ДИРЕКТНО ОТ СОБСТВЕНИК! Магазина е разположен на две нива: на първо ниво- сутерен с площ от 44.30 кв. м. и на второ ниво - партер с площ от 164.60 кв. м. На партерното ниво са разположени две търговски зали, три склада и една хладилна камера и баня с тоалетна. Вътрешната връзка между нивата се осъществява от стоманобетоново стълбище.Подобрения: под монолитна мозайка; стени гладка мазилка, боядисана, фаянсова облицовка в сервизното помещение; тавани гладка мазилка, боядисана; дограма метални витрини и врати с решетки, прозорци от дървена, слепена дограма и вътрешни таблени врати; инсталации ел. и ВиК стандартни. Възможности за кредитиране, лизинг или разсрочено плащане.
11.01.17 г., 17:29 bazar.bg
209.0 м²
64 000,00 €

Магазин СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. ЕЛИЦА, ЕТ. -1, МАГАЗИН 2
МАГАЗИН № 2, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.917.668.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 131.17 кв. м. (сто тридесет и едно цяло и седемнадесет стотни квадратни метра), с предназначение: За търговска дейност, с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Елица, ет. -1, обект маг2, намиращ се в седеметажна жилищна сграда с идентификатор 67653.917.668.1, със застроена площ от 523 кв.м. (петстотин двадесет и три квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.917.668, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Средно застрояване (от 10 до 15 м), с площ от 787 кв.м. (седемстотин осемдесет и седем квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67653.917.668.1.4, под обекта: няма, над обекта: 67653.917.668.1.6, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 67653.917.337, 67653.917.669, ВЕДНО с 5.96 % (пет цяло и деветдесет и шест стотни процента), равняващи се на 18.54 кв.м. (осемнадесет цяло и петдесет и четири стотни квадратни метра) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и ВЕДНО с 5.96 % (пет цяло и деветдесет и шест стотни процента) идеални части от правото на собственост върху гореописания поземлен имот.
30.12.16 г., 2:52 targimot.com
131.0 м²
28 425,00 лв

Магазин СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. ЕЛИЦА, ЕТ. -1, МАГАЗИН 1
МАГАЗИН № 1, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.917.668.1.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 146.51 кв. м. (сто четиридесет и шест цяло и петдесет и една стотни квадратни метра), с предназначение: За търговска дейност, с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Елица, ет. -1, обект маг1, намиращ се в седеметажна жилищна сграда с идентификатор 67653.917.668.1, със застроена площ от 523 кв.м. (петстотин двадесет и три квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.917.668, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Средно застрояване (от 10 до 15 м), с площ от 787 кв.м. (седемстотин осемдесет и седем квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67653.917.668.1.3, под обекта: няма, над обекта: 67653.917.668.1.6, 67653.917.668.1.5, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 67653.917.337, 67653.917.669, ВЕДНО с 6.66 % (шест цяло и шестдесет и шест стотни процента), равняващи се на 20.72 кв.м. (двадесет цяло и седемдесет и две стотни квадратни метра) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и ВЕДНО с 6.66 % (шест цяло и шестдесет и шест стотни процента) идеални части от правото на собственост върху гореописания поземлен имот.
30.12.16 г., 2:52 targimot.com
147.0 м²
29 621,00 лв

Магазин СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. КОСТА АВРАМИКОВ № 32
1/2 ид.ч. (една втора идеална част) от МАГАЗИН, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.922.207.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300-5-26/28.04.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 30.75 кв. м. (тридесет цяло и седемдесет и пет стотни квадратни метра), с предназначение: За търговска дейност, с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Коста Аврамиков, № 32, ет. 0, намиращ се в триетажна сграда с идентификатор 67653.922.207.1, със застроена площ от 154 кв.м. (сто петдесет и четири квадратни метра) и с предназначение: Друг вид сграда за обитаване, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.922.207, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Ниско застрояване (до 10 м), и с площ от 418 кв.м. (четиристотин и осемнадесет квадратни метра), образуващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-1809, кв. 100 по действащия устройствен план на гр. Смолян, кв. Райково, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67653.922.207.1.2, под обекта: няма, над обекта: 67653.922.207.1.4, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 67653.922.208, 67653.922.220, 67653.922.221, 67653.922.206, 67653.922.321., ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот.
21.12.16 г., 20:28 targimot.com
31.0 м²
6 708,00 лв
Магазин на главната улица в Горно Райково , Смолянско . Площ - 72 кв. м . Таксата за оглед на имота е 20 лв , възстановява се при осъществяване на сделка . Имотът се продава директно от собствениците , без посредничеството на агенцията .
19.12.16 г., 23:10 bazar.bg
72.0 м²
23 000,00 €
Агенция за недвижими имоти 'ВИВА контакт' предлага за продажба магазин/ресторант на изключително красиво място!Село Зорница се намира на 5 км. от гр.Чепеларе.Сградата е масивна железо-бетонна конструкция,строена през 80-те.Състои се от няколко сервизни помещения,стая (30м2) използвана за магазин и основно помещение използвано за ресторант(виж разпределението).За повече информация и огледи се свържете с Нас на посочените телефони!
1.11.16 г., 18:37 bazar.bg
140.0 м²
41 900,00 лв

Магазин СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. ЕЛИЦА, ЕТ. -1, ОБЕКТ МАГАЗИН 2
МАГАЗИН № 2, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.917.668.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 131.17 кв. м. (сто тридесет и едно цяло и седемнадесет стотни квадратни метра), с предназначение: За търговска дейност, с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Елица, ет. -1, обект маг2, намиращ се в седеметажна жилищна сграда с идентификатор 67653.917.668.1, със застроена площ от 523 кв.м. (петстотин двадесет и три квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.917.668, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Средно застрояване (от 10 до 15 м), с площ от 787 кв.м. (седемстотин осемдесет и седем квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67653.917.668.1.4, под обекта: няма, над обекта: 67653.917.668.1.6, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 67653.917.337, 67653.917.669, ВЕДНО с 5.96 % (пет цяло и деветдесет и шест стотни процента), равняващи се на 18.54 кв.м. (осемнадесет цяло и петдесет и четири стотни квадратни метра) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и ВЕДНО с 5.96 % (пет цяло и деветдесет и шест стотни процента) идеални части от правото на собственост върху гореописания поземлен имот.
24.10.16 г., 14:22 targimot.com
131.0 м²
37 900,00 лв

Магазин СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. ЕЛИЦА, ЕТ. -1, ОБЕКТ МАГАЗИН 1
МАГАЗИН № 1, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.917.668.1.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 146.51 кв. м. (сто четиридесет и шест цяло и петдесет и една стотни квадратни метра), с предназначение: За търговска дейност, с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Елица, ет. -1, обект маг1, намиращ се в седеметажна жилищна сграда с идентификатор 67653.917.668.1, със застроена площ от 523 кв.м. (петстотин двадесет и три квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.917.668, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Средно застрояване (от 10 до 15 м), с площ от 787 кв.м. (седемстотин осемдесет и седем квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67653.917.668.1.3, под обекта: няма, над обекта: 67653.917.668.1.6, 67653.917.668.1.5, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 67653.917.337, 67653.917.669, ВЕДНО с 6.66 % (шест цяло и шестдесет и шест стотни процента), равняващи се на 20.72 кв.м. (двадесет цяло и седемдесет и две стотни квадратни метра) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и ВЕДНО с 6.66 % (шест цяло и шестдесет и шест стотни процента) идеални части от правото на собственост върху гореописания поземлен имот.
24.10.16 г., 14:21 targimot.com
147.0 м²
39 495,00 лв
ТЕЛ.:0879432468;0301 69999/ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ЗА ПРОДАЖБА ДВОЙНА ГАРАЖНА КЛЕТКА ЗП 60 КВ.М,ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ЕДНОПРОСТРАНСТВЕНО ПОМЕЩЕНИЕ ВЕДНО С МАГАЗИН -ЗАВЕДЕНИЕ ОТ 40 КВ.М. НА ВТОРО НИВО С ИЗРЯДНА ДОКУМЕНТАЦИЯ,ПРОЕКТИ И РАЗРЕШИТЕЛНИ,ПОСТРОЕН В/У ЖЕЛЯЗОБЕТОННАТА ПЛОЧА НАД ГАРАЖИТЕ-ПМС.ТОК ВОДА ,КАНАЛИЗАЦИЯ,АСФ.ПЪТ.ПОДХОДЯЩ ЗА МАГАЗИН-СКЛАД,АВТОСЕРВИЗ С ОФИС ИЛИ ЖИЛ.ЧАСТ ,СНЕК БАР И ДР. ВЪЗМОЖНО ДОГОВАРЯНЕ НА СЪСЕДЕН ГАРАЖ ОТ 24 КВ.М И 16 КВ.М.ПАРЦЕЛ ПРЕД НЕГО ЗА 16 000ЛВ.
3.10.16 г., 6:54 bazar.bg
100.0 м²
23 640,00 €
ТЕЛ.:0879432468;0301 69999/ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ЗА ПРОДАЖБА АТРАКТИВЕН ИМОТ НА ТОП МЯСТО ПОДХОДЯЩ ЗА МАГАЗИН,ОФИС,ФРИЗЬОРСКИ САЛОН ,СТУДИО ЗА КРАСОТА,КАБИНЕТ,АПТЕКА ,ОПТИКА,КУРИЕРСКА СЛУЖБА И ДР.СЪСТОИ СЕ ОТ ТЪРГОВСКА ЧАСТ С ВИТРИНА КЪМ БУЛЕВАРДА,САМОСТОЯТЕЛЕН САН.ВЪЗЕЛ,МАЛЪК СКЛАД ИЛИ КУХН.БОКС.ПРЕДЛАГА СЕ В НАПЪЛНО ЗАВЪРШЕН ВИД-ОБОРУДВАН С БЮРА ,ЩЕНДЕРИ И СТИЛАЖИ.ПОДОВЕ НА ГРАНИТОГРЕС,ОКАЧЕНИ ТАВАНИ,СТЕНИ НА ФИНА ШПАКЛОВКА,САН.ВЪЗЕЛ НА ФАЯНС И ТЕРАКОТ.ЛОКАЛЕН СОТ.ИЗРЯДНИ ДОКУМЕНТИ.
9.09.16 г., 2:44 bazar.bg
28.0 м²
14 940,00 €
Имот на публична продан за период от 10.9.2016 до 10.10.2016 с начална тръжна цена 34 850 лева, по изпълнително дело 1296 от 2014 при ЧСИ Петко Мачкърски, тел. за контакт: 0301/ 60 456, e-mail: ***. Имотът е с административен адрес: гр. Мадан, ул. 'Република' 24. За огледи след предварителна договорка с ЧСИ.
24.05.16 г., 12:10 bazar.bg
70.0 м²
34 850,00 лв
Имот на публична продан за период от 10.9.2016 до 10.10.2016 с начална тръжна цена 18 200 лева, по изпълнително дело 1296 от 2014 при ЧСИ Петко Мачкърски, тел. за контакт: 0301/ 60 456, e-mail: ***. Имотът е с административен адрес: гр. Мадан, ул. 'Република' 24. За огледи след предварителна договорка с ЧСИ.
19.05.16 г., 19:24 bazar.bg
51.0 м²
18 200,00 лв
Имот на публична продан за период от 29.5.2016 до 29.6.2016 с начална тръжна цена 35200 лева, по изпълнително дело 1296 от 2014 при ЧСИ Петко Мачкърски, тел. за контакт: 0301/ 60 456, e-mail: ***. Имотът е с административен адрес: гр. Мадан, ул. 'Република' 24. За огледи след предварителна договорка с ЧСИ.
19.05.16 г., 19:24 bazar.bg
82.0 м²
35 200,00 лв

СЕМЕЕН ХОТЕЛ В МОМЧИЛОВЦИ

Смолян област / с.Момчиловци
Ако искате да прекарате незабравима почивка в планината, уикенд с приятели или семейството, да релаксирате с неустоимо планинско приключение в Родопите – Семейният хотел, който Ви представяме е точното място. Намира се в с. Момчиловци, община Смолян. Хотелът се намира в центъра на селото. Състои се от три етажа, с осем спални и едно студио, с възможност за настаняване на 20 човека. Всяка стая разполага с отделен санитарен възел, кабелна телевизия и локално отопление. От терасите на къщата се открива прекрасен панорамен изглед към Родопите. На първия етаж е разположен ресторант - трапезария, който предоставя много добри условия и за празнуване на различни семейни и лични празници. Тук посетителите имат възможност да почиват и релаксират близо до природата, нелишени от удобствата на модерния живот. Село Момчиловци е разположено в сърцето на Родопи планина, на 1200 метра надморска височина. Само на 80 км. от международното летище в Пловдив, на 14 км северно от Смолян и на 12 км източно от известните ски-курорти Пампорово и Чепеларе. Благоприятните природни и климатични условия на селото са предпоставка за целогодишни туристически развлечения - ски и сноуборд през зимния и велотуризъм и екотуризъм през летния сезон. Целогодишно, с всичко необходимо за лов и риболов, с ловно-рибарската дружинка в Момчиловци Вие може да ловувате в красивите местности на Момчиловското землище. Ще се насладите на брането на билки и гъби през лятото, бялата снежна приказка през зимата. Тук лятото е прохладно, а зимата топла и снежна. Селото е удобен изходен пункт за еднодневни екскурзии до природните и архитектурни забележителности, разположени около селото - “Аязмото”, Рожен, Перперикон, с.Татул, Чудните мостове, Триградското ждрело, пещерите Дяволското гърло и Ягодинската, пещера „Ухловица”, резервата с.Широка лъка, живописната местност "Хайдушки поляни ", Кръстова гора и други.
14.03.16 г., 10:25 accentinvest.com
432.0 м²
260 000,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба магазини в град Смолян
-дограма. В непосредствена близост има кафене, ресторант, както и магазин за хранителни стоки. Оглед на имота Можем да ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... жилище е прекрасна инвестиция и може да се използва за постоянно обитаване или като ваканционен имот. Пространството е
Вчера в 13:04 bazar.bg
1 стая
39.0 м²
32 000,00 €
ТЕЛ.:0879432468;0301 69999/ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ЗА ПРОДАЖБА ПЪРВИ ВИСОК ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ОТ ДВУЕТАЖНА КЪЩА НА СЛЪНЧЕВО,СПОКОЙНО И ... КОМУНИКАТИВНО МЯСТО-В БЛИЗОСТ ДО УЧИЛИЩЕ ,ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ,ТЪРГОВСКА УЛИЦА,СПИРКИ НА ГР.ТРАНСПОРТ И ДР.ЕТАЖЪТ Е СЪС ... САМОСТОЯТЕЛЕН ВХОД И ЗП 76 КВ.М.,КАТО ПОД НЕГО С ВЪНШЕН ВХОД Е ИЗБЕНОТО ПОМЕЩЕНИЕ ОТ 20 КВ.М.,ПОДХОДЯЩО И ЗА СТАЯ
19.01.17 г., 14:59 bazar.bg
96.0 м²
17 740,00 €
. Смолян, с площ от 263 (двеста шестдесет и три) кв.м., с неуредени регулационни сметки, при граници на ПИ № 159: от двете ... ДВОРНО МЯСТО, съставляващо поземлен имот ПИ № 159, ненанесен в Кадастъра и кадастралните регистри, целият с площ от 260 ... (двеста и шестдесет) кв.м., за които е отреден УПИ II-159 в квартал 29 по плана на с. Орехово, общ. Чепеларе, обл
13.01.17 г., 18:25 targimot.com
68.0 м²
25 728,00 лв
, дискотека и магазин. Таксата за поддръжка е 10 евро на кв.м. на година. Възможно е да бъде сключен договор за менажиране на ... различна квадратура от 53 кв.м. до 84 кв.м. Имотите са прекрасни за инвестиция поради фактът, че са част от комплекс ... със спортен център, който предлага много варианти за почивка и развлечение зала за фитнес, закрит плувен басейн, сауна
13.01.17 г., 13:47 bazar.bg
2 стаи
54.0 м²
27 000,00 €

Двустаен, 54m 2 (продажба)

к.к.Пампорово, област Смолян Александър Ушев
, дискотека и магазин. Таксата за поддръжка е 10 евро на кв.м. на година. Възможно е да бъде сключен договор за менажиране на ... различна квадратура от 53 кв.м. до 84 кв.м. Имотите са прекрасни за инвестиция поради фактът, че са част от комплекс ... със спортен център, който предлага много варианти за почивка и развлечение – зала за фитнес, закрит плувен басейн, сауна
11.01.17 г., 7:39 homes.bg
54.0 м²
27 000,00 €

Магазин ЗЛАТОГРАД

ЗЛАТОГРАД УЛ. БЕЛОВИДОВО № 15, БЛ. 190, ВХ. Б, ЕТ. 1
. 190, вх. Б, ет. 1, с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, при съседни самостоятелни обекти в ... , общ/ Златоград, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-75/15.07.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от ... САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 31111.35.418.1.4 по кадастралната карта и кадастралните регсистри на гр. Златоград
6.01.17 г., 20:57 targimot.com
133.0 м²
74 385,00 лв
целогодишно настаняване, като в близост има магазин за хранителни стоки, богат избор от заведения за хранене и кафенета. Можем ... джакузи. Просторният и светъл апартамент с изключително внимание към удобството и функционалността. Върху площ от 115 ... кв.м. са разгърнати 3 спални, 3 бани с тоалетна, кухня, дневен тракт и кът за хранене за осем души. Кухнята е напълно
22.12.16 г., 19:45 bulgarianproperties.bg
115.87 м²
43 000,00 €
, тераса, стаи за непушачи, семейни стаи, асансьор, парно, стая за съхранение на багаж, магазин в хотела, безплатна Интернет ... връзка, безплатен паркинг, място за съхранение на ски, обособена зона за пушачи, снек-бар. Огледи по всяко време.
21.12.16 г., 17:37 bazar.bg
1 стая
36.0 м²
27 600,00 €
в близост има магазин за хранителни стоки, богат избор от заведения за хранене и кафенета. Оглед на имота Можем да ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... светъл апартамент с изключително внимание към удобството и функционалността. Върху площ от 115 кв.м. са разгърнати 3
17.12.16 г., 15:07 bazar.bg
4 стаи
115.0 м²
43 000,00 €

Четиристаен, 115m 2 (продажба)

к.к.Пампорово, общ. Смолян Клиентски център
близост има магазин за хранителни стоки, богат избор от заведения за хранене и кафенета. Оглед на имота Можем да ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... светъл апартамент с изключително внимание към удобството и функционалността. Върху площ от 115 кв.м. са разгърнати 3
17.12.16 г., 5:12 homes.bg
115.0 м²
43 000,00 €
, лоби бар, механа, хранителен магазин, фитнес зала, сауна, джакузи, масажи, детски център, обменно бюро, ски гардероб, паркинг и закрит гараж. Огледи по всяко време.
13.12.16 г., 14:32 bazar.bg
3 стаи
95.0 м²
65 400,00 €
, тераса, стаи за непушачи, семейни стаи, асансьор, парно, стая за съхранение на багаж, магазин в хотела, безплатна ... Интернет връзка, безплатен паркинг, място за съхранение на ски, обособена зона за пушачи, снек-бар. Огледи по всяко време.
13.12.16 г., 13:59 bazar.bg
2 стаи
59.0 м²
30 000,00 €
, лоби бар, механа, хранителен магазин, фитнес зала, сауна, джакузи, масажи, детски център, обменно бюро, ски гардероб, паркинг и закрит гараж.
13.12.16 г., 13:30 bazar.bg
3 стаи
76.0 м²
48 000,00 €
, лоби бар, механа, хранителен магазин, фитнес зала, сауна, джакузи, масажи, детски център, обменно бюро, ски гардероб, паркинг и закрит гараж.
13.12.16 г., 13:30 bazar.bg
3 стаи
83.0 м²
49 200,00 €
, тераса, стаи за непушачи, семейни стаи, асансьор, парно, стая за съхранение на багаж, магазин в хотела, безплатна ... Интернет връзка, безплатен паркинг, място за съхранение на ски, обособена зона за пушачи, снек-бар. Огледи по всяко време.
13.12.16 г., 13:00 bazar.bg
2 стаи
52.0 м²
36 000,00 €
, лоби бар, механа, хранителен магазин, фитнес зала, сауна, джакузи, масажи, детски център, обменно бюро, ски гардероб, паркинг и закрит гараж.
13.12.16 г., 12:57 bazar.bg
2 стаи
52.0 м²
28 800,00 €
Брейн Тръст има удоволствието да ви представи изключителните права за продажба на двуетажна масивна къща, намираща се в ... планината и пистите. Къщата е напълно оборудвана и разполага със всички удобства, продава се с цялото оборудване. Отопление - климатици. За информация и огледи Светослав Данчов - 0893 - 650 252 ... подсигурени от ежедневната подръжка на имота като комплексът разполага с механа, басейн, ресторант и магазин. Къщата е
3.12.16 г., 14:49 bazar.bg
110.0 м²
83 900,00 €

Многостаен апартамент ЧЕПЕЛАРЕ

ЧЕПЕЛАРЕ УЛ. ХАН АСПАРУХ № 1, ЕТ. 3, АП. 9
, който обект е построен в седем етажна сграда с идентификатор 80371.241.356.2, с площ от 361 (триста шестдесет и един) кв.м ... ПОМЕЩЕНИЕ № 7, без посочена площ, при съседи на избеното помещение – Илия Христов Сираков, Мария Димитрова Пенкова и магазин ... АПАРТАМЕНТ № 9 с идентификатор 80371.241.356.2.9, с площ от 91.77 (деветдесет и едно цяло и седемдесет и седем стотни
25.11.16 г., 20:35 targimot.com
92.0 м²
47 200,00 лв

Магазин ЗЛАТОГРАД

ЗЛАТОГРАД УЛ. БЕЛОВИДОВО № 15, БЛ. 190, ВХ. Б, ЕТ. 1
. 190, вх. Б, ет. 1, с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, при съседни самостоятелни обекти в ... , общ/ Златоград, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-75/15.07.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от ... САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 31111.35.418.1.4 по кадастралната карта и кадастралните регсистри на гр. Златоград
24.11.16 г., 18:56 targimot.com
133.0 м²
74 385,00 лв
предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс, при граници и съседи ... . Смолян, с площ от 5 888.00 кв.м. /пет хиляди осемстотин осемдесет и осем квадратни метра/, представляващ УПИ X, с трайно ... ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.934.425 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян
17.11.16 г., 19:28 targimot.com
5888.0 м²
242 011,00 лв

Двустаен апартамент за продажба близо до гр. Смолян

Област Смолян Близо до гр. Смолян Смолянски Езера
през 2008 година. Уютният апартамент, който предлагаме за продажба включва: гостна с камина, кухня, спалня, баня с ... Предлагаме на вашето внимание двустаен апартамент с площ 69 кв.м. в затворен комплекс с луксозни общи части, построен ... площадка. Най-близкият град Смолян е на около 15 км. Отоплението се осъществява посредством камина, климатици и локално
5.11.16 г., 1:39 bulgarianproperties.bg
69.0 м²
70 000,00 €
ТЕЛ.:0879432468;0301 69999/ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ЗА ПРОДАЖБА ГАРАЖ 24 КВ.М.+16 КВ М ПАРЦЕЛ ПРЕД НЕГО С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОГОВАРЯНЕ ... НА ОЩЕ ДВА СЪСЕДНИ ГАРАЖА +МАГАЗИН-ЗАВЕДЕНИЕ НА ВТОРО НИВО.ИЗРЯДНИ ДОКУМЕНТИ И СТРОИТЕЛНИ КНИЖА.ПОДХОДЯЩ И ЗА МАГАЗИН,СКЛАД,ЗАВЕДЕНИЕ АВТОСЕРВИЗ И ДР.
28.10.16 г., 17:53 bazar.bg
24.0 м²
8 000,00 €

Многостаен апартамент ЧЕПЕЛАРЕ

ЧЕПЕЛАРЕ УЛ. ХАН АСПАРУХ № 1, ЕТ. 3, АП. 9
, който обект е построен в седем етажна сграда с идентификатор 80371.241.356.2, с площ от 361 (триста шестдесет и един) кв.м ... ПОМЕЩЕНИЕ № 7, без посочена площ, при съседи на избеното помещение – Илия Христов Сираков, Мария Димитрова Пенкова и магазин ... АПАРТАМЕНТ № 9 с идентификатор 80371.241.356.2.9, с площ от 91.77 (деветдесет и едно цяло и седемдесет и седем стотни
24.10.16 г., 14:31 targimot.com
92.0 м²
59 000,00 лв
. Смолян, с площ от 263 (двеста шестдесет и три) кв.м., с неуредени регулационни сметки, при граници на ПИ № 159: от двете ... ДВОРНО МЯСТО, съставляващо поземлен имот ПИ № 159, ненанесен в Кадастъра и кадастралните регистри, целият с площ от 260 ... (двеста и шестдесет) кв.м., за които е отреден УПИ II-159 в квартал 29 по плана на с. Орехово, общ. Чепеларе, обл
24.10.16 г., 14:16 targimot.com
68.0 м²
25 728,00 лв