Земеделска земя Ветово

Ветово МЕСТНОСТ ПИСАНСКИ КУМЛУК
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 242005 /две четири две нула нула пет/, находящ се в землището на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, ЕККАТЕ 10803, в местността „Писански кумлук“, с площ 18.103 дка /осемнадесет декара сто и три квадратни метра/, начин на трайно ползване: Полска култура, четвърта категория, при граници и съседи: имот № 242006, имот № 000583, имот № 242004, имот № 000841. ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 14 925.00 лв. вписана Възбрана в полза на Топлофикация Русе ЕАД, , както и договор за аренда за срок от 10 год., считано от 24.01.2013 г. Определям всеки вторник и сряда от 11:00 ч. до 15:00 ч. за оглед на имота.
20.01.17 г., 18:19 targimot.com
18103.0 м²
14 925,00 лв

Парцел Ветово

Ветово ИД 266/2014
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1854 с площ от 415 кв.м. /четиристотин и петнадесет квадратни метра/, в квартал 178 по регулационния план на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, при граници: имоти № № 1865; 1853; 1848; 1855. ЦЕНА: 859.00 лв. Определям всеки Понеделник и Четвъртък от 08.00 ч. до 17.00 ч. за оглед на имотите.
11.01.17 г., 18:36 targimot.com
415.0 м²
859,00 лв

Парцел Ветово

Ветово ИД 266/2014
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1900 с площ от 715 кв.м. /седемстотин и петнадесет квадратни метра/, в квартал 178 по регулационния план на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, при граници: имоти № № 1908; 1907; 1906; 1905; 1899; 1896. ЦЕНА: 1 483.00 лв. Определям всеки Понеделник и Четвъртък от 08.00 ч. до 17.00 ч. за оглед на имотите.
11.01.17 г., 18:36 targimot.com
715.0 м²
1 483,00 лв

Парцел Ветово

Ветово ИД 266/2014
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1888 с площ от 295 кв.м. /двеста деветдесет и пет квадратни метра/, в квартал 178 по регулационния план на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, при граници: имоти № № 1889; 1886; 1887, път. ЦЕНА: 610.00 лв. Определям всеки Понеделник и Четвъртък от 08.00 ч. до 17.00 ч. за оглед на имотите.
11.01.17 г., 18:35 targimot.com
295.0 м²
610,00 лв

Парцел Ветово

Ветово ИД 266/2014
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1852 с площ от 715 кв.м. /седемстотин и петнадесет квадратни метра/, в квартал 178 по регулационния план на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, при граници: имоти № № 1996; 1995; 1853; 1858. ЦЕНА: 1 483.00 лв. Определям всеки Понеделник и Четвъртък от 08.00 ч. до 17.00 ч. за оглед на имотите.
11.01.17 г., 18:35 targimot.com
715.0 м²
1 483,00 лв

Парцел Ветово

Ветово ИД 266/2014
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1899 с площ от 760 кв.м. /седемстотин и шестдесет квадратни метра/, в квартал 178 по регулационния план на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, при граници: имоти № № 1896; 1900; 1905; 1904; 1903; 1902; 1901. ЦЕНА: 1 574.00 лв. Определям всеки Понеделник и Четвъртък от 08.00 ч. до 17.00 ч. за оглед на имотите.
11.01.17 г., 18:35 targimot.com
760.0 м²
1 574,00 лв

Парцел Ветово

Ветово ИД 266/2014
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1996 с площ от 310 кв.м. /триста и десет квадратни метра/, в квартал 178 по регулационния план на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, при граници: ж. п. линия; имоти № № 1995; 1852; 1858. ЦЕНА: 643.00 лв. Определям всеки Понеделник и Четвъртък от 08.00 ч. до 17.00 ч. за оглед на имотите.
11.01.17 г., 18:34 targimot.com
310.0 м²
643,00 лв

Парцел Ветово

Ветово ИД 266/2014
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1853 с площ от 460 кв.м. /четиристотин и шестдесет квадратни метра/, в квартал 178 по регулационния план на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, при граници: път; имоти № № 1861; 1860; 1859; 1852; 1858; 1846; 1848; 1854; 1865. ЦЕНА: 955.00 лв. Определям всеки Понеделник и Четвъртък от 08.00 ч. до 17.00 ч. за оглед на имотите.
11.01.17 г., 18:34 targimot.com
460.0 м²
955,00 лв

Парцел Ветово

Ветово ИД 266/2014
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1896 с площ от 1 430 кв.м. /хиляда четиристотин и тридесет квадратни метра/, в квартал 178 по регулационния план на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, при граници: от две страни път; имоти № № 1892; 1895; 1900; 1899. ЦЕНА: 2 966.00 лв .Определям всеки Понеделник и Четвъртък от 08.00 ч. до 17.00 ч. за оглед на имотите.
11.01.17 г., 18:34 targimot.com
1430.0 м²
2 966,00 лв

Парцел Ветово

Ветово ИД 266/2014
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1889 с площ от 610 кв.м. /шестстотин и десет квадратни метра/, в квартал 178 по регулационния план на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, при граници: ж. п. линия; имоти № № 1897; 1885; 1886; 1888 . ЦЕНА: 1 267.00 лв. Определям всеки Понеделник и Четвъртък от 08.00 ч. до 17.00 ч. за оглед на имотите.
11.01.17 г., 18:33 targimot.com
610.0 м²
1 267,00 лв

Парцел Ветово

Ветово ИД 266/2014
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1878 с площ от 190 кв.м. /ето и деветдесет квадратни метра/, в квартал 178 по регулационния план на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, при граници: имоти № № 1877; 1868; 1879; 1893. ЦЕНА: 394.00 лв. Определям всеки Понеделник и Четвъртък от 08.00 ч. до 17.00 ч. за оглед на имотите.
11.01.17 г., 18:33 targimot.com
190.0 м²
394,00 лв

Парцел Ветово

Ветово ИД 266/2014
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1901 с площ от 510 кв.м. /петстотин и десет квадратни метра/, в квартал 178 по регулационния план на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, при граници: от две страни път; имоти № № 1899; 1902. ЦЕНА: 1 056.00 лв. Определям всеки Понеделник и Четвъртък от 08.00 ч. до 17.00 ч. за оглед на имотите.
11.01.17 г., 18:33 targimot.com
510.0 м²
1 056,00 лв

Парцел Ветово

Ветово ИД 266/2014
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № I - 1977 с площ от 335 кв.м. /триста тридесет и пет квадратни метра/, в квартал 178 по регулационния план на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, при граници: път; имоти № № 1976; 1978; 1979. ЦЕНА: 696.00 лв. Определям всеки Понеделник и Четвъртък от 08.00 ч. до 17.00 ч. за оглед на имотите.
11.01.17 г., 18:33 targimot.com
335.0 м²
696,00 лв

Парцел Ветово

Ветово ИД 266/2014
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1860 с площ от 340 кв.м. /триста и четиридесет квадратни метра/, в квартал 178 по регулационния план на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, при граници: ж. п. линия; имоти № № 1859; 1853; 1861. ЦЕНА: 706.00 лв. Определям всеки Понеделник и Четвъртък от 08.00 ч. до 17.00 ч. за оглед на имотите.
11.01.17 г., 18:33 targimot.com
340.0 м²
706,00 лв

Парцел Ветово

Ветово ИД 266/2014
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1902 с площ от 400 кв.м. /четиристотин квадратни метра/, в квартал 178 по регулационния план на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, при граници: път; имоти № № 1901; 1899; 1903. ЦЕНА: 830.00 лв. Определям всеки Понеделник и Четвъртък от 08.00 ч. до 17.00 ч. за оглед на имотите.
11.01.17 г., 18:33 targimot.com
400.0 м²
830,00 лв

Парцел Ветово

Ветово ИД 266/2014
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1872 с площ от 650 кв.м. /шестстотин и петдесет квадратни метра/, в квартал 178 по регулационния план на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, при граници: имоти № № 1873; 1874; 1871; две улици. ЦЕНА: 1 349.00 лв. Определям всеки Понеделник и Четвъртък от 08.00 ч. до 17.00 ч. за оглед на имотите.
11.01.17 г., 18:33 targimot.com
650.0 м²
1 349,00 лв

Парцел Ветово

Ветово ИД 266/2014
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1890 с площ от 240 кв.м. /двеста и четиридесет квадратни метра/, в квартал 178 по регулационния план на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, при граници: имоти № № 1891; 1893; 1899; 1876а; 1876. ЦЕНА: 499.00 лв. Определям всеки Понеделник и Четвъртък от 08.00 ч. до 17.00 ч. за оглед на имотите.
11.01.17 г., 18:33 targimot.com
240.0 м²
499,00 лв

Парцел Ветово

Ветово ИД 266/2014
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1885 с площ от 410 кв.м. /четиристотин и чдесет квадратни метра/, в квартал 178 по регулационния план на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, при граници: ж. п. линия; имоти № № 1884; 1886; 1889. ЦЕНА: 850.00 лв. Определям всеки Понеделник и Четвъртък от 08.00 ч. до 17.00 ч. за оглед на имотите.
11.01.17 г., 18:33 targimot.com
410.0 м²
850,00 лв

Парцел Ветово

Ветово ИД 266/2014
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1823 с площ от 440 кв.м. /четиристотин и четиридесет квадратни метра/, в квартал 178 по регулационния план на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, при граници: път; имоти № № 1822; 1819; 1825. ЦЕНА: 912.00 лв. Определям всеки Понеделник и Четвъртък от 08.00 ч. до 17.00 ч. за оглед на имотите.
11.01.17 г., 18:33 targimot.com
440.0 м²
912,00 лв

Парцел Ветово

Ветово ИД 266/2014
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1887 с площ от 280 кв.м. /двеста и осемдесет квадратни метра/, в квартал 178 по регулационния план на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, при граници: път; имоти № № 1888; 1886; 1874. ЦЕНА: 581.00 лв. Определям всеки Понеделник и Четвъртък от 08.00 ч. до 17.00 ч. за оглед на имотите.
11.01.17 г., 18:32 targimot.com
280.0 м²
581,00 лв

Парцел Ветово

Ветово ИД 266/2014
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1876 с площ от 425 кв.м. /четиристотин двадесет и пшет квадратни метра/, в квартал 178 по регулационния план на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, при граници: път; имоти № № 1875; 1876а; 1890 . ЦЕНА: 883.00 лв. Определям всеки Понеделник и Четвъртък от 08.00 ч. до 17.00 ч. за оглед на имотите.
11.01.17 г., 18:32 targimot.com
425.0 м²
883,00 лв

Парцел Ветово

Ветово ИД 266/2014
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1877 с площ от 205 кв.м. /двеста и пет квадратни метра/, в квартал 178 по регулационния план на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, при граници: имоти № № 1890; 1876; 1875. ЦЕНА: 427.00 лв. Определям всеки Понеделник и Четвъртък от 08.00 ч. до 17.00 ч. за оглед на имотите.
11.01.17 г., 18:32 targimot.com
205.0 м²
427,00 лв

Парцел Ветово

Ветово ИД 266/2014
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1875 с площ от 575 кв.м. /петстотин седемдесет и пет квадратни метра/, в квартал 178 по регулационния план на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, при граници: имоти № № 1865; 1866; 1977; 1876. ЦЕНА: 1 190.00 лв. Определям всеки Понеделник и Четвъртък от 08.00 ч. до 17.00 ч. за оглед на имотите.
11.01.17 г., 18:32 targimot.com
575.0 м²
1 190,00 лв

Парцел Ветово

Ветово ИД 266/2014
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1907 с площ от 700 кв.м. /седемстотин квадратни метра/, в квартал 178 по регулационния план на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, при граници: път; имоти № № 1906; 1900; 1852; 1908. ЦЕНА: 1 454.00 лв. Определям всеки Понеделник и Четвъртък от 08.00 ч. до 17.00 ч. за оглед на имотите.
11.01.17 г., 18:31 targimot.com
700.0 м²
1 454,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба парцели в град Ветово
1 2 3