Офис ДОБРИЧ

ДОБРИЧ бул. "25-ти Септември" №8, ет.6
255 м²
98,640 лв
2017-11-3
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.621.229.1.8 по кадастралната карта на гр. Добрич, одобрена със Заповед РД 18-15/12.05.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в обл. Добрич, община Добрич, град Добрич, бул. "25-ти Септември" №8, ет.6, който обект се намира в сграда №1 разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.621.229, с предназначение за офис, на едно ниво, с площ по документ за собственост от 255.22кв.м., с прилежащи части: 11.43% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху поземления имот, със съседни самостоятелни обекти на сградата: насъщия етаж няма, под обекта: 72624.621.229.1.7, над обекта: 72624.621.229.1.10
Ощеtargimot.com
1100 м²
100,000
2017-9-7
Предлагаме за продажба ферма със застроена площ от 1100кв.м. В отлично състояние. Състои се от обор , офиси , санитарни възли , три обзаведени стаи . 600 кв.м. сеновал от метална констукция , ведно с парцел от 7700 кв.м. Голяма бетонирана площадка. Ток и вода в имота. Намира се на 500м. от река Марица.Обява 1215 ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ОГЛЕДИ АГЕНЦИЯ 'ЗЕМЯ' , ПОСЕТЕТЕ И САЙТА НИ: WWW.ZEMIA.BG
Ощеbazar.bg
1100 м²
100,000
2017-9-5
Продава се промишлено помещение (ферма, до скоро действащ краварник) , масивна сграда със застроена площ от 1100 кв.м , метална конструкция от 600 кв.м , обща площ на парцела е 7700 кв.м. В масивната сграда са разположени офис, стай за живеене и санитарен възел.
Ощеbazar.bg

Офис ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ бул. 6-ти септември № 252
356 м²
267,000 лв
2017-8-17
ОФИС с площ от 356 кв.м., който по кадастрални схеми се състои от следните СОС: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 56784.525.230.1.17 (пет шест седем осем четири точка пет две пет точка две три нула точка едно точка едно седем), находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. На Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пловдив, п.к.4000, бул. „Шести септември“ №252 (двеста петдесет и две), ет. 6 (шести), обект офис 13 (тринадесети), който СОС се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.525.230 (пет шест седем осем четири точка пет две пет точка две три нула), с предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ от 65.10 кв.м. (шестдесет и пет цяло и десет стотни кв.м.), ВЕДНО с 2.883% (две цяло осемстотин осемдесет и три хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.525.230.1.18; под обекта: 56784.525.230.1.5; над обекта: 56784.525.230.1.7 САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 56784.525.230.1.18 (пет шест седем осем четири точка пет две пет точка две три нула точка едно точка едно осем), находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. На Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пловдив, п.к.4000, бул. „Шести септември“ №252 (двеста петдесет и две), ет. 6 (шести), обект офис 14 (четиринадесети), който СОС се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.525.230 (пет шест седем осем четири точка пет две пет точка две три нула), с предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ от 41.70 кв.м. (четиридесет и едно цяло и седемдесет стотни кв.м.), ВЕДНО с 1.847% (едно цяло осемстотин четиридесет и седем хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.525.230.1.17; под обекта: 56784.525.230.1.5; над обекта: 56784.525.230.1.7 САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 56784.525.230.1.19 (пет шест седем осем четири точка пет две пет точка две три нула точка едно точка едно девет), находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. На Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пловдив, п.к.4000, бул. „Шести септември“ №252 (двеста петдесет и две), ет. 6 (шести), обект офис 15 (петнадесети), който СОС се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.525.230 (пет шест седем осем четири точка пет две пет точка две три нула), с предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ от 54.25 кв.м. (петдесет и четири цяло и двадесет и пет стотни кв.м.), ВЕДНО с 2.402% (две цяло четиристотин и две хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.525.230.1.20; под обекта: 56784.525.230.1.5; над обекта: 56784.525.230.1.7 САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 56784.525.230.1.20 (пет шест седем осем четири точка пет две пет точка две три нула точка едно точка две нула), находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. На Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пловдив, п.к.4000, бул. „Шести септември“ №252 (двеста петдесет и две), ет. 6 (шести), обект офис 16 (шестнадесети), който СОС се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.525.230 (пет шест седем осем четири точка пет две пет точка две три нула), с предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ от 32.20 кв.м. (тридесет и две цяло и двадесет стотни кв.м.), ВЕДНО с 1.426% (едно цяло четиристотин двадесет и шест хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.525.230.1.21, 56784.525.230.1.19; под обекта: 56784.525.230.1.5; над обекта: 56784.525.230.1.7 САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 56784.525.230.1.21 (пет шест седем осем четири точка пет две пет точка две три нула точка едно точка две едно), находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. На Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пловдив, п.к.4000, бул. „Шести септември“ №252 (двеста петдесет и две), ет. 6 (шести), обект офис 17 (седемнадесети), който СОС се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.525.230 (пет шест седем осем четири точка пет две пет точка две три нула), с предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ от 61.70 кв.м. (шестдесет и едно цяло и седемдесет стотни кв.м.), ВЕДНО с 2.732% (две цяло седемстотин тридесет и две хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.525.230.1.20; под обекта: 56784.525.230.1.5; над обекта: 56784.525.230.1.7
Ощеtargimot.com

Офис ДОБРИЧ

ДОБРИЧ бул. "25-ти Септември" №8, ет.6
255 м²
96,720 лв
2017-7-20
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.621.229.1.8 по кадастралната карта на гр. Добрич, одобрена със Заповед РД 18-15/12.05.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в обл. Добрич, община Добрич, град Добрич, бул. "25-ти Септември" №8, ет.6, който обект се намира в сграда №1 разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.621.229, с предназначение за офис, на едно ниво, с площ по документ за собственост от 255.22кв.м., с прилежащи части: 11.43% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху поземления имот, със съседни самостоятелни обекти на сградата: насъщия етаж няма, под обекта: 72624.621.229.1.7, над обекта: 72624.621.229.1.10
Ощеtargimot.com

Офис ДОБРИЧ

ДОБРИЧ бул. "25-ти Септември" №8, ет.6
255 м²
120,900 лв
2017-3-30
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.621.229.1.8 по кадастралната карта на гр. Добрич, одобрена със Заповед РД 18-15/12.05.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в обл. Добрич, община Добрич, град Добрич, бул. "25-ти Септември" №8, ет.6, който обект се намира в сграда №1 разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.621.229, с предназначение за офис, на едно ниво, с площ по документ за собственост от 255.22кв.м., с прилежащи части: 11.43% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху поземления имот, със съседни самостоятелни обекти на сградата: насъщия етаж няма, под обекта: 72624.621.229.1.7, над обекта: 72624.621.229.1.10
Ощеtargimot.com

Парцел, 9533m 2 (продажба)

с.Лозен, общ. Септември
142,995
2016-6-16
Парцела се намира на изхода на селото,посока Септември-София с лице на главния път 192 метра.Сменено предназначение на земята за 1.ХАЛЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ,МАГАЗИНИ,ОФИСИ,АГРОАПТЕКА.2.БЕНЗИНОСТАНЦИЯ и ГАЗСТАНЦИЯ. 3.ХОТЕЛ и ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ.Разрешение за строеж.Трафопост 160 KW в съседен имот - на един и същ собственик.Вода до имота.Сондажи в съседство.Фирмена собственост.Обява 8041
Ощеofficespace.bg

Ателие в нова луксозна сграда в центъра на Пловдив

Област Пловдив гр. Пловдив "Център" бул. 6-ти септември
45.35 м²
33,100
2016-3-25
Атрактивно предложение за ателие, подходящо за офис, лекарски кабинет, дентален кабинет, фризьорски салон, масажно студио, детски или езиков център, център за обучение, част от нова луксозна сграда в широкия център на град Пловдив. Намира се на супер комуникативно място в непосредствена близост до Втора Градска Поликлиника, ресторант Стадиона, ОУ Петър Берон. Имотът се разполага на 6/6 етаж в новопостроената сграда (2013 година), с изложение юг-север и обща площ от 45.35 кв.м., чиста площ – 33.98 кв.м. Състои се от антре, санитарен възел и отворено помещение на шпакловка и замазка, с френски прозорци и гледка към града. На същия етаж се предлагат още 3 подобни помещения със следните площи (чиста площ 34.64 кв.м. / обща площ 46.12 кв.м.; 37.83 кв.м. / 50.37 кв.м.; 41.25 кв.м. / 54.93 кв.м.; цена 730 евро/кв.м. с ДДС). Всичките 4-ри помещения са съседни, като разполагат със собствен санитарен възел и могат да бъдат обединени в едно. В района ще откриете разнообразие от магазини, кафенета, болница, училище, детска градина, църква, полицейски участък, мол, хипермаркет. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Ощеbulgarianproperties.bg
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Септември, Търговски продажба
266 м²
101,000
Вчера в 14:34
'Купи в България' представя на Вашето внимание новопостроена двуетажна къща в гр. Варна, район Виница. Разпределение: Първият етаж на къщата се състои от входно антре, коридор, дневна, трапезария, кухня, баня, тоалетна, перално помещение и просторна веранда. Има стълбище водещо до избата и помещение отредено за котелно. Вторият етаж се състои от три спални, баня, тоалетна, огромна тераса която обхваща всички спални, килер, дрешник, има и още едно голямо помещение, което може да се ползва като спалня за гости, фитнес, кабинет или друго. Предимства: Ток и вода с партиди, АКТ 14 (септември 2017). Изрядни документи. Къщата е строена само с висококачествени материали. Продава се на тази цена в състоянието от снимките плюс - 5камерна PVC дограма с троен стъклопакет, външна силиконова мазилка с 10см. изолация EPS и фибран около прозорците. Изградени Ел. и ВиК инсталации, мълниезащита. Локация: Къщата е с отличен достъп (100 метра от главен път) ID 11019
Ощеbazar.bg
99,999
2018-1-17
ДИРЕКТНО ОТ СОБСТВЕНИК ! Пазарна оценка от лицензиран оценител на цена от 112458 евро (219948 лв. ) Продава се на тази цена в състоянието от снимките плюс - Външна силиконова мазилка с цвят по ваш избор , Изградени Ел. и ВиК инсталации, Очакван АКТ 16(въвеждане в експлоатация МАЙ 2018 цена с акт 16 - ПО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪЩАТА СЪМ Я ПРАВИЛ ЗА СЕБЕ СИ И НЕ Е ПЕСТЕНО ОТ НИЩО И НЕ СА ПРАВЕНИ КОМПРОМИСИ С КАЧЕСТВОТО !!! Отличен достъп(100 метра от главен път), морска панорама, Борова гора на 100м, на 150 метра от автобусна спирка на градски транспорт, в близост до 'Еко рай' , ток и вода с партиди , акт 14 (септември 2017) , Изрядни документи , 7км от центъра на града, 4км от брега на морето. НИСКОЕНЕРГИЙНА КЪЩА - 10см EPS външна топлоизолация по система BAUMIT, 10см XPS на всяка плоча и във фундамента. 5 камерна дограма с троен стъклопакет с Ка, Енерджи и бяло стъкло. Използвани са премиум клас материали в строителството - керемиди TONDACH , VELUX покривен прозорец, улуци , обшивки и челни съски са изработени от пластифицирана ламарина(вечни) Мълниезащита . *РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ Първия етаж на къщата се състои от входно антре, коридор, дневна, трапезария, кухня, баня, тоалетна, перално помещение и просторна веранда. Има стълбище водещо до избата и помещение отредено за котелно. Втория етаж се състои от 3 спални , баня , тоалетна, огромна тераса която обхваща всички спални, килер, дрешник , има и още едно голямо помещение което може да се ползва като спалня за гости, фитнес, кабинет или друго. * ЗА РАЙОНА:Застрояването в района е нискоетажно до 10 м. Сградният фонд се състои от вилни и жилищни фамилни сгради. Преобладават нови вили и къщи с масивна монолитна конструкция, множество сглобяеми къщи. Екологичната обстановка в района е на над средното за страната ниво. Района е предпочитан за живеене поради чистия въздух, спокойствието, тишината и бързия достъп до централната градска част. Транспортната достъпност е добра, най-близката спирка обслужвана от линиите на масовия градски транспорт е на 150 м. Района е подходящ и за чужди граждани. В съседство живеят англичани, руснаци, американци. ' Добрева чешма' е един от силно развиващите се райони на Варна и се наблюдава непрестанен ръст в търсенето и ценате на имотите. Виж по-малко
Ощеolx.bg

Офис Батак

Батак улица Априлци № 5
68 м²
17,360 лв
2018-1-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02837.501.740.1.11 (нула, две, осем, три, седем, точка, пет, нула, едно, точка, седем, четири, нула, точка, едно, точка, едно, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Зповед РД-18 (осемнадесет)-10 (десет)/12.04.2011 г. (дванадесети април две хиляди и единадесета година) на Изп. директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14 (четиринадесет)-13 (тринадесет)-284 (двеста осемдесет и четири)/25.09.2012 г. (двадесет и пети септември две хиляди и дванадесета година) на Началник на СГКК - Пазарджик, адрес на имота: град Батак, п.к. 4580 (четири, пет, осем, нула), община Батак, област Пазарджик, улица: Априлци" № 5, етаж 2, предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1 (едно), посочена в документа площ: 67.73 кв.м. (шестдесет и седем цяло и седемдесет и три стотни квадратни метра), ведно с прилежащи части: съответните идеални части на общите части на сградата, ниво 1 (едно), съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02837.501.740.1.10; 02837.501.740.1.12, под обекта: 02837.501.740.1.6, над обекта: няма, самостоятелния обект в сграда се намира в сграда с идентификатор 55155.501.740.1 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, едно, точка, седем, четири, нула, точка, едно), която сграда е на 2 (два) надземни етажа - от 1 (едно) до 2 (две) включително, която сграда е разположена в горепосочения поземлен имот с идентификатор 02837.501.740 (нула, две, осем, три, седем, точка, пет, нула, едно, точка, седем, четири, нула).
Ощеtargimot.com

Продава МАГАЗИН, гр. Пловдив, Индустриална зона - Изток

гр. Пловдив, Индустриална зона - Изток
1200 м²
690,000
Вчера в 17:56
На Вашето внимание предлагаме за продажба работещ магазин. Обектът се намира в Широк център на гр. Пловдив с лице на бул. '6-ти Септември'. Магазинът е със стъклени витрини и се състои от две търговски зали, настилката е гранитогрес, таваните са окачени с осветителни тела, стените са боядисани с латекс. Мястото е изключително комуникативно. Сградата, в която се намира магазинът е търговска с офиси. РАБОТЕЩ БИЗНЕС НА АТРАКТИВНА ЦЕНА!!! ПРЕДЛАГА СЕ ЗА ПРОДАЖБА И НАЕМ. За повече информация - 0888600309
Ощеbazar.bg
230,000
2018-1-12
БЕЗ КОМИСИОННА ОТ КУПУВАЧА! Продажба на евтини къщи-къщи в нов жилищен комплекс ”Сарафово къща” в близост до морето, с двор и паркинг. Без дакел! Сарафово Начало - жилищен комплекс от качествени къщи (къщи) от икономичен клас! Евтините триетажни къщи в комплекса ”Сарафово дом” се намират в района на град Бургас - Сарафово, на 250 метра от морето и плажа. Къщите са в квартал с добре развита инфраструктура, където има магазини, ресторанти, кафенета, банка, аптеки, лекарски кабинет, училище, детска градина и спирка на обществения транспорт. Началото на строителството на 15 септември 2017 г. Краят на строителството през юни 2018 г. вече можете да живеете. Акт 16 през октомври 2018 г. Комплекс ”Сарафово дом” е комплекс от затворен тип, състоящ се от десет къщички от 394 кв.м. (това е половината от къщата) и парцелите от 120 кв.м. и до 200 кв.м. Всяка градска къща има 3 етажа, 6 спални и 8 бани. Комплексът разполага с отделен паркинг за гостите и собствени паркоместа за всяка градска къща. Комплекс без дакел! Не пропускайте възможността да закупите къща в един от най-предпочитаните квартали на Бургас - Сарафово.
Ощеalo.bg

Къща в Сарафово до морето, двор, без такса

обл. Бургас, гр. Бургас, Сарафово
220,000
2018-1-9
БЕЗ КОМИСИОННА ОТ КУПУВАЧА! Продажба на евтини къщи в нов жилищен комплекс ”Сарафово къща” в близост до морето, с двор и паркинг. Без такса! Сарафово Начало - жилищен комплекс от качествени къщи (къщи) от икономичен клас! Евтините триетажни къщи в комплекса ”Сарафово дом” се намират в района на град Бургас - Сарафово, на 250 метра от морето и плажа. Къщите са в квартал с добре развита инфраструктура, където има магазини, ресторанти, кафенета, банка, аптеки, лекарски кабинет, училище, детска градина и спирка на обществения транспорт. Началото на строителството на 15 септември 2017 г. Краят на строителството през юни 2018 г. вече можете да живеете. Акт 16 през октомври 2018 г. Комплекс ”Сарафово дом” е комплекс от затворен тип, състоящ се от десет къщички от 394 кв.м. (това е половината от къщата) и парцелите от 120 кв.м. и до 200 кв.м. Всяка градска къща има 3 етажа, 6 спални и 8 бани. Комплексът разполага с отделен паркинг за гостите и собствени паркоместа за всяка градска къща. Комплекс без такси! Не пропускайте възможността да закупите къща в един от най-предпочитаните квартали на Бургас - Сарафово.
Ощеalo.bg
197 м²
115,000
2018-1-10
БЕЗ КОМИСИОННА ОТ КУПУВАЧА! Продажба на евтини четиристаен апартамент в къщи в нов жилищен комплекс ”Сарафово къща” в близост до морето, с двор и паркинг. Без дакел! Сарафово Начало - жилищен комплекс от качествени къщи (къщи) от икономичен клас! Евтините триетажни къщи в комплекса ”Сарафово дом” се намират в района на град Бургас - Сарафово, на 250 метра от морето и плажа. Къщите са в квартал с добре развита инфраструктура, където има магазини, ресторанти, кафенета, банка, аптеки, лекарски кабинет, училище, детска градина и спирка на обществения транспорт. Началото на строителството на 15 септември 2017 г. Краят на строителството през юни 2018 г. вече можете да живеете. Акт 16 през октомври 2018 г. Комплекс ”Сарафово дом” е комплекс от затворен тип, състоящ се от десет къщички от 197 кв.м. (това е половината от къщата) и парцелите от 60 кв.м. и до 100 кв.м. Всяка градска къща има 3 етажа, 3 спални и 4 бани. Комплексът разполага с отделен паркинг за гостите и собствени паркоместа за всяка градска къща. Комплекс без дакел! Не пропускайте възможността да закупите семейна къща в един от най-предпочитаните квартали на Бургас - Сарафово.
Ощеalo.bg

Офис в жилищна сграда 66 кв.м Партер Тухла В строеж

обл. София, гр. София, Манастирски Ливади
66 м²
63,280
2018-1-5
ЦЕНА НА СТРОИТЕЛ. ИМОТ БЕЗ КОМИСИОННА. Офис на инвестиционно място, подходящо за инвестиция. Строителството е много добро, качеството е видимо още по време на строежа, извършва се от строител с доказан дългогодишен опит. Намира се в кв. Ман. ливади-запад на много комуникативно място, което гарантира отдаване под наем и постоянни приходи от инвестицията. Очаквано Разрешение за ползване септември 2017 год. Транспортната осигуреност е много добра - има изградена връзка с бул. България, а от там се стига лесно до околовръстен път, НДК и Южен парк, градски транспорт, маршрутни линии и достъп с автомобил. Обща площ: 66,61 кв.м. Застроена площ: 55,74 кв.м. Съдействие за финансиране на покупката на имота с кредит. При сделка НЕ СЕ ДЪЛЖИ комисионна от купувача. При сделка Купувачът получава безплатно юридическо обслужване при покупката и БЕЗПЛАТНА ЗАСТРАХОВКА на офиса за 1 година. Референтен № 599
Ощеalo.bg

Офис в жилищна сграда 58 кв.м Партер Тухла В строеж

обл. София, гр. София, Манастирски Ливади
58 м²
55,461
2018-1-5
ЦЕНА НА СТРОИТЕЛ! ИМОТ БЕЗ КОМИСИОННА! Офис на инвестиционно място, подходящо за инвестиция. Строителството е много добро, качеството е видимо още по време на строежа, извършва се от строител с доказан дългогодишен опит. Намира се в кв. Манастирски ливади-запад на много комуникативно място, което гарантира отдаване под наем и постоянни приходи от инвестицията. Очаквано Разрешение за ползване септември 2017 год. Транспортната осигуреност е много добра - има изградена връзка с бул. България, а от там се стига лесно до околовръстен път, НДК и Южен парк, градски транспорт, маршрутни линии и достъп с автомобил. Обща площ: 58,38 кв.м. Застроена площ: 48,85 кв.м. Съдействие за финансиране на покупката на имота с кредит. При сделка НЕ СЕ ДЪЛЖИ комисионна от купувача. При сделка Купувачът получава безплатно юридическо обслужване при покупката и БЕЗПЛАТНА ЗАСТРАХОВКА на офиса за 1 година. Референтен № 602
Ощеalo.bg

Офис в жилищна сграда 50 кв.м Партер Тухла В строеж

обл. София, гр. София, Манастирски Ливади
50 м²
47,937
2018-1-5
ЦЕНА НА СТРОИТЕЛ! ИМОТ БЕЗ КОМИСИОННА! Офис на инвестиционно място, подходящо за инвестиция. Строителството е много добро, качеството е видимо още по време на строежа, извършва се от строител с доказан дългогодишен опит. Намира се в кв. Манастирски ливади-запад на много комуникативно място, което гарантира отдаване под наем и постоянни приходи от инвестицията. Очаквано Разрешение за ползване септември 2017 год. Транспортната осигуреност е много добра - има изградена връзка с бул. България, а от там се стига лесно до околовръстен път, НДК и Южен парк, градски транспорт, маршрутни линии и достъп с автомобил. Обща площ: 50,46 кв.м. Застроена площ: 42,22 кв.м. Съдействие за финансиране на покупката на имота с кредит. При сделка НЕ СЕ ДЪЛЖИ комисионна от купувача. При сделка Купувачът получава безплатно юридическо обслужване при покупката и БЕЗПЛАТНА ЗАСТРАХОВКА на офиса за 1 година. Референтен № 603
Ощеalo.bg