39476 м²
80,000 лв
Днес в 02:00
Продават се 4 съседни парцела в местност "Алма Дере" на село Върбен, община Брезово. Общата площ на 4-те имота е 39476 кв. м. Строителните парцели са подходящи за развитие на бизнес - фабрика, ферма, складове, цехове, фотоволтаици и др. Локацията им е отлична, защото се намират на основен път.
Ощеolx.bg

Земеделска земя Зелениково

Зелениково с.Зелениково, община Брезово, област Пловдив, местност ДАМНАЛИ
3498 м²
1,248 лв
2017-11-28
ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ от 3.498 /три точка четири девет осем / дка, ІХ-та / девета / категория, находящо се в землището на с.Зелениково, община Брезово, област Пловдив, местност „ДАМНАЛИ“, представляващ имот №135001 /едно три пет нула нула едно / по плана за земеразделяне на с.Зелениково, община Брезово, област Пловдив, при граници: имот №135001 изоставена нива на ТОДОРА ТОДОРОВА ДЕНЕВА, имот №000799 широколистна гора на МЗГ-ДЛ, имот №000798 полски път на ОПФ Зелениково – необр. земя. Ограничения при ползване на имота: Да се използва съгласно Закона за горите и Правилиника за приложението му.
Ощеtargimot.com
810 м²
150,000 лв
2017-7-21
RE/MAX продава парцел 810 кв.м с прилежащи сгради в парцела, като на партерно ниво има 4 магазина, на втори етаж са разположени офиси, в двора има изграден цех, отговарящ на всички изисквания за работа и 60 кв.м малка къща. Всичко това е готов работещ бизнес в центъра на гр. Брезово. За повече информация и огледи, не се колебайте да се свържете с мен: Ж.Трайкова 0886 52 39 74
Ощеbazar.bg

Земеделска земя Розовец

Розовец село Розовец, община Брезово, местност ЛОКОВАТА – ГЪРЛОТО
4500 м²
264 лв
2017-2-16
ид № 20148200400079 - 7.) 1/3 (една трета) идеална част от НИВА от 4,500 дка (четири декара и петстотин квадратни метра), шеста категория, местност ЛОКОВАТА – ГЪРЛОТО, имот № 148001 по плана за земеразделяне в землището на село Розовец, община Брезово, обл. Пловдив, при граници (съседи): имот № 146029 широколистна гора на ДГФ – Розовец, имот № 148029 пасище, мера на Кметство Розовец – необработваема земя, имот № 000009 вътрешна река на Кмество Розовец – необработваема земя, имот № 148002 нива на насл. на Иван Георгиев Шумов, имот № 148030 полски път на Кметство Розовец – необработваема земя. Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, описан в т. 7, е в размер на 264,00 лв. (двеста шестдесет и четири лева), съставляваща 80 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, ал. 2, чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Земеделска земя Розовец

Розовец село Розовец, община Брезово, местност КИНАНСКА ЛИВАДА
9799 м²
708 лв
2017-2-16
ид № 20148200400079 - 6.) 1/3 (една трета) идеална част от НИВА от 9,799 дка (девет декара и седемстотин деветдесет и девет квадратни метра), девета категория, местност КИНАНСКА ЛИВАДА, имот № 088003 по плана за земеразделяне в землището на село Розовец, община Брезово, обл. Пловдив, при граници (съседи): имот № 088002 нива насл. на Пеню Тодоров Раевски, имот № 088012 иглолистна гора на Кметство Розовец – необработваема земя, имот № 088010 широколистна гора на Кметство Розовец – необработваема земя, имот № 088009 дере на ДГФ – Розовец, имот № 088008 полски път на Кметство Розовец – необработваема земя, Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, описан в т. 6, е в размер на 708,00 лв. (седемстотин и осем лева), съставляваща 80 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, ал. 2, чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Земеделска земя Чехларе

Чехларе с. Чехларе, общ. Брезово, местност 03 ЮРЕНЯ ГОЛЯМ. ДЪРВО
4123 м²
249 лв
2017-2-16
ид № 20118250400018 - 1.) ½ ид. ч. (една втора идеална част) от Нива от 4,123 дка (четири дка и сто двадесет и три кв.м.), пета категория, местност 03 ЮРЕНЯ ГОЛЯМ. ДЪРВО, имот № 018029 по плана за земеразделяне на с. Чехларе, общ. Брезово, обл. Пловдив, при граници (съседи): № 018116 Полски път на общ. земя – Чехларе, № 018034 нива насл. на Кольо Патев Узунов, № 018028 Нива на Стоил Патев Свинарски, № 018109 Полски път на общ. земя – Чехларе. Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, е в размер на 249,00 лв. (двеста четиридесет и девет лева), съставляваща 80 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 485 във вр. с чл. 468, ал. 1 и чл. 494 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Земеделска земя Зелениково

Зелениково с. Зелениково, общ. Брезово, местност КУДЖУОЛА – РЕ К. ПОЛЯНА
3000 м²
540 лв
2017-2-16
ид № 20118250400018 - ½ ид. ч. (една втора идеална част) от Нива от 3,000 дка (три дка), трета категория, местност КУДЖУОЛА – РЕ К. ПОЛЯНА, имот № 012025 по плана за земеразделяне на с. Зелениково, общ. Брезово, при граници (съседи): № 12023 Нива на Дана Пенчева Иванова, № 12026 Нива на Дана Пенчева Иванова, № 12024 Нива на Неда Вълкова Цвяткова, № 926 Полски път на ОПФ – необр. земя Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, е в размер на 540,00 лв. (петстотин и четиридесет лева), съставляваща 80 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 485 във вр. с чл. 468, ал. 1 и чл. 494 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Земеделска земя Розовец

Розовец село Розовец, община Брезово, местност ЛИВАДИТО – ГАБЕРЧЕТО
1200 м²
72 лв
2017-2-16
ид № 20148200400079 - 5.) 1/3 (една трета) идеална част от НИВА от 1,200 дка (един декар и двеста квадратни метра), девета категория, местност ЛИВАДИТО – ГАБЕРЧЕТО, имот № 084014 по плана за земеразделяне в землището на село Розовец, община Брезово, обл. Пловдив, при граници (съседи): имот № 084015 нива насл. на Златан Минчев Раевски, имот № 084025 полски път на Кметство Розовец – необработваема земя, имот № 084018 пасище, мера на Кметство Розовец – необработваема земя, имот № 084022 полски път на Кметство Розовец – необработваема земя, имот № 084013 нива насл. на Тодор Недев Стефанов, Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, описан в т. 5, е в размер на 72,00 лв. (седемдесет и два лева), съставляваща 80 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, ал. 2, чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Земеделска земя Розовец

Розовец село Розовец, община Брезово
16200 м²
700 лв
2017-2-16
ид № 20148200400079 - 2.) 1/3 (една трета) идеална част от НИВА от 16,200 дка (шестнадесет декара и двеста квадратни метра), девета категория, местност ТЪМ. ПЛАДНИЩЕ – САИТЕ, имот № 055006 по плана за земеразделяне в землището на село Розовец, община Брезово, обл. Пловдив, при граници (съседи): имот № 055009 нива на Кметство Розовец – свободна земя, имот № 055007 нива на насл. на Кою Златев Коевски, имот № 055035 полски път на Кметство Розовец – необработваема земя, имот № 055036 полски път на Кметство Розовец – необработваема земя, Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, описан в т. 2, е в размер на 700,80 лв. (седемстотин лева и осемдесет стотинки), съставляваща 80 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, ал. 2, чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Земеделска земя Розовец

Розовец село Розовец, община Брезово
1700 м²
98 лв
2017-2-16
ид № 20148200400079 - 1.) 1/3 (една трета) идеална част от НИВА от 1,700 дка (един декар и седемстотин квадратни метра), девета категория, местност БАЧУРСКОТО-Б.АЛЧАК, имот № 040011 по плана за земеразделяне в землището на село Розовец, община Брезово, обл. Пловдив, при граници (съседи): имот № 040022 полски път на Кметство Розовец – необработваема земя, имот № 040025 полски път на Кметство Розовец – необработваема земя, имот № 0400004 нива на Кметство Розовец – свободна земя, имот № 052019 широколистна гора на Кметство Розовец – необработваема земя, имот № 040012 нива на насл. на Георги Генов Матански. Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, описан в т. 1, е в размер на 98,40 лв. (деветдесет и осем лева и четиридесет стотинки), съставляваща 80 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, ал. 2, чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Земеделска земя Чехларе

Чехларе с. Чехларе, общ. Брезово, местност 54 МЛЕКАНСКИ НИВИ САЯ
1498 м²
90 лв
2017-2-16
ид № 20118250400018 - 2.) ½ ид. ч. (една втора идеална чат) от Нива от 1,498 дка (един дка и четиристотин деветдесет и осем квадратни метра), девета категория, местност 54 МЛЕКАНСКИ НИВИ САЯ, имот № 002020 по плана за земеразделяне на с. Чехларе, общ. Брезово, обл. Пловдив, при граници (съседи) № 002019 нива насл. на Паун Недялков Салджиев, № 002146 Полски път на общ. земя – Чехларе, № 002021 Нива на Вълка Сребрева Венкова, № 002018 – нива насл. на Тотю Колев Млекански Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, е в размер на 90,00 лв. (деветдесет лева), съставляваща 80 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 485 във вр. с чл. 468, ал. 1 и чл. 494 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Земеделска земя Розовец

Розовец село Розовец, община Брезово, местност МАРАНДЖИК – КИН. КАЛЕ
2291 м²
100 лв
2017-2-16
ид № 20148200400079 - 3.) 1/3 (една трета) идеална част от НИВА от 2,291 дка (два декара и двеста деветдесет и един квадратни метра), девета категория, местност МАРАНДЖИК – КИН. КАЛЕ, имот № 059015 по плана за земеразделяне в землището на село Розовец, община Брезово, обл. Пловдив, при граници (съседи): имот № 059014 нива на насл. на Стою Русев Коев, имот № 059027 полски път на Кметство Розовец – необработваема земя, имот № 059016 нива на насл. на Дона Цанева Цветанска, землищна граница, Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, описан в т. 3, е в размер на 100,80 лв. (сто лева и осемдесет стотинки), съставляваща 80 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, ал. 2, чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Земеделска земя Розовец

Розовец село Розовец, община Брезово, местност М. ШИПКОВИЦА – КАВАКА
12199 м²
528 лв
2017-2-16
ид № 20148200400079 - 4.) 1/3 (една трета) идеална част от НИВА от 12,199 дка (дванадесет декара и сто деветдесет и девет квадратни метра), девета категория, местност М. ШИПКОВИЦА – КАВАКА, имот № 065020 по плана за земеразделяне в землището на село Розовец, община Брезово, обл. Пловдив, при граници (съседи): имот № 065019 нива насл. на Димо Стоянов Чакъров, имот № 065036 полски път на Кметство Розовец – необработваема земя, имот № 061027 широколистна гора на ДГФ – Розовец, Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, описан в т. 4, е в размер на 528,00 лв. (петстотин двадесет и осем лева), съставляваща 80 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, ал. 2, чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Земеделска земя Розовец

Розовец село Розовец, община Брезово, местност „ЛИВАДИТО – ГАБЕРЧЕТО“
4501 м²
264 лв
2017-2-16
ид № 20148200400079 - 8.) 1/3 (една трета) идеална част от Имот № 087039 (нула, осем, седем, нула, три, девет), находящ се в землището на с. Розовец с ЕКАТТЕ 62966, общ. Брезово, намиращ се в местността „ЛИВАДИТО – ГАБЕРЧЕТО“, с площ 4,501 дка (четири декара и петстотин и един квадратни метра), с начин на трайно ползване: нива, вид собственост: частна, с категория на земята при неполивни условия: девета, при граници и съседи: имот № 087038 – нива на Кметство Розовец – обработваема земя, имот № 087053 – полски път на Кметство Розовец – необработваема земя, имот № 087040 – нива на Кметство Розовец – обработваема земя, имот № 162010 – Широколистна гора на МЗХ – ДЛ. Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, описан в т. 8, е в размер на 264,00 лв. (двеста шестдесет и четири лева), съставляваща 80 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, ал. 2, чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Земеделска земя Стрелци

Стрелци ЕКАТТЕ 69818, общ. Брезово, местност „Лещарлъка“,
3435 м²
1,444 лв
2017-1-5
И.Д. 20158200400293-2015 г. 2. Имот № 011029 (нула, едно, едно, нула, две, девет), с площ на имота от 3,435 дка (три декара и четиристотин тридесет и пет квадратни метра), начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в землището на с. Стрелци, ЕКАТТЕ 69818 (шест, девет, осем, едно, осем), общ. Брезово, местност „Лещарлъка“, при граници и съседи: имот № 011028 – изоставена нива на ЕТ „Агроинвест – Мария Илиева“, имот № 011024 – полски път на ОПФ – Стрелци – необр. земя, имот № 000141 – път III кл. на Държавата, имот № 011027 – лозе на Пенчо Иванов Георгиев. Гореописаният имот № 011029 е образуван от имот № 011011. Върху имота има следните ограничения: трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок – описание съгласно Скица № К01659/06.11.2015 г., издадена от Общинска служба „Земеделие“ – Община Брезово, а съгласно акт за собственост представлява: Лозе с площ от 3,435 дка (три декара четиристотин тридесет и пет квадратни метра), пета категория, находящо се в землището на с. Стрелци, Община Брезово, област Пловдивска, местност „Лещарлъка“, имот № 011029 (единадесет хиляди и двадесет и девет) по плана за земеразделяне на с. Стрелци, при граници (съседи): имот № 011028 – лозе на Стоян Атанасов Дончев, имот № 011024 – полски път на ОПФ – Стрелци – необр. земя, имот № 000141 – път IV кл. на ОПФ – Стрелци – необр. земя, имот № 011027 – лозе на Пенчо Иванов Георгиев. Началната цена, от която ще започне публичната продан в размер на 1444,80 лева (хиляда четиристотин четиридесет и четири лева и осемдесет стотинки), съставляваща 80 % от цената за първата публична продан, съгласно чл. 485 във вр. с чл. 468, ал. 1 и чл. 494 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Земеделска земя Стрелци

Стрелци ЕКАТТЕ 69818, общ. Брезово, местност „Лещарлъка"
3435 м²
1,032 лв
2017-1-5
И.Д. 20158200400293-2015 г. 1. Имот № 011028 (нула, едно, едно, нула, две, осем), с площ на имота от 3,435 дка (три декара и четиристотин тридесет и пет квадратни метра), начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в землището на с. Стрелци, ЕКАТТЕ 69818 (шест, девет, осем, едно, осем), общ. Брезово, местност „Лещарлъка“, при граници и съседи: имот № 011029 – изоставена нива на ЕТ „Агроинвест – Мария Илиева“, имот № 011027 – лозе на Пенчо Иванов Георгиев, имот № 011022 – полски път на ОПФ – Стрелци – необр. земя, имот № 011024 – полски път на ОПФ – Стрелци – необр. земя. Гореописаният имот № 011028 е образуван от имот № 011011. Върху имота има следните ограничения: трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок – описание съгласно Скица № К01658/06.11.2015 г., издадена от Общинска служба „Земеделие“ – Община Брезово, а съгласно акт за собственост представлява: Лозе с площ от 3,435 дка (три декара четиристотин тридесет и пет квадратни метра), пета категория, находящо се в землището на с. Стрелци, Община Брезово, област Пловдивска, местност „Лещарлъка“, имот № 011028 (единадесет хиляди и двадесет и осем) по плана за земеразделяне на с. Стрелци, при граници (съседи): имот № 011029 – лозе на Атанас Димов Атанасов, имот № 011027 – лозе на Пенчо Иванов Георгиев, имот № 011022 – полски път на ОПФ – Стрелци – необр. земя, имот № 011024 – полски път на ОПФ – Стрелци – необр. Земя. Началната цена, от която ще започне публичната продан в размер на 1032,00 лв. (хиляда тридесет и два лева), съставляваща 80 % от цената за първата публична продан, съгласно чл. 485 във вр. с чл. 468, ал. 1 и чл. 494 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Земеделска земя Брезово

Брезово гр. Брезово, местност „Хамбарлийка“
45992 м²
33,120 лв
2016-12-2
ид № 20168250400241 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 001062 (нула, нула, едно, нула, шест, две), образуван от поземлен имот №001043 (нула, нула, едно, нула, четири, три), находящ се в землището на град Брезово, ЕКАТТЕ 06361, община Брезово, област Пловдив, местност „ХАМБАРЛИЙКА“, с начин на трайно ползване – Изостав. тр. нас., целият с площ от 45,992 дка (четиридесет и пет декара деветстотин деветдесет и два квадратни метра), четвърта категория на земята при неполивни условия, като имотът попада с 45,717 дка (четиридесет и пет декара седемстотин и седемнадесет квадратни метра) в широколистна гора, отдел 5012/в (пет, нула, едно, две, наклонена черта, буква „в“), при граници и съседи: имот № 001061 – изостав.тр.нас. на „Геома-Г“ ЕООД, имот № 000461 – път III кл. на Държавата, имот № 000434 – пасище, мера на ОПФ-необработваема земя, имот № 000455 – полски път на ОПФ-необработваема земя, имот № 000470 – др.воден терен на ОПФ-необработваема земя, ведно с всички подобрения и приращения в поземлен имот № 001062. Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, описан в т. 3, е в размер на 33 120,00 лв. (тридесет и три хиляди сто и двадесет лева) с вкл. ДДС, съставляваща 80 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Земеделска земя Брезово

Брезово местност „Саральов билюк“
12000 м²
3,600 лв
2016-12-2
ид № 20168250400241 - Поземлен имот № 001045 (нула, нула, едно, нула, четири, пет) от КВС на гр. Брезово, НТП: Пасище с храсти, VIII (осма) категория, местност „Саральов билюк“ с площ 12,000 (дванадесет) декара, при граници и съседи на целия имот: поземлен имот № 001044 – пасище с храсти – ОПФ – необработваема земя, поземлен имот № 000470 – друг воден терен – ОПФ – необработваема земя, поземлен имот № 000234 – полски път – ОПФ – необработваема земя, поземлен имот № 000461 – път III клас – държавна собственост и поземлен имот № 000116 – полски път – ОПФ – необработваема земя. Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, описан в т. 2, е в размер на 3 600,00 лв. (три хиляди и шестстотин лева) с вкл. ДДС, съставляваща 80 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Земеделска земя Стрелци

Стрелци ЕКАТТЕ 69818, общ. Брезово, местност „Лещарлъка“
3435 м²
1,806 лв
2016-10-28
ИД № 20158200400293 - 2. Имот № 011029 (нула, едно, едно, нула, две, девет), с площ на имота от 3,435 дка (три декара и четиристотин тридесет и пет квадратни метра), начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в землището на с. Стрелци, ЕКАТТЕ 69818 (шест, девет, осем, едно, осем), общ. Брезово, местност „Лещарлъка“, при граници и съседи: имот № 011028 – изоставена нива на ЕТ „Агроинвест – Мария Илиева“, имот № 011024 – полски път на ОПФ – Стрелци – необр. земя, имот № 000141 – път III кл. на Държавата, имот № 011027 – лозе на Пенчо Иванов Георгиев. Гореописаният имот № 011029 е образуван от имот № 011011. Върху имота има следните ограничения: трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок – описание съгласно Скица № К01659/06.11.2015 г., издадена от Общинска служба „Земеделие“ – Община Брезово, а съгласно акт за собственост представлява: Лозе с площ от 3,435 дка (три декара четиристотин тридесет и пет квадратни метра), пета категория, находящо се в землището на с. Стрелци, Община Брезово, област Пловдивска, местност „Лещарлъка“, имот № 011029 (единадесет хиляди и двадесет и девет) по плана за земеразделяне на с. Стрелци, при граници (съседи): имот № 011028 – лозе на Стоян Атанасов Дончев, имот № 011024 – полски път на ОПФ – Стрелци – необр. земя, имот № 000141 – път IV кл. на ОПФ – Стрелци – необр. земя, имот № 011027 – лозе на Пенчо Иванов Георгиев. Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 1806 лева (хиляда осемстотин и шест лева), съставляваща 75 % от оценката, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Земеделска земя Стрелци

Стрелци ЕКАТТЕ 69818, общ. Брезово, местност „Лещарлъка“
3435 м²
1,290 лв
2016-10-26
ИД № 20158200400293 - Имот № 011028 (нула, едно, едно, нула, две, осем), с площ на имота от 3,435 дка (три декара и четиристотин тридесет и пет квадратни метра), начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в землището на с. Стрелци, ЕКАТТЕ 69818 (шест, девет, осем, едно, осем), общ. Брезово, местност „Лещарлъка“, при граници и съседи: имот № 011029 – изоставена нива на ЕТ „Агроинвест – Мария Илиева“, имот № 011027 – лозе на Пенчо Иванов Георгиев, имот № 011022 – полски път на ОПФ – Стрелци – необр. земя, имот № 011024 – полски път на ОПФ – Стрелци – необр. земя. Гореописаният имот № 011028 е образуван от имот № 011011. Върху имота има следните ограничения: трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок – описание съгласно Скица № К01658/06.11.2015 г., издадена от Общинска служба „Земеделие“ – Община Брезово, а съгласно акт за собственост представлява: Лозе с площ от 3,435 дка (три декара четиристотин тридесет и пет квадратни метра), пета категория, находящо се в землището на с. Стрелци, Община Брезово, област Пловдивска, местност „Лещарлъка“, имот № 011028 (единадесет хиляди и двадесет и осем) по плана за земеразделяне на с. Стрелци, при граници (съседи): имот № 011029 – лозе на Атанас Димов Атанасов, имот № 011027 – лозе на Пенчо Иванов Георгиев, имот № 011022 – полски път на ОПФ – Стрелци – необр. земя, имот № 011024 – полски път на ОПФ – Стрелци – необр. Земя. Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 1290 лв. (хиляда двеста и деветдесет лева), съставляваща 75 % от оценката, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Парцел, 7500m 2 (продажба)

с.Чоба, общ. Брезово
6,000 лв
2016-7-15
КОД. 15913. Парцел 7.5 дк, от които 3.1 дк в регулация с ток и вода, равен, с лице на мек път, а 4380 дк са старо лозе с лека денивелация. В близост стар трафопост и стари постройки на военните. Показва Матеева 0889364922,,0878971514
Ощеofficespace.bg

Парцел, 650m 2 (продажба)

с.Златосел, общ. Брезово
5,500 лв
2016-7-15
КОД.18910 УПИ 650 кв.м с малка тухлена къща неизмазана. 30 кв.м.На няколко стъпала от двора ,площадка ,антре,стая,помещение за баня и тоалетна. Ток водата на двора прекарана. Намира се на асфалтова тиха улица. Костова 0878971514, 0894216451
Ощеofficespace.bg

Парцел, 1622m 2 (продажба)

с.Зелениково, общ. Брезово
6,000 лв
2016-7-15
КОД.24490 УПИ 1622 кв.м. със стара каменна къща 45 кв.м., -основи..Ток, вода. На две улици е имота. Близо до река. Подходящ за пчелин. Костова 0878971514,0894216451
Ощеofficespace.bg

Парцел, 1940m 2 (продажба)

с.Върбен, общ. Брезово
5,700 лв
2016-7-15
КОД.29305 Дворно място в с.Върбен 1940кв.м.Регулция,ток,вода,ограда,сонда. Костова ,0878971514 0894216451
Ощеofficespace.bg
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Брезово, Търговски продажба