Парцел Топола

Топола с.Топола, общ. Каварна, ул."Осма"№8
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72693.501.205 /седем, две, шест, девет, три, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Топола, общ.Каварна, одобрени със Заповед № РД-18-31/27.02.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-08-766/29.07.2008г. на началника на СГКК Добрич, адрес на поземления имот: с.Топола, общ.Каварна, ул. „Осма“ № 8 /осем/, с площ по скица от 948 /деветстотин четиридесет и осем/кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, при съседи за този имот: 72693.501.185, 72693.501.180, 72963.501.204, 72693.501.60, образуван от имот с номер по предходен план 501.59, кв. 12 /дванадесети/, по плана на с.Топола, общ.Каварна, одобрен 1985г., изменен 2001г., за който имот са отредени парцел IV - 59/четвърти - петдесет и девети/ и парцел V – 59/пети - петдесет и девети/, представляващ по акт за собственост дворно място с площ от 2584 /две хиляди петстотин осемдесет и четири/кв.м. В горепосочения ПИ с идентификатор 72693.501.205 /седем, две, шест, девет, три, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Топола, общ.Каварна, одобрени със Заповед № РД-18-31/27.02.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-08-766/29.07.2008г. на началника на СГКК Добрич попада сграда 72693.501.205.1 със застроена площ от 124 /сто двадесет и четири/кв.м., брой етажи 1, предназначение: Селскостопанска сграда, за която липсват строителни книжа /разрешения за строеж, удостоверение за търпимост и др. актове/
Вчера в 11:48 targimot.com
948.0 м²
24 663,00 лв

Парцел Топола

Топола с. Топола, общ. Каварна ул."Девета" 8
УПИ - ПРАЗНО МЯСТО с площ от 23 977 /двадесет и три хиляди деветстотин седемдесет и седем/кв.м., урегулирано в парцел IV - 22 /четвърти - двадесет и втори/, кв.22 /двадесет и две/по плана на с.Топола, общ.Каварна, при граници на имота: север - улица, изток УПИ IX, УПИ II, УПИ V, запад - улица, юг - улица и УПИ VI - 22, което съгласно Заповед РД -18-31/27.02.2008г. на Изп.директор на АГКК, изменена със Заповеда КД -14-08-685/18.07.2008 на Началника на СГКК - Добрич представлява 23 977 /двадесет и три хиляди деветстотин седемдесет и седем/кв.м. в идеални части от Поземлен имот с идентификатор 72693.501.207 /седем, две, шест, девет, три, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, седем/, целият с площ от 27 061кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, находящ се в с.Топола, п.к.9654, ул."Девета" № 8, при съседи: 72693.501.288, 72693.501.259, 72693.501.47, 72693.501.211, 72693.501.210, 72693.501.208, 72693.501.234.
Вчера в 11:48 targimot.com
23977.0 м²
142 005,00 лв

Парцел Топола

Топола с.Топола, общ. Каварна, ул."Осма"№8
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72693.501.205 /седем, две, шест, девет, три, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Топола, общ.Каварна, одобрени със Заповед № РД-18-31/27.02.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-08-766/29.07.2008г. на началника на СГКК Добрич, адрес на поземления имот: с.Топола, общ.Каварна, ул. „Осма“ № 8 /осем/, с площ по скица от 948 /деветстотин четиридесет и осем/кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, при съседи за този имот: 72693.501.185, 72693.501.180, 72963.501.204, 72693.501.60, образуван от имот с номер по предходен план 501.59, кв. 12 /дванадесети/, по плана на с.Топола, общ.Каварна, одобрен 1985г., изменен 2001г., за който имот са отредени парцел IV - 59/четвърти - петдесет и девети/ и парцел V – 59/пети - петдесет и девети/, представляващ по акт за собственост дворно място с площ от 2584 /две хиляди петстотин осемдесет и четири/кв.м. В горепосочения ПИ с идентификатор 72693.501.205 /седем, две, шест, девет, три, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Топола, общ.Каварна, одобрени със Заповед № РД-18-31/27.02.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-08-766/29.07.2008г. на началника на СГКК Добрич попада сграда 72693.501.205.1 със застроена площ от 124 /сто двадесет и четири/кв.м., брой етажи 1, предназначение: Селскостопанска сграда, за която липсват строителни книжа /разрешения за строеж, удостоверение за търпимост и др. актове/
Вчера в 11:47 targimot.com
948.0 м²
24 663,00 лв

Парцел, 1000m 2 (продажба)

гр.Каварна, общ. Каварна Елена Неделчева
Парцелът е с големина 1000 кв.м и се намира в град Каварна, в плажната зона- на 50 м от брега.НЕВЕРОЯТНА МОРСКА ПАНОРАМА. БОНУС при закупване на парцела -ГОТОВ ПЛАН за строителство на сграда с 13 апартамента. РЗП 1200 кв.м. Всички документи за строителството и разрешителни са налице. В близост до голф игрища. Каварна се развива като много силен туристически център и ''столицата на рока в България'' .Ref.N : 3052
16.01.17 г., 12:00 homes.bg
1000.0 м²
150 000,00 €

Парцел, 536m 2 (продажба)

гр.Каварна, общ. Каварна Веселина Веселинова
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 05009.510.583, находящ се в с. Божурец, общ. Каварна, обл. Добрич, с трайно предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: ниско застрояване, с площ от 536 кв. м. по нотариален акт, а по скица 538 кв. м, стар идентификатор квартал 34, парцел 1994, при граници и съседи-имоти с номера: 510.1001, 510.584, 510. 578, 510.579, 510.582
11.01.17 г., 22:39 homes.bg
536.0 м²
4 499,00 €

Парцел, 43000m 2 (продажба)

с.Камен Бряг, общ. Каварна
ИЗГОДНО!!! АТРАКТИВНО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ!!!Агенция "ВАРИАНТ М" продава парцел намиращ се на 200 метра от морето. В регулация, ток, вода. Намира се на главен път Каварна - Шабла. Подходящ за изграждане на вилно селище. "ВАРИАНТ М” извършва всички необходими юридически и технически проверки на имота, организира всички етапи на сделката до нейното финализиране с нотариално прехвърляне. Агенцията съдейства за отпускане на банков кредит при възможно най-добри условия за клиента, като избора на банка се определя спрямо нуждите и възможностите всеки клиент. “ВАРИАНТ М”, за собствено и това на своите клиенти улеснение, разполага с: – Кредитен отдел – за бързо, лесно и професионално обслужване на клиенти, нуждаещи се от жилищен, ипотечен или потребителски кредит, за закупуване на новото си жилище; – Юридически отдел – за обстоятелствено обследване на въпросните недвижими имоти предмет на бъдеща сделка, за наличието или липса на всякакъв вид тежести, като ипотеки, възбрани, запори и съдебни спорове; за изготвяне на всичките видове документи и договори необходими от самото начало на сделката до нейното финализиране под формата на нотариален акт или друг вид документ за собственост, предвиден от закона; – Строително ремонтен отдел – за удобство на нашите купувачи предлагаме отремонтиране на новите им жилища или завършването им “до ключ”. Код на обявата: 4089
10.01.17 г., 19:21 homes.bg
43000.0 м²
475 900,00 €

Парцел КАВАРНА

КАВАРНА 35064.45.48
Недвижим имот, находящ се в град Каварна, община Каварна, област Добрич, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35064.45.48 /номер по предходен план № 045048/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-32/27.02.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 5.000 дка, четвърта категория, при граници и съседи, имоти с №№: 35064.45.34,35064.45.49,35064.45.7,35064.45.32. Административни ограничения при ползването на имота: Отклонение от магистрален газопровод до 300 мм. В охранителна зона на 100 м. от двете му страни се забранява засаждане на овощни и други градини, дървета с развита коренова система и на горски и дървесни видове в предоставените площи за просеки за строителство на газопровода на по-малко от 10 м. от двете му страни. Право на преминаване през имот № 045034 на площ от 0,158 дка, широчина 1,25 м. Право на преминаване през имот № 045049 на площ от 0,158 дка, широчина 1,25 м. . Право на преминаване за имот №045031на площ от 0,158 дка, широчина 1,25 м. Право на преминаване за имот № 045032 на площ от 0,158 дка, широчина 1,25м.
10.01.17 г., 18:25 targimot.com
5000.0 м²
8 280,00 лв

Парцел 4 дк. до гр.Каварна

област Добричка , гр. Каварна,
Фирма М ви предлага парцел 4000кв.м. в близост до гр.Каварна на главен път .Парцелът е подходящ за паркинг,бензиностанция,мотел,крайпътно заведение и други.В близост до черноморският град Каварна парцелът е отличен и на много добра цена.Ако проявявате интерес към нашата оферта очакваме ви!
8.01.17 г., 5:48 pozvanete.bg
35 000,00 €

Парцел, 4832m 2 (продажба)

с.Топола, общ. Каварна
Предалагаме Ви парцел в регулация в село Топола, община Каварна. Парцелът е с площ 4832 кв.м, с ток и вода. Намира се в центъра на селото, на асфалтов път. Село Топола е богато на минерални води. Намира се на десет минути от град Каварна, близо е до Трейшън Клифс Голф Резорт, Голф клуб Блек Сий Рама и Лайт Хаус Голф и Спа Резорт.
5.01.17 г., 10:21 officespace.bg
67 648,00 €

Парцел, 1650m 2 (продажба)

с.Топола, общ. Каварна
Предалагаме Ви парцел в регулация в село Топола, община Каварна. Парцелът е с площ 1650 кв.м, с ток и вода. Намира се в центъра на селото, на асфалтов път. Село Топола е богато на минерални води. Намира се на десет минути от град Каварна, близо е до Трейшън Клифс Голф Резорт, Голф клуб Блек Сий Рама и Лайт Хаус Голф и Спа Резорт.
5.01.17 г., 10:21 officespace.bg
23 100,00 €

Парцел, 1036m 2 (продажба)

с.Топола, общ. Каварна
Предалагаме Ви парцел в регулация в село Топола, община Каварна. Парцелът е с площ 1036 кв.м, с ток и вода. Намира се в центъра на селото, на асфалтов път. Село Топола е богато на минерални води. Намира се на десет минути от град Каварна, близо е до Трейшън Клифс Голф Резорт, Голф клуб Блек Сий Рама и Лайт Хаус Голф и Спа Резорт.
5.01.17 г., 10:20 officespace.bg
14 504,00 €

Парцел, 1650m 2 (продажба)

с.Топола, общ. Каварна
Предалагаме Ви парцел в регулация в село Топола, община Каварна. Парцелът е с площ 1650 кв.м, с ток и вода. Намира се в центъра на селото, на асфалтов път. Село Топола е богато на минерални води. Намира се на десет минути от град Каварна, близо е до Трейшън Клифс Голф Резорт, Голф клуб Блек Сий Рама и Лайт Хаус Голф и Спа Резорт.
4.01.17 г., 15:21 homes.bg
1650.0 м²
23 100,00 €

Парцел, 4832m 2 (продажба)

с.Топола, общ. Каварна
Предалагаме Ви парцел в регулация в село Топола, община Каварна. Парцелът е с площ 4832 кв.м, с ток и вода. Намира се в центъра на селото, на асфалтов път. Село Топола е богато на минерални води. Намира се на десет минути от град Каварна, близо е до Трейшън Клифс Голф Резорт, Голф клуб Блек Сий Рама и Лайт Хаус Голф и Спа Резорт.
4.01.17 г., 15:21 homes.bg
4832.0 м²
67 648,00 €

Парцел, 1036m 2 (продажба)

с.Топола, общ. Каварна
Предалагаме Ви парцел в регулация в село Топола, община Каварна. Парцелът е с площ 1036 кв.м, с ток и вода. Намира се в центъра на селото, на асфалтов път. Село Топола е богато на минерални води. Намира се на десет минути от град Каварна, близо е до Трейшън Клифс Голф Резорт, Голф клуб Блек Сий Рама и Лайт Хаус Голф и Спа Резорт.
4.01.17 г., 15:21 homes.bg
1036.0 м²
14 504,00 €

Парцел, 4000m 2 (продажба)

с.Могилище, общ. Каварна
Експрес имоти предлага на Вашето внимание ъглов парцел в с. Могилище, само на 3,6 км. от гр. Каварна и морския бряг. Парцелът е ъглов, в регулация. Има лесен достъп за ТИР. Много е подходящ за вила, склад, друга търговска дейност. Имот номер: 6347.
4.01.17 г., 5:52 homes.bg
4000.0 м²
72 000,00 €

Парцел, 1350m 2 (продажба)

Голф комплекс Трейшън клифс, общ. Каварна
“Varna North Properties” Ви предоставя атрактивна възможност за инвестиция, като предлага за продажба парцел в регулация, разположен в едно от най-красивите кътчета по българското Черноморие - с. Божурец Селото се намира между гр. Балчик - 13 км, и гр. Каварна - 5 км, недалеч от известните голф-игрища Thracian Cliffs Golf, Black Sea Rama и Lighthouse Golf. Ситуирано е върху висок варовиков бряг, откъдето се открива необятна морска панорама. Предлаганият поземлен имот е с площ 1350 кв.м, теренът е без денивелация, като достъпът се осъществява по афалтиран път. До границата на имота има ток и ВиК, а в съседство са построени няколко вилни къщи. Парцелът е разположен на 400 м от ръба на скалистия скат и отстои на 800 м от най-близкото голф-игрище Thracian Cliffs Golf, което прави локацията особено преимуществена.
31.12.16 г., 9:43 officespace.bg
35 000,00 €

Парцел, 500m 2 (продажба)

с.Топола, общ. Каварна Теодора Петрова
Парцел във вилната зона на с.Топола община Каварна. Привлекателен за развитие на морски, голф, фото туризъм през цялата година, регулация, намира се непосредствено преди село Топола на 150м от пътя и бензиностанцията. В близост има всички необходими комуникации и връзки. Доброто му разположение и възможностите който предлага за финансиране по близкото разстояние до главния път го прави привлекателен за крайпътна гостилница. В близост до няколко голф игрища!
23.12.16 г., 14:54 homes.bg
500.0 м²
4 500,00 €

Земеделска земя, 40m 2 (продажба)

с.Селце, общ. Каварна
Земята се намира в с.Селце,обработва се от кооперацията на селото.Скица No 012019 в землището на с.Селце с ЕКАТТЕ 66113 община Каварна
18.12.16 г., 12:16 homes.bg
40.0 м²
100 000,00 лв

Парцел, 43000m 2 (продажба)

с.Камен Бряг, общ. Каварна
ИЗГОДНО!!! АТРАКТИВНО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ!!!Агенция "ВАРИАНТ М" продава парцел намиращ се на 200 метра от морето. В регулация, ток, вода. Намира се на главен път Каварна - Шабла. Подходящ за изграждане на вилно селище. "ВАРИАНТ М” извършва всички необходими юридически и технически проверки на имота, организира всички етапи на сделката до нейното финализиране с нотариално прехвърляне. Агенцията съдейства за отпускане на банков кредит при възможно най-добри условия за клиента, като избора на банка се определя спрямо нуждите и възможностите всеки клиент. “ВАРИАНТ М”, за собствено и това на своите клиенти улеснение, разполага с: – Кредитен отдел – за бързо, лесно и професионално обслужване на клиенти, нуждаещи се от жилищен, ипотечен или потребителски кредит, за закупуване на новото си жилище; – Юридически отдел – за обстоятелствено обследване на въпросните недвижими имоти предмет на бъдеща сделка, за наличието или липса на всякакъв вид тежести, като ипотеки, възбрани, запори и съдебни спорове; за изготвяне на всичките видове документи и договори необходими от самото начало на сделката до нейното финализиране под формата на нотариален акт или друг вид документ за собственост, предвиден от закона; – Строително ремонтен отдел – за удобство на нашите купувачи предлагаме отремонтиране на новите им жилища или завършването им “до ключ”. Код на обявата: 4089
17.12.16 г., 9:35 officespace.bg
475 900,00 €

Парцел КАВАРНА

КАВАРНА 35064.50.75
Недвижим имот, находящ се в гр.Каварна, община Каварна, Стопански двор Топ, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с иденитфикатор 35064.50.75, номер по предходен план: 308, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-32/27.02.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ от 10001 кв.м., по акт за собственост с площ от 10000 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, при съседи: 35064.50.76, 35064.50.99, 35064.50.96, 35064.50.118.
28.11.16 г., 19:37 targimot.com
10000.0 м²
274 032,00 лв

Парцел КАВАРНА

КАВАРНА 35064.50.76
Недвижим имот, находящ се в гр.Каварна, община Каварна, Стопански двор Топ, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален №35064.50.76, номер по предходен план: 307, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-32/27.02.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ от 9999 кв.м. по кадастрална скица, а по акт за собственост с площ от 10000 кв.м., при съседи: 35064.50.75, 35064.50.99, 35064.50.118, 35064.501.9959.
28.11.16 г., 19:35 targimot.com
10000.0 м²
274 032,00 лв

Парцел, 540m 2 (продажба)

Голф комплекс Трейшън клифс, общ. Каварна Петя Петрова
първа линия на уличната регулация на село Божурец, на път Е87. ток и вода от съседния парцел със стандартно включване, 17 Х 30,50 м са размерите. отстояния съседи за къщата - 3-3-4-5 м. плътност 60%, височина 10 м; кинт 1,2. трасиран. предстои фиксиране и на кладенец (ще се отрази върху цената). може и замяна за земя, подходяща за земеделие вторият парцел в съседното село топола, подробности при запитване.
24.11.16 г., 22:53 homes.bg
540.0 м²
7 392,00 €

Парцел, 721m 2 (продажба)

с.Топола, общ. Каварна
Предлагаме ви отличено дворно място в близост до центъра на с.Топола, с правоъгална форма за жилищно строителство. Разположено на втора линия от морето с лице на път, партида на ток, вода, септична яма. Параметри за строителство плътност 50%, кота корниз 7 м., кинт 1,2. В района има постоянно живеещи.
18.11.16 г., 11:19 officespace.bg
25 000,00 €

Парцел, 721m 2 (продажба)

с.Топола, общ. Каварна Веселин Начев
Предлагаме ви отличено дворно място в близост до центъра на с.Топола, с правоъгална форма за жилищно строителство. Разположено на втора линия от морето с лице на път, партида на ток, вода, септична яма. Параметри за строителство плътност 50%, кота корниз 7 м., кинт 1,2. В района има постоянно живеещи.
18.11.16 г., 7:45 homes.bg
721.0 м²
25 000,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба парцели в град Каварна
1 2 3 4 5