Офис СМОЛЯН

СМОЛЯН ул. "Дичо Петров" №26
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 67653.917.713.1.8 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, седем, едно, три, точка, едно, точка, осем/, с площ съгласно схема на СК - Смолян № 2410 от 02.06.2006 г. от 80.53 кв.м. /осемдесет цяло и петдесет и три/, с предназначение - офиси, при граници съгласно схемата: на същия етаж - обекти с № 3 /три/ и № 4 /четири/, над обекта - обект № 9 /девет/, под обекта - обект № 7 /седем/, съгласно удостоверение по чл. 202 от ЗУТ № 651 от 29.05.3003 г. на община Смолян, състоящ се от: офис със застроена площ 12.07 кв.м. /дванадесет цяло и седем/ и еднофамилно жилище със застроена площ 67.83 кв.м. /шестдесет и седем цяло и осемдесет и три/, находящи се на първи /1/ етаж образувани след преустройство от описаните в документа за собственост обекти, а именно: кабинет № 2 /две/ със стая № 8 /осем/ със застроена площ от 80.53 кв.м. /осемдесет цяло и петдесет и три/, находящи се на първи /1/ етаж, при граници: от изток - външен зид, от юг - външен зид, от запад - стая № 7 /седем/, коридор, склад № 2 /две/, от север - външен зид от административна сграда „ПУЦ“ с идентификатор 67653.917.713.1 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, седем, едно, три, точка, едно/, състояща се от сутерен, партерен етаж, първи /1/ етаж и втори /2/ етаж, с разгъната площ от 2222.06 кв.м. /две хиляди двеста деветдесет и две цяло и нула шест/, построена в поземлен имот с идентификатор 67653.917.713 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, седем, едно, три, точка/, от кадастрален район 917 /девет, едно, седем/, по кадастралната карта на гр. Смолян, община гр. Смолян, област гр. Смолян, утвърдена със заповед № РД-18-14 от 10.05.2005 г на изпълнителния директор на АК-София, с площ по кадастралната карта 891 кв.м. /осемстотин деветдесет и един/, с трайно предназначение - урбанизирана територия, с начин на трайно ползване - територии, заети от населени места, на адрес: ул. “Дичо Петров“ № 26 /двадесет и шест/, със стар идентификатор 1329 /едно, три, две, девет/, при граници на имота съгласно скица № 2365 от 29.05.2006 г. : имот № 917.621 /девет, едно, седем, точка, шест, две, едно/, имот № 917.551 /девет, едно, седем, точка, пет, пет, едно/, образуващ съгласно документа за собственост УПИ /парцел/ VII /седми/ - ПУЦ, находящ се в квартал 230 /двеста и тридесети/, по действащия устройствен план на гр. Смолян, община гр. Смолян, при граници съгласно документа за собственост: от двете страни улична регулация, изток - пешеходна пътека, запад - УПИ /парцел/ V /пети/ - учебен център, север - УПИ /парцел/ III /трети/ - озеленяване, юг - улица - тупик, ведно с припадащите се 6.06 % /шест цяло и нула шест/ идеални части от правото на собственост върху общите части на описаната по-горе сграда, както и 6.06/891 /шест цяло и нула шест върху осемстотин деветдесет и един/ идеални части от описания по-горе поземлен имот.
16.01.17 г., 18:23 targimot.com
81.0 м²
40 500,00 лв

Офис СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. ЕЛИЦА, ЕТ. 0, ОФИС 2
ОФИС № 2, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.917.668.1.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 48.44 кв. м. (четиридесет и осем цяло и четиридесет и четири стотни квадратни метра), с предназначение: За офис, с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Елица, ет. 0, обект оф2, намиращ се в седеметажна жилищна сграда с идентификатор 67653.917.668.1, със застроена площ от 523 кв.м. (петстотин двадесет и три квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.917.668, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Средно застрояване (от 10 до 15 м), с площ от 787 кв.м. (седемстотин осемдесет и седем квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 67653.917.668.1.4, 67653.917.668.1.3, над обекта: 67653.917.668.1.8, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 67653.917.337, 67653.917.669, ВЕДНО с 2.20 % (две цяло и двадесет стотни процента), равняващи се на 6.84 кв.м. (шест цяло и осемдесет и четири стотни квадратни метра) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и ВЕДНО с 2.20 % (две цяло и двадесет стотни процента) идеални части от правото на собственост върху гореописания поземлен имот.
29.12.16 г., 18:03 targimot.com
48.0 м²
9 593,00 лв

Офис СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. ЕЛИЦА, ЕТ. -1, ОФИС 1
ОФИС № 1, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.917.668.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 67.05 кв. м. (шестдесет и седем цяло и пет стотни квадратни метра), с предназначение: За офис, с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Елица, ет. -1, обект оф1, намиращ се в седеметажна жилищна сграда с идентификатор 67653.917.668.1, със застроена площ от 523 кв.м. (петстотин двадесет и три квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.917.668, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Средно застрояване (от 10 до 15 м), с площ от 787 кв.м. (седемстотин осемдесет и седем квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67653.917.668.1.2, под обекта: няма, над обекта: 67653.917.668.1.5, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 67653.917.337, 67653.917.669, ВЕДНО с 3.05 % (три цяло и пет стотни процента), равняващи се на 9.49 кв.м. (девет цяло и четиридесет и девет стотни квадратни метра) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и ВЕДНО с 3.05 % (три цяло и пет стотни процента) идеални части от правото на собственост върху гореописания поземлен имот.
29.12.16 г., 18:02 targimot.com
67.0 м²
14 534,00 лв

Офис СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. ПОЛК. ДИЧО ПЕТРОВ № 26, ЕТ. 3, ОФИС 27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.917.737.1.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/10.05.2005г. На Изпълнителния директор на АГКК, представляващ Обект № 27, със застроена площ от 37.16 кв.м / тридесет и седем квадратни метра и шестнадесет стотни/ и площ включително с общите части 42.43 кв.м / четирдесет и два квадратни метра и четирдесет и три стотни/, с предназначение на обекта: За офис, с административен адрес: гр.Смолян, ул. Полк. Дичо Петров № 26, ет.3, обект 27, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 67653.917.737.1.29, 67653.917.737.1.27, под обекта- 67653.917.737.1.19, 67653.917.737.1.18, над обекта – 67653.917.737.1.33, намиращ се в Сграда №1, разположена в Поземлен имот с идентификатор 67653.917.737 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/10.05.2005г. На Изпълнителния директор на АГКК, с площ 2451 кв.м / две хиляди четиристотин петдесет и един квадратни метра/, ВЕДНО с 1.21 % идеални части от правото на собственост върху общите части на сграда, равняващи се на 5.27 кв.м / пет квадратни метра и двадесет и седем стотни/, ВЕДНО с 1.19% идеални части от правото на собственост върху имота, равняващи се на 29.16 кв.м / двадесет и девет квадратни метра и шестнадесет стотни/, при граници и съседи на имота: 67653.917.628, 67653.917.704, 67653.917.622, 67653.917.494, 67653.917.736.
29.12.16 г., 18:02 targimot.com
37.0 м²
30 000,00 лв
Сграда с обща застроена площ от 554,18 кв.м., на един етаж, включващ ОФИСИ със застроена площ от 341,96 кв.м. и МАГАЗИНИ със застроена площ от 212,22 кв.м. Сградата е построена през 1995 г. Конструкцията е монолитна, с тухлени вътрешни и външни стени. Подовите конструкции са монолитни стоманобетонни плочи. Покривът е от наклонени стоманобетонни плочи и покритие от керемиди. Дограмата е алуминиева. Външната мазилка е варова с цокъл от декоративен камък. Възможно е закупуване само на офисите или на магазините. За допълнителна информация Минка Минчева 0888 406 744.
19.12.16 г., 21:40 bazar.bg
554.0 м²
155 000,00 €

Офис СМОЛЯН

СМОЛЯН бул."България" № 69, ет. 2
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.915.325.4.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри с адрес гр. Смолян, бул.“България“ № 69, ет.2, самостоятелният обект се намира в сграда №4, разположена в поземлен имот 67653.915.325, предназначение на самостоятелния обект: за научна и проектантска дейност, брой нива на обекта: 1, с площ: 30 кв.м., ведно с 1.85% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 67653.915.325.4.10, 67653.915.325.4.11, над обекта: 67653.915.325.4.8
23.11.16 г., 22:58 targimot.com
30.0 м²
15 585,00 лв

Офис СМОЛЯН

СМОЛЯН бул."България" № 69, ет. 2
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.915.325.4.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри с адрес гр. Смолян, бул.“България“ №69, ет.2, самостоятелният обект се намира в сграда №4, разположена в поземлен имот 67653.915.325, предназначение на самостоятелния обект: за научна и проектантска дейност, брой нива на обекта: 1 с площ: 15 кв.м., ведно с 0.925% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67653.915.325.4.25, под обекта: 67653.915.325.4.21, 67653.915.325.4.22, над обекта: 67653.915.325.4.8.
23.11.16 г., 21:58 targimot.com
15.0 м²
7 792,00 лв

Офис СМОЛЯН

СМОЛЯН ул. "Дичо Петров" №26
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 67653.917.713.1.8 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, седем, едно, три, точка, едно, точка, осем/, с площ съгласно схема на СК - Смолян № 2410 от 02.06.2006 г. от 80.53 кв.м. /осемдесет цяло и петдесет и три/, с предназначение - офиси, при граници съгласно схемата: на същия етаж - обекти с № 3 /три/ и № 4 /четири/, над обекта - обект № 9 /девет/, под обекта - обект № 7 /седем/, съгласно удостоверение по чл. 202 от ЗУТ № 651 от 29.05.3003 г. на община Смолян, състоящ се от: офис със застроена площ 12.07 кв.м. /дванадесет цяло и седем/ и еднофамилно жилище със застроена площ 67.83 кв.м. /шестдесет и седем цяло и осемдесет и три/, находящи се на първи /1/ етаж образувани след преустройство от описаните в документа за собственост обекти, а именно: кабинет № 2 /две/ със стая № 8 /осем/ със застроена площ от 80.53 кв.м. /осемдесет цяло и петдесет и три/, находящи се на първи /1/ етаж, при граници: от изток - външен зид, от юг - външен зид, от запад - стая № 7 /седем/, коридор, склад № 2 /две/, от север - външен зид от административна сграда „ПУЦ“ с идентификатор 67653.917.713.1 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, седем, едно, три, точка, едно/, състояща се от сутерен, партерен етаж, първи /1/ етаж и втори /2/ етаж, с разгъната площ от 2222.06 кв.м. /две хиляди двеста деветдесет и две цяло и нула шест/, построена в поземлен имот с идентификатор 67653.917.713 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, седем, едно, три, точка/, от кадастрален район 917 /девет, едно, седем/, по кадастралната карта на гр. Смолян, община гр. Смолян, област гр. Смолян, утвърдена със заповед № РД-18-14 от 10.05.2005 г на изпълнителния директор на АК-София, с площ по кадастралната карта 891 кв.м. /осемстотин деветдесет и един/, с трайно предназначение - урбанизирана територия, с начин на трайно ползване - територии, заети от населени места, на адрес: ул. “Дичо Петров“ № 26 /двадесет и шест/, със стар идентификатор 1329 /едно, три, две, девет/, при граници на имота съгласно скица № 2365 от 29.05.2006 г. : имот № 917.621 /девет, едно, седем, точка, шест, две, едно/, имот № 917.551 /девет, едно, седем, точка, пет, пет, едно/, образуващ съгласно документа за собственост УПИ /парцел/ VII /седми/ - ПУЦ, находящ се в квартал 230 /двеста и тридесети/, по действащия устройствен план на гр. Смолян, община гр. Смолян, при граници съгласно документа за собственост: от двете страни улична регулация, изток - пешеходна пътека, запад - УПИ /парцел/ V /пети/ - учебен център, север - УПИ /парцел/ III /трети/ - озеленяване, юг - улица - тупик, ведно с припадащите се 6.06 % /шест цяло и нула шест/ идеални части от правото на собственост върху общите части на описаната по-горе сграда, както и 6.06/891 /шест цяло и нула шест върху осемстотин деветдесет и един/ идеални части от описания по-горе поземлен имот.
7.11.16 г., 23:35 targimot.com
81.0 м²
42 000,00 лв

Продавам офис

град Смолян
Продавам офис гр.Смолян-стария център. Офиса се състои от 2отделни офис-стай+кухненски бокс,баня+WC. Допълнителна информация Застроена площ 58 Брой офиси 2
31.10.16 г., 15:18 bezplatno.net
26 000,00 €
Продавам офис–60м2гр.Смолян–стар центар. Състои се от 2–офиса с площ от по 30м2,кухненски бокс,баня+WC. Обзавеждане мебели от масивно дърво. Допълнителна информация Застроена площ 60 Брой офиси 2
28.10.16 г., 17:10 bezplatno.net
26 000,00 €

Офис СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. ПОЛК. ДИЧО ПЕТРОВ № 26, ЕТ. 2, ОФИС 21
ОФИС № 21 с идентификатор 67653.917.737.1.23, находящ се на адрес гр. Смолян, ул. "Полк. Дичо Петров" № 26, ет. 2, офис 21, общ. Смолян, обл. Смолян, със застроена площ от 54.82 (петдесет и четири цяло и осемдесет и две стотни) кв.м., при граници на обекта съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 67653.917.737.1.22 и 67653.917.737.1.21, под обекта – 67653.917.737.1.16, над обекта – 67653.917.737.1.31, който офис е самостоятелно обособен обект от сграда с предназначение: Общежитие, с идентификатор 67653.917.737.1 и площ от 820 (осемстотин двадесет) кв.м., построена в поземлен имот с идентификатор 67653.917.737 с площ от 2450 (две хиляди четиристотин и петдесет) кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, при граници на поземления имот: 67653.917.628, 67653.917.704, 67653.917.622, 67653.917.494 и 67653.917.736, ВЕДНО с прилежащите 1.71 % идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, равняващи се на 7.48 (седем цяло четиридесет и осем стотни) кв.м., ВЕДНО с 1.69 % идеални части от правото на собственост върху поземления имот.
24.10.16 г., 13:57 targimot.com
55.0 м²
17 280,00 лв

Офис СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. ЕЛИЦА, ЕТ. -1, ОБЕКТ ОФИС 1
ОФИС № 1, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.917.668.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 67.05 кв. м. (шестдесет и седем цяло и пет стотни квадратни метра), с предназначение: За офис, с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Елица, ет. -1, обект оф1, намиращ се в седеметажна жилищна сграда с идентификатор 67653.917.668.1, със застроена площ от 523 кв.м. (петстотин двадесет и три квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.917.668, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Средно застрояване (от 10 до 15 м), с площ от 787 кв.м. (седемстотин осемдесет и седем квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67653.917.668.1.2, под обекта: няма, над обекта: 67653.917.668.1.5, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 67653.917.337, 67653.917.669, ВЕДНО с 3.05 % (три цяло и пет стотни процента), равняващи се на 9.49 кв.м. (девет цяло и четиридесет и девет стотни квадратни метра) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и ВЕДНО с 3.05 % (три цяло и пет стотни процента) идеални части от правото на собственост върху гореописания поземлен имот.
24.10.16 г., 13:56 targimot.com
67.0 м²
19 378,00 лв

Офис СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. ЕЛИЦА, ЕТ. 0, ОБЕКТ ОФИС 2
ОФИС № 2, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.917.668.1.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 48.44 кв. м. (четиридесет и осем цяло и четиридесет и четири стотни квадратни метра), с предназначение: За офис, с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Елица, ет. 0, обект оф2, намиращ се в седеметажна жилищна сграда с идентификатор 67653.917.668.1, със застроена площ от 523 кв.м. (петстотин двадесет и три квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.917.668, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Средно застрояване (от 10 до 15 м), с площ от 787 кв.м. (седемстотин осемдесет и седем квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 67653.917.668.1.4, 67653.917.668.1.3, над обекта: 67653.917.668.1.8, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 67653.917.337, 67653.917.669, ВЕДНО с 2.20 % (две цяло и двадесет стотни процента), равняващи се на 6.84 кв.м. (шест цяло и осемдесет и четири стотни квадратни метра) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и ВЕДНО с 2.20 % (две цяло и двадесет стотни процента) идеални части от правото на собственост върху гореописания поземлен имот.
24.10.16 г., 13:54 targimot.com
48.0 м²
12 790,00 лв

Офис СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. ДИЧО ПЕТРОВ № 26, ЕТ. 3, ОФИС 27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.917.737.1.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/10.05.2005г. На Изпълнителния директор на АГКК, представляващ Обект № 27, със застроена площ от 37.16 кв.м / тридесет и седем квадратни метра и шестнадесет стотни/ и площ включително с общите части 42.43 кв.м / четирдесет и два квадратни метра и четирдесет и три стотни/, с предназначение на обекта: За офис, с административен адрес: гр.Смолян, ул. Полк. Дичо Петров № 26, ет.3, обект 27, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 67653.917.737.1.29, 67653.917.737.1.27, под обекта- 67653.917.737.1.19, 67653.917.737.1.18, над обекта – 67653.917.737.1.33, намиращ се в Сграда №1, разположена в Поземлен имот с идентификатор 67653.917.737 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/10.05.2005г. На Изпълнителния директор на АГКК, с площ 2451 кв.м / две хиляди четиристотин петдесет и един квадратни метра/, ВЕДНО с 1.21 % идеални части от правото на собственост върху общите части на сграда, равняващи се на 5.27 кв.м / пет квадратни метра и двадесет и седем стотни/, ВЕДНО с 1.19% идеални части от правото на собственост върху имота, равняващи се на 29.16 кв.м / двадесет и девет квадратни метра и шестнадесет стотни/, при граници и съседи на имота: 67653.917.628, 67653.917.704, 67653.917.622, 67653.917.494, 67653.917.736.
24.10.16 г., 13:51 targimot.com
37.0 м²
34 879,00 лв

Офис СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. ПОЛК. ДИЧО ПЕТРОВ № 26, ЕТ. 2, ОФИС 22
ОФИС № 22 с идентификатор 67653.917.737.1.22, находящ се на адрес гр. Смолян, ул. "Полк. Дичо Петров" №26, ет. 2, офис 22, общ. Смолян, обл. Смолян, със застроена площ от 35.10 (тридесет и пет цяло и десет стотни) кв.м., при граници на обекта съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 67653.917.737.1.23, под обекта – 67653.917.737.1.16, над обекта – 67653.917.737.1.31, който офис е самостоятелно обособен обект от сграда с идентификатор 67653.917.737.1 и площ от 820 (осемстотин двадесет) кв.м., с предназначение: Общежитие, построена в поземлен имот с идентификатор 67653.917.737 с площ от 2450 (две хиляди четиристотин и петдесет) кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, при граници на поземления имот: 67653.917.628, 67653.917.704, 67653.917.622, 67653.917.494 и 67653.917.736, ВЕДНО с прилежащите 1.08 % идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, равняващи се на 4.69 (четири цяло шестдесет и девет стотни) кв.м., ВЕДНО с 1.06 % идеални части от правото на собственост върху поземления имот.
24.10.16 г., 13:50 targimot.com
35.0 м²
10 720,00 лв
ТЕЛ.:0879432468;0301 69999/ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ЗА ПРОДАЖБА АТРАКТИВЕН ИМОТ НА ТОП МЯСТО СЪС СТАТУТ НА МАГАЗИН-ОФИС. ПОДХОДЯЩ ЗА МАГАЗИН,ОФИС,ФРИЗЬОРСКИ САЛОН ,СТУДИО ЗА КРАСОТА,КАБИНЕТ,АПТЕКА,ОПТИКА,КУРИЕРСКА Ф-МА И ДР.СЪСТОИ СЕ ОТ ТЪРГОВСКА ЧАСТ С ВИТРИНА КЪМ БУЛЕВАРДА,САМОСТОЯТЕЛЕН САН.ВЪЗЕЛ,МАЛЪК СКЛАД ИЛИ КУХН.БОКС.ПРЕДЛАГА СЕ В НАПЪЛНО ЗАВЪРШЕН ВИД-ОБОРУДВАН С БЮРА ,ЩЕНДЕРИ И СТИЛАЖИ.БИВША АПТЕКА.ПОДОВЕ НА ГРАНИТОГРЕС,ОКАЧЕНИ ТАВАНИ,СТЕНИ НА ФИНА ШПАКЛОВКА,САН.ВЪЗЕЛ НА ФАЯНС И ТЕРАКОТ.ЛОКАЛЕН СОТ.ПЕРФЕКТНИ ДОКУМЕНТИ.
9.09.16 г., 2:43 bazar.bg
28.0 м²
14 940,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба офис в град Смолян
Двустаен апартамент, със статут на офис, в гр. Чепеларе. В новопостроена кооперация с Акт 16. Жилището е на шпакловка и ... замазка. Намира се в близост до новата автогара. ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТИ: 0899979697
17.01.17 г., 17:12 bazar.bg
2 стаи
64.0 м²
19 900,00 €

Двустаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН ул. "Дичо Петров" №26
устройствен план на гр. Смолян, община гр. Смолян, при граници съгласно документа за собственост: от двете страни улична регулация ... , седем, едно, три, точка, едно, точка, девет/, с площ съгласно схема на СК - Смолян № 2411 от 02.06.2006 г. от 80.53 кв.м ... . /осемдесет цяло и петдесет и три/, с предназначение - офиси, при граници съгласно схемата: на същия етаж - обект с № 10
16.01.17 г., 18:30 targimot.com
81.0 м²
54 750,00 лв

Двустаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН ул. "Дичо Петров" №26
устройствен план на гр. Смолян, община гр. Смолян, при граници съгласно документа за собственост: от двете страни улична регулация ... , седем, едно, три, точка, едно, точка, девет/, с площ съгласно схема на СК - Смолян № 2411 от 02.06.2006 г. от 80.53 кв.м ... . /осемдесет цяло и петдесет и три/, с предназначение - офиси, при граници съгласно схемата: на същия етаж - обект с № 10
7.11.16 г., 23:14 targimot.com
81.0 м²
58 200,00 лв

Сгради

с.Средногорци
Сградата се намира в село Средногорци, община Мадан, област Смолян, в сърцето на Родопа планина. Сградата се намира в ... три поземлени имота с обща площ от 5 206 кв. м. Самата сграда представлява триетажна масивна монолитна сграда с избен ... изгодни цени. За новия проект има изготвен подробен строителен проект, в пълен комплект, одобрен от община Мадан по всички
24.10.16 г., 13:48 foros.bg
3273.0 м²
150 000,00 €

Стая СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. МИНЬОРСКА № 3, ЕТ. 1, ОБЕКТ 7
.1, обект 7, с площ 16.91кв.м / шестнадесет квадратни метра и деветдесет и една стотни/, с предназначение : За офис, при ... СТАЯ № 7, представляваща САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.915.304.9.26 по кадастралната карта и ... кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/10.05.2005г., с административен адрес гр. Смолян, ул. Миньорска №3, ет
24.10.16 г., 13:40 targimot.com
17.0 м²
8 206,00 лв
ТЕЛ.:0879432468;0301 69999/ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ЗА ПРОДАЖБА УНИКАЛНА ТРИЕТАЖНА КЪЩА-НОВО СТРОИТЕЛСТВО С АКТ 16 В КРАСИВОТО ... ПЪРВО НИВО ИМА БИТОВА СТАЯ С ИЗЛАЗ НА ПОКРИТА ТЕРАСА С БАРБЕКЮ,ИЗБА,КОТЕЛНО,САНИТ.ВЪЗЕЛ,КИЛЕР.ИМА ПРОЕКТ И ЗА ГАРАЖ;НА ... ВТОРИЯ ЕТАЖ СЪС САМОСТОЯТЕЛЕН ВХОД СА ПРОЕКТИРАНИ КУХНЯ С ТРАПЕЗАРИЯ,СВЪРЗАНИ С ДНЕВНАТА,КАБИНЕТ/СПАЛНЯ/ДВЕ ТЕРАСИ,САН.ВЪЗЕЛ
20.10.16 г., 6:19 bazar.bg
332.0 м²
106 420,00 €
охрана Ресторант със 120 места Зона за барбекю Ски гардероб Няколко магазина Лекарски кабинет СПА център с вътрешен басейн (с ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... сърцето на Родопите, на 260 км от столицата София, на 85 км южно от Пловдив и на 15 км от Смолян, в подножието на връх
12.10.16 г., 20:49 bazar.bg
1 стая
40.0 м²
17 000,00 €
оферта 281479 Имотионлайн има удоволствието да Ви предложи за продажба масивна сграда, която се намира в село ... готвачи, хладилник и офис Разпределение партер 2 съблекални, душове, 4 стаи за администрация, лекар, медицинска ... Средногорци, община Мадан, област Смолян, в сърцето на Родопа планина. Селото се намира на 10 км от град Рудозем, на 5 км от град
12.10.16 г., 8:47 bazar.bg
3273.0 м²
150 000,00 €

Продава СКЛАД, гр. Пловдив, Индустриална зона - Изток

гр. Пловдив, Индустриална зона - Изток
продажба промишлена сграда с предназначение за: склад, логистичен център, производство, митническа територия ... предоставени възможности за бързо административно и офис обслужване. Намиращия се в близост / 500м. по права линия/ TIR логистичен ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в
11.10.16 г., 16:57 bazar.bg
5791.0 м²
750 000,00 €
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... разположен на трети етаж с обща площ 36.66 кв.м., от които общите части са 7.16 кв.м. Жилището се продава с вградена ... електрическа централна система за отопление (висок клас италиански радиатори). Подовите настилки са с ламинат и теракот, а
11.10.16 г., 15:07 bazar.bg
1 стая
36.0 м²
17 500,00 €
120 места Зона за барбекю Ски гардероб Няколко магазина Лекарски кабинет СПА център с вътрешен басейн (с дължина от ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... споделим с вас новото ни предложение за двустаен ваканционен имот, намиращ се в затворен комплекс Невястата в зимния ски
11.10.16 г., 14:55 bazar.bg
2 стаи
69.0 м²
27 000,00 €
ТЕЛ.:0879432468;0301 69999/ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ЗА ПРОДАЖБА ДВОЙНА ГАРАЖНА КЛЕТКА ЗП 60 КВ.М,ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ЕДНОПРОСТРАНСТВЕНО ... /У ЖЕЛЯЗОБЕТОННАТА ПЛОЧА НАД ГАРАЖИТЕ-ПМС.ТОК ВОДА ,КАНАЛИЗАЦИЯ,АСФ.ПЪТ.ПОДХОДЯЩ ЗА МАГАЗИН-СКЛАД,АВТОСЕРВИЗ С ОФИС ИЛИ ... ЖИЛ.ЧАСТ ,СНЕК БАР И ДР. ВЪЗМОЖНО ДОГОВАРЯНЕ НА СЪСЕДЕН ГАРАЖ ОТ 24 КВ.М И 16 КВ.М.ПАРЦЕЛ ПРЕД НЕГО ЗА 16 000ЛВ.
3.10.16 г., 6:54 bazar.bg
100.0 м²
23 640,00 €
ТЕЛ.:0879432468;0301 69999/ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ЗА ПРОДАЖБА АТРАКТИВЕН ИМОТ НА ТОП МЯСТО ПОДХОДЯЩ ЗА МАГАЗИН,ОФИС,ФРИЗЬОРСКИ ... САЛОН ,СТУДИО ЗА КРАСОТА,КАБИНЕТ,АПТЕКА ,ОПТИКА,КУРИЕРСКА СЛУЖБА И ДР.СЪСТОИ СЕ ОТ ТЪРГОВСКА ЧАСТ С ВИТРИНА КЪМ БУЛЕВАРДА
9.09.16 г., 2:44 bazar.bg
28.0 м²
14 940,00 €
оферта 281479 Имотионлайн има удоволствието да Ви предложи за продажба масивна сграда, която се намира в село ... готвачи, хладилник и офис Разпределение партер 2 съблекални, душове, 4 стаи за администрация, лекар, медицинска ... Средногорци, община Мадан, област Смолян, в сърцето на Родопа планина. Селото се намира на 10 км от град Рудозем, на 5 км от град
27.08.16 г., 0:43 bazar.bg
3273.0 м²
150 000,00 €
ТЕЛ.:0879432468;0301 69999/ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ЗА ПРОДАЖБА АТРАКТИВЕН ИМОТ В ЦЕНТЪРА НА КВ.УСТОВО,НА ГЛАВНИЯ ПЪТ ЗА ... ГЪРЦИЯ.КЪЩА НА ЧЕТИРИ ЕТАЖА,КАТО ПАРТЕРНИЯ СЪС ЗП 40КВ.М.Е ПРЕУСТРОЕН В МАГАЗИН-ОФИС/В ЗАВЪРШЕН ВИД/С ВИТРИНА КЪМ ПЪТЯ.НА ... ОСТАНАЛИТЕ ТРИ ЕТАЖА ИМА ПО ТРИ СТАИ ,САЛОН И ПОМЕЩЕНИЯ ЗА САН.ВЪЗЛИ И СА С ОТДЕЛНИ ВХОДОВЕ И ВЪТР.СТЪЛБИЩЕ.ПОДХОДЯЩА ЗА ХОТЕЛ
24.05.16 г., 14:40 bazar.bg
250.0 м²
46 500,00 €
охрана Ресторант със 120 места Зона за барбекю Ски гардероб Няколко магазина Лекарски кабинет СПА център с вътрешен басейн (с ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... сърцето на Родопите, на 260 км от столицата София, на 85 км южно от Пловдив и на 15 км от Смолян, в подножието на връх
19.05.16 г., 16:37 bazar.bg
1 стая
40.0 м²
17 000,00 €
НЕВЕРОЯТНА РОДОПСКА КЪЩА ЗА ПРОДАЖБА НА ПОЛОВИН ЧАС ОТ СКИ И МОРСКИ КУРОРТИ!!! Къщата, се намира в с. Елховец, общ ... . Рудозем, област Смолян, на 7 км от гр. Рудозем, на 18 км от предвидения за пуск КПП на с. Чепинци и на 42 км от ... просторни спални, едната от които има собствена кухня и кабинет, три огромни бани с тоалетни, коридор с места за почивка
11.05.16 г., 23:34 bazar.bg
350.0 м²
345 000,00 €
РАЗРЕШИТЕЛНИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА КЛАНИЦА.СЪСТОИ СЕ ОТ ОФИС СГРАДА С 2 КАНЦЕЛАРИИ , САНИТ.ВЪЗЕЛ,СТАЯ ЗА ПЕРСОНАЛА;ПРОИЗВОДСТВЕНА ... ТЕЛ.:0879432468;0301 69999/ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ЗА ПРОДАЖБА ПРОМИШЛЕНО ПОМЕЩЕНИЕ С РЗП 300 КВ.М. В ПАРЦЕЛ ОТ 960 КВ.М.С ... СГРАДА СЪСТОЯЩА СЕ ОТ НЯКОЛКО СВЪРЗАНИ КОРПУСА С ВИСОЧИНА НАД 5 М.-ПДГОТВ.СЕКТОР,МАНИПУЛАЦИОННА,ТРАНЖОРНА ОБОРУДВАНА С
11.05.16 г., 16:28 bazar.bg
300.0 м²
38 740,00 €

Едностаен, 40m 2 (продажба)

к.к.Пампорово, общ. Смолян Клиентски център
• Денонощна охрана • Ресторант със 120 места • Зона за барбекю • Ски гардероб • Няколко магазина • Лекарски кабинет • СПА център с ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... сърцето на Родопите, на 260 км от столицата София, на 85 км южно от Пловдив и на 15 км от Смолян, в подножието на връх
5.05.16 г., 4:15 homes.bg
40.0 м²
17 000,00 €

Студио в затворен комплекс Невястата

Област Смолян к.к. Пампорово
• Лекарски кабинет • СПА център с вътрешен басейн (с дължина от 12.5 м и с ширина от 6.5 м) с джакузи, сауна, стаи за масаж ... курорт е разположен в сърцето на Родопите, на 260 км от столицата София, на 85 км южно от Пловдив и на 15 км от Смолян, в ... „Невястата” е един от най-новите и луксозни хотели в Пампорово, с чудесни апартаменти с прекрасно южно изложение за много
5.05.16 г., 0:16 bulgarianproperties.bg
40.97 м²
17 000,00 €

Двустаен, 60m 2 (продажба)

к.к.Пампорово, област Смолян Офис Люлин
втори жилищен етаж, състоящ се от: антре, дневна с кух.бокс, спалня, баня с тоалетна. За да добиете по-ясна представа ... великолепна борова гора. Пампорово е ски курорт, предлагащ модерни ски съоражения и спокойствие за вашите целогодишни почивки в
25.04.16 г., 17:24 homes.bg
60.0 м²
22 000,00 €

Триетажна къща с прекрасна гледка в град Смолян

България, Област Смолян, гр. Смолян, бул България, Пампорово
Предлагаме за продажба новопостроена триетажна къща с дворно място (1046 кв.м.), която ще имате възможност да довършите ... тоалетна, работилница, два гаража за три коли. На втори етаж има хол, кухня с трапезария, кабинет, гардеробна, баня и ... забележителности и др. В гр. Смолян е разположена и най-голямата обсерватория на Балканите. Тя е притегателен център както за
4.04.16 г., 17:25 luximoti.bg
4 стаи
800.0 м²
500 000,00 €

Продава СКЛАД, гр. Пловдив, Индустриална зона - Изток

гр. Пловдив, Индустриална зона - Изток
продажба промишлена сграда с предназначение за: склад, логистичен център, производство, митническа територия ... предоставени възможности за бързо административно и офис обслужване. Намиращия се в близост / 500м. по права линия/ TIR логистичен ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в
25.03.16 г., 15:28 bazar.bg
5791.0 м²
750 000,00 €

Форест Нук / Forest Nook

Област Смолян к.к. Пампорово "Център" На 2 км от пистите
ремонти в жилищна сграда • материали и персонал за общността тоалетни, басейн, фитнес център & ски сушилня • осигурен ... . Комплексът е готов за ползване, като предлага: • 24-часова рецепция и лоби зона • стилен ресторант • различни магазини ... • СПА център (със закрит басейн, фитнес, парни бани, сауна, помещения за масаж, козметичен салон, солариум, джакузи
25.03.16 г., 14:55 bulgarianproperties.bg
19 900,00 €