Парцел, 100m 2 (продажба)

гр.Карлово, общ. Карлово Радка Николова
106/ Промишлено помещение в гр. Карлово. Продаваме работно помещение с площ 100 кв. м. , находящо се в местността 'Яса тепе', между град Карлово и град Сопот. Помещението е новопостроено през 2013 г. , има партида за ток и водопровод /мръсна и чиста вода/. Помещението е изпълнено и регистрирано по изисквания на БАБХ. Подходящо е за производствено помещение, склад, хале, и др. ПВЦ дограма. Състои се от две помещения. Обезпаразитяваща вана. Под - шлайфана замазка. Прилежащото дворно място към помещението е с площ 300 кв. м.
16.01.17 г., 13:52 homes.bg
100.0 м²
13 000,00 €

Парцел, 100m 2 (продажба)

гр.Карлово, общ. Карлово
106/ Промишлено помещение в гр. Карлово. Продаваме работно помещение с площ 100 кв. м. , находящо се в местността 'Яса тепе', между град Карлово и град Сопот. Помещението е новопостроено през 2013 г. , има партида за ток и водопровод /мръсна и чиста вода/. Помещението е изпълнено и регистрирано по изисквания на БАБХ. Подходящо е за производствено помещение, склад, хале, и др. ПВЦ дограма. Състои се от две помещения. Обезпаразитяваща вана. Под - шлайфана замазка. Прилежащото дворно място към помещението е с площ 300 кв. м.
16.01.17 г., 13:04 officespace.bg
13 000,00 €

Парцел, 3118m 2 (продажба)

с.Васил Левски, общ. Карлово
УПИ 3118 кв.м., с разрешение за строеж на крайпътно заведение, с одобрен проект от агенцията по пътищата, с лице 50 метра на главния път София Бургас. Оферта 1673 - www.sandramax.com За повече информация и огледи: Светлана Миланова 0899844780
7.01.17 г., 9:07 officespace.bg
20 000,00 €

Парцел, 3118m 2 (продажба)

с.Васил Левски, общ. Карлово
УПИ 3118 кв.м., с разрешение за строеж на крайпътно заведение, с одобрен проект от агенцията по пътищата, с лице 50 метра на главния път София Бургас. Оферта 1673 - www.sandramax.com За повече информация и огледи: Светлана Миланова 0899844780
6.01.17 г., 14:20 homes.bg
3118.0 м²
20 000,00 €
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XIV-складова база (четиринадесет римско-складова база) от квартал 112 (сто и дванадесет) по плана на гр.Карлово, общ.Карлово, обл.Пловдив, целият застроен и незастроен с площ от 3200 кв.м. (три хиляди и двеста квадратни метра), ведно с построения в същото УПИ - БРИГАДИРСКИ ЛАГЕР, състоящ се от общо 6 бр. (шест броя) СГРАДИ, от които: 2 бр. (два броя) са на бетонен фундамент с дървена и пластмасова облицовка и метален покрив с обща квадратура от 512 кв.м. (петстотин и дванадесет квадратни метра), 2 бр. (два броя) бараки с обща застроена площ от 286 кв.м. (двеста осемдесет и шест квадратни метра) - метални сглобяеми с дървена и пластмасова облицовка и дървен покрив, 2 броя сглобяеми сгради на масивен фундамент, дървена конструкция с обща застроена площ от 300 кв.м. (триста квадратни метра), баня и санитарен възел със застроена площ от 55 кв.м. (петдесет и пет квадратни метра), при граници и съседи на урегулирания поземлен имот: от три страни - имоти на „Плодекс“ ООД Карлово и улица, който имот съгласно кадастрална карта и кадастрални регистри одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011г. на изп. директор на АГКК, представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36498.505.3046 (три, шест, четири, девет, осем, точка, пет, нула, пет, точка, три, нула, четири, шест), находящ се в гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив, с административен адрес: гр.Карлово, п.к. 4300, ул. „ИНДУСТРИАЛНА“, с площ на поземления имот по кадастрална карта от 3223 кв.м. (три хиляди двеста двадесет и три квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – квартал: 112, парцел: XIV, при граници и съседи за поземления имот: поземлени имоти с идентификатори №36498.505.14, №36498.505.9501, №36498.505.101, ведно с построените в поземления имот сгради, както следва: СГРАДА с идентификатор 36498.505.3046.2 (три, шест, четири, девет, осем, точка, пет, нула, пет, точка, три, нула, четири, шест, точка, две), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011г. на изп. директор на АГКК, със застроена площ от 371 кв.м. (триста седемдесет и един квадратни метра), с трайно предназначение: селскостопанска сграда; СГРАДА с идентификатор 36498.505.3046.3 (три, шест, четири, девет, осем, точка, пет, нула, пет, точка, три, нула, четири, шест, точка, три), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011г. на изп. директор на АГКК, със застроена площ от 152 кв.м. (сто петдесет и два квадратни метра), с трайно предназначение: селскостопанска сграда; СГРАДА с идентификатор 36498.505.3046.4 (три, шест, четири, девет, осем, точка, пет, нула, пет, точка, три, нула, четири, шест, точка, четири), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011г. на изп. директор на АГКК, със застроена площ от 140 кв.м. (сто и четиридесет квадратни метра), с трайно предназначение: селскостопанска сграда; СГРАДА с идентификатор 36498.505.3046.6 (три, шест, четири, девет, осем, точка, пет, нула, пет, точка, три, нула, четири, шест, точка, шест), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011г. на изп. директор на АГКК, със застроена площ от 96 кв.м. (деветдесет и шест квадратни метра), с трайно предназначение: селскостопанска сграда; СГРАДА с идентификатор 36498.505.3046.7 (три, шест, четири, девет, осем, точка, пет, нула, пет, точка, три, нула, четири, шест, точка, седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011г. на изп. директор на АГКК, със застроена площ от 94 кв.м. (деветдесет и четири квадратни метра), с трайно предназначение: селскостопанска сграда; СГРАДА с идентификатор 36498.505.3046.8 (три, шест, четири, девет, осем, точка, пет, нула, пет, точка, три, нула, четири, шест, точка, осем), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011г. на изп. директор на АГКК, със застроена площ от 139 кв.м. (сто тридесет и девет квадратни метра), с трайно предназначение: селскостопанска сграда; СГРАДА с идентификатор 36498.505.3046.9 (три, шест, четири, девет, осем, точка, пет, нула, пет, точка, три, нула, четири, шест, точка, девет), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011г. на изп. директор на АГКК, със застроена площ от 138 кв.м. (сто тридесет и осем квадратни метра), с трайно предназначение: селскостопанска сграда, ведно с всички подобрения и приращения в поземления имот, които подобрения и приращения са отразени в кадастралната карта и регистри като СГРАДА с идентификатор 36498.505.3046.1 (три, шест, четири, девет, осем, точка, пет, нула, пет, точка, три, нула, четири, шест, точка, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 г. на изп. директор на АГКК, със застроена площ от 6 кв.м. (шест квадратни метра), с трайно предназначение: селскостопанска сграда и СГРАДА с идентификатор 36498.505.3046.5 (три, шест, четири, девет, осем, точка, пет, нула, пет, точка, три, нула, четири, шест, точка, пет), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011г. на изп. директор на АГКК, със застроена площ от 144 кв.м. (сто четиридесет и четири квадратни метра), с трайно предназначение: селскостопанска сграда, която сграда с идентификатор 36498.505.3046.5 към момента на описа не съществува и представлява бетонов фундамен
5.01.17 г., 18:20 targimot.com
3200.0 м²
90 000,00 лв

Парцел, 500m 2 (продажба)

гр.Карлово, общ. Карлово
Продавам вилно място с площ 500 кв.м. находящо се в местността Яса Тепе-гр. Карлово.В имота има изграден кладенец,ток,нова беседка,много овошки,лозе и площадка с райграс.Имотът се намира на първа линия във вилната зона.Коментар на цената само след оглед на място.
29.12.16 г., 15:57 officespace.bg
8 000,00 €

Парцел, 500m 2 (продажба)

гр.Карлово, общ. Карлово
Продавам вилно място с площ 500 кв.м. находящо се в местността Яса Тепе-гр. Карлово.В имота има изграден кладенец,ток,нова беседка,много овошки,лозе и площадка с райграс.Имотът се намира на първа линия във вилната зона.Коментар на цената само след оглед на място.
29.12.16 г., 13:22 homes.bg
500.0 м²
8 000,00 €
ИД 20168250400051 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36498.37.74 (три, шест, четири, девет, осем, точка, три, седем, точка, седем, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Карлово, Общ. Карлово, Обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Карлово, п.к. 4300, местност „СТАРА РЕКА“, с площ: 8049 кв.м. (осем хиляди четиридесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, с номер по предходен план 037074, при съседи: 36498.37.78, 36498.37.75, 36498.39.155, 36498.37.363, а с описание по акт за собственост: Урегулиран поземлен имот, с площ от 8050 кв.м., с начин на трайно ползване ПРОИЗВОДСТВЕН ТЕРЕН, намиращо се в землището на гр. Карлово, област Пловдив, находящо се в местността „Стара Река“, представляващ имот № 037074, селище от втори функционален тип, ЕКАТТЕ 36498. Началната цена, от която ще започне наддаването е в размер на 134 640 лв. (сто тридесет и четири хиляди шестстотин и четиридесет лева) с вкл. ДДС, съставляваща 80 % от началната цена за първата продан, съгласно чл. 494, ал. 2, във вр. с чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. Данъчната ставка посочена в настоящото обявление е двадесет на сто (20 %) за ДДС. При промяна на данъчната ставка в ЗДДС върху данъчната основа (началната цена без вкл. ДДС) се начислява съответния размер на данъка (данъчната ставка).
28.11.16 г., 19:35 targimot.com
8049.0 м²
134 640,00 лв
ИД 20168250400051 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36498.37.75 (три, шест, четири, девет, осем, точка, три, седем, точка, седем, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Карлово, Общ. Карлово, Обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „СТАРА РЕКА“, с площ: 2565 кв.м. (две хиляди петстотин шестдесет и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с номер по предходен план 037075, при съседи: 36498.37.76, 36498.39.155, 36498.37.74, 36498.37.78, а с описание по акт за собственост: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с площ 2565 кв.м., с начин на трайно ползване НИВА, намиращ се в землището на гр. Карлово, област Пловдив, находящ се в местността „Стара Река“, представляващ имот № 037075, селище от втори функционален тип, ЕКАТТЕ 36498. Началната цена, от която ще започне наддаването е в размер на 13 824 лв. (тринадесет хиляди осемстотин двадесет и четири лева) с вкл. ДДС, съставляваща 80 % от началната цена за първата продан, съгласно чл. 494, ал. 2, във вр. с чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. Въз основа на заявено искане от страна длъжника на осн. чл. 45, ал. 7 от ЗДДС и чл. 83 от ППЗДДС, върху началната цена на горепосочения недвижим имот се начислява ДДС. Данъчната ставка посочена в настоящото обявление е двадесет на сто (20 %) за ДДС. При промяна на данъчната ставка в ЗДДС върху данъчната основа (началната цена без вкл. ДДС) се начислява съответния размер на данъка (данъчната ставка).
28.11.16 г., 19:34 targimot.com
2565.0 м²
13 824,00 лв
Празен парцел извън регулация, в землището на гр. Карлово, с площ 13 559кв. м, с променен статут на земята.Лице на асфалтов път- 166 м. Настоящото предназначение на парцела е: За изграждане на шивашки цех, складове за промишлени стоки, магазини, офиси, кафе-ресторант.ПУП.Имотът не е ограден. Възможно е разделяне и продажба на парцела на части.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Комуникативно място, удобни транспортни ЖП и автомобилни връзки.Парцелът се намира в индустриалната зона на гр. Карлово, на околовръстен път, в близост до ЖП гара и главен път София-Бургас,удобен транспортен възел за достигане на главен път Карлово-Пловдив.ПРЕДИМСТВА: Атрактивна локация: равен терен, лице на главен път, непосредствена близост до гр. Карлово, подходящ за промишлено строителство.Обади се СЕГА и цитирай този код 295802!
28.08.16 г., 14:24 address.bg
162 708,00 €
Дворно място с площ 385кв.м, находящо се в Старинно Карлово, в близост до площад "Васил Левски".Имотът е подходящ за еднофамилна къща. Към имота има готов проект за къща във възрожденски стил.СГРАДА: нямаМЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: В близост до редица исторически забележителности на града-Исторически музей, църква, площад"Васил Левски".ПРЕДИМСТВА: Тих жилищен квартал.Обади се СЕГА и цитирай този код 304930!
27.08.16 г., 2:38 address.bg
385.0 м²
26 520,00 €

Парцел, 6200m 2 (продажба)

гр.Карлово, общ. Карлово
ОФЕРТА 3252, парцел с лице на подбалканската магистрала-59 м,на 2 км след Карлово от северната страна,подходящ за строителство на комплекс от бензиностанция,мотел,паркинг,ресторанти и магазини. поземлен имот до регулация
22.06.16 г., 7:21 homes.bg
6200.0 м²
74 000,00 €

Продавам или търся съдружие за работещ рибарник

Клисура Пловдив и област Карлово
Рибарство-много добро предложение.Прод авам или търся съдружие за работещ рибарник в гр.Клисура зарибен с пъстърва.Пет басейна по около три декара всеки.Възможно гледане на 150-200 тона.Уникално разположение,лок ация и природа.В момента работи и е зарибен.Има и къща за живеене.Много добро предложение за бизнес.Контакт на тел.0877776666
2.04.16 г., 2:33 555.bg
500.0 м²
59,00 лв

Продавам имот 1230кв.м. с.Мраченик-вода, ток,път

Пловдив и област Карлово Мраченик
Продавам имот 1230кв.м. с.Мраченик-вода, ток,път
2.04.16 г., 2:24 555.bg
1230.0 м²
14 406,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба парцели в град Карлово

Къща КАРЛОВО

КАРЛОВО ул.“Дъбенско шосе“ № 8а
, ул. “Дъбенско шосе“ № 8 /осем/, с предназначение на сградата: друг вид сграда за обитаване, брой етажи 1 /един ... предназначение на територията: урбанизирана, собственост на Община Карлово, стар идентификатор няма, номер по предходен план 961 ... , квартал 99, парцел ІV-961, съседи 36498.502.962, 36498.502.9536, 36498.502.960, 36498.502.959, ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА 24000 лева /двадесет и четири хиляди лева/.
17.01.17 г., 19:52 targimot.com
285.0 м²
24 000,00 лв

Къща КАРЛОВО

КАРЛОВО ул.“Дъбенско шосе“ № 8а
, ул. “Дъбенско шосе“ № 8 /осем/, с предназначение на сградата: друг вид сграда за обитаване, брой етажи 1 /един ... предназначение на територията: урбанизирана, собственост на Община Карлово, стар идентификатор няма, номер по предходен план 961 ... , квартал 99, парцел ІV-961, съседи 36498.502.962, 36498.502.9536, 36498.502.960, 36498.502.959, ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА 24000 лева /двадесет и четири хиляди лева/.
17.01.17 г., 18:52 targimot.com
285.0 м²
24 000,00 лв

Двустаен апартамент Сопот

Сопот ул. "Иван Вазов" 86, бл. 9, вх. Б, ет. 2, ап. 5
идентификатор: няма, който обект има описание съгласно нотариален акт за учредяване право на ползване и дарение на недвижим ... имот № 13, том V, от 2010 г. на Служба по вписванията Карлово, както следва : Апартамент № 5 /пет/ на етаж II /втори/, в ... жилищна сграда, блок № 9 /девет/, вх.Б, построен върху държавна земя, находящ се в гр. Сопот, Пловдивска област, с
11.01.17 г., 18:26 targimot.com
51.0 м²
16 125,00 лв

Тристаен апартамент КАРЛОВО

КАРЛОВО ул. „Дъбенско шосе” № 39, бл. 3/10, вх. Д, ет. 2
”), построен върху държавна земя, парцел VІІ (седми), квартал 103 (сто и трети) в гр. Карлово, ул. „Дъбенско шосе” № 39 ... кадастралните регистри на гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив, одобрени със Заповед РД – 18 – 52 /16.11.2011 г. на ... Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Карлово, ул. „Дъбенско шосе” № 39 (тридесет и девети), бл. 3/10 (три
9.01.17 г., 18:19 targimot.com
96.0 м²
57 375,00 лв

Парцел, 830m 2 (продажба)

с.Дълго Поле, област Пловдив
КОД 13484. Парцел за жилищно строителство с площ 830 кв. м. , находящ се в централната част на с. Дълго поле ДО КЪЩИ ... . На комуникативно място, с голямо лице на асфалтов път. Имотът е подходящ за построяване на еднофамилна къща. Селото се ... намира на 20 км. северно от гр. Пловдив и на 40 км. южно от Карлово. Релефът е равнинен. Благоприятният климат на
9.01.17 г., 16:04 officespace.bg
14 100,00 лв

Парцел, 830m 2 (продажба)

с.Дълго Поле, област Пловдив
КОД 13484. Парцел за жилищно строителство с площ 830 кв. м. , находящ се в централната част на с. Дълго поле ДО КЪЩИ ... . На комуникативно място, с голямо лице на асфалтов път. Имотът е подходящ за построяване на еднофамилна къща. Селото се ... намира на 20 км. северно от гр. Пловдив и на 40 км. южно от Карлово. Релефът е равнинен. Благоприятният климат на
9.01.17 г., 14:37 homes.bg
830.0 м²
14 100,00 лв
, баня, тоалетна, лятна кухня, гараж и навес, за която пристройка съгласно уведомление от Община Карлово с изх. № 11-00 ... (четиридесети) по плана на село Богдан, община Карлово, област Пловдив, находящо се в село Богдан, община Карлово, област Пловдив
5.01.17 г., 18:21 targimot.com
1345.0 м²
63 112,00 лв

Парцел, 7000m 2 (продажба)

гр.Карлово, област Пловдив
Парцел с квадратура от 7000 кв.м., намира се на главен път в гр. Карлово. Описание на имота с прилежащите към него ... 70 кв.метра, с кафене, бързо хранене. 3. Овощна градина - 6084 кв. м - земеделска земя, 240 бр. дървета - череши, вишни ... постройки, машини и превозни средства: 1. Склад за строителни материали - 900 кв.м, навеси - склад 200 кв.м, оборудван
23.12.16 г., 9:03 officespace.bg
100 000,00 €

Парцел, 480m 2 (продажба)

с.Труд, общ. Марица
С.Труд, ПАРЦЕЛ, 480 кв.м. В регулация. Подходящ за жилищно строителство до 10м. Имотът се намира на 30м. от шосе ... Пловдив-Карлово. Ток. Вода. Канализация. Цена: 71 500 Евро. Номер в агенция: 954. За повече оферти: www.rimex-imoti.com
22.12.16 г., 9:53 homes.bg
480.0 м²
71 500,00 €

Земеделска земя, 4201m 2 (продажба)

Индустриална зона - Север, Пловдив
КОД 13169. Земята се намира в местността "Голямо Конарски шосе- ЖПЛ. Карлово" в Пловдив. Обработваема земя, изорана за ... регулацията на Пловдив. В случая на продажба се плаща продукцията на арендатора или се изчаква 2016 г. с цел прибиране на реколтата и влизане във владение от новия собственик.
19.12.16 г., 20:51 homes.bg
4201.0 м²
10 000,00 лв

Земеделска земя, 4201m 2 (продажба)

Индустриална зона - Север, Пловдив
КОД 13169. Земята се намира в местността "Голямо Конарски шосе- ЖПЛ. Карлово" в Пловдив. Обработваема земя, изорана за ... регулацията на Пловдив. В случая на продажба се плаща продукцията на арендатора или се изчаква 2016 г. с цел прибиране на реколтата и влизане във владение от новия собственик.
17.12.16 г., 23:39 officespace.bg
10 000,00 лв
деветдесет и четири квадратни метра), а съгласно Скица № 200/04.06.2015г., издадена от Община Карлово, със застроена площ ... от 189кв.м. (сто осемдесет и девет квадратни метра), построена върху общинска земя в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-194 ... (парцел първи, с планоснимачен номер сто деветдесет и четири) – търговия и услуги, в квартал 21 (двадесет и първи) по плана
7.12.16 г., 18:10 targimot.com
394.0 м²
10 500,00 лв
деветдесет квадратни метра), построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III (парцел трети) – магазини, в квартал 5Б (пети, буква „Б ... “) по плана на село Пролом, община Карлово, област Пловдив, целият застроен и незастроен с площ от 1 780 кв.м. (хиляда ... седемстотин и осемдесет квадратни метра), при граници: от две страни – улици, от изток – дере, от юг – Г.Георгиев, ведно с прилежащия терен, съгласно чл.2, ал.3 от ЗОС.
7.12.16 г., 18:08 targimot.com
390.0 м²
15 750,00 лв

Магазин КАРЛОВО

КАРЛОВО ул. "Ген. Заимов" бл. 6-7
, точка, три/, гр. Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със ... Заповед РД-18-52/16.11.2011г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за ... изменение в КККР. Адрес на сградата: гр. Карлово, п.к. 4300, ГЕН. ЗАИМОВ, бл. 6-7. Сградата е разположена в поземлен имот с
2.12.16 г., 19:07 targimot.com
330.0 м²
178 200,00 лв

Тристаен апартамент КАРЛОВО

КАРЛОВО ул. „Дъбенско шосе” № 39, бл. 3/10, вх. Д, ет. 2
”), построен върху държавна земя, парцел VІІ (седми), квартал 103 (сто и трети) в гр. Карлово, ул. „Дъбенско шосе” № 39 ... кадастралните регистри на гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив, одобрени със Заповед РД – 18 – 52 /16.11.2011 г. на ... Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Карлово, ул. „Дъбенско шосе” № 39 (тридесет и девети), бл. 3/10 (три
15.11.16 г., 23:32 targimot.com
96.0 м²
51 000,00 лв

Парцел, 1570m 2 (продажба)

с.Бегово, област Пловдив
се наложи да го премахна. Къщата има нужда от ремонт на покрива. Изрядна документация за продажба. ... КОД 13105. Дворът е разположен на две улици, едната от които е оживен главен път на селото и третия по значимост път за ... община Калояново, свързващ общините Калояново и Брезово.В непосредствена близост през един парцел са здравният пункт на
13.11.16 г., 15:28 homes.bg
1570.0 м²
26 600,00 лв

Парцел, 1570m 2 (продажба)

с.Бегово, област Пловдив
се наложи да го премахна. Къщата има нужда от ремонт на покрива. Изрядна документация за продажба. ... КОД 13105. Дворът е разположен на две улици, едната от които е оживен главен път на селото и третия по значимост път за ... община Калояново, свързващ общините Калояново и Брезово.В непосредствена близост през един парцел са здравният пункт на
13.11.16 г., 12:09 officespace.bg
26 600,00 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. Карлово № 14
заповед за изменение в КККР, с адрес: гр. София, район Сердика, ул. Карлово 14, с площ от 746 /седемстотин четиридесет и шест ... АПАРТАМЕНТ № 18 /осемнадесет/, находящ се в гр. София, Столична община, район „Сердика“, ул. „Карлово“ № 14 ... – трапезария с кухненски бокс, две спални и тераса, при съседи по документ за собственост: от изток – вътрешен двор и
8.11.16 г., 10:18 targimot.com
108.0 м²
264 000,00 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. Карлово № 14
заповед за изменение в КККР, с адрес: гр. София, район Сердика, ул. Карлово 14, с площ от 746 /седемстотин четиридесет и шест ... АПАРТАМЕНТ № 25 /двадесет и пет/, находящ се в гр. София, Столична община, район „Сердика“, ул. „Карлово“ № 14 ... , дневна-трапезария с кухненски бокс, две спални и две тераси, при съседи по документ за собственост: от изток – вътрешен
8.11.16 г., 10:18 targimot.com
107.0 м²
264 000,00 лв

Парцел, 6100m 2 (продажба)

гр.Златица, област Софийска И Консултинг
Номер в агенцията P-270974 ПАРЦЕЛ, НА ГЛАВЕН ПЪТ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО МУ Е ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ И ... ТЪРГОВИЯ. Ток, вода и канализация до парцела. Парцелът е в регулация с лице на пътя 70 метра. Има разрешение за ... строителство: кота корниз-10 метра. Град Златица се намирана на главен път София-Бургас през град Карлово, на 66 километра от гр
2.11.16 г., 17:02 homes.bg
6100.0 м²
76 250,00 €

Двустаен апартамент Сопот

Сопот ул. "Иван Вазов" 86, бл. 9, вх. Б, ет. 2, ап. 5
идентификатор: няма, който обект има описание съгласно нотариален акт за учредяване право на ползване и дарение на недвижим ... имот № 13, том V, от 2010 г. на Служба по вписванията Карлово, както следва : Апартамент № 5 /пет/ на етаж II /втори/, в ... жилищна сграда, блок № 9 /девет/, вх.Б, построен върху държавна земя, находящ се в гр. Сопот, Пловдивска област, с
2.11.16 г., 15:38 targimot.com
51.0 м²
13 980,00 лв

Парцел, 7000m 2 (продажба)

гр.Карлово, област Пловдив Васил Василев
Парцел с квадратура от 7000 кв.м., намира се на главен път в гр. Карлово. Описание на имота с прилежащите към него ... 70 кв.метра, с кафене, бързо хранене. 3. Овощна градина - 6084 кв. м - земеделска земя, 240 бр. дървета - череши, вишни ... постройки, машини и превозни средства: 1. Склад за строителни материали - 900 кв.м, навеси - склад 200 кв.м, оборудван
31.10.16 г., 21:04 homes.bg
7000.0 м²
100 000,00 €

Парцел, 830m 2 (продажба)

с.Дълго Поле, област Пловдив Ирина Петрова
Пловдив. Представяме на Вашето внимание парцел за жилищно строителство с площ 830 кв.м. , находящ се в централната част на с ... Селото се намира на 20 км. северно от гр. Пловдив и на 40 км. южно от Карлово. Релефът е равнинен. Благоприятният ... климат на Тракийската равнина и почвените условия са подходящи за земеделие. Съществува и добре развита инфраструктура и
27.10.16 г., 10:36 homes.bg
830.0 м²
8 600,00 €
, баня, тоалетна, лятна кухня, гараж и навес, за която пристройка съгласно уведомление от Община Карлово с изх. № 11-00 ... (четиридесети) по плана на село Богдан, община Карлово, област Пловдив, находящо се в село Богдан, община Карлово, област Пловдив
24.10.16 г., 13:43 targimot.com
1345.0 м²
56 100,00 лв