

Земя с 212м лице на ам "Марица"

Пловдив и област Първомай Градина
Земеделска земя на ам "Марица" близо до пътен възел с ам "Тракия" и до село Плодовитово.Земя та е с лице 212 метра на ам "Марица".Идеална за инвестиция на Тир паркинзи,бензино станций...Цената подлежи на коментар
1.07.16 г., 12:54 555.bg
21000.0 м²
327 320,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба парцели в град Първомай

Парцел Караджалово

Караджалово „ГОРНИ ГЕРЕНИ“
) – описание по акт за собственост, а съгласно Скица № К01803/13.01.2016 г. издадена от ОСЗ Първомай, представлява: имот ... ) площ от ПИ – терен под сгради и прилежаща им площ, както и за стари сгради не се начислява ДДС, тъй като са освободени доставки по смисъла на чл. 45 ЗДДС. ... ИД 20158250400265 - 4. Парцел № 1 (първи) от масив № 19 (деветнадесети) по плана на Стопански двор на село Караджалово
9.01.17 г., 18:32 targimot.com
1730.0 м²
20 976,00 лв

Парцел Караджалово

Караджалово „ГОРНИ ГЕРЕНИ“
за собственост, а съгласно Скица № К01805/13.01.2016 г. издадена от ОСЗ Първомай, представлява: имот № 190003 (едно ... шестстотин четиридесет и осем лева). За 1412 кв.м. (хиляда четиристотин и дванадесет квадратни метра) площ от ПИ – терен под ... ИД № 20158250400265 - 3. Парцел № 3 (трети) от масив № 19 (деветнадесети) по плана на Стопански двор на село
9.01.17 г., 18:32 targimot.com
2520.0 м²
50 049,00 лв

Парцел Караджалово

Караджалово „ГОРНИ ГЕРЕНИ“
при данъчна основа от 180 лв. (сто и осемдесет лева). За 40 кв.м. (четиридесет квадратни метра) площ от ПИ – терен под ... ИД 20158250400265 - 5. Парцел № 7 (седми) от масив № 19 (деветнадесети) по плана на Стопански двор на село Караджалово ... , Община Първомай, област Пловдив, с площ от 0,070 дка (нула декара седемдесет квадратни метра), пета категория, при
9.01.17 г., 18:32 targimot.com
70.0 м²
582,00 лв

Парцел Караджалово

Караджалово „ГОРНИ ГЕРЕНИ“
метра) площ от ПИ – терен под сгради и прилежаща им площ, както и за стари сгради не се начислява ДДС, тъй като са освободени доставки по смисъла на чл. 45 ЗДДС. ... ИД № 20158250400265 - 2. Парцел № 2 (втори) от масив № 19 (деветнадесети) по плана на Стопански двор на село ... Караджалово, Община Първомай, област Пловдив, с площ от 2,850 дка (два декара и осемстотин и петдесет квадратни метра), пета
9.01.17 г., 18:31 targimot.com
2850.0 м²
55 572,00 лв

Парцел Караджалово

Караджалово МЕСТНОСТ „ГОРНИ ГЕРЕНИ“
метра) площ от ПИ – терен под сгради и прилежаща им площ, както и за стари сгради не се начислява ДДС, тъй като са освободени доставки по смисъла на чл. 45 ЗДДС. ... ИД 20158250400265 - Парцел № 10 (десети) от масив № 19 (деветнадесети) по плана на Стопански двор на село Караджалово ... , Община Първомай, област Пловдив, с площ от 0,470 дка (нула декара четиристотин и седемдесет квадратни метра), пета
9.01.17 г., 18:31 targimot.com
470.0 м²
7 212,00 лв

Парцел Караджалово

Караджалово „ГОРНИ ГЕРЕНИ“
). За 1265 кв.м. (хиляда двеста шестдесет и пет квадратни метра) площ от ПИ – терен под сгради и прилежаща им площ ... ИД № 20158250400265 - 1. Парцел № 4 (четвърти) от масив № 19 (деветнадесети) по плана на Стопански двор на село ... Караджалово, Община Първомай, област Пловдив, с площ от 1,920 дка (един декар и деветстотин и двадесет квадратни метра), пета
9.01.17 г., 18:31 targimot.com
1920.0 м²
44 706,00 лв

Парцел Караджалово

Караджалово МЕСТНОСТ „ГОРНИ ГЕРЕНИ“
метра) площ от ПИ – терен под сгради и прилежаща им площ, както и за стари сгради не се начислява ДДС, тъй като са освободени доставки по смисъла на чл. 45 ЗДДС. ... ИД 20158250400265 - Парцел № 9 (девети) от масив № 19 (деветнадесети) по плана на Стопански двор на село Караджалово ... , Община Първомай, област Пловдив, с площ от 2,180 дка (два декара и сто и осемдесет квадратни метра), пета категория, при
9.01.17 г., 18:30 targimot.com
2180.0 м²
30 816,00 лв

Парцел Караджалово

Караджалово МЕСТНОСТ „ГОРНИ ГЕРЕНИ“
ИД 20158250400265 - Парцел № 8 (осми) от масив № 19 (деветнадесети) по плана на Стопански двор на село Караджалово ... , Община Първомай, област Пловдив, с площ от 0,260 дка (нула декара двеста и шестдесет квадратни метра), пета категория, при ... граници: път № 13, парцел № 10 – битова сграда, парцел № 9 – сеновал, ведно с построената в парцела стопанска постройка
9.01.17 г., 18:29 targimot.com
260.0 м²
1 560,00 лв

Парцел Караджалово

Караджалово МЕСТНОСТ „ГОРНИ ГЕРЕНИ“
ИД 20158250400265 - Парцел № 11 (единадесети) от масив № 19 (деветнадесети) по плана на Стопански двор на село ... Караджалово, Община Първомай, област Пловдив, с площ от 2,710 дка (два декара и седемстотин и десет квадратни метра), пета ... категория, при граници: път № 13, парцел № 12 – свободна площ, парцел № 10 – битова сграда, парцел № 8 – помпена станция
9.01.17 г., 18:28 targimot.com
2710.0 м²
16 260,00 лв
Продава парцели и земеделски земи в общини: Пловдив, Пазарджик, Родопи, Марица, Асеновград, Кричим, Куклен, Лъки ... , Перущица, Първомай, Садово, Стамболийски в землищата: Асеновград, Алдомировци, Белащица, Бенковски, Благоевград, Блатец
26.12.16 г., 16:37 bgoffers.com
1,00 лв
Продава парцели и земеделски земи в общини: Пловдив, Пазарджик, Родопи, Марица, Асеновград, Кричим, Куклен, Лъки ... , Перущица, Първомай, Садово, Стамболийски в землищата: Асеновград, Алдомировци, Белащица, Бенковски, Благоевград, Блатец
26.12.16 г., 16:34 bgoffers.com
1,00 лв

Земеделска земя Бяла река

Бяла река местност Реал. граници - 18 Ж АЛ
, находяща се в местността „РЕАЛ. ГРАНИЦИ – 18 Ж АЛ” в землището на село Бяла река, общ. Първомай, обл. Пловдив с пълен ... имотен № 07675072075 /нула седем шест седем пет нула седем две нула седем пет/ по плана за земеразделяне, при граници и
6.12.16 г., 19:08 targimot.com
900.0 м²
1 440,00 лв

Земеделска земя Бяла река

Бяла река местност Реал. граници - 18 Ж АЛ
/, четвърта категория, находяща се в местността „РЕАЛ. ГРАНИЦИ – 18 Ж АЛ” в землището на село Бяла река, общ. Първомай, обл ... . Пловдив с пълен имотен № 07675072036 /нула седем шест седем пет нула седем две нула три шест/ по плана за земеразделяне
6.12.16 г., 18:08 targimot.com
1091.0 м²
1 600,00 лв

Къща ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ УПИ XII – 708 от кв. 47
(парцел) XII – 708 (дванадесет римско – седемстотин и осем) от кв. 47 (четиридесет и седми) по плана на гр. Първомай ... подобрения и приращения, a по скица с изх. № 322 от 20.04.2016 г. на Община Първомай: УПИ (парцел) XII – 708 (дванадесет ... , Пловдивска област, при граници: парцел XIII – 707 (тринадесети – седемстотин и седем), ВЕДНО с построените в същото дворно
25.11.16 г., 19:21 targimot.com
720.0 м²
46 500,00 лв

Магазин ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ ул. "Стефан Стамболов" 21 (а)
(сто и четиринадесети), парцел /УПИ/ IV – Жилищно строителство и търговия по плана на гр. Първомай, в югоизточната част
21.11.16 г., 19:56 targimot.com
105.0 м²
71 760,00 лв
; № 071217 полски път на ОПФ необработваема, (а съгласно скица № К04596/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – гр. Първомай - имот ... № 071183 - лозе на насл. на Коста Петков Трончев; имот № 071216 - полски път на Община Първомай; имот № 071180 - лозе на ... Янко Александров Цветанов; имот № 071217 - полски път на Община Първомай). Върху имота има следните ограничения: трайните
8.11.16 г., 20:33 targimot.com
2321.0 м²
2 010,00 лв
Митрев; № 071216 полски път на ОПФ, (а съгласно скица № К04595/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – гр. Първомай – имот ... № 071151 – лозе на насл. на Хилендар Тодоров Змияров, имот № 071215 - полски път на Община Първомай, имот № 071147 - лозе на ... Петко Иванов Митрев; имот № 071216 - полски път на Община Първомай). Върху имота има следните ограничения: трайните
8.11.16 г., 20:33 targimot.com
2223.0 м²
2 001,00 лв
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VII – 161 /седем – сто шестдесет и едно/, находящ се в с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив ... / с площ от 425 /четиристотин двадесет и пет / кв. метра, с начин на трайно ползване – за жилищно строителство, при
4.11.16 г., 13:25 targimot.com
495.0 м²
3 600,00 лв

Парцел, 13000m 2 (продажба)

с.Поповица, област Пловдив
Поповица, парцел извън регулация, 13 дка. С лице на асфалтов път (Поповица-Първомай). В близост до ток и вода. Цена: 26 ... 600 Евро. Номер в агенцията: 872 ЗА ПОВЕЧЕ ОФЕРТИ В www.rimex-imoti.com
3.11.16 г., 9:36 homes.bg
13000.0 м²
26 600,00 €

Оборудван шивашки цех близо до Пловдив

Област Пловдив Близо до гр. Пловдив
включва земя, сгради, оборудване. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с ... Шивашкият цех се намира в центъра на село Градина, общ. Първомай - на около 5 км от магистрала Тракия и магистрала ... , склад за готовата продукция, офис, магазин за дрехи, съблекалня за шивачките и др. Обектът има и лятна градина с бар
27.10.16 г., 22:26 bulgarianproperties.bg
800.0 м²
150 000,00 €

Парцел Караджалово

Караджалово местността „ГОРНИ ГЕРЕНИ“
за собственост, а съгласно Скица № К01808/13.01.2016 г. издадена от ОСЗ Първомай, представлява: имот № 190010 (едно ... 1950 лв. (хиляда деветстотин и петдесет лева). За 210 кв.м. (двеста и десет квадратни метра) площ от ПИ – терен под ... ИД 20158250400265 - 7. Парцел № 10 (десети) от масив № 19 (деветнадесети) по плана на Стопански двор на село
24.10.16 г., 13:49 targimot.com
470.0 м²
9 015,00 лв

Парцел Караджалово

Караджалово местността „ГОРНИ ГЕРЕНИ“
терен под сгради и прилежаща им площ, както и за стари сгради не се начислява ДДС, тъй като са освободени доставки по смисъла на чл. 45 ЗДДС. ... ИД 20158250400265 - 1. Парцел № 4 (четвърти) от масив № 19 (деветнадесети) по плана на Стопански двор на село ... Караджалово, Община Първомай, област Пловдив, с площ от 1,920 дка (един декар и деветстотин и двадесет квадратни метра), пета
24.10.16 г., 13:49 targimot.com
1920.0 м²
55 882,00 лв

Парцел Караджалово

Караджалово местността „ГОРНИ ГЕРЕНИ“
за собственост, а съгласно Скица № К01805/13.01.2016 г. издадена от ОСЗ Първомай, представлява: имот № 190003 (едно ... . (осем хиляди триста и десет лева). За 1412 кв.м. (хиляда четиристотин и дванадесет квадратни метра) площ от ПИ – терен ... ИД 20158250400265 - 3. Парцел № 3 (трети) от масив № 19 (деветнадесети) по плана на Стопански двор на село Караджалово
24.10.16 г., 13:49 targimot.com
2520.0 м²
62 562,00 лв

Парцел Караджалово

Караджалово местността „ГОРНИ ГЕРЕНИ“
терен под сгради и прилежаща им площ, както и за стари сгради не се начислява ДДС, тъй като са освободени доставки по смисъла на чл. 45 ЗДДС. ... ИД 20158250400265 - 2. Парцел № 2 (втори) от масив № 19 (деветнадесети) по плана на Стопански двор на село Караджалово ... , Община Първомай, област Пловдив, с площ от 2,850 дка (два декара и осемстотин и петдесет квадратни метра), пета
24.10.16 г., 13:49 targimot.com
2850.0 м²
69 465,00 лв