Парцел, 640m 2 (продажба)

гр.Батак, общ. Батак
25 600 €
4.07.17 г., 20:06
Артрактивен парцел 640кв.м. до Почивната станция на прокоратурата Предимства: ток , вода, лесен достъп.Цена: 40 евро/кв. м. Агенцията е с експлузивни права за продажбата. Телефон за контакт: 0879160013 Юлия Танчева
Още officespace.bg

Парцел, 2945m 2 (продажба)

яз.Батак, общ. Батак
124 000 €
4.07.17 г., 23:12
ЕКСКЛУЗИВНО!!!Терен от 2945м2 яз.Батак за ваканционно селище състящ се от шест вилни сгради с 190м2 РЗП и 120м2 ЗП, с одобрен европроект, както и всички необходими документи и разрешителни. За всякаква допълнителна инфорнация 0878878945. Код в агенцията 1164
Още officespace.bg

Земеделска земя Борино

Борино 1/2 идеална част от НИВА, М. БАТАК
302.0 м²
65 лв
12.06.17 г., 21:08
½ (една втора) идеални части от ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05462.22.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-34/15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 302 кв. м. (триста и два квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: НИВА, находящ се в землището на с. Борино, ЕКАТТЕ 05462, общ. Борино, обл. Смолян, местност БАТАК, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 05462.22.47, 05462.22.86, 05462.22.41, 05462.22.33, 05462.22.39, 05462.22.44.
Още targimot.com

Парцел Батак

Батак язовир Батак, Зона А
1827.0 м²
46 916 лв
11.04.17 г., 22:03
ид № 20118200401780 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02837.503.458 /нула, две, осем, три, седем, точка, пет, нула, три, точка, четири, пет, осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Батак, община Батак, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД – 18-42/06.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Батак, язовир Батак, Зона А, с площ 1827 кв.м. /хиляда осемстотин двадесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план 17, квартал 24, парцел XLI, при съседи: 02837.503.456, 02837.503.457, 02837.503.9555, 02837.503.9546, ведно с построените в гореописания имот с идентификатор 02837.503.458 сгради, а именно: СГРАДА с идентификатор 02837.503.458.1 /нула, две, осем, три, седем, точка, пет, нула, три, точка, четири, пет, осем, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Батак, община Батак, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД – 18-42/06.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. Батак, язовир Батак, Зона А, със застроена площ 22 кв.м. /двадесет и два квадратни метра/, брой етажи – 1 /един/, предназначение – Курортна туристическа сграда, СГРАДА с идентификатор 02837.503.458.2 /нула, две, осем, три, седем, точка, пет, нула, три, точка, четири, пет, осем, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Батак, община Батак, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД – 18-42/06.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. Батак, язовир Батак, Зона А, със застроена площ 22 кв.м. /двадесет и два квадратни метра/, брой етажи – 1 /един/, предназначение – Курортна туристическа сграда, СГРАДА с идентификатор 02837.503.458.3 /нула, две, осем, три, седем, точка, пет, нула, три, точка, четири, пет, осем, точка, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Батак, община Батак, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД – 18-42/06.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. Батак, язовир Батак, Зона А, със застроена площ 22 кв.м. /двадесет и два квадратни метра/, брой етажи – 1 /един/, предназначение – Курортна туристическа сграда, а с описание съгласно акт за собственост: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ-XLI /четиридесет и едно римско/- Индивидуално Вилно Застрояване, целият със застроена и незастроена площ от 1840 /хиляда осемстотин и четиридесет/ квадратни метра, ведно с построените в същия имот три броя паянтови вилни сгради с планоснимачен № 956 /деветстотин петдесет и шест/, с планоснимачен № 957/деветстотин петдесет и седем/ и с планоснимачен № 958 /деветстотин петдесет и осем/, всяка със застроена площ от 22,00 /двадесет и два/ квадратни метра, в квартал 24 /двадесет и четири/ по ПУП на курорт „Язовир Батак”, община Батак, област Пазарджик, при граници и съседи на УПИ: от три страни път; УПИ-XLII -Индивидуално Вилно Застрояване и УПИ XLV-1878-ИВЗ. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 46 916,55 лв. (четиридесет и шест хиляди деветстотин и шестнадесет лева и петдесет и пет стотинки) с вкл. съответен ДДС, съставляваща 80 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, ал. 2 във връзка с чл. 485 и чл. 468, ал. 1 от ГПК. Посочената цена 46 916,55 лв. (четиридесет и шест хиляди деветстотин и шестнадесет лева и петдесет и пет стотинки) с включен съответен ДДС върху данъчната основа, представлява сбора от началната цена без вкл. ДДС за процесния недвижим имот в размер на 41 400,00 лв. (четиридесет и една хиляди и четиристотин лева) и ДДС за 1495,00 кв. м. (хиляда четиристотин деветдесет и пет квадратни метра) площ от ПИ, представляваща облагаема доставка в размер на 5 516,55 лв. (пет хиляди петстотин и шестнадесет лева и петдесет и пет стотинки) ДДС при данъчна основа от 27 582,75 лв. (двадесет и седем хиляди петстотин осемдесет и два лева и седемдесет и пет стотинки). За 345,00 кв. м. (триста четиридесет и пет квадратни метра) площ от ПИ – терен под сгради и прилежаща им площ, както и стари сгради не се начислява ДДС, тъй като представляват освободена доставка по смисъла на чл. 45 ЗДДС.
Още targimot.com

Парцел Батак

Батак язовир Батак, Зона А
1561.0 м²
42 976 лв
11.04.17 г., 22:02
ид № 20118200401780 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02837.503.456 /нула, две, осем, три, седем, точка, пет, нула, три, точка, четири, пет, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Батак, община Батак, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД – 18-42/06.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Батак, язовир Батак, Зона А, с площ 1561 кв.м. /хиляда петстотин шестдесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план 17, квартал 24, парцел XLII, при съседи: 02837.503.433, 02837.503.454, 02837.503.455, 02837.503.457, 02837.503.458, 02837.503.9546, ведно с построените в гореописания имот с идентификатор 02837.503.456 сгради, а именно: СГРАДА с идентификатор 02837.503.456.1 /нула, две, осем, три, седем, точка, пет, нула, три, точка, четири, пет, шест, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Батак, община Батак, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД – 18-42/06.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. Батак, язовир Батак, Зона А, с площ 23 кв.м. /двадесет и три квадратни метра/, брой етажи – 1 /един/, предназначение – курортна, туристическа сграда, СГРАДА с идентификатор 02837.503.456.2 /нула, две, осем, три, седем, точка, пет, нула, три, точка, четири, пет, шест, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Батак, община Батак, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД – 18-42/06.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. Батак, язовир Батак, Зона А, с площ 22 кв.м. /двадесет и два квадратни метра/, брой етажи – 1 /един/, предназначение – курортна, туристическа сграда, а с описание съгласно акт за собственост УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ-XLII /четиридесет и две римско/-Индивидуално Вилно Застроява, целият със застроена и незастроена площ от 1560 /хиляда петстотин и шестдесет/ квадратни метра, ведно с построените в същия имот два броя паянтови вилни сгради, с планоснимачен № 952 /деветстотин петдесет и две/ и с планоснимачен № 955 /деветстотин петдесет и пет/, всяка със застроена площ от 22,00 /двадесет и два/ квадратни метра, в квартал 24/двадесет и четири/ по ПУП на курорт „Язовир Батак”, община Батак, област Пазарджик, при граници и съседи на УПИ: път, УПИ-XL -Индивидуално Вилно Застрояване, УПИ XLV-1878- ИВЗ; УПИ L-953-ИВЗ, УПИ XLIХ-949,950 – почивна б-во и УПИ ХLIII-индивидуално вилно застрояване. Начална цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 42 976,40 лв. (четиридесет и две хиляди деветстотин седемдесет и шест лева и четиридесет стотинки) с вкл. съответен ДДС, съставляваща 75 % от оценката, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. Посочената цена 42 976,40 лв. (четиридесет и две хиляди деветстотин седемдесет и шест лева и четиридесет стотинки) с вкл. съответен ДДС върху данъчната основа, представлява сбора от началната цена без вкл. ДДС за процесния недвижим имот в размер на 37 500,00 лв. (тридесет и седем хиляди и петстотин лева) и ДДС върху 1331,00 кв. м. (хиляда триста тридесет и един квадратни метра) площ от ПИ в размер на 5 476,40 лв. (пет хиляди четиристотин седемдесет и шест лева и четиридесет стотинки) ДДС при данъчна основа от 27 382,00 лв. (двадесет и седем хиляди триста осемдесет и два лева). За 230,00 кв. м. (двеста и тридесет квадратни метра) площ от ПИ – терен под сгради и прилежаща им площ, както и за стари сгради не се начислява ДДС, тъй като представляват освободени доставки по смисъла на чл. 45 ЗДДС.
Още targimot.com

Земеделска земя Борино

Борино 1/2 идеална част от НИВА, М. БАТАК
302.0 м²
82 лв
27.03.17 г., 19:53
½ (една втора) идеални части от ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05462.22.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-34/15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 302 кв. м. (триста и два квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: НИВА, находящ се в землището на с. Борино, ЕКАТТЕ 05462, общ. Борино, обл. Смолян, местност БАТАК, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 05462.22.47, 05462.22.86, 05462.22.41, 05462.22.33, 05462.22.39, 05462.22.44.
Още targimot.com

Парцел, 640m 2 (продажба)

гр.Батак, общ. Батак
25 600 €
3.04.17 г., 17:14
Артрактивен парцел 640кв.м. до Почивната станция на прокоратурата Предимства: ток , вода, лесен достъп.Цена: 40 евро/кв. м. Агенцията е с експлузивни права за продажбата. Телефон за контакт: 0879160013 Юлия Танчева
Още officespace.bg

Парцел, 640m 2 (продажба)

гр.Батак, общ. Батак Юлия Танчева
640.0 м²
25 600 €
28.03.17 г., 22:13
Ток Вода Канализация Асфалтиран път Артрактивен парцел 640кв.м. до Почивната станция на прокоратурата Предимства: ток , вода, лесен достъп.Цена: 40 евро/кв. м. Агенцията е с експлузивни права за продажбата. Телефон за контакт: 0879160013 Юлия Танчева
Още homes.bg
33 056 €
14.03.17 г., 10:08
Продавам 4132кв.м. в местността "Друма", край гр. Батак. Имотът има лице на главен път Батак - Доспат и прекрасен изглед към яз.Батак. Наблиза има ток и вода и застроени площи. От собственик.
Още officespace.bg
4132.0 м²
33 056 €
14.03.17 г., 10:39
Асфалтиран път Продавам 4132кв.м. в местността "Друма", край гр. Батак. Имотът има лице на главен път Батак - Доспат и прекрасен изглед към яз.Батак. Наблиза има ток и вода и застроени площи. От собственик.
Още homes.bg
2000.0 м²
14 000 €
14.03.17 г., 10:14
Продавам два земеделски имота с площ от по 2000кв.м, с форма на квадрат, на 30 м. от водите на язовир Батак, с южно изложение, в местността "Коилето", в близост до "Контростена". Имотите имат прекрасен изглед към язовира, граничи с борова гора и в него има единични дървета и попадат в обхвата на програмата за развите на селските райони, което гарантира 75 % възвръщаемост на направените инвестиции. Наблизо минава водопровод. Подходяща денивелация както за индивидуално вилно застрояване, така и за вилно селище. НЕ Е в границите на НАТУРА 2000. От собственик.
Още homes.bg

Парцел Батак

Батак местност Стопански двор
1720.0 м²
36 000 лв
10.02.17 г., 18:58
Поземлен имот № 076077 /нула, седемдесет и шест хиляди седемдесет и седем/, находящ се в местността „Стопански двор“, в землището на град Батак, ЕКАТТЕ 02837, с начин на трайно ползване – стопански двор, с площ на имота от 1.720 дка /един декар седемстотин и двадесет квадратни метра/, ВЕДНО с построената в имота масивна двуетажна сграда „Дърводелска работилница“, съгласно разрешение за ползване № 227/ 08.08.2002г., със застроена площ от 259 кв.м/ двеста петдесет и девет квадратни метра/, КАКТО и масивна едноетажна сграда – склад с друго предназначение, със застроена площ от 8.00 кв.м. /осем кв.м./, при граници и съседи на имота: имот с номер 076090, имот с номер 076081, имот с номер 076054, имот с номер 076076 и имот с номер 076024. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, е в размер на 36000.00 /тридесет и шест хиляди/ лева, съставляваща 80% от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 494, ал.2, във връзка с чл. 485 и чл.468, ал.1 от ГПК. Недвижимия имот е собственост на ипотекарните длъжници ИВАН ГЕОРГИЕВ СЕРАФИМОВ и НЕЛИ ТОДОРОВА СЕРАФИМОВА.
Още targimot.com

Земеделска земя, 17000m 2 (продажба)

к.Цигов Чарк, общ. Батак
170 000 €
1.02.17 г., 15:12
Продавам Имоти 6099 кв.м., 7000 кв.м., 17000 кв.м. с Нотариален Акт и Уникална локация! Имотите са с локация в района на Гр. Батак, курорт Цигов Чарк, местност Еньов Камък. Имат голямо лице граничещо едновременно с Язовир Батак и пътя който минава до Язовира, непосредствено преди Контра Стена на Язовира и до Гора. Имотите са подходящи за жилищно строителство, Вилно селище, Хотели с цел туризъм, както и развитие на земеделие и/или производствен бизнес. Имотите са части от голям парцел от около 20000кв.м. Имотите може да се Урегулират при конкретен интерес съобразно Целта на клиента! Моля само за сериозни клиенти с конкретно предложение и интерес! Продажба, бартер !
Още officespace.bg

Парцел, 6099m 2 (продажба)

к.Цигов Чарк, общ. Батак
45 000 €
1.02.17 г., 9:46
Продавам Имоти 6099 кв.м., 7000 кв.м., 14000 кв.м. с Нотариален Акт и Уникална локация! Имотите са с локация в района на Гр. Батак, курорт Цигов Чарк, местност Еньов Камък. Имат голямо лице граничещо едновременно с Язовир Батак и пътя който минава до Язовира, непосредствено преди Контра Стена на Язовира и до Гора. Имотите са подходящи за жилищно строителство, Вилно селище, Хотели с цел туризъм, както и развитие на земеделие и/или производствен бизнес. Имотите са части от голям парцел от около 20000кв.м. Имотите може да се Урегулират при конкретен интерес съобразно Целта на клиента! Моля само за сериозни клиенти с конкретно предложение и интерес! Продажба, бартер !
Още officespace.bg

Парцел, 6099m 2 (продажба)

к.Цигов Чарк, общ. Батак Стоян Ангелов
6099.0 м²
45 000 €
7.02.17 г., 20:15
Асфалтиран път Обезщетение Бартер Продавам Имоти 6099 кв.м., 7000 кв.м., 14000 кв.м. с Нотариален Акт и Уникална локация! Имотите са с локация в района на Гр. Батак, курорт Цигов Чарк, местност Еньов Камък. Имат голямо лице граничещо едновременно с Язовир Батак и пътя който минава до Язовира, непосредствено преди Контра Стена на Язовира и до Гора. Имотите са подходящи за жилищно строителство, Вилно селище, Хотели с цел туризъм, както и развитие на земеделие и/или производствен бизнес. Имотите са части от голям парцел от около 20000кв.м. Имотите може да се Урегулират при конкретен интерес съобразно Целта на клиента! Моля само за сериозни клиенти с конкретно предложение и интерес! Продажба, бартер !
Още homes.bg

Парцел, 1660m 2 (продажба)

яз.Батак, общ. Батак
44 820 €
3.02.17 г., 10:41
Уважаеми клиенти, Предлагаме на Вашето внимание идеален имот за инвестиция, в район, в който приоритетно се финансират проекти по оперативна програма Развитие на селските райони на ЕС - мярка 6.4. УПИ за рекреационни дейности - ИВС с площ от 1660 кв.м. Застроена площ 498кв.м. Етажност/височина в метри/ - максимална 2/7/ Максимална П застр. 30% Кинт 1,0 Макс. Озеленена 80% Лице на мек път 63,46 м Парцелът се намира на 100м. от главното шосе за Цигов Чарк- Велинград /след бензиностанцията веднага вдясно/, в местността Света Троица - Превала - община Батак, под параклиса Света Троица, правоъгълен е, с лице на мек път, който води до екоселище’Батак-Превала’ и стига до брега на язовир Батак. Районът е изключително подходящ за развитие на алтернативен туризъм. Идеален имот за инвестиция, в район, в който приоритетно се финансират проекти по оперативна програма Развитие на селските райони на ЕС - мярка 6.4. УПИ за рекреационни дейности - ИВС с площ от 1660 кв.м. Застроена площ 498кв.м. Етажност/височина в метри/ - максимална 2/7/ Максимална П застр. 30% Кинт 1,0 Макс. Озеленена 80% Лице на мек път 63,46 м Парцелът се намира на 100м. от главното шосе за Цигов Чарк- Велинград /след бензиностанцията веднага вдясно/, в местността Света Троица - Превала - община Батак, под параклиса Света Троица, правоъгълен е, с лице на мек път, който води до екоселище’Батак-Превала’ и стига до брега на язовир Батак. Районът е изключително подходящ за развитие на алтернативен туризъ
Още officespace.bg

Парцел, 3550m 2 (продажба)

к.Цигов Чарк, общ. Батак
49 700 €
13.01.17 г., 10:08
RE/MAX продава парцел в гр.Батак-местност Цигов чарк.Парцела е в регулацията на града граничи с рекичка.Подходящ за жилищно застрояване.За повече информация и огледи не се колебайте да се свържете с мен:Ж.Трайкова 0886 52 39 74
Още officespace.bg

Парцел Батак

Батак язовир Батак, Зона А
1561.0 м²
40 225 лв
24.01.17 г., 23:13
ИД № 20118200401780 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02837.503.456 /нула, две, осем, три, седем, точка, пет, нула, три, точка, четири, пет, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Батак, община Батак, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД – 18-42/06.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Батак, язовир Батак, Зона А, с площ 1561 кв.м. /хиляда петстотин шестдесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план 17, квартал 24, парцел XLII, при съседи: 02837.503.433, 02837.503.454, 02837.503.455, 02837.503.457, 02837.503.458, 02837.503.9546, ведно с построените в гореописания имот с идентификатор 02837.503.456 сгради, а именно: СГРАДА с идентификатор 02837.503.456.1 /нула, две, осем, три, седем, точка, пет, нула, три, точка, четири, пет, шест, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Батак, община Батак, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД – 18-42/06.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. Батак, язовир Батак, Зона А, с площ 23 кв.м. /двадесет и три квадратни метра/, брой етажи – 1 /един/, предназначение – курортна, туристическа сграда, СГРАДА с идентификатор 02837.503.456.2 /нула, две, осем, три, седем, точка, пет, нула, три, точка, четири, пет, шест, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Батак, община Батак, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД – 18-42/06.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. Батак, язовир Батак, Зона А, с площ 22 кв.м. /двадесет и два квадратни метра/, брой етажи – 1 /един/, предназначение – курортна, туристическа сграда, а с описание съгласно акт за собственост УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ-XLII /четиридесет и две римско/-Индивидуално Вилно Застроява, целият със застроена и незастроена площ от 1560 /хиляда петстотин и шестдесет/ квадратни метра, ведно с построените в същия имот два броя паянтови вилни сгради, с планоснимачен № 952 /деветстотин петдесет и две/ и с планоснимачен № 955 /деветстотин петдесет и пет/, всяка със застроена площ от 22,00 /двадесет и два/ квадратни метра, в квартал 24/двадесет и четири/ по ПУП на курорт „Язовир Батак”, община Батак, област Пазарджик, при граници и съседи на УПИ: път, УПИ-XL -Индивидуално Вилно Застрояване, УПИ XLV-1878- ИВЗ; УПИ L-953-ИВЗ, УПИ XLIХ-949,950 – почивна б-во и УПИ ХLIII-индивидуално вилно застрояване. Начална цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 40 225,42 лв. (четиридесет хиляди двеста двадесет и пет лева и четиридесет и две стотинки) с вкл. съответен ДДС, съставляваща 80 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, ал. 2 във връзка с чл. 485 и чл. 468, ал. 1 от ГПК. Посочената цена 40 225,42 лв. (четиридесет хиляди двеста двадесет и пет лева и четиридесет и две стотинки) с вкл. съответен ДДС върху данъчната основа, представлява сбора от началната цена без вкл. ДДС за процесния недвижим имот в размер на 35 100,00 лв. (тридесет и пет хиляди и сто лева) и ДДС върху 1331,00 кв. м. (хиляда триста тридесет и един квадратни метра) площ от ПИ в размер на 5 125,42 лв. (пет хиляди сто двадесет и пет лева и четиридесет и две стотинки) ДДС при данъчна основа от 25 627,08 лв. (двадесет и пет хиляди шестстотин двадесет и седем лева и осем стотинки). За 230,00 кв. м. (двеста и тридесет квадратни метра) площ от ПИ – терен под сгради и прилежаща им площ, както и за стари сгради не се начислява ДДС, тъй като представляват освободени доставки по смисъла на чл. 45 ЗДДС.
Още targimot.com

Парцел Батак

Батак язовир Батак, Зона А
1827.0 м²
58 645 лв
24.01.17 г., 23:14
ИД № 20118200401780 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02837.503.458 /нула, две, осем, три, седем, точка, пет, нула, три, точка, четири, пет, осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Батак, община Батак, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД – 18-42/06.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Батак, язовир Батак, Зона А, с площ 1827 кв.м. /хиляда осемстотин двадесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план 17, квартал 24, парцел XLI, при съседи: 02837.503.456, 02837.503.457, 02837.503.9555, 02837.503.9546, ведно с построените в гореописания имот с идентификатор 02837.503.458 сгради, а именно: СГРАДА с идентификатор 02837.503.458.1 /нула, две, осем, три, седем, точка, пет, нула, три, точка, четири, пет, осем, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Батак, община Батак, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД – 18-42/06.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. Батак, язовир Батак, Зона А, със застроена площ 22 кв.м. /двадесет и два квадратни метра/, брой етажи – 1 /един/, предназначение – Курортна туристическа сграда, СГРАДА с идентификатор 02837.503.458.2 /нула, две, осем, три, седем, точка, пет, нула, три, точка, четири, пет, осем, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Батак, община Батак, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД – 18-42/06.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. Батак, язовир Батак, Зона А, със застроена площ 22 кв.м. /двадесет и два квадратни метра/, брой етажи – 1 /един/, предназначение – Курортна туристическа сграда, СГРАДА с идентификатор 02837.503.458.3 /нула, две, осем, три, седем, точка, пет, нула, три, точка, четири, пет, осем, точка, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Батак, община Батак, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД – 18-42/06.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. Батак, язовир Батак, Зона А, със застроена площ 22 кв.м. /двадесет и два квадратни метра/, брой етажи – 1 /един/, предназначение – Курортна туристическа сграда, а с описание съгласно акт за собственост: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ-XLI /четиридесет и едно римско/- Индивидуално Вилно Застрояване, целият със застроена и незастроена площ от 1840 /хиляда осемстотин и четиридесет/ квадратни метра, ведно с построените в същия имот три броя паянтови вилни сгради с планоснимачен № 956 /деветстотин петдесет и шест/, с планоснимачен № 957/деветстотин петдесет и седем/ и с планоснимачен № 958 /деветстотин петдесет и осем/, всяка със застроена площ от 22,00 /двадесет и два/ квадратни метра, в квартал 24 /двадесет и четири/ по ПУП на курорт „Язовир Батак”, община Батак, област Пазарджик, при граници и съседи на УПИ: от три страни път; УПИ-XLII -Индивидуално Вилно Застрояване и УПИ XLV-1878-ИВЗ. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 58 645,69 лв. (петдесет и осем хиляди шестстотин четиридесет и пет лева и шестдесет и девет стотинки) с вкл. съответен ДДС, съставляваща 75 % от оценката, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. Посочената цена 58 645,69 лв. (петдесет и осем хиляди шестстотин четиридесет и пет лева и шестдесет и девет стотинки) с включен съответен ДДС върху данъчната основа, представлява сбора от началната цена без вкл. ДДС за процесния недвижим имот в размер на 51 750,00 лв. (петдесет и една хиляди седемстотин и петдесет лева) и ДДС за 1495,00 кв. м. (хиляда четиристотин деветдесет и пет квадратни метра) площ от ПИ, представляваща облагаема доставка в размер на 6 895,69 лв. (шест хиляди осемстотин деветдесет и пет лева и шестдесет и девет стотинки) ДДС при данъчна основа от 34 478,44 лв. (тридесет и четири хиляди четиристотин седемдесет и осем лева и четиридесет и четири стотинки). За 345,00 кв. м. (триста четиридесет и пет квадратни метра) площ от ПИ – терен под сгради и прилежаща им площ, както и стари сгради не се начислява ДДС, тъй като представляват освободена доставка по смисъла на чл. 45 ЗДДС.
Още targimot.com

Парцел, 1064m 2 (продажба)

к.Цигов Чарк, общ. Батак
1064.0 м²
27 664 €
9.01.17 г., 14:39
оферта № 703 - Парцел в района на Панорама. 1064м2 с невероятна гледка. Ток и вода до имота. Циментов път до парцела. С преговори по цената при сериозни клиенти. За повече информация и огледи на посочените телефони за контакт. Съдействие при банково кредитиране.
Още homes.bg

Парцел, 2600m 2 (продажба)

к.Цигов Чарк, общ. Батак Васил Коцев
2600.0 м²
75 400 €
13.12.16 г., 7:24
Вода Имотът е с отлична локация , цял ден огрят от слънцето - изложение юг , изток , запад. Изложение особено ценно за планината. Започва от пътя а другата му граница е язовира . Правоъгълна форма . Размери : 31 / 84 метра.Преотреден за вилно селище Отлична инвестиция ! 29Е/м2.
Още homes.bg

Земеделска земя Борино

Борино 1/2 идеална част от НИВА, М. БАТАК
302.0 м²
81 лв
14.12.16 г., 21:57
½ (една втора) идеални части от ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05462.22.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-34/15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 302 кв. м. (триста и два квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: НИВА, находящ се в землището на с. Борино, ЕКАТТЕ 05462, общ. Борино, обл. Смолян, местност БАТАК, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 05462.22.47, 05462.22.86, 05462.22.41, 05462.22.33, 05462.22.39, 05462.22.44.
Още targimot.com

Парцел, 2600m 2 (продажба)

к.Цигов Чарк, общ. Батак
75 400 €
13.12.16 г., 9:02
Имотът е с отлична локация , цял ден огрят от слънцето - изложение юг , изток , запад. Изложение особено ценно за планината. Започва от пътя а другата му граница е язовира . Правоъгълна форма . Размери : 31 / 84 метра.Преотреден за вилно селище Отлична инвестиция ! 29Е/м2.
Още officespace.bg

Парцел, 1000m 2 (продажба)

к.Цигов Чарк, общ. Батак tsetsa medarova
1000.0 м²
20 000 €
5.12.16 г., 10:07
Ток Вода Асфалтиран път УПИ до станцията на ВМИ на яз.Батак. Урегулиран е в борова горичка. Подходящ за вилно строителство.
Още homes.bg
1 2 3