1,200 лв
2017-12-3
Купува ЗЕМЯ и идеални части в общ.БЯЛА , ЦЕНОВО, ВЕТОВО, обл.РУСЕ и др. - НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ -общ.БЯЛА -Бяла, Пейчиново, Босилковци, Полско Косово, Стърмен, Дряновец, Копривец, Бистренци, Ботров, Пет Кладенци -общ.ЦЕНОВО -Ценово, Караманово, Пиперково, Новград, Белцов, Джулюница, Беляново, Долна Студена -общ.ВЕТОВО -Ветово, Смирненски, Сеново, Писанец, Кривня, Глоджево Изготвяме нужните документи за финализиране на сделката пред НОТАРИУС! Компетентно правно обслужване! 0887512663-Петрова Ако сте от друг град ще Ви насочим към най-близкия до вас наш офис! Държим на коректните отношения между страните!
Ощеobiava.biz
1,300 лв
2017-12-3
Купува ЗЕМЯ и идеални части в общ.БЯЛА , ЦЕНОВО, ВЕТОВО, обл.РУСЕ и др. - НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ -общ.БЯЛА -Бяла, Пейчиново, Босилковци, Полско Косово, Стърмен, Дряновец, Копривец, Бистренци, Ботров, Пет Кладенци -общ.ЦЕНОВО -Ценово, Караманово, Пиперково, Новград, Белцов, Джулюница, Беляново, Долна Студена -общ.ВЕТОВО -Ветово, Смирненски, Сеново, Писанец, Кривня, Глоджево Изготвяме нужните документи за финализиране на сделката пред НОТАРИУС! Компетентно правно обслужване! 0887512663-Петрова Ако сте от друг град ще Ви насочим към най-близкия до вас наш офис! Държим на коректните отношения между страните!
Ощеobiava.biz

Парцел Ветово

Ветово УЛ. МАРИЦА - ИД 307/2014
2139 м²
7,632 лв
2017-11-8
1/2 /една втора / идеална част от ДВОРНО МЯСТО, представляващо ИМОТ № 601.400 /шест нула едно точка четири нула нула/, за който са образувани УПИ II, III, IV и V в квартал № 155 /сто петдесет и пет/ по регулационния и кадастрален план на гр. Ветово, ЕКАТТЕ 10803, общ. Ветово, обл. Русе, ул. Марица, площ: 4.277 дка /четири декара и двеста седемдесет и седем квадратни метра/, от които: - УПИ II има площ: 910 кв. м. /деветстотин и десет квадратни метра/ и отреден за жилищно застрояване - УПИ III има площ: 1065 кв. м. /хиляда шестдесет и пет квадратни метра/ и отреден за жилищно застрояване - УПИ IV има площ: 1116 кв. м. /хиляда сто и шестнадесет квадратни метра/ и отреден за жилищно застрояване - УПИ V има площ: 984 кв. м. /деветстотин осемдесет и четири квадратни метра/ и отреден за жилищно застрояване. Граници и съседи: имоти № № 10803..601.398; 10803.601.1833; 10803.601.407; 10803.601.406; 10803.601.405; 10803.601.404. ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 7632.30 лв. вписана Възбрана в полза на взискателя ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ ЕООД, Слави Кондев Славов и ЗД "Бул инс" , Върху имота е учредено вещно право на ползване с титуляр Зехран Сезгинов Ахмедов, същото вписано в СВП- Русе след вписаната възбрана по делото., вписан договор за аренда за срок от 10 г. Определям всеки понеделник и четвъртък от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.
Ощеtargimot.com

Парцел Ветово

Ветово ул. Марица - ид 307/2014
4277 м²
15,264 лв
2017-10-27
ДВОРНО МЯСТО, представляващо ИМОТ № 601.400 /шест нула едно точка четири нула нула/, за който са образувани УПИ II, III, IV и V в квартал № 155 /сто петдесет и пет/ по регулационния и кадастрален план на гр. Ветово, ЕКАТТЕ 10803, общ. Ветово, обл. Русе, ул. Марица, площ: 4.277 дка /четири декара и двеста седемдесет и седем квадратни метра/, от които: - УПИ II има площ: 910 кв. м. /деветстотин и десет квадратни метра/ и отреден за жилищно застрояване - УПИ III има площ: 1065 кв. м. /хиляда шестдесет и пет квадратни метра/ и отреден за жилищно застрояване - УПИ IV има площ: 1116 кв. м. /хиляда сто и шестнадесет квадратни метра/ и отреден за жилищно застрояване - УПИ V има площ: 984 кв. м. /деветстотин осемдесет и четири квадратни метра/ и отреден за жилищно застрояване. Граници и съседи: имоти № № 10803..601.398; 10803.601.1833; 10803.601.407; 10803.601.406; 10803.601.405; 10803.601.404. ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 15 264.60 лв. вписани Възбрани в полза на взискателя ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ ЕООД, Слави Кондев Славов и ЗД "Бул инс" Определям всеки понеделник и четвъртък от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.
Ощеtargimot.com

Парцел Ветово

Ветово 1263-10 - ул .Васил Левски 13
966 м²
1,224 лв
2017-9-21
¼ ид.ч. /една четвърт идеална част/ от ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр. Ветово, ЕКАТТЕ: 10803, общ. Ветово, ул. „Васил Левски“ № 13, представялващо УПИ III, в кв. 56, образуван от имот 880 по регулационен и кадастрален план на града, одобрен със Заповед № 84 от 22.02.1985г. на ИК на ОНС – гр. Русе, като УПИ III е с площ от 966,00 кв.м. и е отреден за жилищно застрояване, при граници: улица, УПИ II от квартал 56, УПИ ХI от квартал 56,УПИ Х от квартал 56, УПИ IV от квартал 56, а съгласно СКИЦА уличната регулация не е приложена и УПИ III-880 се владее от 1120 кв.м., за който имот не е учредено право на преминаване през съседни недвижими имоти: УПИ XI 880 и УПИ Х 880, владеещи се от родственици и за същия имот има учредено право на ползване. Наддавателните предложения ще бъдат обявени на 03.11.2017г. в 09:00 часа в сградата на РАЙОНЕН СЪД РУСЕ, находящ се в гр. Русе, ул. Александровска № 57 и ще бъде обявен купувач. Книжата за имота ще бъдат депозирани в деловодството на съда на същия адрес, където купувачите могат да се запознаят с тях в рамките на срока на публичната продан и да подават наддавателни предложения, съгласно чл. 489 и чл. 490 от ГПК. НАЧАЛНА ЦЕНА за ¼ ид. част от имота, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 1224,00лв. /представляваща 80% от началната цена при първата публична продан, която е 75% от оценката в размер на 2040.00 лева/. Всички желаещи да огледат имота, могат да сторят това всеки четвъртък от 16.00 ч. до 18.00 ч., съгласно чл.487, ал.4 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Парцел Ветово

Ветово ИД 1263/2010, ул. Васил Левски № 13
966 м²
1,530 лв
2017-7-19
¼ ид.ч. /една четвърт идеална част/ от ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр. Ветово, ЕКАТТЕ: 10803, общ. Ветово, ул. „Васил Левски“ № 13, представялващо УПИ III, в кв. 56, образуван от имот 880 по регулационен и кадастрален план на града, одобрен със Заповед № 84 от 22.02.1985г. на ИК на ОНС – гр. Русе, като УПИ III е с площ от 966,00 кв.м. и е отреден за жилищно застрояване, при граници: улица, УПИ II от квартал 56, УПИ ХI от квартал 56,УПИ Х от квартал 56, УПИ IV от квартал 56, а съгласно СКИЦА уличната регулация не е приложена и УПИ III-880 се владее от 1120 кв.м., за който имот не е учредено право на преминаване през съседни недвижими имоти: УПИ XI 880 и УПИ Х 880, владеещи се от родственици и за същия имот има учредено право на ползване. НАЧАЛНА ЦЕНА за ¼ ид. част от имота, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 1530,00лв. /75 % от оценката в размер на 2040.00 лева от пазарната цена – 8160.00 лева/.
Ощеtargimot.com
1,200 лв
2016-12-27
Купува ЗЕМЯ и идеални части в общ.БЯЛА , ЦЕНОВО, ВЕТОВО, обл.РУСЕ и др. - НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ -общ.БЯЛА -Бяла, Пейчиново, Босилковци, Полско Косово, Стърмен, Дряновец, Копривец, Бистренци, Ботров, Пет Кладенци -общ.ЦЕНОВО -Ценово, Караманово, Пиперково, Новград, Белцов, Джулюница, Беляново, Долна Студена -общ.ВЕТОВО -Ветово, Смирненски, Сеново, Писанец, Кривня, Глоджево Изготвяме нужните документи за финализиране на сделката пред НОТАРИУС! Компетентно правно обслужване! 0887512663-Петрова Ако сте от друг град ще Ви насочим към най-близкия до вас наш офис! Държим на коректните отношения между страните!
Ощеobiava.biz
1,300 лв
2016-12-27
Купува ЗЕМЯ и идеални части в общ.БЯЛА , ЦЕНОВО, ВЕТОВО, обл.РУСЕ и др. - НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ -общ.БЯЛА -Бяла, Пейчиново, Босилковци, Полско Косово, Стърмен, Дряновец, Копривец, Бистренци, Ботров, Пет Кладенци -общ.ЦЕНОВО -Ценово, Караманово, Пиперково, Новград, Белцов, Джулюница, Беляново, Долна Студена -общ.ВЕТОВО -Ветово, Смирненски, Сеново, Писанец, Кривня, Глоджево Изготвяме нужните документи за финализиране на сделката пред НОТАРИУС! Компетентно правно обслужване! 0887512663-Петрова Ако сте от друг град ще Ви насочим към най-близкия до вас наш офис! Държим на коректните отношения между страните!
Ощеobiava.biz
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Ветово, Търговски продажба
1,200 лв
2017-12-3
Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ и идеални части в обл.ВЕЛИКО ТЪРНОВО и обл.РУСЕ - НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ! -обл.ВЕЛИКО ТЪРНОВО– общ.Свищов, общ.Полски Тръмбеш, общ.Павликени, общ.Велико Търново, общ.Стражица, общ.Горна Оряховица, общ.Лясковец, общ.Сухиндол! -обл. РУСЕ– общ. Бяла, Ценово, Ветово, Две могили, Борово, Русе, Сливо поле, Иваново! Плащаме в брой пред Нотариус или по банков път ! Изготвяме нужните на документи ! Компетентно правно обслужване ! 0887512663-Петрова Доверете се на дългогодишния ни опит и професионализъм!
Ощеobiava.biz
1,200 лв
2017-12-3
обл. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ, ВРАЦА, РУСЕ!-Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ -НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ –и ИДЕАЛНИ ЧАСТИ в: - обл.ВЕЛИКО ТЪРНОВО -общ.Полски Тръмбеш, общ. Лясковец, общ.Свищов, общ. Павликени, общ.Горна Оряховица, общ. В.Търново, общ.Сухиндол, общ.Стражица! -област ПЛЕВЕН - общ.Белене, общ.Гулянци, общ.Никопол, общ.Долни Дъбник, общ.Левски, общ.Пордим, общ.Искър общ.Кнежа, общ.Червен Бряг, общ.Плевен, общ.Долна Митрополия. -обл.ЛОВЕЧ -общ. Ловеч, Летница, Угърчин, Луковит, Троян -обл.ВРАЦА – общ. Бяла Слатина, Криводол, Борован, Оряхово, Мизия, Враца, Козлодуй, Хайредин -област РУСЕ– общ.Бяла, Ценово, Борово, Сливо поле, Русе, Иваново, Ветово, Две могили! Плащане в брой или по банков път! Изготвяме нужните документи за финализиране на сделката пред НОТАРИУС! Компетентно правно обслужване при покупко-продажбата! 0887512663-Петрова Доверете се на дългогодишният ни опит, професионално обслужване, коректни отношения!
Ощеobiava.biz
1,200 лв
2017-12-3
област РУСЕ!– Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ и части от неделени имоти в общ. Бяла, Ценово, Ветово, Две могили, Борово, Русе, Сливо поле, Иваново!НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ ! Плащаме в брой или по банков път! Изготвяме нужните документи за финализиране на сделката пред НОТАРИУС-скици, данъчни оценки! Компетентно правно обслужване! 0887512663-Петрова Доверете се на дългогодишният ни опит и професионално обслужване! Коректни отношения !!!!!!!!
Ощеobiava.biz
1,200 лв
2017-1-26
Купува и наема ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ и идеални части в обл.ВЕЛИКО ТЪРНОВО и обл.РУСЕ - НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ! -обл.ВЕЛИКО ТЪРНОВО– общ.Свищов, общ.Полски Тръмбеш, общ.Павликени, общ.Велико Търново, общ.Стражица, общ.Горна Оряховица, общ.Лясковец, общ.Сухиндол! -обл. РУСЕ– общ. Бяла, Ценово, Ветово, Две могили, Борово, Русе, Сливо поле, Иваново! Плащаме в брой пред Нотариус или по банков път ! Изготвяме нужните на документи ! Компетентно правно обслужване ! 0887512663-Петрова Доверете се на дългогодишният ни опит, професионално обслужване и коректни отношения!
Ощеpozvanete.bg
1,300 лв
2017-1-11
обл.ВЕЛИКО ТЪРНОВО и обл.РУСЕ - Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ и идеални части - НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ! -обл.ВЕЛИКО ТЪРНОВО– общ.Свищов, общ.Полски Тръмбеш, общ.Павликени, общ. Златарица, общ.Велико Търново, общ.Стражица, общ.Горна Оряховица, общ.Лясковец, общ.Сухиндол! -обл. РУСЕ– общ. Бяла, Ценово, Ветово, Две могили, Борово, Русе, Сливо поле, Иваново! Плащаме в брой пред Нотариус или по банков път ! За големи парцели цена по договаряне! Изготвяме нужните на документи ! Компетентно правно обслужване ! 0887512663-Петрова КОРЕКТНИ ОТНОШЕНИЯ! Доверете се на дългогодишния ни опит и професионализъм!
Ощеobiava.biz
1,300 лв
2016-12-16
обл.ВЕЛИКО ТЪРНОВО и обл.РУСЕ - Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ и идеални части - НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ! -обл.ВЕЛИКО ТЪРНОВО– общ.Свищов, общ.Полски Тръмбеш, общ.Павликени, общ. Златарица, общ.Велико Търново, общ.Стражица, общ.Горна Оряховица, общ.Лясковец, общ.Сухиндол! -обл. РУСЕ– общ. Бяла, Ценово, Ветово, Две могили, Борово, Русе, Сливо поле, Иваново! Плащаме в брой пред Нотариус или по банков път ! За големи парцели цена по договаряне! Изготвяме нужните на документи ! Компетентно правно обслужване ! 0887512663-Петрова КОРЕКТНИ ОТНОШЕНИЯ! Доверете се на дългогодишния ни опит и професионализъм!
Ощеobiava.biz
1,200 лв
2016-12-27
област РУСЕ!– Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ и части от неделени имоти в общ. Бяла, Ценово, Ветово, Две могили, Борово, Русе, Сливо поле, Иваново!НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ ! Плащаме в брой или по банков път! Изготвяме нужните документи за финализиране на сделката пред НОТАРИУС-скици, данъчни оценки! Компетентно правно обслужване! 0887512663-Петрова Доверете се на дългогодишният ни опит и професионално обслужване! Коректни отношения !!!!!!!!
Ощеobiava.biz
1,200 лв
2016-12-27
Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ и идеални части в обл.ВЕЛИКО ТЪРНОВО и обл.РУСЕ - НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ! -обл.ВЕЛИКО ТЪРНОВО– общ.Свищов, общ.Полски Тръмбеш, общ.Павликени, общ.Велико Търново, общ.Стражица, общ.Горна Оряховица, общ.Лясковец, общ.Сухиндол! -обл. РУСЕ– общ. Бяла, Ценово, Ветово, Две могили, Борово, Русе, Сливо поле, Иваново! Плащаме в брой пред Нотариус или по банков път ! Изготвяме нужните на документи ! Компетентно правно обслужване ! 0887512663-Петрова Доверете се на дългогодишния ни опит и професионализъм!
Ощеobiava.biz
1,200 лв
2016-12-27
обл. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ, ВРАЦА, РУСЕ!-Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ -НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ –и ИДЕАЛНИ ЧАСТИ в: - обл.ВЕЛИКО ТЪРНОВО -общ.Полски Тръмбеш, общ. Лясковец, общ.Свищов, общ. Павликени, общ.Горна Оряховица, общ. В.Търново, общ.Сухиндол, общ.Стражица! -област ПЛЕВЕН - общ.Белене, общ.Гулянци, общ.Никопол, общ.Долни Дъбник, общ.Левски, общ.Пордим, общ.Искър общ.Кнежа, общ.Червен Бряг, общ.Плевен, общ.Долна Митрополия. -обл.ЛОВЕЧ -общ. Ловеч, Летница, Угърчин, Луковит, Троян -обл.ВРАЦА – общ. Бяла Слатина, Криводол, Борован, Оряхово, Мизия, Враца, Козлодуй, Хайредин -област РУСЕ– общ.Бяла, Ценово, Борово, Сливо поле, Русе, Иваново, Ветово, Две могили! Плащане в брой или по банков път! Изготвяме нужните документи за финализиране на сделката пред НОТАРИУС! Компетентно правно обслужване при покупко-продажбата! 0887512663-Петрова Доверете се на дългогодишният ни опит, професионално обслужване, коректни отношения!
Ощеobiava.biz
1,300 лв
2016-12-12
Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ и ид.части в общ.БЯЛА , ЦЕНОВО, ВЕТОВО, обл.РУСЕ - ВИСОКИ ЦЕНИ -общ.БЯЛА -Бяла, Пейчиново, Босилковци, Полско Косово, Стърмен, Дряновец, Копривец, Бистренци, Ботров, Пет Кладенци -общ.ЦЕНОВО -Ценово, Караманово, Пиперково, Новград, Белцов, Джулюница, Беляново, Долна Студена -общ.ВЕТОВО -Ветово, Смирненски, Сеново, Писанец, Кривня, Глоджево Изготвяме нужните документи за финализиране на сделката пред НОТАРИУС! Компетентно правно обслужване! 0887512663-Петрова Доверете се на дългогодишният ни опит и професионализъм !!!!!!!!
Ощеobiava.biz