Земеделска земя, 6552m 2 (продажба)

гр.Ботевград, общ. Ботевград
11 111 €
10.07.17 г., 12:07
Подходяща за овощна градина. Граничи с големи площи малинови насаждения. В близост има изградени жилищни сгради- възможна е промяна на предназначението за изграждане на вилен имот или за постоянно обитаване. Намира се над язовира край Ботевград.
Още officespace.bg

Земеделска земя, 270008m 2 (продажба)

с.Липница, общ. Ботевград Тихомир Цаков
270008.0 м²
81 000 €
11.07.17 г., 5:29
Ток Вода Асфалтиран път Земеделската земя се намира в село Липница, община Ботевград, на около 10 км от основния път София- Ботевград- Мездра- Враца. ПИ граничи с реката на юг, а в североизточната му част до асфалтовия път има каптаж. Граничи с регулация на селото от три страни и асфалтов път към гр. Мездра на изток, север и запад. След направено проучване е осигурена информация за още 840 дка терени в непосредствена близост, които са общинска собственост и по чл. 19 от ЗСПЗЗ.
Още homes.bg

Земеделска земя, 6552m 2 (продажба)

гр.Ботевград, общ. Ботевград Тихомир Цаков
6552.0 м²
11 111 €
11.07.17 г., 5:25
Вода Бартер Подходяща за овощна градина. Граничи с големи площи малинови насаждения. В близост има изградени жилищни сгради- възможна е промяна на предназначението за изграждане на вилен имот или за постоянно обитаване. Намира се над язовира край Ботевград.
Още homes.bg

Парцел, 2812m 2 (продажба)

гр.Ботевград, общ. Ботевград
11 248 €
10.07.17 г., 12:08
2 съседни ПИ, подходящи за изграждане на вилна сграда или за постоянно живеене. Намира се във вилна зона Зелин- над сливовите насаждения и под микроязовир. Необходима е промяна на предназначението- около 6 месеца.
Още officespace.bg

Земеделска земя, 270008m 2 (продажба)

с.Липница, общ. Ботевград
81 000 €
10.07.17 г., 12:07
Земеделската земя се намира в село Липница, община Ботевград, на около 10 км от основния път София- Ботевград- Мездра- Враца. ПИ граничи с реката на юг, а в североизточната му част до асфалтовия път има каптаж. Граничи с регулация на селото от три страни и асфалтов път към гр. Мездра на изток, север и запад. След направено проучване е осигурена информация за още 840 дка терени в непосредствена близост, които са общинска собственост и по чл. 19 от ЗСПЗЗ.
Още officespace.bg

Земеделска земя Врачеш

Врачеш с.Врачеш, община Ботевград, област Софийска, местност“Фусковец
2129.0 м²
13 492 лв
19.06.17 г., 21:14
Поземлен имот – използв. ливада с площ от 2.129 дка (два декара сто двадесет и девет кв. метра), пета категория, имот № 074030 (седемдесет и четири хиляди и тридесет) по скица – проект, в землището на с.Врачеш, община Ботевград, област София, местност „Фусковец”, който имот е образуван от разделянето на имот № 074026 (седемдесет и четири хиляди двадесет и шести), при граници и съседи: имот № 074029, използ. ливада на Васил Стилиянов Вунов, имот №074025, нива на Анастасия Петрова Пиралкова и др., имот №073018, нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №074031, използ. ливада на Васил Стилиянов Вунов, имот №074006, нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №074005, нива на наслед. на Цветко Тодоров Кацарски. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 13 492 лв. /тринадесет хиляди четиристотин деветдесет и два лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот могат да сторят това всеки ден, през времетраенето на публичната продан, по посоченото по-горе местонахождение в землището на с.Врачеш, община Ботевград, област Софийска, местност“Фусковец“.
Още targimot.com

Земеделска земя Радотина

Радотина с.Радотина, община Ботевград, област Софийска
1007.0 м²
212 лв
19.06.17 г., 21:06
1/6 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 079009 /седемдесет и девет хиляди и девет/, по картата на землището на село Радотина, с площ от 1.007 дка /един декар и седем кв.м./, седма катогория, находящ се в м. „Бабина”, при граници и съседи: имот № 079010 - ливада на Кметство с. Радотина - реални граници; имот № 000569 - Дървопроизв. пл. на Държавно лесничейство; имот № 079007 - ливада на наел. на Камен Йорданов Атанасов; имот № 079008 - Недървопроизв. г. пл. на Държавно лесничейство; имот № 000569 - Дървопроизв. пл. на Държавно лесничейство; На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 212 лв. /двеста и дванадесет лева/.
Още targimot.com

Парцел БОТЕВГРАД

БОТЕВГРАД гр.Ботевград, община Ботевград, област Софийска
344.0 м²
6 564 лв
19.06.17 г., 16:17
УПИ Ш/трети/-общ., представляващ празен, незастроен урегулиран поземлен имот, с уредени регулационни сметки, целият с урегулирана площ от 344/триста четиридесет и четири/кв.м., находящ се в кв.181/сто осемдесет и първи/ по плана на гр.Ботевград, при граници: улица, УПИ П/втори/, улица, УПИ IV/четвърти/. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания недвижим имот, от която да започне наддаването, е 6564 лв. /шест хиляди петстотин шестдесет и четири лева/.
Още targimot.com

Земеделска земя Радотина

Радотина с.Радотина, община Ботевград, област Софийска
685.0 м²
128 лв
19.06.17 г., 21:06
1/6 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 024018 /двадесет и четири хиляди и осемнадесет/, по картата на землището на село Радотина, с площ от 0.685 дка /нула декара шестстотин осемдесет и пет кв.м./, шеста катогория, находящ се в м. „Лага”, при граници и съседи: имот № 024003 - ливада на Кметство с. Радотина - реални граници; имот № 024020 - ливада на Кметство с. Радотина - реални граници; имот № 000172 - Дървопроизв. пл. на Държавно лесничейство; На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 128 лв. /сто двадесет и осем лева/.
Още targimot.com

Земеделска земя Радотина

Радотина с.Радотина, община Ботевград, област Софийска
3500.0 м²
752 лв
19.06.17 г., 21:08
1/6 идеална част от ЛИВАДА от 3.500 дка /три декара и петстотин кв.м./, шеста катогория, находяща се в м. „Спайска нива”, представляваща имот № 052042 /петдесет и две хиляди четиридесет и две/ по картата на землището на село Радотина, при граници и съседи: имот № 052025- ливада на с. Радотина - остатъчен фонд; имот № 052004 - ливада на насл. на Иван Димитров Диковски; имот № 052005 - ливада на насл. на Стоян Велев Гетов; имот № 0520024 - ливада на Александър Цеков Петков; имот № 052152 - полски път на Кметство Радотина; На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 752 лв. /седемстотин петдесет и два лева/
Още targimot.com

Земеделска земя Краево

Краево с.Краево, община Ботевград, област Софийска
3200.0 м²
576 лв
19.06.17 г., 21:08
1/6 идеална част от ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от 3.200 дка /три декара и двеста кв.м./, седма катогория, находяща се в м. „Мензивара град. крушов рът”, представляваща имот № 083008 /осемдесет и три хиляди и осем/ по картата на възстановената собственост на землището на с. Краево, Софийска област, ЕКАТТЕ: 39267, при граници и съседи: имот № 083002 - Дървопроизв. пл. на насл. на Вуто Петров Вълков; имот № 000365- водно течение на МОСВ; имот № 057067 - ливада на наел. на Найден Иванов Михайлов; имот № 057063 - ливада на насл. Александър Вутов Михайлов: имот № 000106 - др, селищна тер. на Кметство с. Краево; имот № 057012 ливада на Кметство с. Краево и имот № 083004 - Дървопроизв. пл. на Държавно лесничейство. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 576 лв. /петстотин седемдесет и шест лева/.
Още targimot.com

Парцел БОТЕВГРАД

БОТЕВГРАД гр.Ботевград, община Ботевград, област Софийска
480.0 м²
9 840 лв
19.06.17 г., 16:15
УПИ IV четвъртн/-общ., представляващ празен, незастроен урегулиран поземлен имот, с уредени регулационни сметки, целият с урегулирана площ от 480/ четиристотин и осемдесет/ кв.м., находящ се в кв.181/сто осемдесет и първи/ по плана на гр.Ботевград. при граници: улица, улица, улица, УПИ Ш /трети/. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания недвижим имот, от която да започне наддаването, е 9840 лв. /девет хиляди осемстотин и четиридесет лева/.
Още targimot.com

Земеделска земя БОТЕВГРАД

БОТЕВГРАД гр.Ботевград, област Софийска, местност „Чеканица“
191.0 м²
750 лв
19.06.17 г., 21:16
1/2 идеална част от нива от 0.191 дка (сто деветдесет и един квадратни метра), шеста категория, местност „Чеканица”, имот № 103.23 (едно, нула, три, точка две, три) по плана на новообразуваните имоти на гр. Ботевград, при граници (съседи): имот №103.24 (едно, нула, три, точка, две, четири), нива, ОБНС гр.Ботевград, имот №103.17 (едно, нула, три, точка, едно, седем), нива наследници на Цека Иванова Генчева, полски път, ОБНС гр.Ботевград. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 750 лв. /седемстотин и петдесет лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот могат да сторят това всеки ден през времетраенето на публичната продан, по посоченото по-горе местонахождение в гр.Ботевград, област Софийска, местност „Чеканица“.
Още targimot.com

Земеделска земя Радотина

Радотина с.Радотина, община Ботевград, област Софийска
1201.0 м²
232 лв
19.06.17 г., 21:09
1/6 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 044114 /четиридесет и четири хиляди сто и четиринадесет/, по картата на землището на село Радотина, с площ от 1.201 дка /един декар двеста и един кв.м./, пета катогория, находящ се в м. „Лъга”, при граници и съседи: имот № 000172 - Дървопроизв. пл. на Държавно лесничейство; имот № 044093 - Нива на Никола Димитров Иванов; имот № 044090 - Нива на Кметство с. Радотина - реални граници; На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 232 лв. /двеста тридесет и два лева/.
Още targimot.com

Земеделска земя Радотина

Радотина с.Радотина, община Ботевград, област Софийска
3600.0 м²
636 лв
19.06.17 г., 21:11
1/6 идеална част от ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от 3.600 дка /три декара и шестстотин кв.м./, осма категория, находяща се в м. „Калугеров камък шипкова къртичов рът”, представляваща имот № 109009 /сто и девет хиляди и девет/ по картата на възстановената собственост на землището на с. Радотина, Софийска област, ЕКАТТЕ: 61594, при граници и съседи: имот № 109012 - Дървопроизв. г. пл. на Държ. лесничейство; имот № 109007 - Дървопроизв. г. пл. на наел. на Петко Иванов Герговски; имот № 109008 - Дървопроизв. г. пл. на Държ. лесничейство; имот № 109010 - Дървопроизв. г. пл. на наел. на Тодор Иванов Пеювски. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 636 лв. /шестстотин тридесет и шест лева/.
Още targimot.com

Земеделска земя БОТЕВГРАД

БОТЕВГРАД гр.Ботевград, област Софийска, местност “Рудешки дол“
3529.0 м²
7 200 лв
19.06.17 г., 21:07
1/2 идеална част от нива от 3.529 дка (три декара, петстотин двадесет и девет квадратни метра), шеста категория, местност „Рудешки дол”, имот №46082 (четири, шест, нула, осем, две) по плана за земеразделяне на гр. Ботевград, при граници (съседи): имот №046083 (нула, четири, шест, нула, осем, три) – нива-наследници на Иван Велчов Дангов, имот №046084 (нула, четири, шест, нула, осем, четири) – нива-наследници на Тодор Ценев Бояджиев, имот №046085 (нула, четири, шест, нула, осем, пет) – нива-наследници на Данчо Вълков Говедарски, имот №046089 (нула, четири, шест, нула, осем, девет) – полски път, ОБНС, гр.Ботевград, имот №046081 (нула, четири, шест, нула, осем, едно) – нива-наследници на Георги Цанов Петков. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 7200 лв. /седем хиляди и двеста лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот могат да сторят това всеки ден през времетраенето на публичната продан, по посоченото по-горе местонахождение в гр.Ботевград, област Софийска, местност “Рудешки дол“.
Още targimot.com

Земеделска земя Равнище

Равнище с. Равнище, общ. Ботевград
4002.0 м²
2 264 лв
11.05.17 г., 19:51
ОВОЩНА ГРАДИНА ОТ 4.002 ДКА, находяща се в землището на с.Равнище, община Правец, Софийска област, местността „ПЕСЪК“, съставляваща поземлен имот № 033003 по плана за земеразделяне, при съседи; имот № 012207 – полски път на община Правец, имот № 033002 – овощна градина н-ци Нино Стойнев Вутев, имот № 012068 – пасище, мера земи по чл. 19 ЗСППЗЗ, имот № 033004 – овощна градина н-ци Никола Гергов Съйков;
Още targimot.com

Парцел, 3350m 2 (продажба)

гр.Ботевград, общ. Ботевград Таня Тодорова
3350.0 м²
189 000 €
25.03.17 г., 11:20
Асфалтиран път Нерро недвижими имоти предлага поземлен имот с възможност за развиване на крайпътен бизнес. Към момента има съществуващи ресторанти и заведения за бързо хранене. Лицето на парцела е на път Е79 посока Мездра - Софие и е 105 м. Използвайки нашите услуги имате удоволствието да се възползвате от персонален консултант, който професионално ще Ви съпроводи през целия процес по закупуването на имот, нужен Ви е само кода към имота: 3224.
Още homes.bg

Парцел, 11150m 2 (продажба)

с.Скравена, общ. Ботевград
558 000 €
3.04.17 г., 17:48
Предлагаме Ви, индустриален имот подходящ за изграждането на ТИР паркинг, транспортна база, сервизна база, складова база и други промишлени дейности. Имотът е в непосредствена близост до детелината за магистрала "Хемус". Целият терен е асфалтиран. Има възможност за закупуване на допълнителен парцел до този. Използвайки нашите услуги имате удоволствието да се възползвате от персонален консултант, който професионално ще Ви съпроводи през целия процес по закупуването на имот, нужен Ви е само кода към имота: 3223
Още officespace.bg

Парцел БОТЕВГРАД

БОТЕВГРАД гр.Ботевград, област Софийска
480.0 м²
12 300 лв
28.03.17 г., 18:14
УПИ IV четвъртн/-общ., представляващ празен, незастроен урегулиран поземлен имот, с уредени регулационни сметки, целият с урегулирана площ от 480/ четиристотин и осемдесет/ кв.м., находящ се в кв.181/сто осемдесет и първи/ по плана на гр.Ботевград. при граници: улица, улица, улица, УПИ Ш /трети/. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания недвижим имот, от която да започне наддаването, е 12 300 лв. /дванадесет хиляди и триста лева/.
Още targimot.com

Парцел, 3350m 2 (продажба)

гр.Ботевград, общ. Ботевград
189 000 €
3.04.17 г., 17:50
Нерро недвижими имоти предлага поземлен имот с възможност за развиване на крайпътен бизнес. Към момента има съществуващи ресторанти и заведения за бързо хранене. Лицето на парцела е на път Е79 посока Мездра - Софие и е 105 м. Използвайки нашите услуги имате удоволствието да се възползвате от персонален консултант, който професионално ще Ви съпроводи през целия процес по закупуването на имот, нужен Ви е само кода към имота: 3224.
Още officespace.bg

Земеделска земя Врачеш

Врачеш с.Врачеш, община Ботевград, област Софийска, местност“Фусковец“
2129.0 м²
16 865 лв
28.03.17 г., 20:01
Поземлен имот – използв. ливада с площ от 2.129 дка (два декара сто двадесет и девет кв. метра), пета категория, имот № 074030 (седемдесет и четири хиляди и тридесет) по скица – проект, в землището на с. Врачеш, община Ботевград, област София, местност „Фусковец”, който имот е образуван от разделянето на имот № 074026 (седемдесет и четири хиляди двадесет и шести), при граници и съседи: имот № 074029, използ. ливада на Васил Стилиянов Вунов, имот №074025, нива на Анастасия Петрова Пиралкова и др., имот №073018, нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №074031, използ. ливада на Васил Стилиянов Вунов, имот №074006, нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №074005, нива на наслед. на Цветко Тодоров Кацарски. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 16 865 лв. /шестнадесет хиляди осемстотин шестдесет и пет лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот могат да сторят това всеки ден, през времетраенето на публичната продан, по посоченото по-горе местонахождение в землището на с.Врачеш, община Ботевград, област Софийска, местност“Фусковец“.
Още targimot.com

Земеделска земя БОТЕВГРАД

БОТЕВГРАД гр.Ботевград, област Софийска, местност “Рудешки дол“
3529.0 м²
7 680 лв
28.03.17 г., 19:55
1/2 идеална част от нива от 3.529 дка (три декара, петстотин двадесет и девет квадратни метра), шеста категория, местност „Рудешки дол”, имот №46082 (четири, шест, нула, осем, две) по плана за земеразделяне на гр. Ботевград, при граници (съседи): имот №046083 (нула, четири, шест, нула, осем, три) – нива-наследници на Иван Велчов Дангов, имот №046084 (нула, четири, шест, нула, осем, четири) – нива-наследници на Тодор Ценев Бояджиев, имот №046085 (нула, четири, шест, нула, осем, пет) – нива-наследници на Данчо Вълков Говедарски, имот №046089 (нула, четири, шест, нула, осем, девет) – полски път, ОБНС, гр.Ботевград, имот №046081 (нула, четири, шест, нула, осем, едно) – нива-наследници на Георги Цанов Петков. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 7 680 лв. /седем хиляди шестстотин и осемдесет лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот могат да сторят това всеки ден през времетраенето на публичната продан, по посоченото по-горе местонахождение в гр.Ботевград, област Софийска, местност “Рудешки дол“.
Още targimot.com

Парцел, 7150m 2 (продажба)

с.Скравена, общ. Ботевград Таня Тодорова
7150.0 м²
470 000 €
25.03.17 г., 11:18
Ток Вода Асфалтиран път Предлагаме Ви парцел, находящ се в местността Тръстеник, на главен път Е79 в участъка от разклона за Ботевград в посока с. Скравена. Площта му е 7 175 кв.м., от които с лице на пътя са 88 м. Имота е с разрешително за ресторант и бензиностанция. Има изградените необходими съоръжения за използването му като бензиностанция. Към момента обекта не е действащ. Всички документи са проверени и изрядни. Използвайки нашите услуги имате удоволствието да се възползвате от персонален консултант, който професионално ще Ви съпроводи през целия процес по закупуването на апартамент, нужен Ви е само кода към имота:3222
Още homes.bg
1 2 3