49 м²
52,800 лв
2018-1-3
МАГАЗИН ЗА ОБЛЕКЛО, с обща застроена площ от 84.48 кв. м., състоящ се по архитектурен проект от: магазин 1, ветробан 8, склад 3, мивка 6, WC 7, с обща застроена площ от 49.48 кв. м. и склад 4 и склад 5 с обща застроена площ от 35.00 кв. м., ведно с прилежащите части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, находящ се на партерен етаж в четириетажна сграда, изградена върху петно 2 в източната част на Урегулиран поземлен имот парцел , имот с планоснимачен номер 5270 от квартал 253 по сега действащия план на гр. Гоце Делчев, утвърден със Заповед 32/1992 год. и изменен със Заповед 1270/1999 год. на Кмета на Общината с площ за целия имот от 509 кв.м. и с идентификатор 17395.501.3211 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев. Имотът не е въведен в експлоатация. Подовата настилка е изравнителна циментова замазка, а стените са на мазилка. Санитарните възли са с прекарана ВиК инсталация но са на тухла по стени. Монтирана е фасадна алуминиева бяла дограма. Имотът се намира в широкия център на гр. Гоце Делчев, ул. Пейо Яворов в непосредствена близост до ж.к. ЮГ , а също така и до пазара, магазини и заведения. Сградата, в която се намира имота е с монолитна стоманобетонна носеща конструкция и преградни и оградни тухлени стени, състояща се от магазинен етаж и четири жилищни етажа. Покривът е дървен скатен с керемиди. Сградата е с изолация и минерална мазилка отвън. Имотът се продава на публична продан за периода от 02.01.2018г. до 02.02.2018г. с начална цена 52 800 лева. Телефон за контакт: 02/4037979 Линк към регистъра на публичните продани: ***
Ощеbazar.bg

Магазин ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. ”Дунав”
161 м²
124,000 лв
2017-12-29
Предмет на публичната продан са: 1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 17395.501.2563.2.27 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. „Дунав”, ет.0, самостоятелният обект се намира в сграда 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.2563, предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1 (едно), посочена в документа площ: 161.27 кв. м. (сто шестдесет и едно цяло и двадесет и седем квадратни метра), ниво: 1 (едно), съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 17395.501.2563.2.29, 17395.501.2563.2.28, под обекта: 17395.501.2563.2.33, 17395.501.2563.2.32, 17395.501.2563.2.31, 17395.501.2563.2.30, над обекта: 17395.501.2563.2.6, 17395.501.2563.2.2, 17395.501.2563.2.1, изграден върху : съгласно договор за покупко – продажба на общински недвижим имот по реда на ЗППДОбП, представляващ общински недвижим имот – частна собственост представляващ обект „Градски плаж”, а именно: дворно място, съставляващо парцел IV /четвърти/, имот планоснимачен номер 2567 /две хиляди петстотин шестдесет и седем/, в квартал 177 /сто седемдесет и седми/ , а по ипотека построен върху парцел IV /четвърти/, имот планоснимачен номер 2567 /две хиляди петстотин шестдесет и седем/ , квартал 255 /двеста петдесет и пети/ , утвърден със заповед № 32 от 1992 год. и изменен със заповеди № 1925/2000 год. и заповед № 491/2005 год на кмета на Община Гоце Делчев, с площ за урегулирания парцел от 8602 /осем хиляди шестстотин и два/ квадратни метра, при съседи за парцела: от север – бензиностанция и ул „Дунав”, от юг – градска река, от изток – парцели XIII, XVII, XVIII, XIX, XX и XXI /тринадесети, седемнадесети, осемнадесети, деветнадесети, двадесети и двадесет и първи/ всичките в квартал 225 /двеста двадесет и пети/ по плана на гр. Гоце Делчев, и от запад – улица, ведно с плувен басейн със застроена площ от 1122 /хиляда сто двадесет и два/ квадратни метра, и ведно със тоалетни със застроена площ от 62 /шестдесет и два квадратни метра/ . 2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 17395.501.2563.2.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. „Дунав”, ет.0, самостоятелният обект се намира в сграда 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.2563, предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1 (едно), посочена в документа площ: 123.93 кв. м. (сто двадесет и три цяло и деветдесет и три квадратни метра), ниво: 1 (едно), съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 17395.501.2563.2.27, 17395.501.2563.2.29 под обекта: 17395.501.2563.2.35, 17395.501.2563.2.34, 17395.501.2563.2.33, над обекта: 17395.501.2563.2.4, 17395.501.2563.2.3, 17395.501.2563.2.2, съгласно договор за покупко – продажба на общински недвижим имот по реда на ЗППДОбП, представляващ общински недвижим имот – частна собственост представляващ обект „Градски плаж”, а именно: дворно място, съставляващо парцел IV /четвърти/, имот планоснимачен номер 2567 /две хиляди петстотин шестдесет и седем/, в квартал 177 /сто седемдесет и седми/ , а по ипотека построен върху парцел IV /четвърти/, имот планоснимачен номер 2567 /две хиляди петстотин шестдесет и седем/ , квартал 255 /двеста петдесет и пети/ , утвърден със заповед № 32 от 1992 год. и изменен със заповеди № 1925/2000 год. и заповед № 491/2005 год на кмета на Община Гоце Делчев , с площ за урегулирания парцел от 8602 /осем хиляди шестстотин и два/ квадратни метра, при съседи за парцела: от север – бензиностанция и ул „Дунав”, от юг – градска река, от изток – парцели XIII, XVII, XVIII, XIX, XX и XXI /тринадесети, седемнадесети, осемнадесети, деветнадесети, двадесети и двадесет и първи/ всичките в квартал 225 /двеста двадесет и пети/ по плана на гр. Гоце Делчев, и от запад – улица, ведно с плувен басейн със застроена площ от 1122 /хиляда сто двадесет и два/ квадратни метра, и ведно с тоалетни със застроена площ от 62 /шестдесет и два квадратни метра/. Жилищната сграда, в която се намират е изградена през 2007 г. по системата на монолитното строителство. Имотът е разположен в трета градска зона на гр. Гоце Делчев. В партерния етаж са разположени три търговски обекта – единият магазин с идент. 17395.501.2563.2.28 е разположен по южната фасада на сградата, а другият магазин с идент. 17395.501.2563.2.28 – по западната фасада. И двата обекта са на едно и също ниво на степен на завършеност – изпълнена мазилка по стени, без латека, без настилка. Обособени са санитарните помещения, но са на тухла – няма изпълнена настилка и облицовка, а само ВиВ първи етап. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Гоце Делчев, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Ощеtargimot.com

Магазин ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул.”Пейо Яворов”
84 м²
52,800 лв
2017-12-29
Предмет на публичната продан е МАГАЗИН ЗА ОБЛЕКЛО, с обща застроена площ от 84.48 кв. м. /осемдесет и четири цяло и четиридесет и осем стотни квадратни метра/, състоящ се по архитектурен проект от: магазин № 1, ветробан № 8, склад № 3, мивка № 6, WC № 7, с обща застроена площ от 49.48 кв. м. /четиридесет и девет цяло и четиридесет и осем стотни квадратни метра/ и склад № 4 и склад № 5 с обща застроена площ от 35.00 кв. м. /тридесет и пет квадратни метра/, ведно с прилежащите части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, находящ се на партерен етаж състоящ се от магазин, три складови помещения, санитарен възел , коридор и стълбище с обща площ от 104.00 кв.м., построена в четириетажна сграда, изградена върху петно № 2 /две/ в източната част на Урегулиран поземлен имот парцел ІІІ /трети/, имот с планоснимачен номер 5270 /пет хиляди двеста и седемдесет/ от квартал 253 /двеста петдесет и трети/ по сега действащия план на гр. Гоце Делчев, утвърден със Заповед № 32/1992 год. и изменен със Заповед № 1270/1999 год. на Кмета на Общината с площ за целия имот от 509 кв.м. /петстотин и девет квадратни метра/, при съседи на същия по нотариален акт: от север-улица, от изток-наследници на Халил Юручев, от запад-наследници на Георги Лангов и от юг-наследници на Никола Дакатлиев, при съседи за същия имот по скица изх.№ 365/04.04.2008 год., издадена от Общинска администрация гр. Гоце Делчев: от изток-УПИ парцел ІV, от запад – УПИ парцел ІІ, от север - улица, от юг - УПИ парцел ІХ на Кмета на Общината, която сграда съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, одобрени със заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК е с идентификатор 17395.501.3211.2, изградена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.3211 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, одобрени със заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК с адерс на поземления имот гр. Гоце Делчев, ул.”Пейо Яворов” с площ за имота от 510 кв.м. /петстотин и десет квадратни метра/, предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, номер по предходен план: 3211, квартал 253, парцел ІІІ, при съседи : 17395.501.3213, 17395.501.3212, 17395.501.3209, 17395.501.9237. Сградата, в която се намира имота е с монолитна стоманобетонна носеща конструкция и преградни и оградни тухлени стени, състояща се от магазинен етаж и четири жилищни етажа. Покривът е дървен – скатен с керемиди. Сградата е с изолация и минерална мазилка от вън. Партерният етаж се състои от магазин, три складови помещения, санитарен възел, коридор и стълбище и е със застроена площ от 104 кв.м, като обекта на оценка включва описаните помещения без стълбищната клетка и коридора, обслужващи жилищната част на сградата и разделящи описаните по-горе помещения като магазин № 1, ветробран № 8, склад № 3, мивка № 6, WC № 7, с обща застроена площ от 49.48 кв. м. С подход откъм предната улична фасада на сградата, както и склад № 4, и склад № 5 с обща застроена площ от 35.00 кв.м с подход откъм задната фасада на сградата. Така обособените две площи съответно от 49.48 кв. м и 35.00 кв.м са разделени от коридора, обслужващ жилищната част на сградата. Подовата настилка е изравнителна циментова замазка, а стените са на мазилка. Санитарните възли са с прекарана ВиК инсталация но са на тухла по стени. Монтирана е фасадна алуминиева бяла дограма, но вътрешни врати не се монтирани. Имотът не е въведен в експлоатация. Имотът се намира в широкия център на гр. Гоце Делчев, в непосредствена близост до ж. к. „ЮГ”, а също така и до пазара, магазини и заведения. Районът е с напълно изградена инженерна инфраструктура. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Гоце Делчев, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Ощеtargimot.com

Магазин ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул.”Пейо Яворов”
84 м²
52,800 лв
2017-12-29
Предмет на публичната продан е МАГАЗИН ЗА ОБЛЕКЛО, с обща застроена площ от 84.48 кв. м. /осемдесет и четири цяло и четиридесет и осем стотни квадратни метра/, състоящ се по архитектурен проект от: магазин № 1, ветробан № 8, склад № 3, мивка № 6, WC № 7, с обща застроена площ от 49.48 кв. м. /четиридесет и девет цяло и четиридесет и осем стотни квадратни метра/ и склад № 4 и склад № 5 с обща застроена площ от 35.00 кв. м. /тридесет и пет квадратни метра/, ведно с прилежащите части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, находящ се на партерен етаж състоящ се от магазин, три складови помещения, санитарен възел , коридор и стълбище с обща площ от 104.00 кв.м., построена в четириетажна сграда, изградена върху петно № 2 /две/ в източната част на Урегулиран поземлен имот парцел ІІІ /трети/, имот с планоснимачен номер 5270 /пет хиляди двеста и седемдесет/ от квартал 253 /двеста петдесет и трети/ по сега действащия план на гр. Гоце Делчев, утвърден със Заповед № 32/1992 год. и изменен със Заповед № 1270/1999 год. на Кмета на Общината с площ за целия имот от 509 кв.м. /петстотин и девет квадратни метра/, при съседи на същия по нотариален акт: от север-улица, от изток-наследници на Халил Юручев, от запад-наследници на Георги Лангов и от юг-наследници на Никола Дакатлиев, при съседи за същия имот по скица изх.№ 365/04.04.2008 год., издадена от Общинска администрация гр. Гоце Делчев: от изток-УПИ парцел ІV, от запад – УПИ парцел ІІ, от север - улица, от юг - УПИ парцел ІХ на Кмета на Общината, която сграда съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, одобрени със заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК е с идентификатор 17395.501.3211.2, изградена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.3211 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, одобрени със заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК с адерс на поземления имот гр. Гоце Делчев, ул.”Пейо Яворов” с площ за имота от 510 кв.м. /петстотин и десет квадратни метра/, предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, номер по предходен план: 3211, квартал 253, парцел ІІІ, при съседи : 17395.501.3213, 17395.501.3212, 17395.501.3209, 17395.501.9237. Сградата, в която се намира имота е с монолитна стоманобетонна носеща конструкция и преградни и оградни тухлени стени, състояща се от магазинен етаж и четири жилищни етажа. Покривът е дървен – скатен с керемиди. Сградата е с изолация и минерална мазилка от вън. Партерният етаж се състои от магазин, три складови помещения, санитарен възел, коридор и стълбище и е със застроена площ от 104 кв.м, като обекта на оценка включва описаните помещения без стълбищната клетка и коридора, обслужващи жилищната част на сградата и разделящи описаните по-горе помещения като магазин № 1, ветробран № 8, склад № 3, мивка № 6, WC № 7, с обща застроена площ от 49.48 кв. м. С подход откъм предната улична фасада на сградата, както и склад № 4, и склад № 5 с обща застроена площ от 35.00 кв.м с подход откъм задната фасада на сградата. Така обособените две площи съответно от 49.48 кв. м и 35.00 кв.м са разделени от коридора, обслужващ жилищната част на сградата. Подовата настилка е изравнителна циментова замазка, а стените са на мазилка. Санитарните възли са с прекарана ВиК инсталация но са на тухла по стени. Монтирана е фасадна алуминиева бяла дограма, но вътрешни врати не се монтирани. Имотът не е въведен в експлоатация. Имотът се намира в широкия център на гр. Гоце Делчев, в непосредствена близост до ж. к. „ЮГ”, а също така и до пазара, магазини и заведения. Районът е с напълно изградена инженерна инфраструктура. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Гоце Делчев, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Ощеtargimot.com
494 м²
311,000
2017-12-8
Парцелът се намира на супер комуникативно място до бул. Тодор Каблешков и Южен парк! В съседство са луксозни и нови жилищни сгради. За имота има готово градоустройство за строителство на свободно стояща жилищна сграда с етажност Г+3+А. Лице 25 метра и перфектни комуникации. Регулационната зона е Жс с кинт 2. 3 и плътност 50%. За повече информация и огледи: Михаил Септемвриев 0887/55-21-72; 0888/88-16-65; 02/426-54-25; septemvriev@olimp-uv. com
Ощеimot.bg
360 м²
82,900
2017-9-14
УПИ, нова скица от кадастъра, регулация, територия - УРБАНИЗИРАНА, парцела е подходящ за строителство с височина до 10 м. или до 3 етажа, като: сграда за обслужващи дейности, магазини, заведения, офиси, фитнес-клуб, фризьорски салон и други, има лице на ул. 'Боянски водопад', като на същата улица на 150 м. от този парцел има вече изградена самостоятелна сграда с РЗП 360 кв.м. върху терен с подобна квадратура, 0889007955, 029550192
Ощеbazar.bg
3150 м²
1,500,000
2016-11-15
Агенция ИТА ИМОТИ предлага за продажба търговски център със застроена площ 1100 кв. м и разгърната застроена площ - 2850 кв.м.Сутеренът е с площ от 1000 кв.м. Сградата е проектирана за 33 самостоятелни обекта -магазини и офиси. Търговският център е застроен върху собствена земя 1390 кв.м. Последните два етажа от търговсия център са апартаменти. Всеки апартамент е с обща застроена площ от 200 кв. метра.На входа на търговския център помещенията са от 20 до 500 кв. м с лице към улицата. Търговският център има собствен паркинг за общо 40 автомобила(15 пред сградата и още 25 бр. зад нея). В сградата има изградена локална СОТ система, система за видео наблюдение и озвучаване. Търговският център е разположен в квартал с жилищни блокове и къщи, където живеят над 10 000 жители, а самата улица 'Дунав', на която е разположен, е най - натоварената транспортна артерия на град Гоце Делчев, което допринася за атрактивността на сградата - голям човекопоток.Оферта 0-13.
Ощеbazar.bg

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, бул. Гоце Делчев № 44
250 м²
327,037 лв
2016-10-26
Недвижими имоти, находящи се в жилищна сграда в груб строеж, състояща се от сутерен, четири етажа и две подпокривни нива, със застроена площ от 319,80 кв. м. и разгъната застроена площ от 1 960,00 кв. м., построена в ½ /една втора/ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. София, СО, район Красно село, на бул. „Гоце Делчев“ /бивш „Емил Марков“/ № 44 /четиридесет и четири/, целият с площ от 434 /четиристотин тридесет и четири/ кв. м., съставляващ съгласно скица УПИ III – 261 /трети за имот с планоснимачен номер двеста шестдесет и едно/ от кв. 320 /триста и двадесети/ по плана на гр. София, местността „Красно село – Плавателен канал“, при съседи по скица: УПИ /парцел/ IV – 262 /четвърти за имот с планоснимачен номер двеста шестдесет и две/ – за клиника, улица, УПИ /парцел/ II – 260 /втори за имот с планоснимачен номер двеста и шестдесет/ и бул. „Гоце Делчев“ /бивш „Емил Марков“/а именно: 2. Магазин № 2 на две нива, разположен на I /първия/ етаж, /партерния етаж/, на кота + 0,00 метра и на II /втория/ етаж /първи надпартерен етаж/ на кота + 3,45 метра в гореописаната жилищна сграда, с разгъната застроена площ от 249,91 кв. м. /двеста четиридесет и девет цяло деветдесет и една стотни/ квадратни метра, състоящ се: на първо ниво, разположено на I /първия/ етаж, /партерния етаж/ на сградата, състоящо се от търговско помещение и стълбище, със застроена площ на това ниво от 121,91 кв. м. и на второ ниво, разположено на II /втория/ етаж /първи надпартерен етаж/ на сградата, състоящо се от офис, стълбище и тераса, със застроена площ на това ниво от 128,00 кв. м., при съседи на първо ниво: бул. Гоце Делчев, калкан, автомобилен асансьор, второ ниво на заведение за бързо хранене, асансьорна шахта, фоайе и първо ниво на магазин № 1 и при съседи на второ ниво: бул. Гоце Делчев, калкан, плосък покрив, трето ниво на заведение за бързо хранене, асансьорна шахта и второ ниво на магазин № 1 заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и заедно със съответните идеални части от горепосоченото дворно място; Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Ощеtargimot.com

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, бул. Гоце Делчев № 44
137 м²
179,176 лв
2016-10-26
Недвижими имоти, находящи се в жилищна сграда в груб строеж, състояща се от сутерен, четири етажа и две подпокривни нива, със застроена площ от 319,80 кв. м. и разгъната застроена площ от 1 960,00 кв. м., построена в ½ /една втора/ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. София, СО, район Красно село, на бул. „Гоце Делчев“ /бивш „Емил Марков“/ № 44 /четиридесет и четири/, целият с площ от 434 /четиристотин тридесет и четири/ кв. м., съставляващ съгласно скица УПИ III – 261 /трети за имот с планоснимачен номер двеста шестдесет и едно/ от кв. 320 /триста и двадесети/ по плана на гр. София, местността „Красно село – Плавателен канал“, при съседи по скица: УПИ /парцел/ IV – 262 /четвърти за имот с планоснимачен номер двеста шестдесет и две/ – за клиника, улица, УПИ /парцел/ II – 260 /втори за имот с планоснимачен номер двеста и шестдесет/ и бул. „Гоце Делчев“ /бивш „Емил Марков“/а именно: 1. Магазин № 1 на две нива, разположен на I /първия/ етаж, /партерния етаж/, на кота + 0,00 метра и на II /втория/ етаж /първи надпартерен етаж/ на кота + 3,45 метра в гореописаната жилищна сграда, с разгъната застроена площ от 136,92 кв. м. /сто тридесет и шест цяло деветдесет и две стотни/ квадратни метра, състоящ се: на първо ниво, разположено на I /първия/ етаж, /партерния етаж/ на сградата, състоящо се от търговско помещение и стълбище, със застроена площ на това ниво от 55,07 кв. м. и на второ ниво, разположено на II /втория/ етаж /първи надпартерен етаж/ на сградата, състоящо се от офис, тоалетна и стълбище, със застроена площ на това ниво от 81,85 кв. м., при съседи на първо ниво: бул. Гоце Делчев, първо ниво на магазин № 2, фоайе и двор и при съседи на второ ниво: бул. Гоце Делчев, второ ниво на магазин № 2, асансьорна шахта, стълбище и двор, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и заедно със съответните идеални части от горепосоченото дворно място; Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Ощеtargimot.com

Парцел, 550m 2 (продажба)

жк. Гоце Делчев, София
190,000
2016-6-16
КЛИЕНТИТЕ НА MARTIN'S СА ПО-ДОВОЛНИ!!! ПОПИТАЙ ЗАЩО...!!! Ние от Martin's ви предлагаме да закупите парцел за жилищно строителство в непосредствена близост до кръстовището на бул. Тодор Каблешков с ул. Луи Айер. Имотът е УПИ, плътност на застрояване 50%, кинт 2.3, кота корниз 15м. Парцелът е в близост до спирки на градски транспорт, хранителни магазани, главни пътни артерии и др. Посетете ни на www.martins.bg . Оферта №4260
Ощеofficespace.bg

Производство и продажба на дървесни Еко Пелети

Област Благоевград Близо до гр. Гоце Делчев
400,000
2016-5-6
Промишлена сграда с терен, която се намира в архитектурния резерват с. Долен, на 20 км oт гр. Гоце Делчев, 35 км от КПП Илинден, 110 км от гр. Благоевград, 80 км от град Кавала, 60 км от гр. Драма (Гърция), 90 км от КПП Златарево (Македония). Дружеството е регистрирано на 02.04.2014г. с внесен капитал от 283 400лв. 30.04.2014г. Дружеството сключва предварителен договр за покупка на бизнес имот в землището на село Долен на стойност 228 000лв. 07.11.2014г. Дружеството става собственик на бизнес имот от 17000кв.м. с изградени стопански сгради от над 3200кв.м. 10.02.2015г. Дружеството получава кредит за оборотни средства на стойност 70000лв. от УниКредит Булбанк с краен срок на погасяване 09.02.2020г. 04.03.2015г. Дружеството получава инвестиционен кредит в размер на 215000лв. от УниКредит Булбанк с краен срок на погасяване 03.03.2020г. 03.06.2015г. Дружеството извършва внос на поточна линия за производство на еко пелети от НР Китай на стойност 252000лв. 01.09.2015г. се реализират първите 24 750кг. готова продукция, изнесени за Гърция. - УПИ I с обща площ от 4700кв.м. с изградена сграда „Цех за производство на еко пелети“ от 720кв.м. и „Плевня“ от 125кв.м. - УПИ II с обща площ от 3360кв.м. с изградени стопанска сграда „Овчарник“ от 603кв.м., Кантар за тежкотоварни автомобили до 19т., сграда за охрана от 25кв.м. и изградена система за видеонаблюдение - УПИ III с обща площ от 4550кв.м. с изградена стопанска сграда „Овчарник“ от 798кв.м, Къща за живеене от 110кв.м. и водоем с пастърва и шаран. - УПИ IV с обща площ от 4460кв.м. с изградена стопанска сграда „Овчарник“ от 900кв.м., Битова постройка – офис, баня с тоалетна, склад, всекидневна с кухня и спалня от 120кв.м., трафопост 400 kW/A и изградена система за видеонаблюдение - Бизнес имотът се свързва с републиканската пътна мрежа, посредством черен път, нормално проходим за тежкотоварни автомобили от 2км. - Водозахранването на имота се извършва посредством 4км. изграден собствен тръбопровод, захранващ се от естествен водоизточник и собствена отходна канализационна система, което прави обекта независим от ВиК и съответно не се дължат никакви плащания за вода и канализация. - Електрическото захранване на имота е осигурено посредством собствен трафопост с напрежение 400kW/A, намиращ се в границите на имота, доставящ енергия само и единствено за обекта. От 01.11.2015г. Дружеството има сключен договор с ЧЕЗ Електроразпределение за доставка на ел. енергия от „Свободен пазар“ на цена от 90лв./MWh - Мотокар „Балканстар“ с 3 тона товароподемност, в гаранция до м.Ноември 2015г. - Тежкотоварен автомобил „Камаз 53212“, оборудван с кран „Явор 6“ и вместимост до 25куб.м. дърва с GPS система за проследяване - Машина за цепене на дърва с натиск 14т. и максимална височина на трупите до 130см. Моторна резачка „Husqvarna professional” - Полуавтоматизирана поточна линия за производство и опаковка на дървесни еко пелети с капацитет 2≈3/т.ч. в гаранция до м. Юни 2017г. - Обща дължина на производствената линия – 52 метра - Обща широчина на производствената линия – 5 метра - Височина на производствената линия (в най-високата точка) – 5 метра - Общо тегло на производствената линия – 25 тона - Инсталирана мощност на производствената линия – 300kW - Село Долен, Община Сатовча, се намира на 28км. източно от гр.Гоце Делчев и на 38км. от ГКПП Илинден - Село Долен се намира в територията на Югозападно Държавно Предприятие, стопанисващо 23% от Държавните и Общински горски територий на РБългария, в сърцето на Западни Родопи, което гарантира постоянен добив на дървен материал за суровина. - Бизнес имотът представлява четири самостоятелни, съседни един до друг парцели, които са обособени от терена на бивш Стопански двор на ТКЗС, изграден в местността „Сливница“, землище на село Долен, Община Сатовча от преди 1980г. - Бизнес имотът се намира на 2км. от западната граница на регулацията на село Долен, което осигурява безпроблемно функциониране на всякакъв вид производство. Теренът и постройките могат да бъдат използвани и за други цели свързани с европейското финансиране. Имотът попада в регулацията на архитектурния резерват и покрива критериите за всички програми, свързани с развитието и финансирането на селските и гранични райони, както Европейски, така и национални. Материална база Машини и съоръжения Запазена търговска марка Интернет сайт Ръководен персонал – 2 човека Общи работници – 6 човека Договори с доставчици на суровина Договор с италианско дружество за целогодишно изкупуване на всичко произведено 100% собственост на търговско предприятие без задължения към доставчици, финансови и нституции и други контрагенти Цена: 400 000€ Материална база Машини и съоръжения Запазена търговска марка Интернет сайт Ръководен персонал – 2 човека Общи работници – 6 човека Договори с доставчици на суровина Договор с италианско дружество за целогодишно изкупуване на всичко произведено 100% собственост на търговско предприятие със задължение към УниКредит Булбанк в размер на ≈141 000€ с падеж до 2020 година Цена: 260 000€
Ощеbulgarianproperties.bg

Парцел за строеж на къща, хотел в град Разлог

Област Благоевград гр. Разлог ул. Гоце Делчев
3201 м²
272,000
2016-3-25
Просторен парцел (3201 кв.м.) за застрояване на къща, хотел, комплекс, на асфалтов път в гр. Разлог, в близост до магазин Лидъл. Парцелът е затревен, с ток, вода и канализация в съседство. Разкрива приятна гледка към околностите и към Пирин и Рила планини. Парцелът се намира в непосредствена близост до търговски комплекс и борси в промишлената зона на гр. Разлог, до магазини, кафене, автобусна спирка. Има възможност за директно включване в комуналната мрежа на района. Град Разлог е разположен в центъра на Разложката котловина, между три планини – Рила, Пирин и Родопите. На юг от града се намира популярният планински курорт Банско, на югоизток – СПА курорт Добринище. Живописните околности са подходящи за селски туризъм, планинарство, водни спортове, лов, риболов, спа процедури, голф, разглеждане на исторически забележителности. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Ощеbulgarianproperties.bg
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Гоце Делчев, Търговски продажба