20,000 лв
Вчера в 19:28
Къщата и гаража са с бетонни плочи и каменни основи. В къщата има вода и ток. Целият парцел е 250 кв. м.. На 110 км от София, на 8 км от пещера Проходната/ Карлуково и много близо до Геопарк Искър-Панега.
Ощеolx.bg

Парцел ЛУКОВИТ

ЛУКОВИТ гр. Луковит
670 м²
2,228 лв
2017-12-21
½ ИДЕАЛНА ЧАСТ от Незастроен НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ Х – 450 /десет – четиристотин и петдесет/, в квартал 48 /четиридесет и осем/ по подробния устройствен план на с. Дерманци, общ. Луковит, обл. Ловешка, целият площ от 670 кв. м. /шестстотин и седемдесет квадратни метра/ съгласно скица издадена от общ. Луковит по плана на с. Дерманци, обл. Ловеч, общ. Луковит, който имот е при граници и съседи: улица от две страни, НУПИ IX – 448 на н-ци на Филко Иванов Филков, НУПИ XI-450 – собствен и НУПИ XII – 449 на Михаил Иванов Филков. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 1280/16
Ощеtargimot.com
3530 м²
37,440 лв
2017-10-2
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44327.503.1 по КК и КР на град Луковит, община Луковит, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-34/10.08.2005 г. на ИД на АГКК, нс адрес на поземления имот: гр. Луковит, п.к.5770, улица Златна Панега, с площ от 3 530 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: няма, номер по предходен план 976, при съседни имоти с идентификатори: 44327.503.581, 44327.503.198, 44327.503.3, 44327.503.4, 44327.503.2 ,44327.502.3005, ведно с построените в имота: СГРАДА с идентификатор: 44327.503.1.1 със застроена площ 30 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: селскостопанска сграда, СГРАДА с "центификатор: 44327.503.1.2 със застроена площ 16 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: селскостопанска сграда, както и ички трайни подобрения в сградите и имота.
Ощеtargimot.com
3412 м²
40,770 лв
2017-10-2
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44327.503.4 по КК и КР на град Луковит, община Луковит, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-34/10.08.2005 г. на ИД на АГКК, нс адрес на поземления имот: гр. Луковит, п.к.5770, улица ЗВоденичарска, с площ от 3 412 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: няма, номер по предходен план 973, при съседни имоти с идентификатори: 44327.503.198, 44327.503.600, 44327.503.538, 44327.503.2 , 44327.503.1, 44327.503.3, ведно с построените в имота: СГРАДА с идентификатор: 44327.503.4.1 със застроена площ 89 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: селскостопанска сграда, СГРАДА с идентификатор: 44327.503.4.2 със застроена площ 48 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: селскостопанска сграда, както и всички трайни подобрения в сградите и имота.
Ощеtargimot.com
600000 м²
460,000
2017-9-4
ЗА ИНВЕСТИЦИЯ!Парцелът е разположен в месноста Бяло поле,на 100км от София в непосредствена близост до Геопарк Искър Панега в месноста Котлен ,Карстов комплекс , Еко пътека и пещерите(Съева дупка,Божиите очи). 11000кв.м от общата площ (600000кв.м.) са в регулация на територията на която е разположена къща със застроена площ 200кв.м. и функциониращ Стрелкови комплекс за Скийт , Трап и Спортинг. Останалата част от имота е със статут на земеделска земя от които 122 256 кв.м е парк Котлен. Електрическото захранване е решено със собствен трансформаторен пост,а водоснабдяването е част от водопроводната мрежа на гр.Луковит. Районът е с богата флора и фауна и чудесен изглед към уникални скални образувания по поречието на р. Златна Панега. Подходящ за изграждане на хотел, вилно ,еко селище с нискоетажно застрояване. За информация;Гергана Карадимитрова-0885818188
Ощеbazar.bg

Парцел Дерманци

Дерманци с. Дерманци, община Луковит, област Ловеч
670 м²
1,650 лв
2017-1-25
½ ИДЕАЛНА ЧАСТ от Незастроен НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ Х – 450 /десет – четиристотин и петдесет/, в квартал 48 /четиридесет и осем/ по подробния устройствен план на с. Дерманци, общ. Луковит, обл. Ловешка, целият площ от 670 кв. м. /шестстотин и седемдесет квадратни метра/ съгласно скица издадена от общ. Луковит по плана на с. Дерманци, обл. Ловеч, общ. Луковит, който имот е при граници и съседи: улица от две страни, НУПИ IX – 448 на н-ци на Филко Иванов Филков, НУПИ XI-450 – собствен и НУПИ XII – 449 на Михаил Иванов Филков. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №.
Ощеtargimot.com
3530 м²
41,670 лв
2016-12-14
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44327.503.1 по КК и КР на град Луковит, община Луковит, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-34/10.08.2005 г. на ИД на АГКК, нс адрес на поземления имот: гр. Луковит, п.к.5770, улица Златна Панега, с площ от 3 530 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: няма, номер по предходен план 976, при съседни имоти с идентификатори: 44327.503.581, 44327.503.198, 44327.503.3, 44327.503.4, 44327.503.2 ,44327.502.3005, ведно с построените в имота: СГРАДА с идентификатор: 44327.503.1.1 със застроена площ 30 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: селскостопанска сграда, СГРАДА с идентификатор: 44327.503.1.2 със застроена площ 16 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: селскостопанска сграда, както и сички трайни подобрения в сградите и имота.
Ощеtargimot.com
3412 м²
45,000 лв
2016-12-14
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44327.503.4 по КК и КР на град Луковит, община Луковит, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-34/10.08.2005 г. на ИД на АГКК, нс адрес на поземления имот: гр. Луковит, п.к.5770, улица ЗВоденичарска, с площ от 3 412 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: няма, номер по предходен план 973, при съседни имоти с идентификатори: 44327.503.198, 44327.503.600, 44327.503.538, 44327.503.2 , 44327.503.1, 44327.503.3, ведно с построените в имота: СГРАДА с идентификатор: 44327.503.4.1 със застроена площ 89 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: селскостопанска сграда, СГРАДА с идентификатор: 44327.503.4.2 със застроена площ 48 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: селскостопанска сграда, както и всички трайни подобрения в сградите и имота.
Ощеtargimot.com
200 м²
460,000
2016-10-14
ЗА ИНВЕСТИЦИЯ!Парцелът е разположен в месноста Бяло поле,на 100км от София в непосредствена близост до Геопарк Искър Панега в месноста Котлен ,Карстов комплекс , Еко пътека и пещерите(Съева дупка,Божиите очи). 11000кв.м от общата площ ( 600000кв.м.) са в регулация на територията на която е разположена къща със застроена площ 200кв.м. и функциониращ Стрелкови комплекс за Скийт , Трап и Спортинг. Останалата част от имота е със статут на земеделска земя от които 122 256 кв.м е парк Котлен. Електрическото захранване е решено със собствен трансформаторен пост,а водоснабдяването е част от водопроводната мрежа на гр.Луковит. Районът е с богата флора и фауна и чудесен изглед към уникални скални образувания по поречието на р. Златна Панега. Подходящ за изграждане на хотел, вилно ,еко селище с нискоетажно застрояване. За информация;Гергана Карадимитрова-0885818188
Ощеbazar.bg
200 м²
460,000
2016-9-17
ЗА ИНВЕСТИЦИЯ!Парцелът е разположен в месноста Бяло поле,на 100км от София в непосредствена близост до Геопарк Искър Панега в месноста Котлен ,Карстов комплекс , Еко пътека и пещерите(Съева дупка,Божиите очи). 11000кв.м от общата площ ( 600000кв.м.) са в регулация на територията на която е разположена къща със застроена площ 200кв.м. и функциониращ Стрелкови комплекс за Скийт , Трап и Спортинг. Останалата част от имота е със статут на земеделска земя от които 122 256 кв.м е парк Котлен. Електрическото захранване е решено със собствен трансформаторен пост,а водоснабдяването е част от водопроводната мрежа на гр.Луковит. Районът е с богата флора и фауна и чудесен изглед към уникални скални образувания по поречието на р. Златна Панега. Подходящ за изграждане на хотел, вилно ,еко селище с нискоетажно застрояване. За информация;Гергана Карадимитрова-0885818188
Ощеbazar.bg

Парцел, 200000m 2 (продажба)

гр.Луковит, общ. Луковит
80,000 лв
2016-7-15
9 категория при неполивни условия, пасище, мера Попада в защитена зона През имота минава далекопровод
Ощеofficespace.bg

Парцел, 1600m 2 (продажба)

с.Карлуково, общ. Луковит
8,000
2016-7-15
два парцела по 800кв.м., продават се заедно и поотделно, намират се в един от най-богатите на пещери и карст райони в странат Гео-Парк Искър-Панега
Ощеofficespace.bg

Продавам 250 декара сливова градина.

Ловеч и област Луковит Тодоричене
1,600 лв
2016-4-2
Сорта е стенли,овошките са на 5 години,цената се коментира' Района е с.Тодоричане,гр. Луковит. Земята е общинска и има още 25 години до изтичане на договора.Може да се купи и земята (650 лв на декар,в цената не влизат засажденията)
Още555.bg
22000 м²
5,200
2016-3-25
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Предлагаме Ви голям масив от земеделска земя (22 дка) в село Румянцево, община Угърчин. Мястото не е оградено. Същият собственик продава и 2 по-малки имота от по 3500кв.м.
Ощеicbproperties.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Луковит, Търговски продажба