САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 67338.523.74.2.6 / шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и три точка седемдесет и четири точка две точка шест /, целият с площ 119.63 / сто и деветнадесет цяло и шестдесет и три / кв.м., с предназначение: за офис,с брой нива на обекта-1/ едно /. Самостоятелния обект се намира в сграда №2 / две /, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.523.74 / шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и три точка седемдесет и четири /, с административен адрес: гр.Сливен, кв.”Сини камъни”, ет.2, обект 6, ведно с 15.97% идеални части от общите части на сградата, при граници за имота: на същия етаж - 67338.523.74.2.5, под обекта- 67338.523.74.2.3, 67338.523.74.2.4, над обекта – няма.
13.01.17 г., 18:23 targimot.com
120.0 м²
38 685,00 лв
Помещение ново строителство 67 кв.м. в близост до площад Левски. Имотът се намира на партера на жилищна кооперация. Състои се от основно помещение и санитарен възел. Предлага се напълно завършен. Подходящо за офис, козметично студио, кабинет и друго.
22.12.16 г., 19:29 address.bg
67.0 м²
23 000,00 €
Помещение 47 кв.м. подходящо за офис, кабинет, козметично студио и друго. Имотът се намира на партера на жилищна кооперация до площад Левски. Състои се от основна зала и санитарен възел. Предлага се напълно завършен.
22.12.16 г., 19:26 address.bg
47.0 м²
17 000,00 €
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 67338. 523. 74. 2. 5 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и три точка седемдесет и четири точка две точка пет / с адрес на имота: гр. Сливен, квартал „Сини камъни" ет.2 обект 5. Самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338 . 523 . 74 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и три точка седемдесет и четири / , предназначен за офис.Брой нива на обекта: 1 .Площ по документ : 125. 79 кв. м /сто двадесет и пет цяло и седемдесет и девет квадратни метра / .Прилежащи части : 16.80 % ид. части от общ. части на сградата .Ниво : 1 .Съседни самостоятелни обекти в сградата :На същия етаж : 67338 . 523 . 74 . 2 . 6 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и три точка седемдесет и четири точка две точка шест /. Под обекта : 67338 . 523 . 74 . 2 . 3 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и три точка седемдесет и четири точка две точка три / , 67338 . 523 . 74 . 2 . 4 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и три точка седемдесет и четири точка две точка четири / .
13.12.16 г., 4:15 targimot.com
126.0 м²
39 600,00 лв
40.0 м²
36 700,00 €
4.12.16 г., 17:38 bazar.bg
67.0 м²
22 000,00 €
2.12.16 г., 23:43 bazar.bg
114.0 м²
34 500,00 €
24.11.16 г., 20:21 bazar.bg
192.0 м²
95 000,00 €
Банка ДСК ЕАД организира открит търг с явно наддаване за продажба на следния имот: ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ СУТЕРЕН със застроена площ от 501,73 кв.м, ТРЕТИ ЕТАЖ със застроена площ 805,58 кв.м, ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ПЕТИ ЕТАЖ със застроена площ 529.99 кв.м, ведно с припадащите се 37.4% идеални части от общите части на сградата и припадащите се идеални части от отстъпеното право на строеж върху общинска земя, съставляваща поземлен имот 5536 в кв. 141 по подробния устройствен план на гр. Сливен, при граници на дворното място ул. Аксаков , запад жилищен блок, север бул. Цар Освободител , юг частни имоти НАЧАЛНАТА ЦЕНА НА ИМОТА, от която започва наддаването 900 000 лв. Доставката/продажбата е освободена от ДДС. ДАТА НА ТЪРГА 16.12.2016г. ДЕПОЗИТ/ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ в търга 50 000 лв. СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ 10 000 лв. ЗАКУПУВАНЕ НА ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ в периода 15.11.2016г. - 15.12.2016г. за участие, огледи на имота, внасяне на депозит/гаранция за участие и подаване на заявление за участие. МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА Централно управление на Банка ДСК ЕАД, гр. София, ул. Г. Бенковски 5, Партер, Деловодство. АДРЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ гр. София, ул. Цар Калоян 1, ет. 6, Банка ДСК ЕАД, Дирекция Недвижими Имоти . ЦЕНАТА ЗА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ 120 лева с вкл. ДДС следва да бъде заплатена по сметка: IBAN: BG 41 STSA 9300 0090 0000 26, BIC: STSABGSF, с титуляр Банка ДСК ЕАД, основание за превода: Покупка на тръжна документация . ЛИЦА ЗА КОНТАКТ: ДЕЯН ВЪРБАНЧОВСКИ e-mail: *** Тел.: 02/80 10 061, Мобилен: 0888 511 239 ВЕЛИН ОГНЯНОВ e-mail: *** Тел.: 02/80 10 062, Мобилен: 0899 835 220 Банка ДСК ЕАД, Дирекция Недвижими Имоти гр. София, ул. Цар Калоян 1, ет. 6. Настоящото няма характер на публична покана по смисъла на чл. 290 от Търговския закон (ТЗ), на публично предложение по смисъла на чл. 291 от ТЗ или обява на публичен търг с явно наддаване по смисъла на чл. 337 и сл. от ТЗ.
18.11.16 г., 22:34 bazar.bg
1336.0 м²
900 000,00 лв

Офис СЛИВЕН

СЛИВЕН УЛ. ПЕЙО ЯВОРОВ 76, ЕТ. 1
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.519.99.4.8 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и деветнадесет точка деветдесет и девет точка четири точка осем/ гр.Сливен, общ.Сливен, обл.Сливен. СХЕМА № 6012/08.09.2009г По кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК. Адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800 ул. Пейо Яворов, № 76 ет.1. Самостоятелният обект се намира в сграда № 4, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.519.99. Предназначение на самостоятелния обект: За офис Брой нива на обекта: 1/едно/. Площ по документ: 37.79кв.м./тридесет и седем цяло и седемдесет и девет стотни/ Прилежащи части: 12.35 / дванадесет цяло и тридесет и пет стотни/кв.м.ид.части от общ.части на сградата Ниво:1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 67338.519.99.4.11, 67338.519.99.4.9, 67338.519.99.4.10. Под обекта: няма, над обекта: 67338.519.99.4.3, 67338.519.99.4.2. Стар идентификатор: няма.
24.10.16 г., 13:58 targimot.com
37.0 м²
33 489,00 лв

Офис СЛИВЕН

СЛИВЕН УЛ. ПЕЙО ЯВОРОВ 76, ЕТ. 1
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.519.99.4.9/шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и деветнадесет точка деветдесет и девет точка четири точка девет/ гр.Сливен, общ.Сливен, обл.Сливен. СХЕМА № 6013/08.09.2009г По кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК. Адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800 ул. Пейо Яворов, № 76 ет.1. Самостоятелният обект се намира в сграда № 4, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.519.99. Предназначение на самостоятелния обект: За офис Брой нива на обекта: 1/едно/ Площ по документ: 27.58кв.м./двадесет и седем цяло и петдесет и осем стотни/ Прилежащи части: 9.01/девет цяло и една стотна/ кв.м.ид.части от общ.части на сградата Ниво:1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 67338.519.99.4.11, 67338.519.99.4.8, 67338.519.99.4.10. Под обекта: няма, над обекта: 67338.519.99.4.2, 67338.519.99.4.1 Стар идентификатор: няма.
24.10.16 г., 13:58 targimot.com
27.0 м²
24 532,00 лв
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 67338.523.74.2.6 / шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и три точка седемдесет и четири точка две точка шест /, целият с площ 119.63 / сто и деветнадесет цяло и шестдесет и три / кв.м., с предназначение: за офис,с брой нива на обекта-1/ едно /. Самостоятелния обект се намира в сграда №2 / две /, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.523.74 / шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и три точка седемдесет и четири /, с административен адрес: гр.Сливен, кв.”Сини камъни”, ет.2, обект 6, ведно с 15.97% идеални части от общите части на сградата, при граници за имота: на същия етаж - 67338.523.74.2.5, под обекта- 67338.523.74.2.3, 67338.523.74.2.4, над обекта – няма
24.10.16 г., 13:52 targimot.com
120.0 м²
38 760,00 лв
ЕКСКЛУЗИВНА ОФЕРТА:ПРОДАВА МНОГО ИЗГОДНО-ПО ДОГОВАРЯНЕ!!ЛУКС,изцяло партерен ъглов магазин с голямо лице/19 метра/ на главна улица в центъра.ИЗКЛЮЧИТЕЛНО подходящ за банков офис,представителство,шоурум,заведение, хранителни стоки, казино и др.Втори вход за зареждане.Голям безплатен паркинг пред обекта.Възможно разделяне на 2.Подробна информация само в офиса на АУГУСТА ИМОТИ,0882286030,0898394373,0898529277.АУГУСТА ИМОТИ предлага БЕЗПЛАТНО 100% съдействие за кредити от банки!!!Услугата не е обвързана с покупка на недвижим имот!АУГУСТА ИМОТИ ПРЕДЛАГА БЕЗ КОМИСИОНА НАД 40 СГРАДИ НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СТАРА ЗАГОРА!!!
20.10.16 г., 4:39 bazar.bg
176.0 м²
59 500,00 €
Офис 42 кв.м в района на Тернопол. Възможност да се раздели на две отделни помещения. Санитарният възел е общ в коридора. Нуждае се от ремонт.СГРАДА: Сградата е тухлена, на пет етажа.Обади се СЕГА и цитирай този код 247701!
29.08.16 г., 14:13 address.bg
42.0 м²
15 850,00 €
Офис 24 кв.м в района на Тернопол. Добро състояние, измазан. Санитарният възел е общ в коридора.СГРАДА: Тухлена офис сграда на пет етажа.Обади се СЕГА и цитирай този код 247715!
29.08.16 г., 14:13 address.bg
24.0 м²
9 203,00 €
Бизнес център ново строителство с РЗП 667 кв.м. Сградата е на груб строеж. Намира се в идеалния център на града.
29.08.16 г., 13:38 address.bg
666.0 м²
1,00 €
Офис ново сторителство в административна сграда в центъра. Четвърти етаж. Чиста площ 80 кв.м., общи части 13,33 кв.м. Предлага се на циментова замазка и шпакловка. Предстоящ акт 16.СГРАДА: Сградата е с един партерен и три офисни етажа.Обади се СЕГА и цитирай този код 260443!
29.08.16 г., 12:47 address.bg
93.0 м²
29 000,00 €
Офис ново сторителство в административна сграда в центъра. Втори етаж. Чиста площ 39.40 кв.м., общи части 5.20 кв.м. Предлага се на циментова замазка и шпакловка. Предстоящ акт 16.СГРАДА: Сградата е с един партерен и три офисни етажа.Обади се СЕГА и цитирай този код 260439!
29.08.16 г., 12:47 address.bg
45.0 м²
25 000,00 €
Офис ново сторителство в административна сграда в центъра. Четвърти етаж. Чиста площ 26,50кв.м., общи части 4,73 кв.м. Предлага се на циментова замазка и шпакловка. Предстоящ акт 16.СГРАДА: Сградата е с един партерен и три офисни етажа.Обади се СЕГА и цитирай този код 260442!
29.08.16 г., 12:47 address.bg
31.0 м²
12 900,00 €
Супер център, на пл. Хаджи Димитър. Офис в луксозна сграда ново строителство. Имотът е застроен върху 50кв.м на пети етаж. Състои се от просторен салон, сервизно помещение и WC, прекрасна тераса. Офисът е с изцяло южно изложение, много топъл и слънчев.СГРАДА: Офис сграда ново строителство. Завършена, обитаема. Луксозно завършени общи части. Действащ асансьор.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: На площад Хаджи Димитър.ПРЕДИМСТВА: Супер център.Ново строителство. Само юг. Действащ асансьор. КЛЮЧ ЗА ОГЛЕДИ !!!Обади се СЕГА и цитирай този код 262655!
29.08.16 г., 12:34 address.bg
50.0 м²
51 129,00 €
Офис ново строителство 32 кв.м. на бул. Стефан Стамболов. Разполага с една стая с източно изложение и тераса. Санитарен възел с фаянс. Продава се обзаведен.
29.08.16 г., 12:11 address.bg
32.0 м²
15 339,00 €
Имот 120 кв.м., ново строителство на пл. Левски. Подходящ както за офис, така и за жилище. Състои се от приемна, два просторни кабинета, санитарен възел и тераса. Напълно завършен с подови покрития - ламиниран паркет, санитарен възел с фаянс и теракота.СГРАДА: Четири етажна жилищна кооперация - ново строителство. Добре поддържани общи части.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Имотът се намира в центъра на града на самия пл. Левски.Обади се СЕГА и цитирай този код 215006!
28.08.16 г., 18:58 address.bg
120.0 м²
45 000,00 €
Офис ново строителство на пл. Левски. Състои се от две просторни помещения с изглед към площада и санитарен възел. Офисът е луксозно завършен. Сградата е с акт 16, обитаема.
28.08.16 г., 17:17 address.bg
120.0 м²
65 000,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба офис в град Сливен
1 2