Офис Банско

Банско ул. "Кралев двор" №4
Самостоятелни обекти, разположени в ЖИЛИЩНА СГРАДА 1 с подземен паркинг и кафе – аперитив, с административен адрес: гр. Банско, Община Банско, Област Благоевград, ул. „Кралев двор“ №4, с обща застроена площ на сградата от 330,75 кв.м. и с обща разгъната застроена площ от 1 709,93 кв.м., която сграда е изградена на основание Разрешение за строеж №48/09.03.2006г. , издадено от Главния архитект на Община Банско и инвестиционни проекти, одобрени на 01.03.2006г. от Главния архитект на Община Банско, и е въведена в експлоатация съгласно Разрешение за ползване №СТ-12-21/14.01.009г., издадено от ДНСК в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02676.11.97 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, одобрени със Заповед №РД-18-81 от 10.12.2009г., на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: местност „Грамадето“, целият с площ от 1 411 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10м до 15м), при съседи съгласно Скица №11528/27.06.2011г., издадено от СГКК – Благоевград: поземлени имоти с идентификатор 02676.11.80, 02676.11.99, 02676.11.81, 02676.11.78 и 02676.11.92, който поземлен имот е идентичен с ИМОТ с планоснимачен №011097, находящ се в землището на гр. Банско, местността „Грамадето“, образуван вследствие обединяването на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен №011023 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен №011024, съгласно Заповед №01-152/17.07.2008г., издадена от Община Банско, а именно: 2).САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 02676.11.97.1.26 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, със застроена площ от 58,31 кв.м., с предназначение: за офис, при съседи съгласно Схема №10990/17.06.2011г., издадена от СГКК – Благоевград: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор 02676.11.97.1.25, под обекта – самостоятелен обект с идентификатор 02676.11.97.1.23, над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 02676.11.97.1.1, заедно с прилежащите на обекта идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот, в който е построена сградата. Съгласно строителната документация гореописаният самостоятелен обект представлява ОФИС, СКИ ГАРДЕРОБ И СКИ РАБОТИЛНИЦА, с обща площ от 50,32кв.м., състоящи се от офис, ски гардероб, ски работилница, преддверие и тоалетна, при граници: фоайе, вентилационна шахта, асансьорна шахта, от две страни – двор, кухня към кафе – аператива и тоалетна към кафе – аператива. Начална цена 35 223лв. /тридесет и пет хиляди двеста двадесет и три лева./
5.01.17 г., 0:13 targimot.com
58.0 м²
35 223,00 лв
Търговско помещение на две нива за продажба в малка качествена сграда в централната градска част на Банско. Огледи по всяко време -www.resellyourapartment.com
14.12.16 г., 23:04 bazar.bg
90.0 м²
17 490,00 €

Офис Банско

Банско ул. "Патриарх Евтимий" вх.А, ет.1, обект №2
ОФИС №2 с идентификатор: 02676.501.4517.1.1 по кадастралната карта на гр. Банско, находящ се в триетажна масивна жилищна сграда с мансарда, с площ от 55,30кв.м., състоящ се от две стаи, баня с тоалетна и тераса, ВЕДНО с 3,57 % идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Банско, ул. “ Патриарх Евтимий “, вх.А, ет.1, обект№2 Недвижимият имот предмет на описа, представляващ ОФИС по документ за собственост е обособен като жилище за обитаване. Начална цена 22 625лв. /двадесет и две хиляди шестстотин двадесет и пет лева./
27.10.16 г., 1:19 targimot.com
55.0 м²
22 625,00 лв

Офис Банско

Банско ул. "Кралев двор" №4
Самостоятелни обекти, разположени в ЖИЛИЩНА СГРАДА 1 с подземен паркинг и кафе – аперитив, с административен адрес: гр. Банско, Община Банско, Област Благоевград, ул. „Кралев двор“ №4, с обща застроена площ на сградата от 330,75 кв.м. и с обща разгъната застроена площ от 1 709,93 кв.м., която сграда е изградена на основание Разрешение за строеж №48/09.03.2006г. , издадено от Главния архитект на Община Банско и инвестиционни проекти, одобрени на 01.03.2006г. от Главния архитект на Община Банско, и е въведена в експлоатация съгласно Разрешение за ползване №СТ-12-21/14.01.009г., издадено от ДНСК в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02676.11.97 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, одобрени със Заповед №РД-18-81 от 10.12.2009г., на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: местност „Грамадето“, целият с площ от 1 411 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10м до 15м), при съседи съгласно Скица №11528/27.06.2011г., издадено от СГКК – Благоевград: поземлени имоти с идентификатор 02676.11.80, 02676.11.99, 02676.11.81, 02676.11.78 и 02676.11.92, който поземлен имот е идентичен с ИМОТ с планоснимачен №011097, находящ се в землището на гр. Банско, местността „Грамадето“, образуван вследствие обединяването на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен №011023 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен №011024, съгласно Заповед №01-152/17.07.2008г., издадена от Община Банско, а именно: 2).САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 02676.11.97.1.26 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, със застроена площ от 58,31 кв.м., с предназначение: за офис, при съседи съгласно Схема №10990/17.06.2011г., издадена от СГКК – Благоевград: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор 02676.11.97.1.25, под обекта – самостоятелен обект с идентификатор 02676.11.97.1.23, над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 02676.11.97.1.1, заедно с прилежащите на обекта идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот, в който е построена сградата. Съгласно строителната документация гореописаният самостоятелен обект представлява ОФИС, СКИ ГАРДЕРОБ И СКИ РАБОТИЛНИЦА, с обща площ от 50,32кв.м., състоящи се от офис, ски гардероб, ски работилница, преддверие и тоалетна, при граници: фоайе, вентилационна шахта, асансьорна шахта, от две страни – двор, кухня към кафе – аператива и тоалетна към кафе – аператива. Начална цена 42 821лв. /четиридесет и две хиляди осемстотин двадесет и един лева./
24.10.16 г., 13:59 targimot.com
58.0 м²
42 821,00 лв

Офис Банско

Банско м. "Грамадето", ет. 2 ВА204
5. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.100.3.32, представляващ: Офис с площ от 41,32кв.м., Брой нива на обекта:1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 11, в поземлен имот: 02676.11.100, в сграда: 02676.11.100.3, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 9,91кв.м. Идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.11.100.3.31; 02676.11.100.3.33, Под обекта:02676.11.100.3.13; 02676.11.100.3.14, Над обекта: 02676.11.100.3.50; Стар идентификатор: 02676.11.96.3.32, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Банско, м. „Грамадето“, ет.2, ап.BА204 Подробно описание на имот с идентификатор: 02676.11.100.3.32 Апартамента е с хотелска номерация BА204, находящ се на трети етаж /втори жилищен/ и се състои от: дневна с кухненски бокс, кът за спане, баня с тоалетна, входно антре и тераса към дневната. Има изградени и функциониращи Ел. инсталация с монтирани в помещенията ключове, контакти и осветителни тела, както и ВиК инсталация, в кухненският бокс до - тапа. Апартамента е в много добро общо състояние. Начална цена 26 834лв. /двадесет и шест хиляди осемстотин тридесет и четири лева./ Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС. Забележка: Гореописаните обекти се намират в сграда №1 и сграда №3 свързани с топла връзка и представляващи Апартаментен комплекс с търговско наименование „ЕМЕРАЛД”. В сградите са монтирани и функциониращи асансьори. Апартаментния коплекс се намира в местността Грамадето, широк център, в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Районът е застроен предимно с апартаментни комплекси. За сградите има издадено Разрешение за ползване СТ-05-181 от 31.01.2013г. На ДНСК – София. Забележка: За комплекса е утвърдена такса подръжка в размер на 10евро на квадратен метър застроена площ с включени идеални части за всеки самостоятелен обект.
24.10.16 г., 13:57 targimot.com
41.0 м²
26 834,00 лв

Офис Банско

Банско м. "Грамадето", ет. 3, ап. ВА307
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.100.3.53, представляващ: Офис с площ от 49,71кв.м., Брой нива на обекта:1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 11, в поземлен имот: 02676.11.100, в сграда: 02676.11.100.3, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 11,92кв.м. Идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.11.100.3.54; 02676.11.100.3.52, Под обекта: 02676.11.100.3.35, Над обекта: 02676.11.100.3.133; 02676.11.100.3.132; Стар идентификатор: 02676.11.96.3.32, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Банско, м. „Грамадето“, ет.3, ап.BА307 Подробно описание на имот с идентификатор: 02676.11.100.3.53 Апартамента е с хотелска номерация BА307, находящ се на четвърти етаж /трети жилищен/ и се състои от: дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, входно антре и тераса с достъп от дневната и спалнята. Има изградени и функциониращи Ел. инсталация с монтирани в помещенията ключове, контакти и осветителни тела, както и ВиК инсталация, в кухненският бокс до - тапа. Апартамента е в много добро общо състояние. Начална цена 32 282лв. /тридесет и две хиляди двеста осемдесет и два лева./ Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС. Забележка: Гореописаните обекти се намират в сграда №1 и сграда №3 свързани с топла връзка и представляващи Апартаментен комплекс с търговско наименование „ЕМЕРАЛД”. В сградите са монтирани и функциониращи асансьори. Апартаментния коплекс се намира в местността Грамадето, широк център, в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Районът е застроен предимно с апартаментни комплекси. За сградите има издадено Разрешение за ползване СТ-05-181 от 31.01.2013г. На ДНСК – София. Забележка: За комплекса е утвърдена такса подръжка в размер на 10евро на квадратен метър застроена площ с включени идеални части за всеки самостоятелен обект.
24.10.16 г., 13:56 targimot.com
50.0 м²
32 282,00 лв

Офис Банско

Банско м. "Грамадето", ет. 3 ВS312
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.100.3.58, представляващ: Офис с площ от 34,21кв.м., Брой нива на обекта:1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 11, в поземлен имот: 02676.11.100, в сграда: 02676.11.100.3, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 8,20кв.м. Идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.11.100.3.59; 02676.11.100.3.57, Под обекта: 02676.11.100.3.40, Над обекта: 02676.11.100.3.149; 02676.11.100.3.148; 02676.11.100.3.147; Стар идентификатор: 02676.11.96.3.58, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Банско, м. „Грамадето“, ет.3, ап.BS312 Подробно описание на имот с идентификатор: 02676.11.100.3.58 Апартамента е с хотелска номерация BS312, находящ се на четвърти етаж /трети жилищен/ и се състои от: дневна с кухненски бокс, кът за спане, баня с тоалетна, входно антре и тераса към дневната. Има изградени и функциониращи Ел. инсталация с монтирани в помещенията ключове, контакти и осветителни тела, както и ВиК инсталация, в кухненският бокс до - тапа. Апартамента е в много добро общо състояние. Начална цена 22 214лв. /двадесет и две хиляди двеста и четиринадесет лева./ Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС. Забележка: Гореописаните обекти се намират в сграда №1 и сграда №3 свързани с топла връзка и представляващи Апартаментен комплекс с търговско наименование „ЕМЕРАЛД”. В сградите са монтирани и функциониращи асансьори. Апартаментния коплекс се намира в местността Грамадето, широк център, в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Районът е застроен предимно с апартаментни комплекси. За сградите има издадено Разрешение за ползване СТ-05-181 от 31.01.2013г. На ДНСК – София. Забележка: За комплекса е утвърдена такса подръжка в размер на 10евро на квадратен метър застроена площ с включени идеални части за всеки самостоятелен обект.
24.10.16 г., 13:55 targimot.com
34.0 м²
22 214,00 лв

Офис Банско

Банско ул. "Кралев двор" №4
ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ: Самостоятелни обекти, разположени в ЖИЛИЩНА СГРАДА 1 с подземен паркинг и кафе – аперитив, с административен адрес: гр. Банско, Община Банско, Област Благоевград, ул. „Кралев двор“ №4, с обща застроена площ на сградата от 330,75 кв.м. и с обща разгъната застроена площ от 1 709,93 кв.м., която сграда е изградена на основание Разрешение за строеж №48/09.03.2006г. , издадено от Главния архитект на Община Банско и инвестиционни проекти, одобрени на 01.03.2006г. от Главния архитект на Община Банско, и е въведена в експлоатация съгласно Разрешение за ползване №СТ-12-21/14.01.009г., издадено от ДНСК в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02676.11.97 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, одобрени със Заповед №РД-18-81 от 10.12.2009г., на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: местност „Грамадето“, целият с площ от 1 411 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10м до 15м), при съседи съгласно Скица №11528/27.06.2011г., издадено от СГКК – Благоевград: поземлени имоти с идентификатор 02676.11.80, 02676.11.99, 02676.11.81, 02676.11.78 и 02676.11.92, който поземлен имот е идентичен с ИМОТ с планоснимачен №011097, находящ се в землището на гр. Банско, местността „Грамадето“, образуван вследствие обединяването на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен №011023 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен №011024, съгласно Заповед №01-152/17.07.2008г., издадена от Община Банско, а именно: 2).САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 02676.11.97.1.26 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, със застроена площ от 58,31 кв.м., с предназначение: за офис, при съседи съгласно Схема №10990/17.06.2011г., издадена от СГКК – Благоевград: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор 02676.11.97.1.25, под обекта – самостоятелен обект с идентификатор 02676.11.97.1.23, над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 02676.11.97.1.1, заедно с прилежащите на обекта идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот, в който е построена сградата. Съгласно строителната документация гореописаният самостоятелен обект представлява ОФИС, СКИ ГАРДЕРОБ И СКИ РАБОТИЛНИЦА, с обща площ от 50,32кв.м., състоящи се от офис, ски гардероб, ски работилница, преддверие и тоалетна, при граници: фоайе, вентилационна шахта, асансьорна шахта, от две страни – двор, кухня към кафе – аператива и тоалетна към кафе – аператива. Начална цена 44 029лв. /четиридесет и четири хиляди двадесет и девет лева./
24.10.16 г., 13:55 targimot.com
58.0 м²
44 029,00 лв

Офис Банско

Банско м. "Грамадето", ет. 2 ВS108
5. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.100.3.32, представляващ: Офис с площ от 41,32кв.м., Брой нива на обекта:1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 11, в поземлен имот: 02676.11.100, в сграда: 02676.11.100.3, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 9,91кв.м. Идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.11.100.3.31; 02676.11.100.3.33, Под обекта:02676.11.100.3.13; 02676.11.100.3.14, Над обекта: 02676.11.100.3.50; Стар идентификатор: 02676.11.96.3.32, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Банско, м. „Грамадето“, ет.2, ап.BА204 Подробно описание на имот с идентификатор: 02676.11.100.3.32 Апартамента е с хотелска номерация BА204, находящ се на трети етаж /втори жилищен/ и се състои от: дневна с кухненски бокс, кът за спане, баня с тоалетна, входно антре и тераса към дневната. Има изградени и функциониращи Ел. инсталация с монтирани в помещенията ключове, контакти и осветителни тела, както и ВиК инсталация, в кухненският бокс до - тапа. Апартамента е в много добро общо състояние. Начална цена 26 834лв. /двадесет и шест хиляди осемстотин тридесет и четири лева./ Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС. Забележка: Гореописаните обекти се намират в сграда №1 и сграда №3 свързани с топла връзка и представляващи Апартаментен комплекс с търговско наименование „ЕМЕРАЛД”. В сградите са монтирани и функциониращи асансьори. Апартаментния коплекс се намира в местността Грамадето, широк център, в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Районът е застроен предимно с апартаментни комплекси. За сградите има издадено Разрешение за ползване СТ-05-181 от 31.01.2013г. На ДНСК – София. Забележка: За комплекса е утвърдена такса подръжка в размер на 10евро на квадратен метър застроена площ с включени идеални части за всеки самостоятелен обект.
24.10.16 г., 13:54 targimot.com
35.0 м²
22 566,00 лв

Офис Банско

Банско м. "Грамадето", ет. 2 ВА218
6. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.100.3.47, представляващ: Офис с площ от 48,17кв.м., Брой нива на обекта:1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 11, в поземлен имот: 02676.11.100, в сграда: 02676.11.100.3, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 11,55кв.м. Идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.11.100.3.46, Под обекта:02676.11.100.3.29, Над обекта: 02676.11.100.3.65; Стар идентификатор: 02676.11.96.3.47, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Банско, м. „Грамадето“, ет.2, ап.BА218 Подробно описание на имот с идентификатор: 02676.11.100.3.47 Апартамента е с хотелска номерация BА218, находящ се на трети етаж /втори жилищен/ и се състои от: дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, входно антре и тераса към дневната. Има изградени и функциониращи Ел. инсталация с монтирани в помещенията ключове, контакти и осветителни тела, както и ВиК инсталация, в кухненският бокс до - тапа. Апартамента е в много добро общо състояние. Начална цена 31 281лв. /тридесет и една хиляди двеста осемдесет и един лева./ Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС. Забележка: Гореописаните обекти се намират в сграда №1 и сграда №3 свързани с топла връзка и представляващи Апартаментен комплекс с търговско наименование „ЕМЕРАЛД”. В сградите са монтирани и функциониращи асансьори. Апартаментния коплекс се намира в местността Грамадето, широк център, в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Районът е застроен предимно с апартаментни комплекси. За сградите има издадено Разрешение за ползване СТ-05-181 от 31.01.2013г. На ДНСК – София. Забележка: За комплекса е утвърдена такса подръжка в размер на 10евро на квадратен метър застроена площ с включени идеални части за всеки самостоятелен обект.
24.10.16 г., 13:53 targimot.com
48.0 м²
31 281,00 лв

Офис Банско

Банско м. "Грамадето", ет. 2 ВS214
3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.100.3.43, представляващ: Офис с площ от 45,36кв.м., Брой нива на обекта:1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 11, в поземлен имот: 02676.11.100, в сграда: 02676.11.100.3, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 10,88кв.м. Идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.11.100.3.44, Под обекта: 02676.11.100.3.25; 02676.11.100.3.26, Над обекта: 02676.11.100.3.61; Стар идентификатор: 02676.11.96.3.43, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Банско, м. „Грамадето“, ет.2, ап.BS214 Подробно описание на имот с идентификатор: 02676.11.100.3.43 Апартамента е с хотелска номерация BS214, находящ се на трети етаж /втори жилищен/ и се състои от: дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, входно антре и тераса към спалнята. Има изградени и функциониращи Ел. инсталация с монтирани в помещенията ключове, контакти и осветителни тела, както и ВиК инсталация, в кухненският бокс до - тапа. Апартамента е в много добро общо състояние. Начална цена 29 458лв. /двадесет и девет хиляди четиристотин петдесет и осем лева./ Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС. Забележка: Гореописаните обекти се намират в сграда №1 и сграда №3 свързани с топла връзка и представляващи Апартаментен комплекс с търговско наименование „ЕМЕРАЛД”. В сградите са монтирани и функциониращи асансьори. Апартаментния коплекс се намира в местността Грамадето, широк център, в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Районът е застроен предимно с апартаментни комплекси. За сградите има издадено Разрешение за ползване СТ-05-181 от 31.01.2013г. На ДНСК – София. Забележка: За комплекса е утвърдена такса подръжка в размер на 10евро на квадратен метър застроена площ с включени идеални части за всеки самостоятелен обект.
24.10.16 г., 13:52 targimot.com
45.0 м²
29 458,00 лв
ОТЛИЧЕН, ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО ЗА МАГАЗИН/ЗАВЕДЕНИЕ. НАПЪЛНО ОБЗАВЕДЕН 2-СТАЕН АПАРТАМЕНТ СРЕЩУ НАЧАЛНАТА СТАНЦИЯ НА ЛИФТА В ГРАД БАНСКО, ЛИЦЕ НА УЛ. ПИРИН. В АПАРТ-ХОТЕЛ С РЕЦЕПЦИЯ, СПА център, СКИ ГАРДЕРОБ, ОХРАНА, ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ,ЛОКАЛНО ОТОПЛЕНИЕ. ВСИЧКО Е НАПЪЛНО ОБЗАВЕДЕНО СЪС СТИЛНИ И КАЧЕСТВЕНИ МЕБЕЛИ, ДВЕ БАНИ - ВАНА, ДУШ КАБИНА И ИТАЛИАНСКА ТЕРАКОТА, НАСТИЛКИ - ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ И ТЕРАКОТА. КУХНЯТА Е ИЗЦЯЛО ОБЗАВЕДЕНА С БЯЛА ТЕХНИКА, МАСА ЗА ХРАНЕНЕ, МЕКА МЕБЕЛ В ДНЕВНАТА, LCD TV, САТЕЛИТНА ТЕЛЕВИЗИЯ
1.06.16 г., 6:31 bazar.bg
72.0 м²
32 500,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба офис в град Банско
", разположен в живописната местност в ски курорт Банско – Страгите, в подножието на планината и в непосредствена близост ... до първата станция на кабинковия лифт. Комплексът работи целогодишно и представлява идеално място за пълноценна почивка ... територията на комплекса ще откриете следните удобства: • Рецепция и туристически офис • Лоби бар • Сейф • Ресторант
Днес в 11:28 bulgarianproperties.bg
27.31 м²
11 500,00 €
”, спалня (200х160), нощни шкафчета, скрин, шкаф), Спалня/кабинет (ТВ 46”, климатик, диван с място за спане (210х130), бюро ... игрище, както и до модерните ски съоръжения на Банско. Новопостроеният апартамент (2006) има южно и западно изложение и се ... -by-side; ел. чайник и тостер; маса с 4 стола, посуда), Дневна зона (ТВ 55”, тонколони, шкаф за ТВ, етажерка, диван, 2
17.01.17 г., 12:01 ignatov-imoti.com
45 000,00 €
Банско и целия район. За повече информация: тел: 0878236671 Е-майл: *** ... . Разполага с асфалтиран плац подходящ за маневриране и товаро-разтоварване на бусове и камиони. Обособен е паркинг за ... квадратура- от 50 до 800 кв. м. Хладилни камери от 115 до 220 куб. м. (плюсови и минусови). Шоурум 450 кв. м. и офиси
29.12.16 г., 12:57 bazar.bg
7000.0 м²
1 200 000,00 €

Двустаен апартамент в Алпайн Лодж / Alpine Lodge

Област Благоевград гр. Банско
околовръстната улица „Явор”, на 500 м от начална станция на кабинковия лифт в планински курорт Банско. Имотът е с ... , разтегателен диван, телевизор, поставка за телевизор, маса за хранене с 4 стола, щори. Баня с тоалетна – вана, мивка, огледало ... снабден с телефон, кабелна телевизия, интернет. Годишната такса за поддръжка е 6 евро на кв.м. Сградата е снабдена с
22.12.16 г., 20:23 bulgarianproperties.bg
70.23 м²
28 000,00 €

Двустаен, 70m 2 (продажба)

гр.Банско, общ. Банско Клиентски център
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... улица „Явор”, на 500 м от начална станция на кабинковия лифт в планински курорт Банско. Имотът е с източно изложение и се ... , поставка за телевизор, маса за хранене с 4 стола, щори. Баня с тоалетна – вана, мивка, огледало, бойлер. Балконите са
10.12.16 г., 6:17 homes.bg
70.0 м²
28 000,00 €

Тристаен апартамент Разлог/Банско

Тристаен апартамент Разлог/Банско
България – Пирин, до популярно голф игрище, както и до модерните ски съоръжения на Банско. Новопостроеният апартамент (2006 ... както следва: Спалня (ТВ 32”, спалня (200х160), нощни шкафчета, скрин, шкаф) Спалня/кабинет (ТВ 46”, климатик, диван с ... място за спане (210х130), бюро, офисен стол, скрин, голям шкаф) Кухня (ТВ 19”, плот, мивка, шкафове, печка, вградени
9.12.16 г., 13:10 imoti24.com
97.0 м²
45 000,00 €
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... улица Явор , на 500 м от начална станция на кабинковия лифт в планински курорт Банско. Имотът е с източно изложение и се ... , поставка за телевизор, маса за хранене с 4 стола, щори. Баня с тоалетна вана, мивка, огледало, бойлер. Балконите са два
8.12.16 г., 21:05 bazar.bg
2 стаи
70.0 м²
28 000,00 €

Двустаен, 38m 2 (продажба)

гр.Банско, общ. Банско Данаил Миланов
БЕЗ КОМИСИОННА! Апартаменти за продажба в комплекс Боровец Гарданс в к.к. Боровец. Комплекса е разположен само на 400 м ... стандарти за 4 звезден хотел, като са спазени изискванията на противоземетръсна и противопожарна безопасност. "Borovets ... среда и туристическите обекти, гарантират отлични условия за отдих и почивка през цялата година. УДОБСТВА И СЪОРЪЖЕНИЯ В
24.11.16 г., 20:47 homes.bg
38.0 м²
22 390,00 €
места, интернет зала, офис център; СПА и разнообразие от програми за красота и здраве; съоръжения за спорт - вътрешен и ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... BULGARIAN PROPERTIES продава напълно обзаведена къща, част от луксозния затворен комплекс Пирин Голф и Кънтри Клуб и по
20.11.16 г., 5:10 bazar.bg
142.0 м²
275 000,00 €
ТОП ИМОТ! ТОП ЦЕНА!Жилищна сграда с хотелско предназначение, подходяща за целогодишно отдаване под наем. Монолитно ... съвременно строителство, съобразено с преобладаващата в гр. Банско възрожденска архитектура. Намира се в същинския център на ... града. Състои се от: сутерен с помещения за фитнес и конферентна зала, стаи за персонал; партер - рецепция, лоби бар
18.11.16 г., 15:38 bazar.bg
2200.0 м²
777 000,00 €
за стилно обзаведена, комфортна къща на два етажа, с две спални и спокойна жилищна среда в затворен комплекс Bansko ... , закрит басейн, сауна, масажен кабинет и фитнес зала. Ски и планински курорт Банско се намира в югозападната част на ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в
17.11.16 г., 9:55 bazar.bg
139.0 м²
85 700,00 €
). Апартаментът има свой собствени уникален дух и атмосфера, различни от болшинството апартаменти в Банско. Такса за ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... този сайт. Референтен номер: Bns 417 Тел: 0882 413 720, 02 9 11 50 Отговорен брокер: Христо Несторов Предлагаме за
17.11.16 г., 8:07 bazar.bg
2 стаи
61.0 м²
39 950,00 €
'Банско Роял Тауърс' / Bansko Royal Towers е елитен апартаментен комплекс с отлична локация - само на метри от кабинковия ... лифт и търговския център Mall of Bansko. Намира се в новата част на Банско, срещу реката, само на 10 минути от центъра ... канала Банков офис с банкомат Отдаване на ски и сноуборд екипировка Росиньол Ски училище ОХО Перално стопанство Магазин за
17.11.16 г., 7:49 bazar.bg
2 стаи
44.0 м²
39 182,00 €
, разположен в близост до Национален парк Пирин и начална станция на кабинковия лифт. Предлагаме за продажба един апартамент, който ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... обзаведен апартамент, част от много добре поддържания затворен комплекс Уинслоу Инфинити & СПА в ски курорт Банско
17.11.16 г., 7:16 bazar.bg
3 стаи
94.0 м²
69 500,00 €
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... този сайт. Референтен номер: Bns 47378 Тел: 0882 413 720, 02 9 11 50 Отговорен брокер: Христо Несторов Предлагаме за ... продажба луксозен мезонет в модерния затворен комплекс 'Терра', разположен непосредствено до Пирин Голф и Кънтри Клуб , в
17.11.16 г., 3:18 bazar.bg
150.0 м²
59 950,00 €
. Жилището се предлага за продажба с модерна кухня с двоен котлон, аспиратор, мивка, хладилник, микровълнова печка ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... ваканционен апартамент с комфортни условия за живот, красива планинска панорама и лесен достъп до лифта и до централните градски
17.11.16 г., 3:17 bazar.bg
3 стаи
100.0 м²
64 950,00 €
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... 'Банско Роял Тауърс', на 100 м от лифта в популярния планински курорт, привличащ туристите със своите отлично поддържани 70 км ... писти, с възможностите за приятни дейности през цялата година - планински туризъм, катерене, голф, СПА процедури, ски
17.11.16 г., 3:17 bazar.bg
145.0 м²
119 950,00 €
зала, зала за детски игри (целогодишна), масажен кабинет, лоби бар, помещения за съхранение на ски оборудване, подземен ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... Highland, намиращ се в подножието на Пирин планина, само на няколко сгради над кабинковия лифт в ски курорт Банско (200
16.11.16 г., 19:55 bazar.bg
3 стаи
96.0 м²
60 000,00 €
обзаведен имот в ски курорт Банско? Вижте какво ви предлагаме днес. BULGARIAN PROPERTIES продава тристаен, стилно обзаведен и ... , кабелна телевизия и интернет. Предлаганият апартамент може да се похвали с с рядко срещана за Банско обширна квадратура ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в
15.11.16 г., 23:38 bazar.bg
3 стаи
145.0 м²
130 000,00 €
. Едноспален апартамент за продажба в 'Bansko Royal Towers' Апарт-Хотел в Банско. Този красив апартамент се предлага ... игрище, рецепция, два ресторанта, бар, банков офис, мини маркет и голям брой офиси за ски и сноуборд екипировка и др ... 'Bansko Royal Towers' е 4ри звезден апарт-хотел, построен в известния ски курорт Банско. Имотът е построен в
10.11.16 г., 16:25 bazar.bg
2 стаи
51.0 м²
33 900,00 €

Двустаен, 61m 2 (продажба)

гр.Банско, общ. Банско Клиентски център
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... homes.bg. Референтен номер: Bns 54007 Тел: 0882 817 500, 02 425 68 62 Отговорен брокер: Христо Несторов Готов за нанасяне ... двустаен апартамент в затворен комплекс Bansko Royal Towers, в непосредствена близост до кабинковия лифт в популярния
10.11.16 г., 4:24 homes.bg
61.0 м²
27 500,00 €

Двустаен апартамент в Банско Роял Тауърс / Bansko Royal Towers

Област Благоевград гр. Банско Ски лифт
Готов за нанасяне двустаен апартамент в затворен комплекс Bansko Royal Towers, в непосредствена близост до кабинковия ... . Дневна - двойно легло, диван, фотьойл, телевизор, маса за кафе, шкаф за телевизор, Wi-Fi, телефон-рецепция, инфрачервен ... гардероб, банков офис с АТМ, паркинг, хранителен магазин, външна детска площадка, над 5000 кв.м. градини. Можем да
9.11.16 г., 22:08 bulgarianproperties.bg
61.05 м²
27 500,00 €

Студио в Банско Роял Тауърс / Bansko Royal Towers

Област Благоевград гр. Банско Ски лифт
най-популярния ски курорт Банско. Апартаментът е част от Bansko Royal Towers, който се състои от 12 отделни блока, 320 ... Разгледайте нашето предложение за изцяло обзаведено и оборудвано студио с красива планинска гледка, на 100 м от лифта в ... ), двойно легло, нощни шкафчета, разтегателен диван, телевизор, холна маса, поставка за телевизор, Wi-Fi, телефон, рецепция
9.11.16 г., 10:08 bulgarianproperties.bg
40.86 м²
21 000,00 €
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... този сайт. Референтен номер: Bns 54007 Тел: 0882 817 500, 02 425 68 62 Отговорен брокер: Христо Несторов Готов за нанасяне ... двустаен апартамент в затворен комплекс Bansko Royal Towers, в непосредствена близост до кабинковия лифт в популярния
9.11.16 г., 6:13 bazar.bg
2 стаи
61.0 м²
27 500,00 €