Парцел ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ кв. Дебър, местност "Кабата калдж. чеир"
ИД 20168250400276 УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 99101236050 (девет, девет, едно, нула, едно, две, три, шест, нула, пет, нула), целият от 6,885 дка (шест декара осемстотин осемдесет и пет квадратни метра), с начин на трайно ползване ИЗОСТАВЕНА НИВА, пета категория, находяща се в местността „Кабата каладж. чеир“ в землището на кв. Дебър, град Първомай, област Пловдив, съставляваща парцел № 50 (петдесет) от масив № 236 (двеста тридесет и шест) по плана за земеразделяне землището на същото населено място, при граници и съседи: № 236046 – изоставена нива на Костадин Господинов Демирев, имот № 236055 – пасище, мера на Йорданка Сребрева Янева, имот № 236048 – нива на Янчо Димитров Хубинов, имот № 236047 – нива на насл. на Йордан Павлов Сарафов, имот № 236005 – изоставена нива на Тоско Здравчев Христозов, имот № 236053 – изоставена нива на ОПФ /необработваема/, имот № 001490 – полски път на ОПФ /необработваема/ - описание по акт за собственост, а съгласно скица № К07913/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – Първомай, граници и съседи: имот № 236046 – изоставена нива на „Лендор“ ООД, имот № 236055 – нива на „Лендор“ ООД, имот № 236048 – нива на „Лендор“ ООД, имот № 236047 – нива на „ГЕРМИ“ ЕООД – гр. Първомай, имот № 236005 – нива на „ГЕРМИ“ ЕООД – гр. Първомай, имот № 236053 – изоставена нива на Йорданка Гочева Забънова, имот № 801690 – полски път на община Първомай. Имотът е образуван от имот 236049. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 m от двете страни до крайните проводници или на 11 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради, съоръжения и засажда високостеблена растителност. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 49 584 лв. (четиридесет и девет хиляди петстотин осемдесет и четири лева), съставляваща 75 % от цената на недвижимия имот, определена в протокол на ЧСИ от 07.04.2017 г., съгласно чл. 494, ал. 2 и чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
13.04.17 г., 16:45 targimot.com
6885.0 м²
49 584 лв

Земеделска земя ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ кв. Дебър, местност "Кабата каладж. чеир"
ИД 20168250400276 НИВА с площ 2,039 дка (два декара и тридесет и девет квадратни метра), пета категория, намираща се в местността „Кабата каладж. чеир“ в землището на кв. Дебър, общ. Първомай, съставляваща имот № 236046 (двеста тридесет и шест хиляди и четиридесет и шест) по плана за земеразделяне на кв. Дебър, общ. Първомай, образуван от имот № 236006 (двеста тридесет и шест хиляди и шест), при граници и съседи: имот № 236051 пасище, мера на ОПФ (необработваема), имот № 236050 изоставена нива на Гено Енчев Давчев, имот № 000333 полски път на ОПФ (необработваема), имот № 000224 напоителен канал на ОПФ (необработваема), (а съгласно скица № К07909/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – гр. Първомай - имот № 236055 - нива на „Лендор“ ООД, имот № 236050 - изост. нива на Йорданка Гочева Забънова, имот № 801690 - полски път на Община Първомай, имот № 800224 - напоителен канал на Община Първомай), като върху имота има следните ограничения: електропровод 20 Kv (двадесет киловата) на 10 м. (десет метра) от двете страни до крайните проводници или на 11 м. (единадесет метра) от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и да се засажда високостеблена растителност. Съгласно констатации на място, обективирани в протокол за опис и оценка на недвижими имоти от 26.08.2016 г., в горепосочения недвижим имот е построена едноетажна масивна сграда – тухлена постройка с навес, с приблизителна площ от 80 кв. м. (осемдесет квадратни метра), за която към настоящия момент по изпълнителното дело няма данни за законосъобразност. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 12 096 лв. (дванадесет хиляди и деветдесет и шест лева), съставляваща 75 % от цената на недвижимия имот, определена в протокол на ЧСИ от 07.04.2017 г., съгласно чл. 494, ал. 2 и чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
13.04.17 г., 22:46 targimot.com
2039.0 м²
12 096 лв

Парцел ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ кв. Дебър, местност "Кабата каладж. чеир"
ИД 20168250400276 - ½ ид. ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване – изоставена нива, с площ от 0,369 дка (триста шестдесет и девет квадратни метра), пета категория, находящ се в местността „Кабата каладж. чеир“, землище на кв. Дебър, гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, съставляващ имот с пълен имотен № 99101236053 /девет, девет, едно, нула, едно, две, три, шест, нула, пет, три/, при граници и съседи: имот № 99101000299 – изоставена нива на Минчо Статев Хубинов, имот № 99101001490 – полски път, на ОПФ /необработваема/, имот № 99101236050 – изоставена нива на Гено Енчев Давчев, имот № 99101236005 – изоставена нива на Тоско Здравчев Христозов, (а съгласно скица № К07908/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – гр. Първомай – имот № 800299 – изоставена нива на Минчо Статев Хубинов, имот № 8001690 – полски път, на Община Първомай, имот № 236050 – изоставена нива на Йорданка Гочева Забънова, имот № 236005 – нива на „ГЕРМИ“ ЕООД – гр. Първомай). Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 1329.60 лв. (хиляда триста двадесет и девет лева и шестдесет стотинки), съставляваща 75 % от цената на недвижимия имот, определена в протокол на ЧСИ от 07.04.2017 г., съгласно чл. 494, ал. 2 и чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
13.04.17 г., 16:43 targimot.com
369.0 м²
1 329 лв

Земеделска земя, 10700m 2 (продажба)

с.Добри Дол, общ. Първомай
ЗЕМЯ ЗА ИНВЕСТИЦИЯ! Предлагаме на вашето внимание голям парцел земеделска земя, намиращ се на 7 км от началото на АМ Марица , в участъка Оризово- Димитровград (ЛОТ 1) . Имотът е разположен върху землището на с. Добри Дол, община Първомай, област Пловдив . Парцелът е с площ 10. 700 кв. м. и лице на магистралата 73. 77 м. В близост има вода и електричество. Поради местоположението си обектът е изключително подходящ за инвестиция или бизнес (бензиностанция, ресторант, заведение, крайпътен мотел, ТИР паркинг).
9.03.17 г., 8:09 homes.bg
10700.0 м²
150 000 €

Парцел ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ кв. Дебър, местност "Кабата каладж. чеир"
ИД 20168250400276 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване – пасище, мера с площ 2,744 (два декара седемстотин четиридесет и четири квадратни метра) дка, (а съгласно Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, вписана в Служба по вписвания – гр. Първомай на 20.08.2008 г. под акт № 91, том 1, дв. вх. рег. № 1214/20.08.2008 г. и скица № К07911/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – гр. Пъвомай - с площ 2,743 (два декара седемстотин четиридесет и три квадратни метра), пета категория, местността „Кабата каладж. чеир“, с пълен имотен номер - № 99101236055 (девет, девет, едно, нула, едно, две, три, шест, нула, пет, пет) по плана за земеразделяне на кв. Дебър, гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, при граници и съседи: № 236048 – нива на „Лендор“ ООД, № 236056 – пасище, мера на Йорданка Гочева Забънова, № 000224 – напоителен канал на ОПФ, № 236046 – изоставена нива на Костадин Господинов Демирев, № 236050 – изоставена нива на Гено Енчев Давчев, (а съгласно скица № К07911/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – гр. Пъвомай - имот № 236048 – нива на „Лендор“ ООД, имот № 236050 – изоставена нива на Йорданка Гочева Забънова, имот № 236046 – изоставена нива на „Лендор“ ООД, имот № 000224 – напоителен канал на Община Първомай, имот № 236056 – нива на „Лендор“ ООД). Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 2 964 лева (две хиляди деветстотин шестдесет и четири лева), съставляваща 80% от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 485, във вр. с чл. 468, ал. 1 и чл. 494 от ГПК.
7.02.17 г., 16:43 targimot.com
2744.0 м²
2 964 лв
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-28 (първо римско с планоснимачен номер двадесет и осми) в кв.1 (първи), находящ се в местността „Кантона“ по картата на землището на кв. Дебър, гр. Първомай, общ. Първомай, целият застроен и незастроен с площ от 4050 кв.м. (четири хиляди и петдесет квадратни метра), от които 112,50 кв.м. (сто и дванадесет квадратни метра и петдесет квадратни дециметра) представляват път, с предназначение: База за отглеждане на гъсета, при граници и съседи: от север – ССФонд, от изток – път, от юг – парцел II-001 и от запад – парцел II – 001, ведно с построените в имота две помещения за отглеждане на гъски, ведно с построения в имота „Цех за производство и пакетаж на червен пипер и хранителни подправки“ съгласно Разрешение за строеж № 67 от 13.07.2006 г., с площ от 261 кв.м. (двеста шестдесет и един квадратни метра), на етап „груб строеж“ по смисъла на чл.181 от ЗУТ съгласно Удостоверение АБУ-88/30.04.2014 г., издадено от Община Първомай, ведно с всички подобрения и приращения в поземления имот.
24.11.16 г., 19:32 targimot.com
4050.0 м²
141 000 лв

Парцел ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ кв. Дебър, местност "Кабата каладж. чеир"
ИД 20168250400276 УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 99101236050 (девет, девет, едно, нула, едно, две, три, шест, нула, пет, нула), целият от 6,885 дка (шест декара осемстотин осемдесет и пет квадратни метра), с начин на трайно ползване ИЗОСТАВЕНА НИВА, пета категория, находяща се в местността „Кабата каладж. чеир“ в землището на кв. Дебър, град Първомай, област Пловдив, съставляваща парцел № 50 (петдесет) от масив № 236 (двеста тридесет и шест) по плана за земеразделяне землището на същото населено място, при граници и съседи: № 236046 – изоставена нива на Костадин Господинов Демирев, имот № 236055 – пасище, мера на Йорданка Сребрева Янева, имот № 236048 – нива на Янчо Димитров Хубинов, имот № 236047 – нива на насл. на Йордан Павлов Сарафов, имот № 236005 – изоставена нива на Тоско Здравчев Христозов, имот № 236053 – изоставена нива на ОПФ /необработваема/, имот № 001490 – полски път на ОПФ /необработваема/ - описание по акт за собственост, а съгласно скица № К07913/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – Първомай, граници и съседи: имот № 236046 – изоставена нива на „Лендор“ ООД, имот № 236055 – нива на „Лендор“ ООД, имот № 236048 – нива на „Лендор“ ООД, имот № 236047 – нива на „ГЕРМИ“ ЕООД – гр. Първомай, имот № 236005 – нива на „ГЕРМИ“ ЕООД – гр. Първомай, имот № 236053 – изоставена нива на Йорданка Гочева Забънова, имот № 801690 – полски път на община Първомай. Имотът е образуван от имот 236049. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 m от двете страни до крайните проводници или на 11 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради, съоръжения и засажда високостеблена растителност. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 77 475 лева (седемдесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и пет лева), съставляваща 75 % от цената на недвижимия имот, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
24.10.16 г., 13:49 targimot.com
6885.0 м²
77 475 лв

Земеделска земя ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ кв. Дебър, местността "Кабата каладж. чеир"
ИД 20168250400276 НИВА с площ 3,063 дка (три декара и шестдесет и три квадратни метра), пета категория, намираща се в местността „Кабата каладж. чеир“, в землището на кв. Дебър, община Първомай, област Пловдив, съставляваща имот № 236048 (двеста тридесет и шест хиляди и четиридесет и осем), при граници и съседи: имот № 236056 пасище, мера на ОПФ (необработваема), № 236055 пасище на Йорданка Сребрева Янева, № 236050 изоставена нива на Гено Енчев Давчев; № 236047 нива на насл. на Йордан Павлов Сарафов; № 000224 напоител. канал на ОПФ (необработваема), (а съгласно скица № К07910/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – гр. Пъвомай - имот № 236056 - нива на „Лендор“ ООД, имот № 236055 - нива на „Лендор“ ООД, имот № 236050 - изоставена нива на Йорданка Гочева Забънова, имот № 236047 - нива на „ГРЕМИ“ ЕООД – гр. Първомай, имот № 800224 - напоителен канал на Община Първомай). Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 3 450 лева (три хиляди четиристотин и петдесет лева), съставляваща 75 % от цената на недвижимия имот, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
24.10.16 г., 14:07 targimot.com
3063.0 м²
3 450 лв

Парцел ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ кв. Дебър, местността "Кабата каладж. чеир"
ИД 20168250400276 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване – пасище, мера с площ от 1,893 (един декар осемстотин деветдесет и три квадратни метра) дка, (а съгласно Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, вписана в Служба по вписвания – гр. Първомай на 20.08.2008 г. под акт № 91, том 1, дв. вх. рег. № 1214/20.08.2008 г. и скица № К07912/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – гр. Първомай, с площ 1,892 дка (един декар осемстотин деветдесет и два квадратни метра), пета категория, местност „Кабата каладж. чеир“, с пълен имотен номер - № 99101236056 (девет, девет, едно, нула, едно, две, три, шест, нула, пет, шест) по плана за земеразделяне на кв. Дебър, гр. Първомай, общ. Първомай, област Пловдив, при граници и съседи: № 236048 – нива на „Лендор“ ООД, № 000224 – напоителен канал на ОПФ и № 236055 – пасище, мера на Йорданка Сребрева Янева, (а съгласно скица № К07912/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – гр. Първомай - имот № 236048 – нива на „Лендор“ ООД, имот № 000224 – напоителен канал на Община Първомай и имот № 236055 – нива на „Лендор“ ООД. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 2 415 лева (две хиляди четиристотин и петнадесет лева), съставляваща 75 % от цената, определена в протокол на ЧСИ от 02.09.2016 г., съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
24.10.16 г., 13:47 targimot.com
1893.0 м²
2 415 лв

Парцел ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ кв. Дебър, местността "Кабата каладж. чеир"
ИД 20168250400276 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване – пасище, мера с площ 2,744 (два декара седемстотин четиридесет и четири квадратни метра) дка, (а съгласно Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, вписана в Служба по вписвания – гр. Първомай на 20.08.2008 г. под акт № 91, том 1, дв. вх. рег. № 1214/20.08.2008 г. и скица № К07911/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – гр. Пъвомай - с площ 2,743 (два декара седемстотин четиридесет и три квадратни метра), пета категория, местността „Кабата каладж. чеир“, с пълен имотен номер - № 99101236055 (девет, девет, едно, нула, едно, две, три, шест, нула, пет, пет) по плана за земеразделяне на кв. Дебър, гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, при граници и съседи: № 236048 – нива на „Лендор“ ООД, № 236056 – пасище, мера на Йорданка Гочева Забънова, № 000224 – напоителен канал на ОПФ, № 236046 – изоставена нива на Костадин Господинов Демирев, № 236050 – изоставена нива на Гено Енчев Давчев, (а съгласно скица № К07911/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – гр. Пъвомай - имот № 236048 – нива на „Лендор“ ООД, имот № 236050 – изоставена нива на Йорданка Гочева Забънова, имот № 236046 – изоставена нива на „Лендор“ ООД, имот № 000224 – напоителен канал на Община Първомай, имот № 236056 – нива на „Лендор“ ООД). Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 3 705 лева (три хиляди седемстотин и пет лева), съставляваща 75 % от цената на недвижимия имот, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
24.10.16 г., 13:45 targimot.com
2744.0 м²
3 705 лв

Парцел ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ кв. Дебър, местността "Кабата каладж. чеир"
ИД 20168250400276 УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 99101236050 (девет, девет, едно, нула, едно, две, три, шест, нула, пет, нула), целият от 6,885 дка (шест декара осемстотин осемдесет и пет квадратни метра), с начин на трайно ползване ИЗОСТАВЕНА НИВА, пета категория, находяща се в местността „Кабата каладж. чеир“ в землището на кв. Дебър, град Първомай, област Пловдив, съставляваща парцел № 50 (петдесет) от масив № 236 (двеста тридесет и шест) по плана за земеразделяне землището на същото населено място, при граници и съседи: № 236046 – изоставена нива на Костадин Господинов Демирев, имот № 236055 – пасище, мера на Йорданка Сребрева Янева, имот № 236048 – нива на Янчо Димитров Хубинов, имот № 236047 – нива на насл. на Йордан Павлов Сарафов, имот № 236005 – изоставена нива на Тоско Здравчев Христозов, имот № 236053 – изоставена нива на ОПФ /необработваема/, имот № 001490 – полски път на ОПФ /необработваема/ - описание по акт за собственост, а съгласно скица № К07913/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – Първомай, граници и съседи: имот № 236046 – изоставена нива на „Лендор“ ООД, имот № 236055 – нива на „Лендор“ ООД, имот № 236048 – нива на „Лендор“ ООД, имот № 236047 – нива на „ГЕРМИ“ ЕООД – гр. Първомай, имот № 236005 – нива на „ГЕРМИ“ ЕООД – гр. Първомай, имот № 236053 – изоставена нива на Йорданка Гочева Забънова, имот № 801690 – полски път на община Първомай. Имотът е образуван от имот 236049. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 m от двете страни до крайните проводници или на 11 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради, съоръжения и засажда високостеблена растителност. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 77 475 лева (седемдесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и пет лева), съставляваща 75 % от цената на недвижимия имот, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
24.10.16 г., 13:47 targimot.com
369.0 м²
2 077 лв

Земеделска земя ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ кв. Дебър, местността "Кабата каладж. чеир"
ИД 20168250400276 НИВА с площ 2,039 дка (два декара и тридесет и девет квадратни метра), пета категория, намираща се в местността „Кабата каладж. чеир“ в землището на кв. Дебър, общ. Първомай, съставляваща имот № 236046 (двеста тридесет и шест хиляди и четиридесет и шест) по плана за земеразделяне на кв. Дебър, общ. Първомай, образуван от имот № 236006 (двеста тридесет и шест хиляди и шест), при граници и съседи: имот № 236051 пасище, мера на ОПФ (необработваема), имот № 236050 изоставена нива на Гено Енчев Давчев, имот № 000333 полски път на ОПФ (необработваема), имот № 000224 напоителен канал на ОПФ (необработваема), (а съгласно скица № К07909/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – гр. Първомай - имот № 236055 - нива на „Лендор“ ООД, имот № 236050 - изост. нива на Йорданка Гочева Забънова, имот № 801690 - полски път на Община Първомай, имот № 800224 - напоителен канал на Община Първомай), като върху имота има следните ограничения: електропровод 20 Kv (двадесет киловата) на 10 м. (десет метра) от двете страни до крайните проводници или на 11 м. (единадесет метра) от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и да се засажда високостеблена растителност. Съгласно констатации на място, обективирани в протокол за опис и оценка на недвижими имоти от 26.08.2016 г., в горепосочения недвижим имот е построена едноетажна масивна сграда – тухлена постройка с навес, с приблизителна площ от 80 кв. м. (осемдесет квадратни метра), за която към настоящия момент по изпълнителното дело няма данни за законосъобразност. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 18 900 лева (осемнадесет хиляди и деветстотин лева), съставляваща 75 % от цената на недвижимия имот, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
24.10.16 г., 14:04 targimot.com
2039.0 м²
18 900 лв

Земя с 212м лице на ам "Марица"

Пловдив и област Първомай Градина
Земеделска земя на ам "Марица" близо до пътен възел с ам "Тракия" и до село Плодовитово.Земя та е с лице 212 метра на ам "Марица".Идеална за инвестиция на Тир паркинзи,бензино станций...Цената подлежи на коментар
1.07.16 г., 12:54 555.bg
327 320 лв
Прекрасен парцел в близост до центъра на гр. Първомай. Удобно и комуникативно място - ул. Спартак. В мястото има ... полусрутена стара къща, има действащи партиди за ток и вода. Дворът е равен с правилна форма до детска градина, кварталът е с хубави и поддържани къщи. Тел. - 0888 236 300 Петър Райчев
20.04.17 г., 21:30 bazar.bg
130.0 м²
29 500 €

Земеделска земя Брягово

Брягово местност "Георгиева чука"
; № 071217 полски път на ОПФ необработваема, (а съгласно скица № К04596/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – гр. Първомай - имот ... № 071183 - лозе на насл. на Коста Петков Трончев; имот № 071216 - полски път на Община Първомай; имот № 071180 - лозе на ... Янко Александров Цветанов; имот № 071217 - полски път на Община Първомай). Върху имота има следните ограничения: трайните
13.04.17 г., 22:49 targimot.com
2321.0 м²
1 286 лв

Земеделска земя Брягово

Брягово местност "Георгиева чука"
Митрев; № 071216 полски път на ОПФ, (а съгласно скица № К04595/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – гр. Първомай – имот ... № 071151 – лозе на насл. на Хилендар Тодоров Змияров, имот № 071215 - полски път на Община Първомай, имот № 071147 - лозе ... на Петко Иванов Митрев; имот № 071216 - полски път на Община Първомай). Върху имота има следните ограничения: трайните
13.04.17 г., 22:46 targimot.com
2223.0 м²
1 280 лв

Парцел Караджалово

Караджалово МЕСТНОСТ „ГОРНИ ГЕРЕНИ“
) площ от ПИ – терен под сгради и прилежаща им площ, както и за стари сгради не се начислява ДДС, тъй като са освободени доставки по смисъла на чл. 45 ЗДДС. ... ИД № 20158250400265 - Парцел № 9 (девети) от масив № 19 (деветнадесети) по плана на Стопански двор на село Караджалово ... , Община Първомай, област Пловдив, с площ от 2,180 дка (два декара и сто и осемдесет квадратни метра), пета категория
30.03.17 г., 18:14 targimot.com
2180.0 м²
29 275 лв

Парцел Караджалово

Караджалово МЕСТНОСТ „ГОРНИ ГЕРЕНИ“
ИД № 20158250400265 - Парцел № 11 (единадесети) от масив № 19 (деветнадесети) по плана на Стопански двор на село ... Караджалово, Община Първомай, област Пловдив, с площ от 2,710 дка (два декара и седемстотин и десет квадратни метра), пета ... категория, при граници: път № 13, парцел № 12 – свободна площ, парцел № 10 – битова сграда, парцел № 8 – помпена станция
30.03.17 г., 18:13 targimot.com
2710.0 м²
15 447 лв

Парцел Караджалово

Караджалово МЕСТНОСТ „ГОРНИ ГЕРЕНИ“
десет квадратни метра) площ от ПИ – терен под сгради и прилежаща им площ, както и за стари сгради не се начислява ДДС, тъй като са освободени доставки по смисъла на чл. 45 ЗДДС. ... ИД № 20158250400265 - Парцел № 10 (десети) от масив № 19 (деветнадесети) по плана на Стопански двор на село Караджалово ... , Община Първомай, област Пловдив, с площ от 0,470 дка (нула декара четиристотин и седемдесет квадратни метра), пета
30.03.17 г., 18:14 targimot.com
470.0 м²
6 851 лв

Парцел Житница

Житница МЕСТНОСТ „ГОРНИ ГЕРЕНИ“
ПИ – терен под сгради и прилежаща им площ, както и за стари сгради не се начислява ДДС, тъй като са освободени доставки по смисъла на чл. 45 ЗДДС. ... ИД № 20158250400265 - Парцел № 2 (втори) от масив № 19 (деветнадесети) по плана на Стопански двор на село Караджалово ... , Община Първомай, област Пловдив, с площ от 2,850 дка (два декара и осемстотин и петдесет квадратни метра), пета
30.03.17 г., 18:16 targimot.com
2850.0 м²
52 793 лв

Парцел Караджалово

Караджалово местността „ГОРНИ ГЕРЕНИ“, ЕКАТТЕ 36230
и три лева и петдесет стотинки). За 1265 кв.м. (хиляда двеста шестдесет и пет квадратни метра) площ от ПИ – терен под ... ИД № 20158250400265 - Парцел № 4 (четвърти) от масив № 19 (деветнадесети) по плана на Стопански двор на село ... Караджалово, Община Първомай, област Пловдив, с площ от 1,920 дка (един декар и деветстотин и двадесет квадратни метра), пета
30.03.17 г., 18:14 targimot.com
1920.0 м²
42 470 лв

Парцел Караджалово

Караджалово МЕСТНОСТ „ГОРНИ ГЕРЕНИ“
ИД № 20158250400265 - Парцел № 8 (осми) от масив № 19 (деветнадесети) по плана на Стопански двор на село Караджалово ... , Община Първомай, област Пловдив, с площ от 0,260 дка (нула декара двеста и шестдесет квадратни метра), пета категория ... , при граници: път № 13, парцел № 10 – битова сграда, парцел № 9 – сеновал, ведно с построената в парцела стопанска
30.03.17 г., 18:13 targimot.com
260.0 м²
1 482 лв

Парцел Караджалово

Караджалово „ГОРНИ ГЕРЕНИ“
. (хиляда четиристотин и дванадесет квадратни метра) площ от ПИ – терен под сгради и прилежаща им площ, както и за стари сгради ... ИД № 20158250400265 - Парцел № 3 (трети) от масив № 19 (деветнадесети) по плана на Стопански двор на село Караджалово ... , Община Първомай, област Пловдив, с площ от 2,520 дка (два декара и петстотин и двадесет квадратни метра), пета категория
30.03.17 г., 18:13 targimot.com
2520.0 м²
47 547 лв

Парцел Караджалово

Караджалово МЕСТНОСТ „ГОРНИ ГЕРЕНИ“
основа от 171 лв. (сто седемдесет и един лева). За 40 кв.м. (четиридесет квадратни метра) площ от ПИ – терен под сгради ... ИД № 20158250400265 - Парцел № 7 (седми) от масив № 19 (деветнадесети) по плана на Стопански двор на село Караджалово ... , Община Първомай, област Пловдив, с площ от 0,070 дка (нула декара седемдесет квадратни метра), пета категория, при
30.03.17 г., 18:14 targimot.com
70.0 м²
552 лв

Парцел Караджалово

Караджалово МЕСТНОСТ „ГОРНИ ГЕРЕНИ“
) – описание по акт за собственост, а съгласно Скица № К01803/13.01.2016 г. издадена от ОСЗ Първомай, представлява: имот ... лв. (четири хиляди седемстотин тридесет и един лева). За 900 кв.м. (деветстотин квадратни метра) площ от ПИ – терен под ... ИД № 20158250400265 - Парцел № 1 (първи) от масив № 19 (деветнадесети) по плана на Стопански двор на село Караджалово
30.03.17 г., 18:14 targimot.com
1730.0 м²
19 927 лв

Продавам оранжерия

с. Първомай гр. Петрич обл. Благоевград
без ръжда. Обработваемата земя е 1 дка, а оранжерията е 1/2 дка от тази част. Има собствен кладенец, от който се изпомпва вода за поливки. ... Оранжерия - 1/2 дка с. Първомай, общ. Петрич, обл. Благоевград Оранжерия с метална конструкция и стъкла на 10 години
14.03.17 г., 22:43 alo.bg
20 000 лв
ЗЕМЯ ЗА ИНВЕСТИЦИЯ! Предлагаме на вашето внимание голям парцел земеделска земя, намиращ се на 7 км от началото на АМ ... Марица , в участъка Оризово- Димитровград (ЛОТ 1) . Имотът е разположен върху землището на с. Добри Дол, община Първомай ... . Поради местоположението си обектът е изключително подходящ за инвестиция или бизнес (бензиностанция, ресторант, заведение, крайпътен мотел, ТИР паркинг).
14.03.17 г., 10:07 officespace.bg
150 000 €
площ 261 кв.м., заедно с прилежащ терен от 4050 кв.м. находящи се в гр. Първомай, кв.Дебър, бивш Стопански двор. За огледи след договорка с ЧСИ. ... Имот на публична продан за период от 10.3.2017 до 10.4.2017 с начална тръжна цена 153 375 лева, по изпълнително дело ... 444 от 2014 при ЧСИ Петко Илиев, тел.032/632224,e-mail: ***, Цех за производство и пакетаж на червен пипер и подправки с
21.02.17 г., 16:11 bazar.bg
261.0 м²
153 375 лв
едно) по регулационния план на село Виница, община Първомай, област Пловдив, целият застроен и незастроен с площ от 960 ... кв.м. (деветстотин и шестдесет квадратни метра), предназначен за жилищно строителство, с приложена улична и дворищна
26.01.17 г., 15:49 targimot.com
960.0 м²
3 975 лв
(тридесет и едно) по регулационния план на село Виница, община Първомай, област Пловдив, целият застроен и незастроен с площ от ... 930 кв.м. (деветстотин и тридесет квадратни метра), предназначен за жилищно строителство, с приложена улична и дворищна
26.01.17 г., 15:49 targimot.com
930.0 м²
11 025 лв
едно) по регулационния план на село Виница, община Първомай, област Пловдив, целият застроен и незастроен с площ от 990 ... кв.м. (деветстотин и деветдесет квадратни метра), предназначен за жилищно строителство, с приложена улична и дворищна
26.01.17 г., 15:49 targimot.com
990.0 м²
4 125 лв

Парцел Виница

Виница ул. Петър Бойчев
Първомай, област Пловдив, който УПИ е предназначен за жилищно строителство и за който са приложени улична и дворищна
26.01.17 г., 10:49 targimot.com
895.0 м²
28 500 лв

Парцел Виница

Виница ул. Петър Бойчев
Първомай, област Пловдив, който УПИ е предназначен за жилищно строителство и за който са приложени улична и дворищна
26.01.17 г., 16:49 targimot.com
805.0 м²
6 300 лв
ХАРАКТЕРИСТИКА на Комплекс “ ЕДИС” – с. Искра, общ. Първомай Комплексът се състои от: Бензиностанция Газстанция Кафе ... -аперитив Котелно помещение Навес - масивен Масивна ограда Бензиностанцията включва: - офис; - санитарен възел; - склад за ... резервоарите; 3 броя бензиноколонки АДАСТ –две единични и една двойна; газова фаза – тръбопроводи за отвеждане на парите обратно
18.01.17 г., 14:28 bazar.bg
1150.0 м²
30 000 €

Парцел Караджалово

Караджалово МЕСТНОСТ „ГОРНИ ГЕРЕНИ“
метра) площ от ПИ – терен под сгради и прилежаща им площ, както и за стари сгради не се начислява ДДС, тъй като са освободени доставки по смисъла на чл. 45 ЗДДС. ... ИД 20158250400265 - Парцел № 10 (десети) от масив № 19 (деветнадесети) по плана на Стопански двор на село Караджалово ... , Община Първомай, област Пловдив, с площ от 0,470 дка (нула декара четиристотин и седемдесет квадратни метра), пета
9.01.17 г., 18:31 targimot.com
470.0 м²
7 212 лв

Парцел Караджалово

Караджалово МЕСТНОСТ „ГОРНИ ГЕРЕНИ“
ИД 20158250400265 - Парцел № 11 (единадесети) от масив № 19 (деветнадесети) по плана на Стопански двор на село ... Караджалово, Община Първомай, област Пловдив, с площ от 2,710 дка (два декара и седемстотин и десет квадратни метра), пета ... категория, при граници: път № 13, парцел № 12 – свободна площ, парцел № 10 – битова сграда, парцел № 8 – помпена станция
9.01.17 г., 18:28 targimot.com
2710.0 м²
16 260 лв

Парцел Караджалово

Караджалово „ГОРНИ ГЕРЕНИ“
). За 1265 кв.м. (хиляда двеста шестдесет и пет квадратни метра) площ от ПИ – терен под сгради и прилежаща им площ ... ИД № 20158250400265 - 1. Парцел № 4 (четвърти) от масив № 19 (деветнадесети) по плана на Стопански двор на село ... Караджалово, Община Първомай, област Пловдив, с площ от 1,920 дка (един декар и деветстотин и двадесет квадратни метра), пета
9.01.17 г., 18:31 targimot.com
1920.0 м²
44 706 лв