Земеделска земя Върбовка

Върбовка общ. Павликени
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 132006 (сто тридесет и две хиляди и шест), намиращ се в землището на с. ВЪРБОВКА с ЕКАТТЕ 12783, общ. ПАВЛИКЕНИ, в местността „КОСМАТИЦА“, с площ 2,310 дка (два декара и триста и десет квадратни метра), съгласно Скица № К16542/12.12.2012 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Павликени, с начин на трайно ползване: ОВОЩНА ГРАДИНА, с категория на земята при неполивни условия: Пета, при граници и съседи, съгласно гореописаната скица: имот № 132007 – Овощна градина на наследници на Серафим Тодоров Даскалов, имот № 132005 – Овощна градина на „Рачев – 2” ООД, имот № 132004 – Овощна градина на Пенка Йорданова Стоянова и др. и имот № 000494 – Полски път на Община Павликени. Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
4.01.17 г., 6:11 targimot.com
2310.0 м²
942,00 лв

Земеделска земя Върбовка

Върбовка общ. Павликени
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 239020 (двеста тридесет и девет хиляди и двадесет), намиращ се в землището на с. ВЪРБОВКА с ЕКАТТЕ 12783, общ. ПАВЛИКЕНИ, в местността „БИСТРАНИЦА“, с площ 1,300 дка (един декар и триста квадратни метра), съгласно Скица № К16563/12.12.2012 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Павликени, с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ, с категория на земята при неполивни условия: Четвърта, при граници и съседи, съгласно гореописаната скица: имот № 239019 – Лозе на „Универсал Пенев” ЕООД, имот № 000564 – Полски път на Община Павликени, имот № 239008 – Лозе на Иван Серафимов Иванов и имот № 239018 – Лозе на „Универсал Пенев” ЕООД. Имотът е образуван от имот № 239009.
4.01.17 г., 6:11 targimot.com
1300.0 м²
780,00 лв

Земеделска земя Върбовка

Върбовка общ. Павликени
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 133019 (сто тридесет и три хиляди и деветнадесет), намиращ се в землището на с. ВЪРБОВКА с ЕКАТТЕ 12783, общ. ПАВЛИКЕНИ, в местността „КОСМАТИЦА“, с площ 5,126 дка (пет декара и сто двадесет и шест квадратни метра), съгласно Скица № К16543/12.12.2012 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Павликени, с начин на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ, с категория на земята при неполивни условия: Пета, при граници и съседи, съгласно гореописаната скица: имот № 133020 – Изоставени трайни насаждения на Боянка Пенкова Тихова и др., имот № 325083 – Залесена територия на наследници на Йордан Станчев Дамянов, имот № 325082 – Залесена територия на „Петрургия” ЕООД, имот № 325081 – Залесена територия на наследници на Иван Петров Касамаков, имот № 133018 – Изоставени трайни насаждения на Марийка Цанева Ракарова и имот № 000833 – Полски път на Община Павликени. Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
4.01.17 г., 6:10 targimot.com
5126.0 м²
1 507,00 лв

Земеделска земя Върбовка

Върбовка общ. Павликени
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 239018 (двеста тридесет и девет хиляди и осемнадесет), намиращ се в землището на с. ВЪРБОВКА с ЕКАТТЕ 12783, общ. ПАВЛИКЕНИ, в местността „БИСТРАНИЦА“, с площ 1,339 дка (един декар и триста тридесет и девет квадратни метра), съгласно Скица № К16561/12.12.2012 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Павликени, с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ, с категория на земята при неполивни условия: Четвърта, при граници и съседи, съгласно гореописаната скица: имот № 239020 – Лозе на „Универсал Пенев” ЕООД, имот № 239019 – Лозе на „Универсал Пенев” ЕООД, имот № 239010 – Лозе на Красимир Дойнов Иванов, имот № 000852 – Полски път на Община Павликени и имот № 239008 – Лозе на Иван Серафимов Иванов. Имотът е образуван от имот № 239009.
4.01.17 г., 6:10 targimot.com
1339.0 м²
803,00 лв

Земеделска земя Върбовка

Върбовка общ. Павликени
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 132002 (сто тридесет и две хиляди и две), намиращ се в землището на с. ВЪРБОВКА с ЕКАТТЕ 12783, общ. ПАВЛИКЕНИ, в местността „КОСМАТИЦА“, с площ 3,862 дка (три декара и осемстотин шестдесет и два квадратни метра), съгласно Скица № К16541/12.12.2012 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Павликени, с начин на трайно ползване: ОВОЩНА ГРАДИНА, с категория на земята при неполивни условия: Пета, при граници и съседи, съгласно гореописаната скица: имот № 132003 – Овощна градина на Държавен поземлен фонд – МЗХ, имот № 000754 – Полски път на Община Павликени, имот № 132001 – Овощна градина на Надка Пенева Вълчева и др. и имот № 000495 – Полски път на Община Павликени. Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
4.01.17 г., 6:10 targimot.com
1247.0 м²
748,00 лв

Земеделска земя Върбовка

Върбовка общ. Павликени
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 098009 (деветдесет и осем хиляди и девет), намиращ се в землището на с. ВЪРБОВКА с ЕКАТТЕ 12783, общ. ПАВЛИКЕНИ, в местността „ЗАЕШКИ ПЪТ“, с площ 0,228 дка (двеста двадесет и осем квадратни метра), съгласно Скица № К16538/12.12.2012 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Павликени, с начин на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ, с категория на земята при неполивни условия: Втора, при граници и съседи, съгласно гореописаната скица: имот № 000098 – Канал на МЗХ – ХМС, имот № 098010 – Изоставени трайни насаждения на „Рачев – 2” ООД, имот № 056002 – Нива на Българско училищно настоятелство при ОУ „Филип Тотю” и имот № 098008 – Изоставени трайни насаждения на Георги Йорданов Пенев.
4.01.17 г., 6:09 targimot.com
228.0 м²
88,00 лв

Земеделска земя Върбовка

Върбовка общ. Павликени
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 239004 (двеста тридесет и девет хиляди и четири), намиращ се в землището на с. ВЪРБОВКА с ЕКАТТЕ 12783, общ. ПАВЛИКЕНИ, в местността „БИСТРАНИЦА“, с площ 3,371 дка (три декара и триста седемдесет и един квадратни метра), съгласно Скица № К16560/12.12.2012 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Павликени, с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ, с категория на земята при неполивни условия: Трета, при граници и съседи, съгласно гореописаната скица: имот № 000565 – Полски път на Община Павликени, имот № 239023 – Лозе на Стефан Йосифов Пенков, имот № 000852 – Полски път на Община Павликени, имот № 239005 – Лозе на Кирил Кирилов Дяков и имот № 000564 – Полски път на Община Павликени. Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
4.01.17 г., 6:09 targimot.com
3371.0 м²
2 022,00 лв

Земеделска земя Върбовка

Върбовка общ. Павликени
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 283002 (двеста осемдесет и три хиляди и две), намиращ се в землището на с. ВЪРБОВКА с ЕКАТТЕ 12783, общ. ПАВЛИКЕНИ, в местността „ЛУКОВИЦА“, с площ 5,596 дка (пет декара и петстотин деветдесет и шест квадратни метра), съгласно Скица № К16582/12.12.2012 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Павликени, с начин на трайно ползване: ОВОЩНА ГРАДИНА, с категория на земята при неполивни условия: Пета, при граници и съседи, съгласно гореописаната скица: имот № 000495 – Полски път на Община Павликени, имот № 000756 – Полски път на Община Павликени и имот № 283003 – Овощна градина на „Янди” ООД. Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
4.01.17 г., 6:09 targimot.com
5596.0 м²
2 283,00 лв

Земеделска земя Върбовка

Върбовка общ. Павликени
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 190001 (сто и деветдесет хиляди и едно), намиращ се в землището на с. ВЪРБОВКА с ЕКАТТЕ 12783, о бщ. ПАВЛИКЕНИ, в местността „ПОД СЕЛО“, с площ 3,900 дка (три декара и деветстотин квадратни метра), съгласно Скица № К16544/12.12.2012 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Павликени, с начин на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ, с категория на земята при неполивни условия: Трета, при граници и съседи, съгласно гореописаната скица: имот № 000281 – Канал на МЗХ – ХМС, имот № 191024 – Нива на Българско училищно настоятелство при ОУ „Филип Тотю”, имот № 190002 – Изоставени трайни насаждения на „Универсал Пенев” ЕООД, имот № 000319 – Дере на Община Павликени.
4.01.17 г., 6:09 targimot.com
3900.0 м²
1 404,00 лв

Земеделска земя Върбовка

Върбовка общ. Павликени
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 078003 (седемдесет и осем хиляди и три), намиращ се в землището на гр. БЯЛА ЧЕРКВА с ЕКАТТЕ 07716, общ. ПАВЛИКЕНИ, в местността „35-ЕСКИ БААЛА“, с площ 6,212 дка (шест декара и двеста и дванадесет квадратни метра), съгласно Скица № К16813/12.12.2012 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Павликени, с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ, с категория на земята при неполивни условия: Трета, при граници и съседи, съгласно гореописаната скица: имот № 078004 – Лозе на Пламен Лимонов Пенен, имот № 000050 – Полски път на Община Павликени, имот № 078001 – Лозе на Пламен Лимонов Пенев и имот № 000052 – Полски път на Община Павликени. Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
4.01.17 г., 6:09 targimot.com
6212.0 м²
3 727,00 лв

Земеделска земя Върбовка

Върбовка общ. Павликени
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 220001 (двеста и двадесет хиляди и едно), намиращ се в землището на с. ВЪРБОВКА с ЕКАТТЕ 12783, общ. ПАВЛИКЕНИ, в местността „ПОД СЕЛО“, с площ 3,401 дка (три декара и четиристотин и един квадратни метра), съгласно Скица № К16558/12.12.2012 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Павликени, с начин на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ, с категория на земята при неполивни условия: Трета, при граници и съседи, съгласно гореописаната скица: имот № 000565 – Полски път на Община Павликени, имот № 000839 – Полски път на Община Павликени, имот № 000302 – Полски път на Община Павликени и имот № 220002 – Изоставени трайни насаждения на Петранка Борисова Стефанова. Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
4.01.17 г., 6:09 targimot.com
3401.0 м²
1 224,00 лв

Земеделска земя Върбовка

Върбовка общ. Павликени
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 243010 (двеста четиридесет и три хиляди и десет), намиращ се в землището на с. ВЪРБОВКА с ЕКАТТЕ 12783, общ. ПАВЛИКЕНИ, в местността „БИСТРАНИЦА“, с площ 3,003 дка (три декара и три квадратни метра), съгласно Скица № К16565/12.12.2012 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Павликени, с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ, с категория на земята при неполивни условия: Четвърта, при граници и съседи, съгласно гореописаната скица: имот № 000854 – Полски път на Община Павликени, имот № 243009 – Лозе на Стефан Николов Стоянов, имот № 000556 – Полски път на Община Павликени и имот № 243011 – Лозе на наследници на Димитър Тонев Димитров. Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
4.01.17 г., 6:09 targimot.com
3003.0 м²
1 801,00 лв

Земеделска земя Върбовка

Върбовка общ. Павликени
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 310007 (триста и десет хиляди и седем), намиращ се в землището на с. ВЪРБОВКА с ЕКАТТЕ 12783, общ. ПАВЛИКЕНИ, в местността „ВАНКОВИЦА“, с площ 1,875 дка (един декар и осемстотин седемдесет и пет квадратни метра), съгласно Скица № К16585/12.12.2012 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Павликени, с начин на трайно ползване: ГОРА В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, с категория на земята при неполивни условия: Трета, при граници и съседи, съгласно гореописаната скица: имот № 000321 – Дере на Община Павликени, имот № 310008 – Гора в земеделски земи на Тодорка Георгиева Драгиева, имот № 249005 - Нива на Българско училищно настоятелство при ОУ „Филип Тотю” и имот № 310006 – Гора в земеделски земи на Пенка Иванова Станчева.
4.01.17 г., 6:08 targimot.com
1875.0 м²
562,00 лв

Земеделска земя Върбовка

Върбовка общ. Павликени
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 242009 (двеста четиридесет и две хиляди и девет), намиращ се в землището на с. ВЪРБОВКА с ЕКАТТЕ 12783, общ. ПАВЛИКЕНИ, в местността „БИСТРАНИЦА“, с площ 1,050 дка (един декар и петдесет квадратни метра), съгласно Скица № К16564/12.12.2012 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Павликени, с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ, с категория на земята при неполивни условия: Четвърта, при граници и съседи, съгласно гореописаната скица: имот № 242008 – Лозе на Анка Серафимова Василева, имот № 000565 – Полски път на Община Павликени, имот № 242010 – Лозе на Държавен поземлен фонд – МЗХ, имот № 000555 – Полски път на Община Павликени. Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
4.01.17 г., 6:07 targimot.com
1050.0 м²
630,00 лв

Земеделска земя Върбовка

Върбовка общ. Павликени
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 220006 (двеста и двадесет хиляди и шест), намиращ се в землището на с. ВЪРБОВКА с ЕКАТТЕ 12783, общ. ПАВЛИКЕНИ, в местността „ПОД СЕЛО“, с площ 5,738 дка (пет декара и седемстотин тридесет и осем квадратни метра), съгласно Скица № К16559/12.12.2012 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Павликени, с начин на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ, с категория на земята при неполивни условия: Трета, при граници и съседи, съгласно гореописаната скица: имот № 000565 – Полски път на Община Павликени, имот № 220005 – Изоставени трайни насаждения на Григор Иванов Григоров, имот № 000302 – Полски път на Община Павликени и имот № 000552 – Храсти на Община Павликени. Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
4.01.17 г., 6:07 targimot.com
5738.0 м²
2 065,00 лв

Земеделска земя Върбовка

Върбовка общ. Павликени
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 306010 (триста и шест хиляди и десет), намиращ се в землището на с. ВЪРБОВКА с ЕКАТТЕ 12783, общ. ПАВЛИКЕНИ, в местността „ПЛУЩА“, с площ 0,528 дка (петстотин двадесет и осем квадратни метра), съгласно Скица № К16583/12.12.2012 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Павликени, с начин на трайно ползване: ГОРА В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, с категория на земята при неполивни условия: Трета, при граници и съседи, съгласно гореописаната скица: имот № 000753 – Полски път на Община Павликени, имот № 306009 – Гора в земеделски земи на Надежда Дончева Маноилова, имот № 000497 – Дере на Община Павликени и имот № 306011 – Гора в земеделски земи на Виктория Йорданова Иванова
4.01.17 г., 6:07 targimot.com
528.0 м²
158,00 лв

Земеделска земя Върбовка

Върбовка общ. Павликени
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 245008 (двеста четиридесет и пет хиляди и осем), намиращ се в землището на с. ВЪРБОВКА с ЕКАТТЕ 12783, общ. ПАВЛИКЕНИ, в местността „БИСТРАНИЦА“, с площ 1,250 дка (един декар и двеста и петдесет квадратни метра), съгласно Скица № К16567/12.12.2012 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Павликени, с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ, с категория на земята при неполивни условия: Четвърта, при граници и съседи, съгласно гореописаната скица: имот № 000556 – Полски път на Община Павликени, имот № 245007 – Лозе на ЕТ „Миню Стайков – Комерс”, имот № 000565 – Полски път на Община Павликени и имот № 245009 – Лозе на наследници на Димитър Желязков Печев. Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
4.01.17 г., 6:07 targimot.com
1250.0 м²
750,00 лв

Земеделска земя Недан

Недан с. НЕДАН с ЕКАТТЕ 51295, общ. ПАВЛИКЕНИ, в местността „ДОЛНО БУТОВО“
5/24 (пет двадесет и четвърти) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 066027 (шестдесет и шест хиляди и двадесет и седем), находящ се в землището на с. НЕДАН с ЕКАТТЕ 51295, общ. ПАВЛИКЕНИ, в местността „ДОЛНО БУТОВО“, с площ 1,999 дка (един декар деветстотин деветдесет и девет квадратни метра), с начин на трайно ползване: ЛИВАДА, с категория на земята при неполивни условия: III, при граници и съседи: имот № 066026 – Ливада на Неделчо Александров Неделчев, имот № 066054 – Нива на Трифон Илиев Маринов, имот № 066028 – Ливада на насл. на Тодор Петков Митев и имот № 000470 – Полски път на Община Павликени.
12.11.16 г., 1:25 targimot.com
1999.0 м²
360,00 лв

Земеделска земя Недан

Недан с. НЕДАН с ЕКАТТЕ 51295, общ. ПАВЛИКЕНИ, в местността „ДРЕНТА“
5/24 (пет двадесет и четвърти) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 346009 (триста четиридесет и шест хиляди и девет), находящ се в землището на с. НЕДАН с ЕКАТТЕ 51295, общ. ПАВЛИКЕНИ, в местността „ДРЕНТА“, с площ 0,513 дка (петстотин и тринадесет квадратни метра), с начин на трайно ползване: НИВА, с категория на земята при неполивни условия: II, при граници и съседи: имот № 000401 – Път IV кл. на Община Павликени, имот № 346010 – Нива на насл. на Боян Илиев Атанасов, имот № 346013 – Нива на Димитър Николов Илиев, имот № 346014 – Нива на Пенчо Кръстев Пенев и имот № 346008 – Нива на Илия Ангелов Ганчев.
12.11.16 г., 1:24 targimot.com
513.0 м²
93,00 лв

Земеделска земя Недан

Недан 1) с. НЕДАН с ЕКАТТЕ 51295, общ. ПАВЛИКЕНИ, в местността „ДОЛНО БУТОВО“
1) 5/24 (пет двадесет и четвърти) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 065021 (шестдесет и пет хиляди и двадесет и едно), находящ се в землището на с. НЕДАН с ЕКАТТЕ 51295, общ. ПАВЛИКЕНИ, в местността „ДОЛНО БУТОВО“, с площ 2,300 дка (два декара и триста квадратни метра), с начин на трайно ползване: ЛИВАДА, с категория на земята при неполивни условия: III, при граници и съседи: имот № 065022 – Ливада на Андрея Илиев Петков и др., имот № 000470 – Полски път на Община Павликени, имот № 065020 – Ливада на Александър Мончев Алексиев и имот № 000470 – Полски път на Община Павликени.
12.11.16 г., 1:24 targimot.com
2300.0 м²
415,00 лв

Парцел Михалци

Михалци общ. Павликени
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІІІ-32.33 (тринадесет римско за тридесет и две, тридесет и три арабско), в квартал 4 (четвърти) по подробния устройствен план на село Михалци, общ. Павликени, област Велико Търново, целият имот с площ от 970.00 (деветстотин и седемдесет) кв.м., незастроен при граници и съседи: улица, УПИ ХІV-34, УПИ ІІІ-31 и УПИ ХІІ-29.
5.11.16 г., 15:02 targimot.com
970.0 м²
5 184,00 лв

Парцел, 6836m 2 (продажба)

с.Горна Липница, общ. Павликени
Продава имот в границите на стопанския двор в с. Горна Липнница, общ. Павликени. Имотът е с площ 6,836 дка, в регулация. В имота има два бетонови сеновали всеки със застроена площ от 600 кв.м и кладенец. От север, запад и изток имота граничи с улици. Цена: 49 000 лева 0889683752, 062/588485
3.11.16 г., 10:06 homes.bg
6836.0 м²
44 900,00 лв

Земеделска земя Паскалевец

Паскалевец с. Паскалевец, общ. Павликени
1/2 ид.част от ЛИВАДА от 2,502 дка /два декара петстотин и два кв.метра/, VІ /шеста/ категория, м. „Бозалъка“, съставляваща имот № 109024 по картата на възобновена собственост, при граници имоти: имот № 109023 - ливада на А. Димов, имот № 109022 - ливада на В. Маринов, имот № 000081 - полски път общ. Павликени, имот № 109025 - ливада на Х. Ангелова.
24.10.16 г., 14:04 targimot.com
2502.0 м²
250,00 лв
АДРЕС продава две УПИ-та, съседни, всяко с площ от 500 кв.м., на комуникативно място в близост до центъра на града. Имотите се намират в непосредствена близост до ПЕНИ-маркет и болницата на града. Подходящи са за както за жилищно строителство, така и за търговско-складова дейност. Може да се продават заедно и поотделно.
29.08.16 г., 13:29 address.bg
16,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба парцели в град Павликени
1 2