Парцел Дълбок извор

Дълбок извор община Първомай,област Пловдив
4.0 м²
87 000 лв
22.06.17 г., 10:16
Поземлен имот (ОКЕ) №10021 /десет хиляди и двадесет и едно/ по кадастрален план на стопански двор №2 /две/ в землището на село Дълбок извор, община Първомай, област Пловдив, с площ от 3,898 дка /три декара осемстотин деветдесет и осем квадратни метра/, начин на трайно ползване: кравеферми, при граници и съседи: ОКЕ №10025- др.жил.терени, ОКЕ №10024 – др.жил.терени, ОКЕ №10023 – др.жил.терени, ОКЕ №10029 – местен път, ОКЕ №10022 – кравеферми, ВЕДНО с построените в имота кравеферма със застроена площ от 558 кв.м. /петстотин петдесет и осем квадратни метра/, доилна сграда със застроена площ от 133.4 кв.м /сто тридесет и три цяло и четиридесет стотни квадратни метра/, както и всички други подобрения и приращения в него.
Още targimot.com

Парцел Дълбок извор

Дълбок извор община Първомай,област Пловдив
4447.0 м²
65 250 лв
22.06.17 г., 10:15
Поземлен имот (ОКЕ) №10022 /десет хиляди и двадесет и две/ по кадастрален план на стопански двор №2 /две/ в землището на село Дълбок извор, община Първомай, област Пловдив, с площ от 4,447 дка /четири декара четиристотин четиридесет и седем квадратни метра/, начин на трайно ползване: кравеферми, при граници: ОКЕ №10029 – местен път, ОКЕ №10026 – др.жил.терени, ОКЕ №10025 – др.жил.терени, ОКЕ №10021 – кравеферми, ВЕДНО с построената в него маслобойна със застроена площ от 507 кв.м. /петстотин и седем квадратни метра/, както и всички други подобрения и приращения в него
Още targimot.com

Парцел ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ кв. Дебър, местност "Кабата калдж. чеир"
6885.0 м²
49 584 лв
13.04.17 г., 16:45
ИД 20168250400276 УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 99101236050 (девет, девет, едно, нула, едно, две, три, шест, нула, пет, нула), целият от 6,885 дка (шест декара осемстотин осемдесет и пет квадратни метра), с начин на трайно ползване ИЗОСТАВЕНА НИВА, пета категория, находяща се в местността „Кабата каладж. чеир“ в землището на кв. Дебър, град Първомай, област Пловдив, съставляваща парцел № 50 (петдесет) от масив № 236 (двеста тридесет и шест) по плана за земеразделяне землището на същото населено място, при граници и съседи: № 236046 – изоставена нива на Костадин Господинов Демирев, имот № 236055 – пасище, мера на Йорданка Сребрева Янева, имот № 236048 – нива на Янчо Димитров Хубинов, имот № 236047 – нива на насл. на Йордан Павлов Сарафов, имот № 236005 – изоставена нива на Тоско Здравчев Христозов, имот № 236053 – изоставена нива на ОПФ /необработваема/, имот № 001490 – полски път на ОПФ /необработваема/ - описание по акт за собственост, а съгласно скица № К07913/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – Първомай, граници и съседи: имот № 236046 – изоставена нива на „Лендор“ ООД, имот № 236055 – нива на „Лендор“ ООД, имот № 236048 – нива на „Лендор“ ООД, имот № 236047 – нива на „ГЕРМИ“ ЕООД – гр. Първомай, имот № 236005 – нива на „ГЕРМИ“ ЕООД – гр. Първомай, имот № 236053 – изоставена нива на Йорданка Гочева Забънова, имот № 801690 – полски път на община Първомай. Имотът е образуван от имот 236049. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 m от двете страни до крайните проводници или на 11 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради, съоръжения и засажда високостеблена растителност. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 49 584 лв. (четиридесет и девет хиляди петстотин осемдесет и четири лева), съставляваща 75 % от цената на недвижимия имот, определена в протокол на ЧСИ от 07.04.2017 г., съгласно чл. 494, ал. 2 и чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Още targimot.com

Земеделска земя ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ кв. Дебър, местност "Кабата каладж. чеир"
2039.0 м²
12 096 лв
13.04.17 г., 22:46
ИД 20168250400276 НИВА с площ 2,039 дка (два декара и тридесет и девет квадратни метра), пета категория, намираща се в местността „Кабата каладж. чеир“ в землището на кв. Дебър, общ. Първомай, съставляваща имот № 236046 (двеста тридесет и шест хиляди и четиридесет и шест) по плана за земеразделяне на кв. Дебър, общ. Първомай, образуван от имот № 236006 (двеста тридесет и шест хиляди и шест), при граници и съседи: имот № 236051 пасище, мера на ОПФ (необработваема), имот № 236050 изоставена нива на Гено Енчев Давчев, имот № 000333 полски път на ОПФ (необработваема), имот № 000224 напоителен канал на ОПФ (необработваема), (а съгласно скица № К07909/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – гр. Първомай - имот № 236055 - нива на „Лендор“ ООД, имот № 236050 - изост. нива на Йорданка Гочева Забънова, имот № 801690 - полски път на Община Първомай, имот № 800224 - напоителен канал на Община Първомай), като върху имота има следните ограничения: електропровод 20 Kv (двадесет киловата) на 10 м. (десет метра) от двете страни до крайните проводници или на 11 м. (единадесет метра) от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и да се засажда високостеблена растителност. Съгласно констатации на място, обективирани в протокол за опис и оценка на недвижими имоти от 26.08.2016 г., в горепосочения недвижим имот е построена едноетажна масивна сграда – тухлена постройка с навес, с приблизителна площ от 80 кв. м. (осемдесет квадратни метра), за която към настоящия момент по изпълнителното дело няма данни за законосъобразност. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 12 096 лв. (дванадесет хиляди и деветдесет и шест лева), съставляваща 75 % от цената на недвижимия имот, определена в протокол на ЧСИ от 07.04.2017 г., съгласно чл. 494, ал. 2 и чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Още targimot.com

Парцел ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ кв. Дебър, местност "Кабата каладж. чеир"
369.0 м²
1 329 лв
13.04.17 г., 16:43
ИД 20168250400276 - ½ ид. ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване – изоставена нива, с площ от 0,369 дка (триста шестдесет и девет квадратни метра), пета категория, находящ се в местността „Кабата каладж. чеир“, землище на кв. Дебър, гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, съставляващ имот с пълен имотен № 99101236053 /девет, девет, едно, нула, едно, две, три, шест, нула, пет, три/, при граници и съседи: имот № 99101000299 – изоставена нива на Минчо Статев Хубинов, имот № 99101001490 – полски път, на ОПФ /необработваема/, имот № 99101236050 – изоставена нива на Гено Енчев Давчев, имот № 99101236005 – изоставена нива на Тоско Здравчев Христозов, (а съгласно скица № К07908/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – гр. Първомай – имот № 800299 – изоставена нива на Минчо Статев Хубинов, имот № 8001690 – полски път, на Община Първомай, имот № 236050 – изоставена нива на Йорданка Гочева Забънова, имот № 236005 – нива на „ГЕРМИ“ ЕООД – гр. Първомай). Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 1329.60 лв. (хиляда триста двадесет и девет лева и шестдесет стотинки), съставляваща 75 % от цената на недвижимия имот, определена в протокол на ЧСИ от 07.04.2017 г., съгласно чл. 494, ал. 2 и чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Още targimot.com

Парцел ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ кв. Дебър, местност "Кабата каладж. чеир"
2744.0 м²
2 964 лв
7.02.17 г., 16:43
ИД 20168250400276 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване – пасище, мера с площ 2,744 (два декара седемстотин четиридесет и четири квадратни метра) дка, (а съгласно Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, вписана в Служба по вписвания – гр. Първомай на 20.08.2008 г. под акт № 91, том 1, дв. вх. рег. № 1214/20.08.2008 г. и скица № К07911/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – гр. Пъвомай - с площ 2,743 (два декара седемстотин четиридесет и три квадратни метра), пета категория, местността „Кабата каладж. чеир“, с пълен имотен номер - № 99101236055 (девет, девет, едно, нула, едно, две, три, шест, нула, пет, пет) по плана за земеразделяне на кв. Дебър, гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, при граници и съседи: № 236048 – нива на „Лендор“ ООД, № 236056 – пасище, мера на Йорданка Гочева Забънова, № 000224 – напоителен канал на ОПФ, № 236046 – изоставена нива на Костадин Господинов Демирев, № 236050 – изоставена нива на Гено Енчев Давчев, (а съгласно скица № К07911/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – гр. Пъвомай - имот № 236048 – нива на „Лендор“ ООД, имот № 236050 – изоставена нива на Йорданка Гочева Забънова, имот № 236046 – изоставена нива на „Лендор“ ООД, имот № 000224 – напоителен канал на Община Първомай, имот № 236056 – нива на „Лендор“ ООД). Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 2 964 лева (две хиляди деветстотин шестдесет и четири лева), съставляваща 80% от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 485, във вр. с чл. 468, ал. 1 и чл. 494 от ГПК.
Още targimot.com
4050.0 м²
141 000 лв
24.11.16 г., 19:32
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-28 (първо римско с планоснимачен номер двадесет и осми) в кв.1 (първи), находящ се в местността „Кантона“ по картата на землището на кв. Дебър, гр. Първомай, общ. Първомай, целият застроен и незастроен с площ от 4050 кв.м. (четири хиляди и петдесет квадратни метра), от които 112,50 кв.м. (сто и дванадесет квадратни метра и петдесет квадратни дециметра) представляват път, с предназначение: База за отглеждане на гъсета, при граници и съседи: от север – ССФонд, от изток – път, от юг – парцел II-001 и от запад – парцел II – 001, ведно с построените в имота две помещения за отглеждане на гъски, ведно с построения в имота „Цех за производство и пакетаж на червен пипер и хранителни подправки“ съгласно Разрешение за строеж № 67 от 13.07.2006 г., с площ от 261 кв.м. (двеста шестдесет и един квадратни метра), на етап „груб строеж“ по смисъла на чл.181 от ЗУТ съгласно Удостоверение АБУ-88/30.04.2014 г., издадено от Община Първомай, ведно с всички подобрения и приращения в поземления имот.
Още targimot.com

Парцел ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ кв. Дебър, местност "Кабата каладж. чеир"
6885.0 м²
77 475 лв
24.10.16 г., 13:49
ИД 20168250400276 УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 99101236050 (девет, девет, едно, нула, едно, две, три, шест, нула, пет, нула), целият от 6,885 дка (шест декара осемстотин осемдесет и пет квадратни метра), с начин на трайно ползване ИЗОСТАВЕНА НИВА, пета категория, находяща се в местността „Кабата каладж. чеир“ в землището на кв. Дебър, град Първомай, област Пловдив, съставляваща парцел № 50 (петдесет) от масив № 236 (двеста тридесет и шест) по плана за земеразделяне землището на същото населено място, при граници и съседи: № 236046 – изоставена нива на Костадин Господинов Демирев, имот № 236055 – пасище, мера на Йорданка Сребрева Янева, имот № 236048 – нива на Янчо Димитров Хубинов, имот № 236047 – нива на насл. на Йордан Павлов Сарафов, имот № 236005 – изоставена нива на Тоско Здравчев Христозов, имот № 236053 – изоставена нива на ОПФ /необработваема/, имот № 001490 – полски път на ОПФ /необработваема/ - описание по акт за собственост, а съгласно скица № К07913/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – Първомай, граници и съседи: имот № 236046 – изоставена нива на „Лендор“ ООД, имот № 236055 – нива на „Лендор“ ООД, имот № 236048 – нива на „Лендор“ ООД, имот № 236047 – нива на „ГЕРМИ“ ЕООД – гр. Първомай, имот № 236005 – нива на „ГЕРМИ“ ЕООД – гр. Първомай, имот № 236053 – изоставена нива на Йорданка Гочева Забънова, имот № 801690 – полски път на община Първомай. Имотът е образуван от имот 236049. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 m от двете страни до крайните проводници или на 11 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради, съоръжения и засажда високостеблена растителност. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 77 475 лева (седемдесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и пет лева), съставляваща 75 % от цената на недвижимия имот, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Още targimot.com

Земеделска земя ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ кв. Дебър, местността "Кабата каладж. чеир"
3063.0 м²
3 450 лв
24.10.16 г., 14:07
ИД 20168250400276 НИВА с площ 3,063 дка (три декара и шестдесет и три квадратни метра), пета категория, намираща се в местността „Кабата каладж. чеир“, в землището на кв. Дебър, община Първомай, област Пловдив, съставляваща имот № 236048 (двеста тридесет и шест хиляди и четиридесет и осем), при граници и съседи: имот № 236056 пасище, мера на ОПФ (необработваема), № 236055 пасище на Йорданка Сребрева Янева, № 236050 изоставена нива на Гено Енчев Давчев; № 236047 нива на насл. на Йордан Павлов Сарафов; № 000224 напоител. канал на ОПФ (необработваема), (а съгласно скица № К07910/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – гр. Пъвомай - имот № 236056 - нива на „Лендор“ ООД, имот № 236055 - нива на „Лендор“ ООД, имот № 236050 - изоставена нива на Йорданка Гочева Забънова, имот № 236047 - нива на „ГРЕМИ“ ЕООД – гр. Първомай, имот № 800224 - напоителен канал на Община Първомай). Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 3 450 лева (три хиляди четиристотин и петдесет лева), съставляваща 75 % от цената на недвижимия имот, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Още targimot.com

Парцел ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ кв. Дебър, местността "Кабата каладж. чеир"
1893.0 м²
2 415 лв
24.10.16 г., 13:47
ИД 20168250400276 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване – пасище, мера с площ от 1,893 (един декар осемстотин деветдесет и три квадратни метра) дка, (а съгласно Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, вписана в Служба по вписвания – гр. Първомай на 20.08.2008 г. под акт № 91, том 1, дв. вх. рег. № 1214/20.08.2008 г. и скица № К07912/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – гр. Първомай, с площ 1,892 дка (един декар осемстотин деветдесет и два квадратни метра), пета категория, местност „Кабата каладж. чеир“, с пълен имотен номер - № 99101236056 (девет, девет, едно, нула, едно, две, три, шест, нула, пет, шест) по плана за земеразделяне на кв. Дебър, гр. Първомай, общ. Първомай, област Пловдив, при граници и съседи: № 236048 – нива на „Лендор“ ООД, № 000224 – напоителен канал на ОПФ и № 236055 – пасище, мера на Йорданка Сребрева Янева, (а съгласно скица № К07912/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – гр. Първомай - имот № 236048 – нива на „Лендор“ ООД, имот № 000224 – напоителен канал на Община Първомай и имот № 236055 – нива на „Лендор“ ООД. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 2 415 лева (две хиляди четиристотин и петнадесет лева), съставляваща 75 % от цената, определена в протокол на ЧСИ от 02.09.2016 г., съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Още targimot.com

Парцел ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ кв. Дебър, местността "Кабата каладж. чеир"
2744.0 м²
3 705 лв
24.10.16 г., 13:45
ИД 20168250400276 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване – пасище, мера с площ 2,744 (два декара седемстотин четиридесет и четири квадратни метра) дка, (а съгласно Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, вписана в Служба по вписвания – гр. Първомай на 20.08.2008 г. под акт № 91, том 1, дв. вх. рег. № 1214/20.08.2008 г. и скица № К07911/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – гр. Пъвомай - с площ 2,743 (два декара седемстотин четиридесет и три квадратни метра), пета категория, местността „Кабата каладж. чеир“, с пълен имотен номер - № 99101236055 (девет, девет, едно, нула, едно, две, три, шест, нула, пет, пет) по плана за земеразделяне на кв. Дебър, гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, при граници и съседи: № 236048 – нива на „Лендор“ ООД, № 236056 – пасище, мера на Йорданка Гочева Забънова, № 000224 – напоителен канал на ОПФ, № 236046 – изоставена нива на Костадин Господинов Демирев, № 236050 – изоставена нива на Гено Енчев Давчев, (а съгласно скица № К07911/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – гр. Пъвомай - имот № 236048 – нива на „Лендор“ ООД, имот № 236050 – изоставена нива на Йорданка Гочева Забънова, имот № 236046 – изоставена нива на „Лендор“ ООД, имот № 000224 – напоителен канал на Община Първомай, имот № 236056 – нива на „Лендор“ ООД). Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 3 705 лева (три хиляди седемстотин и пет лева), съставляваща 75 % от цената на недвижимия имот, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Още targimot.com

Парцел ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ кв. Дебър, местността "Кабата каладж. чеир"
369.0 м²
2 077 лв
24.10.16 г., 13:47
ИД 20168250400276 УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 99101236050 (девет, девет, едно, нула, едно, две, три, шест, нула, пет, нула), целият от 6,885 дка (шест декара осемстотин осемдесет и пет квадратни метра), с начин на трайно ползване ИЗОСТАВЕНА НИВА, пета категория, находяща се в местността „Кабата каладж. чеир“ в землището на кв. Дебър, град Първомай, област Пловдив, съставляваща парцел № 50 (петдесет) от масив № 236 (двеста тридесет и шест) по плана за земеразделяне землището на същото населено място, при граници и съседи: № 236046 – изоставена нива на Костадин Господинов Демирев, имот № 236055 – пасище, мера на Йорданка Сребрева Янева, имот № 236048 – нива на Янчо Димитров Хубинов, имот № 236047 – нива на насл. на Йордан Павлов Сарафов, имот № 236005 – изоставена нива на Тоско Здравчев Христозов, имот № 236053 – изоставена нива на ОПФ /необработваема/, имот № 001490 – полски път на ОПФ /необработваема/ - описание по акт за собственост, а съгласно скица № К07913/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – Първомай, граници и съседи: имот № 236046 – изоставена нива на „Лендор“ ООД, имот № 236055 – нива на „Лендор“ ООД, имот № 236048 – нива на „Лендор“ ООД, имот № 236047 – нива на „ГЕРМИ“ ЕООД – гр. Първомай, имот № 236005 – нива на „ГЕРМИ“ ЕООД – гр. Първомай, имот № 236053 – изоставена нива на Йорданка Гочева Забънова, имот № 801690 – полски път на община Първомай. Имотът е образуван от имот 236049. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 m от двете страни до крайните проводници или на 11 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради, съоръжения и засажда високостеблена растителност. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 77 475 лева (седемдесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и пет лева), съставляваща 75 % от цената на недвижимия имот, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Още targimot.com

Земеделска земя ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ кв. Дебър, местността "Кабата каладж. чеир"
2039.0 м²
18 900 лв
24.10.16 г., 14:04
ИД 20168250400276 НИВА с площ 2,039 дка (два декара и тридесет и девет квадратни метра), пета категория, намираща се в местността „Кабата каладж. чеир“ в землището на кв. Дебър, общ. Първомай, съставляваща имот № 236046 (двеста тридесет и шест хиляди и четиридесет и шест) по плана за земеразделяне на кв. Дебър, общ. Първомай, образуван от имот № 236006 (двеста тридесет и шест хиляди и шест), при граници и съседи: имот № 236051 пасище, мера на ОПФ (необработваема), имот № 236050 изоставена нива на Гено Енчев Давчев, имот № 000333 полски път на ОПФ (необработваема), имот № 000224 напоителен канал на ОПФ (необработваема), (а съгласно скица № К07909/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – гр. Първомай - имот № 236055 - нива на „Лендор“ ООД, имот № 236050 - изост. нива на Йорданка Гочева Забънова, имот № 801690 - полски път на Община Първомай, имот № 800224 - напоителен канал на Община Първомай), като върху имота има следните ограничения: електропровод 20 Kv (двадесет киловата) на 10 м. (десет метра) от двете страни до крайните проводници или на 11 м. (единадесет метра) от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и да се засажда високостеблена растителност. Съгласно констатации на място, обективирани в протокол за опис и оценка на недвижими имоти от 26.08.2016 г., в горепосочения недвижим имот е построена едноетажна масивна сграда – тухлена постройка с навес, с приблизителна площ от 80 кв. м. (осемдесет квадратни метра), за която към настоящия момент по изпълнителното дело няма данни за законосъобразност. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 18 900 лева (осемнадесет хиляди и деветстотин лева), съставляваща 75 % от цената на недвижимия имот, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Още targimot.com

Земя с 212м лице на ам "Марица"

Пловдив и област Първомай Градина
327 320 лв
1.07.16 г., 12:54
Земеделска земя на ам "Марица" близо до пътен възел с ам "Тракия" и до село Плодовитово.Земя та е с лице 212 метра на ам "Марица".Идеална за инвестиция на Тир паркинзи,бензино станций...Цената подлежи на коментар
Още 555.bg
1131.0 м²
122 000 €
Днес в 5:57
площадка, а за питейни нужди - питейна вода 10 л/сек. Съоръженията от инфраструктурата са в добро състояние, а самият терен ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... този сайт. Референтен номер: Plv 2586 Тел: 0882 817 474, 032 586 956 Отговорен брокер: Петър Петаларев Продаваме поземлен
Още bazar.bg
227.0 м²
260 000 €
Днес в 5:14
да ви предложим за продажба новопостроена двуетажна къща (227 кв.м.) с двор от 1245 кв.м. (650 кв.м. + 595 кв.м ... .), навес с барбекю и павирани алеи с паркинг за 10-11 автомобила, разположени в град Първомай, който се намира на 45 км от град ... изградена и дренажна система за отвеждане на водата от целия парцел. Разполага с охрана СОТ и видеонаблюдение с пет
Още bazar.bg

Магазин ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ ул. "Иглика"
350.0 м²
75 000 лв
21.06.17 г., 20:23
(а) по плана на гр. Първомай, при граници за имота: от двете страни улици, пар. /УПИ/ III – държ. и пар. /УПИ/ V – 1988 ... Дворно място от 350 кв.м /триста и петдесет квадратни метра /., находящо се в гр. Първомай на ул. Иглика, съставляващо ... Парцел /УПИ/ IV/ четвърти/ - магазин, пл. № 1983 /хиляда деветстотин осемдесет и трети/ в кв. 135а / сто тридесет и пет
Още targimot.com
260.0 м²
1 185 лв
15.06.17 г., 16:11
ИД 20158250400265 - Парцел № 7 (седми) от масив № 19 (деветнадесети) по плана на Стопански двор на село Караджалово ... , Община Първомай, област Пловдив, с площ от 0,070 дка (нула декара седемдесет квадратни метра), пета категория, при граници ... : път № 13, парцел № 12 – свободна площ, парцел № 9 – сеновал, парцел № 2 – овчарник, ведно с постртоената в парцела
Още targimot.com
2710.0 м²
12 357 лв
15.06.17 г., 16:10
ИД 20158250400265 - Парцел № 11 (единадесети) от масив № 19 (деветнадесети) по плана на Стопански двор на село ... Караджалово, Община Първомай, област Пловдив, с площ от 2,710 дка (два декара и седемстотин и десет квадратни метра), пета ... категория, при граници: път № 13, парцел № 12 – свободна площ, парцел № 10 – битова сграда, парцел № 8 – помпена станция
Още targimot.com
20.0 м²
10 000 лв
26.06.17 г., 7:27
Продавам Парцел 1250 m2 В Регулация с Ток и Вода Ползван като ВИЛА, който се намира в с. Татарево община Първомай На ... парцела има НАВЕС около 80 m2 и ФУРГОН които се състои от Две Помещения който са пригодени за спане има Чешма, лятна Баня ... , външна Тоалетна и складово Помещение Цената Подлежи на КОМЕНТАР! МОЖЕ БАРТЕР за ДЖИП или АВТОМОБИЛ.
Още alo.bg
2520.0 м²
38 037 лв
15.06.17 г., 16:13
ИД 20158250400265 - Парцел № 3 (трети) от масив № 19 (деветнадесети) по плана на Стопански двор на село Караджалово ... , Община Първомай, област Пловдив, с площ от 2,520 дка (два декара и петстотин и двадесет квадратни метра), пета категория ... , при граници: път № 13, парцел № 2 – овчарник, парцел № 4 – овчарник, път № 14 – полски пътища, ведно с построената в
Още targimot.com
470.0 м²
5 481 лв
15.06.17 г., 16:11
ИД 20158250400265 - Парцел № 8 (осми) от масив № 19 (деветнадесети) по плана на Стопански двор на село Караджалово ... , Община Първомай, област Пловдив, с площ от 0,260 дка (нула декара двеста и шестдесет квадратни метра), пета категория, при ... граници: път № 13, парцел № 10 – битова сграда, парцел № 9 – сеновал, ведно с построената в парцела стопанска постройка
Още targimot.com
1730.0 м²
15 941 лв
15.06.17 г., 16:12
) – описание по акт за собственост, а съгласно Скица № К01803/13.01.2016 г. издадена от ОСЗ Първомай, представлява: имот № 190001 ... ИД 20158250400265 - Парцел № 1 (първи) от масив № 19 (деветнадесети) по плана на Стопански двор на село Караджалово ... , Община Първомай, област Пловдив, с площ от 1,730 дка (един декар и седемстотин и тридесет квадратни метра), пета категория
Още targimot.com
2850.0 м²
42 234 лв
15.06.17 г., 16:10
ИД 20158250400265 - Парцел № 2 (втори) от масив № 19 (деветнадесети) по плана на Стопански двор на село Караджалово ... , Община Първомай, област Пловдив, с площ от 2,850 дка (два декара и осемстотин и петдесет квадратни метра), пета категория ... , при граници: парцел № 1 – овчарник, път № 13, парцел № 7 – тоалетна, парцел № 12 – свободна площ, парцел № 3 – овчарник
Още targimot.com
1920.0 м²
33 976 лв
15.06.17 г., 16:12
ИД 20158250400265 - Парцел № 4 (четвърти) от масив № 19 (деветнадесети) по плана на Стопански двор на село Караджалово ... , Община Първомай, област Пловдив, с площ от 1,920 дка (един декар и деветстотин и двадесет квадратни метра), пета ... категория, при граници: път № 13, парцел № 10 -битовка, парцел № 5 – кантар, парцел № 6 – дезинфекционна площадка, парцел № 3
Още targimot.com
70.0 м²
442 лв
15.06.17 г., 16:11
) – описание по акт за собственост, а съгласно Скица № К01803/13.01.2016 г. издадена от ОСЗ Първомай, представлява: имот № 190001 ... ИД 20158250400265 - Парцел № 1 (първи) от масив № 19 (деветнадесети) по плана на Стопански двор на село Караджалово ... , Община Първомай, област Пловдив, с площ от 1,730 дка (един декар и седемстотин и тридесет квадратни метра), пета категория
Още targimot.com

Магазин ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ ул. "Стефан Стамболов" 21 (а)
105.0 м²
65 025 лв
21.06.17 г., 20:33
общински недвижим имот, представляващ парцел парцел /УПИ/ IV – Жилищно строителство и търговия, находящ се в кв. 114 (сто и ... четиринадесети), по плана на гр. Първомай, в югоизточната част на парцела, с административен адрес ул. Стефан Стамболов
Още targimot.com
130.0 м²
29 500 €
20.04.17 г., 21:30
Прекрасен парцел в близост до центъра на гр. Първомай. Удобно и комуникативно място - ул. Спартак. В мястото има ... полусрутена стара къща, има действащи партиди за ток и вода. Дворът е равен с правилна форма до детска градина, кварталът е с хубави и поддържани къщи. Тел. - 0888 236 300 Петър Райчев
Още bazar.bg

Земеделска земя Брягово

Брягово местност "Георгиева чука"
2321.0 м²
1 286 лв
13.04.17 г., 22:49
; № 071217 полски път на ОПФ необработваема, (а съгласно скица № К04596/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – гр. Първомай - имот ... № 071183 - лозе на насл. на Коста Петков Трончев; имот № 071216 - полски път на Община Първомай; имот № 071180 - лозе на ... Янко Александров Цветанов; имот № 071217 - полски път на Община Първомай). Върху имота има следните ограничения: трайните
Още targimot.com

Земеделска земя Брягово

Брягово местност "Георгиева чука"
2223.0 м²
1 280 лв
13.04.17 г., 22:46
Митрев; № 071216 полски път на ОПФ, (а съгласно скица № К04595/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – гр. Първомай – имот ... № 071151 – лозе на насл. на Хилендар Тодоров Змияров, имот № 071215 - полски път на Община Първомай, имот № 071147 - лозе ... на Петко Иванов Митрев; имот № 071216 - полски път на Община Първомай). Върху имота има следните ограничения: трайните
Още targimot.com

Парцел Караджалово

Караджалово МЕСТНОСТ „ГОРНИ ГЕРЕНИ“
2180.0 м²
29 275 лв
30.03.17 г., 18:14
) площ от ПИ – терен под сгради и прилежаща им площ, както и за стари сгради не се начислява ДДС, тъй като са освободени доставки по смисъла на чл. 45 ЗДДС. ... ИД № 20158250400265 - Парцел № 9 (девети) от масив № 19 (деветнадесети) по плана на Стопански двор на село Караджалово ... , Община Първомай, област Пловдив, с площ от 2,180 дка (два декара и сто и осемдесет квадратни метра), пета категория
Още targimot.com

Парцел Караджалово

Караджалово МЕСТНОСТ „ГОРНИ ГЕРЕНИ“
2710.0 м²
15 447 лв
30.03.17 г., 18:13
ИД № 20158250400265 - Парцел № 11 (единадесети) от масив № 19 (деветнадесети) по плана на Стопански двор на село ... Караджалово, Община Първомай, област Пловдив, с площ от 2,710 дка (два декара и седемстотин и десет квадратни метра), пета ... категория, при граници: път № 13, парцел № 12 – свободна площ, парцел № 10 – битова сграда, парцел № 8 – помпена станция
Още targimot.com

Парцел Караджалово

Караджалово МЕСТНОСТ „ГОРНИ ГЕРЕНИ“
470.0 м²
6 851 лв
30.03.17 г., 18:14
десет квадратни метра) площ от ПИ – терен под сгради и прилежаща им площ, както и за стари сгради не се начислява ДДС, тъй като са освободени доставки по смисъла на чл. 45 ЗДДС. ... ИД № 20158250400265 - Парцел № 10 (десети) от масив № 19 (деветнадесети) по плана на Стопански двор на село Караджалово ... , Община Първомай, област Пловдив, с площ от 0,470 дка (нула декара четиристотин и седемдесет квадратни метра), пета
Още targimot.com

Парцел Житница

Житница МЕСТНОСТ „ГОРНИ ГЕРЕНИ“
2850.0 м²
52 793 лв
30.03.17 г., 18:16
ПИ – терен под сгради и прилежаща им площ, както и за стари сгради не се начислява ДДС, тъй като са освободени доставки по смисъла на чл. 45 ЗДДС. ... ИД № 20158250400265 - Парцел № 2 (втори) от масив № 19 (деветнадесети) по плана на Стопански двор на село Караджалово ... , Община Първомай, област Пловдив, с площ от 2,850 дка (два декара и осемстотин и петдесет квадратни метра), пета
Още targimot.com

Парцел Караджалово

Караджалово местността „ГОРНИ ГЕРЕНИ“, ЕКАТТЕ 36230
1920.0 м²
42 470 лв
30.03.17 г., 18:14
и три лева и петдесет стотинки). За 1265 кв.м. (хиляда двеста шестдесет и пет квадратни метра) площ от ПИ – терен под ... ИД № 20158250400265 - Парцел № 4 (четвърти) от масив № 19 (деветнадесети) по плана на Стопански двор на село ... Караджалово, Община Първомай, област Пловдив, с площ от 1,920 дка (един декар и деветстотин и двадесет квадратни метра), пета
Още targimot.com

Парцел Караджалово

Караджалово МЕСТНОСТ „ГОРНИ ГЕРЕНИ“
260.0 м²
1 482 лв
30.03.17 г., 18:13
ИД № 20158250400265 - Парцел № 8 (осми) от масив № 19 (деветнадесети) по плана на Стопански двор на село Караджалово ... , Община Първомай, област Пловдив, с площ от 0,260 дка (нула декара двеста и шестдесет квадратни метра), пета категория ... , при граници: път № 13, парцел № 10 – битова сграда, парцел № 9 – сеновал, ведно с построената в парцела стопанска
Още targimot.com

Парцел Караджалово

Караджалово „ГОРНИ ГЕРЕНИ“
2520.0 м²
47 547 лв
30.03.17 г., 18:13
. (хиляда четиристотин и дванадесет квадратни метра) площ от ПИ – терен под сгради и прилежаща им площ, както и за стари сгради ... ИД № 20158250400265 - Парцел № 3 (трети) от масив № 19 (деветнадесети) по плана на Стопански двор на село Караджалово ... , Община Първомай, област Пловдив, с площ от 2,520 дка (два декара и петстотин и двадесет квадратни метра), пета категория
Още targimot.com

Парцел Караджалово

Караджалово МЕСТНОСТ „ГОРНИ ГЕРЕНИ“
70.0 м²
552 лв
30.03.17 г., 18:14
основа от 171 лв. (сто седемдесет и един лева). За 40 кв.м. (четиридесет квадратни метра) площ от ПИ – терен под сгради ... ИД № 20158250400265 - Парцел № 7 (седми) от масив № 19 (деветнадесети) по плана на Стопански двор на село Караджалово ... , Община Първомай, област Пловдив, с площ от 0,070 дка (нула декара седемдесет квадратни метра), пета категория, при
Още targimot.com