Земеделска земя Владиня

Владиня с. Владиня, общ. Ловеч, местността "Ормана"
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 11452.96.27– ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, находящ се в землището на село Владиня с ЕКАТТЕ 11452 (единадесет хиляди четиристотин петдесет и две), община Ловеч, област Ловеч, в местността „ОРМАНА“, с площ от 15 199 кв. м. (петнадесет хиляди сто деветдесет и девет кв. м.), начин на трайно ползване: НИВА, III (трета) категория, съставляващ имот № 096027 (деветдесет и шест хиляди и двадесет и седем) по картата на възстановената собственост на землището на с. Владиня, при граници и съседи: № 11452.96.30; № 11452.96.52; № 11452.96.26; № 11452.96.25 и № 11452.96.28. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 440/14.
4.01.17 г., 6:09 targimot.com
15199.0 м²
10 545,00 лв

Земеделска земя Владиня

Владиня с. Владиня, общ. Ловеч, местността "Ормана"
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 11452.77.11– ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, находящ се в землището на село Владиня с ЕКАТТЕ 11452 (единадесет хиляди четиристотин петдесет и две), община Ловеч, област Ловеч, в местността „СТАНЬОВИЦА“, с площ от 800 кв. м. (осемстотин кв. м.), начин на трайно ползване: ОВОЩНА ГРАДИНА, III (трета) категория, съставляващ имот № 077011 (седемдесет и седем хиляди и единадесет) по картата на възстановената собственост на землището на с. Владиня, при граници и съседи: № 11452.77.12; № 11452.77.74; № 11452.77.8; № 11452.77.10 и № 11452.77.13. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 440/14.
4.01.17 г., 6:07 targimot.com
800.0 м²
382,00 лв

Парцел ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч
1028/1543 идеални части от дворно място в гр. Ловеч, цялото с площ от 1543 кв.м., съставляващо по регулационния план на града парцел 1/първи/ в квартал 205, при граници: улица /мост/, река „Осъм“ , търговски комплекс „Вароша“ и административна сграда на Община Ловеч. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №1143/15
28.12.16 г., 20:55 targimot.com
1543.0 м²
2 148,00 лв
обл. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ, ВРАЦА, РУСЕ!-Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ -НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ –и ИДЕАЛНИ ЧАСТИ в: - обл.ВЕЛИКО ТЪРНОВО -общ.Полски Тръмбеш, общ. Лясковец, общ.Свищов, общ. Павликени, общ.Горна Оряховица, общ. В.Търново, общ.Сухиндол, общ.Стражица! -област ПЛЕВЕН - общ.Белене, общ.Гулянци, общ.Никопол, общ.Долни Дъбник, общ.Левски, общ.Пордим, общ.Искър общ.Кнежа, общ.Червен Бряг, общ.Плевен, общ.Долна Митрополия. -обл.ЛОВЕЧ -общ. Ловеч, Летница, Угърчин, Луковит, Троян -обл.ВРАЦА – общ. Бяла Слатина, Криводол, Борован, Оряхово, Мизия, Враца, Козлодуй, Хайредин -област РУСЕ– общ.Бяла, Ценово, Борово, Сливо поле, Русе, Иваново, Ветово, Две могили! Плащане в брой или по банков път! Изготвяме нужните документи за финализиране на сделката пред НОТАРИУС! Компетентно правно обслужване при покупко-продажбата! 0887512663-Петрова Доверете се на дългогодишният ни опит, професионално обслужване, коректни отношения!
27.12.16 г., 12:01 obiava.biz
1 200,00 лв

Парцел ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ бул. Освобождение №
НЕДВИЖИМ ИМОТ с идентификатор 43952.519.580 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч с адрес: гр. Ловеч, Северна промишлена зона, бул. Освобождение, с начин на трайно ползване – незастроен имот за производствен, складов обект с площ по документ за собственост от 4398 кв.м. и с площ по кадастрална скица от 4415 кв.м., представляващ съгласно документ за собственост УПИ ХI в кв.278 по ПУП на гр. Ловеч, отреден за производствени и складови дейности при граници и съседи по документ за собственост: улица, УПИ ХII, река дере, УПИ Х и УПИ IХ в кв.278, при съседи по кадастрална скица: имот 43952.519.451 – дере, имот 43952.519.581 за незастроен имот за жилищни нужди, имот 43952.519.207 – за автогараж, имот 43952.53.65 – водно течение, река, заедно с построените в имота ДВА СКЛАДА – едноетажна метална конструкция със застроена площ по 590 кв.м. всеки един: СГРАДА с кадастрален № 43952.519.580.3 и СГРАДА с кадастрален № 43952.519.580.4; ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА (разкомплектовъчно) със застроена площ от 50 кв.м., представляваща СГРАДА с кадастрален № 43952.519.580.1.
19.12.16 г., 2:00 targimot.com
4415.0 м²
53 362,00 лв

Парцел ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ бул. Освобождение
НЕДВИЖИМ ИМОТ с идентификатор 43952.519.581 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч с адрес: гр. Ловеч, Северна промишлена зона, бул. Освобождение, с начин на трайно ползване – незастроен имот за производствен, складов обект с площ по документ за собственост от 1155 кв.м. и с площ по кадастрална скица от 1145 кв.м., представляващ съгласно документ за собственост УПИ Х в кв.278 по ПУП на гр. Ловеч, отреден за производствени и складови дейности при граници и съседи по документ за собственост: улица, УПИ ХI, УПИ IХ в кв.278, при съседи по кадастрална скица: имот 43952.519.580 – незастроен имот за производствен и складов обект; имот 43952.519.207 – за автогараж, имот 43952.519.608.
19.12.16 г., 2:00 targimot.com
1145.0 м²
15 378,00 лв
Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ с приоритет и НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ за землищата на области ВЕЛИКО ТЪРНОВО, РУСЕ, ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ, ВРАЦА, МОНТАНА и ДРУГИ. Плащане в брой или по банков път! Съдействаме за изготвяне на нужните документи за финализиране на сделката пред НОТАРИУС!-скици, данъчни оценки! Компетентно правно обслужване при покупко-продажба. Цената се определя в зависимост от големината на имота, категорията и местонахождението му. Коректно и бързо обслужване! Доверете се на дългогодишния ни опит и професионализъм! За контакт: 0887512663 -ПЕТРОВА
17.12.16 г., 3:26 obiava.biz
1 200,00 лв
Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ с приоритет и НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ за землищата на области ВЕЛИКО ТЪРНОВО, РУСЕ, ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ, ВРАЦА, МОНТАНА и ДРУГИ. Плащане в брой или по банков път! Съдействаме за изготвяне на нужните документи за финализиране на сделката пред НОТАРИУС!-скици, данъчни оценки! Компетентно правно обслужване при покупко-продажба. Цената се определя в зависимост от големината на имота, категорията и местонахождението му. Коректно и бързо обслужване! Доверете се на дългогодишния ни опит и професионализъм! За контакт: 0887512663 -ПЕТРОВА
17.12.16 г., 3:25 obiava.biz
1 200,00 лв
Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в обл. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ЛОВЕЧ, ПЛЕВЕН, РУСЕ, ВРАЦА, МОНТАНА, общ.СЕВЛИЕВО. НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ! Подготовка на документи ! Плащаме в брой пред Нотариус или по банков път! Компетентно правно обслужване ! 0887512663 – Петрова
12.12.16 г., 3:23 obiava.biz
1 300,00 лв
Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в обл. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ЛОВЕЧ, ПЛЕВЕН, РУСЕ, ВРАЦА, МОНТАНА, общ.СЕВЛИЕВО. НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ! Подготовка на документи ! Плащаме в брой пред Нотариус или по банков път! Компетентно правно обслужване ! 0887512663 – Петрова
12.12.16 г., 3:22 obiava.biz
1 300,00 лв

Парцел, 6400m 2 (продажба)

гр.Тетевен, област Ловеч Георги Георгиев Георгиев
ConsultingG Real Estate ви представя парцел в центъра на Tетевен срещу Общината и централния площад на града.Мястото е равно и разполага с ток, вода, канализация и асфалтиран достъп.Парцелът е с правоъгълна форма .Имотът разполага с три естествени граници: две реки Вита и Козница, Т-образен асфалтиран път. В регулация.Свържете се с нас още сега и ще организираме оглед в удобно за вас време!Повече оферти, можете да намерите на: *** com/ Номер в агенцията: 1849
9.12.16 г., 22:47 homes.bg
6400.0 м²
256 000,00 €

Парцел, 6400m 2 (продажба)

гр.Тетевен, област Ловеч
ConsultingG Real Estate ви представя парцел в центъра на Tетевен срещу Общината и централния площад на града.Мястото е равно и разполага с ток, вода, канализация и асфалтиран достъп.Парцелът е с правоъгълна форма .Имотът разполага с три естествени граници: две реки Вита и Козница, Т-образен асфалтиран път. В регулация.Свържете се с нас още сега и ще организираме оглед в удобно за вас време!Повече оферти, можете да намерите на: *** com/ Номер в агенцията: 1849
9.12.16 г., 18:28 officespace.bg
256 000,00 €

Парцел ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, кв. "Гозница", ул. "Ната Стоянова" № 24
УРЕГУЛИРАН' ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/, находящ се в гр. Ловеч, квартал "Гозница", с площ от 6037 кв.м. /шест хиляди тридесет и седем кв. м./ съставляващ УПИ II /две/ за имот планоснимачен № 4942 /четири хиляди деветстотин четиридесет и две/ в квартал 117 /сто и седемнадесет/ по подробния устройствен план - план за регулация и застрояване на гр. Ловеч, при граници на имота: на запад – „Електроразпределение“ ЕАД – гр. Плевен, на изток - УПИ I - 41 в кв. 117, юг - улица, на север - край на регулацията, съгласно Копие от кадастрална карта с данни от КРНИ представляващ поземлен имот с идентификатор 43952.510.1 гр, Ловеч, общ, Ловеч, обл. Ловеч, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10 / 17.04.2007 г. на Изпълнителния директор иа АПКК, с адрес на поземления имот: гр. Ловеч, п.к. 5500, ул, "Ната Стоянова'' № 24, площ 6140 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: комплексно застрояване, при съседи: 43952.510.91; 43952.510.11; 43952.4.152; 43952.4.160. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №20148790401225
8.12.16 г., 23:53 targimot.com
6140.0 м²
56 100,00 лв

Парцел ТРОЯН

ТРОЯН с. Шипково, м. "Крушево", общ. Троян, обл. Ловеч
4555/9927 идеални части от поземлен имот находящ се в землището на с. Шипково, община Троян, Ловешка област, ЕКАТТЕ 83212, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кад. № 022479 /двадесет и две хиляди четиристотин седемдесет и две/ по картата на землището, с площ 4555 /четири хиляди петстотин петдесет и пет/ кв.м., начин на трайно ползване: ЛИВАДА, седма категория, местност „КРУШЕВО“, при граници: имот № 022467- наследници Стайко Георгиев Стайков , имот № 022415- полски път Община Троян, имот № 022452- наследници Минко Калев Йовчевски, имот № 022451- Йовчо Калев Йовчевски, имот № 022473- земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 022463- Цочо Колев Йовчевски, имот № 022392- Васил Дочев Попски. Имотът е образуван от имот № 022466 /двадесет и две хиляди четиристотин шестдесет и шест/ и имот № 022465 /двадесет и две хиляди четиристотин и шестдесет и пет/. А съгласно скица на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 83212.22.514 /осемдесет и три хиляди двеста и дванадесет, точка, двадесет и две, точка, петстотин и четиринадесет / по картата на землището, с площ от 9927 кв.м. /девет хиляди деветстотин двадесет и седем/, начин на трайно ползване: ЛИВАДА, трайно предназначение на територията: ЗЕМЕДЕЛСКА, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, при съседи: 83212.22.452, 83212.22.451, 83212.22.562, 83212.22.499, 83212.22.463, 83212.22.464, 83212.22.392, 83212.22.393, 83212.22.411, 83212.22.415, 83212.22.522. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 130/14.
21.11.16 г., 20:31 targimot.com
4555.0 м²
57 450,00 лв

Парцел в село Шипково

Ловеч и област Троян Шипково
Имоти Търновград Ви предлага парцел в регулация на Шипковски минерални бани с площ 1010 кв. м. Намира се до път, ток, вода, на тихо и спокойно място и на 150м. от минералния басейн. Мястото е подходящо за вила или къща за гости. Номер на офертата 1961
17.11.16 г., 3:45 555.bg
1010.0 м²
36 064,00 лв

Парцел Лисец

Лисец Община Ловеч, с. Лисец, ул. "Синчец" № 1
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43829.243.458 ( четиридесет и три хиляди осемстотин двадесет и девет, точка, двеста четиридесет и три, точка, четиристотин петдесет и осем ), с местонахождение на имота: с. Лисец, Община Ловеч, ул. „Синчец“ № 1, с площ от 883 ( осемстотин осемдесет и три ) кв.м., начин на трайно ползване: ниско застрояване ( до 10 м. ), номер по предходен план: 458, квартал: 64, парцел: VII. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 660/15г.
16.11.16 г., 0:25 targimot.com
883.0 м²
2 100,00 лв

Парцел Лисец

Лисец Община Ловеч, с. Лисец, ул. "Синчец" № 1
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43829.243.458 ( четиридесет и три хиляди осемстотин двадесет и девет, точка, двеста четиридесет и три, точка, четиристотин петдесет и осем ), с местонахождение на имота: с. Лисец, Община Ловеч, ул. „Синчец“ № 1, с площ от 883 ( осемстотин осемдесет и три ) кв.м., начин на трайно ползване: ниско застрояване ( до 10 м. ), номер по предходен план: 458, квартал: 64, парцел: VII. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 660/2015г.
15.11.16 г., 19:24 targimot.com
883.0 м²
2 100,00 лв

Парцел Лисец

Лисец Община Ловеч, с. Лисец, ул. "Синчец" № 1
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43829.243.458 ( четиридесет и три хиляди осемстотин двадесет и девет, точка, двеста четиридесет и три, точка, четиристотин петдесет и осем ), с местонахождение на имота: с. Лисец, Община Ловеч, ул. „Синчец“ № 1, с площ от 883 ( осемстотин осемдесет и три ) кв.м., начин на трайно ползване: ниско застрояване ( до 10 м. ), номер по предходен план: 458, квартал: 64, парцел: VII. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 660/2015г.
15.11.16 г., 19:24 targimot.com
883.0 м²
2 100,00 лв

Парцел Лисец

Лисец Община Ловеч, с. Лисец, ул. "Синчец" № 1
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43829.243.458 ( четиридесет и три хиляди осемстотин двадесет и девет, точка, двеста четиридесет и три, точка, четиристотин петдесет и осем ), с местонахождение на имота: с. Лисец, Община Ловеч, ул. „Синчец“ № 1, с площ от 883 ( осемстотин осемдесет и три ) кв.м., начин на трайно ползване: ниско застрояване ( до 10 м. ), номер по предходен план: 458, квартал: 64, парцел: VII. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 660/2015г.
15.11.16 г., 19:23 targimot.com
883.0 м²
2 100,00 лв

Парцел Лисец

Лисец Община Ловеч, с. Лисец, ул. "Синчец" № 1
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43829.243.458 ( четиридесет и три хиляди осемстотин двадесет и девет, точка, двеста четиридесет и три, точка, четиристотин петдесет и осем ), с местонахождение на имота: с. Лисец, Община Ловеч, ул. „Синчец“ № 1, с площ от 883 ( осемстотин осемдесет и три ) кв.м., начин на трайно ползване: ниско застрояване ( до 10 м. ), номер по предходен план: 458, квартал: 64, парцел: VII. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 660/2015г.
15.11.16 г., 19:22 targimot.com
883.0 м²
2 100,00 лв

Парцел Лисец

Лисец Община Ловеч, с. Лисец, ул. "Синчец" № 1
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43829.243.458 ( четиридесет и три хиляди осемстотин двадесет и девет, точка, двеста четиридесет и три, точка, четиристотин петдесет и осем ), с местонахождение на имота: с. Лисец, Община Ловеч, ул. „Синчец“ № 1, с площ от 883 ( осемстотин осемдесет и три ) кв.м., начин на трайно ползване: ниско застрояване ( до 10 м. ), номер по предходен план: 458, квартал: 64, парцел: VII. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 660/2015г.
15.11.16 г., 19:21 targimot.com
883.0 м²
2 100,00 лв

Парцел, 2500m 2 (продажба)

с.Чифлик, област Ловеч
Парцел с площ от 2500кв.м., разположен преди хотел "Фея", с възможност за достъп от пътя за курорта. Парцел с площ от 4218кв.м., разположен срещу хотел "Веника палас" / зад чешмата/ - цена 60000 евро.
12.11.16 г., 9:22 officespace.bg
33 000,00 €

Парцел, 2500m 2 (продажба)

с.Чифлик, област Ловеч
Парцел с площ от 2500кв.м., разположен преди хотел "Фея", с възможност за достъп от пътя за курорта. Парцел с площ от 4218кв.м., разположен срещу хотел "Веника палас" / зад чешмата/ - цена 60000 евро.
11.11.16 г., 19:25 homes.bg
2500.0 м²
33 000,00 €

Земеделска земя Бели Осъм

Бели Осъм с. Бели Осъм, обл. Ловеч, местността "Мостенска лъка"
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА с площ от 0,802 дка /нула декара и осемстотин и два кв.м/, девета категория, находяща се в местността „Мостенска лъка“, в землището на с. Бели Осъм с ЕКАТТЕ 03486,общ. Троян, обл. Ловешка, представляваща имот № 021255 /нула две едно две пет пет/, при граници: имот № 021252 – Нива на „Мотомания“ ЕООД , имот № 051036 – Дървопроизв. Пл. На МЗГ – ДЛ, имот № 021258 – Нива на „Мотомания“ ЕООД, имот № 000335 – Др. селищна територия на с. Бели Осъм, а по скица с идентификатор № 03486.21.255 и площ 793 /седемстотин деветдесет и три / кв.м Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №20148790400077
9.11.16 г., 22:11 targimot.com
802.0 м²
906,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба парцели в град Ловеч
1 2 3 4 5 6