Парцел, 600m 2 (продажба)

гр.Долна Баня, общ. Долна Баня
Предлагаме парцел в тих и спокоен квартал на гр. Долна баня. Парцелът е с площ 600кв.м., разположен на две улици и с панорама към Рила планина. Ток, вода и канализация. На 75км от София и 15к.к. Боровец.
23.12.16 г., 17:31 officespace.bg
21 000,00 €

Парцел, 600m 2 (продажба)

гр.Долна Баня, общ. Долна Баня Стоян Спасов
Предлагаме парцел в тих и спокоен квартал на гр. Долна баня. Парцелът е с площ 600кв.м., разположен на две улици и с панорама към Рила планина. Ток, вода и канализация. На 75км от София и 15к.к. Боровец.
23.12.16 г., 17:29 homes.bg
600.0 м²
21 000,00 €

Парцел Долна Баня

Долна Баня гр.Долна баня, община Долна баня, област Софийска, местност Якъна
Поземлен имот №118084, находящ се в землището на гр.Долна баня, общ. Долна баня, обл. София, местност Яйкъна, ЕКАТТЕ 22006 с площ от 4.876 /четири хиляди осемстотин седемдесет и шест/ дка. с начин на трайно ползване: жилищна територия,който имот е образуван от имот с №118038, при граници и съседи: ПИ № 118085, ПИ № 118037, ПИ №000673. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания недвижим имот, от която да започне наддаването, е 46 295 лв. /четиридесет и шест хиляди двеста деветдесет и пет лева/. Всички желаещи да огледат продаваният недвижим имот могат да сторят това всеки делничен ден, през времетраенето на публичната продан, по местонахождението му землището на гр.Долна баня, община Долна баня, област Софийска, местност Якъна.
16.12.16 г., 19:36 targimot.com
4876.0 м²
46 295,00 лв

Парцел Долна Баня

Долна Баня гр.Долна баня , област Софийска, местност „Белата вода”
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ , с площ от 2.564 дка /два декара петстотин шестдесет и четири кв.м./,; в местността „ БЕЛАТА ВОДА", представляваща имот № 104054 /десет четиридесет петдесет; и четири / съгласно ПУП- план за застрояване с жилищни сгради на землището одобрен със; Заповед №РД-15-267/18.06.2007 год. на Кмета на община Долна баня, , при граници и съседи; на имота: имот № 104053-пасище, мера на „Анкор Пропертис„ АД ,землищна граница , имот; № 104055-пасище, мера на земи по чл.19от ЗСПЗЗ, имот № 000744-местен път на община; Долна баня, имот № 104023-пасище, мера на Павлинка Борисова Терзийска, имот № 104046-; пасище, мера на „Анкор Пропъртис” АД. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 25 620 лв. /двадесет и пет хиляди шестстотин и двадесет лева/. Всички желаещи да огледат продаваните недвижими имоти могат да сторят това всеки ден, през времетраенето на публичната продан, по местонахождението им, имотът по точка втора е в гр.Долна баня , област Софийска, местност „Белата вода”.
16.12.16 г., 19:29 targimot.com
2564.0 м²
25 620,00 лв

Парцел Долна Баня

Долна Баня гр.Долна баня , област Софийска, местност „Санър Дере”
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 7.886 дка /седем декара осемстотин осемдесет и шест кв. м./, в местността „САНЪР ДЕРЕ”, представляващ имот № 104046 /десет четиридесет четиридесет и шест/, съгласно ПУП- план за застрояване с жилищни сгради, одобрен със Заповед № РД-15-268/18.06.2007год. на Кмета на община Долна баня, при граници и съседи на имота: имот № 104053-пасище, мера на „Анкор Пропертис” АД, имот № 121011-пасище, мера на Мариана Тодорова Маркова, имот № 000744- местен път на Община Долна баня, имот № 104022- пасище, мера на Никола Митков Анев, имот № 104023- пасище, мера на Павлинка Борисова Терзийска и др., имот № 104054-пасище, мера на „Анкор Пропертис” АД. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 71 352 лв. /седемдесет и една хиляди триста петдесет и два лева /. Всички желаещи да огледат продаваните недвижими имоти, могат да сторят това всеки ден, през времетраенето на публичната продан, по местонахождението им, имотът по точка първа в гр.Долна баня , област Софийска, местност „Санър Дере”.
16.12.16 г., 19:28 targimot.com
7886.0 м²
71 352,00 лв

Парцел Долна Баня

Долна Баня гр.Долна баня , област Софийска, местност „Санър Дере”
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 7.886 дка /седем декара осемстотин осемдесет и шест кв. м./, в местността „САНЪР ДЕРЕ”, представляващ имот № 104046 /десет четиридесет четиридесет и шест/, съгласно ПУП- план за застрояване с жилищни сгради, одобрен със Заповед № РД-15-268/18.06.2007год. на Кмета на община Долна баня, при граници и съседи на имота: имот № 104053-пасище, мера на „Анкор Пропертис” АД, имот № 121011-пасище, мера на Мариана Тодорова Маркова, имот № 000744- местен път на Община Долна баня, имот № 104022- пасище, мера на Никола Митков Анев, имот № 104023- пасище, мера на Павлинка Борисова Терзийска и др., имот № 104054-пасище, мера на „Анкор Пропертис” АД. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 71 352 лв. /седемдесет и една хиляди триста петдесет и два лева /. Всички желаещи да огледат продаваните недвижими имоти, могат да сторят това всеки ден, през времетраенето на публичната продан, по местонахождението им, имотът по точка първа в гр.Долна баня , област Софийска, местност „Санър Дере”.
16.12.16 г., 18:27 targimot.com
7886.0 м²
71 352,00 лв

Парцел, 8979m 2 (продажба)

гр.Долна Баня, общ. Долна Баня Стоян Спасов
Парцел с площ 8979кв.м. с лице на главния път 80м. На 1км. от гр. Долна баня, посока к.к.Боровец. Парцелът е с ПУП-План за застрояване за жилищно и административно строителство и следните параметри за застрояване: Кинт = 0.2% Пзастр = 15% Позел=60%, 2 етажа/6 метра, свободно застрояване. Изглед към Рила планина. На 15км. от к.к. Боровец и 75 км от София.
1.12.16 г., 17:54 homes.bg
8979.0 м²
50 000,00 €

Парцел, 8225m 2 (продажба)

гр.Долна Баня, общ. Долна Баня Стоян Спасов
Предлагаме Ви парцел - земеделска земя, с право на промяна на статута за ползване, съгласно ОУП. Парцелът е с отлична локация и размери. Разположен е на пътя Костенец - Долна баня - Боровец, срещу летище /авиоцентър/ за леки самолети и до входа на голф игрище "Ибър" Долна баня. Парцелът е равен, с панорама към Рила. В непосредствена близост ток и вода.
24.11.16 г., 12:35 homes.bg
8225.0 м²
82 000,00 лв

Парцел, 895m 2 (продажба)

Голф комплекс ИБЪР, общ. Долна Баня
Продавам УПИ с площ от 895 кв. м. в центъра на курортен комплекс "Вили Костенец" с минерална вода. Административен адрес ул."Водопад" №6 /бивша вила на писателски кръг "Мисъл"/. Имотът се намира в непосредствена близост до Минералния басейн /през три адреса/, срещу парка на Минералната баня и на сто метра от Хотелски комплекс "Езерото" /откъм гърба на имота/. Парцелът е предназначен за строителство на курортно-рекреационен обект /СПА ЦЕНТЪР/. Имотът има техническа възможност за наемане чрез общинска концесия за ползване на минералната вода. Контакти на ***, 00359 888 212 998 имотът се намира на 5 км от голф комплекс ИБЪР
28.10.16 г., 3:14 homes.bg
895.0 м²
26 850,00 €

Парцел Долна Баня

Долна Баня гр. Долна баня, община Долна баня, област Софийска, в стопанския двор на бившето ТКЗС, в местността „Чакърово стопанство
1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 420.00 кв. м. /четиристотин и двадесет квадратни метра/, находящ се в землището на град Долна баня, Община Долна баня, Софийска област, съставляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-29 /парцел първи, отреден за имот номер двадесет и девет/ в квартал 3 /трети/ по плана на бившия стопански двор на бившето ТКЗС, в местността „Чакърово стопанство“, ведно с построената в имота ПОЛУМАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА /Цех за производство на фуражни смески/, със застроена площ от 215.00 кв. м. /двеста и петнадесет квадратни метра/, при граници на имота по скица: улица с о.т. 3-4, УПИ II - 30, зелена площ. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 21 280 лв. /двадесет и една хиляди двеста и осемдесет лева/. 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 350.00 кв. м /триста и петдесет квадратни метра/, находящ се в землището на град Долна баня, Община Долна баня, Софийска област; съставляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II - 30 /парцел втори, отреден за имот тридесети/ в квартал 3 /трети/ по плана на бившия стопански двор на бившето ТКЗС, в местността „Чакърово стопанство“, ведно с построената в имота ПОЛУМАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА /навес/, със застроена площ от 260.00 кв. м. /двеста и шестдесет квадратни метра/, при граници на имота по скица: улица от о.т 4-6, парцел /УПИ/ III, зелена площ, парцел /УПИ/ I. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 19 380 лв./ деветнадесет хиляди триста и осемдесет лева/. 3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 566.00 кв. м /петстотин шестдесет и шест квадратни метра/, находящ се в землището на град Долна баня, Община Долна баня, Софийска област, съставляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III - 31 /парцел трети, отреден за имот номер тридесет и едно/ в квартал 3 /трети/ по плана на бившия стопански двор на бившето ТКЗС, в местността „Чакърово стопанство“, ведно с построената в имота МАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА /фуражна кухня/, със застроена площ от 272.00 кв. м. /двеста седемдесет и два квадратни метра/, при граници на имота по скица: улица с о.т. 6-8, УПИ IV, УПИ II, зелена площ. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот , от която да започне наддаването е 26 905 лв./ двадесет и шест хиляди деветстотн и пет лева/. Всички желаещи да огледат продаваните недвижими имоти, могат да сторят това всеки ден през времетраенето на публичната продан, по местонахождението им в гр. Долна баня, община Долна баня, област Софийска, в стопанския двор на бившето ТКЗС, в местността „Чакърово стопанство, след предварително обаждане на тел: 0878 78-98-59.
24.10.16 г., 13:49 targimot.com
420.0 м²
21 280,00 лв

Парцел Долна Баня

Долна Баня гр.Долна баня, община Долна баня, област Софийска, местност Якъна
Поземлен имот №118084, находящ се в землището на гр.Долна баня, общ. Долна баня, обл. София, местност Яйкъна, ЕКАТТЕ 22006 с площ от 4.876 /четири хиляди осемстотин седемдесет и шест/ дка. с начин на трайно ползване: жилищна територия,който имот е образуван от имот с №118038, при граници и съседи: ПИ № 118085, ПИ № 118037, ПИ №000673. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания недвижим имот, от която да започне наддаването, е 51 436 лв. /петдесет и една хиляди четиристотин тридесет и шест лева/. Всички желаещи да огледат продаваният недвижим имот могат да сторят това всеки делничен ден, през времетраенето на публичната продан, по местонахождението му землището на гр.Долна баня, община Долна баня, област Софийска, местност Якъна.
24.10.16 г., 13:48 targimot.com
4876.0 м²
51 436,00 лв

Парцел Долна Баня

Долна Баня гр.Долна баня , област Софийска, местност „Санър Дере”
1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 7.886 дка /седем декара осемстотин осемдесет и шест кв. м./, в местността „САНЪР ДЕРЕ”,представляващ имот № 104046 /десет четиридесет четиридесет и шест/, съгласно ПУП- план за застрояване с жилищни сгради, одобрен със Заповед № РД-15-268/18.06.2007год. на Кмета на община Долна баня, при граници и съседи на имота: имот № 104053-пасище, мера на „Анкор Пропертис” АД, имот № 121011-пасище, мера на Мариана Тодорова Маркова, имот № 000744- местен път на Община Долна баня, имот № 104022- пасище, мера на Никола Митков Анев, имот № 104023- пасище, мера на Павлинка Борисова Терзийска и др., имот № 104054-пасище, мера на „Анкор Пропертис” АД. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 89 190 лв. /осемдесет и девет хиляди сто и деветдесет лева /. Всички желаещи да огледат продаваните недвижими имоти, могат да сторят това всеки ден, през времетраенето на публичната продан, по местонахождението им, имотът по точка първа в гр.Долна баня , област Софийска, местност „Санър Дере”.
24.10.16 г., 13:46 targimot.com
7886.0 м²
89 190,00 лв

Парцел Долна Баня

Долна Баня гр. Долна баня, община Долна баня, област Софийска, в стопанския двор на бившето ТКЗС, в местността „Чакърово стопанство"
1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 420.00 кв. м. /четиристотин и двадесет квадратни метра/, находящ се в землището на град Долна баня, Община Долна баня, Софийска област, съставляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-29 /парцел първи, отреден за имот номер двадесет и девет/ в квартал 3 /трети/ по плана на бившия стопански двор на бившето ТКЗС, в местността „Чакърово стопанство“, ведно с построената в имота ПОЛУМАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА /Цех за производство на фуражни смески/, със застроена площ от 215.00 кв. м. /двеста и петнадесет квадратни метра/, при граници на имота по скица: улица с о.т. 3-4, УПИ II - 30, зелена площ. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 21 280 лв. /двадесет и една хиляди двеста и осемдесет лева/. 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 350.00 кв. м /триста и петдесет квадратни метра/, находящ се в землището на град Долна баня, Община Долна баня, Софийска област; съставляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II - 30 /парцел втори, отреден за имот тридесети/ в квартал 3 /трети/ по плана на бившия стопански двор на бившето ТКЗС, в местността „Чакърово стопанство“, ведно с построената в имота ПОЛУМАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА /навес/, със застроена площ от 260.00 кв. м. /двеста и шестдесет квадратни метра/, при граници на имота по скица: улица от о.т 4-6, парцел /УПИ/ III, зелена площ, парцел /УПИ/ I. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 19 380 лв./ деветнадесет хиляди триста и осемдесет лева/. 3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 566.00 кв. м /петстотин шестдесет и шест квадратни метра/, находящ се в землището на град Долна баня, Община Долна баня, Софийска област, съставляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III - 31 /парцел трети, отреден за имот номер тридесет и едно/ в квартал 3 /трети/ по плана на бившия стопански двор на бившето ТКЗС, в местността „Чакърово стопанство“, ведно с построената в имота МАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА /фуражна кухня/, със застроена площ от 272.00 кв. м. /двеста седемдесет и два квадратни метра/, при граници на имота по скица: улица с о.т. 6-8, УПИ IV, УПИ II, зелена площ. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот , от която да започне наддаването е 26 905 лв./ двадесет и шест хиляди деветстотн и пет лева/. Всички желаещи да огледат продаваните недвижими имоти, могат да сторят това всеки ден през времетраенето на публичната продан, по местонахождението им в гр. Долна баня, община Долна баня, област Софийска, в стопанския двор на бившето ТКЗС, в местността „Чакърово стопанство, след предварително обаждане на тел: 0878 78-98-59.
24.10.16 г., 13:46 targimot.com
350.0 м²
19 380,00 лв

Парцел Долна Баня

Долна Баня гр. Долна баня, община Долна баня, област Софийска, в стопанския двор на бившето ТКЗС, в местността „Чакърово стопанство"
1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 420.00 кв. м. /четиристотин и двадесет квадратни метра/, находящ се в землището на град Долна баня, Община Долна баня, Софийска област, съставляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-29 /парцел първи, отреден за имот номер двадесет и девет/ в квартал 3 /трети/ по плана на бившия стопански двор на бившето ТКЗС, в местността „Чакърово стопанство“, ведно с построената в имота ПОЛУМАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА /Цех за производство на фуражни смески/, със застроена площ от 215.00 кв. м. /двеста и петнадесет квадратни метра/, при граници на имота по скица: улица с о.т. 3-4, УПИ II - 30, зелена площ. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 21 280 лв. /двадесет и една хиляди двеста и осемдесет лева/. 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 350.00 кв. м /триста и петдесет квадратни метра/, находящ се в землището на град Долна баня, Община Долна баня, Софийска област; съставляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II - 30 /парцел втори, отреден за имот тридесети/ в квартал 3 /трети/ по плана на бившия стопански двор на бившето ТКЗС, в местността „Чакърово стопанство“, ведно с построената в имота ПОЛУМАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА /навес/, със застроена площ от 260.00 кв. м. /двеста и шестдесет квадратни метра/, при граници на имота по скица: улица от о.т 4-6, парцел /УПИ/ III, зелена площ, парцел /УПИ/ I. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 19 380 лв./ деветнадесет хиляди триста и осемдесет лева/. 3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 566.00 кв. м /петстотин шестдесет и шест квадратни метра/, находящ се в землището на град Долна баня, Община Долна баня, Софийска област, съставляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III - 31 /парцел трети, отреден за имот номер тридесет и едно/ в квартал 3 /трети/ по плана на бившия стопански двор на бившето ТКЗС, в местността „Чакърово стопанство“, ведно с построената в имота МАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА /фуражна кухня/, със застроена площ от 272.00 кв. м. /двеста седемдесет и два квадратни метра/, при граници на имота по скица: улица с о.т. 6-8, УПИ IV, УПИ II, зелена площ. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот , от която да започне наддаването е 26 905 лв./ двадесет и шест хиляди деветстотн и пет лева/. Всички желаещи да огледат продаваните недвижими имоти, могат да сторят това всеки ден през времетраенето на публичната продан, по местонахождението им в гр. Долна баня, община Долна баня, област Софийска, в стопанския двор на бившето ТКЗС, в местността „Чакърово стопанство, след предварително обаждане на тел: 0878 78-98-59.
24.10.16 г., 13:43 targimot.com
566.0 м²
26 905,00 лв

Парцел Долна Баня

Долна Баня гр.Долна баня ,област Софийска, местност „Белата вода”
2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ , с площ от 2.564 дка /два декара петстотин шестдесет и четири кв.м./,; в местността „ БЕЛАТА ВОДА", представляваща имот № 104054 /десет четиридесет петдесет; и четири / съгласно ПУП- план за застрояване с жилищни сгради на землището одобрен със; Заповед №РД-15-267/18.06.2007 год. на Кмета на община Долна баня, , при граници и съседи; на имота: имот № 104053-пасище, мера на „Анкор Пропертис„ АД ,землищна граница , имот; № 104055-пасище, мера на земи по чл.19от ЗСПЗЗ, имот № 000744-местен път на община; Долна баня, имот № 104023-пасище, мера на Павлинка Борисова Терзийска, имот № 104046-; пасище, мера на „Анкор Пропъртис” АД. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 32 025 лв. /тридесет и две хиляди двадесет и пет лева/. Всички желаещи да огледат продаваните недвижими имоти могат да сторят това всеки ден, през времетраенето на публичната продан, по местонахождението им, имотът по точка втора в гр.Долна баня ,област Софийска, местност „Белата вода”.
24.10.16 г., 13:43 targimot.com
2564.0 м²
32 025,00 лв

Парцел, 8225m 2 (продажба)

гр.Долна Баня, общ. Долна Баня
Предлагаме Ви парцел - земеделска земя, с право на промяна на статута за ползване, съгласно ОУП. Парцелът е с отлична локация и размери. Разположен е на пътя Костенец - Долна баня - Боровец, срещу летище /авиоцентър/ за леки самолети и до входа на голф игрище "Ибър" Долна баня. Парцелът е равен, с панорама към Рила. В непосредствена близост ток и вода.
17.08.16 г., 10:41 officespace.bg
82 000,00 лв

Парцел, 895m 2 (продажба)

Голф комплекс ИБЪР, общ. Долна Баня
Продавам УПИ с площ от 895 кв. м. в центъра на курортен комплекс "Вили Костенец" с минерална вода. Административен адрес ул."Водопад" №6 /бивша вила на писателски кръг "Мисъл"/. Имотът се намира в непосредствена близост до Минералния басейн /през три адреса/, срещу парка на Минералната баня и на сто метра от Хотелски комплекс "Езерото" /откъм гърба на имота/. Парцелът е предназначен за строителство на курортно-рекреационен обект /СПА ЦЕНТЪР/. Имотът има техническа възможност за наемане чрез общинска концесия за ползване на минералната вода. Контакти на ***, 00359 888 212 998 имотът се намира на 5 км от голф комплекс ИБЪР
5.08.16 г., 5:05 officespace.bg
26 850,00 €

Земеделска земя, 13000m 2 (продажба)

Голф комплекс ИБЪР, общ. Долна Баня
Земеделски имот между Долна баня и Костенец, в близост до Голф клуб Ибър и летище. Терена е равен. Възможен е бартер. За повече информация и огледи: Енчо Коринов - 0878/939-878.
15.07.16 г., 23:06 officespace.bg
105 000,00 лв

Парцел, 620m 2 (продажба)

гр.Долна Баня, общ. Долна Баня
Парцел в регулация, 620кв.м. В тих и спокоен квартал. Път, ток, вода, канализация. На 200м от главен път. Панорама към Рила. Продават се и съседните парцели.тел: 0884517322, 0886889355
15.07.16 г., 20:37 officespace.bg
15 000,00 €

Парцел, 900m 2 (продажба)

гр.Долна Баня, общ. Долна Баня
#588 - Намира в курорт Долна баня. Tок, вода, граничи с гора. В парцелът има изградено дървено бунгало 35кв.м. Изглед към Рила и Средна гора. тел.:0886889355, 0884517322
15.07.16 г., 20:10 officespace.bg
25 000,00 €

Парцел, 1264m 2 (продажба)

гр.Долна Баня, общ. Долна Баня
Намира в курорт Долна баня. На асфалтов път, ток, вода. В парцелът има стопанска сграда. Изглед към Рила и Средна гора. тел.:0886889355 0884517322
15.07.16 г., 20:10 officespace.bg
25 000,00 €

Парцел, 700m 2 (продажба)

гр.Долна Баня, общ. Долна Баня
Парцел 700кв.м. с дървено бунгало 25кв.м. и овощни дървета. Тих и спокоен квартал, с ток, вода и канализация. На локално платно на главната улица. В близост до минералните басейни. Панорама към Рила планина. На 75км от София и 15км от к.к.Боровец.
15.07.16 г., 20:10 officespace.bg
15 000,00 €

Парцел, 507m 2 (продажба)

гр.Долна Баня, общ. Долна Баня
#594 - Тих, спокоен квартал, на 300м. от пътя Костенец - Долна баня - Боровец. Tок, вода, канализация. Изглед към Рила и Средна гора. тел.:0886889355 0884517322,
15.07.16 г., 18:58 officespace.bg
25 000,00 лв

Парцел, 546m 2 (продажба)

гр.Долна Баня, общ. Долна Баня
Регулиран парцел с площ 546кв.м., намиращ се в тих и спокоен квартал. Асфалтов път, ток, вода и канализация. Панорама към Рила планина. На 75км. от София и 18км. от к.к.Боровец.
15.07.16 г., 18:58 officespace.bg
16 000,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба парцели в град Долна баня
1 2 3