Парцел, 2370m 2 (продажба)

с.Пъдарско, общ. Брезово
7 000 лв
4.07.17 г., 21:24
Обработваем парцел в началото на село Пъдарско. В парцела има ток, вода и е с две лица на път. Квадратурата на парцела е 2370кв.м.. Агенцията разполага с ключ!
Още officespace.bg

Земеделска земя Розовец

Розовец село Розовец, община Брезово, местност М. ШИПКОВИЦА – КАВАКА
12199.0 м²
528 лв
16.02.17 г., 18:45
ид № 20148200400079 - 4.) 1/3 (една трета) идеална част от НИВА от 12,199 дка (дванадесет декара и сто деветдесет и девет квадратни метра), девета категория, местност М. ШИПКОВИЦА – КАВАКА, имот № 065020 по плана за земеразделяне в землището на село Розовец, община Брезово, обл. Пловдив, при граници (съседи): имот № 065019 нива насл. на Димо Стоянов Чакъров, имот № 065036 полски път на Кметство Розовец – необработваема земя, имот № 061027 широколистна гора на ДГФ – Розовец, Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, описан в т. 4, е в размер на 528,00 лв. (петстотин двадесет и осем лева), съставляваща 80 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, ал. 2, чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Още targimot.com

Земеделска земя Чехларе

Чехларе с. Чехларе, общ. Брезово, местност 54 МЛЕКАНСКИ НИВИ САЯ
1498.0 м²
90 лв
16.02.17 г., 18:49
ид № 20118250400018 - 2.) ½ ид. ч. (една втора идеална чат) от Нива от 1,498 дка (един дка и четиристотин деветдесет и осем квадратни метра), девета категория, местност 54 МЛЕКАНСКИ НИВИ САЯ, имот № 002020 по плана за земеразделяне на с. Чехларе, общ. Брезово, обл. Пловдив, при граници (съседи) № 002019 нива насл. на Паун Недялков Салджиев, № 002146 Полски път на общ. земя – Чехларе, № 002021 Нива на Вълка Сребрева Венкова, № 002018 – нива насл. на Тотю Колев Млекански Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, е в размер на 90,00 лв. (деветдесет лева), съставляваща 80 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 485 във вр. с чл. 468, ал. 1 и чл. 494 от ГПК.
Още targimot.com

Земеделска земя Чехларе

Чехларе с. Чехларе, общ. Брезово, местност 03 ЮРЕНЯ ГОЛЯМ. ДЪРВО
4123.0 м²
249 лв
16.02.17 г., 18:52
ид № 20118250400018 - 1.) ½ ид. ч. (една втора идеална част) от Нива от 4,123 дка (четири дка и сто двадесет и три кв.м.), пета категория, местност 03 ЮРЕНЯ ГОЛЯМ. ДЪРВО, имот № 018029 по плана за земеразделяне на с. Чехларе, общ. Брезово, обл. Пловдив, при граници (съседи): № 018116 Полски път на общ. земя – Чехларе, № 018034 нива насл. на Кольо Патев Узунов, № 018028 Нива на Стоил Патев Свинарски, № 018109 Полски път на общ. земя – Чехларе. Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, е в размер на 249,00 лв. (двеста четиридесет и девет лева), съставляваща 80 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 485 във вр. с чл. 468, ал. 1 и чл. 494 от ГПК.
Още targimot.com

Земеделска земя Розовец

Розовец село Розовец, община Брезово, местност МАРАНДЖИК – КИН. КАЛЕ
2291.0 м²
100 лв
16.02.17 г., 18:42
ид № 20148200400079 - 3.) 1/3 (една трета) идеална част от НИВА от 2,291 дка (два декара и двеста деветдесет и един квадратни метра), девета категория, местност МАРАНДЖИК – КИН. КАЛЕ, имот № 059015 по плана за земеразделяне в землището на село Розовец, община Брезово, обл. Пловдив, при граници (съседи): имот № 059014 нива на насл. на Стою Русев Коев, имот № 059027 полски път на Кметство Розовец – необработваема земя, имот № 059016 нива на насл. на Дона Цанева Цветанска, землищна граница, Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, описан в т. 3, е в размер на 100,80 лв. (сто лева и осемдесет стотинки), съставляваща 80 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, ал. 2, чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Още targimot.com

Земеделска земя Розовец

Розовец село Розовец, община Брезово, местност ЛОКОВАТА – ГЪРЛОТО
4500.0 м²
264 лв
16.02.17 г., 18:43
ид № 20148200400079 - 7.) 1/3 (една трета) идеална част от НИВА от 4,500 дка (четири декара и петстотин квадратни метра), шеста категория, местност ЛОКОВАТА – ГЪРЛОТО, имот № 148001 по плана за земеразделяне в землището на село Розовец, община Брезово, обл. Пловдив, при граници (съседи): имот № 146029 широколистна гора на ДГФ – Розовец, имот № 148029 пасище, мера на Кметство Розовец – необработваема земя, имот № 000009 вътрешна река на Кмество Розовец – необработваема земя, имот № 148002 нива на насл. на Иван Георгиев Шумов, имот № 148030 полски път на Кметство Розовец – необработваема земя. Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, описан в т. 7, е в размер на 264,00 лв. (двеста шестдесет и четири лева), съставляваща 80 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, ал. 2, чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Още targimot.com

Земеделска земя Розовец

Розовец село Розовец, община Брезово, местност „ЛИВАДИТО – ГАБЕРЧЕТО“
4501.0 м²
264 лв
16.02.17 г., 18:46
ид № 20148200400079 - 8.) 1/3 (една трета) идеална част от Имот № 087039 (нула, осем, седем, нула, три, девет), находящ се в землището на с. Розовец с ЕКАТТЕ 62966, общ. Брезово, намиращ се в местността „ЛИВАДИТО – ГАБЕРЧЕТО“, с площ 4,501 дка (четири декара и петстотин и един квадратни метра), с начин на трайно ползване: нива, вид собственост: частна, с категория на земята при неполивни условия: девета, при граници и съседи: имот № 087038 – нива на Кметство Розовец – обработваема земя, имот № 087053 – полски път на Кметство Розовец – необработваема земя, имот № 087040 – нива на Кметство Розовец – обработваема земя, имот № 162010 – Широколистна гора на МЗХ – ДЛ. Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, описан в т. 8, е в размер на 264,00 лв. (двеста шестдесет и четири лева), съставляваща 80 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, ал. 2, чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Още targimot.com

Земеделска земя Зелениково

Зелениково с. Зелениково, общ. Брезово, местност КУДЖУОЛА – РЕ К. ПОЛЯНА
3000.0 м²
540 лв
16.02.17 г., 18:51
ид № 20118250400018 - ½ ид. ч. (една втора идеална част) от Нива от 3,000 дка (три дка), трета категория, местност КУДЖУОЛА – РЕ К. ПОЛЯНА, имот № 012025 по плана за земеразделяне на с. Зелениково, общ. Брезово, при граници (съседи): № 12023 Нива на Дана Пенчева Иванова, № 12026 Нива на Дана Пенчева Иванова, № 12024 Нива на Неда Вълкова Цвяткова, № 926 Полски път на ОПФ – необр. земя Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, е в размер на 540,00 лв. (петстотин и четиридесет лева), съставляваща 80 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 485 във вр. с чл. 468, ал. 1 и чл. 494 от ГПК.
Още targimot.com

Земеделска земя Розовец

Розовец село Розовец, община Брезово, местност ЛИВАДИТО – ГАБЕРЧЕТО
1200.0 м²
72 лв
16.02.17 г., 18:45
ид № 20148200400079 - 5.) 1/3 (една трета) идеална част от НИВА от 1,200 дка (един декар и двеста квадратни метра), девета категория, местност ЛИВАДИТО – ГАБЕРЧЕТО, имот № 084014 по плана за земеразделяне в землището на село Розовец, община Брезово, обл. Пловдив, при граници (съседи): имот № 084015 нива насл. на Златан Минчев Раевски, имот № 084025 полски път на Кметство Розовец – необработваема земя, имот № 084018 пасище, мера на Кметство Розовец – необработваема земя, имот № 084022 полски път на Кметство Розовец – необработваема земя, имот № 084013 нива насл. на Тодор Недев Стефанов, Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, описан в т. 5, е в размер на 72,00 лв. (седемдесет и два лева), съставляваща 80 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, ал. 2, чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Още targimot.com

Земеделска земя Розовец

Розовец село Розовец, община Брезово, местност КИНАНСКА ЛИВАДА
9799.0 м²
708 лв
16.02.17 г., 18:48
ид № 20148200400079 - 6.) 1/3 (една трета) идеална част от НИВА от 9,799 дка (девет декара и седемстотин деветдесет и девет квадратни метра), девета категория, местност КИНАНСКА ЛИВАДА, имот № 088003 по плана за земеразделяне в землището на село Розовец, община Брезово, обл. Пловдив, при граници (съседи): имот № 088002 нива насл. на Пеню Тодоров Раевски, имот № 088012 иглолистна гора на Кметство Розовец – необработваема земя, имот № 088010 широколистна гора на Кметство Розовец – необработваема земя, имот № 088009 дере на ДГФ – Розовец, имот № 088008 полски път на Кметство Розовец – необработваема земя, Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, описан в т. 6, е в размер на 708,00 лв. (седемстотин и осем лева), съставляваща 80 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, ал. 2, чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Още targimot.com

Земеделска земя Розовец

Розовец село Розовец, община Брезово
16200.0 м²
700 лв
16.02.17 г., 18:45
ид № 20148200400079 - 2.) 1/3 (една трета) идеална част от НИВА от 16,200 дка (шестнадесет декара и двеста квадратни метра), девета категория, местност ТЪМ. ПЛАДНИЩЕ – САИТЕ, имот № 055006 по плана за земеразделяне в землището на село Розовец, община Брезово, обл. Пловдив, при граници (съседи): имот № 055009 нива на Кметство Розовец – свободна земя, имот № 055007 нива на насл. на Кою Златев Коевски, имот № 055035 полски път на Кметство Розовец – необработваема земя, имот № 055036 полски път на Кметство Розовец – необработваема земя, Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, описан в т. 2, е в размер на 700,80 лв. (седемстотин лева и осемдесет стотинки), съставляваща 80 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, ал. 2, чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Още targimot.com

Земеделска земя Розовец

Розовец село Розовец, община Брезово
1700.0 м²
98 лв
16.02.17 г., 18:41
ид № 20148200400079 - 1.) 1/3 (една трета) идеална част от НИВА от 1,700 дка (един декар и седемстотин квадратни метра), девета категория, местност БАЧУРСКОТО-Б.АЛЧАК, имот № 040011 по плана за земеразделяне в землището на село Розовец, община Брезово, обл. Пловдив, при граници (съседи): имот № 040022 полски път на Кметство Розовец – необработваема земя, имот № 040025 полски път на Кметство Розовец – необработваема земя, имот № 0400004 нива на Кметство Розовец – свободна земя, имот № 052019 широколистна гора на Кметство Розовец – необработваема земя, имот № 040012 нива на насл. на Георги Генов Матански. Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, описан в т. 1, е в размер на 98,40 лв. (деветдесет и осем лева и четиридесет стотинки), съставляваща 80 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, ал. 2, чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Още targimot.com

Земеделска земя Стрелци

Стрелци ЕКАТТЕ 69818, общ. Брезово, местност „Лещарлъка"
3435.0 м²
1 032 лв
5.01.17 г., 13:10
И.Д. 20158200400293-2015 г. 1. Имот № 011028 (нула, едно, едно, нула, две, осем), с площ на имота от 3,435 дка (три декара и четиристотин тридесет и пет квадратни метра), начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в землището на с. Стрелци, ЕКАТТЕ 69818 (шест, девет, осем, едно, осем), общ. Брезово, местност „Лещарлъка“, при граници и съседи: имот № 011029 – изоставена нива на ЕТ „Агроинвест – Мария Илиева“, имот № 011027 – лозе на Пенчо Иванов Георгиев, имот № 011022 – полски път на ОПФ – Стрелци – необр. земя, имот № 011024 – полски път на ОПФ – Стрелци – необр. земя. Гореописаният имот № 011028 е образуван от имот № 011011. Върху имота има следните ограничения: трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок – описание съгласно Скица № К01658/06.11.2015 г., издадена от Общинска служба „Земеделие“ – Община Брезово, а съгласно акт за собственост представлява: Лозе с площ от 3,435 дка (три декара четиристотин тридесет и пет квадратни метра), пета категория, находящо се в землището на с. Стрелци, Община Брезово, област Пловдивска, местност „Лещарлъка“, имот № 011028 (единадесет хиляди и двадесет и осем) по плана за земеразделяне на с. Стрелци, при граници (съседи): имот № 011029 – лозе на Атанас Димов Атанасов, имот № 011027 – лозе на Пенчо Иванов Георгиев, имот № 011022 – полски път на ОПФ – Стрелци – необр. земя, имот № 011024 – полски път на ОПФ – Стрелци – необр. Земя. Началната цена, от която ще започне публичната продан в размер на 1032,00 лв. (хиляда тридесет и два лева), съставляваща 80 % от цената за първата публична продан, съгласно чл. 485 във вр. с чл. 468, ал. 1 и чл. 494 от ГПК.
Още targimot.com

Земеделска земя Стрелци

Стрелци ЕКАТТЕ 69818, общ. Брезово, местност „Лещарлъка“,
3435.0 м²
1 444 лв
5.01.17 г., 12:09
И.Д. 20158200400293-2015 г. 2. Имот № 011029 (нула, едно, едно, нула, две, девет), с площ на имота от 3,435 дка (три декара и четиристотин тридесет и пет квадратни метра), начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в землището на с. Стрелци, ЕКАТТЕ 69818 (шест, девет, осем, едно, осем), общ. Брезово, местност „Лещарлъка“, при граници и съседи: имот № 011028 – изоставена нива на ЕТ „Агроинвест – Мария Илиева“, имот № 011024 – полски път на ОПФ – Стрелци – необр. земя, имот № 000141 – път III кл. на Държавата, имот № 011027 – лозе на Пенчо Иванов Георгиев. Гореописаният имот № 011029 е образуван от имот № 011011. Върху имота има следните ограничения: трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок – описание съгласно Скица № К01659/06.11.2015 г., издадена от Общинска служба „Земеделие“ – Община Брезово, а съгласно акт за собственост представлява: Лозе с площ от 3,435 дка (три декара четиристотин тридесет и пет квадратни метра), пета категория, находящо се в землището на с. Стрелци, Община Брезово, област Пловдивска, местност „Лещарлъка“, имот № 011029 (единадесет хиляди и двадесет и девет) по плана за земеразделяне на с. Стрелци, при граници (съседи): имот № 011028 – лозе на Стоян Атанасов Дончев, имот № 011024 – полски път на ОПФ – Стрелци – необр. земя, имот № 000141 – път IV кл. на ОПФ – Стрелци – необр. земя, имот № 011027 – лозе на Пенчо Иванов Георгиев. Началната цена, от която ще започне публичната продан в размер на 1444,80 лева (хиляда четиристотин четиридесет и четири лева и осемдесет стотинки), съставляваща 80 % от цената за първата публична продан, съгласно чл. 485 във вр. с чл. 468, ал. 1 и чл. 494 от ГПК.
Още targimot.com

Земеделска земя Брезово

Брезово гр. Брезово, местност „Хамбарлийка“
45992.0 м²
33 120 лв
2.12.16 г., 19:05
ид № 20168250400241 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 001062 (нула, нула, едно, нула, шест, две), образуван от поземлен имот №001043 (нула, нула, едно, нула, четири, три), находящ се в землището на град Брезово, ЕКАТТЕ 06361, община Брезово, област Пловдив, местност „ХАМБАРЛИЙКА“, с начин на трайно ползване – Изостав. тр. нас., целият с площ от 45,992 дка (четиридесет и пет декара деветстотин деветдесет и два квадратни метра), четвърта категория на земята при неполивни условия, като имотът попада с 45,717 дка (четиридесет и пет декара седемстотин и седемнадесет квадратни метра) в широколистна гора, отдел 5012/в (пет, нула, едно, две, наклонена черта, буква „в“), при граници и съседи: имот № 001061 – изостав.тр.нас. на „Геома-Г“ ЕООД, имот № 000461 – път III кл. на Държавата, имот № 000434 – пасище, мера на ОПФ-необработваема земя, имот № 000455 – полски път на ОПФ-необработваема земя, имот № 000470 – др.воден терен на ОПФ-необработваема земя, ведно с всички подобрения и приращения в поземлен имот № 001062. Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, описан в т. 3, е в размер на 33 120,00 лв. (тридесет и три хиляди сто и двадесет лева) с вкл. ДДС, съставляваща 80 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Още targimot.com

Парцел, 38000m 2 (продажба)

гр.Брезово, общ. Брезово Десислава Стоянова
38000.0 м²
123 000 лв
4.12.16 г., 9:23
Ток Вода Канализация Асфалтиран път Парцелът се намира в началото на Брезово, с отлични комуникации. С лице на асфалтов път 220 м, ток - собствен трафопост, вода - сондаж, канализация. Сменен статут за промишлено строителство! Има възможност за кандидатстване по проект за субсидии от Европейските фондове 2014-2020 година! Промоционално изготвяне на проект!
Още homes.bg

Земеделска земя Брезово

Брезово местност „Саральов билюк“
12000.0 м²
3 600 лв
2.12.16 г., 19:04
ид № 20168250400241 - Поземлен имот № 001045 (нула, нула, едно, нула, четири, пет) от КВС на гр. Брезово, НТП: Пасище с храсти, VIII (осма) категория, местност „Саральов билюк“ с площ 12,000 (дванадесет) декара, при граници и съседи на целия имот: поземлен имот № 001044 – пасище с храсти – ОПФ – необработваема земя, поземлен имот № 000470 – друг воден терен – ОПФ – необработваема земя, поземлен имот № 000234 – полски път – ОПФ – необработваема земя, поземлен имот № 000461 – път III клас – държавна собственост и поземлен имот № 000116 – полски път – ОПФ – необработваема земя. Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, описан в т. 2, е в размер на 3 600,00 лв. (три хиляди и шестстотин лева) с вкл. ДДС, съставляваща 80 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Още targimot.com

Земеделска земя Стрелци

Стрелци ЕКАТТЕ 69818, общ. Брезово, местност „Лещарлъка“
3435.0 м²
1 806 лв
28.10.16 г., 14:44
ИД № 20158200400293 - 2. Имот № 011029 (нула, едно, едно, нула, две, девет), с площ на имота от 3,435 дка (три декара и четиристотин тридесет и пет квадратни метра), начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в землището на с. Стрелци, ЕКАТТЕ 69818 (шест, девет, осем, едно, осем), общ. Брезово, местност „Лещарлъка“, при граници и съседи: имот № 011028 – изоставена нива на ЕТ „Агроинвест – Мария Илиева“, имот № 011024 – полски път на ОПФ – Стрелци – необр. земя, имот № 000141 – път III кл. на Държавата, имот № 011027 – лозе на Пенчо Иванов Георгиев. Гореописаният имот № 011029 е образуван от имот № 011011. Върху имота има следните ограничения: трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок – описание съгласно Скица № К01659/06.11.2015 г., издадена от Общинска служба „Земеделие“ – Община Брезово, а съгласно акт за собственост представлява: Лозе с площ от 3,435 дка (три декара четиристотин тридесет и пет квадратни метра), пета категория, находящо се в землището на с. Стрелци, Община Брезово, област Пловдивска, местност „Лещарлъка“, имот № 011029 (единадесет хиляди и двадесет и девет) по плана за земеразделяне на с. Стрелци, при граници (съседи): имот № 011028 – лозе на Стоян Атанасов Дончев, имот № 011024 – полски път на ОПФ – Стрелци – необр. земя, имот № 000141 – път IV кл. на ОПФ – Стрелци – необр. земя, имот № 011027 – лозе на Пенчо Иванов Георгиев. Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 1806 лева (хиляда осемстотин и шест лева), съставляваща 75 % от оценката, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Още targimot.com

Земеделска земя Стрелци

Стрелци ЕКАТТЕ 69818, общ. Брезово, местност „Лещарлъка“
3435.0 м²
1 290 лв
26.10.16 г., 20:05
ИД № 20158200400293 - Имот № 011028 (нула, едно, едно, нула, две, осем), с площ на имота от 3,435 дка (три декара и четиристотин тридесет и пет квадратни метра), начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в землището на с. Стрелци, ЕКАТТЕ 69818 (шест, девет, осем, едно, осем), общ. Брезово, местност „Лещарлъка“, при граници и съседи: имот № 011029 – изоставена нива на ЕТ „Агроинвест – Мария Илиева“, имот № 011027 – лозе на Пенчо Иванов Георгиев, имот № 011022 – полски път на ОПФ – Стрелци – необр. земя, имот № 011024 – полски път на ОПФ – Стрелци – необр. земя. Гореописаният имот № 011028 е образуван от имот № 011011. Върху имота има следните ограничения: трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок – описание съгласно Скица № К01658/06.11.2015 г., издадена от Общинска служба „Земеделие“ – Община Брезово, а съгласно акт за собственост представлява: Лозе с площ от 3,435 дка (три декара четиристотин тридесет и пет квадратни метра), пета категория, находящо се в землището на с. Стрелци, Община Брезово, област Пловдивска, местност „Лещарлъка“, имот № 011028 (единадесет хиляди и двадесет и осем) по плана за земеразделяне на с. Стрелци, при граници (съседи): имот № 011029 – лозе на Атанас Димов Атанасов, имот № 011027 – лозе на Пенчо Иванов Георгиев, имот № 011022 – полски път на ОПФ – Стрелци – необр. земя, имот № 011024 – полски път на ОПФ – Стрелци – необр. Земя. Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 1290 лв. (хиляда двеста и деветдесет лева), съставляваща 75 % от оценката, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Още targimot.com

Земеделска земя, 12000m 2 (продажба)

гр.Брезово, общ. Брезово
12000.0 м²
5 400 лв
24.10.16 г., 13:31
три имота с площ съответно 3, 4 и 5 дка
Още homes.bg

Парцел, 38000m 2 (продажба)

гр.Брезово, общ. Брезово
123 000 лв
1.10.16 г., 17:09
Парцелът се намира в началото на Брезово, с отлични комуникации. С лице на асфалтов път 220 м, ток - собствен трафопост, вода - сондаж, канализация. Сменен статут за промишлено строителство! Има възможност за кандидатстване по проект за субсидии от Европейските фондове 2014-2020 година! Промоционално изготвяне на проект!
Още officespace.bg

Земеделска земя в с Пъдарско

Пловдив и област Брезово Пъдарско
87 750 лв
7.09.16 г., 14:00
Продавам 135 дка земеделска земя в землището на с Пъдарско община Брезово област Пловдив. Цена 650 лв/ дка
Още 555.bg

Парцел, 1940m 2 (продажба)

с.Върбен, общ. Брезово
5 700 лв
15.07.16 г., 17:53
КОД.29305 Дворно място в с.Върбен 1940кв.м.Регулция,ток,вода,ограда,сонда. Костова ,0878971514 0894216451
Още officespace.bg

Парцел, 1622m 2 (продажба)

с.Зелениково, общ. Брезово
6 000 лв
15.07.16 г., 21:01
КОД.24490 УПИ 1622 кв.м. със стара каменна къща 45 кв.м., -основи..Ток, вода. На две улици е имота. Близо до река. Подходящ за пчелин. Костова 0878971514,0894216451
Още officespace.bg
1 2