Продава Магазин, Смолян, Горно Райково

гр.Смолян, ПК 4700 Смолян Смолян Горно Райково
Сградата е ново строителство. Помещението е разделено на две почти еднакви по големина части, свързани по между си. Санитарен възел и допълнително складово помещение. Два входа от към централната улица. Ток, вода, канализация. Помещението може да бъде използвано за различни цели.
3.04.17 г., 15:21 bgoffers.com
105.0 м²
45 000 €
Сградата е ново строителство. Помещението е разделено на две почти еднакви по големина части, свързани по между си. Санитарен възел и допълнително складово помещение. Два входа от към централната улица. Ток, вода, канализация. Помещението може да бъде използвано за различни цели.
3.04.17 г., 15:20 tarsiimot.com
105.0 м²
45 000 €

Магазин СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. ЕЛИЦА, ЕТ. -1, МАГАЗИН 2
МАГАЗИН № 2, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.917.668.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 131.17 кв. м. (сто тридесет и едно цяло и седемнадесет стотни квадратни метра), с предназначение: За търговска дейност, с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Елица, ет. -1, обект маг2, намиращ се в седеметажна жилищна сграда с идентификатор 67653.917.668.1, със застроена площ от 523 кв.м. (петстотин двадесет и три квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.917.668, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Средно застрояване (от 10 до 15 м), с площ от 787 кв.м. (седемстотин осемдесет и седем квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67653.917.668.1.4, под обекта: няма, над обекта: 67653.917.668.1.6, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 67653.917.337, 67653.917.669, ВЕДНО с 5.96 % (пет цяло и деветдесет и шест стотни процента), равняващи се на 18.54 кв.м. (осемнадесет цяло и петдесет и четири стотни квадратни метра) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и ВЕДНО с 5.96 % (пет цяло и деветдесет и шест стотни процента) идеални части от правото на собственост върху гореописания поземлен имот.
20.03.17 г., 19:17 targimot.com
131.0 м²
22 740 лв

Магазин СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. ЕЛИЦА, ЕТ. -1, МАГАЗИН 1
МАГАЗИН № 1, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.917.668.1.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 146.51 кв. м. (сто четиридесет и шест цяло и петдесет и една стотни квадратни метра), с предназначение: За търговска дейност, с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Елица, ет. -1, обект маг1, намиращ се в седеметажна жилищна сграда с идентификатор 67653.917.668.1, със застроена площ от 523 кв.м. (петстотин двадесет и три квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.917.668, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Средно застрояване (от 10 до 15 м), с площ от 787 кв.м. (седемстотин осемдесет и седем квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67653.917.668.1.3, под обекта: няма, над обекта: 67653.917.668.1.6, 67653.917.668.1.5, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 67653.917.337, 67653.917.669, ВЕДНО с 6.66 % (шест цяло и шестдесет и шест стотни процента), равняващи се на 20.72 кв.м. (двадесет цяло и седемдесет и две стотни квадратни метра) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и ВЕДНО с 6.66 % (шест цяло и шестдесет и шест стотни процента) идеални части от правото на собственост върху гореописания поземлен имот.
20.03.17 г., 19:17 targimot.com
147.0 м²
23 697 лв

Магазин СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. КОСТА АВРАМИКОВ № 32, ЕТ. 0
1/2 ид.ч. (една втора идеална част) от МАГАЗИН, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.922.207.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300-5-26/28.04.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 30.75 кв. м. (тридесет цяло и седемдесет и пет стотни квадратни метра), с предназначение: За търговска дейност, с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Коста Аврамиков, № 32, ет. 0, намиращ се в триетажна сграда с идентификатор 67653.922.207.1, със застроена площ от 154 кв.м. (сто петдесет и четири квадратни метра) и с предназначение: Друг вид сграда за обитаване, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.922.207, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Ниско застрояване (до 10 м), и с площ от 418 кв.м. (четиристотин и осемнадесет квадратни метра), образуващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-1809, кв. 100 по действащия устройствен план на гр. Смолян, кв. Райково, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67653.922.207.1.2, под обекта: няма, над обекта: 67653.922.207.1.4, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 67653.922.208, 67653.922.220, 67653.922.221, 67653.922.206, 67653.922.321., ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот.
20.02.17 г., 17:51 targimot.com
31.0 м²
5 367 лв

Магазин СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. ЕЛИЦА, ЕТ. -1, МАГАЗИН 2
МАГАЗИН № 2, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.917.668.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 131.17 кв. м. (сто тридесет и едно цяло и седемнадесет стотни квадратни метра), с предназначение: За търговска дейност, с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Елица, ет. -1, обект маг2, намиращ се в седеметажна жилищна сграда с идентификатор 67653.917.668.1, със застроена площ от 523 кв.м. (петстотин двадесет и три квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.917.668, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Средно застрояване (от 10 до 15 м), с площ от 787 кв.м. (седемстотин осемдесет и седем квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67653.917.668.1.4, под обекта: няма, над обекта: 67653.917.668.1.6, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 67653.917.337, 67653.917.669, ВЕДНО с 5.96 % (пет цяло и деветдесет и шест стотни процента), равняващи се на 18.54 кв.м. (осемнадесет цяло и петдесет и четири стотни квадратни метра) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и ВЕДНО с 5.96 % (пет цяло и деветдесет и шест стотни процента) идеални части от правото на собственост върху гореописания поземлен имот.
30.12.16 г., 2:52 targimot.com
131.0 м²
28 425 лв

Магазин СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. ЕЛИЦА, ЕТ. -1, МАГАЗИН 1
МАГАЗИН № 1, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.917.668.1.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 146.51 кв. м. (сто четиридесет и шест цяло и петдесет и една стотни квадратни метра), с предназначение: За търговска дейност, с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Елица, ет. -1, обект маг1, намиращ се в седеметажна жилищна сграда с идентификатор 67653.917.668.1, със застроена площ от 523 кв.м. (петстотин двадесет и три квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.917.668, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Средно застрояване (от 10 до 15 м), с площ от 787 кв.м. (седемстотин осемдесет и седем квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67653.917.668.1.3, под обекта: няма, над обекта: 67653.917.668.1.6, 67653.917.668.1.5, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 67653.917.337, 67653.917.669, ВЕДНО с 6.66 % (шест цяло и шестдесет и шест стотни процента), равняващи се на 20.72 кв.м. (двадесет цяло и седемдесет и две стотни квадратни метра) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и ВЕДНО с 6.66 % (шест цяло и шестдесет и шест стотни процента) идеални части от правото на собственост върху гореописания поземлен имот.
30.12.16 г., 2:52 targimot.com
147.0 м²
29 621 лв
ДИРЕКТНО ОТ СОБСТВЕНИК! Магазина е разположен на две нива: на първо ниво- сутерен с площ от 44.30 кв. м. и на второ ниво - партер с площ от 164.60 кв. м. На партерното ниво са разположени две търговски зали, три склада и една хладилна камера и баня с тоалетна. Вътрешната връзка между нивата се осъществява от стоманобетоново стълбище.Подобрения: под монолитна мозайка; стени гладка мазилка, боядисана, фаянсова облицовка в сервизното помещение; тавани гладка мазилка, боядисана; дограма метални витрини и врати с решетки, прозорци от дървена, слепена дограма и вътрешни таблени врати; инсталации ел. и ВиК стандартни. Възможности за кредитиране, лизинг или разсрочено плащане.
11.01.17 г., 17:29 bazar.bg
209.0 м²
64 000 €

Магазин СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. КОСТА АВРАМИКОВ № 32
1/2 ид.ч. (една втора идеална част) от МАГАЗИН, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.922.207.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300-5-26/28.04.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 30.75 кв. м. (тридесет цяло и седемдесет и пет стотни квадратни метра), с предназначение: За търговска дейност, с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Коста Аврамиков, № 32, ет. 0, намиращ се в триетажна сграда с идентификатор 67653.922.207.1, със застроена площ от 154 кв.м. (сто петдесет и четири квадратни метра) и с предназначение: Друг вид сграда за обитаване, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.922.207, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Ниско застрояване (до 10 м), и с площ от 418 кв.м. (четиристотин и осемнадесет квадратни метра), образуващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-1809, кв. 100 по действащия устройствен план на гр. Смолян, кв. Райково, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67653.922.207.1.2, под обекта: няма, над обекта: 67653.922.207.1.4, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 67653.922.208, 67653.922.220, 67653.922.221, 67653.922.206, 67653.922.321., ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот.
21.12.16 г., 20:28 targimot.com
31.0 м²
6 708 лв
Предлагаме работа за общ работник - младо момче трудолюбиво , добро заплащане , работа в Смолян - 0888 837 564 .Магазин на главната улица в Горно Райково , Смолянско . Площ - 72 кв. м . Таксата за оглед на имота е 20 лв , възстановява се при осъществяване на сделка . Имотът се продава директно от собствениците , без посредничеството на агенцията .
19.12.16 г., 23:10 bazar.bg
72.0 м²
40 000 лв

Магазин СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. ЕЛИЦА, ЕТ. -1, ОБЕКТ МАГАЗИН 1
МАГАЗИН № 1, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.917.668.1.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 146.51 кв. м. (сто четиридесет и шест цяло и петдесет и една стотни квадратни метра), с предназначение: За търговска дейност, с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Елица, ет. -1, обект маг1, намиращ се в седеметажна жилищна сграда с идентификатор 67653.917.668.1, със застроена площ от 523 кв.м. (петстотин двадесет и три квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.917.668, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Средно застрояване (от 10 до 15 м), с площ от 787 кв.м. (седемстотин осемдесет и седем квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67653.917.668.1.3, под обекта: няма, над обекта: 67653.917.668.1.6, 67653.917.668.1.5, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 67653.917.337, 67653.917.669, ВЕДНО с 6.66 % (шест цяло и шестдесет и шест стотни процента), равняващи се на 20.72 кв.м. (двадесет цяло и седемдесет и две стотни квадратни метра) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и ВЕДНО с 6.66 % (шест цяло и шестдесет и шест стотни процента) идеални части от правото на собственост върху гореописания поземлен имот.
24.10.16 г., 14:21 targimot.com
147.0 м²
39 495 лв

СЕМЕЕН ХОТЕЛ В МОМЧИЛОВЦИ

Смолян област / с.Момчиловци
Ако искате да прекарате незабравима почивка в планината, уикенд с приятели или семейството, да релаксирате с неустоимо планинско приключение в Родопите – Семейният хотел, който Ви представяме е точното място. Намира се в с. Момчиловци, община Смолян. Хотелът се намира в центъра на селото. Състои се от три етажа, с осем спални и едно студио, с възможност за настаняване на 20 човека. Всяка стая разполага с отделен санитарен възел, кабелна телевизия и локално отопление. От терасите на къщата се открива прекрасен панорамен изглед към Родопите. На първия етаж е разположен ресторант - трапезария, който предоставя много добри условия и за празнуване на различни семейни и лични празници. Тук посетителите имат възможност да почиват и релаксират близо до природата, нелишени от удобствата на модерния живот. Село Момчиловци е разположено в сърцето на Родопи планина, на 1200 метра надморска височина. Само на 80 км. от международното летище в Пловдив, на 14 км северно от Смолян и на 12 км източно от известните ски-курорти Пампорово и Чепеларе. Благоприятните природни и климатични условия на селото са предпоставка за целогодишни туристически развлечения - ски и сноуборд през зимния и велотуризъм и екотуризъм през летния сезон. Целогодишно, с всичко необходимо за лов и риболов, с ловно-рибарската дружинка в Момчиловци Вие може да ловувате в красивите местности на Момчиловското землище. Ще се насладите на брането на билки и гъби през лятото, бялата снежна приказка през зимата. Тук лятото е прохладно, а зимата топла и снежна. Селото е удобен изходен пункт за еднодневни екскурзии до природните и архитектурни забележителности, разположени около селото - “Аязмото”, Рожен, Перперикон, с.Татул, Чудните мостове, Триградското ждрело, пещерите Дяволското гърло и Ягодинската, пещера „Ухловица”, резервата с.Широка лъка, живописната местност "Хайдушки поляни ", Кръстова гора и други.
14.03.16 г., 10:25 accentinvest.com
432.0 м²
260 000 €
този сайт. Референтен номер: Sml 240 Тел: 0882 817 484, 0301 63431 Отговорен брокер: Зоя Бенкова Предлагаме за продажба ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... главния лифт и на 300 метра от центъра на курорта. Студиото разполага с обща площ от 50,36 кв.м., като чистата площ е 41,88
21.04.17 г., 1:42 bazar.bg
1 стая
50.0 м²
26 000 €
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... от популярния ски курорт Пампорово, на 30 км от градските удобства на Смолян, на 130 км до втория по големина град ... Пловдив и международното летище там, на 6 км от Широка Лъка. Югоизточното жилище е със застроена площ от 50 кв.м. Дворът се
20.04.17 г., 14:14 bazar.bg
50.0 м²
39 500 €
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... отдава под наем. В сградата има ресторант, лоби бар, спа център, разполагащ с басейн, фитнес, зона за топлинни процедури ... , топъл гараж, паркинг, кафе бар, билярд, 24-часова охрана, конферентна зала, магазин. Пампорово се намира в сърцето на
21.04.17 г., 1:12 bazar.bg
1 стая
31.0 м²
12 500 €
ви предложим за продажба този хубав двустаен апартамент, който се намира в комплекс Castle 3(Замъка 3) в курортния ... банята има душ кабина, а за топлината и уюта в апартамента е изградена камина. Апартаментът е светъл и симпатичен. Продава се ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в
21.04.17 г., 1:13 bazar.bg
2 стаи
55.0 м²
51 700 €
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... разкрива изключителна гледка към околните борови гори на Родопите. Апартаментът се характеризира с обща площ от 66.69 кв.м., от ... които чистата площ е 54.46 кв.м., а общите части са 11.23 кв.м. Жилището се състои от две помещения, оборудвана баня с
21.04.17 г., 1:13 bazar.bg
2 стаи
66.0 м²
26 000 €
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... за покупка на нов модерен ваканционен дом в полите на Родопите. Представяме на вашето внимание изцяло обзаведен тристаен ... разнообразие от модерни удобства и забавления за една пълноценна почивка. Този тристаен апартамент с красива гледка към боровите
21.04.17 г., 1:23 bazar.bg
3 стаи
94.0 м²
34 000 €
, гр. Смолян, ул. Дичо Петров № 26, ЗП, 90.93 кв.м. В същата сграда се продават и други обекти - офис, офис, преустроен в жилище и др. Имотите са обявени на публична продан
18.04.17 г., 20:42 officespace.bg
16 259 €
приказното родопско селце Глогино, обл. Смолян. Предлагаме на Вашето внимание ЗА ПРОДАЖБА СЕЛСКИ ИМОТ - ДВЕ САМОСТОЯТЕЛНИ ... продажба всяка една от двете къщи самостоятелно, а също така и с опция, за пакетно закупуване на двете сгради! Допълнителна ... . Смолян. Имотите, предмет на нашето предложение са разположени на място, с уникална планинска гледка - разкриваща
11.04.17 г., 12:42 alo.bg
210.0 м²
96 000 лв

Парцел, 728m 2 (продажба)

Смолян, общ. Смолян
. Характеристика на имота: Асфалтиран път; Магазин за хранителни стоки в близост; Гледка към планината; Гледка към гора ... БЕЗ КОМИСИОННА!!! ДИРЕКТНО ОТ ИНВЕСТИТОРА!!! РАБОТИМ И С ПОСРЕДНИЦИ!!! Регулиран парцел в кв. Устово, Смолян! Регулиран ... парцел недалеч от центъра на гр. Смолян. С отлично местоположение и големина от 728 кв.м. Разположен е в кв. Устово на
10.04.17 г., 9:25 officespace.bg
18 000 €

Магазин ЧЕПЕЛАРЕ

ЧЕПЕЛАРЕ 1/18 идеална част от МАГАЗИН, УЛ. ХАН АСПАРУХ № 1, БЛ. СКИОР № 1, ЕТ. 0
. Чепеларе, ул. Хан Аспарух № 1, бл. Скиор № 1, ет. 0, с предназначение: За търговска дейност, при съседни самостоятелни ... 1/18(една осемнадесета) идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 80371.241.356.2.23 по ... кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-57/28.08.2006г
3.04.17 г., 16:14 targimot.com
85.0 м²
3 570 лв

Магазин МАДАН

МАДАН ул. Република № 24, ет. 0
СГКК - Смолян, с адрес на имота: гр. Мадан, ул. "Република" № 24, ет. 0, с предназначение на самостоятелния обект: за ... търговска дейност, на едно ниво, с площ по кадастрална схема и документи за собственост от 193,83 кв.м. (сто деветдесет и ... , пет, нула, едно, точка, три, седем), който самостоятелен обект, съгласно документ за собственост, представлява търговско
21.03.17 г., 19:16 targimot.com
194.0 м²
47 582 лв
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... , конферентна зала, обменно бюро, сейф, фризьорски салон, 24-часова рецепция, 24-часова охрана, открит паркинг, магазин ... , интернет достъп. Апартаментът се намира на втори етаж и е с обща площ от 81.42 кв.м. Състои се от дневен тракт, слят с
15.03.17 г., 6:18 bazar.bg
3 стаи
81.0 м²
30 000 €

Двустаен апартамент в Пампорово Палас / Pamporovo Palace

Област Смолян к.к. Пампорово Ски лифт
Готово за нанасяне жилище с една спалня в затворен комплекс „Пампорово Палас” / Pamporovo Palace с топ локация на 10 ... метра от лифта в най-слънчевия ски курорт, само на 300 метра от центъра на Пампорово и в близост до автогарата за лесен ... достъп до съседните населени места. Жилището се намира на втори етаж с обща площ от 73.78 кв.м., чиста площ – 61.36 кв.м
14.03.17 г., 14:55 bulgarianproperties.bg
73.78 м²
25 000 €

Многостаен апартамент ЧЕПЕЛАРЕ

ЧЕПЕЛАРЕ УЛ. ХАН АСПАРУХ № 1, ЕТ. 3, АП. 9
, който обект е построен в седем етажна сграда с идентификатор 80371.241.356.2, с площ от 361 (триста шестдесет и един) кв.м ... ПОМЕЩЕНИЕ № 7, без посочена площ, при съседи на избеното помещение – Илия Христов Сираков, Мария Димитрова Пенкова и магазин ... АПАРТАМЕНТ № 9 с идентификатор 80371.241.356.2.9, с площ от 91.77 (деветдесет и едно цяло и седемдесет и седем стотни
9.03.17 г., 15:29 targimot.com
92.0 м²
45 000 лв
БИЗНЕС ИМОТ с РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ - 500 кв.м. в гр. ДЕВИН. На ПЪРВО и ВТОРО ниво КОМПЛЕКСА ВКЛЮЧВА: ЦЕХ, СКЛАД ... , МАГАЗИН, ПОМОЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ,ТЕРАСА - БАРБЕКЮ, ХОТЕЛСКА ЧАСТ /САМОСТОЯТЕЛЕН АПАРТАМЕНТ ОТ 100 кв.м. и МАНСАРДЕН ЕТАЖ с
10.03.17 г., 14:10 bazar.bg
500.0 м²
350 000 €

Двустаен, 73m 2 (продажба)

к.к.Пампорово, общ. Смолян Клиентски център
автогарата за лесен достъп до съседните населени места. Жилището се намира на втори етаж с обща площ от 73.78 кв.м ... Вана/Джакузи Затворен комплекс Портиер/Охрана За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на ... Отговорен брокер: Зоя Бенкова Готово за нанасяне жилище с една спалня в затворен комплекс „Пампорово Палас” / Pamporovo Palace с
15.03.17 г., 4:29 homes.bg
73.0 м²
25 000 €

Тристаен, 81m 2 (продажба)

к.к.Пампорово, общ. Смолян Клиентски център
-часова охрана, открит паркинг, магазин, интернет достъп. Апартаментът се намира на втори етаж и е с обща площ от 81.42 ... Затворен комплекс Асансьор Портиер/Охрана За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота ... кв.м. Състои се от дневен тракт, слят с кухненски бокс и кът за хранене, две спални, две бани, коридор и балкон с гледка
14.03.17 г., 11:36 homes.bg
81.0 м²
30 000 €
Продава се помещение представляващо по НА магазин, склад и санитарен възел. В цената влизат и съответните идеални части от правото на собственост от сградата и от правото на строеж.
16.03.17 г., 18:41 bazar.bg
53.0 м²
45 000 лв

Магазин МАДАН

МАДАН ул. Република № 24, ет. 0
СГКК - Смолян, с адрес на имота: гр. Мадан, ул. "Република" № 24, ет. 0, с предназначение на самостоятелния обект: за ... търговска дейност, на едно ниво, с площ по кадастрална схема и документи за собственост от 193,83 кв.м. (сто деветдесет и ... , пет, нула, едно, точка, три, седем), който самостоятелен обект, съгласно документ за собственост, представлява търговско
21.03.17 г., 19:16 targimot.com
194.0 м²
47 582 лв
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... този сайт. Референтен номер: Sml 60115 Тел: 0882 817 484, 0301 63431 Отговорен брокер: Зоя Бенкова Готово за нанасяне ... -слънчевия ски курорт, само на 300 метра от центъра на Пампорово и в близост до автогарата за лесен достъп до съседните населени
17.03.17 г., 5:52 bazar.bg
2 стаи
73.0 м²
25 000 €

Двустаен апартамент в затворен комплекс Перелик Палас 4*

България, Област Смолян, в района на гр. Смолян, Смолянски Езера, Перелик Палас
през 2008 година. Уютният апартамент, който предлагаме за продажба включва: гостна с камина, кухня, спалня, баня с ... Предлагаме на вашето внимание двустаен апартамент с площ 69 кв.м. в затворен комплекс с луксозни общи части, построен ... площадка. Най-близкият град Смолян е на около 15 км. Отоплението се осъществява посредством камина, климатици и локално
9.02.17 г., 12:00 luximoti.bg
1 стая
70 000 €
гледка. Източно изложение. Възможност за отдаване под наем - 12 месеца в годината. Към комплекса има и работят - СПА център с ... вътрешен басейн, фитнес , сауна, парна баня , джакузи, масажи. Два ресторанта , магазин , детски кът, игрална зала
17.02.17 г., 14:57 bazar.bg
1 стая
65.0 м²
22 000 €

Двустаен апартамент в комплекс Elegance Home

Област Смолян гр. Чепеларе
непосредствена близост има кафене, ресторант, както и магазин за хранителни стоки. Можем да организираме оглед на имота в ... разпределение на пространството, интернет и кабелна телевизия. Дневният тракт помещава кухненски кът и обособено място за хранене ... и планината. Жилището е прекрасна инвестиция и може да се използва за постоянно обитаване или като ваканционен имот. В
1.02.17 г., 20:01 bulgarianproperties.bg
58.0 м²
45 000 €
има кафене, ресторант, както и магазин за хранителни стоки. Оглед на имота Можем да организираме оглед на имота в удобно ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... , интернет и кабелна телевизия. Дневният тракт помещава кухненски кът и обособено място за хранене. В холната част има два
27.01.17 г., 1:16 bazar.bg
2 стаи
58.0 м²
45 000 €