Офис Банско

Банско ул. "Кралев двор" №4
58.0 м²
35 223 лв
6.07.17 г., 18:59
ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ: Самостоятелни обекти, разположени в ЖИЛИЩНА СГРАДА 1 с подземен паркинг и кафе – аперитив, с административен адрес: гр. Банско, Община Банско, Област Благоевград, ул. „Кралев двор“ №4, с обща застроена площ на сградата от 330,75 кв.м. и с обща разгъната застроена площ от 1 709,93 кв.м., която сграда е изградена на основание Разрешение за строеж №48/09.03.2006г. , издадено от Главния архитект на Община Банско и инвестиционни проекти, одобрени на 01.03.2006г. от Главния архитект на Община Банско, и е въведена в експлоатация съгласно Разрешение за ползване №СТ-12-21/14.01.009г., издадено от ДНСК в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02676.11.97 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, одобрени със Заповед №РД-18-81 от 10.12.2009г., на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: местност „Грамадето“, целият с площ от 1 411 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10м до 15м), при съседи съгласно Скица №11528/27.06.2011г., издадено от СГКК – Благоевград: поземлени имоти с идентификатор 02676.11.80, 02676.11.99, 02676.11.81, 02676.11.78 и 02676.11.92, който поземлен имот е идентичен с ИМОТ с планоснимачен №011097, находящ се в землището на гр. Банско, местността „Грамадето“, образуван вследствие обединяването на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен №011023 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен №011024, съгласно Заповед №01-152/17.07.2008г., издадена от Община Банско, а именно: 2).САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 02676.11.97.1.26 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, със застроена площ от 58,31 кв.м., с предназначение: за офис, при съседи съгласно Схема №10990/17.06.2011г., издадена от СГКК – Благоевград: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор 02676.11.97.1.25, под обекта – самостоятелен обект с идентификатор 02676.11.97.1.23, над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 02676.11.97.1.1, заедно с прилежащите на обекта идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот, в който е построена сградата. Съгласно строителната документация гореописаният самостоятелен обект представлява ОФИС, СКИ ГАРДЕРОБ И СКИ РАБОТИЛНИЦА, с обща площ от 50,32кв.м., състоящи се от офис, ски гардероб, ски работилница, преддверие и тоалетна, при граници: фоайе, вентилационна шахта, асансьорна шахта, от две страни – двор, кухня към кафе – аператива и тоалетна към кафе – аператива. Начална цена 35 223лв. /тридесет и пет хиляди двеста двадесет и три лева./
Още targimot.com

Офис Банско

Банско ул. "Патриарх Евтимий" Вх.А, ет.1
55.0 м²
20 378 лв
2.06.17 г., 16:32
ОФИС №2 с идентификатор: 02676.501.4517.1.1 по кадастралната карта на гр. Банско, находящ се в триетажна масивна жилищна сграда с мансарда, с площ от 55,30кв.м., състоящ се от две стаи, баня с тоалетна и тераса, ВЕДНО с 3,57 % идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Банско, ул. “ Патриарх Евтимий “, вх.А, ет.1, обект№2 Недвижимият имот предмет на описа, представляващ ОФИС по документ за собственост е обособен като жилище за обитаване. Начална цена 20 378лв. /двадесет хиляди триста седемдесет и осем лева./
Още targimot.com

Офис Банско

Банско м. "Грамадето", АК "Емералд"
34.0 м²
19 944 лв
25.04.17 г., 18:44
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.100.3.58, представляващ: Офис с площ от 34,21кв.м., Брой нива на обекта:1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 11, в поземлен имот: 02676.11.100, в сграда: 02676.11.100.3, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 8,20кв.м. Идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.11.100.3.59; 02676.11.100.3.57, Под обекта: 02676.11.100.3.40, Над обекта: 02676.11.100.3.149; 02676.11.100.3.148; 02676.11.100.3.147; Стар идентификатор: 02676.11.96.3.58, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Банско, м. „Грамадето“, ет.3, ап.BS312 Подробно описание на имот с идентификатор: 02676.11.100.3.58 Апартамента е с хотелска номерация BS312, находящ се на четвърти етаж /трети жилищен/ и се състои от: дневна с кухненски бокс, кът за спане, баня с тоалетна, входно антре и тераса към дневната. Има изградени и функциониращи Ел. инсталация с монтирани в помещенията ключове, контакти и осветителни тела, както и ВиК инсталация, в кухненският бокс до - тапа. Апартамента е в много добро общо състояние. Начална цена 19 944лв. /деветнадесет хиляди деветстотин четиридесет и четири лева./ Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС. Забележка: Гореописаните обекти се намират в сграда №1 и сграда №3 свързани с топла връзка и представляващи Апартаментен комплекс с търговско наименование „ЕМЕРАЛД”. В сградите са монтирани и функциониращи асансьори. Апартаментния коплекс се намира в местността Грамадето, широк център, в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Районът е застроен предимно с апартаментни комплекси. За сградите има издадено Разрешение за ползване СТ-05-181 от 31.01.2013г. На ДНСК – София. Забележка: За комплекса е утвърдена такса подръжка в размер на 10евро на квадратен метър застроена площ с включени идеални части за всеки самостоятелен обект.
Още targimot.com

Офис Банско

Банско м. "Грамадето", АК "Емералд"
48.0 м²
28 084 лв
25.04.17 г., 18:36
6. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.100.3.47, представляващ: Офис с площ от 48,17кв.м., Брой нива на обекта:1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 11, в поземлен имот: 02676.11.100, в сграда: 02676.11.100.3, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 11,55кв.м. Идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.11.100.3.46, Под обекта:02676.11.100.3.29, Над обекта: 02676.11.100.3.65; Стар идентификатор: 02676.11.96.3.47, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Банско, м. „Грамадето“, ет.2, ап.BА218 Подробно описание на имот с идентификатор: 02676.11.100.3.47 Апартамента е с хотелска номерация BА218, находящ се на трети етаж /втори жилищен/ и се състои от: дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, входно антре и тераса към дневната. Има изградени и функциониращи Ел. инсталация с монтирани в помещенията ключове, контакти и осветителни тела, както и ВиК инсталация, в кухненският бокс до - тапа. Апартамента е в много добро общо състояние. Начална цена 28 084лв. /двадесет и осем хиляди осемдесет и четири лева./ Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС. Забележка: Гореописаните обекти се намират в сграда №1 и сграда №3 свързани с топла връзка и представляващи Апартаментен комплекс с търговско наименование „ЕМЕРАЛД”. В сградите са монтирани и функциониращи асансьори. Апартаментния коплекс се намира в местността Грамадето, широк център, в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Районът е застроен предимно с апартаментни комплекси. За сградите има издадено Разрешение за ползване СТ-05-181 от 31.01.2013г. На ДНСК – София. Забележка: За комплекса е утвърдена такса подръжка в размер на 10евро на квадратен метър застроена площ с включени идеални части за всеки самостоятелен обект.
Още targimot.com

Офис Банско

Банско м. "Грамадето", АК "Емералд"
45.0 м²
26 826 лв
25.04.17 г., 18:40
3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.100.3.43, представляващ: Офис с площ от 45,36кв.м., Брой нива на обекта:1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 11, в поземлен имот: 02676.11.100, в сграда: 02676.11.100.3, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 10,88кв.м. Идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.11.100.3.44, Под обекта: 02676.11.100.3.25; 02676.11.100.3.26, Над обекта: 02676.11.100.3.61; Стар идентификатор: 02676.11.96.3.43, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Банско, м. „Грамадето“, ет.2, ап.BS214 Подробно описание на имот с идентификатор: 02676.11.100.3.43 Апартамента е с хотелска номерация BS214, находящ се на трети етаж /втори жилищен/ и се състои от: дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, входно антре и тераса към спалнята. Има изградени и функциониращи Ел. инсталация с монтирани в помещенията ключове, контакти и осветителни тела, както и ВиК инсталация, в кухненският бокс до - тапа. Апартамента е в много добро общо състояние. Начална цена 26 826лв. /двадесет и шест хиляди осемстотин двадесет и шест лева./ Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС. Забележка: Гореописаните обекти се намират в сграда №1 и сграда №3 свързани с топла връзка и представляващи Апартаментен комплекс с търговско наименование „ЕМЕРАЛД”. В сградите са монтирани и функциониращи асансьори. Апартаментния коплекс се намира в местността Грамадето, широк център, в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Районът е застроен предимно с апартаментни комплекси. За сградите има издадено Разрешение за ползване СТ-05-181 от 31.01.2013г. На ДНСК – София. Забележка: За комплекса е утвърдена такса подръжка в размер на 10евро на квадратен метър застроена площ с включени идеални части за всеки самостоятелен обект.
Още targimot.com

Офис Банско

Банско м. "Грамадето", АК "Емералд"
41.0 м²
24 091 лв
25.04.17 г., 18:39
5. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.100.3.32, представляващ: Офис с площ от 41,32кв.м., Брой нива на обекта:1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 11, в поземлен имот: 02676.11.100, в сграда: 02676.11.100.3, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 9,91кв.м. Идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.11.100.3.31; 02676.11.100.3.33, Под обекта:02676.11.100.3.13; 02676.11.100.3.14, Над обекта: 02676.11.100.3.50; Стар идентификатор: 02676.11.96.3.32, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Банско, м. „Грамадето“, ет.2, ап.BА204 Подробно описание на имот с идентификатор: 02676.11.100.3.32 Апартамента е с хотелска номерация BА204, находящ се на трети етаж /втори жилищен/ и се състои от: дневна с кухненски бокс, кът за спане, баня с тоалетна, входно антре и тераса към дневната. Има изградени и функциониращи Ел. инсталация с монтирани в помещенията ключове, контакти и осветителни тела, както и ВиК инсталация, в кухненският бокс до - тапа. Апартамента е в много добро общо състояние. Начална цена 24 091лв. /двадесет и четири хиляди деветдесет и един лева./ Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС. Забележка: Гореописаните обекти се намират в сграда №1 и сграда №3 свързани с топла връзка и представляващи Апартаментен комплекс с търговско наименование „ЕМЕРАЛД”. В сградите са монтирани и функциониращи асансьори. Апартаментния коплекс се намира в местността Грамадето, широк център, в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Районът е застроен предимно с апартаментни комплекси. За сградите има издадено Разрешение за ползване СТ-05-181 от 31.01.2013г. На ДНСК – София. Забележка: За комплекса е утвърдена такса подръжка в размер на 10евро на квадратен метър застроена площ с включени идеални части за всеки самостоятелен обект.
Още targimot.com

Офис Банско

Банско м. "Грамадето", АК "Емералд"
50.0 м²
28 982 лв
25.04.17 г., 18:43
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.100.3.53, представляващ: Офис с площ от 49,71кв.м., Брой нива на обекта:1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 11, в поземлен имот: 02676.11.100, в сграда: 02676.11.100.3, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 11,92кв.м. Идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.11.100.3.54; 02676.11.100.3.52, Под обекта: 02676.11.100.3.35, Над обекта: 02676.11.100.3.133; 02676.11.100.3.132; Стар идентификатор: 02676.11.96.3.32, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Банско, м. „Грамадето“, ет.3, ап.BА307 Подробно описание на имот с идентификатор: 02676.11.100.3.53 Апартамента е с хотелска номерация BА307, находящ се на четвърти етаж /трети жилищен/ и се състои от: дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, входно антре и тераса с достъп от дневната и спалнята. Има изградени и функциониращи Ел. инсталация с монтирани в помещенията ключове, контакти и осветителни тела, както и ВиК инсталация, в кухненският бокс до - тапа. Апартамента е в много добро общо състояние. Начална цена 28 982лв. /двадесет и осем хиляди деветстотин осемдесет и два лева./ Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС. Забележка: Гореописаните обекти се намират в сграда №1 и сграда №3 свързани с топла връзка и представляващи Апартаментен комплекс с търговско наименование „ЕМЕРАЛД”. В сградите са монтирани и функциониращи асансьори. Апартаментния коплекс се намира в местността Грамадето, широк център, в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Районът е застроен предимно с апартаментни комплекси. За сградите има издадено Разрешение за ползване СТ-05-181 от 31.01.2013г. На ДНСК – София. Забележка: За комплекса е утвърдена такса подръжка в размер на 10евро на квадратен метър застроена площ с включени идеални части за всеки самостоятелен обект.
Още targimot.com

Офис Банско

Банско м. "Грамадето", АК "Емералд"
35.0 м²
20 259 лв
25.04.17 г., 18:37
4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.100.3.18, представляващ: Офис с площ от 34,75кв.м., Брой нива на обекта:1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 11, в поземлен имот: 02676.11.100, в сграда: 02676.11.100.3, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 8,33кв.м. Идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.11.100.3.19; 02676.11.100.3.17, Под обекта: 02676.11.100.3.1, Над обекта: 02676.11.100.3.36; Стар идентификатор: 02676.11.96.3.18, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Банско, м. „Грамадето“, ет.2, ап.BS108 Подробно описание на имот с идентификатор: 02676.11.100.3.18 Апартамента е с хотелска номерация BS108, находящ се на втори етаж /първи жилищен/ и се състои от: дневна с кухненски бокс, кът за спане, баня с тоалетна и входно антре. Има изградени и функциониращи Ел. инсталация с монтирани в помещенията ключове контакти и осветителни тела, както и ВиК инсталация, в кухненският бокс до - тапа. Апартамента е в много добро общо състояние. Начална цена 20 259лв. /двадесет хиляди двеста петдесет и девет лева./ Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС. Забележка: Гореописаните обекти се намират в сграда №1 и сграда №3 свързани с топла връзка и представляващи Апартаментен комплекс с търговско наименование „ЕМЕРАЛД”. В сградите са монтирани и функциониращи асансьори. Апартаментния коплекс се намира в местността Грамадето, широк център, в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Районът е застроен предимно с апартаментни комплекси. За сградите има издадено Разрешение за ползване СТ-05-181 от 31.01.2013г. На ДНСК – София. Забележка: За комплекса е утвърдена такса подръжка в размер на 10евро на квадратен метър застроена площ с включени идеални части за всеки самостоятелен обект.
Още targimot.com

Офис Банско

Банско ул. "Кралев двор" №4
58.0 м²
44 029 лв
18.04.17 г., 18:34
ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ: Самостоятелни обекти, разположени в ЖИЛИЩНА СГРАДА 1 с подземен паркинг и кафе – аперитив, с административен адрес: гр. Банско, Община Банско, Област Благоевград, ул. „Кралев двор“ №4, с обща застроена площ на сградата от 330,75 кв.м. и с обща разгъната застроена площ от 1 709,93 кв.м., която сграда е изградена на основание Разрешение за строеж №48/09.03.2006г. , издадено от Главния архитект на Община Банско и инвестиционни проекти, одобрени на 01.03.2006г. от Главния архитект на Община Банско, и е въведена в експлоатация съгласно Разрешение за ползване №СТ-12-21/14.01.009г., издадено от ДНСК в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02676.11.97 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, одобрени със Заповед №РД-18-81 от 10.12.2009г., на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: местност „Грамадето“, целият с площ от 1 411 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10м до 15м), при съседи съгласно Скица №11528/27.06.2011г., издадено от СГКК – Благоевград: поземлени имоти с идентификатор 02676.11.80, 02676.11.99, 02676.11.81, 02676.11.78 и 02676.11.92, който поземлен имот е идентичен с ИМОТ с планоснимачен №011097, находящ се в землището на гр. Банско, местността „Грамадето“, образуван вследствие обединяването на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен №011023 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен №011024, съгласно Заповед №01-152/17.07.2008г., издадена от Община Банско, а именно: 2).САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 02676.11.97.1.26 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, със застроена площ от 58,31 кв.м., с предназначение: за офис, при съседи съгласно Схема №10990/17.06.2011г., издадена от СГКК – Благоевград: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор 02676.11.97.1.25, под обекта – самостоятелен обект с идентификатор 02676.11.97.1.23, над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 02676.11.97.1.1, заедно с прилежащите на обекта идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот, в който е построена сградата. Съгласно строителната документация гореописаният самостоятелен обект представлява ОФИС, СКИ ГАРДЕРОБ И СКИ РАБОТИЛНИЦА, с обща площ от 50,32кв.м., състоящи се от офис, ски гардероб, ски работилница, преддверие и тоалетна, при граници: фоайе, вентилационна шахта, асансьорна шахта, от две страни – двор, кухня към кафе – аператива и тоалетна към кафе – аператива. Начална цена 44 029лв. /четиридесет и четири хиляди двадесет и девет лева./
Още targimot.com

Офис Банско

Банско АК "Емералд" ап. BS214
45.0 м²
33 532 лв
20.02.17 г., 18:46
3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.100.3.43, представляващ: Офис с площ от 45,36кв.м., Брой нива на обекта:1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 11, в поземлен имот: 02676.11.100, в сграда: 02676.11.100.3, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 10,88кв.м. Идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.11.100.3.44, Под обекта: 02676.11.100.3.25; 02676.11.100.3.26, Над обекта: 02676.11.100.3.61; Стар идентификатор: 02676.11.96.3.43, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Банско, м. „Грамадето“, ет.2, ап.BS214 Подробно описание на имот с идентификатор: 02676.11.100.3.43 Апартамента е с хотелска номерация BS214, находящ се на трети етаж /втори жилищен/ и се състои от: дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, входно антре и тераса към спалнята. Има изградени и функциониращи Ел. инсталация с монтирани в помещенията ключове, контакти и осветителни тела, както и ВиК инсталация, в кухненският бокс до - тапа. Апартамента е в много добро общо състояние. Начална цена 33 532лв. /тридесет и три хиляди петстотин тридесет и два лева./ Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС. Забележка: Гореописаните обекти се намират в сграда №1 и сграда №3 свързани с топла връзка и представляващи Апартаментен комплекс с търговско наименование „ЕМЕРАЛД”. В сградите са монтирани и функциониращи асансьори. Апартаментния коплекс се намира в местността Грамадето, широк център, в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Районът е застроен предимно с апартаментни комплекси. За сградите има издадено Разрешение за ползване СТ-05-181 от 31.01.2013г. На ДНСК – София. Забележка: За комплекса е утвърдена такса подръжка в размер на 10евро на квадратен метър застроена площ с включени идеални части за всеки самостоятелен обект.
Още targimot.com

Офис Банско

Банско АК "Емералд" ап. BА 218
48.0 м²
35 105 лв
20.02.17 г., 18:46
6. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.100.3.47, представляващ: Офис с площ от 48,17кв.м., Брой нива на обекта:1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 11, в поземлен имот: 02676.11.100, в сграда: 02676.11.100.3, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 11,55кв.м. Идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.11.100.3.46, Под обекта:02676.11.100.3.29, Над обекта: 02676.11.100.3.65; Стар идентификатор: 02676.11.96.3.47, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Банско, м. „Грамадето“, ет.2, ап.BА218 Подробно описание на имот с идентификатор: 02676.11.100.3.47 Апартамента е с хотелска номерация BА218, находящ се на трети етаж /втори жилищен/ и се състои от: дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, входно антре и тераса към дневната. Има изградени и функциониращи Ел. инсталация с монтирани в помещенията ключове, контакти и осветителни тела, както и ВиК инсталация, в кухненският бокс до - тапа. Апартамента е в много добро общо състояние. Начална цена 35 105лв. /тридесет и пет хиляди сто и пет лева./ Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС. Забележка: Гореописаните обекти се намират в сграда №1 и сграда №3 свързани с топла връзка и представляващи Апартаментен комплекс с търговско наименование „ЕМЕРАЛД”. В сградите са монтирани и функциониращи асансьори. Апартаментния коплекс се намира в местността Грамадето, широк център, в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Районът е застроен предимно с апартаментни комплекси. За сградите има издадено Разрешение за ползване СТ-05-181 от 31.01.2013г. На ДНСК – София. Забележка: За комплекса е утвърдена такса подръжка в размер на 10евро на квадратен метър застроена площ с включени идеални части за всеки самостоятелен обект.
Още targimot.com

Офис Банско

Банско АК "Емералд" ап. BА307
50.0 м²
36 228 лв
20.02.17 г., 18:48
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.100.3.53, представляващ: Офис с площ от 49,71кв.м., Брой нива на обекта:1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 11, в поземлен имот: 02676.11.100, в сграда: 02676.11.100.3, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 11,92кв.м. Идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.11.100.3.54; 02676.11.100.3.52, Под обекта: 02676.11.100.3.35, Над обекта: 02676.11.100.3.133; 02676.11.100.3.132; Стар идентификатор: 02676.11.96.3.32, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Банско, м. „Грамадето“, ет.3, ап.BА307 Подробно описание на имот с идентификатор: 02676.11.100.3.53 Апартамента е с хотелска номерация BА307, находящ се на четвърти етаж /трети жилищен/ и се състои от: дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, входно антре и тераса с достъп от дневната и спалнята. Има изградени и функциониращи Ел. инсталация с монтирани в помещенията ключове, контакти и осветителни тела, както и ВиК инсталация, в кухненският бокс до - тапа. Апартамента е в много добро общо състояние. Начална цена 36 228лв. /тридесет и шест хиляди двеста двадесет и осем лева./ Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС. Забележка: Гореописаните обекти се намират в сграда №1 и сграда №3 свързани с топла връзка и представляващи Апартаментен комплекс с търговско наименование „ЕМЕРАЛД”. В сградите са монтирани и функциониращи асансьори. Апартаментния коплекс се намира в местността Грамадето, широк център, в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Районът е застроен предимно с апартаментни комплекси. За сградите има издадено Разрешение за ползване СТ-05-181 от 31.01.2013г. На ДНСК – София. Забележка: За комплекса е утвърдена такса подръжка в размер на 10евро на квадратен метър застроена площ с включени идеални части за всеки самостоятелен обект.
Още targimot.com

Офис Банско

Банско АК "Емералд" ап. BS312
34.0 м²
24 930 лв
20.02.17 г., 18:49
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.100.3.58, представляващ: Офис с площ от 34,21кв.м., Брой нива на обекта:1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 11, в поземлен имот: 02676.11.100, в сграда: 02676.11.100.3, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 8,20кв.м. Идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.11.100.3.59; 02676.11.100.3.57, Под обекта: 02676.11.100.3.40, Над обекта: 02676.11.100.3.149; 02676.11.100.3.148; 02676.11.100.3.147; Стар идентификатор: 02676.11.96.3.58, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Банско, м. „Грамадето“, ет.3, ап.BS312 Подробно описание на имот с идентификатор: 02676.11.100.3.58 Апартамента е с хотелска номерация BS312, находящ се на четвърти етаж /трети жилищен/ и се състои от: дневна с кухненски бокс, кът за спане, баня с тоалетна, входно антре и тераса към дневната. Има изградени и функциониращи Ел. инсталация с монтирани в помещенията ключове, контакти и осветителни тела, както и ВиК инсталация, в кухненският бокс до - тапа. Апартамента е в много добро общо състояние. Начална цена 24 930лв. /двадесет и четири хиляди деветстотин и тридесет лева./ Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС. Забележка: Гореописаните обекти се намират в сграда №1 и сграда №3 свързани с топла връзка и представляващи Апартаментен комплекс с търговско наименование „ЕМЕРАЛД”. В сградите са монтирани и функциониращи асансьори. Апартаментния коплекс се намира в местността Грамадето, широк център, в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Районът е застроен предимно с апартаментни комплекси. За сградите има издадено Разрешение за ползване СТ-05-181 от 31.01.2013г. На ДНСК – София. Забележка: За комплекса е утвърдена такса подръжка в размер на 10евро на квадратен метър застроена площ с включени идеални части за всеки самостоятелен обект.
Още targimot.com

Офис Банско

Банско АК "Емералд" ап. BS108
35.0 м²
25 324 лв
20.02.17 г., 18:47
4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.100.3.18, представляващ: Офис с площ от 34,75кв.м., Брой нива на обекта:1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 11, в поземлен имот: 02676.11.100, в сграда: 02676.11.100.3, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 8,33кв.м. Идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.11.100.3.19; 02676.11.100.3.17, Под обекта: 02676.11.100.3.1, Над обекта: 02676.11.100.3.36; Стар идентификатор: 02676.11.96.3.18, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Банско, м. „Грамадето“, ет.2, ап.BS108 Подробно описание на имот с идентификатор: 02676.11.100.3.18 Апартамента е с хотелска номерация BS108, находящ се на втори етаж /първи жилищен/ и се състои от: дневна с кухненски бокс, кът за спане, баня с тоалетна и входно антре. Има изградени и функциониращи Ел. инсталация с монтирани в помещенията ключове контакти и осветителни тела, както и ВиК инсталация, в кухненският бокс до - тапа. Апартамента е в много добро общо състояние. Начална цена 25 324лв. /двадесет и пет хиляди триста двадесет и четири лева./ Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС. Забележка: Гореописаните обекти се намират в сграда №1 и сграда №3 свързани с топла връзка и представляващи Апартаментен комплекс с търговско наименование „ЕМЕРАЛД”. В сградите са монтирани и функциониращи асансьори. Апартаментния коплекс се намира в местността Грамадето, широк център, в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Районът е застроен предимно с апартаментни комплекси. За сградите има издадено Разрешение за ползване СТ-05-181 от 31.01.2013г. На ДНСК – София. Забележка: За комплекса е утвърдена такса подръжка в размер на 10евро на квадратен метър застроена площ с включени идеални части за всеки самостоятелен обект.
Още targimot.com

Офис Банско

Банско АК "Емералд" ап. BА204
41.0 м²
30 114 лв
20.02.17 г., 18:47
5. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.100.3.32, представляващ: Офис с площ от 41,32кв.м., Брой нива на обекта:1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 11, в поземлен имот: 02676.11.100, в сграда: 02676.11.100.3, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 9,91кв.м. Идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.11.100.3.31; 02676.11.100.3.33, Под обекта:02676.11.100.3.13; 02676.11.100.3.14, Над обекта: 02676.11.100.3.50; Стар идентификатор: 02676.11.96.3.32, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Банско, м. „Грамадето“, ет.2, ап.BА204 Подробно описание на имот с идентификатор: 02676.11.100.3.32 Апартамента е с хотелска номерация BА204, находящ се на трети етаж /втори жилищен/ и се състои от: дневна с кухненски бокс, кът за спане, баня с тоалетна, входно антре и тераса към дневната. Има изградени и функциониращи Ел. инсталация с монтирани в помещенията ключове, контакти и осветителни тела, както и ВиК инсталация, в кухненският бокс до - тапа. Апартамента е в много добро общо състояние. Начална цена 30 114лв. /тридесет хиляди сто и четиринадесет лева./ Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.
Още targimot.com

Офис Банско

Банско ул. "Патриарх Евтимий" вх.А, ет.1, обект №2
55.0 м²
25 472 лв
7.02.17 г., 19:08
ОФИС №2 с идентификатор: 02676.501.4517.1.1 по кадастралната карта на гр. Банско, находящ се в триетажна масивна жилищна сграда с мансарда, с площ от 55,30кв.м., състоящ се от две стаи, баня с тоалетна и тераса, ВЕДНО с 3,57 % идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Банско, ул. “ Патриарх Евтимий “, вх.А, ет.1, обект№2 Недвижимият имот предмет на описа, представляващ ОФИС по документ за собственост е обособен като жилище за обитаване. Начална цена 25 472лв. /двадесет и пет хиляди четиристотин седемдесет и два лева./
Още targimot.com

Офис Банско

Банско м. "Грамадето", ет. 3, ап. ВА307
50.0 м²
32 282 лв
24.10.16 г., 13:56
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.100.3.53, представляващ: Офис с площ от 49,71кв.м., Брой нива на обекта:1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 11, в поземлен имот: 02676.11.100, в сграда: 02676.11.100.3, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 11,92кв.м. Идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.11.100.3.54; 02676.11.100.3.52, Под обекта: 02676.11.100.3.35, Над обекта: 02676.11.100.3.133; 02676.11.100.3.132; Стар идентификатор: 02676.11.96.3.32, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Банско, м. „Грамадето“, ет.3, ап.BА307 Подробно описание на имот с идентификатор: 02676.11.100.3.53 Апартамента е с хотелска номерация BА307, находящ се на четвърти етаж /трети жилищен/ и се състои от: дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, входно антре и тераса с достъп от дневната и спалнята. Има изградени и функциониращи Ел. инсталация с монтирани в помещенията ключове, контакти и осветителни тела, както и ВиК инсталация, в кухненският бокс до - тапа. Апартамента е в много добро общо състояние. Начална цена 32 282лв. /тридесет и две хиляди двеста осемдесет и два лева./ Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС. Забележка: Гореописаните обекти се намират в сграда №1 и сграда №3 свързани с топла връзка и представляващи Апартаментен комплекс с търговско наименование „ЕМЕРАЛД”. В сградите са монтирани и функциониращи асансьори. Апартаментния коплекс се намира в местността Грамадето, широк център, в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Районът е застроен предимно с апартаментни комплекси. За сградите има издадено Разрешение за ползване СТ-05-181 от 31.01.2013г. На ДНСК – София. Забележка: За комплекса е утвърдена такса подръжка в размер на 10евро на квадратен метър застроена площ с включени идеални части за всеки самостоятелен обект.
Още targimot.com

Офис Банско

Банско м. "Грамадето", ет. 2 ВА218
48.0 м²
31 281 лв
24.10.16 г., 13:53
6. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.100.3.47, представляващ: Офис с площ от 48,17кв.м., Брой нива на обекта:1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 11, в поземлен имот: 02676.11.100, в сграда: 02676.11.100.3, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 11,55кв.м. Идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.11.100.3.46, Под обекта:02676.11.100.3.29, Над обекта: 02676.11.100.3.65; Стар идентификатор: 02676.11.96.3.47, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Банско, м. „Грамадето“, ет.2, ап.BА218 Подробно описание на имот с идентификатор: 02676.11.100.3.47 Апартамента е с хотелска номерация BА218, находящ се на трети етаж /втори жилищен/ и се състои от: дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, входно антре и тераса към дневната. Има изградени и функциониращи Ел. инсталация с монтирани в помещенията ключове, контакти и осветителни тела, както и ВиК инсталация, в кухненският бокс до - тапа. Апартамента е в много добро общо състояние. Начална цена 31 281лв. /тридесет и една хиляди двеста осемдесет и един лева./ Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС. Забележка: Гореописаните обекти се намират в сграда №1 и сграда №3 свързани с топла връзка и представляващи Апартаментен комплекс с търговско наименование „ЕМЕРАЛД”. В сградите са монтирани и функциониращи асансьори. Апартаментния коплекс се намира в местността Грамадето, широк център, в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Районът е застроен предимно с апартаментни комплекси. За сградите има издадено Разрешение за ползване СТ-05-181 от 31.01.2013г. На ДНСК – София. Забележка: За комплекса е утвърдена такса подръжка в размер на 10евро на квадратен метър застроена площ с включени идеални части за всеки самостоятелен обект.
Още targimot.com

Офис Банско

Банско м. "Грамадето", ет. 2 ВА204
41.0 м²
26 834 лв
24.10.16 г., 13:57
5. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.100.3.32, представляващ: Офис с площ от 41,32кв.м., Брой нива на обекта:1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 11, в поземлен имот: 02676.11.100, в сграда: 02676.11.100.3, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 9,91кв.м. Идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.11.100.3.31; 02676.11.100.3.33, Под обекта:02676.11.100.3.13; 02676.11.100.3.14, Над обекта: 02676.11.100.3.50; Стар идентификатор: 02676.11.96.3.32, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Банско, м. „Грамадето“, ет.2, ап.BА204 Подробно описание на имот с идентификатор: 02676.11.100.3.32 Апартамента е с хотелска номерация BА204, находящ се на трети етаж /втори жилищен/ и се състои от: дневна с кухненски бокс, кът за спане, баня с тоалетна, входно антре и тераса към дневната. Има изградени и функциониращи Ел. инсталация с монтирани в помещенията ключове, контакти и осветителни тела, както и ВиК инсталация, в кухненският бокс до - тапа. Апартамента е в много добро общо състояние. Начална цена 26 834лв. /двадесет и шест хиляди осемстотин тридесет и четири лева./ Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС. Забележка: Гореописаните обекти се намират в сграда №1 и сграда №3 свързани с топла връзка и представляващи Апартаментен комплекс с търговско наименование „ЕМЕРАЛД”. В сградите са монтирани и функциониращи асансьори. Апартаментния коплекс се намира в местността Грамадето, широк център, в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Районът е застроен предимно с апартаментни комплекси. За сградите има издадено Разрешение за ползване СТ-05-181 от 31.01.2013г. На ДНСК – София. Забележка: За комплекса е утвърдена такса подръжка в размер на 10евро на квадратен метър застроена площ с включени идеални части за всеки самостоятелен обект.
Още targimot.com

Офис Банско

Банско ул. "Патриарх Евтимий" вх.А, ет.1, обект №2
55.0 м²
22 625 лв
27.10.16 г., 1:19
ОФИС №2 с идентификатор: 02676.501.4517.1.1 по кадастралната карта на гр. Банско, находящ се в триетажна масивна жилищна сграда с мансарда, с площ от 55,30кв.м., състоящ се от две стаи, баня с тоалетна и тераса, ВЕДНО с 3,57 % идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Банско, ул. “ Патриарх Евтимий “, вх.А, ет.1, обект№2 Недвижимият имот предмет на описа, представляващ ОФИС по документ за собственост е обособен като жилище за обитаване. Начална цена 22 625лв. /двадесет и две хиляди шестстотин двадесет и пет лева./
Още targimot.com

Офис Банско

Банско м. "Грамадето", ет. 3 ВS312
34.0 м²
22 214 лв
24.10.16 г., 13:55
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.100.3.58, представляващ: Офис с площ от 34,21кв.м., Брой нива на обекта:1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 11, в поземлен имот: 02676.11.100, в сграда: 02676.11.100.3, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 8,20кв.м. Идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.11.100.3.59; 02676.11.100.3.57, Под обекта: 02676.11.100.3.40, Над обекта: 02676.11.100.3.149; 02676.11.100.3.148; 02676.11.100.3.147; Стар идентификатор: 02676.11.96.3.58, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Банско, м. „Грамадето“, ет.3, ап.BS312 Подробно описание на имот с идентификатор: 02676.11.100.3.58 Апартамента е с хотелска номерация BS312, находящ се на четвърти етаж /трети жилищен/ и се състои от: дневна с кухненски бокс, кът за спане, баня с тоалетна, входно антре и тераса към дневната. Има изградени и функциониращи Ел. инсталация с монтирани в помещенията ключове, контакти и осветителни тела, както и ВиК инсталация, в кухненският бокс до - тапа. Апартамента е в много добро общо състояние. Начална цена 22 214лв. /двадесет и две хиляди двеста и четиринадесет лева./ Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС. Забележка: Гореописаните обекти се намират в сграда №1 и сграда №3 свързани с топла връзка и представляващи Апартаментен комплекс с търговско наименование „ЕМЕРАЛД”. В сградите са монтирани и функциониращи асансьори. Апартаментния коплекс се намира в местността Грамадето, широк център, в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Районът е застроен предимно с апартаментни комплекси. За сградите има издадено Разрешение за ползване СТ-05-181 от 31.01.2013г. На ДНСК – София. Забележка: За комплекса е утвърдена такса подръжка в размер на 10евро на квадратен метър застроена площ с включени идеални части за всеки самостоятелен обект.
Още targimot.com

Офис Банско

Банско м. "Грамадето", ет. 2 ВS108
35.0 м²
22 566 лв
24.10.16 г., 13:54
5. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.100.3.32, представляващ: Офис с площ от 41,32кв.м., Брой нива на обекта:1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 11, в поземлен имот: 02676.11.100, в сграда: 02676.11.100.3, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 9,91кв.м. Идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.11.100.3.31; 02676.11.100.3.33, Под обекта:02676.11.100.3.13; 02676.11.100.3.14, Над обекта: 02676.11.100.3.50; Стар идентификатор: 02676.11.96.3.32, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Банско, м. „Грамадето“, ет.2, ап.BА204 Подробно описание на имот с идентификатор: 02676.11.100.3.32 Апартамента е с хотелска номерация BА204, находящ се на трети етаж /втори жилищен/ и се състои от: дневна с кухненски бокс, кът за спане, баня с тоалетна, входно антре и тераса към дневната. Има изградени и функциониращи Ел. инсталация с монтирани в помещенията ключове, контакти и осветителни тела, както и ВиК инсталация, в кухненският бокс до - тапа. Апартамента е в много добро общо състояние. Начална цена 26 834лв. /двадесет и шест хиляди осемстотин тридесет и четири лева./ Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС. Забележка: Гореописаните обекти се намират в сграда №1 и сграда №3 свързани с топла връзка и представляващи Апартаментен комплекс с търговско наименование „ЕМЕРАЛД”. В сградите са монтирани и функциониращи асансьори. Апартаментния коплекс се намира в местността Грамадето, широк център, в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Районът е застроен предимно с апартаментни комплекси. За сградите има издадено Разрешение за ползване СТ-05-181 от 31.01.2013г. На ДНСК – София. Забележка: За комплекса е утвърдена такса подръжка в размер на 10евро на квадратен метър застроена площ с включени идеални части за всеки самостоятелен обект.
Още targimot.com

Офис Банско

Банско м. "Грамадето", ет. 2 ВS214
45.0 м²
29 458 лв
24.10.16 г., 13:52
3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.100.3.43, представляващ: Офис с площ от 45,36кв.м., Брой нива на обекта:1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 11, в поземлен имот: 02676.11.100, в сграда: 02676.11.100.3, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 10,88кв.м. Идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.11.100.3.44, Под обекта: 02676.11.100.3.25; 02676.11.100.3.26, Над обекта: 02676.11.100.3.61; Стар идентификатор: 02676.11.96.3.43, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Банско, м. „Грамадето“, ет.2, ап.BS214 Подробно описание на имот с идентификатор: 02676.11.100.3.43 Апартамента е с хотелска номерация BS214, находящ се на трети етаж /втори жилищен/ и се състои от: дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, входно антре и тераса към спалнята. Има изградени и функциониращи Ел. инсталация с монтирани в помещенията ключове, контакти и осветителни тела, както и ВиК инсталация, в кухненският бокс до - тапа. Апартамента е в много добро общо състояние. Начална цена 29 458лв. /двадесет и девет хиляди четиристотин петдесет и осем лева./ Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС. Забележка: Гореописаните обекти се намират в сграда №1 и сграда №3 свързани с топла връзка и представляващи Апартаментен комплекс с търговско наименование „ЕМЕРАЛД”. В сградите са монтирани и функциониращи асансьори. Апартаментния коплекс се намира в местността Грамадето, широк център, в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Районът е застроен предимно с апартаментни комплекси. За сградите има издадено Разрешение за ползване СТ-05-181 от 31.01.2013г. На ДНСК – София. Забележка: За комплекса е утвърдена такса подръжка в размер на 10евро на квадратен метър застроена площ с включени идеални части за всеки самостоятелен обект.
Още targimot.com