Парцел, 3350m 2 (продажба)

гр.Ботевград, общ. Ботевград Таня Тодорова
Асфалтиран път Нерро недвижими имоти предлага поземлен имот с възможност за развиване на крайпътен бизнес. Към момента има съществуващи ресторанти и заведения за бързо хранене. Лицето на парцела е на път Е79 посока Мездра - Софие и е 105 м. Използвайки нашите услуги имате удоволствието да се възползвате от персонален консултант, който професионално ще Ви съпроводи през целия процес по закупуването на имот, нужен Ви е само кода към имота: 3224.
25.03.17 г., 11:20 homes.bg
3350.0 м²
189 000 €

Парцел, 11150m 2 (продажба)

с.Скравена, общ. Ботевград
Предлагаме Ви, индустриален имот подходящ за изграждането на ТИР паркинг, транспортна база, сервизна база, складова база и други промишлени дейности. Имотът е в непосредствена близост до детелината за магистрала "Хемус". Целият терен е асфалтиран. Има възможност за закупуване на допълнителен парцел до този. Използвайки нашите услуги имате удоволствието да се възползвате от персонален консултант, който професионално ще Ви съпроводи през целия процес по закупуването на имот, нужен Ви е само кода към имота: 3223
3.04.17 г., 17:48 officespace.bg
558 000 €

Парцел БОТЕВГРАД

БОТЕВГРАД гр.Ботевград, област Софийска
УПИ IV четвъртн/-общ., представляващ празен, незастроен урегулиран поземлен имот, с уредени регулационни сметки, целият с урегулирана площ от 480/ четиристотин и осемдесет/ кв.м., находящ се в кв.181/сто осемдесет и първи/ по плана на гр.Ботевград. при граници: улица, улица, улица, УПИ Ш /трети/. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания недвижим имот, от която да започне наддаването, е 12 300 лв. /дванадесет хиляди и триста лева/.
28.03.17 г., 18:14 targimot.com
480.0 м²
12 300 лв

Парцел, 3350m 2 (продажба)

гр.Ботевград, общ. Ботевград
Нерро недвижими имоти предлага поземлен имот с възможност за развиване на крайпътен бизнес. Към момента има съществуващи ресторанти и заведения за бързо хранене. Лицето на парцела е на път Е79 посока Мездра - Софие и е 105 м. Използвайки нашите услуги имате удоволствието да се възползвате от персонален консултант, който професионално ще Ви съпроводи през целия процес по закупуването на имот, нужен Ви е само кода към имота: 3224.
3.04.17 г., 17:50 officespace.bg
189 000 €

Земеделска земя Врачеш

Врачеш с.Врачеш, община Ботевград, област Софийска, местност“Фусковец“
Поземлен имот – използв. ливада с площ от 2.129 дка (два декара сто двадесет и девет кв. метра), пета категория, имот № 074030 (седемдесет и четири хиляди и тридесет) по скица – проект, в землището на с. Врачеш, община Ботевград, област София, местност „Фусковец”, който имот е образуван от разделянето на имот № 074026 (седемдесет и четири хиляди двадесет и шести), при граници и съседи: имот № 074029, използ. ливада на Васил Стилиянов Вунов, имот №074025, нива на Анастасия Петрова Пиралкова и др., имот №073018, нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №074031, използ. ливада на Васил Стилиянов Вунов, имот №074006, нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №074005, нива на наслед. на Цветко Тодоров Кацарски. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 16 865 лв. /шестнадесет хиляди осемстотин шестдесет и пет лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот могат да сторят това всеки ден, през времетраенето на публичната продан, по посоченото по-горе местонахождение в землището на с.Врачеш, община Ботевград, област Софийска, местност“Фусковец“.
28.03.17 г., 20:01 targimot.com
2129.0 м²
16 865 лв

Земеделска земя БОТЕВГРАД

БОТЕВГРАД гр.Ботевград, област Софийска, местност “Рудешки дол“
1/2 идеална част от нива от 3.529 дка (три декара, петстотин двадесет и девет квадратни метра), шеста категория, местност „Рудешки дол”, имот №46082 (четири, шест, нула, осем, две) по плана за земеразделяне на гр. Ботевград, при граници (съседи): имот №046083 (нула, четири, шест, нула, осем, три) – нива-наследници на Иван Велчов Дангов, имот №046084 (нула, четири, шест, нула, осем, четири) – нива-наследници на Тодор Ценев Бояджиев, имот №046085 (нула, четири, шест, нула, осем, пет) – нива-наследници на Данчо Вълков Говедарски, имот №046089 (нула, четири, шест, нула, осем, девет) – полски път, ОБНС, гр.Ботевград, имот №046081 (нула, четири, шест, нула, осем, едно) – нива-наследници на Георги Цанов Петков. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 7 680 лв. /седем хиляди шестстотин и осемдесет лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот могат да сторят това всеки ден през времетраенето на публичната продан, по посоченото по-горе местонахождение в гр.Ботевград, област Софийска, местност “Рудешки дол“.
28.03.17 г., 19:55 targimot.com
3529.0 м²
7 680 лв

Парцел, 7150m 2 (продажба)

с.Скравена, общ. Ботевград Таня Тодорова
Ток Вода Асфалтиран път Предлагаме Ви парцел, находящ се в местността Тръстеник, на главен път Е79 в участъка от разклона за Ботевград в посока с. Скравена. Площта му е 7 175 кв.м., от които с лице на пътя са 88 м. Имота е с разрешително за ресторант и бензиностанция. Има изградените необходими съоръжения за използването му като бензиностанция. Към момента обекта не е действащ. Всички документи са проверени и изрядни. Използвайки нашите услуги имате удоволствието да се възползвате от персонален консултант, който професионално ще Ви съпроводи през целия процес по закупуването на апартамент, нужен Ви е само кода към имота:3222
25.03.17 г., 11:18 homes.bg
7150.0 м²
470 000 €

Парцел БОТЕВГРАД

БОТЕВГРАД гр.Ботевград, област Софийска
УПИ Ш/трети/-общ., представляващ празен, незастроен урегулиран поземлен имот, с уредени регулационни сметки, целият с урегулирана площ от 344/триста четиридесет и четири/кв.м., находящ се в кв.181/сто осемдесет и първи/ по плана на гр.Ботевград, при граници: улица, УПИ П/втори/, улица, УПИ IV/четвърти/. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания недвижим имот, от която да започне наддаването, е 8205 лв. /осем хиляди двеста и пет лева/.
28.03.17 г., 18:12 targimot.com
344.0 м²
8 205 лв

Парцел, 11150m 2 (продажба)

с.Скравена, общ. Ботевград Таня Тодорова
Асфалтиран път Предлагаме Ви, индустриален имот подходящ за изграждането на ТИР паркинг, транспортна база, сервизна база, складова база и други промишлени дейности. Имотът е в непосредствена близост до детелината за магистрала "Хемус". Целият терен е асфалтиран. Има възможност за закупуване на допълнителен парцел до този. Използвайки нашите услуги имате удоволствието да се възползвате от персонален консултант, който професионално ще Ви съпроводи през целия процес по закупуването на имот, нужен Ви е само кода към имота: 3223
25.03.17 г., 11:19 homes.bg
11150.0 м²
558 000 €

Парцел, 7150m 2 (продажба)

с.Скравена, общ. Ботевград
Предлагаме Ви парцел, находящ се в местността Тръстеник, на главен път Е79 в участъка от разклона за Ботевград в посока с. Скравена. Площта му е 7 175 кв.м., от които с лице на пътя са 88 м. Имота е с разрешително за ресторант и бензиностанция. Има изградените необходими съоръжения за използването му като бензиностанция. Към момента обекта не е действащ. Всички документи са проверени и изрядни. Използвайки нашите услуги имате удоволствието да се възползвате от персонален консултант, който професионално ще Ви съпроводи през целия процес по закупуването на апартамент, нужен Ви е само кода към имота:3222
3.04.17 г., 17:53 officespace.bg
470 000 €

Земеделска земя БОТЕВГРАД

БОТЕВГРАД гр.Ботевград, област Софийска, местност „Чеканица“
1/2 идеална част от нива от 0.191 дка (сто деветдесет и един квадратни метра), шеста категория, местност „Чеканица”, имот № 103.23 (едно, нула, три, точка две, три) по плана на новообразуваните имоти на гр. Ботевград, при граници (съседи): имот №103.24 (едно, нула, три, точка, две, четири), нива, ОБНС гр.Ботевград, имот №103.17 (едно, нула, три, точка, едно, седем), нива наследници на Цека Иванова Генчева, полски път, ОБНС гр.Ботевград. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 800 лв. /осемстотин лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот могат да сторят това всеки ден през времетраенето на публичната продан, по посоченото по-горе местонахождение в гр.Ботевград, област Софийска, местност „Чеканица“.
28.03.17 г., 20:00 targimot.com
191.0 м²
800 лв

Парцел, 2812m 2 (продажба)

гр.Ботевград, общ. Ботевград
2 съседни ПИ, подходящи за изграждане на вилна сграда или за постоянно живеене. Намира се във вилна зона Зелин- над сливовите насаждения и под микроязовир. Необходима е промяна на предназначението- около 6 месеца.
3.03.17 г., 9:46 officespace.bg
11 248 €

Парцел, 2812m 2 (продажба)

гр.Ботевград, общ. Ботевград Тихомир Цаков
Ток Вода Асфалтиран път 2 съседни ПИ, подходящи за изграждане на вилна сграда или за постоянно живеене. Намира се във вилна зона Зелин- над сливовите насаждения и под микроязовир. Необходима е промяна на предназначението- около 6 месеца.
3.03.17 г., 0:04 homes.bg
2812.0 м²
11 248 €

Парцел, 840m 2 (продажба)

гр.Ботевград, общ. Ботевград
Подходящ за изграждане на вилна сграда или за постоянно живеене. Граничи с други застроени имоти. На 2 линия спрямо пътя между Ботевград и вилна зона Зелин.
3.03.17 г., 9:44 officespace.bg
8 500 €

Парцел, 840m 2 (продажба)

гр.Ботевград, общ. Ботевград Тихомир Цаков
Ток Вода Канализация Асфалтиран път Подходящ за изграждане на вилна сграда или за постоянно живеене. Граничи с други застроени имоти. На 2 линия спрямо пътя между Ботевград и вилна зона Зелин.
3.03.17 г., 0:06 homes.bg
840.0 м²
8 500 €

Парцел, 1001m 2 (продажба)

гр.Ботевград, общ. Ботевград Таня Тодорова
Агенция Нерро Ви представя земеделска земя в обл. Ботевград, м. Голия Рът. По скица е с площ 1001 кв.м. При строеж е възможно да се вдигне едноетажна постройка до 16 кв.м. Съседната земя от 1476 кв.м. и лице към улица, също се продава. Използвайки нашите услуги имате удоволствието да се възползвате от персонален консултант, който професионално ще Ви съпроводи през целия процес по закупуването на обекта. Нужен Ви е само кода към имота: 10221
7.02.17 г., 22:03 homes.bg
1001.0 м²
6 500 €

Парцел, 1476m 2 (продажба)

гр.Ботевград, общ. Ботевград
Агенция Нерро Ви представя земеделска земя в обл. Ботевград, м. Голия Рът. По скица е с площ 1476 кв.м. С лице към улица. При строеж е възможно да се вдигне едноетажна постройка до 16 кв.м. Съседната земя от 1001 кв.м., също се продава. Използвайки нашите услуги имате удоволствието да се възползвате от персонален консултант, който професионално ще Ви съпроводи през целия процес по закупуването на обекта. Нужен Ви е само кода към имота: 10222
1.02.17 г., 16:09 officespace.bg
9 000 €

Парцел, 1476m 2 (продажба)

гр.Ботевград, общ. Ботевград Таня Тодорова
Асфалтиран път Агенция Нерро Ви представя земеделска земя в обл. Ботевград, м. Голия Рът. По скица е с площ 1476 кв.м. С лице към улица. При строеж е възможно да се вдигне едноетажна постройка до 16 кв.м. Съседната земя от 1001 кв.м., също се продава. Използвайки нашите услуги имате удоволствието да се възползвате от персонален консултант, който професионално ще Ви съпроводи през целия процес по закупуването на обекта. Нужен Ви е само кода към имота: 10222
7.02.17 г., 21:59 homes.bg
1476.0 м²
9 000 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Продават се три съседни урегулирани парцела в покрайнините на село Трудовец, с красива гледка към заобикалящите ботевградското поле планински възвишения. Парцелите са с големи лица на асфалтови улици и са разположени от двете страни на застроен ъглов парцелна, като двата парцела са един до друг на едната улица, а третият парцел е с лице на другата улица. Захранванията с ток и и вода са на улицата пред имотите. Два от парцелите са с площ от по около 1000 кв.м., а третия е с площ от 1700 кв.м. Парцелите са равни и с отлична комуникация. Намират се само на 7 км от голф игрището на град Правец. Парцелите са подходящи за изграждане на фамилни къщи за постоянно обитаване и се продават както заедно, така и поотделно. Обявената цена е само за единия от по-малките парцели.
14.01.17 г., 7:09 icbproperties.com
1000.0 м²
13 400 €

Парцел БОТЕВГРАД

БОТЕВГРАД гр.Ботевград, област София, местност ”Бялата кал”
Поземлен имот, планоснимачен номер №1044 /хиляда и четиридесет и четвърти/, с идентификатор 05815.301.398, съгласно скица №15-473830-02.11.2015г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – София област, отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) XIX-1044 за производствена и складова дейност, квартал 70 по регулационен план на гр.Ботевград, одобрен със заповед №140/15.03.2001г. и последно изменение, засягащо посочения УПИ със заповед №94/30.11.2006г. Имотът е идентичен с поземлен имот 05815.301.398 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Ботевград, с площ по документ за собственост 1050 кв. м. /хиляда и петдесет квадратни метра/, а по скица 1053 кв.метра, съгласно кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед №РД-18-49/14.10.2011г. на Изп.директор на АГКК, последно изменение със Заповед №18-3482-07.05.20115г. на Началник на СГКК – София област, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, представляващ, съгласно документ за собственост - парцел XIX, който имот влиза с цялата си площ в УПИ IX/девети/ в квартал 70 /седемдесет/ по плана на гр. Ботевград, при граници и съседи на имота по документ за собственост: улица, имот пл. №1042, имот №1941, имот №1043, имот №1045 и имот пл.№ 3514, всички в квартал 70 по плана на гр. Ботевград и при съседи по скица: 05815.301.313, 05815.301.399, 05815.301.196, 05815.301.195, 05815.301.397. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 34 560 лв. /тридесет и четири хиляди петстотин и шестдесет лева/ с начислен ДДС. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот могат да сторят това всеки ден през времетраенето на публичната продан, по посоченото по-горе местонахождение в гр.Ботевград, област София, местност ”Бялата кал”.
28.12.16 г., 20:54 targimot.com
1050.0 м²
34 560 лв

Земеделска земя, 41600m 2 (продажба)

гр.Ботевград, общ. Ботевград
Вилна зона " Зелин". Два парцела, обединени в един от 1600м2 с лека денивилация в урбанизирана територия, последни до гората, оферирани с 40 дка от нея. При интерес могат да се закупят още 20 дка гора. Гората е широколистна смесена - бреза, габър, бук, дъб. Парцелът е с лице на път, част от който е в процес на изграждане. Водопровод и канал изградени в съседство, които обслужват и съседна бивша почивна база на БТК.
28.12.16 г., 11:15 officespace.bg
135 000 лв

Парцел, 1500m 2 (продажба)

с.Трудовец, общ. Ботевград
УПИ 1500м2, във вилната зона на с.Трудовец / до Правец. Целогодишен достъп . Наоколо всички къщи са нови и обитаеми целогодишно. Ток, вода, канал, асфалтов път. Теренът е равен , с правилна форма, на два пътя. Цена: 22 000лв. Наблизо продаваме и обзаведена къща с двор : Целогодишен достъп. Прекрасна панорама. РЗП 270кв.м, - 3 етажа по 90кв.м., двор 1 дка, обзаведена с хубави / част от тях нови / мебели; ток, вода, СОТ, асфалтов път -/разчистен ! /, в съседство и след нея има постоянно живущи. Ет.1 /кота 0 / - гараж, мазе, механа /с предвидена камина за изграждане/, голяма тераса; ет.2 - хол, кухня, баня с тоалетна, вътрешни стълби; ет.3 - 3 броя спални. Дограма- дървена, под- дюшеме -хол, спални - балатум; външна пръскана мазилка. Двор - 1 дка - облагороден, с плодни дръвчета и лози. /Изграден нов резервоар 3м3 с хидрофор ./ Цена : 36 500Е
4.11.16 г., 9:24 officespace.bg
11 282 €

Парцел за инвестиция с лице на магистрала Хемус

Област София Близо до гр. Ботевград
Регулиран парцел за инвестиция с лице на магистрала Хемус във вилна зона Зелин, на 2.5 - 3 км. от град Ботевград и на 60 км. от столицата. Разположен е над Ботевград, преди бензиностанция "Лукойл". Имотът е подходящ за строеж на заведение, бензиностанция, мотел, както и къща за живеене с лице към града. Декарите са 3, като има опция за закупуване на още 1. Парцелът е равен. Зелин е вилна зона с доста красиви къщи, вили и парцели сред богата зеленина. Районът е обграден от обширната Стара планина, с лесен достъп до градски удобства, включително големи търговски вериги „Кауфланд”, „Техномаркет”, „Европа”, офиси в сферата на комуникациите и услугите, банкови офиси, училища и гимназии, международно Висше бизнес училище, Технически колеж към Технически университет София. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
7.11.16 г., 22:08 bulgarianproperties.bg
3000.0 м²
135 000 €

Парцел, 1500m 2 (продажба)

с.Трудовец, общ. Ботевград
Ток Вода Асфалтиран път УПИ 1500м2, във вилната зона на с.Трудовец / до Правец. Целогодишен достъп . Наоколо всички къщи са нови и обитаеми целогодишно. Ток, вода, канал, асфалтов път. Теренът е равен , с правилна форма, на два пътя. Цена: 22 000лв. Наблизо продаваме и обзаведена къща с двор : Целогодишен достъп. Прекрасна панорама. РЗП 270кв.м, - 3 етажа по 90кв.м., двор 1 дка, обзаведена с хубави / част от тях нови / мебели; ток, вода, СОТ, асфалтов път -/разчистен ! /, в съседство и след нея има постоянно живущи. Ет.1 /кота 0 / - гараж, мазе, механа /с предвидена камина за изграждане/, голяма тераса; ет.2 - хол, кухня, баня с тоалетна, вътрешни стълби; ет.3 - 3 броя спални. Дограма- дървена, под- дюшеме -хол, спални - балатум; външна пръскана мазилка. Двор - 1 дка - облагороден, с плодни дръвчета и лози. /Изграден нов резервоар 3м3 с хидрофор ./ Цена : 36 500Е
3.11.16 г., 18:24 homes.bg
1500.0 м²
11 282 €
1 2