Продавам помещение

Идеален център, гр. Плевен, Област Плевен
15 м²
7,900 лв
2018-1-18
Продавам помещение - в момента склад, подходящо след ремонт и за офис. Площ на помещението - 15кв.м. Височина - 4м. Помещението е сухо, топло. Намира се в сграда, с лесен достъп от пешеходната зона на улица Васил Левски. В непосредствена близост до магазини.
Ощеolx.bg

Офис ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН ул. „Катя Попова“ № 2
122 м²
81,000 лв
2018-1-12
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е по изп.дело №942 / 2015 г. с Изх. № 1770/ 12.01.2018г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 12.02.2018г. до 17.00 часа на 12.03.2018г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следните недвижими имоти, принадлежащи на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ТЕОДОР МАДЖАРОВ“, а именно: 1. ОФИС №20 /двадесет/, находящ се на петия надмагазинен етаж в АДМИНИСТРАТИВНО-ТЪРГОВСКА СГРАДА на VII-седем етажа, състояща се от ресторант, кафе, кафе-клуб, пет магазина и 21 офиса, изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Плевен ул. „Катя Попова“ № 2 /две/, целият с площ от 460,00 кв.м. /четиристотин и шестдесет квадратни метра/, съставляващ имот с пл. № 6111 /шест хиляди сто и единадесет/, за който имот заедно с имот с пл. № 6110 /шест хиляди сто и десет/ е отредена обща парцела I /първа/, цялата с площ от 460,00 кв.м. /четиристотин и шестдесет квадратни метра/ в квартал 152 /сто петдесет и втори/ по устройствения план на гр. Плевен, при съседи на парцела: от две страни улица; Валери Иванов и Тодорка Петрова, със застроена площ на офиса от 122,40 кв.м. /сто двадесет и две цяло и четиридесет стотни квадратни метра/, ЗАЕДНО с Тераса на площ от 3,10 кв.м. /три цяло и десет стотни квадратни метра/, при съседи на офиса: изток – двор; запад – улица; север – асансьорна шахта, коридор и офис № 21, съседна жилищна сграда; отгоре – офис № 22; отдолу – офис № 17, както и 8.059 % /осем цяло и петдесет и девет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и 8.059 % /осем цяло и петдесет и девет хилядни процента/ идеални части от правото на строеж, който офис съгласно приложена кадастрална справка представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.660.1051.1.20 /петдесет и шест хиляди седемстотин двдесет и две, точка, шестстотин и шестдесет, точка, хиляда петдесет и едно, точка, едно, точка, двадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-71/06.06.2008г. на Изп.директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-15-336/22.10.2012г. на Началник на СГКК – гр. Плевен, адрес на имота: гр. Плевен, п.к. 5800, ул. „Катя Попова“ № 2, ет. 5, обект - офис № 20 , който Самостоятелен обект се намира в Сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.660.1051 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин и шестдесет, точка, хиляда петдесет и едно/, предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 2 /две/, посочена в документа площ: 125,50 кв.м. /сто двадесет и пет цяло и петдесет стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 1: на същия етаж - обект с идентификатор 56722.660.1051.1.30; под обекта - имоти с идентификатори 56722.660.1051.1.17 и 56722.660.1051.1.18; над обекта – няма и при съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 2: на същия етаж - няма; под обекта - имот с идентификатор 56722.660.1051.1.30; над обекта – няма. - при първоначална цена –81 000 лева без ДДС /осемдесет и една хиляди лева/ Данъчна оценка е в размер на 102 389.70 лева, съгласно удостоверение на Община Плевен, МДТ. „ТЕОДОР МАДЖАРОВ“ ЕООД, вписано в Търговския Регистьр на Агенция по вписванията е с регистрация по ЗДДС и върху цената на имота се дължи ДДС. 2. ОФИС №21 /двадесет и едно/, находящ се на петия надмагазинен етаж в АДМИНИСТРАТИВНО-ТЪРГОВСКА СГРАДА на VII-седем етажа, състояща се от ресторант, кафе, кафе-клуб, пет магазина и 21 офиса, изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Плевен ул. „Катя Попова“ № 2 /две/, целият с площ от 460,00 кв.м. /четиристотин и шестдесет квадратни метра/, съставляващ имот с пл. № 6111 /шест хиляди сто и единадесет/, за който имот заедно с имот с пл. № 6110 /шест хиляди сто и десет/ е отредена обща парцела I /първа/, цялата с площ от 460,00 кв.м. /четиристотин и шестдесет квадратни метра/ в квартал 152 /сто петдесет и втори/ по устройствения план на гр. Плевен, при съседи на парцела: от две страни улица; Валери Иванов и Тодорка Петрова, със застроена площ на офиса от 54,10 кв.м. /петдесет и четири цяло и десет стотни квадратни метра/, ЗАЕДНО с две тераси, съответно на площ от 5,30 кв.м. /пет цяло и тридесет стотни квадратни метра/ и на площ от 12,10 кв.м. /дванадесет цяло и десет стотни квадратни метра/, при съседи на офиса: изток – коридор, двор и стълбище; запад – улица; север – покрив; юг – офис № 20; отгоре – офис № 22; отдолу – офис № 19, както и 4.590 % /четири цяло петстотин и деветдесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и 4.590 % /четири цяло петстотин и деветдесет хилядни процента/ идеални части от правото на строеж, който офис съгласно приложена кадастрална справка представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.660.1051.1.30 /петдесет и шест хиляди седемстотин двдесет и две, точка, шестстотин и шестдесет, точка, хиляда петдесет и едно, точка, едно, точка, тридесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-71/06.06.2008г. на Изп.директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-15-336/22.10.2012г. на Началник на СГКК – гр. Плевен, адрес на имота: гр. Плевен, п.к. 5800, ул. „Катя Попова“ № 2, ет. 5, обект - офис № 21, който Самостоятелен обект се намира в Сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.660.1051 //петдесет и шест хиляди седемстотин двдесет и две, точка, шестстотин и шестдесет, точка, хиляда петдесет и едно/, предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 71,50 кв.м. /седемдесет и едно цяло и петдесет стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - обект с идентификатор 56722.660.1051.1.20; под обекта - имоти с идентификатори 56722.660.1051.1.18, 56722.660.1051.1.17 и 56722.660.1051.1.19; над обекта – имот с идентификатор 56722.660.1051.1.20. - при първоначална цена –45 023 лева без ДДС /четиридесет и пет хиляди и двадесет и три лева/ Данъчна оценка е в размер на 45 255.60 лева, съгласно удостоверение на Община Плевен, МДТ. „ТЕОДОР МАДЖАРОВ“ ЕООД, вписано в Търговския Регистьр на Агенция по вписванията, е с регистрация по ЗДДС и върху цената на имота се дължи ДДС. Тежести за имотите: договорна ипотека том 4, акт №57/2008г.в полза на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" ЕАД, с ЕИК 000694749; договор за наем том 16, акт №117/2014 наемател Милен Асърджиев за срок от 10 години; възбрана том 3, акт №75/2015г.в полза на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" ЕАД, с ЕИК 000694749 по изп.дело № 20158150400942/15г., съгласно удостоверения за тежести с Изх.№3873/3874/28.08.2015г. Интересуващите се от имотите могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на горепосочен адрес в град Плевен при управителя Калин Стефанов Цветков. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20158150400942/15г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 13.03.2018 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com

Офис ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН ул. „Катя Попова“ № 2
54 м²
45,023 лв
2018-1-12
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е по изп.дело №942 / 2015 г. с Изх. № 1770/ 12.01.2018г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 12.02.2018г. до 17.00 часа на 12.03.2018г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следните недвижими имоти, принадлежащи на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ТЕОДОР МАДЖАРОВ“, а именно: 1. ОФИС №20 /двадесет/, находящ се на петия надмагазинен етаж в АДМИНИСТРАТИВНО-ТЪРГОВСКА СГРАДА на VII-седем етажа, състояща се от ресторант, кафе, кафе-клуб, пет магазина и 21 офиса, изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Плевен ул. „Катя Попова“ № 2 /две/, целият с площ от 460,00 кв.м. /четиристотин и шестдесет квадратни метра/, съставляващ имот с пл. № 6111 /шест хиляди сто и единадесет/, за който имот заедно с имот с пл. № 6110 /шест хиляди сто и десет/ е отредена обща парцела I /първа/, цялата с площ от 460,00 кв.м. /четиристотин и шестдесет квадратни метра/ в квартал 152 /сто петдесет и втори/ по устройствения план на гр. Плевен, при съседи на парцела: от две страни улица; Валери Иванов и Тодорка Петрова, със застроена площ на офиса от 122,40 кв.м. /сто двадесет и две цяло и четиридесет стотни квадратни метра/, ЗАЕДНО с Тераса на площ от 3,10 кв.м. /три цяло и десет стотни квадратни метра/, при съседи на офиса: изток – двор; запад – улица; север – асансьорна шахта, коридор и офис № 21, съседна жилищна сграда; отгоре – офис № 22; отдолу – офис № 17, както и 8.059 % /осем цяло и петдесет и девет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и 8.059 % /осем цяло и петдесет и девет хилядни процента/ идеални части от правото на строеж, който офис съгласно приложена кадастрална справка представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.660.1051.1.20 /петдесет и шест хиляди седемстотин двдесет и две, точка, шестстотин и шестдесет, точка, хиляда петдесет и едно, точка, едно, точка, двадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-71/06.06.2008г. на Изп.директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-15-336/22.10.2012г. на Началник на СГКК – гр. Плевен, адрес на имота: гр. Плевен, п.к. 5800, ул. „Катя Попова“ № 2, ет. 5, обект - офис № 20 , който Самостоятелен обект се намира в Сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.660.1051 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин и шестдесет, точка, хиляда петдесет и едно/, предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 2 /две/, посочена в документа площ: 125,50 кв.м. /сто двадесет и пет цяло и петдесет стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 1: на същия етаж - обект с идентификатор 56722.660.1051.1.30; под обекта - имоти с идентификатори 56722.660.1051.1.17 и 56722.660.1051.1.18; над обекта – няма и при съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 2: на същия етаж - няма; под обекта - имот с идентификатор 56722.660.1051.1.30; над обекта – няма. - при първоначална цена –81 000 лева без ДДС /осемдесет и една хиляди лева/ Данъчна оценка е в размер на 102 389.70 лева, съгласно удостоверение на Община Плевен, МДТ. „ТЕОДОР МАДЖАРОВ“ ЕООД, вписано в Търговския Регистьр на Агенция по вписванията е с регистрация по ЗДДС и върху цената на имота се дължи ДДС. 2. ОФИС №21 /двадесет и едно/, находящ се на петия надмагазинен етаж в АДМИНИСТРАТИВНО-ТЪРГОВСКА СГРАДА на VII-седем етажа, състояща се от ресторант, кафе, кафе-клуб, пет магазина и 21 офиса, изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Плевен ул. „Катя Попова“ № 2 /две/, целият с площ от 460,00 кв.м. /четиристотин и шестдесет квадратни метра/, съставляващ имот с пл. № 6111 /шест хиляди сто и единадесет/, за който имот заедно с имот с пл. № 6110 /шест хиляди сто и десет/ е отредена обща парцела I /първа/, цялата с площ от 460,00 кв.м. /четиристотин и шестдесет квадратни метра/ в квартал 152 /сто петдесет и втори/ по устройствения план на гр. Плевен, при съседи на парцела: от две страни улица; Валери Иванов и Тодорка Петрова, със застроена площ на офиса от 54,10 кв.м. /петдесет и четири цяло и десет стотни квадратни метра/, ЗАЕДНО с две тераси, съответно на площ от 5,30 кв.м. /пет цяло и тридесет стотни квадратни метра/ и на площ от 12,10 кв.м. /дванадесет цяло и десет стотни квадратни метра/, при съседи на офиса: изток – коридор, двор и стълбище; запад – улица; север – покрив; юг – офис № 20; отгоре – офис № 22; отдолу – офис № 19, както и 4.590 % /четири цяло петстотин и деветдесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и 4.590 % /четири цяло петстотин и деветдесет хилядни процента/ идеални части от правото на строеж, който офис съгласно приложена кадастрална справка представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.660.1051.1.30 /петдесет и шест хиляди седемстотин двдесет и две, точка, шестстотин и шестдесет, точка, хиляда петдесет и едно, точка, едно, точка, тридесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-71/06.06.2008г. на Изп.директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-15-336/22.10.2012г. на Началник на СГКК – гр. Плевен, адрес на имота: гр. Плевен, п.к. 5800, ул. „Катя Попова“ № 2, ет. 5, обект - офис № 21, който Самостоятелен обект се намира в Сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.660.1051 //петдесет и шест хиляди седемстотин двдесет и две, точка, шестстотин и шестдесет, точка, хиляда петдесет и едно/, предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 71,50 кв.м. /седемдесет и едно цяло и петдесет стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - обект с идентификатор 56722.660.1051.1.20; под обекта - имоти с идентификатори 56722.660.1051.1.18, 56722.660.1051.1.17 и 56722.660.1051.1.19; над обекта – имот с идентификатор 56722.660.1051.1.20. - при първоначална цена –45 023 лева без ДДС /четиридесет и пет хиляди и двадесет и три лева/ Данъчна оценка е в размер на 45 255.60 лева, съгласно удостоверение на Община Плевен, МДТ. „ТЕОДОР МАДЖАРОВ“ ЕООД, вписано в Търговския Регистьр на Агенция по вписванията, е с регистрация по ЗДДС и върху цената на имота се дължи ДДС. Тежести за имотите: договорна ипотека том 4, акт №57/2008г.в полза на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" ЕАД, с ЕИК 000694749; договор за наем том 16, акт №117/2014 наемател Милен Асърджиев за срок от 10 години; възбрана том 3, акт №75/2015г.в полза на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" ЕАД, с ЕИК 000694749 по изп.дело № 20158150400942/15г., съгласно удостоверения за тежести с Изх.№3873/3874/28.08.2015г. Интересуващите се от имотите могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на горепосочен адрес в град Плевен при управителя Калин Стефанов Цветков. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20158150400942/15г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 13.03.2018 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com

Продавам Магазин/офис

Идеален център, гр. Плевен, Област Плевен
28 м²
32,000 лв
2018-1-18
Продава се магазин 28кв.м. намиращ се на 2 етаж на търговски комплекс "Синия" в самия център на гр.Плевен (пешеходна зона).Има климатик и излаз към товарен вход.Подходящ за офис и магазин.Много светъл и приветлив. СТАРА ЦЕНА=32 000лв. ////НАМАЛЕН /Няма тежести.
Ощеolx.bg

Офис ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН площад "Възраждане" №5
36 м²
8,920 лв
2018-1-12
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 1402 / 2010 г. с Изх. № 1728/ 12.01.2018г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 12.02.2018г. до 17.00 часа на 12.03.2018г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕТРОВ, а именно: ½ /една втора/ идеална част от: ОФИС №13 /тринадесет/, находящ се в град Плевен, в офис сграда с магазини на площад "Възраждане" №5 /пет/, на III /трети/ етаж, съгласно схема №15-112247-19.03.2015г. на СГКК гр.Плевен, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.659.871.1.13 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин петдесет и девет, точка, осемстотин седемдесет и едно, точка, едно, точка, тринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Плевен, одобрени със заповед №РД-18-71/06.06.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, предназначение на самостоятелния обект- за офис, брой нива на обекта- едно, със застроена площ от 35,59 кв.м. /тридесет и пет цяло и петдесет и девет стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата по кадастралната схема: на същия етаж- обект с идентификатор 56722. 659.871.1.12, под обекта- обект с идентификатор 56722.659.871.1.8, над обекта- обект с идентификатор 56722.659.871.1.18, и при съседи по нотариален акт: коридор, площад "Възраждане", офис №12, двор, отгоре- кафе-сладкарница, отдолу- офис №8, както и припадащите се на офиса 3,3245 % /три цяло три хиляди двеста четиридесет и пет десетохилядни процента/' идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж на сградата, която сграда е обозначена по кадастралната схема като сграда №1/едно/, построена в поземлен имот с идентификатор 56722.659.871 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин петдесет и девет, точка, осемстотин седемдесет и едно/, а по нотариален акт в урегулиран поземлен имот, съставляващ УПИ II-5990 /втори римско за имот пет хиляди деветстотин и деветдесет арабско/, в квартал 85а /осемдесет и пет букава “а“/, с площ от 295 кв.м./ двеста деветдесет и пет квадратни метра/, съгласно уличната регулация, утвърдена със заповед №РД-15-1894 от 2000г., при съседи на УПИ:от две страни улици, УПИ I-5991 на ЕООД „Хоризонт-Иванов" и УПИ III-5989 на Мария Драгомирова Петева и др. - при първоначална цена – 8 920 лв /осем хиляди деветстотин и двадесет лева/ Данъчната оценка за имота е 28 967.30 лв, данъчна оценка на имота за лицето е 14 483.70 лв,съгласно справка на МДТ Плевен. Тежести за имота: възбрана том 6, акт №122/2010г. в полза на „АЛФА БАНКА” АД, ЕИК 831694000, с правоприемник "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" ЕАД, с ЕИК 000694749, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.„Околовръстен път“ №260; възбрана том 1, акт №50/2011г. в полза на „ПИБ”АД, ЕИК 831094393, съгласно удостоверение за тежести на АВ имотен регистър с Изх.№1474/25.03.2015г. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на посочен адрес в гр.Плевен, при г-жа Надежда Петрова. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20108150401402/10 г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 13.03.2018 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com
52,000 лв
2018-1-9
Продавам в гр. Плевен магазин удобен за преустройство в боксониера в нов блок, въведен в експлоатация с площ 31 кв.м., на партерен етаж. цена 26000 евро
Ощеobiava.biz

Продава ОФИС, град Плевен, Идеален център

град Плевен, Идеален център ВМИ
52 м²
29,000
2018-1-4
Имотът се води офис, но е подходящ и за живеене. Намира се в непосредствена близост до ВМИ в новопостроена жилищна сграда. Тел. за връзка - 0888355573.
Ощеimot.bg

Продава ПРОМ. ПОМЕЩЕНИЕ, град Плевен, Индустриална зона

град Плевен, Индустриална зона завод Мизия
360 м²
780,000 лв
2018-1-3
Обект за производствена и складова дейност с обща площ от 360 кв. м, разделен на 3 помещения /едното с наемател/ + офис от две стаи. Заведение за обществено хранене - действащо /с наемател/ от 220 кв. м. Двата обекта се намират в общ самостоятелен парцел от 2163 кв. граничещ на две улици. Входът в момента е към едната, има възможност за изграждане на втори подход към другата. Имотът е на много комуникативно място в близост до завод Мизия.
Ощеimot.bg
52 м²
37,000
2018-1-9
Луксозно помещение в нова кооперация в непосредствена близост до училище с разрешителни за търговски обект и сладкарница, с възможност за преустройство в лекарски и зъболекарски кабинет, фризьорски и козметичен салон, офис или работилница с тихо производство. Продава се с обзавеждане и климатик.
Ощеbazar.bg
29,000 лв
2018-1-9
Продава офис с полезна площ 18, 4 кв.м. , с общи части 36 кв.м. в монолитна административна сграда в Плевен в много добър вид с ТЕЦ и асансьор изгодно. Тел.:0887073708
Ощеobiava.biz
300,000 лв
2018-1-9
Продава в Плевен нова монолитна търговска сграда, на три етажа, без асансьор, въведена в експлоатация преди 6 години, състояща се от три самостоятелни обекта в сграда: 1-ет хранителен магазин, а на 2- и 3-и етажи и два офиса един над друг със самостоятелни санитарни възела. Застроена площ на сградата 70 кв.м. РЗП 200 Прилежащ терен 300 кв.м. застроен. Самостоятелните обекти в сградата се продават и поотделно Цена на цялата сграда с двора :150 000 Евро Цена на етаж:45000 евро Тел.:08870738
Ощеobiava.biz
91 м²
63,700
2018-1-9
Оферта 382- Гладстон, партерно помещение подходящо за магазин, офис, медицински център. Състои се от три отделни помещения, бокс и баня с тоалетна. Настилка теракот. Климатик. За повече информация заповядайте в офиса на фирмата на ул. Катя Попова 2, ет. 2, офис 3 или на тел 064/800680 ; 064/ 800928 ; 0878 / 323231 ; Фирмата съдейства за потребителски и ипотечни кредити.
Ощеbazar.bg
20 м²
11,091
2017-12-19
ref. 674 Намира се в административно търговска сграда /бившата сграда на СМК/. Същата е с местоположение ул.'Дойран' 160, която се намира в непосредствена близост до центъра на града. Оценяваният ОБЕКТ, представлява офис състоящ се от едно помещение. Телефони за контакт: 02 811 7031; 02 811 7015; 02 811 7029; 02 811 7023;
Ощеbazar.bg

Продава ПРОМ. ПОМЕЩЕНИЕ, град Плевен, Идеален център

град Плевен, Идеален център Неофит Рилски
80 м²
60,000
2017-12-18
Напълно оборудвано и обзаведено предприятие за производство на продукти от мляно месо и месни заготовки. Разпределение производствени, складови и санитарни помещения, офис. Продукцията е с разработен пазар който безвъзмездно ще бъде предоставен от страна на продавача. Имота разполага с всички необходими документи и разрешителни за тази дейност, по изисквания на ЕС.
Ощеimot.bg

Продава Офис, 40 m2

Плевен, Идеален център
40 м²
32,000
2017-12-15
Намира се на 4 етаж в търговски комплекс на Старата главна. В отлично състояние. СЪДЕЙСТВИЕ И КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ И ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ ОТ ВОДЕЩИТЕ БАНКИ НА ПАЗАРА. НАЙ-ДОБРИ УСЛОВИЯ И ЛИХВИ!
Ощеimoti365.com

Продава ПАРЦЕЛ, град Плевен, Индустриална зона - Запад

град Плевен, Индустриална зона - Запад до Метро
1700 м²
49,500
2017-12-26
Парцел на Плевенският Околовръстен Главен път Русе-София до с. Опанец , в Регулация с Ток, Вода. Равен насипан с камък, подходящ за Шоурум за Селскостопанска техника, Автокъща, Автоморга или за Складова дейност. Разполага с Къща с Голям Офис, Баня с тоалетна и Стая за отдих. Ограден отвсякъде, на много Комуникативно място 1-км. до МЕТРО, 3 км. до Плевен. .. Може да се отдава и под Наем. .. ДОГОВАРЯНЕ
Ощеimot.bg

Продава МАГАЗИН, град Плевен, Широк център

град Плевен, Широк център Паметника Христо Ботев
26 м²
37,500 лв
2017-12-27
Здравейте, Предлагам на Вашето внимание МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ИМОТ със статут на магазин за хранителни стоки, намиращ се на кота 0 в жилищен блок от 2009г. (гр. Плевен ул. Осогово 16; виж google street view). Общата площ е над 26кв. м, в които са включени търговска зала, баня, тоалетна и склад, като разпределението им позволява обектът да се ползва и с друго предназначение (Офис или Фирмено представителство, Фризьорски или Козметичен салон, Лекарски или Стоматологичен кабинет, Малко кафене или Бар, Ателие за живеене или Творческа дейност и т. н. ) Подовата настилка в помещението е гранитогрес, а стените и таванът са шпакловани. Витрината е с размер от 240см. и лице на автомобилен път, като пред нея има изградена охранителна щора. Добрата локация в близост до спирка на градския транспорт, университет и множество високи сгради предначертават успех за всеки започнат бизнес. Възможно е разумно договаряне при специални условия /Собственик, магазин, magazin, хранителен, хр
Ощеimot.bg

Продава МАГАЗИН, град Плевен, Идеален център

град Плевен, Идеален център Неофит Рилски
73 м²
71,000
2017-12-15
БИЗНЕС-ИМОТ - ДЕЙСТВАЩ ! Подблоков, топъл, среден, вътрешен МАГАЗИН, подходящ и за всякакъв вид дейност , за офис, кантора, включително за кабинет, представителство, цех, салон и пр. ! Към настоящия момент е Специализиран цех -транжорна за месо по БДС с всички изисквания! Разпределено е на офис и помещения, които изпълняват отделните етапи на производство. Има санитарен възел. Състоянието е перфектно в изряден вид, трайна настилка-теракота, навсякъде с дограма. Има два входоизхода. Функционално разпределение! На партерно ниво-улица. Отлична локация и комуникации! Отоплението е на климатици, но може и на централна ГАЗ, като изводите са непосредствено на улицата до помещението. Предлага се с цялото оборудване и обзавеждане , с всички машини и съоръжения за месо. Допуска се, ако купувача прояви интерес, да се предложи целият БИЗНЕС с всички партньори и канали. Магазинът може да се разгради лесно на едно огромно помещение, защото всички преградни стени към момента са леки и лесно премества
Ощеimot.bg
80 м²
60,000
2017-12-13
Напълно оборудвано и обзаведено предприятие за производство на продукти от мляно месо и месни заготовки.Разпределение производствени, складови и санитарни помещения,офис. Продукцията е с разработен пазар който безвъзмездно ще бъде предоставен от страна на продавача. Имота разполага с всички необходими документи и разрешителни за тази дейност, по изисквания на ЕС.
Ощеbazar.bg
1,100 лв
2017-12-3
ВОДЕЩА КОМПАНИЯ с офис ПЛЕВЕН Купува и обработва ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ и ИДЕАЛНИ части!!! НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ ! област ПЛЕВЕН– Купува и обработва ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ и ИДЕАЛНИ части в: общ. Долна Митрополия, Гулянци, Никопол, Белене, Кнежа, Левски, Червен Бряг, Пордим, Плевен, Долни Дъбник, Искър. -НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ! Цени в зависимост от големината на имота, категорията и местонахождението му, арендния договор Плащаме в брой пред НОТАРИУС или по банков път! Изготвяме нужните документи за изповядване на сделката пред НОТАРИУС! Компетентно правно обслужване! 0887512663-Петрова Доверете се на дългогодишния ни опит и професионализъм!
Ощеobiava.biz

Продава МАГАЗИН, град Плевен, Идеален център

град Плевен, Идеален център Иван Вазов
19 м²
21,999
2017-12-6
ПРОДАВАМ БИЗНЕС С НЕДВИЖИМ ИМОТ! МАГАЗИН ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ(СМЕСЕН МАГАЗИН), СЛЕД ОСНОВЕН РЕМОНТ на стойност 6000лв, АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА, НОВ ГРАНИТОГРЕС 28ЛВ м2. НОВА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ И ТАБЛО, ЛЕД ТЕЛЕВИЗОР, ЛЕД ОСВЕТЛЕНИЕ, НОВ КЛИМАТИК С 5г ГАРАНЦИЯ! НОВА МЕТАЛНА ВЪНШНА ВРАТА НА СТОЙНОСТ 700ЛВ! НОВО ТЪРГОВСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА 8000лв и стока за 7000лв-включени в цената, възможна продажба само на помещението! ОБЕКТА СЕ НАМИРА В ТОП ЦЕНТЪР! ТОПЪЛ!!! Без нужда от отопление зимата! ДОХОДЕН И СТРАХОТЕН СЕМЕЕН БИЗНЕС! За подробности на посочения телефон. Към магазина има и склад и офис след основен ремонт с малък месечен наем! Има СОТ с паник бутон и нисък месечен наем!
Ощеimot.bg

Офис ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН улица „Панайот Волов“ №25 и 25 “а“
154 м²
58,253 лв
2017-12-5
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 891 / 2013 г. с Изх. № 54363/ 05.12.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 05.01.2018г. до 17.00 часа на 05.02.2018г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижм имот принадлежащ на „ФЕНИКС ИНВЕРС“ ООД, управители Михаил Пенев Михайлов, Любомир Михайлов Михайлов и Пенко Михайлов Михайлов, за задължение на Пламен Иванов Денев и Десислава Драгомирова Симеонова, а именно: ОФИС №1 /едно/, находящ се в град Плевен на улица „Панайот Волов“ №25 и 25 “а“ /двадесет и пет и двадесет и пет „а“/, в сутерена на пететажна жилищна сграда, със застроена площ от 154,19 кв.м. /сто петдесет и четири цяло и деветнадесет стотни квадратни метра/, при съседи: североизток-двор, асансьор и машинно, югозапад-стълбище и ул. „Панайот Волов“, северозапад-стълбище и коридор към мазите, югоизток-жилищна сграда и двор, горе-офис №2 и гаражи, долу-офис №1, заедно с 9,8563 % /девет цяло осем хиляди петстотин шестдесет и три десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, с площ 199,51 кв.м. /сто деветдесет и девет цяло и петдесет и една стотни квадратни метра/ и от правото на строеж върху УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Плевен, целият от 385 кв.м. /триста осемдесет и пет квадратни метра/, съставляващ поземлен имот №XI-2582 /единадесет римско за имот две хиляди петстотин осемдесет и две/ в квартал 211 /двеста и единадесет/ по плана на град Плевен, при съседи на имота: ул. „Панайот Волов“, имот №X-2585 на Василка Данкова Иванова и др., имот №III-2584 на Евгения Иванова Стефанова и др., имот №XIII-2583 на Марин Иванов Гешев, имот №XII-2580,2581 на Йордан Ангелов Младенов и др. и на Дарина Ангелова Петкова и др., който съгласно схема №5903/31.05.2013г. на СГКК-гр. Плевен, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.660.458.1.17, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-71/06.06.2008г., с административен адрес: гр. Плевен, улица „Панайот Волов“ №25,25а, ет.-1, обект офис 1, който самостоятелен обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.660.458, с предназначение: за офис, с посочена в документа площ от 154.19 кв.м., нива на обекта:1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - няма, под обекта-няма, над обекта- самостоятелен обект с идентификатор 56722.660.458.1.14, 56722.660.458.1.15, 56722.660.458.1.16. Сградата е въведена в експлоатация съгласно удостоверение №84 от 13.05.2013г. на Община Плевен. -при първоначална цена – 58 253 лева без ДДС /петдесет и осем хиляди двеста петдесет и три лева/. Данъчната оценка за имота е в размер на 105680.70 лв, съгласно удостоверение на МДТ Община Плевен. „ФЕНИКС ИНВЕРС“ ООД, е с регистрация по ЗДДС и върху цената на имота се дължи ДДС. Тежести за имота: договорна ипотека том 13, акт №172/2007г. в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, продажба том 41, акт №35/2008г., възбрана том 2, акт №200/2013г., в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, съгласно удостоверения за тежести на АВ имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС- Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на горепосочен адрес при управителя Павел Станчев, търговски пълномощник на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF- титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20138150400891/13г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 06.02.2018 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com
95 м²
35,000
2017-12-11
помещение на кота '0' в нова луксозна кооперация, самостоятелен вход, голяма витрина, малко дворче, подходящо за всякакъв вид дейност, козметичен салон, кабинет, и др. на под паркетно и шпакловка, за повече информация и огледи на посочените телефони, агенцията е с ключ
Ощеbazar.bg
55 м²
38,000
2017-12-5
помещение на кота 'о' подходящо за магазин,офис, фризьорски салон, зъболекарски кабинет, сградата е на 15 години,на кота '0', голямо лице, баня и тоалетна поотделно, стените са на шпакловка, пода-теракот
Ощеbazar.bg
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Плевен, Търговски продажба