Офис ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ВЕЛИКО ТЪРНОВО ул."Цар Калоян"№2
32 м²
32,279 лв
2017-11-6
1/ 9/290/девет върху двеста и деветдесет/ идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III -2366 /трети за две хиляди триста шестдесет и шест/, в строителен квартал 91/деветдесет и едно/ по ПУП на града, с площ 102 /сто и два квадратни метра, с уредени регулационни отношения и приложена улична регулация, при граници: изток – ПИ №2365, запад – УПИ II -2368, север – улица „Калоян“, юг – УПИ XVII – 2367, а съгласно Скица №15-142593-29.03.2017 г. представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.511.38, находящ се в гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-86/19.09.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на поземления имот: гр.Велико Търново, п.к. 5000, ул.“Цар Калоян“№2, с площ от 102,00 кв.м./сто и два кв.метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, при съседи съгласно горецитираната скица: поземлени имоти с идентификатори 10447.511.39, 10447.511.42, 10447.511.37 и 10447.511.29, заедно с ОФИС /бивш МАГАЗИН №3/, на партерен етаж – запад от построената в УПИ III - 2366 жилищна сграда, с вход за офиса откъм улица „Калоян“, със застроена площ от 31,64 /тридесет и едно цяло и шестдесет и четири стотни/ квадратни метра, при граници на офиса: изток – чакалня и санитарен възел на зъболекарски кабинет и стълбищна клетка, запад – къща, север – улица „Калоян“, юг – двор, а съгласно Скица №15-142662-29.03.2017г. представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.511.38.1.7 находящ се в гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-86/19.09.2008г. На изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-04-148/30.04.2013г. На началник на СГКК-ВЕЛИКО ТЪРНОВО, с административен адрес на поземления имот: гр.Велико Търново, п.к. 5000, ул.“Цар Калоян“№2, ет.0, който самостоятелен обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10447.511.38, с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1/едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 10447.511.38.1.6, под обекта – 10447.511.38.1.6, над обекта – 10447.511.38.1.2, заедно с принадлежащия на офиса СКЛАД със застроена площ 6,57 /шест цяло и петдесет и седем/ квадратни метра, заедно с 6,67% /шест цяло и шестдесет и седем стотни/ процента идеални части от общите части на сградата и съответните на застроената площ на имота идеални части от правото на строеж; и 2/9/290/девет върху двеста и деветдесет/ идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XVII -2367 /седемнадесети за две хиляди триста шестдесет и и седем/ в строителен квартал 91/деветдесет и едно/ по ПУП на града, с площ 202 /двеста и два/ квадратни метра, с уредени регулационни отношения и приложена улична регулация, при граници: изток - ПИ №2364 и ПИ №2365, запад – УПИ II – 2368, север – УПИ III -2366, юг – ул.“Ивайло“, а съгласно Скица №15-142653-29.03.2017 г. представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.511.42, находящ се в гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-86/19.09.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на поземления имот: гр.Велико Търново, п.к. 5000, ул.“Ивайло“№5, с площ по скица 201,00 кв.м./двеста и един кв.метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, при съседи съгласно горецитираната скица: поземлени имоти с идентификатори 10447.511.41, 10447.511.43, 10447.511.37, 10447.511.38 и 10447.511.39.
Ощеtargimot.com

Офис ХАСКОВО

ХАСКОВО ул. Цар Калоян № 12-18, вх. Б, ет. 1
78 м²
67 лв
2017-4-5
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 77195.724.161.1.6 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин двадесет и четири точка сто шестдесет и едно точка едно точка шест/, находящ се в град Хасково, община Хасково, област Хасково, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-63/05.10.2006 г. на Изпълнителния директор на АК - град София, изменена със заповед № КД-14-26-511/10.07.2013 г. на Началника на СГКК - Хасково с административен адрес град Хасково, п.к. 6300, ул. Цар Калоян № 12-18 /дванадесет тире осемнадесет/, вход Б, етаж 1 /първи/ със застроена площ 78.35 кв.м. /седемдесет и осем цяло тридесет и пет стотни квадратни метра/ с предназначение ЗА ОФИС, на едно ниво, който самостоятелен обект се намира в сграда с идентификатор 77195.724.161.1 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин двадесет и четири точка сто шестдесет и едно точка едно/, построена върху поземлен имот с идентификатор 77195.724.161 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин двадесет и четири точка сто шестдесет и едно/, при съседни самостоятелни обекти на същия етаж: 77195.724.161.1.61, под обекта: няма, над обекта: 77195.724.161.1.11 и 77195.724.161.1.12, заедно с прилежащите се идеални части от общите части на цялата сграда и от отстъпеното право на строеж върху гореописания поземлен имот.
Ощеtargimot.com
800 м²
64,400
2017-3-8
ОФЕРТА 922 - Новопостроена къща в с. Цар Калоян 15 км от Пловдив . Имота се състои от дворно място 920 кв/м намиращо се в регулацията на селото в близост до центъра с изложение юг-изток-запад. Правилен квадрат , ограден с масивна ограда тип суха каменна зидария от страна на улицата(лицето) и от северната страна. Останалите две огради са телана ограда мрежа.Мястото е с денивилация 15 градуса и е оформено на три тераси , декоративни с каменна зидария. Изграден е и собствен водоисточник до дълбочина 21 метра и широк 0.45см осигуряващ дебит постоянен без понижавене на горното водно ниво непрекъснато от 10л/сек. Изградена е покрита септична яма(суха каменна зидария) и покрита с армирана бетонна плоча 35м2. Парцела е облагороден с 18 млади 10 годишни овощни дървета от 6 вида. В парцела се влиза през портална метална двукрилна врата ( за автомобили ) и обикновена метална врата. Къщата е построена до ниво ГРУБ СТРОЕЖ , покрита е с цементови червени керемиди и е с измазани външни подпокривни калкани. Избата се състои от осем избени помешения с обща площ 209.18 кв/м. Пет от помещенията имат прозорци , тъй като горните им нива са над земята. Дограмата е монтирана с предпазни метални решетки. Три от помещенията са изцяло под земята (зимници) са монтирани метални врати.Има помещение предназначено за брониран сейф. Първият етаж е от 246.5 кв/м и е разположен на две нива . Състои се от хол , трапезария , кухня мокро помещение , тоалетна , голяма баня , килер , библиотека , антрета , стълбищни помещения. Централният вход на къщата е затворен с монтирана метална врата. Вторият етаж е от 247.1 кв/м и се състои от апартамент двустаен с хол баня + тоалетна и тераса и още три спални всяка със собствен санитарен възел с баня и прилежаща самостоятелна тераса , коридори , стълбищни пространства. На ниво над втория етаж и изнесен встрани от него над гаражите се намира кабинет просторен със собствена тераса и прилежащо помещение за склад или друго. Гаражите са с обща площ 33.5 кв/м и са изградени на ниво над първи етаж на първа дворна тераса , прилепени са на северната стена на къщата и са с вътрешна връзка с нея. Гаражите са с монтирана гаражна врата(метална).Таванските помещения са от мансарден тип , но в момента не са пригодени за живеене.Същите са на три нива , както и покрива и не са включени в РЗП на обекта.Къщата и включена към водопровода на селото и е с построена вътрешна инсталация. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ WWW.BELLEVUE-ESTATES.COM оферта 811
Ощеbazar.bg
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Цар Калоян, Търговски продажба

Друго 35 кв.м Тухла

обл. Бургас, гр. Бургас
35 м²
26,000
2017-12-1
Продавам партерен магазин, близо до ул. Цар Калоян, на 100 м от Парк Борисова градина и на 250 м от Бургаски пазари. Сградата се намира в оживен район, на 10 мин пеша от центъра на града. В близост има търговски обекти, банкови офиси и адвокатски кантори. Магазинът се състои от търговско помещение, склад и санитарен възел. Има самостоятелен вход и лице към улицата около 3 м. Помещението е със статут на магазин. Подходящо е за фризьорски и козметичен салон. Имотът е много подходящ за инвестиция - годишната доходност от наем е над 6% с тенденция към нарастване. Представлявам доверително собственика. На разположение съм за подробности, организиране на срещи и предоставяне на нужните документи. Оферта: 275638 АКТ 16; ВИД СТРОИТЕЛСТВО: тухла; ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 26 кв.м; ГОДИНА НА СТРОИТЕЛСТВО: 2005 г.; ОТОПЛЕНИЕ: на ток; ПРЕХОД: непреходен; ДОГРАМА: PVC; Вторичен пазар; С довършителни работи; Без обзавеждане Искате сделка без посредник? Ще направим експертна оценка на Вашия имот от лицензиран оценител. Можете да подадете и безплатна частна обява без комисиона в mirelaBG.
Ощеalo.bg

Офис ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ВЕЛИКО ТЪРНОВО
38 м²
40,349 лв
2017-9-15
9/290/девет върху двеста и деветдесет/ идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III -2366 /трети за две хиляди триста шестдесет и шест/, в строителен квартал 91/деветдесет и едно/ по ПУП на града, с площ 102 /сто и два квадратни метра, с уредени регулационни отношения и приложена улична регулация, при граници: изток – ПИ №2365, запад – УПИ II -2368, север – улица „Калоян“, юг – УПИ XVII – 2367, а съгласно Скица №15-142593-29.03.2017 г. представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.511.38, находящ се в гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-86/19.09.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на поземления имот: гр.Велико Търново, п.к. 5000, ул.“Цар Калоян“№2, с площ от 102,00 кв.м./сто и два кв.метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, при съседи съгласно горецитираната скица: поземлени имоти с идентификатори 10447.511.39, 10447.511.42, 10447.511.37 и 10447.511.29, заедно с ОФИС /бивш МАГАЗИН №3/, на партерен етаж – запад от построената в УПИ III - 2366 жилищна сграда, с вход за офиса откъм улица „Калоян“, със застроена площ от 31,64 /тридесет и едно цяло и шестдесет и четири стотни/ квадратни метра, при граници на офиса: изток – чакалня и санитарен възел на зъболекарски кабинет и стълбищна клетка, запад – къща, север – улица „Калоян“, юг – двор, а съгласно Скица №15-142662-29.03.2017г. представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.511.38.1.7 находящ се в гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-86/19.09.2008г. На изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-04-148/30.04.2013г. На началник на СГКК-ВЕЛИКО ТЪРНОВО, с административен адрес на поземления имот: гр.Велико Търново, п.к. 5000, ул.“Цар Калоян“№2, ет.0, който самостоятелен обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10447.511.38, с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1/едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 10447.511.38.1.6, под обекта – 10447.511.38.1.6, над обекта – 10447.511.38.1.2, заедно с принадлежащия на офиса СКЛАД със застроена площ 6,57 /шест цяло и петдесет и седем/ квадратни метра, заедно с 6,67% /шест цяло и шестдесет и седем стотни/ процента идеални части от общите части на сградата и съответните на застроената площ на имота идеални части от правото на строеж; и 2/ 9/290/девет върху двеста и деветдесет/ идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XVII -2367 /седемнадесети за две хиляди триста шестдесет и и седем/ в строителен квартал 91/деветдесет и едно/ по ПУП на града, с площ 202 /двеста и два/ квадратни метра, с уредени регулационни отношения и приложена улична регулация, при граници: изток - ПИ №2364 и ПИ №2365, запад – УПИ II – 2368, север – УПИ III -2366, юг – ул.“Ивайло“, а съгласно Скица №15-142653-29.03.2017 г. представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.511.42, находящ се в гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-86/19.09.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на поземления имот: гр.Велико Търново, п.к. 5000, ул.“Ивайло“№5, с площ по скица 201,00 кв.м./двеста и един кв.метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, при съседи съгласно горецитираната скица: поземлени имоти с идентификатори 10447.511.41, 10447.511.43, 10447.511.37, 10447.511.38 и 10447.511.39.
Ощеtargimot.com

Офис ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ВЕЛИКО ТЪРНОВО ул.Цар Калоян №2
38 м²
44,832 лв
2017-6-23
1/ 9/290/девет върху двеста и деветдесет/ идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III -2366 /трети за две хиляди триста шестдесет и шест/, в строителен квартал 91/деветдесет и едно/ по ПУП на града, с площ 102 /сто и два квадратни метра, с уредени регулационни отношения и приложена улична регулация, при граници: изток – ПИ №2365, запад – УПИ II -2368, север – улица „Калоян“, юг – УПИ XVII – 2367, а съгласно Скица №15-142593-29.03.2017 г. представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.511.38, находящ се в гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-86/19.09.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на поземления имот: гр.Велико Търново, п.к. 5000, ул.“Цар Калоян“№2, с площ от 102,00 кв.м./сто и два кв.метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, при съседи съгласно горецитираната скица: поземлени имоти с идентификатори 10447.511.39, 10447.511.42, 10447.511.37 и 10447.511.29, заедно с ОФИС /бивш МАГАЗИН №3/, на партерен етаж – запад от построената в УПИ III - 2366 жилищна сграда, с вход за офиса откъм улица „Калоян“, със застроена площ от 31,64 /тридесет и едно цяло и шестдесет и четири стотни/ квадратни метра, при граници на офиса: изток – чакалня и санитарен възел на зъболекарски кабинет и стълбищна клетка, запад – къща, север – улица „Калоян“, юг – двор, а съгласно Скица №15-142662-29.03.2017г. представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.511.38.1.7 находящ се в гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-86/19.09.2008г. На изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-04-148/30.04.2013г. На началник на СГКК-ВЕЛИКО ТЪРНОВО, с административен адрес на поземления имот: гр.Велико Търново, п.к. 5000, ул.“Цар Калоян“№2, ет.0, който самостоятелен обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10447.511.38, с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1/едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 10447.511.38.1.6, под обекта – 10447.511.38.1.6, над обекта – 10447.511.38.1.2, заедно с принадлежащия на офиса СКЛАД със застроена площ 6,57 /шест цяло и петдесет и седем/ квадратни метра, заедно с 6,67% /шест цяло и шестдесет и седем стотни/ процента идеални части от общите части на сградата и съответните на застроената площ на имота идеални части от правото на строеж; и 2/ 9/290/девет върху двеста и деветдесет/ идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XVII -2367 /седемнадесети за две хиляди триста шестдесет и и седем/ в строителен квартал 91/деветдесет и едно/ по ПУП на града, с площ 202 /двеста и два/ квадратни метра, с уредени регулационни отношения и приложена улична регулация, при граници: изток - ПИ №2364 и ПИ №2365, запад – УПИ II – 2368, север – УПИ III -2366, юг – ул.“Ивайло“, а съгласно Скица №15-142653-29.03.2017 г. представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.511.42, находящ се в гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-86/19.09.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на поземления имот: гр.Велико Търново, п.к. 5000, ул.“Ивайло“№5, с площ по скица 201,00 кв.м./двеста и един кв.метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, при съседи съгласно горецитираната скица: поземлени имоти с идентификатори 10447.511.41, 10447.511.43, 10447.511.37, 10447.511.38 и 10447.511.39.
Ощеtargimot.com

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ ул. "Абанос" № 6
88 м²
56,763 лв
2016-11-21
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20138440400666 Подписаната Ирина Парапунова, Помощник- Частен съдебен изпълнител при ЧСИ Стоян Якимов, с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 14.04.2012 г., собственост на „Бояна Строй” ЕООД, а именно: МАГАЗИН в партера на блок „Б”, с идентификатор 68134.1935.1988.2.5 /шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, девет, три, пет, точка, едно, девет, осем, осем, точка, две, точка, пет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-68/02.12.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, а съгласно Договорна ипотека № 21, том 4, дело № 3525/2010 г., идентичен с ОФИС, в партера на бл. Б, кота +- 0.00 м., който самостоятелен обект се намира в сграда № 2, с предназначение на имота: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1, с площ, съгласно скица от 70.60 кв. м., кота 0,00 /нула/ метра, а с включени общи части- с площ от 87,66 /осемдесет и седем цяло и шестдесет и шест стотни/ кв.м.,състоящ се от преддверие, баня-тоалетна и помещение за офис, при съседи: кафе-бар, стълбище и от две страни двор, а при съседи, съгласно схема на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 68134.1935.1988.2.1, 68134.1935.1988.2.7, заедно с 1,87 % /едно цяло и осемдесет и седем стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.1935.1988 /шест, едно, три, четири, точка, едно, девет, три, пет, точка, едно, девет, осем, осем/, при съседи, съгласно Скица № 8764/21/02/2012г. на СГКК-София: имоти с идентификатори ра 68134.1935.1361 /шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, девет, три, пет, точка, едно, три, шест, едно/, 68134.1935.429 /шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, девет, три, точка, четири, две, девет/, 68134.1935.1095 /шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, девет, три, пет, точка, едно, нула, девет, пет/, 68134.1935.431 /шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, девет, три. пет, точка, четири, три, едно/, с площ съгласно кадастрална скица от 1 757 кв.м. /хиляда седемстотин петдесет и седем квадратни метра/, а съгласно нотариален акт с площ от 1770 /хиляда седемстотин и седемдесет квадратни метра/, който имот представлява УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XІІ-430, 974 и 975 /дванадесети отреден за имоти с планоснимачни номера четиристотин и тридесет, деветстотин седемдесет и четири и деветстотин седемдесет и пет/, от квартал 14 /четиринадесети/ по плана на град София, местността „ж.к. Гърдова глава”, при граници: УПИ I /едно/- за училище, УПИ X 429 /десети за имот планоснимачен номер четиристотин двадесет и девет/, улица и УПИ XV 431 /петнадесет за имот планоснимачен номер четиристотин тридесет и едно/; Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека № 21, том 4, дело № 3525/2010 г. и Възбрана № 120, том ХVІІ, дв. вх. рег. № 36912/31.07.2013 г. на ЧСИ Стоян Якимов, в полза на взискателя „Уникредит Булбанк” АД за сумата от 1 200 00 лв.- кредит, съгласно Договор за ипотечен кредит от 04.10.2007 г. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 56 763.34 лв. /петдесет и шест хиляди седемстотин шестдесет и три лева и тридесет и четири стотинки/ с включен ДДС, като ДДС е в размер на 9 848.44 /девет хиляди осемстотин четиридесет и осем лева и четиридесет и четири стотинки/. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 54, на 23.12.2016 г. в началото на работния ден, като започва на 22.11.2016 г. и завършва на 22.12.2016 г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан понеделник, сряда и петък от 17.00 часа до 19.00 часа. За пазач на имота е определен Лукреция Михайлова Славчева – 0889/515 887. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка IBAN BG57UNCR70001520546988, BIC UNCRBGSF при „УниКредит Булбанк” АД- клон Калоян по изп. дело № 20138440400666. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. На 23.12.2016 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.
Ощеtargimot.com
1336 м²
900,000 лв
2016-11-18
Банка ДСК ЕАД организира открит търг с явно наддаване за продажба на следния имот: ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ СУТЕРЕН със застроена площ от 501,73 кв.м, ТРЕТИ ЕТАЖ със застроена площ 805,58 кв.м, ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ПЕТИ ЕТАЖ със застроена площ 529.99 кв.м, ведно с припадащите се 37.4% идеални части от общите части на сградата и припадащите се идеални части от отстъпеното право на строеж върху общинска земя, съставляваща поземлен имот 5536 в кв. 141 по подробния устройствен план на гр. Сливен, при граници на дворното място ул. Аксаков , запад жилищен блок, север бул. Цар Освободител , юг частни имоти НАЧАЛНАТА ЦЕНА НА ИМОТА, от която започва наддаването 900 000 лв. Доставката/продажбата е освободена от ДДС. ДАТА НА ТЪРГА 16.12.2016г. ДЕПОЗИТ/ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ в търга 50 000 лв. СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ 10 000 лв. ЗАКУПУВАНЕ НА ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ в периода 15.11.2016г. - 15.12.2016г. за участие, огледи на имота, внасяне на депозит/гаранция за участие и подаване на заявление за участие. МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА Централно управление на Банка ДСК ЕАД, гр. София, ул. Г. Бенковски 5, Партер, Деловодство. АДРЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ гр. София, ул. Цар Калоян 1, ет. 6, Банка ДСК ЕАД, Дирекция Недвижими Имоти . ЦЕНАТА ЗА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ 120 лева с вкл. ДДС следва да бъде заплатена по сметка: IBAN: BG 41 STSA 9300 0090 0000 26, BIC: STSABGSF, с титуляр Банка ДСК ЕАД, основание за превода: Покупка на тръжна документация . ЛИЦА ЗА КОНТАКТ: ДЕЯН ВЪРБАНЧОВСКИ e-mail: *** Тел.: 02/80 10 061, Мобилен: 0888 511 239 ВЕЛИН ОГНЯНОВ e-mail: *** Тел.: 02/80 10 062, Мобилен: 0899 835 220 Банка ДСК ЕАД, Дирекция Недвижими Имоти гр. София, ул. Цар Калоян 1, ет. 6. Настоящото няма характер на публична покана по смисъла на чл. 290 от Търговския закон (ТЗ), на публично предложение по смисъла на чл. 291 от ТЗ или обява на публичен търг с явно наддаване по смисъла на чл. 337 и сл. от ТЗ.
Ощеbazar.bg
1307 м²
105,000 лв
2016-11-10
Подписаният Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 24.10.2016 г., собственост на „Ненкови консулт“ ЕООД, придобит след ипотеката, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.1639.2028 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда шестстотин тридесет и девет точка две хиляди двадесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, одобрени със Заповед РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директора на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. София, район „Надежда“, „НПЗ Илиянци-запад“, ул. Кирил Благоев, с трахно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, съставляващ имот с планоснимачен № 1171, кв.№ 10 б, по плана на гр.София, местност НПЗ „Илиянци – запад“, с площ от 1 307.00 кв.м., а съгласно скица: 1320 кв. м. при съседи: улица, ПИ 620, УПИ III-621 за пр-во, складове и офиси и УПИ I за пр-во, складове и офиси / ПИ 1055/, а съгласно скица: 68134.1639.2027, 68134.1639.2114, 68134.1639.621, 68134.1639.648, 68134.1639.2094, 68134.1639.2093. Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Законна ипотека № 10, том № V, вх. рег. № 39510 от 09.09.2010 г. и Възбрана № 189, том № VI от вх. рег. № 105529. 09.09.2010 г. в полза на взискателя „Първа инвестиционна банка” АД за сумата от 60 000 евро - главница, ведно със съответната лихва съгласно договор за банков кредит от 01.09.2010 г. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 105 000 лв. /сто и пет хиляди и четиристотин лева/ без ДДС. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 54, на 15.12.2016 г. в началото на работния ден, като започва на 14.11.2016 г. и завършва на 14.12.2016 г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан понеделник, сряда и петък от 17.00 часа до 19.00 часа след предварителна уговорка с пазача на тел. 08876002622 За пазач на имота е определен Евгений Красимиров Евгениев. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка IBAN BG57UNCR70001520546988, BIC UNCRBGSF при „УниКредит Булбанк” АД – клон Калоян с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20168440403150. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. На 15.12.2016 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в бул. “Цар Борис ІІІ” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.
Ощеtargimot.com
35 м²
26,000
2016-10-12
Продавам партерен магазин, близо до ул. Цар Калоян, на 100 м от Парк Борисова градина и на 250 м от Бургаски пазари. Сградата се намира в оживен район, на 10 мин пеша от центъра на града. В близост има търговски обекти, банкови офиси и адвокатски кантори. Магазинът се състои от търговско помещение, склад и санитарен възел. Има самостоятелен вход и лице към улицата около 3 м. Помещението е със статут на магазин. Подходящо е за фризьорски и козметичен салон. Имотът е много подходящ за инвестиция - годишната доходност от наем е над 6% с тенденция към нарастване. Представлявам доверително собственика. На разположение съм за подробности, организиране на срещи и предоставяне на нужните документи. Оферта: 275638 АКТ 16; ВИД СТРОИТЕЛСТВО: тухла; ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 26 кв.м; ГОДИНА НА СТРОИТЕЛСТВО: 2005 г.; ОТОПЛЕНИЕ: на ток; ПРЕХОД: непреходен; ДОГРАМА: PVC; Вторичен пазар; С довършителни работи; Без обзавеждане Искате сделка без посредник? Ще направим експертна оценка на Вашия имот от лицензиран оценител. Можете да подадете и безплатна частна обява без комисиона в mirelaBG.
Ощеbazar.bg
26,000
2016-9-28
Продавам партерен магазин, близо до ул. Цар Калоян, на 100 м от Парк Борисова градина и на 250 м от Бургаски пазари.Сградата се намира в оживен район, на 10 мин пеша от центъра на града. В близост има търговски обекти, банкови офиси и адвокатски кантори.Магазинът се състои от търговско помещение, склад и санитарен възел. Има самостоятелен вход и лице към улицата около 3 м. Помещението е със статут на магазин. Подходящо е за фризьорски и козметичен салон. Имотът е много подходящ за инвестиция - годишната доходност от наем е над 6% с тенденция към нарастване.Представлявам доверително собственика. На разположение съм за подробности, организиране на срещи и предоставяне на нужните документи.Оферта: 275638АКТ 16; ВИД СТРОИТЕЛСТВО: тухла; ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 26 кв.м; ГОДИНА НА СТРОИТЕЛСТВО: 2005 г.; ОТОПЛЕНИЕ: на ток; ПРЕХОД: непреходен; ДОГРАМА: PVC; Вторичен пазар; С довършителни работи; Без обзавежданеИскате сделка без посредник? Ще направим експертна оценка на Вашия имот от лицензиран оценител. Можете да подадете и безплатна частна обява без комисиона в mirelaBG. За повече информация попитайте за оферта 275638
Ощеofficespace.bg