Парцел Ветово

Ветово ИД 1263/2010, ул. Васил Левски № 13
966.0 м²
1 530 лв
19.07.17 г., 19:27
¼ ид.ч. /една четвърт идеална част/ от ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр. Ветово, ЕКАТТЕ: 10803, общ. Ветово, ул. „Васил Левски“ № 13, представялващо УПИ III, в кв. 56, образуван от имот 880 по регулационен и кадастрален план на града, одобрен със Заповед № 84 от 22.02.1985г. на ИК на ОНС – гр. Русе, като УПИ III е с площ от 966,00 кв.м. и е отреден за жилищно застрояване, при граници: улица, УПИ II от квартал 56, УПИ ХI от квартал 56,УПИ Х от квартал 56, УПИ IV от квартал 56, а съгласно СКИЦА уличната регулация не е приложена и УПИ III-880 се владее от 1120 кв.м., за който имот не е учредено право на преминаване през съседни недвижими имоти: УПИ XI 880 и УПИ Х 880, владеещи се от родственици и за същия имот има учредено право на ползване. НАЧАЛНА ЦЕНА за ¼ ид. част от имота, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 1530,00лв. /75 % от оценката в размер на 2040.00 лева от пазарната цена – 8160.00 лева/.
Още targimot.com
1 200 лв
27.12.16 г., 12:00
Купува ЗЕМЯ и идеални части в общ.БЯЛА , ЦЕНОВО, ВЕТОВО, обл.РУСЕ и др. - НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ -общ.БЯЛА -Бяла, Пейчиново, Босилковци, Полско Косово, Стърмен, Дряновец, Копривец, Бистренци, Ботров, Пет Кладенци -общ.ЦЕНОВО -Ценово, Караманово, Пиперково, Новград, Белцов, Джулюница, Беляново, Долна Студена -общ.ВЕТОВО -Ветово, Смирненски, Сеново, Писанец, Кривня, Глоджево Изготвяме нужните документи за финализиране на сделката пред НОТАРИУС! Компетентно правно обслужване! 0887512663-Петрова Ако сте от друг град ще Ви насочим към най-близкия до вас наш офис! Държим на коректните отношения между страните!
Още obiava.biz
1 300 лв
27.12.16 г., 12:01
Купува ЗЕМЯ и идеални части в общ.БЯЛА , ЦЕНОВО, ВЕТОВО, обл.РУСЕ и др. - НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ -общ.БЯЛА -Бяла, Пейчиново, Босилковци, Полско Косово, Стърмен, Дряновец, Копривец, Бистренци, Ботров, Пет Кладенци -общ.ЦЕНОВО -Ценово, Караманово, Пиперково, Новград, Белцов, Джулюница, Беляново, Долна Студена -общ.ВЕТОВО -Ветово, Смирненски, Сеново, Писанец, Кривня, Глоджево Изготвяме нужните документи за финализиране на сделката пред НОТАРИУС! Компетентно правно обслужване! 0887512663-Петрова Ако сте от друг град ще Ви насочим към най-близкия до вас наш офис! Държим на коректните отношения между страните!
Още obiava.biz
1 300 лв
12.12.16 г., 3:23
Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ и ид.части в общ.БЯЛА , ЦЕНОВО, ВЕТОВО, обл.РУСЕ - ВИСОКИ ЦЕНИ -общ.БЯЛА -Бяла, Пейчиново, Босилковци, Полско Косово, Стърмен, Дряновец, Копривец, Бистренци, Ботров, Пет Кладенци -общ.ЦЕНОВО -Ценово, Караманово, Пиперково, Новград, Белцов, Джулюница, Беляново, Долна Студена -общ.ВЕТОВО -Ветово, Смирненски, Сеново, Писанец, Кривня, Глоджево Изготвяме нужните документи за финализиране на сделката пред НОТАРИУС! Компетентно правно обслужване! 0887512663-Петрова Доверете се на дългогодишният ни опит и професионализъм !!!!!!!!
Още obiava.biz

Продава урегулирани поземлени имоти

Ветово Русе и област Ветово
1 лв
2.04.16 г., 3:10
Урегулирани поземлени имоти, отредени за жилищно застрояване и поземлени имоти – лозя и ниви, находящи се в гр. Мартен, гр. Ветово, гр. Сеново и с. Смирненски. Всичките упи са с лице на улица, като някои са ъглови и с лице на две улици. Има възможност за обединяване на две упи в едно. Всичките пи са от трета категория с лице на полски път. Има възможност за обединяване на две и три пи в един. Имотите се намират в райони с добри показатели. За повече информация и оферта: 082/ 82 52 20; 0888 683 375; 0882 532 919
Още 555.bg

Къща Ветово

Ветово ИД 40/2006
84.0 м²
27 300 лв
23.06.17 г., 17:49
регулационния план на гр. Ветово, с площ за имота от 650 кв.м. /шестстотин и петдесет квадратни метра/, съгласно АОС ... 55 кв.м. /петдесет и пет квадратни метра/, находящи се в гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, всички построени върху ... общинска земя, съставляваща УПИ VIII-1036 /осем римско тире едно нула три шест арабско/, в квартал 95 /деветдесет и пет/, по
Още targimot.com

Къща Смирненски

Смирненски УЛ. ЧАВДАР ВОЙВОДА - ИД 1070/2013
66.0 м²
34 650 лв
2.06.17 г., 16:44
– поземлен имот с площ 1412 кв.м. /хиляда четиристотин и дванадесет квадратни метра/, за който е отреден терен – УПИ ... 1335 кв.м. /хиляда триста тридесет и пет квадратни метра/ - неурегулирано, а по скица № 592/20.09.2007 г. На Община Ветово ... , общ. Ветово, обл. Русе, ул. Чавдар войвода представляващо УПИ III – 162 /три римско - сто шестдесет и две арабско/, в
Още targimot.com

Къща Ветово

Ветово УЛ. ТРЕТИ МАРТ 59 - ИД 491/2016
900 лв
2.06.17 г., 20:18
– 1165, терен за озеленяване, улица, заедно с построената в същото дворно място 1/6 ид.ч. /една шест идеална част/ от ... данъчна оценка ул. Трети март 59 /петдесет и девет/, гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, при граници УПИ XVI – 1163, УПИ XIV ... ЖИЛИЩНА СГРАДА, всички подобрения и трайни насаждения в имота. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 900.00 лв. Определям всеки вторник и петък от 15:00 ч. од 18:00 ч. за оглед на имота.
Още targimot.com

Многостаен апартамент Сеново

Сеново ул. Александър Стамболийски № 72
110.0 м²
15 720 лв
14.05.17 г., 19:58
строеж върху общинска земятерен, представляващ УПИ Х в кв.19, при граници на терена: УПИ ІХ – общински, УПИ ХІ – общински ... САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в масивна двуетажна жилищна сграда със сутерен, находящ се в гр.Сеново, община Ветово, област Русе ... , състоящ се от две спални, хол, трапезария, кухня, баня, две тераси, мокро помещение, при граници: от три страни - терен, под
Още targimot.com

Къща Ветово

Ветово ИД 40/2006
84.0 м²
34 125 лв
31.03.17 г., 20:01
регулационния план на гр. Ветово, с площ за имота от 650 кв.м. /шестстотин и петдесет квадратни метра/, съгласно АОС ... 55 кв.м. /петдесет и пет квадратни метра/, находящи се в гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, всички построени върху ... общинска земя, съставляваща УПИ VIII-1036 /осем римско тире едно нула три шест арабско/, в квартал 95 /деветдесет и пет/, по
Още targimot.com

Къща Смирненски

Смирненски УЛ. ЧАВДАР ВОЙДОВА - ИД 1070/2013
66.0 м²
34 860 лв
10.03.17 г., 14:27
– поземлен имот с площ 1412 кв.м. /хиляда четиристотин и дванадесет квадратни метра/, за който е отреден терен – УПИ ... 1335 кв.м. /хиляда триста тридесет и пет квадратни метра/ - неурегулирано, а по скица № 592/20.09.2007 г. На Община Ветово ... , общ. Ветово, обл. Русе, ул. Чавдар войвода представляващо УПИ III – 162 /три римско - сто шестдесет и две арабско/, в
Още targimot.com

Многостаен апартамент Сеново

Сеново ул. Александър Стамболийски № 72,
110.0 м²
19 650 лв
12.03.17 г., 17:05
строеж върху общинска земятерен, представляващ УПИ Х в кв.19, при граници на терена: УПИ ІХ – общински, УПИ ХІ – общински ... САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в масивна двуетажна жилищна сграда със сутерен, находящ се в гр.Сеново, община Ветово, област Русе ... , състоящ се от две спални, хол, трапезария, кухня, баня, две тераси, мокро помещение, при граници: от три страни - терен, под
Още targimot.com

Къща Ветово

Ветово УЛ. ТРЕТИ МАРТ 59 - ИД 491/2016
820 лв
15.03.17 г., 18:53
– 1165, терен за озеленяване, улица, заедно с построената в същото дворно място 1/6 ид.ч. /една шест идеална част/ от ... данъчна оценка ул. Трети март 59 /петдесет и девет/, гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, при граници УПИ XVI – 1163, УПИ XIV ... ЖИЛИЩНА СГРАДА, всички подобрения и трайни насаждения в имота. ЦЕНА: 820.00 лв. Определям всеки вторник и петък от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.
Още targimot.com
1 200 лв
26.01.17 г., 0:14
, общ.Сухиндол! -обл. РУСЕ– общ. Бяла, Ценово, Ветово, Две могили, Борово, Русе, Сливо поле, Иваново! Плащаме в брой пред
Още pozvanete.bg

Къща Смирненски

Смирненски УЛ. ЧАВДАР ВОЙВОДА - ИД 1070/2013
66.0 м²
43 575 лв
12.01.17 г., 18:48
– поземлен имот с площ 1412 кв.м. /хиляда четиристотин и дванадесет квадратни метра/, за който е отреден терен – УПИ III ... 1335 кв.м. /хиляда триста тридесет и пет квадратни метра/ - неурегулирано, а по скица № 592/20.09.2007 г. На Община Ветово ... , общ. Ветово, обл. Русе, ул. Чавдар войвода представляващо УПИ III – 162 /три римско - сто шестдесет и две арабско/, в
Още targimot.com

Къща Ветово

Ветово УЛ. ТРЕТИ МАРТ 59 - ИД 491/2016
1 025 лв
12.01.17 г., 18:47
– 1165, терен за озеленяване, улица, заедно с построената в същото дворно място 1/6 ид.ч. /една шест идеална част/ от ... данъчна оценка ул. Трети март 59 /петдесет и девет/, гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, при граници УПИ XVI – 1163, УПИ XIV
Още targimot.com
110.0 м²
17 208 лв
21.01.17 г., 18:13
строеж върху общинска земятерен, представляващ УПИ Х в кв.19, при граници на терена: УПИ ІХ – общински, УПИ ХІ – общински ... САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в масивна двуетажна жилищна сграда със сутерен, находящ се в гр.Сеново, община Ветово, област Русе ... , състоящ се от две спални, хол, трапезария, кухня, баня, две тераси, мокро помещение, при граници: от три страни - терен, под
Още targimot.com
1 300 лв
11.01.17 г., 12:10
пред Нотариус или по банков път ! За големи парцели цена по договаряне! Изготвяме нужните на документи ! Компетентно ... , общ.Лясковец, общ.Сухиндол! -обл. РУСЕ– общ. Бяла, Ценово, Ветово, Две могили, Борово, Русе, Сливо поле, Иваново! Плащаме в брой
Още obiava.biz
1 300 лв
16.12.16 г., 3:25
пред Нотариус или по банков път ! За големи парцели цена по договаряне! Изготвяме нужните на документи ! Компетентно ... , общ.Лясковец, общ.Сухиндол! -обл. РУСЕ– общ. Бяла, Ценово, Ветово, Две могили, Борово, Русе, Сливо поле, Иваново! Плащаме в брой
Още obiava.biz
1 200 лв
27.12.16 г., 12:02
! -обл. РУСЕ– общ. Бяла, Ценово, Ветово, Две могили, Борово, Русе, Сливо поле, Иваново! Плащаме в брой пред Нотариус или
Още obiava.biz
1 200 лв
27.12.16 г., 12:01
– общ.Бяла, Ценово, Борово, Сливо поле, Русе, Иваново, Ветово, Две могили! Плащане в брой или по банков път! Изготвяме нужните ... документи за финализиране на сделката пред НОТАРИУС! Компетентно правно обслужване при покупко-продажбата! 0887512663
Още obiava.biz
1 200 лв
27.12.16 г., 12:02
област РУСЕ!– Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ и части от неделени имоти в общ. Бяла, Ценово, Ветово, Две могили, Борово, Русе ... , Сливо поле, Иваново!НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ ! Плащаме в брой или по банков път! Изготвяме нужните документи за финализиране на
Още obiava.biz

Тристаен апартамент Сеново

Сеново ул. Александър Стамболийски № 72
110.0 м²
21 510 лв
30.10.16 г., 3:06
строеж върху общинска земятерен, представляващ УПИ Х в кв.19, при граници на терена: УПИ ІХ – общински, УПИ ХІ – общински ... САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в масивна двуетажна жилищна сграда със сутерен, находящ се в гр.Сеново, община Ветово, област Русе ... , състоящ се от две спални, хол, трапезария, кухня, баня, две тераси, мокро помещение, при граници: от три страни - терен, под
Още targimot.com