27298 м²
272,980
2017-9-19
Продава парцел с площ 27298кв.м на пътя за Момчилград. Имота е в регулация, с път, ток и вода. В границите на парцела има и едноетажна сграда, хале. Парцела е подходящ за промишлено строителство и всякакъв вид инвестиция.
Ощеbazar.bg

Магазин МОМЧИЛГРАД

МОМЧИЛГРАД ул.“Стефан Караджа“ №6
148 м²
139,028 лв
2017-1-24
ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА представляваща „МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ОФИС И ЖИЛИЩЕ”, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж с № 42/25.07.2006 г. на Гл.арх.на общ. Момчилград, построена съгласно договор за отстъпване право на строеж върху общинска земя, вписан в Служба по вписванията при РС-Момчилград с вх. рег.№ 505/30.06.2003 г. за изграждане на едноетажен обект с обслужващо предназначение със застроена площ 148 кв.м. и договор за отстъпване право на строеж върху общинска земя, вписан в Служба по вписванията при РС- Момчилград с вх.рег.№ 506/30.06.2003 г. за изграждане на едноетажен обект с обслужващо предназначение със застроена площ 50 кв.м.; ПРИСТРОЙКА с площ 29,00 кв.м., изградена съгласно договор вписан в Служба по вписванията при РС - Момчилград с вх.рег.№ 887/25.07.2006г. за пристрояване към едноетажна нежилищна сграда с обслужващо предназначение;
Ощеtargimot.com

Магазин МОМЧИЛГРАД

МОМЧИЛГРАД ул.“Стефан Караджа“ №6
148 м²
138,309 лв
2016-11-16
ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА представляваща „МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ОФИС И ЖИЛИЩЕ”, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж с № 42/25.07.2006 г. на Гл.арх.на общ. Момчилград, построена съгласно договор за отстъпване право на строеж върху общинска земя, вписан в Служба по вписванията при РС-Момчилград с вх. рег.№ 505/30.06.2003 г. за изграждане на едноетажен обект с обслужващо предназначение със застроена площ 148 кв.м. и договор за отстъпване право на строеж върху общинска земя, вписан в Служба по вписванията при РС- Момчилград с вх.рег.№ 506/30.06.2003 г. за изграждане на едноетажен обект с обслужващо предназначение със застроена площ 50 кв.м.; ПРИСТРОЙКА с площ 29,00 кв.м., изградена съгласно договор вписан в Служба по вписванията при РС - Момчилград с вх.рег.№ 887/25.07.2006г. за пристрояване към едноетажна нежилищна сграда с обслужващо предназначение;
Ощеtargimot.com
27293 м²
218,344
2016-10-19
Продава част от бивши домостроителен комбинат, който е разположен на 1 км. разстояние от пътя Кърджали - Маказа, на 3 км. от град Момчилград и на 10 км. разстояние от град Кърджали. Имота се състои от прилежащ терен с площ 27,293 кв.м., от които 12,000 кв.м. са с подложен армиран бетон. В парцела има помещение с площ 800 кв.м., на един етаж и височина 15 метра. Имота е с начин на трайно ползване: производствен терен. До мястото има асфалтиран път, изготвен е план за електрозахранване от 200 метра разстояние, има промишлена вода /сонда на 5,8 метра дълбочина/ и питейна вода на 300 метра разстояние.
Ощеbazar.bg
27293 м²
218,344
2016-5-19
Продава част от бивши домостроителен комбинат, който е разположен на 1 км. разстояние от пътя Кърджали - Маказа, на 3 км. от град Момчилград и на 10 км. разстояние от град Кърджали. Имота се състои от прилежащ терен с площ 27,293 кв.м., от които 12,000 кв.м. са с подложен армиран бетон. В парцела има помещение с площ 800 кв.м., на един етаж и височина 15 метра. Имота е с начин на трайно ползване: производствен терен. До мястото има асфалтиран път, изготвен е план за електрозахранване от 200 метра разстояние, има промишлена вода /сонда на 5,8 метра дълбочина/ и питейна вода на 300 метра разстояние.
Ощеbazar.bg
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Момчилград, Търговски продажба
11000 м²
165,000
2017-9-26
Продава недвижим имот в местността 'Кьопрю Янъ', до спирка 'Джебел', на самия път Кърджали-Маказа, само на 3 километра разстояние от град Момчилград и на 35 километра разстояние от ГКПП 'Маказа'. Имота е с площ 11 000 кв.м. /11 декара/, с начин на трайно ползване пасище с храсти. За мястото има взето становище за промяна на статута от ВИК, ЕВН, Напоителни системи, Пътно управление и от РИОСВ. Имота е подходящ за всякакъв вид инвестиция.
Ощеbazar.bg

Земеделска земя Балабаново

Балабаново местността "Чукур Тарле"
1231 м²
19,238 лв
2017-9-5
1/4 /една четвърт/ ид.части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 001119 /нула, нула, хиляда сто и деветнадесет/ по картата на възстановената собственост на землището на с.Балабаново, общ.Момчилград, обл.Кърджали, местността "Чукур Тарле", целият с площ 4.924 /четири цяло деветстотин двадесет и четири хилядни/ дка, представляващ НИВА, при граници: поземлен имот № 001104, представляващ пасище, мера, записана на община Момчилград; поземлен имот № 000300, представляващ път I клас, записан на Държавата; поземлен имот № 001013, представляващ нива, записана на Азис Хасанов Селимов.
Ощеtargimot.com
1231 м²
24,048 лв
2017-6-2
1/4 /една четвърт/ ид.части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 001119 /нула, нула, хиляда сто и деветнадесет/ по картата на възстановената собственост на землището на с.Балабаново, общ.Момчилград, обл.Кърджали, местността "Чукур Тарле", целият с площ 4.924 /четири цяло деветстотин двадесет и четири хилядни/ дка, представляващ НИВА, при граници: поземлен имот № 001104, представляващ пасище, мера, записана на община Момчилград; поземлен имот № 000300, представляващ път I клас, записан на Държавата; поземлен имот № 001013, представляващ нива, записана на Азис Хасанов Селимов.
Ощеtargimot.com

Земеделска земя Балабаново

Балабаново землището
447 м²
6,861 лв
2016-11-16
І имот: 1/4 /една четвърт/ ид.части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 021100 /нула, двадесет и една хиляди и сто/ по картата на възстановената собственост на землището на с.Балабаново, общ.Момчилград, обл.Кърджали, местността "Сютле Юстю", целият с площ 1.787 /едно цяло седемстотин осемдесет и седем хилядни/ дка, представляващ НИВА, при граници: поземлен имот № 021101, представляващ индивидуално застрояване, записан на с.Балабаново, общ.Момчилград; поземлен имот № 000129, представляващ път III клас, записан на Държавата; поземлен имот № 000178, представляващ горскостопанска територия, записана на МЗГ-ДЛ. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 6 861,00 /ШЕСТ ХИЛЯДИ ОСЕМСТОТИН ШЕСТДЕСЕТ И ЕДИН/ ЛЕВА /75 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ИМОТА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ЧСИ И ВЪЗ ОСНОВА НА ДАДЕНО ПИСМЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ, ОТРАЗЕНО В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/. ІІ имот: 1/4 /една четвърт/ ид.части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 001119 /нула, нула, хиляда сто и деветнадесет/ по картата на възстановената собственост на землището на с.Балабаново, общ.Момчилград, обл.Кърджали, местността "Чукур Тарле", целият с площ 4.924 /четири цяло деветстотин двадесет и четири хилядни/ дка, представляващ НИВА, при граници: поземлен имот № 001104, представляващ пасище, мера, записана на община Момчилград; поземлен имот № 000300, представляващ път I клас, записан на Държавата; поземлен имот № 001013, представляващ нива, записана на Азис Хасанов Селимов. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 30 451,00 /ТРИДЕСЕТ ХИЛЯДИ ЧЕТИРИСТОТИН ПЕТДЕСЕТ И ЕДИН/ ЛЕВА /75 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ИМОТА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ЧСИ И ВЪЗ ОСНОВА НА ДАДЕНО ПИСМЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ, ОТРАЗЕНО В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/.
Ощеtargimot.com

Земеделска земя, 5000m 2 (продажба)

Промишлена Зона Юг, Кърджали
55,000
2016-7-15
Продавам 5000 кв.м земя на главния път Кърджали - Момчилград, точно пред "Теклас", с 40 м. лице на пътя.
Ощеofficespace.bg

Парцел, 11000m 2 (продажба)

кв. Гледка, Кърджали
165,000
2016-7-15
Продава недвижим имот в местността "Кьопрю Янъ", до спирка "Джебел", на самия път Кърджали-Маказа, само на 3 километра разстояние от град Момчилград и на 35 километра разстояние от ГКПП "Маказа". Имота е с площ 11 000 кв.м. /11 декара/, с начин на трайно ползване пасище с храсти. За мястото има взето становище за промяна на статута от ВИК, ЕВН, Напоителни системи, Пътно управление и от РИОСВ. Имота е подходящ за всякакъв вид инвестиция.
Ощеofficespace.bg

Парцел, 1000m 2 (продажба)

Промишлена Зона Юг, Кърджали
30,000
2016-7-15
Продавам парцел на главния път Кърджали -Момчилград след спирката на с.Глухар,с 13 м лице,в регулация е, не е земеделска земя.Подходящ е и за Автокъща,на комуникативно место.
Ощеofficespace.bg

Парцел, 27293m 2 (продажба)

кв. Гледка, Кърджали
218,344
2016-7-15
Продава част от бивши домостроителен комбинат, който е разположен на 1 км. разстояние от пътя Кърджали - Маказа, на 3 км. от град Момчилград и на 10 км. разстояние от град Кърджали. Имота се състои от прилежащ терен с площ 27,293 кв.м., от които 12,000 кв.м. са с подложен армиран бетон. В парцела има помещение с площ 800 кв.м., на един етаж и височина 15 метра. Имота е с начин на трайно ползване: производствен терен. До мястото има асфалтиран път, изготвен е план за електрозахранване от 200 метра разстояние, има промишлена вода /сонда на 5,8 метра дълбочина/ и питейна вода на 300 метра разстояние.
Ощеofficespace.bg
800 м²
218,344
2016-7-19
Двор Продава част от бивши домостроителен комбинат, който е разположен на 1 км. разстояние от пътя Кърджали - Маказа, на 3 км. от град Момчилград и на 10 км. разстояние от град Кърджали. Имота се състои от прилежащ терен с площ 27,293 кв.м., от които 12,000 кв.м. са с подложен армиран бетон. В парцела има помещение с площ 800 кв.м., на един етаж и височина 15 метра. Имота е с начин на трайно ползване: производствен терен. До мястото има асфалтиран път, изготвен е план за електрозахранване от 200 метра разстояние, има промишлена вода /сонда на 5,8 метра дълбочина/ и питейна вода на 300 метра разстояние.
Ощеalo.bg
1000 м²
18,600
2016-3-25
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Продава се поземлен имот с площ от 1000 кв.м., намиращ се в разположения на 2-3 км южно от град Кърджали по пътя за Момчилград и оформен като вилна зона квартал Гледка в близост до бившия завод Бреза. Парцелът с площ от 500кв.м. е равен, ограден, обработваем и засаден с много и различни овощни и лозови насаждения. Имотът е достъпен целогодишно по стотина метра черен път. Захранването с ток е до имота, а водата е от собствен кладенец, като има възможност и за водоснабдяване от намиращия се на около 200м централен водопровод. Близостта до разположеният между два язовира по поречието на река Арда голям Родопски град Кърждали допълнително допринася за атрактивността на имота и го превръщат в желано място за изграждане на вилна сграда или дори дом за постоянно обитаване.
Ощеicbproperties.com