Магазин БОТЕВГРАД

БОТЕВГРАД гр.Ботевград, област Софийска, ул. „Александър Стамболийски” №92
Магазин №4 (четири), находящ се в гр.Ботевград, област Софийска, ул.„Александър Стамболийски” №92 на партерния етаж от изградената жилищна сграда с два жилищна етажа, един партерен етаж с магазини и тавански етаж в груб строеж, със застроена площ от 33.82 (тридесет и три цяло осемдесет и две стотни) кв.метра, състоящ се от магазинно помещение и санитарно помещение, при съседи: магазин №3 (три), улица, магазин №5 (пет), заедно с 3.04 % (три цяло и четири стотни) процента идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, върху мястото, върху което е построена сградата – УПИ XIV-1974 (парцел четиринадесети за имот хиляда деветстотин седемдесет и четвърти) в квартал 125 (сто двадесет и пети) по плана на гр.Ботевград с площ от 533 (петстотин тридесет и три) кв.метра, при съседи: от две старни улици, УПИ XIII-1974 и УПИ XV-1972. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 21 320 лв. /двадесет и една хиляди триста и двадесет лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот могат да сторят това всеки ден през времетраенето на публичната продан, по посоченото по-горе местонахождение в гр.Ботевград, област Софийска, ул. „Александър Стамболийски” №92.
28.03.17 г., 20:30 targimot.com
34.0 м²
21 320 лв

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ бул. Александът Стамболийски № 142
Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. №790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл.487 от ГПК, по искане на взискателя ЕМ БИ КЕЙ КОНСУЛТ ЕООД е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 06.03.2017 г. до 06.04.2017 г. на следния недвижим имот, съсобствен на ХРАНС КОМЕРС ЕООД C ЕИК 130134675, а именно: МАГАЗИН /ТЪРГОВСКО ПОМЕЩЕНИЕ/, разположен на партерния етаж на жилищна сграда, находяща се в гр. София, бул. "Александър Стамболийски" № 142, състоящ се от търговска част, складово помещение и санитарен възел, със застроена площ от 88,95 /осемдесет и осем цяло и деветдесет и пет стотни/ кв.м., при граници на имота: изток - вход на жилищна сграда, юг - бул. "Александър Стамболийски", запад - калкан, север - двор, заедно със съответните идеални части от общите части на сграда и със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр.София, бул. „Цар Борис ІІІ“ №54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798. и приключва на основание чл.489, ал.5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 195 717.00 лв. (сто деветдесет и пет хиляди седемстотин и седемнадесет лева). Същата представлява 75% от пазарната цена на имота. Върху имота има следните тежести: 1. Възбрана по настоящото изпълнително дело, в полза на взискателя по настоящото изпълнително дело № 20167900400908 по мой опис - ЕМ БИ КЕЙ КОНСУЛТ ЕООД, вписана в СВ – гр. София, акт № 179, том 12, дв.вх.рег. № 43730/20.07.2016г., за сумата от 1 803,02 лева; 2. Възбрана на ЧСИ Стоян Якимов, рег. № 844, по изп. д. № 20148440401395, вписана в СВ – гр. София, акт № 99, том 10, дв.вх.рег. № 22511/16.05.2014г., за сумата от 14 787,31 лева главница; 3. Възбрана на ЧСИ Стоян Якимов, рег. № 844, по изп. д. № 20138440404036, вписана в СВ – гр. София, акт № 247, том 27, дв.вх.рег. № 60811/05.12.2013г., за сумата от 14 787,31 лева главница; 4. Възбрана на ЧСИ Милен Бъзински, рег. № 838, по изп. д. № 20118440405947, вписана в СВ – гр. София, акт 4, том 14, дв.вх.рег. № 38029/07.09.2011г., за сумата от 11 330,10 лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата /чл. 488, ал. 2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това след предварителна уговорка с пазача. За пазач на имота е назначен Браун България ЕООД, чрез ИВАНКА СТОЯНОВА, тел: 02/9861531. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG21 CECB 9790 1066 0623 00, BIC код CECBBGSF по изпълнително дело № 20167900400908 (чл.489, ал.1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър (чл.489, ал. 4 ГПК). Наддавачът може да направи повече наддавателни предложения. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Всички интересуващи се от имота следва да имат предвид ограничението по чл.185 ЗЗД, посочващо лимитативно лицата, които НЕ могат да бъдат купувачи на публична продан, нито пряко, нито чрез подставено лице! На 07.04.2017г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл.492 от ГПК.
2.03.17 г., 12:57 targimot.com
89.0 м²
195 717 лв

Магазин БОТЕВГРАД

БОТЕВГРАД гр.Ботевград,област Софийска, ул. „Александър Стамболийски”№ 92
Магазин №4 (четири), находящ се в гр.Ботевград, област Софийска, ул.„Александър Стамболийски”№ 92 на партерния етаж от изградената жилищна сграда с два жилищна етажа, един партерен етаж с магазини и тавански етаж в груб строеж, със застроена площ от 33.82 (тридесет и три цяло осемдесет и две стотни) кв.метра, състоящ се от магазинно помещение и санитарно помещение, при съседи: магазин №3 (три), улица, магазин №5 (пет), заедно с 3.04 % (три цяло и четири стотни) процента идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, върху мястото, върху което е построена сградата – УПИ XIV-1974 (парцел четиринадесети за имот хиляда деветстотин седемдесет и четвърти) в квартал 125 (сто двадесет и пети) по плана на гр.Ботевград с площ от 533 (петстотин тридесет и три) кв.метра, при съседи: от две старни улици, УПИ XIII-1974 и УПИ XV-1972. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 26 650 лв. /двадесет и шест хиляди шестстотин и петдесет лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот могат да сторят това всеки ден, през времетраенето на публичната продан, по посоченото по-горе местонахождение в гр.Ботевград,област Софийска, ул. „Александър Стамболийски”№ 92.
28.12.16 г., 14:50 targimot.com
34.0 м²
26 650 лв

Магазин Годеч

Годеч ул. "Александър Стамболийски" № 7
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - МАГАЗИН "ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ", със застроена площ от 212.00 /двеста и дванадесет/ кв.м., находящ се в гр. Годеч, ул. "Александър Стамболийски" № 7, построен в поземлен имот № I/първи/ - отреден за общ. жилищно строителство и магазини от кв. 66 /шестдесет и шест/ по действуващия регулационен план на гр. Годеч, Софийска област, при съседи на имота по скица: от три страни улици и п. имот № II-950.
21.12.16 г., 20:31 targimot.com
212.0 м²
122 922 лв

Магазин Годеч

Годеч ул. "Александър Стамболийски" № 5
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ, със застроена площ от 48.80 /четиридесет и осем цяло и осемдесет стотни/ кв.м., находящ се в гр. Годеч, ул. "Александър Стамболийски" № 5 в подблоковото пространство на четириетажен масивен жилищен блок със застроена площ 436 (четиристотин тридесет и шест) кв.м., построен в поземлен имот № XI (единадесети), отреден за обществено жилищно строителство и магазини от кв. 66 /шестдесет и шест/ по действуващия регулационен план на гр. Годеч; при съседи на имота по скица: от две страни улица, п. имот № I - общ. хранене, поща и клуб, п. имот XII-967, п. имот № X-956, п. имот №IX-1633 и п. имот №VIII-954.
21.12.16 г., 21:35 targimot.com
49.0 м²
30 240 лв

Магазин ВЕЛИНГРАД

ВЕЛИНГРАД ул. Александър Стамболийски №12
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10450.501.3728.1.3, находящ се на първи етаж с площ от 40.63 кв.м, отреден за търговски обект - МАГАЗИН, при съседи: от Север - Бизнес център с идентификатор 10450.501.3728.1.2 и стьлбищна клетка; Изток - Бизнес център; Юг - външен зид; Запад - вьншен зид (улица); Горе- Търговски обект- КЛУБ (Дискотека Пикадили) с идентификатор 10450.501.3728.1.4; Долу - Търговски обект - СКЛАД е идентификатор 10450.501.3718.1.1 и Търговски обекг - СКЛАД с идентификатор 10450.501.3718.1.6.
6.12.16 г., 19:07 targimot.com
41.0 м²
35 925 лв

Помещение за бизнес - магазин, склад, кафе

Бургас Център Александър Стамболийски
Помещение подходящо за магазин, кафене, сладкарница или склад с необходимия статут за работа. Помещението разполага с магазинна и складова част, които са разположени една под друга и имат два самостоятелни входа. Двете нива са свързани посредством вътрешно стълбище и асансьор. Магазинна част - партер - 160м2 - подова настилка - теракот и гранитогрес; окачени тавани и вградено осветление; автоматична плъзгаща се врата; големи витрини; ролетни щори; аспирация; климатик; санитарен възел. Складова част - 125м2 - приземен етаж - подова настилка - теракот и гранитогрес; ролетни щори; аспирация; 3 помещения за хладилни камери; стая за персонала; тоалет; баня; товаро-разтоварн а рампа.
31.10.16 г., 16:44 555.bg
285.0 м²
390 040 лв

Магазин БОТЕВГРАД

БОТЕВГРАД гр.Ботевград,област Софийска, ул. „Александър Стамболийски”№ 92
Магазин №4 (четири), находящ се в гр.Ботевград, област Софийска, ул.„Александър Стамболийски”№ 92 на партерния етаж от изградената жилищна сграда с два жилищна етажа, един партерен етаж с магазини и тавански етаж в груб строеж, със застроена площ от 33.82 (тридесет и три цяло осемдесет и две стотни) кв.метра, състоящ се от магазинно помещение и санитарно помещение, при съседи: магазин №3 (три), улица, магазин №5 (пет), заедно с 3.04 % (три цяло и четири стотни) процента идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, върху мястото, върху което е построена сградата – УПИ XIV-1974 (парцел четиринадесети за имот хиляда деветстотин седемдесет и четвърти) в квартал 125 (сто двадесет и пети) по плана на гр.Ботевград с площ от 533 (петстотин тридесет и три) кв.метра, при съседи: от две старни улици, УПИ XIII-1974 и УПИ XV-1972. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 28 020 лв. /двадесет и осем хиляди и двадесет лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот могат да сторят това всеки ден, през времетраенето на публичната продан, по посоченото по-горе местонахождение в гр.Ботевград,област Софийска, ул. „Александър Стамболийски”№ 92.
24.10.16 г., 14:22 targimot.com
34.0 м²
28 020 лв
Магазин в отлично състояние и с голямо лице (около 15 метра), подходящ за разнообразен вид дейност. Намира се на метри от кръстовището на булевардите „Александър Стамболийски” и „Константин Величков". Оживен район с много комуникации. Имотът е на партерен етаж и се състои от две търговски зали, склад/офис и санитарен възел. Има вход за доставка. Има възможност за свободно паркиране. Обявената цена е без ДДС. АКЦЕНТИ:
24.10.16 г., 13:46 mirela.bg
138.0 м²
196 000 €

Голям магазин на бул. "Вардар"

България, Област София, гр. София, кв. Красна поляна 1, Бул Вардар, Бул. "Ал. Стамболийски"
Голям партерен магазин, който се намира в оживен и динамичен квартал- „Красна поляна І”, на булевард „Вардар”. Районът е с отлична инфраструктурна обезпеченост- в близост има спирка на градски транспорт, в удобна близост преминава булевард „Ал. Стамболийски”. Имотът е разположен в сграда от 80-те години на миналия век с добре поддържано междублоково пространство и площадка за свободно спиране на посетителите. Магазинът се намира на партерно ниво и разполага с десет метрово лице към булевард „Вардар”. Предлага се стилно завършен с качествени материали, готов за оборудване и обзавеждане според Вашите нужди: • стени- латекс • окачен таван с вградено осветление • подови настилки- теракота • поставена е метална вътрешна решетка • външни щори • поставен климатик • завършено и оборудвано санитарно помещение- испански фаянс и теракота; санитария „Видима Идеал” Имотът се състои от четири обединени помещения и санитарен възел. Вътрешното пространство е функционално обособено и подходящо за експлоатация като офис, магазин или шоу рум. Имотът е разположен в непосредствена близост до центъра на София, в близост до спирки на градски транспорт, жилищни сгради и учебни заведения, което е предпоставка за непрестанен човекопоток. Трафикът по булевард „Вардар” е оживен и динамичен, което осигурява отлична видимост на магазина.
1.04.16 г., 12:24 luximoti.bg
136.0 м²
198 000 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба магазини в град Стамболийски
търговско помещение с комуникативна локация в кв. Люлин 7? Имаме отлично предложени за вас - магазин с площ 112.8 кв.м ... . Стамболийски , Константин Величков и Сливница . Оглед на имота Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в
20.04.17 г., 15:27 bazar.bg
112.0 м²
56 400 €

Продава МЕЗОНЕТ, гр. Видин, Александър Стамболийски

гр. Видин, Александър Стамболийски
продажба този чудесен мезонет, който се намира в гр. Видин. Общата площ на жилището е 105 кв.м., разпределени на 3 и 4 ... - с разрешение за ползване от 2011 година. Намира се на комуникативно място - до стадиона, магазин LIDL и училище ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в
21.04.17 г., 1:39 bazar.bg
105.0 м²
39 000 €
. Стамболийски. Нова сграда от 2007 година. Разположен е на партерния етаж на сградата. Състои се от търговско помещение ... - около 28 кв.м. и санитарен възел. Завършен до ключ. Теракот, ПВЦ дограма, ролетни щори, климатик. За повече информация и огледи: Захари Цветков 0882 599 944
21.04.17 г., 0:37 bazar.bg
33.0 м²
25 000 €

Двустаен, 65m 2 (продажба)

Център, София Бойко Ахтаров
. Локацията е перфектна на 5 минути пеша от МОЛ Стамболийски и метро станция, на 150 метра от ул.Опълченска и бул.Сливница ... през който преминават множество линии на градски транспорт. 100 метра има магазин Била. 2 училища. 100 метра от парка ... много построени сгради в София. Има възможност за закупуване на гараж или паркоместа. Разсрочено плащане спрямо етапите на
20.04.17 г., 10:44 homes.bg
65.0 м²
55 750 €
. Стамболийски в непосредствена близост до МОЛ София. Изключително комуникативно място с голям човекопоток. Идеален за всякаква ... ****************** УНИКАЛЕН ИМОТ ******************** Предлагаме на вашето внимание МАГАЗИН с голямо лице на бул ... . Обявената цена е с включено ДДС. За контакти: Даниел Лазаров: 0888903558 ****************** УНИКАЛЕН ИМОТ ********************
13.04.17 г., 10:30 officespace.bg
2 550 000 €
. Стамболийски в непосредствена близост до МОЛ София. Изключително комуникативно място с голям човекопоток. Идеален за всякаква ... ****************** УНИКАЛЕН ИМОТ ******************** Предлагаме на вашето внимание МАГАЗИН с голямо лице на бул ... - недвижими имоти" предлага и други магазини на комуникативни места. Обявената цена е с включено ДДС. За контакти: Даниел Лазаров: 0888903558
13.04.17 г., 10:33 officespace.bg
2 850 000 €

Двустаен, 65m 2 (продажба)

жк. Банишора, София Бойко Ахтаров
. Локацията е перфектна на 5 минути пеша от МОЛ Стамболийски и метро станция, на 150 метра от ул.Опълченска и бул.Сливница ... през който преминават множество линии на градски транспорт. 100 метра има магазин Била. 2 училища. 100 метра от парка ... много построени сгради в София. Има възможност за закупуване на гараж или паркоместа. Разсрочено плащане спрямо етапите на
17.04.17 г., 20:13 homes.bg
65.0 м²
55 750 €
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - МАГАЗИН "ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ", със застроена площ от 212.00 /двеста и дванадесет/ кв.м., находящ се в гр ... . Годеч, ул. "Александър Стамболийски" № 7, построен в поземлен имот № I/първи/ - отреден за общ. жилищно строителство и
23.03.17 г., 19:23 targimot.com
212.0 м²
98 337 лв
“. Предназначение: подходящ за производствена, складова и друга търговска дейност. Цени: Продажна цена: 300 000 лв. Наемна цена 2 500 ... СКЛАДОВА БАЗА ЕЛХОВО, намираща се на адрес: гр. Елхово, ул. „Александър Стамболийски“, с идентификационен номер ... индустриална зона, на ул. „Александър Стамболийски“. Обектът представлява 5 бр. складове (3 бр, тухлени с покрив от
3.04.17 г., 15:40 officespace.bg
300 000 лв
Отлично помещение в тухлена сграда с добра локация в близост до бул. Ал. Стамболийски състоящо се от магазин с ЗП ... тротоар за преминаващи пешеходци и големи витрини. Разпределение: търговска част, кух. бокс, баня с тоалетна, гараж и ... склад. Подходящ и за инвестиция 5% год. възв. на инвестицията. ИД: 76335 Горанов
24.03.17 г., 16:47 bazar.bg
74.0 м²
69 500 €
Продава се напълно оборудван и действащ ресторант, с лице на бул. Александър Стамболийски. Заведението се състои от ... : Салон /търговска зала/ с 36 места; Мокър бар; Топла кухня; Тоалетна за клиенти; Складови помещения, офис и санитарен възел ... за персонала; Покрита градина с 30 места; Озеленена площ с езерце и детска площадка. Самият ресторант е 73 кв.м, а
4.04.17 г., 16:55 bazar.bg
110.0 м²
199 900 €
банката, находящо се в гр. Годеч, ул. Александър Стамболийски 7, а именно: ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ ИГРАЛНА ЗАЛА И КАФЕ , със ... застроена площ от 83.00 /осемдесет и три/ кв. м., находящ се в гр. Годеч, ул. Александър Стамболийски 7, построен в поземлен ... имот I /първи/ - отреден за общ. Жилищно строителство и магазини от кв. 66 /шестдесет и шест/ по действащия регулационен
24.03.17 г., 17:38 bazar.bg
83.0 м²
42 934 лв
Идеален Магазин с 3 метра лице на бул.Ал. Стамболийски и бул.Иван Иванов. З.П. 27.34 кв.м. За контакт и огледи Христос Хаджимихаил 0876010783
28.03.17 г., 11:01 bazar.bg
32.0 м²
30 000 €
банката, находящо се в гр. Годеч, ул. Александър Стамболийски 5, а именно: ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ, със застроена ... площ от 48.80 /четиридесет и осем цяло и осемдесет стотни/ кв. м., находящ се в гр. Годеч, ул. Александър Стамболийски 5 ... ) кв. м. построен в поземлен имот XI (единадесет), отреден за обществено жилищно строителство и магазин от кв. 66
24.03.17 г., 17:10 bazar.bg
49.0 м²
24 192 лв
Предлагам за продажба търговско помещение в кв. Западен парк, близо до бул. Ал. Стамболийски. Имотът е подходящ за офис ... , детски парти център, фризьорски салон, козметично студио, учебен център, занималня или кафене. Разполага с търговска и ... складова част, обслужващо помещение и санитарен възел. Има обособена допълнителна площ извън сградата. Има възможност и
3.04.17 г., 19:24 bazar.bg
108.0 м²
103 000 €

Склад 12106 кв.м Масивна конструкция Готов (завършен)

Склад 12106 кв.м Масивна конструкция Готов (завършен)
“. Предназначение: подходящ за производствена, складова и друга търговска дейност. Цени: Продажна цена: 300 000 лв. Наемна цена 2 500 лв. Посочените цени са без ДДС. ... СКЛАДОВА БАЗА ЕЛХОВО, намираща се на адрес: гр. Елхово, ул. „Александър Стамболийски“, с идентификационен номер ... индустриална зона, на ул. „Александър Стамболийски“. Обектът представлява 5 бр. складове (3 бр, тухлени с покрив от
31.03.17 г., 1:48 imoti24.com
12106.0 м²
300 000 лв
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ, със застроена площ от 48.80 /четиридесет и осем цяло и осемдесет стотни/ кв.м ... със застроена площ 436 (четиристотин тридесет и шест) кв.м., построен в поземлен имот № XI (единадесети), отреден за ... ., находящ се в гр. Годеч, ул. "Александър Стамболийски" № 5 в подблоковото пространство на четириетажен масивен жилищен блок
23.03.17 г., 19:20 targimot.com
49.0 м²
24 192 лв
Продава се напълно оборудван и действащ ресторант, с лице на бул. Александър Стамболийски. Заведението се състои от ... : Салон /търговска зала/ с 36 места; Мокър бар; Топла кухня; Тоалетна за клиенти; Складови помещения, офис и санитарен възел ... за персонала; Покрита градина с 30 места; Озеленена площ с езерце и детска площадка. Самият ресторант е 73 кв.м, а
4.04.17 г., 16:54 bazar.bg
110.0 м²
199 900 €

Многостаен, 316m 2 (продажба)

Видин, общ. Видин Ралица Първанова
/ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - с площ 70 кв.м. Етажност на сградата - включва партерен етаж и два жилищни етажа, единият от които е подпокривен с площ 193 кв.м. Къщата не е въведена в експлоатация. ... На публична продан се продават ЗАЕДНО или ОТДЕЛНО: Поземлен имот в гр. Видин, ул.“Александър Стамболийски“ № 111 ... , целият с площ от 920 кв.м., ведно с построената в имота масивна жилищна сграда с площ от 192,70 кв.м., състояща се от
25.03.17 г., 0:06 homes.bg
316.0 м²
51 231 €
банката, находящо се в гр. Годеч, а именно: ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ МАГАЗИН ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ , със застроена площ от 212.00 /двеста ... и дванадесет/ кв. м., находящ се в гр. Годеч, ул. Александър Стамболийски 7, построен в поземлен имот I /първи ... / - отреден за общ. Жилищно строителство и магазини от кв. 66 /шестдесет и шест/ по действащия регулационен план на гр. Годеч
25.03.17 г., 4:45 bazar.bg
212.0 м²
98 338 лв
Отлично помещение в тухлена сграда с добра локация в близост до бул. Ал. Стамболийски състоящо се от магазин с ЗП ... тротоар за преминаващи пешеходци и големи витрини. Разпределение: търговска част, кух. бокс, баня с тоалетна, гараж и ... склад. Подходящ и за инвестиция 5% год. възв. на инвестицията. ИД: 76335 Горанов
24.03.17 г., 17:13 bazar.bg
74.0 м²
69 500 €

Продава ЗАВЕДЕНИЕ, град София, Илинден

град София, Илинден бул. Ал. Стамболийски
Продава се напълно оборудван и действащ ресторант, с лице на бул. Александър Стамболийски. Заведението се състои от ... : Салон /търговска зала/ с 36 места; Мокър бар; Топла кухня; Тоалетна за клиенти; Складови помещения, офис и санитарен възел ... за персонала; Покрита градина с 30 места; Озеленена площ с езерце и детска площадка. Самият ресторант е 73 кв. м, а
4.04.17 г., 17:22 imot.bg
110.0 м²
199 900 €
Сграда за търг.дейност с площ 70 кв.м., на партерен етаж в сграда с адрес: гр. Видин, ул.“Ал. Стамболийски“ № 111 ... . Партерния етаж се състои от пивница и цех за дограма. Пивницата включва: зала за консумация с барплот, кухненски блок, сервизно помещение и склад. Имотът се продава на публична продан.
3.04.17 г., 18:22 officespace.bg
12 577 €
Pro Estate Ви предлага магазин в новострояща се жилищна сграда с отлично местоположение, в добре устроен район в ... близост до центъра. Тя е разположена в непосредствена близост между бул. Тодор Александров и бул. Александър Стамболийски ... инфраструктура. В близост се намират детски градини, училища, университети, медицински заведения, супермаркети, търговски
28.03.17 г., 16:02 bazar.bg
47.0 м²
55 872 €