800 м²
35,000 лв
Днес в 03:04
"Г" образна сграда (обор) част от бивше ТКЗС. Застроена площ около 400кв. с прилежащ двор от 800кв. Циментирана площадка. В парцела има едноетажна къща. Разпределението е антре и две стай. Намира се в землището на кв. Любеново, гр. Първомай
Ощеolx.bg

Земеделска земя ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ кв. Дебър, местност "Кабата каладж. чеир"
2039 м²
11,040 лв
2018-1-16
ИД 20168250400276 - НИВА с площ 2,039 дка (два декара и тридесет и девет квадратни метра), пета категория, намираща се в местността „Кабата каладж. чеир“ в землището на кв. Дебър, общ. Първомай, съставляваща имот № 236046 (двеста тридесет и шест хиляди и четиридесет и шест) по плана за земеразделяне на кв. Дебър, общ. Първомай, образуван от имот № 236006 (двеста тридесет и шест хиляди и шест), при граници и съседи: имот № 236051 пасище, мера на ОПФ (необработваема), имот № 236050 изоставена нива на Гено Енчев Давчев, имот № 000333 полски път на ОПФ (необработваема), имот № 000224 напоителен канал на ОПФ (необработваема), (а съгласно скица № К07909/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – гр. Първомай - имот № 236055 - нива на „Лендор“ ООД, имот № 236050 - изост. нива на Йорданка Гочева Забънова, имот № 801690 - полски път на Община Първомай, имот № 800224 - напоителен канал на Община Първомай), като върху имота има следните ограничения: електропровод 20 Kv (двадесет киловата) на 10 м. (десет метра) от двете страни до крайните проводници или на 11 м. (единадесет метра) от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и да се засажда високостеблена растителност. Съгласно констатации на място, обективирани в протокол за опис и оценка на недвижими имоти от 26.08.2016 г., в горепосочения недвижим имот е построена едноетажна масивна сграда – тухлена постройка с навес, с приблизителна площ от 80 кв. м. (осемдесет квадратни метра), за която към настоящия момент по изпълнителното дело няма данни за законосъобразност. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 11 040 лв. (единадесет хиляди и четиридесет лева) съставляваща 80 % от стойността на недвижимия имот, определена в протокол на ЧСИ от 08.01.2018 г., съгласно чл. 494, ал. 2, във вр. с чл. 485 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Парцел ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ кв. Дебър, местност"Кабата каладж. чеир"
369 м²
2,216 лв
2018-1-16
ИД 20168250400276 - ½ ид. ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване – изоставена нива, с площ от 0,369 дка (триста шестдесет и девет квадратни метра), пета категория, находящ се в местността „Кабата каладж. чеир“, землище на кв. Дебър, гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, съставляващ имот с пълен имотен № 99101236053 /девет, девет, едно, нула, едно, две, три, шест, нула, пет, три/, при граници и съседи: имот № 99101000299 – изоставена нива на Минчо Статев Хубинов, имот № 99101001490 – полски път, на ОПФ /необработваема/, имот № 99101236050 – изоставена нива на Гено Енчев Давчев, имот № 99101236005 – изоставена нива на Тоско Здравчев Христозов, (а съгласно скица № К07908/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – гр. Първомай – имот № 800299 – изоставена нива на Минчо Статев Хубинов, имот № 8001690 – полски път, на Община Първомай, имот № 236050 – изоставена нива на Йорданка Гочева Забънова, имот № 236005 – нива на „ГЕРМИ“ ЕООД – гр. Първомай). Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 2 216 лв. (две хиляди двеста и шестнадесет лева) съставляваща 80 % от стойността на недвижимия имот, определена в протокол на ЧСИ от 08.01.2018 г., съгласно чл. 494, ал. 2, във вр. с чл. 485 от ГПК.
Ощеtargimot.com
450 м²
2,500 лв
2018-1-17
Продава се парцел 450 кв.м. в регулацията на с. Буково, общ. Първомай, обл. Пловдив, на 45 км от гр. Хасково и на 35 км от гр. Пловдив, собствен водоизточник, с право на строеж, под връх Драгойна /860м/, подходящ за вила. От собственик. Цената е крайна и в нея влиза изготвянето на ПУП /подробен устройствен план/.
Ощеolx.bg
4050 м²
139,200 лв
Вчера в 19:56
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-28 (първо римско с планоснимачен номер двадесет и осми) в кв.1 (първи), находящ се в местността „Кантона“ по картата на землището на кв. Дебър, гр. Първомай, общ. Първомай, целият застроен и незастроен с площ от 4050 кв.м. (четири хиляди и петдесет квадратни метра), от които 112,50 кв.м. (сто и дванадесет квадратни метра и петдесет квадратни дециметра) представляват път, с предназначение: База за отглеждане на гъсета, при граници и съседи: от север – ССФонд, от изток – път, от юг – парцел II-001 и от запад – парцел II – 001, ведно с построените в имота две помещения за отглеждане на гъски, ведно с построения в имота „Цех за производство и пакетаж на червен пипер и хранителни подправки“ съгласно Разрешение за строеж № 67 от 13.07.2006 г., с площ от 261 кв.м. (двеста шестдесет и един квадратни метра), на етап „груб строеж“ по смисъла на чл.181 от ЗУТ съгласно Удостоверение АБУ-88/30.04.2014 г., издадено от Община Първомай, ведно с всички подобрения и приращения в поземления имот.
Ощеtargimot.com

Парцел ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ кв. Дебър, местност "Кабата калдж. чеир"
6885 м²
44,800 лв
2018-1-16
ИД 20168250400276 - УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 99101236050 (девет, девет, едно, нула, едно, две, три, шест, нула, пет, нула), целият от 6,885 дка (шест декара осемстотин осемдесет и пет квадратни метра), с начин на трайно ползване ИЗОСТАВЕНА НИВА, пета категория, находяща се в местността „Кабата каладж. чеир“ в землището на кв. Дебър, град Първомай, област Пловдив, съставляваща парцел № 50 (петдесет) от масив № 236 (двеста тридесет и шест) по плана за земеразделяне землището на същото населено място, при граници и съседи: № 236046 – изоставена нива на Костадин Господинов Демирев, имот № 236055 – пасище, мера на Йорданка Сребрева Янева, имот № 236048 – нива на Янчо Димитров Хубинов, имот № 236047 – нива на насл. на Йордан Павлов Сарафов, имот № 236005 – изоставена нива на Тоско Здравчев Христозов, имот № 236053 – изоставена нива на ОПФ /необработваема/, имот № 001490 – полски път на ОПФ /необработваема/ - описание по акт за собственост, а съгласно скица № К07913/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – Първомай, граници и съседи: имот № 236046 – изоставена нива на „Лендор“ ООД, имот № 236055 – нива на „Лендор“ ООД, имот № 236048 – нива на „Лендор“ ООД, имот № 236047 – нива на „ГЕРМИ“ ЕООД – гр. Първомай, имот № 236005 – нива на „ГЕРМИ“ ЕООД – гр. Първомай, имот № 236053 – изоставена нива на Йорданка Гочева Забънова, имот № 801690 – полски път на община Първомай. Имотът е образуван от имот 236049. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 m от двете страни до крайните проводници или на 11 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради, съоръжения и засажда високостеблена растителност. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 44 800 лв. (четиридесет и четири хиляди и осемстотин лева) съставляваща 80 % от стойността на недвижимия имот, определена в протокол на ЧСИ от 08.01.2018 г., съгласно чл. 494, ал. 2, във вр. с чл. 485 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Земеделска земя ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ местност "Георгиева чука"
2223 м²
2,136 лв
2018-1-16
ИД 20168250400276 - ЛОЗЕ с площ 2,223 дка (два декара и двеста двадесет и три квадратни метра), четвърта категория, местност „Георгиева чука“, съставляващо имот № 071149 (седемдесет и една хиляди сто четиридесет и девет), при граници и съседи: № 071151 лозе насл. на Хилендар Тодоров Змияров; № 071215 полски път на ОПФ, № 071147 лозе на насл. на Петко Паунов Митрев; № 071216 полски път на ОПФ, (а съгласно скица № К04595/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – гр. Първомай – имот № 071151 – лозе на насл. на Хилендар Тодоров Змияров, имот № 071215 - полски път на Община Първомай, имот № 071147 - лозе на Петко Иванов Митрев; имот № 071216 - полски път на Община Първомай). Върху имота има следните ограничения: трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 2136 лв. (две хиляди сто тридесет и шест лева) съставляваща 80 % от стойността на недвижимия имот, определена в протокол на ЧСИ от 08.01.2018 г., съгласно чл. 494, ал. 2, във вр. с чл. 485 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Земеделска земя ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ местност "Георгиева чука"
2321 м²
2,240 лв
2018-1-16
ИД 20168250400276 - ЛОЗЕ с площ 2,321 дка (два декара и триста двадесет и един квадратни метра), четвърта категория, местност „Георгиева чука“, съставляващо имот № 071182 (седемдесет и една хиляди сто осемдесет и две), при граници и съседи: № 071183 лозе на насл. на Коста Петков Трончев; № 071216 полски път на ОПФ; № 071180 лозе на Вангел Перов Чаков; № 071217 полски път на ОПФ необработваема, (а съгласно скица № К04596/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – гр. Първомай - имот № 071183 - лозе на насл. на Коста Петков Трончев; имот № 071216 - полски път на Община Първомай; имот № 071180 - лозе на Янко Александров Цветанов; имот № 071217 - полски път на Община Първомай). Върху имота има следните ограничения: трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 2240 лв. (две хиляди двеста ичетиридесет лева) съставляваща 80 % от стойността на недвижимия имот, определена в протокол на ЧСИ от 08.01.2018 г., съгласно чл. 494, ал. 2, във вр. с чл. 485 от ГПК.
Ощеtargimot.com
155,000
2017-11-27
Земеделска земя 30 000 кв.м Имотът е отличен за промишлени цели или оранжерийно производство! Разположен е в близост до Цариградско шосе E-80. Граничи с регулацията на кв. Дебър. Непосредствено до имота има налични разпределителен газопровод с капацитет за промишлени нужди, ТОК - ниско и високо (20kV) напрежение, три питейни ВОДОПРОВОДА (E 80 и Е 100), канализация (ф 300). От двете дълги страни на имота са разположени пътища съответно с лица 250 м и 275 м. В имота няма сервитутни ограничения. Теренът е равен.
Още1001line.com
12,500 лв
2017-11-27
Земя 10300кв.м в землището на гр.Първомай, категория пета залесена с тополи на около 20 години.
Още1001line.com
940 м²
10,000 лв
2017-11-27
Урегулиран парцел 940 кв.м с две стари къщи в с. Караджалово Първомай.
Още1001line.com

Магазин ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ ул."Иглика"
350 м²
67,500 лв
2017-11-15
Дворно място от 350 кв.м /триста и петдесет квадратни метра /., находящо се в гр. Първомай на ул. Иглика, съставляващо Парцел /УПИ/ IV/ четвърти/ - магазин, пл. № 1983 /хиляда деветстотин осемдесет и трети/ в кв. 135а / сто тридесет и пет (а) по плана на гр. Първомай, при граници за имота: от двете страни улици, пар. /УПИ/ III – държ. и пар. /УПИ/ V – 1988, ВЕДНО с построената в имота масивна постройка – магазин за хранителни стоки със застроена площ от 118.80 кв.м. /сто и осемдесет цяло и осемдесет стотни кв.м./
Ощеtargimot.com

Магазин ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ ул."Стефан Стамболов"21(а)
105 м²
58,523 лв
2017-11-15
Едноетажна масивна постройка, която се ползва като магазин със застроена площ от общо 80 /осемдесет/ кв.м. + /плюс/25/ двадесет и пет / кв.м. или общо 105 кв.м /сто и пет/ кв.м. Построена на основание отстъпено право на строеж върху общински недвижим имот, представляващ парцел парцел /УПИ/ IV – Жилищно строителство и търговия, находящ се в кв. 114 (сто и четиринадесети), по плана на гр. Първомай, в югоизточната част на парцела, с административен адрес ул. Стефан Стамболов № 21 (а), при граници на магазина: от две страни улици, междублоково пространство, при граници на парцела: улици, пар /УПИ/ III – битов комбинат, пар.II – 1765, пар. IX-1767, пар. VIII – 1768, пар.VII – 1769, пар.VI – 1770, пар.V – 1771
Ощеtargimot.com
1370 м²
63,000
2017-10-24
Предлагаме за продажба урегулиран поземлен имот с предназначение търговия и обслужващи дейности, находящ се на оживена улица в кв.Дебър, гр.Първомай, област Пловдив. Обектът се състои от голям двор с площ 1370кв.м., в който са изградени няколко сгради: магазин за промишлени стоки с площ 50м2, сервиз за смяна на масла - около 30м2, допълнително застрояване, представляващо сграда с площ 210м2 и височина над 4м2 с канал за преглед и обслужване на товарни автомобили, подходяща и за склад, и долепена до нея жилищна постройка, състояща се от две големи стаи - дневна и спалня, с голям навес пред дневната. Имотът е многофункционален. Подходящ е за сервиз с магазин за авточасти, пункт за технически прегледи, търговско-складов обект, изкупвателен пункт за селскостопанска продукция, ферма и много, много други. Оферта 12835. За огледи и контакти: Румен Димов-0888981883.
Ощеbazar.bg

Магазин ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ ул."Стефан Стамболов"21(а)
105 м²
52,020 лв
2017-11-1
Едноетажна масивна постройка, която се ползва като магазин със застроена площ от общо 80 /осемдесет/ кв.м. + /плюс/25/ двадесет и пет / кв.м. или общо 105 кв.м /сто и пет/ кв.м. Построена на основание отстъпено право на строеж върху общински недвижим имот, представляващ парцел парцел /УПИ/ IV – Жилищно строителство и търговия, находящ се в кв. 114 (сто и четиринадесети), по плана на гр. Първомай, в югоизточната част на парцела, с административен адрес ул. Стефан Стамболов № 21 (а), при граници на магазина: от две страни улици, междублоково пространство, при граници на парцела: улици, пар /УПИ/ III – битов комбинат, пар.II – 1765, пар. IX-1767, пар. VIII – 1768, пар.VII – 1769, пар.VI – 1770, пар.V – 1771
Ощеtargimot.com

Магазин ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ ул."Иглика"
350 м²
60,000 лв
2017-11-1
Дворно място от 350 кв.м /триста и петдесет квадратни метра /., находящо се в гр. Първомай на ул. Иглика, съставляващо Парцел /УПИ/ IV/ четвърти/ - магазин, пл. № 1983 /хиляда деветстотин осемдесет и трети/ в кв. 135а / сто тридесет и пет (а) по плана на гр. Първомай, при граници за имота: от двете страни улици, пар. /УПИ/ III – държ. и пар. /УПИ/ V – 1988, ВЕДНО с построената в имота масивна постройка – магазин за хранителни стоки със застроена площ от 118.80 кв.м. /сто и осемдесет цяло и осемдесет стотни кв.м.
Ощеtargimot.com
4050 м²
111,660 лв
2017-10-26
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-28 (първо римско с планоснимачен номер двадесет и осми) в кв.1 (първи), находящ се в местността „Кантона“ по картата на землището на кв. Дебър, гр. Първомай, общ. Първомай, целият застроен и незастроен с площ от 4050 кв.м. (четири хиляди и петдесет квадратни метра), от които 112,50 кв.м. (сто и дванадесет квадратни метра и петдесет квадратни дециметра) представляват път, с предназначение: База за отглеждане на гъсета, при граници и съседи: от север – ССФонд, от изток – път, от юг – парцел II-001 и от запад – парцел II – 001, ведно с построените в имота две помещения за отглеждане на гъски, ведно с построения в имота „Цех за производство и пакетаж на червен пипер и хранителни подправки“ съгласно Разрешение за строеж № 67 от 13.07.2006 г., с площ от 261 кв.м. (двеста шестдесет и един квадратни метра), на етап „груб строеж“ по смисъла на чл.181 от ЗУТ съгласно Удостоверение АБУ-88/30.04.2014 г., издадено от Община Първомай, ведно с всички подобрения и приращения в поземления имот
Ощеtargimot.com
27000 м²
378,000
2017-9-18
АRCO REAL ESTATE предлага на вашето внимание четири парцела за продажба с голямо лице на автомагистрала Марица. Парцелите се намират в землището на село Добри дол, Община Първомай, на 12 км от разклона на автомагистрала Тракия и на 26 км от пътя, свързващ Димитровград и Хасково. Имат площ както следва: първият е с площ от 10,6 дка, има 105 метра лице на магистралата, вторият е с площ от 10 дка, с лице 105 метра, третият е с площ от 4,4 дка и четвъртият е с площ от 2 дка. Подходящи са за бензиностанция или ТИР паркинг. Единият парцел от 10 дка се намира от другата страна на магистралата могат да се комбинират за бензиностанции от едната и другата страна. В близост има ток и вода. Участъкът, на който се намират парцелите е дълъг и прав, видимост към бъдещото строителство има от далеч. В радиус от 20 км в двете посоки няма бензиностанция или ТИР паркинг. Фирмата оказва съдействие за кредит. Предлагаме пазарен анализ и оценки за ипотечно кредитиране. Агенцията работи по изискванията на БДС EN 15 733. За повече информация и огледи: Мирослав Язов - 0895 566 945. Оферта 24717
Ощеbazar.bg

Парцел ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ кв. Дебър, местност"Кабата каладж. чеир"
369 м²
1,063 лв
2017-9-4
ИД 20168250400276 - ½ ид. ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване – изоставена нива, с площ от 0,369 дка (триста шестдесет и девет квадратни метра), пета категория, находящ се в местността „Кабата каладж. чеир“, землище на кв. Дебър, гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, съставляващ имот с пълен имотен № 99101236053 /девет, девет, едно, нула, едно, две, три, шест, нула, пет, три/, при граници и съседи: имот № 99101000299 – изоставена нива на Минчо Статев Хубинов, имот № 99101001490 – полски път, на ОПФ /необработваема/, имот № 99101236050 – изоставена нива на Гено Енчев Давчев, имот № 99101236005 – изоставена нива на Тоско Здравчев Христозов, (а съгласно скица № К07908/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – гр. Първомай – имот № 800299 – изоставена нива на Минчо Статев Хубинов, имот № 8001690 – полски път, на Община Първомай, имот № 236050 – изоставена нива на Йорданка Гочева Забънова, имот № 236005 – нива на „ГЕРМИ“ ЕООД – гр. Първомай). Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 1063,68 лева (хиляда шестдесет и три лева и шестдесет и осем стотинки), съставляваща 80% от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 485, във вр. с чл. 468, ал. 1 и чл. 494 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Земеделска земя ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ кв. Дебър, местност "Кабата каладж. чеир"
2039 м²
9,676 лв
2017-9-4
ИД 20168250400276 - НИВА с площ 2,039 дка (два декара и тридесет и девет квадратни метра), пета категория, намираща се в местността „Кабата каладж. чеир“ в землището на кв. Дебър, общ. Първомай, съставляваща имот № 236046 (двеста тридесет и шест хиляди и четиридесет и шест) по плана за земеразделяне на кв. Дебър, общ. Първомай, образуван от имот № 236006 (двеста тридесет и шест хиляди и шест), при граници и съседи: имот № 236051 пасище, мера на ОПФ (необработваема), имот № 236050 изоставена нива на Гено Енчев Давчев, имот № 000333 полски път на ОПФ (необработваема), имот № 000224 напоителен канал на ОПФ (необработваема), (а съгласно скица № К07909/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – гр. Първомай - имот № 236055 - нива на „Лендор“ ООД, имот № 236050 - изост. нива на Йорданка Гочева Забънова, имот № 801690 - полски път на Община Първомай, имот № 800224 - напоителен канал на Община Първомай), като върху имота има следните ограничения: електропровод 20 Kv (двадесет киловата) на 10 м. (десет метра) от двете страни до крайните проводници или на 11 м. (единадесет метра) от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и да се засажда високостеблена растителност. Съгласно констатации на място, обективирани в протокол за опис и оценка на недвижими имоти от 26.08.2016 г., в горепосочения недвижим имот е построена едноетажна масивна сграда – тухлена постройка с навес, с приблизителна площ от 80 кв. м. (осемдесет квадратни метра), за която към настоящия момент по изпълнителното дело няма данни за законосъобразност. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 9 676,80 лева (девет хиляди шестстотин седемдесет и шест лева и осемдесет стотинки), съставляваща 80% от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 485, във вр. с чл. 468, ал. 1 и чл. 494 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Земеделска земя ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ местност "Георгиева чука"
2321 м²
1,029 лв
2017-9-4
ИД 20168250400276 - ЛОЗЕ с площ 2,321 дка (два декара и триста двадесет и един квадратни метра), четвърта категория, местност „Георгиева чука“, съставляващо имот № 071182 (седемдесет и една хиляди сто осемдесет и две), при граници и съседи: № 071183 лозе на насл. на Коста Петков Трончев; № 071216 полски път на ОПФ; № 071180 лозе на Вангел Перов Чаков; № 071217 полски път на ОПФ необработваема, (а съгласно скица № К04596/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – гр. Първомай - имот № 071183 - лозе на насл. на Коста Петков Трончев; имот № 071216 - полски път на Община Първомай; имот № 071180 - лозе на Янко Александров Цветанов; имот № 071217 - полски път на Община Първомай). Върху имота има следните ограничения: трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 1029,12 лева (хиляда двадесет и девет лева и дванадесет стотинки), съставляваща 80% от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 485, във вр. с чл. 468, ал. 1 и чл. 494 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Земеделска земя ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ местност "Георгиева чука"
2223 м²
1,024 лв
2017-9-4
ИД - 20168250400276 - ЛОЗЕ с площ 2,223 дка (два декара и двеста двадесет и три квадратни метра), четвърта категория, местност „Георгиева чука“, съставляващо имот № 071149 (седемдесет и една хиляди сто четиридесет и девет), при граници и съседи: № 071151 лозе насл. на Хилендар Тодоров Змияров; № 071215 полски път на ОПФ, № 071147 лозе на насл. на Петко Паунов Митрев; № 071216 полски път на ОПФ, (а съгласно скица № К04595/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – гр. Първомай – имот № 071151 – лозе на насл. на Хилендар Тодоров Змияров, имот № 071215 - полски път на Община Първомай, имот № 071147 - лозе на Петко Иванов Митрев; имот № 071216 - полски път на Община Първомай). Върху имота има следните ограничения: трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 1024,51 лева (хиляда двадесет и четири лева и петдесет и една стотинки), съставляваща 80% от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 485, във вр. с чл. 468, ал. 1 и чл. 494 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Парцел ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ кв. Дебър, местност "Кабата калдж. чеир"
6885 м²
39,667 лв
2017-9-4
ИД 20168250400276 - УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 99101236050 (девет, девет, едно, нула, едно, две, три, шест, нула, пет, нула), целият от 6,885 дка (шест декара осемстотин осемдесет и пет квадратни метра), с начин на трайно ползване ИЗОСТАВЕНА НИВА, пета категория, находяща се в местността „Кабата каладж. чеир“ в землището на кв. Дебър, град Първомай, област Пловдив, съставляваща парцел № 50 (петдесет) от масив № 236 (двеста тридесет и шест) по плана за земеразделяне землището на същото населено място, при граници и съседи: № 236046 – изоставена нива на Костадин Господинов Демирев, имот № 236055 – пасище, мера на Йорданка Сребрева Янева, имот № 236048 – нива на Янчо Димитров Хубинов, имот № 236047 – нива на насл. на Йордан Павлов Сарафов, имот № 236005 – изоставена нива на Тоско Здравчев Христозов, имот № 236053 – изоставена нива на ОПФ /необработваема/, имот № 001490 – полски път на ОПФ /необработваема/ - описание по акт за собственост, а съгласно скица № К07913/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – Първомай, граници и съседи: имот № 236046 – изоставена нива на „Лендор“ ООД, имот № 236055 – нива на „Лендор“ ООД, имот № 236048 – нива на „Лендор“ ООД, имот № 236047 – нива на „ГЕРМИ“ ЕООД – гр. Първомай, имот № 236005 – нива на „ГЕРМИ“ ЕООД – гр. Първомай, имот № 236053 – изоставена нива на Йорданка Гочева Забънова, имот № 801690 – полски път на община Първомай. Имотът е образуван от имот 236049. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 m от двете страни до крайните проводници или на 11 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради, съоръжения и засажда високостеблена растителност. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 39 667,20 лева (тридесет и девет хиляди шестстотин шестдесет и седем лева и двадесет стотинки), съставляваща 80% от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 485, във вр. с чл. 468, ал. 1 и чл. 494 от ГПК.
Ощеtargimot.com
4050 м²
139,575 лв
2017-8-8
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-28 (първо римско с планоснимачен номер двадесет и осми) в кв.1 (първи), находящ се в местността „Кантона“ по картата на землището на кв. Дебър, гр. Първомай, общ. Първомай, целият застроен и незастроен с площ от 4050 кв.м. (четири хиляди и петдесет квадратни метра), от които 112,50 кв.м. (сто и дванадесет квадратни метра и петдесет квадратни дециметра) представляват път, с предназначение: База за отглеждане на гъсета, при граници и съседи: от север – ССФонд, от изток – път, от юг – парцел II-001 и от запад – парцел II – 001, ведно с построените в имота две помещения за отглеждане на гъски, ведно с построения в имота „Цех за производство и пакетаж на червен пипер и хранителни подправки“ съгласно Разрешение за строеж № 67 от 13.07.2006 г., с площ от 261 кв.м. (двеста шестдесет и един квадратни метра), на етап „груб строеж“ по смисъла на чл.181 от ЗУТ съгласно Удостоверение АБУ-88/30.04.2014 г., издадено от Община Първомай, ведно с всички подобрения и приращения в поземления имот.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Първомай, Търговски продажба