Земеделска земя Кочериново

Кочериново местност: „ГАБЕРО“
48727.0 м²
21 600 лв
27.06.17 г., 21:09
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ планоснимачен № 000245 (двеста четиридесет и пети), находящ се в землището на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил, ЕКАТТЕ 39116, представляващ „ПАСИЩЕ, МЕРА“, с площ от 48.727 дка (четиридесет и осем декара седемстотин двадесет и седем квадратни метра), вид на собственост: частна, четвърта категория, местност: „ГАБЕРО“, при граници (съседи): имот № 000242 - полски път на община Кочериново, имот № 070001 - нива на наследници на Йорданка Георгиева Ситнилска, имот № 070002 - нива на наследници на Борис Михайлов Нешев, имот № 070003 - нива на Христо Димитров Нешев, имот № 070004- нива на наследници на Тодорка Андонова Пишлякова, имот № 070005 - нива на наследници на Михаил Андонов Карашки, имот № 070006 - нива на наследници на Митра Андонова Карашка, имот № 070008 - нива на наследници на Георги Костадинов Дингилски, имот № 000589 - дървопроизв.пл. на МЗГ – ДЛ, имот № 000588 - нива на наследници на Стоян Давидков Бицов и имот № 000583- полски път на община Кочериново
Още targimot.com

Парцел Кочериново

Кочериново ул. "Биньо Иванов" № 1
480.0 м²
9 780 лв
2.06.17 г., 19:31
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ за индивидуално жилищно строителство, представляващ парцел VІ /шести/, за който е отреден имот с планоснимачен номер 1369 /хиляда триста шестдесет и девети/, с площ от 480 /четиристотин и осемдесет/ квадратни метра, попадащ в квартал 94 /деветдесет и четвърти/ по застроения и регулационен план на град Кочериново, област Кюстендил, утвърден със Заповед № 262/12.09.1990 г. на Кмета на Община Кочериново и изменен със Заповед № 155/25.05.2005 година, Заповед № 398/21.11.2007 г., Заповед № 51 и Заповед № 52 от 14.03.2008 г. всички на Кмета на Община Кочериново, при съседи: улица с осеви точки 267, 277; бетонов път и УПИ ІІІ -1369
Още targimot.com

Парцел Кочериново

Кочериново ул. "Биньо Иванов" № 1
40.0 м²
8 978 лв
2.06.17 г., 18:02
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ за индивидуално жилищно строителство, представляващ парцел VІІ /седми/, за който е отреден имот с планоснимачен номер 1369 /хиляда триста шестдесет и девети/, с площ от 420 /четиристотин и двадесет/ квадратни метра, попадащ в квартал 94 /деветдесет и четвърти/ по застроения и регулационен план на град Кочериново, област Кюстендил, утвърден със Заповед № 262/12.09.1990 г. на Кмета на Община Кочериново и изменен със Заповед № 155/25.05.2005 година, Заповед № 398/21.11.2007 г., Заповед № 51 и Заповед № 52 от 14.03.2008 г. всички на Кмета на Община Кочериново, при съседи: бетонов път; УПИ парцел ІІІ /трети/, за който е отреден имот с планоснимачен номер 1369 /хиляда триста шестдесет и девети/ и УПИ парцел ІV /четвърти/, за който е отреден имот с планоснимачен номер 1369 /хиляда триста шестдесет и девети/
Още targimot.com

Земеделска земя Кочериново

Кочериново местност „ГАБЕРО“
48727.0 м²
27 000 лв
11.05.17 г., 19:45
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ планоснимачен № 000245 (двеста четиридесет и пети), находящ се в землището на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил, ЕКАТТЕ 39116, представляващ „ПАСИЩЕ, МЕРА“, с площ от 48.727 дка (четиридесет и осем декара седемстотин двадесет и седем квадратни метра), вид на собственост: частна, четвърта категория, местност: „ГАБЕРО“, при граници (съседи): имот № 000242 - полски път на община Кочериново, имот № 070001 - нива на наследници на Йорданка Георгиева Ситнилска, имот № 070002 - нива на наследници на Борис Михайлов Нешев, имот № 070003 - нива на Христо Димитров Нешев, имот № 070004- нива на наследници на Тодорка Андонова Пишлякова, имот № 070005 - нива на наследници на Михаил Андонов Карашки, имот № 070006 - нива на наследници на Митра Андонова Карашка, имот № 070008 - нива на наследници на Георги Костадинов Дингилски, имот № 000589 - дървопроизв.пл. на МЗГ – ДЛ, имот № 000588 - нива на наследници на Стоян Давидков Бицов и имот № 000583- полски път на община Кочериново
Още targimot.com

Парцел Кочериново

Кочериново ул. "Биньо Иванов" № 1
420.0 м²
7 560 лв
16.03.17 г., 17:16
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ за индивидуално жилищно строителство, представляващ парцел VІІ /седми/, за който е отреден имот с планоснимачен номер 1369 /хиляда триста шестдесет и девети/, с площ от 420 /четиристотин и двадесет/ квадратни метра, попадащ в квартал 94 /деветдесет и четвърти/ по застроения и регулационен план на град Кочериново, област Кюстендил, утвърден със Заповед № 262/12.09.1990 г. на Кмета на Община Кочериново и изменен със Заповед № 155/25.05.2005 година, Заповед № 398/21.11.2007 г., Заповед № 51 и Заповед № 52 от 14.03.2008 г. всички на Кмета на Община Кочериново, при съседи: бетонов път; УПИ парцел ІІІ /трети/, за който е отреден имот с планоснимачен номер 1369 /хиляда триста шестдесет и девети/ и УПИ парцел ІV /четвърти/, за който е отреден имот с планоснимачен номер 1369 /хиляда триста шестдесет и девети/
Още targimot.com

Парцел Кочериново

Кочериново ул. "Биньо Иванов" № 1
480.0 м²
8 400 лв
16.03.17 г., 17:10
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ за индивидуално жилищно строителство, представляващ парцел VІ /шести/, за който е отреден имот с планоснимачен номер 1369 /хиляда триста шестдесет и девети/, с площ от 480 /четиристотин и осемдесет/ квадратни метра, попадащ в квартал 94 /деветдесет и четвърти/ по застроения и регулационен план на град Кочериново, област Кюстендил, утвърден със Заповед № 262/12.09.1990 г. на Кмета на Община Кочериново и изменен със Заповед № 155/25.05.2005 година, Заповед № 398/21.11.2007 г., Заповед № 51 и Заповед № 52 от 14.03.2008 г. всички на Кмета на Община Кочериново, при съседи: улица с осеви точки 267, 277; бетонов път и УПИ ІІІ -1369
Още targimot.com
50 000 лв
14.03.17 г., 14:57
Агенция ERA Топ Имоти представя на Вашето внимание земеделска земя, находяща се в района на гр. Кочериново. Намира се в близост до главен път Е79. Имотът е на метри от асфалтов път, водещ към Рилски манастир.
Още alo.bg

Земеделска земя Кочериново

Кочериново местност: „ГАБЕРО“
48727.0 м²
34 004 лв
9.03.17 г., 17:19
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ планоснимачен № 000245 (двеста четиридесет и пети), находящ се в землището на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил, ЕКАТТЕ 39116, представляващ „ПАСИЩЕ, МЕРА“, с площ от 48.727 дка (четиридесет и осем декара седемстотин двадесет и седем квадратни метра), вид на собственост: частна, четвърта категория, местност: „ГАБЕРО“, при граници (съседи): имот № 000242 - полски път на община Кочериново, имот № 070001 - нива на наследници на Йорданка Георгиева Ситнилска, имот № 070002 - нива на наследници на Борис Михайлов Нешев, имот № 070003 - нива на Христо Димитров Нешев, имот № 070004- нива на наследници на Тодорка Андонова Пишлякова, имот № 070005 - нива на наследници на Михаил Андонов Карашки, имот № 070006 - нива на наследници на Митра Андонова Карашка, имот № 070008 - нива на наследници на Георги Костадинов Дингилски, имот № 000589 - дървопроизв.пл. на МЗГ – ДЛ, имот № 000588 - нива на наследници на Стоян Давидков Бицов и имот № 000583- полски път на община Кочериново
Още targimot.com

Парцел Кочериново

Кочериново ул. "Биньо Иванов" № 1
420.0 м²
9 450 лв
24.01.17 г., 23:12
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ за индивидуално жилищно строителство, представляващ парцел VІІ /седми/, за който е отреден имот с планоснимачен номер 1369 /хиляда триста шестдесет и девети/, с площ от 420 /четиристотин и двадесет/ квадратни метра, попадащ в квартал 94 /деветдесет и четвърти/ по застроения и регулационен план на град Кочериново, област Кюстендил, утвърден със Заповед № 262/12.09.1990 г. на Кмета на Община Кочериново и изменен със Заповед № 155/25.05.2005 година, Заповед № 398/21.11.2007 г., Заповед № 51 и Заповед № 52 от 14.03.2008 г. всички на Кмета на Община Кочериново, при съседи: бетонов път; УПИ парцел ІІІ /трети/, за който е отреден имот с планоснимачен номер 1369 /хиляда триста шестдесет и девети/ и УПИ парцел ІV /четвърти/, за който е отреден имот с планоснимачен номер 1369 /хиляда триста шестдесет и девети/
Още targimot.com

Парцел Кочериново

Кочериново ул. "Биньо Иванов" № 1
480.0 м²
10 500 лв
24.01.17 г., 23:13
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ за индивидуално жилищно строителство, представляващ парцел VІ /шести/, за който е отреден имот с планоснимачен номер 1369 /хиляда триста шестдесет и девети/, с площ от 480 /четиристотин и осемдесет/ квадратни метра, попадащ в квартал 94 /деветдесет и четвърти/ по застроения и регулационен план на град Кочериново, област Кюстендил, утвърден със Заповед № 262/12.09.1990 г. на Кмета на Община Кочериново и изменен със Заповед № 155/25.05.2005 година, Заповед № 398/21.11.2007 г., Заповед № 51 и Заповед № 52 от 14.03.2008 г. всички на Кмета на Община Кочериново, при съседи: улица с осеви точки 267, 277; бетонов път и УПИ ІІІ -1369
Още targimot.com

Земеделска земя Кочериново

Кочериново местност: „ГАБЕРО“
48727.0 м²
42 505 лв
21.12.16 г., 20:09
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ планоснимачен № 000245 (двеста четиридесет и пети), находящ се в землището на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил, ЕКАТТЕ 39116, представляващ „ПАСИЩЕ, МЕРА“, с площ от 48.727 дка (четиридесет и осем декара седемстотин двадесет и седем квадратни метра), вид на собственост: частна, четвърта категория, местност: „ГАБЕРО“, при граници (съседи): имот № 000242 - полски път на община Кочериново, имот № 070001 - нива на наследници на Йорданка Георгиева Ситнилска, имот № 070002 - нива на наследници на Борис Михайлов Нешев, имот № 070003 - нива на Христо Димитров Нешев, имот № 070004- нива на наследници на Тодорка Андонова Пишлякова, имот № 070005 - нива на наследници на Михаил Андонов Карашки, имот № 070006 - нива на наследници на Митра Андонова Карашка, имот № 070008 - нива на наследници на Георги Костадинов Дингилски, имот № 000589 - дървопроизв.пл. на МЗГ – ДЛ, имот № 000588 - нива на наследници на Стоян Давидков Бицов и имот № 000583- полски път на община Кочериново
Още targimot.com

Парцел Кочериново

Кочериново ул. "Биньо Иванов" № 1
420.0 м²
8 292 лв
17.11.16 г., 21:27
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ за индивидуално жилищно строителство, представляващ парцел VІІ /седми/, за който е отреден имот с планоснимачен номер 1369 /хиляда триста шестдесет и девети/, с площ от 420 /четиристотин и двадесет/ квадратни метра, попадащ в квартал 94 /деветдесет и четвърти/ по застроения и регулационен план на град Кочериново, област Кюстендил, утвърден със Заповед № 262/12.09.1990 г. на Кмета на Община Кочериново и изменен със Заповед № 155/25.05.2005 година, Заповед № 398/21.11.2007 г., Заповед № 51 и Заповед № 52 от 14.03.2008 г. всички на Кмета на Община Кочериново, при съседи: бетонов път; УПИ парцел ІІІ /трети/, за който е отреден имот с планоснимачен номер 1369 /хиляда триста шестдесет и девети/ и УПИ парцел ІV /четвърти/, за който е отреден имот с планоснимачен номер 1369 /хиляда триста шестдесет и девети/
Още targimot.com

Парцел Кочериново

Кочериново ул. "Биньо Иванов" № 1
480.0 м²
9 120 лв
17.11.16 г., 19:29
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ за индивидуално жилищно строителство, представляващ парцел VІ /шести/, за който е отреден имот с планоснимачен номер 1369 /хиляда триста шестдесет и девети/, с площ от 480 /четиристотин и осемдесет/ квадратни метра, попадащ в квартал 94 /деветдесет и четвърти/ по застроения и регулационен план на град Кочериново, област Кюстендил, утвърден със Заповед № 262/12.09.1990 г. на Кмета на Община Кочериново и изменен със Заповед № 155/25.05.2005 година, Заповед № 398/21.11.2007 г., Заповед № 51 и Заповед № 52 от 14.03.2008 г. всички на Кмета на Община Кочериново, при съседи: улица с осеви точки 267, 277; бетонов път и УПИ ІІІ -1369
Още targimot.com

Промишлена сграда, 245m 2 (продажба)

гр.Кочериново, област Кюстендил
75 000 €
4.07.17 г., 12:59
Продава се цех от 245 кв.м. заедно с парцел с обща площ 756,41 кв.м. в гр. Кочериново. Състои се от производствен цех ... , три складови помещения, офис и санитарен възел. Подходящ е за производство или пакетиране на хранителни продукти и не ... само. До сградата има широк път с възможност за влизане на ТИР. Имота е ограден и има монтирани 10 бр. видео камери, СОТ
Още officespace.bg

Земеделска земя Бараково

Бараково местност: „СРЕДЕН РИД“
12991.0 м²
15 644 лв
27.06.17 г., 21:17
Кочериново, област Кюстендил, ЕКАТТЕ 02748, представляващ „ЛОЗЕ“, а съгласно нотариален акт представляващ „нива“, с площ от ... № 000637 - полски път на община Кочериново, имот № 008036 - нива на Славе Георгиев Коцев и имот № 000933 - лозе на Спаска Петрова Янева, който имот е образуван от имот № 000889
Още targimot.com
314.0 м²
5 956 лв
26.06.17 г., 19:21
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ планоснимачен № 205, за който е отреден парцел V, в квартал 20, с урегулирана площ от 313,50 ... /03.06.1987 г., при съседи: от една страна улица с осови тиочки 38-39; УПИ пл.сн. № 206, за който е отреден парцел VI ... , УПИ пл.сн. № 199, 200, за който е отреден общ парцел II; УПИ пл.сн. № 203, 204, за който е отреден общ парцел IV.
Още targimot.com

Земеделска земя Бараково

Бараково местност: „БАЧИЩЕ И Л.ДУПКИ“
10000.0 м²
12 161 лв
27.06.17 г., 21:16
Кочериново, област Кюстендил, ЕКАТТЕ 02748, представляващ „ЛОЗЕ“, а съгласно договор за покупка представляващ „пасище с ... И Л.ДУПКИ“, при граници (съседи): имот № 000861 - пасище с храсти на община Кочериново, имот № 008007- нива на Лиляна
Още targimot.com
425.0 м²
5 923 лв
26.06.17 г., 19:19
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ планоснимачен № 173, за който е отреден парцел VII, в квартал 19, съгласно регулационния план ... от 425 кв.м., при съседи на имота: улица с осови точки 59-38; УПИ пл.сн. № 174, за който е отреден парцел VIII; УПИ пл.сн. № 172, за който е отреден парцел VI и край на регулацията ... на село Пороминово, община Кочериново, Кюстендилска област, одобрен със заповед № 1746/03.06.1987 г. с урегулирана площ
Още targimot.com

Къща - вила в близост до Благоевград

с. Драгодан обл. Кюстендил
84.0 м²
28 000 €
3.06.17 г., 14:28
Къща за продажба находяща се в село Драгодан, община Кочериново. Имотът включва земя с площ 2000кв.м, която граничи с ... рекичка, стара къща на два етажа, два селскостопански навеса, три бокса за животни. Достъпът се осъществява по асфалтов ... . Къщата е с партида за ток и вода. Местоположение: * на 1,5км от село Мурсалево; * на 17км от Благоевград; * на 78км от
Още alo.bg

Земеделска земя Бараково

Бараково местност „БАЧИЩЕ И Л.ДУПКИ“
10000.0 м²
15 202 лв
11.05.17 г., 19:47
Кочериново, област Кюстендил, ЕКАТТЕ 02748, представляващ „ЛОЗЕ“, а съгласно договор за покупка представляващ „пасище с ... И Л.ДУПКИ“, при граници (съседи): имот № 000861 - пасище с храсти на община Кочериново, имот № 008007- нива на Лиляна
Още targimot.com

Земеделска земя Бараково

Бараково местност „СРЕДЕН РИД“
12991.0 м²
19 555 лв
11.05.17 г., 19:41
Кочериново, област Кюстендил, ЕКАТТЕ 02748, представляващ „ЛОЗЕ“, а съгласно нотариален акт представляващ „нива“, с площ от ... № 000637 - полски път на община Кочериново, имот № 008036 - нива на Славе Георгиев Коцев и имот № 000933 - лозе на Спаска Петрова Янева, който имот е образуван от имот № 000889
Още targimot.com
314.0 м²
5 013 лв
27.04.17 г., 21:05
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ планоснимачен № 205, за който е отреден парцел V, в квартал 20, с урегулирана площ от 313,50 ... /03.06.1987 г., при съседи: от една страна улица с осови тиочки 38-39; УПИ пл.сн. № 206, за който е отреден парцел VI ... , УПИ пл.сн. № 199, 200, за който е отреден общ парцел II; УПИ пл.сн. № 203, 204, за който е отреден общ парцел IV
Още targimot.com
425.0 м²
4 987 лв
27.04.17 г., 21:03
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ планоснимачен № 173, за който е отреден парцел VII, в квартал 19, съгласно регулационния план ... от 425 кв.м., при съседи на имота: улица с осови точки 59-38; УПИ пл.сн. № 174, за който е отреден парцел VIII; УПИ пл.сн. № 172, за който е отреден парцел VI и край на регулацията ... на село Пороминово, община Кочериново, Кюстендилска област, одобрен със заповед № 1746/03.06.1987 г. с урегулирана площ
Още targimot.com
124.0 м²
46 000 €
11.04.17 г., 3:29
Едноетажна къща ново строителство за продажба в гр. Кочериново, обл. Кюстендил. Къщата е със застроена площ 124 кв.м ... ., разположена в парцел с площ от 522 кв.м. Разпределението на жилището е следното: предверие; дневна с кухненски бокс и ... паркоместа - в имота. Партиди за ток и вода - включени в цената. Обява под Референтен № 22206.
Още alo.bg
245.0 м²
75 000 €
3.04.17 г., 15:31
Продава се цех от 245 кв.м. заедно с парцел с обща площ 756,41 кв.м. в гр. Кочериново. Състои се от производствен цех ... , три складови помещения, офис и санитарен възел. Подходящ е за производство или пакетиране на хранителни продукти и не ... само. До сградата има широк път с възможност за влизане на ТИР. Имота е ограден и има монтирани 10 бр. видео камери, СОТ
Още alo.bg
6 000 лв
3.04.17 г., 16:09
Предлагаме УПИ в с. Бураново, общ. Кочериново. Ток и вода до оградата и трайни насаждения. реф. номер 5807
Още officespace.bg

Парцел, 1080m 2 (продажба)

с.Бураново, общ. Koчериново
18 000 лв
3.04.17 г., 16:52
Продава се парцел 1080 кв.м. в село Бураново, Община Кочериново, Област Кюстендил. Парцелът е с лице на черен път 20 м
Още officespace.bg

Парцел, 500m 2 (продажба)

с.Бураново, общ. Koчериново Стойна Стрендева
500.0 м²
6 000 лв
31.03.17 г., 13:02
Предлагаме УПИ в с. Бураново, общ. Кочериново. Ток и вода до оградата и трайни насаждения. реф. номер 5807
Още homes.bg

Парцел, 1080m 2 (продажба)

с.Бураново, общ. Koчериново Владислав Качев
1080.0 м²
18 000 лв
29.03.17 г., 19:18
Ток Вода Продава се парцел 1080 кв.м. в село Бураново, Община Кочериново, Област Кюстендил. Парцелът е с лице на черен
Още homes.bg

Земеделска земя Бараково

Бараково местност: „БАЧИЩЕ И Л.ДУПКИ“
10000.0 м²
18 736 лв
9.03.17 г., 17:14
Кочериново, област Кюстендил, ЕКАТТЕ 02748, представляващ „ЛОЗЕ“, а съгласно договор за покупка представляващ „пасище с ... И Л.ДУПКИ“, при граници (съседи): имот № 000861 - пасище с храсти на община Кочериново, имот № 008007- нива на Лиляна
Още targimot.com
314.0 м²
6 267 лв
16.03.17 г., 17:14
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ планоснимачен № 205, за който е отреден парцел V, в квартал 20, с урегулирана площ от 313,50 ... /03.06.1987 г., при съседи: от една страна улица с осови тиочки 38-39; УПИ пл.сн. № 206, за който е отреден парцел VI ... , УПИ пл.сн. № 199, 200, за който е отреден общ парцел II; УПИ пл.сн. № 203, 204, за който е отреден общ парцел IV
Още targimot.com

Земеделска земя Бараково

Бараково Местност "Среден рид"
12991.0 м²
23 316 лв
9.03.17 г., 17:09
Кочериново, област Кюстендил, ЕКАТТЕ 02748, представляващ „ЛОЗЕ“, а съгласно нотариален акт представляващ „нива“, с площ от ... № 000637 - полски път на община Кочериново, имот № 008036 - нива на Славе Георгиев Коцев и имот № 000933 - лозе на Спаска Петрова Янева, който имот е образуван от имот № 000889
Още targimot.com
425.0 м²
6 234 лв
16.03.17 г., 17:10
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ планоснимачен № 173, за който е отреден парцел VII, в квартал 19, съгласно регулационния план ... от 425 кв.м., при съседи на имота: улица с осови точки 59-38; УПИ пл.сн. № 174, за който е отреден парцел VIII; УПИ пл.сн. № 172, за който е отреден парцел VI и край на регулацията ... на село Пороминово, община Кочериново, Кюстендилска област, одобрен със заповед № 1746/03.06.1987 г. с урегулирана площ
Още targimot.com
40.0 м²
28 000 лв
23.02.17 г., 4:09
Продавам къща град Кочериново 28 000 лв. Парцел 500 кв.м. Къща 40кв.м. Може и коментар на цената
Още bazar.bg

Парцел, 17815m 2 (продажба)

с.Стоб, общ. Koчериново Любомир Евтимов
17815.0 м²
125 000 €
10.02.17 г., 0:30
Ток Вода Канализация Асфалтиран път Урегулиран поземлен имот с площ от 17815 кв.м. в с.Стоб, община Кочериново. В имота ... са налице всички комуникации - ток, вода и канализация. Изключително подходящ за вилно селище. Намира се на 13 км. от центъра на гр.Благоевград и на 26 км. до Рилският манастир.
Още homes.bg
245.0 м²
75 000 €
4.02.17 г., 20:57
Продава се цех от 245 кв.м. заедно с парцел с обща площ 756,41 кв.м. в гр. Кочериново. Състои се от производствен цех ... , три складови помещения, офис и санитарен възел. Подходящ е за производство или пакетиране на хранителни продукти и не ... само. До сградата има широк път с възможност за влизане на ТИР. Имота е ограден и има монтирани 10 бр. видео камери, СОТ
Още bazar.bg
190.0 м²
13 293 €
1.02.17 г., 18:31
Кочериново. Основното помещение е 136кв.м.с височина около 4метра, другите две помещения са по 30 кв.м. , по предназначение ... гараж и стопанска постройка. И трите са масивни. Към тях има и прилежащ терен от 130кв.м.Десислава Кацарска 0899 942 911
Още bazar.bg