Парцел Две могили

Две могили ИД 06-2015 - УЛ. "ЧЕРНО МОРЕ" 2
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20184.1.1569 /две нула осем четири точка едно точка едно пет шест/ с площ 1357 /хиляда триста петдесет и седем/ кв.м., находящ се в гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе, ул. Черно море№2/две/, трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване / 10 м/, номер по предходен план - кв. 18 /осемнадесет/ , парцел III - 1569 / три римско тире хиляда петстотин шестдесет и девет арабско/ при съседи : 20184.1.1570 / две нула едно осем четири точка едно точка едно пет седем нула/, 20184.1.2369 /две нула едно осем четири точка едно точка две три шест девет /, 20184.1.2809/ две нула едно осем четири точка едно точка две осем нула девет/ , 20184.1.2813 / две нула едно осем четири точка едно точка две осем едно три/, заедно със сгради, които попадат върху имота - сграда за търговия с идентификатор 20184.1.1569.1 / две нула едно осем четири точка едно точка едно пет шест девет точка едно/със застроена площ 8 /осем/ кв.м. на един етаж, съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ, а по нот.акт - УПИ I / едно римско/ в квартал 127 /сто двадесет и седем / по плана на гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе, ул. Черно море №2 / две/ с площ 3047 /три хиляди четиридесет и седем/ кв.м. , заедно с построена в него масивна двуетажна жилищна сграда /бившо общежитие/ с площ 254 /двеста петдесет и четири/ кв.м., при съседи : УПИ IV /четири римско/ , УПИ III /три римско/, УПИ II /две римско/. НАЧАЛНА ЦЕНА 42 750.00лв. /представляваща 75% от оценката на имота, която е в размер на 57 000.00 лв./
31.10.16 г., 17:36 targimot.com
1357.0 м²
42 750,00 лв
Предишни търгове на този имот
30.10.16 г., 2:51 targimot.com
5800.0 м²
4 350,00 лв
1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20184.35.14 /двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, тридесет и пет, точка, четиринадесет/; адрес на поземления имот: гр. Две могили, местност ПУНГАРЛЪКА; площ: 3899 кв.м. /три хиляди осемстотин деветдесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Нива; стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 035014; съседи: 20184.35.15, 20184.35.91, 20184.35.13, 20184.35.6. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 3 000 лв. 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20184.73.6 /двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, седемдесет и три, точка, шест/; адрес на поземления имот: гр. Две могили, местност ДРЯНА; площ: 3700 кв.м. /три хиляди и седемстотин квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Нива; стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 073006; съседи: 20184.73.7, 20184.73.70, 20184.73.69, 20184.73.4, 20184.77.350. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 2 850 лв. 3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20184.51.72 /двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, петдесет и едно, точка, седемдесет и две/; адрес на поземления имот: гр. Две могили, местност УВАТА; площ: 5800 кв.м. /пет хиляди и осемстотин квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Нива; стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 051072; съседи: 20184.51.76, 20184.51.40, 20184.51.70, 20184.51.69. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 4 350 лв.
30.10.16 г., 2:51 targimot.com
3700.0 м²
2 850,00 лв
1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20184.35.14 /двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, тридесет и пет, точка, четиринадесет/; адрес на поземления имот: гр. Две могили, местност ПУНГАРЛЪКА; площ: 3899 кв.м. /три хиляди осемстотин деветдесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Нива; стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 035014; съседи: 20184.35.15, 20184.35.91, 20184.35.13, 20184.35.6. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 3 000 лв. 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20184.73.6 /двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, седемдесет и три, точка, шест/; адрес на поземления имот: гр. Две могили, местност ДРЯНА; площ: 3700 кв.м. /три хиляди и седемстотин квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Нива; стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 073006; съседи: 20184.73.7, 20184.73.70, 20184.73.69, 20184.73.4, 20184.77.350. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 2 850 лв. 3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20184.51.72 /двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, петдесет и едно, точка, седемдесет и две/; адрес на поземления имот: гр. Две могили, местност УВАТА; площ: 5800 кв.м. /пет хиляди и осемстотин квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Нива; стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 051072; съседи: 20184.51.76, 20184.51.40, 20184.51.70, 20184.51.69. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 4 350 лв.
30.10.16 г., 2:51 targimot.com
3899.0 м²
3 000,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба парцели в град Две могили

Земеделска земя Могилино

Могилино МЕСТНОСТ КОДЖА ДАА - ИД 860/2014 .
ИМОТ № 135048 /едно три пет нула четири осем/, по КВС на землището на село Могилино, общ. Две могили, обл. Русе, целия ... 17 ч. за огледи на имота. Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да ... подава писменото си предложение с квитанция за внесен задатък в запечатан плик в регистратурата на Районен съд Бяла.
12.01.17 г., 18:15 targimot.com
15000.0 м²
12 375,00 лв
, общ.Лясковец, общ.Сухиндол! -обл. РУСЕ– общ. Бяла, Ценово, Ветово, Две могили, Борово, Русе, Сливо поле, Иваново! Плащаме в брой ... пред Нотариус или по банков път ! За големи парцели цена по договаряне! Изготвяме нужните на документи ! Компетентно
11.01.17 г., 12:10 obiava.biz
1 300,00 лв

Къща Две могили

Две могили УЛ. ЧЕРНО МОРЕ №2, ИД № 6/2015
триста петдесет и седем/ кв.м., находящ се в гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе, ул. Черно море№2/две/, трайно ... - сграда за търговия с идентификатор 20184.1.1569.1 / две нула едно осем четири точка едно точка едно пет шест девет ... нот.акт - УПИ I / едно римско/ в квартал 127 /сто двадесет и седем / по плана на гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе
5.01.17 г., 4:40 targimot.com
1357.0 м²
34 200,00 лв
област РУСЕ!– Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ и части от неделени имоти в общ. Бяла, Ценово, Ветово, Две могили, Борово, Русе ... , Сливо поле, Иваново!НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ ! Плащаме в брой или по банков път! Изготвяме нужните документи за финализиране на
27.12.16 г., 12:02 obiava.biz
1 200,00 лв
! -обл. РУСЕ– общ. Бяла, Ценово, Ветово, Две могили, Борово, Русе, Сливо поле, Иваново! Плащаме в брой пред Нотариус или
27.12.16 г., 12:02 obiava.biz
1 200,00 лв
– общ.Бяла, Ценово, Борово, Сливо поле, Русе, Иваново, Ветово, Две могили! Плащане в брой или по банков път! Изготвяме нужните ... документи за финализиране на сделката пред НОТАРИУС! Компетентно правно обслужване при покупко-продажбата! 0887512663
27.12.16 г., 12:01 obiava.biz
1 200,00 лв

Етаж от къща ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН ул. „Стоян Михайловски“ № 30а
квадратни метра/, III - трета категория, парцел 22 /двадесет и две/ от масив № 87 /осемдесет и седем /, съставляващ имот ... № 087022 /осемдесет и седем хиляди двадесет и две / по плана за земеразделяне,при граници и съседи: лозе № 087001 на н-ци на ... , осемдесет и седем хиляди и две/ - при първоначална цена –2 235 лева Тежести за имота: възбрана том 3, акт №169/2015г
21.12.16 г., 21:36 targimot.com
99.0 м²
50 700,00 лв

Земеделска земя Тученица

Тученица местност “Бодевски връх”
квадратни метра/, III - трета категория, парцел 22 /двадесет и две/ от масив № 87 /осемдесет и седем /, съставляващ имот ... № 087022 /осемдесет и седем хиляди двадесет и две / по плана за земеразделяне,при граници и съседи: лозе № 087001 на н-ци на ... , осемдесет и седем хиляди и две/ - при първоначална цена –2 235 лева Тежести за имота: възбрана том 3, акт №169/2015г
21.12.16 г., 20:08 targimot.com
3551.0 м²
2 235,00 лв

Земеделска земя Тученица

Тученица местност “Три могили
квадратни метра/, III - трета категория, парцел 22 /двадесет и две/ от масив № 87 /осемдесет и седем /, съставляващ имот ... № 087022 /осемдесет и седем хиляди двадесет и две / по плана за земеразделяне,при граници и съседи: лозе № 087001 на н-ци на ... , осемдесет и седем хиляди и две/ - при първоначална цена –2 235 лева Тежести за имота: възбрана том 3, акт №169/2015г
21.12.16 г., 20:07 targimot.com
1200.0 м²
1 023,00 лв

Земеделска земя Тученица

Тученица местност “Върба”
квадратни метра/, III - трета категория, парцел 22 /двадесет и две/ от масив № 87 /осемдесет и седем /, съставляващ имот ... № 087022 /осемдесет и седем хиляди двадесет и две / по плана за земеразделяне,при граници и съседи: лозе № 087001 на н-ци на ... , осемдесет и седем хиляди и две/ - при първоначална цена –2 235 лева Тежести за имота: възбрана том 3, акт №169/2015г
21.12.16 г., 20:05 targimot.com
2301.0 м²
1 448,00 лв

Земеделска земя Тученица

Тученица местност “Черешовица”
квадратни метра/, III - трета категория, парцел 22 /двадесет и две/ от масив № 87 /осемдесет и седем /, съставляващ имот ... № 087022 /осемдесет и седем хиляди двадесет и две / по плана за земеразделяне,при граници и съседи: лозе № 087001 на н-ци на ... , осемдесет и седем хиляди и две/ - при първоначална цена –2 235 лева Тежести за имота: възбрана том 3, акт №169/2015г
21.12.16 г., 20:03 targimot.com
2301.0 м²
1 448,00 лв
, общ.Лясковец, общ.Сухиндол! -обл. РУСЕ– общ. Бяла, Ценово, Ветово, Две могили, Борово, Русе, Сливо поле, Иваново! Плащаме в брой ... пред Нотариус или по банков път ! За големи парцели цена по договаряне! Изготвяме нужните на документи ! Компетентно
16.12.16 г., 3:25 obiava.biz
1 300,00 лв

Парцел Каран Върбовка

Каран Върбовка ИД 202-2012-"ХАН КРУМ" 25
½ ид.ч. от недвижим имот, представляващ УПИ ІХ–115, кв.16, с площ 1320 кв.м., находящ се в с.Каран Върбовка, Общ. Две ... Могили, обл. Русе, ул.“Хан Крум“ №25 заедно с построените в него Полумасивна жилищна сграда с площ 80 кв.м., и Паянтова
9.11.16 г., 13:15 targimot.com
1320.0 м²
1 575,00 лв

Парцел Каран Върбовка

Каран Върбовка ИД 202-2012-УЛ. "ХАН КРУМ" 25
½ ид.ч. от недвижим имот, представляващ УПИ ІХ–115, кв.16, с площ 1320 кв.м., находящ се в с.Каран Върбовка, Общ. Две ... Могили, обл. Русе, ул.“Хан Крум“ №25 заедно с построените в него Полумасивна жилищна сграда с площ 80 кв.м., и Паянтова
31.10.16 г., 17:36 targimot.com
1320.0 м²
1 575,00 лв
Имотът се намира до 'Ветеринарната клиника'.В общ парцел с площ от 1180 кв.м,са построени две самостоятелни двуетажни ... спални.Втората къща се състои от:ет.1-кухня с трапезария,две спални,избено помещение,ет.2-три спални,килер.Към имота има гараж,селскостопански построики,голям двор.
14.10.16 г., 12:17 bazar.bg
150.0 м²
35 000,00 лв
Имотът се намира до 'Ветеринарната клиника'.В общ парцел с площ от 1180 кв.м,са построени две самостоятелни двуетажни ... спални.Втората къща се състои от:ет.1-кухня с трапезария,две спални,избено помещение,ет.2-три спални,килер.Към имота има гараж,селскостопански построики,голям двор.
12.09.16 г., 15:19 bazar.bg
150.0 м²
35 000,00 лв