Парцел, 750m 2 (продажба)

с.Пъдарско, общ. Брезово РУМЯНА НИКОЛАЕВА
Парцел за жилищно строителство.Намира се на 500м от центъра на селото.В близост ток и вода.
7.01.17 г., 21:13 homes.bg
750.0 м²
4 300,00 лв

Земеделска земя Стрелци

Стрелци ЕКАТТЕ 69818, общ. Брезово, местност „Лещарлъка"
И.Д. 20158200400293-2015 г. 1. Имот № 011028 (нула, едно, едно, нула, две, осем), с площ на имота от 3,435 дка (три декара и четиристотин тридесет и пет квадратни метра), начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в землището на с. Стрелци, ЕКАТТЕ 69818 (шест, девет, осем, едно, осем), общ. Брезово, местност „Лещарлъка“, при граници и съседи: имот № 011029 – изоставена нива на ЕТ „Агроинвест – Мария Илиева“, имот № 011027 – лозе на Пенчо Иванов Георгиев, имот № 011022 – полски път на ОПФ – Стрелци – необр. земя, имот № 011024 – полски път на ОПФ – Стрелци – необр. земя. Гореописаният имот № 011028 е образуван от имот № 011011. Върху имота има следните ограничения: трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок – описание съгласно Скица № К01658/06.11.2015 г., издадена от Общинска служба „Земеделие“ – Община Брезово, а съгласно акт за собственост представлява: Лозе с площ от 3,435 дка (три декара четиристотин тридесет и пет квадратни метра), пета категория, находящо се в землището на с. Стрелци, Община Брезово, област Пловдивска, местност „Лещарлъка“, имот № 011028 (единадесет хиляди и двадесет и осем) по плана за земеразделяне на с. Стрелци, при граници (съседи): имот № 011029 – лозе на Атанас Димов Атанасов, имот № 011027 – лозе на Пенчо Иванов Георгиев, имот № 011022 – полски път на ОПФ – Стрелци – необр. земя, имот № 011024 – полски път на ОПФ – Стрелци – необр. Земя. Началната цена, от която ще започне публичната продан в размер на 1032,00 лв. (хиляда тридесет и два лева), съставляваща 80 % от цената за първата публична продан, съгласно чл. 485 във вр. с чл. 468, ал. 1 и чл. 494 от ГПК.
5.01.17 г., 13:10 targimot.com
3435.0 м²
1 032,00 лв

Земеделска земя Стрелци

Стрелци ЕКАТТЕ 69818, общ. Брезово, местност „Лещарлъка“,
И.Д. 20158200400293-2015 г. 2. Имот № 011029 (нула, едно, едно, нула, две, девет), с площ на имота от 3,435 дка (три декара и четиристотин тридесет и пет квадратни метра), начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в землището на с. Стрелци, ЕКАТТЕ 69818 (шест, девет, осем, едно, осем), общ. Брезово, местност „Лещарлъка“, при граници и съседи: имот № 011028 – изоставена нива на ЕТ „Агроинвест – Мария Илиева“, имот № 011024 – полски път на ОПФ – Стрелци – необр. земя, имот № 000141 – път III кл. на Държавата, имот № 011027 – лозе на Пенчо Иванов Георгиев. Гореописаният имот № 011029 е образуван от имот № 011011. Върху имота има следните ограничения: трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок – описание съгласно Скица № К01659/06.11.2015 г., издадена от Общинска служба „Земеделие“ – Община Брезово, а съгласно акт за собственост представлява: Лозе с площ от 3,435 дка (три декара четиристотин тридесет и пет квадратни метра), пета категория, находящо се в землището на с. Стрелци, Община Брезово, област Пловдивска, местност „Лещарлъка“, имот № 011029 (единадесет хиляди и двадесет и девет) по плана за земеразделяне на с. Стрелци, при граници (съседи): имот № 011028 – лозе на Стоян Атанасов Дончев, имот № 011024 – полски път на ОПФ – Стрелци – необр. земя, имот № 000141 – път IV кл. на ОПФ – Стрелци – необр. земя, имот № 011027 – лозе на Пенчо Иванов Георгиев. Началната цена, от която ще започне публичната продан в размер на 1444,80 лева (хиляда четиристотин четиридесет и четири лева и осемдесет стотинки), съставляваща 80 % от цената за първата публична продан, съгласно чл. 485 във вр. с чл. 468, ал. 1 и чл. 494 от ГПК.
5.01.17 г., 12:09 targimot.com
3435.0 м²
1 444,00 лв

Парцел, 750m 2 (продажба)

с.Пъдарско, общ. Брезово
Парцел за жилищно строителство.Намира се на 500м от центъра на селото.В близост ток и вода.
21.12.16 г., 13:43 officespace.bg
4 300,00 лв

Земеделска земя, 26800m 2 (продажба)

гр.Брезово, общ. Брезово Валентина Маринчешка
Оферта 148159 Предлагаме Ви земеделска земя в землището на град Брезово, 4 - та категория. Имотите се намират в местността “Узунджата Божура“.За контакти и допълнителна информация Валентина Маринчешка 0877448857
19.12.16 г., 22:31 homes.bg
26800.0 м²
35 000,00 лв

Парцел, 38000m 2 (продажба)

гр.Брезово, общ. Брезово Десислава Стоянова
Парцелът се намира в началото на Брезово, с отлични комуникации. С лице на асфалтов път 220 м, ток - собствен трафопост, вода - сондаж, канализация. Сменен статут за промишлено строителство! Има възможност за кандидатстване по проект за субсидии от Европейските фондове 2014-2020 година! Промоционално изготвяне на проект!
4.12.16 г., 9:23 homes.bg
38000.0 м²
123 000,00 лв

Земеделска земя Брезово

Брезово гр. Брезово, местност „Хамбарлийка“
ид № 20168250400241 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 001062 (нула, нула, едно, нула, шест, две), образуван от поземлен имот №001043 (нула, нула, едно, нула, четири, три), находящ се в землището на град Брезово, ЕКАТТЕ 06361, община Брезово, област Пловдив, местност „ХАМБАРЛИЙКА“, с начин на трайно ползване – Изостав. тр. нас., целият с площ от 45,992 дка (четиридесет и пет декара деветстотин деветдесет и два квадратни метра), четвърта категория на земята при неполивни условия, като имотът попада с 45,717 дка (четиридесет и пет декара седемстотин и седемнадесет квадратни метра) в широколистна гора, отдел 5012/в (пет, нула, едно, две, наклонена черта, буква „в“), при граници и съседи: имот № 001061 – изостав.тр.нас. на „Геома-Г“ ЕООД, имот № 000461 – път III кл. на Държавата, имот № 000434 – пасище, мера на ОПФ-необработваема земя, имот № 000455 – полски път на ОПФ-необработваема земя, имот № 000470 – др.воден терен на ОПФ-необработваема земя, ведно с всички подобрения и приращения в поземлен имот № 001062. Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, описан в т. 3, е в размер на 33 120,00 лв. (тридесет и три хиляди сто и двадесет лева) с вкл. ДДС, съставляваща 80 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
2.12.16 г., 19:05 targimot.com
45992.0 м²
33 120,00 лв

Земеделска земя Брезово

Брезово местност „Саральов билюк“
ид № 20168250400241 - Поземлен имот № 001045 (нула, нула, едно, нула, четири, пет) от КВС на гр. Брезово, НТП: Пасище с храсти, VIII (осма) категория, местност „Саральов билюк“ с площ 12,000 (дванадесет) декара, при граници и съседи на целия имот: поземлен имот № 001044 – пасище с храсти – ОПФ – необработваема земя, поземлен имот № 000470 – друг воден терен – ОПФ – необработваема земя, поземлен имот № 000234 – полски път – ОПФ – необработваема земя, поземлен имот № 000461 – път III клас – държавна собственост и поземлен имот № 000116 – полски път – ОПФ – необработваема земя. Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, описан в т. 2, е в размер на 3 600,00 лв. (три хиляди и шестстотин лева) с вкл. ДДС, съставляваща 80 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
2.12.16 г., 19:04 targimot.com
12000.0 м²
3 600,00 лв

Земеделска земя Брезово

Брезово гр. Брезово, местност „Хамбарлийка“
ид № 20168250400241 - Имот № 001048 (нула, нула, едно, нула, четири, осем), с площ от 0,224 дка (нула цяло двеста двадесет и четири декара), образуван от разделянето на Поземлен имот № 000159 (нула, нула, нула, едно, пет, девет) от КВС на гр. Брезово, местност „Хамбарлийка“, НТП: Пасище с храсти, III (трета) категория, с площ 9,103 дка (девет декара и сто и три квадратни метра) при граници и съседи: поземлен имот № 000234 – полски път – ОПФ – необработваема земя, поземлен имот № 000461 – път IV клас – държавна собственост, поземлен имот № 000388 – храсти – Марин Георгиев Шишков, поземлен имот № 001013 – изоставени трайни насаждения – ОПФ – необработваема земя и поземлен имот № 000470 – друг воден терен – ОПФ – необработваема земя. Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, описан в т. 4, е в размер на 648,00 лв. (шестстотин четиридесет и осем лева) с вкл. ДДС, съставляваща 80 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
2.12.16 г., 18:04 targimot.com
648,00 лв

Парцел Брезово

Брезово ІV-1172 от квартал 111 по плана на град Брезово
½ идеална част от НЕЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в град Брезово, Пловдивска област, съставляващ имот пл.№ 1172 с площ от 1210кв.м., който участва в парцел ІV-1172 от квартал 111 по плана на град Брезово с 1180кв.м., като за 30кв.м. Спрямо улицата регулацията не е приложена, при граници за имота: от две страни-улици, УПИ ІІІ-1173 и имот пл.№ 1178 от кв.111
28.11.16 г., 19:36 targimot.com
605.0 м²
4 560,00 лв

Парцел Брезово

Брезово УПИ ІІІ-1173, от квартал 111 по плана на град Брезово
½ идеална част от НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ находящ се в град Брезово, Пловдивска област, целия с площ от 740кв.м., съставляващ УПИ ІІІ-1173, от квартал 111 по плана на град Брезово, при граници: улица, УПИ ІІ-1174, имот пл.№ 1178 и УПИ ІV-1172 от кв.111
28.11.16 г., 19:36 targimot.com
370.0 м²
2 880,00 лв

Земеделска земя, 1200m 2 (продажба)

гр.Брезово, общ. Брезово Събка Годумова
Оферта № 203380 Предлагаме за продажба двор в гр. Брезово в регулацията с право на строеж. Разполага с ток и вода. Засаден е с 120 дръвчета дюли.
25.11.16 г., 21:59 homes.bg
1200.0 м²
10 250,00 лв

Земеделска земя, 1200m 2 (продажба)

гр.Брезово, общ. Брезово
Оферта № 203380 Предлагаме за продажба двор в гр. Брезово в регулацията с право на строеж. Разполага с ток и вода. Засаден е с 120 дръвчета дюли.
21.11.16 г., 15:45 officespace.bg
10 250,00 лв

Земеделска земя Стрелци

Стрелци ЕКАТТЕ 69818, общ. Брезово, местност „Лещарлъка“
ИД № 20158200400293 - 2. Имот № 011029 (нула, едно, едно, нула, две, девет), с площ на имота от 3,435 дка (три декара и четиристотин тридесет и пет квадратни метра), начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в землището на с. Стрелци, ЕКАТТЕ 69818 (шест, девет, осем, едно, осем), общ. Брезово, местност „Лещарлъка“, при граници и съседи: имот № 011028 – изоставена нива на ЕТ „Агроинвест – Мария Илиева“, имот № 011024 – полски път на ОПФ – Стрелци – необр. земя, имот № 000141 – път III кл. на Държавата, имот № 011027 – лозе на Пенчо Иванов Георгиев. Гореописаният имот № 011029 е образуван от имот № 011011. Върху имота има следните ограничения: трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок – описание съгласно Скица № К01659/06.11.2015 г., издадена от Общинска служба „Земеделие“ – Община Брезово, а съгласно акт за собственост представлява: Лозе с площ от 3,435 дка (три декара четиристотин тридесет и пет квадратни метра), пета категория, находящо се в землището на с. Стрелци, Община Брезово, област Пловдивска, местност „Лещарлъка“, имот № 011029 (единадесет хиляди и двадесет и девет) по плана за земеразделяне на с. Стрелци, при граници (съседи): имот № 011028 – лозе на Стоян Атанасов Дончев, имот № 011024 – полски път на ОПФ – Стрелци – необр. земя, имот № 000141 – път IV кл. на ОПФ – Стрелци – необр. земя, имот № 011027 – лозе на Пенчо Иванов Георгиев. Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 1806 лева (хиляда осемстотин и шест лева), съставляваща 75 % от оценката, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
28.10.16 г., 14:44 targimot.com
3435.0 м²
1 806,00 лв

Земеделска земя Стрелци

Стрелци ЕКАТТЕ 69818, общ. Брезово, местност „Лещарлъка“
ИД № 20158200400293 - 1. Имот № 011028 (нула, едно, едно, нула, две, осем), с площ на имота от 3,435 дка (три декара и четиристотин тридесет и пет квадратни метра), начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в землището на с. Стрелци, ЕКАТТЕ 69818 (шест, девет, осем, едно, осем), общ. Брезово, местност „Лещарлъка“, при граници и съседи: имот № 011029 – изоставена нива на ЕТ „Агроинвест – Мария Илиева“, имот № 011027 – лозе на Пенчо Иванов Георгиев, имот № 011022 – полски път на ОПФ – Стрелци – необр. земя, имот № 011024 – полски път на ОПФ – Стрелци – необр. земя. Гореописаният имот № 011028 е образуван от имот № 011011. Върху имота има следните ограничения: трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок – описание съгласно Скица № К01658/06.11.2015 г., издадена от Общинска служба „Земеделие“ – Община Брезово, а съгласно акт за собственост представлява: Лозе с площ от 3,435 дка (три декара четиристотин тридесет и пет квадратни метра), пета категория, находящо се в землището на с. Стрелци, Община Брезово, област Пловдивска, местност „Лещарлъка“, имот № 011028 (единадесет хиляди и двадесет и осем) по плана за земеразделяне на с. Стрелци, при граници (съседи): имот № 011029 – лозе на Атанас Димов Атанасов, имот № 011027 – лозе на Пенчо Иванов Георгиев, имот № 011022 – полски път на ОПФ – Стрелци – необр. земя, имот № 011024 – полски път на ОПФ – Стрелци – необр. Земя. Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 1290 лв. (хиляда двеста и деветдесет лева), съставляваща 75 % от оценката, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
28.10.16 г., 14:43 targimot.com
3435.0 м²
1 290,00 лв

Земеделска земя Стрелци

Стрелци ЕКАТТЕ 69818, общ. Брезово, местност „Лещарлъка“
ИД № 20158200400293 - Имот № 011028 (нула, едно, едно, нула, две, осем), с площ на имота от 3,435 дка (три декара и четиристотин тридесет и пет квадратни метра), начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в землището на с. Стрелци, ЕКАТТЕ 69818 (шест, девет, осем, едно, осем), общ. Брезово, местност „Лещарлъка“, при граници и съседи: имот № 011029 – изоставена нива на ЕТ „Агроинвест – Мария Илиева“, имот № 011027 – лозе на Пенчо Иванов Георгиев, имот № 011022 – полски път на ОПФ – Стрелци – необр. земя, имот № 011024 – полски път на ОПФ – Стрелци – необр. земя. Гореописаният имот № 011028 е образуван от имот № 011011. Върху имота има следните ограничения: трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок – описание съгласно Скица № К01658/06.11.2015 г., издадена от Общинска служба „Земеделие“ – Община Брезово, а съгласно акт за собственост представлява: Лозе с площ от 3,435 дка (три декара четиристотин тридесет и пет квадратни метра), пета категория, находящо се в землището на с. Стрелци, Община Брезово, област Пловдивска, местност „Лещарлъка“, имот № 011028 (единадесет хиляди и двадесет и осем) по плана за земеразделяне на с. Стрелци, при граници (съседи): имот № 011029 – лозе на Атанас Димов Атанасов, имот № 011027 – лозе на Пенчо Иванов Георгиев, имот № 011022 – полски път на ОПФ – Стрелци – необр. земя, имот № 011024 – полски път на ОПФ – Стрелци – необр. Земя. Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 1290 лв. (хиляда двеста и деветдесет лева), съставляваща 75 % от оценката, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
26.10.16 г., 20:05 targimot.com
3435.0 м²
1 290,00 лв

Земеделска земя, 12000m 2 (продажба)

гр.Брезово, общ. Брезово
три имота с площ съответно 3, 4 и 5 дка
24.10.16 г., 13:31 homes.bg
12000.0 м²
5 400,00 лв

Парцел, 38000m 2 (продажба)

гр.Брезово, общ. Брезово
Парцелът се намира в началото на Брезово, с отлични комуникации. С лице на асфалтов път 220 м, ток - собствен трафопост, вода - сондаж, канализация. Сменен статут за промишлено строителство! Има възможност за кандидатстване по проект за субсидии от Европейските фондове 2014-2020 година! Промоционално изготвяне на проект!
1.10.16 г., 17:09 officespace.bg
123 000,00 лв

Земеделска земя в с Пъдарско

Пловдив и област Брезово Пъдарско
Продавам 135 дка земеделска земя в землището на с Пъдарско община Брезово област Пловдив. Цена 650 лв/ дка
7.09.16 г., 14:00 555.bg
135000.0 м²
87 750,00 лв

Парцел, 1622m 2 (продажба)

с.Зелениково, общ. Брезово
КОД.24490 УПИ 1622 кв.м. със стара каменна къща 45 кв.м., -основи..Ток, вода. На две улици е имота. Близо до река. Подходящ за пчелин. Костова 0878971514,0889364922
15.07.16 г., 21:01 officespace.bg
7 600,00 лв

Парцел, 650m 2 (продажба)

с.Златосел, общ. Брезово
КОД.18910 УПИ 650 кв.м с малка тухлена къща неизмазана. 30 кв.м.На няколко стъпала от двора ,площадка ,антре,стая,помещение за баня и тоалетна. Ток водата на двора прекарана. Намира се на асфалтова тиха улица. Костова 0878971514, 0889364922
15.07.16 г., 18:42 officespace.bg
7 000,00 лв

Парцел, 1940m 2 (продажба)

с.Върбен, общ. Брезово
КОД.29305 Дворно място в с.Върбен 1940кв.м.Регулция,ток,вода,ограда,сонда.Матеева 0889364922,0878971514
15.07.16 г., 17:53 officespace.bg
6 500,00 лв

Парцел, 7500m 2 (продажба)

с.Чоба, общ. Брезово
КОД. 15913. Парцел 7.5 дк, от които 3.1 дк в регулация с ток и вода, равен, с лице на мек път, а 4380 дк са старо лозе с лека денивелация. В близост стар трафопост и стари постройки на военните. Показва Матеева 0889364922,,0878971514
15.07.16 г., 17:31 officespace.bg
6 000,00 лв

Парцел, 1622m 2 (продажба)

с.Зелениково, общ. Брезово
КОД.24490 УПИ 1622 кв.м. със стара каменна къща 45 кв.м., -основи..Ток, вода. На две улици е имота. Близо до река. Подходящ за пчелин. Костова 0878971514,0889364922
20.04.16 г., 7:03 homes.bg
1622.0 м²
7 600,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба парцели в град Брезово
1 2