Магазин РУСЕ

РУСЕ УЛ. АЛЕКСАНДРОВСКА 26 - ИД 291/2015
МАГАЗИН № 3,находящ се на партерен етаж представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5633.1.6 /шест три четири две седем точка две точка пет шест три три точка едно точка шест/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Александровска № 26 /двадесет и шест/ ет. 0 /нула/, обект 3 /три/, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ от 50.89 кв.м. /петдесет квадратни метра и осемдесет и девет квадратни дециметра/, с предназначение: ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, заедно с 1.01 % от общите части на сградата, равняващи се на 21.75 кв. м. /двадесет и един квадратни метра и седемдесет и пет квадратни дециметра/, и припадащите се идеални части от учреденото право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 63427.2.5633 /шест три четири две седем точка две точка пет шест три три/, който обект по екзекутивна документация представлява МАГАЗИН № 3 /три/, находящ се на партерен етаж с площ 50.89 кв.м. /петдесет квадратни метра и осемдесет и девет квадратни дециметра/. Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 63427.2.5633.1.7; 63427.2.5633.1.5 ; под обекта – 63427.2.5633.1.54; 63427.2.5633.1.55; над обекта – 63427.2.5633.1.17; 63427.2.5633.1.16. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 56 640 лв .ВЪРХУ ИМОТИТЕ ИМА УЧРЕДЕНИ ИПОТЕКИ В ПОЛЗА НА РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД, КАКТО СЛЕДВА: ПЪРВА ПО РЕД В РАЗМЕР НА 2 520 000 ЕВРО И ВТОРА ПО РЕД В РАЗМЕР НА 1 715 000 ЕВРО. изпълнително дело 20158330400291 Определям всеки ВТОРНИК и ЧЕТВЪРТЪК от 13:00 до 18:00 ч. за оглед на имотите.
16.01.17 г., 18:09 targimot.com
51.0 м²
56 640,00 лв

Магазин РУСЕ

РУСЕ УЛ. АЛЕКСАНДРОВСКА 26 - ИД 291/2015
МАГАЗИН № 6 находящ се на партерен етаж , представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5633.1.3 /шест три четири две седем точка две точка пет шест три три точка едно точка три/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Александровска № 26 /двадесет и шест/ ет. 0 /нула/, обект 6 /шест/, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ от 70.40 кв.м. /седемдесет квадратни метра и четиридесет квадратни дециметра/, с предназначение: ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, заедно с 1.39 % от общите части на сградата, равняващи се на 30.92 кв. м. /тридесет квадратни метра и деветдесет и два квадратни дециметра/, и припадащите се идеални части от учреденото право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 63427.2.5633 /шест три четири две седем точка две точка пет шест три три/, който обект по екзекутивна документация представлява МАГАЗИН № 6 /шест/, находящ се на партерен етаж с площ 70.40 кв.м. /седемдесет квадратни метра и четиридесет квадратни дециметра/ . Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 63427.2.5633.1.2; 63427.2.5633.1.4 ; под обекта – 63427.2.5633.1.52; 63427.2.5633.1.15, ведно с МАГАЗИН № 14, находящ се на партерен етаж , представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5633.1.4 /шест три четири две седем точка две точка пет шест три три точка едно точка четири/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Александровска № 26 /двадесет и шест/ ет. 0 /нула/, обект 14 /четиринадесет/, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ от 29.77 кв.м. /двадесет и девет квадратни метра и седемдесет и седем квадратни дециметра/, с предназначение: ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, заедно с 0.59 % от общите части на сградата, равняващи се на 12.72 кв. м. /дванадесет квадратни метра и седемдесет и два квадратни дециметра/, и припадащите се идеални части от учреденото право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 63427.2.5633 /шест три четири две седем точка две точка пет шест три три/, който обект по екзекутивна документация представлява МАГАЗИН № 14 /четиринадесет/, находящ се на партерен етаж с площ 29.77 кв.м. /двадесет и девет квадратни метра и седемдесет и седем квадратни дециметра/. Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 63427.2.5633.1.5; 63427.2.5633.1.3; под обекта – 63427.2.5633.1.54; 63427.2.5633.1.52; над обекта – 63427.2.5633.1.16; 63427.2.5633.1.15. По време на описа е констатирано, че самостоятелен обект с идентификатор 63427.2.5633.1.4 е приобщен към общите части на сградата, без четвърта преградна стена. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 130 151 лв. ВЪРХУ ИМОТИ НА ПОЗИЦИИ 5/, 6/, 7/ ИМА УЧРЕДЕНИ ИПОТЕКИ В ПОЛЗА НА РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД, КАКТО СЛЕДВА: ПЪРВА ПО РЕД В РАЗМЕР НА 2 520 000 ЕВРО И ВТОРА ПО РЕД В РАЗМЕР НА 1 715 000 ЕВРО. ВЪРХУ ИМОТ НА ПОЗИЦИЯ 8/ ИМА УРЧЕДЕНИ ИПОТЕКИ В ПОЛЗА НА РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ КАКТО СЛЕДВА: ПЪРВА ПО РЕД В РАЗМЕР НА 900 000 ЕВРО И ВТОРА ПО РЕД В РАЗМЕР НА 150 000 ЕВРО. изпълнително дело 20158330400291 Определям всеки ВТОРНИК и ЧЕТВЪРТЪК от 13:00 до 18:00 ч. за оглед на имотите.
16.01.17 г., 18:09 targimot.com
100.0 м²
130 151,00 лв

Магазин РУСЕ

РУСЕ УЛ. АЛЕКСАНДРОВСКА 26 - ИД 291/2015
МАГАЗИН № 1 /едно/, находящ се на втори надпартерен етаж, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5633.1.30 /шест три четири две седем точка две точка пет шест три три точка едно точка три нула/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Александровска № 26 /двадесет и шест/ ет. 2/едно/, обект 1 /едно/, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ от 83.99 кв.м. /осемдесет и три квадратни метра и деветдесет и девет квадратни дециметра/, с предназначение: ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, заедно с 1.659348 % ид. ч. от общите части на сградата, равняващи се на 35.90 кв. м. /тридесет и пет квадратни метра и деветдесет квадратни дециметра/, и припадащите се идеални части от учреденото право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 63427.2.5633 /шест три четири две седем точка две точка пет шест три три/, който обект по екзекутивна документация представлява МАГАЗИН № 1 /едно/, находящ се на втори надпартерен етаж ведно с всички настоящи и бъдещи подобрения съгласно чл. 92 от ЗС. Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 63427.2.5633.1.31; 63427.2.5633.1.29; под обекта – 63427.2.5633.1.18; над обекта – 63427.2.5633.1.42; 63427.2.5633.1.41. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 68 850 лв. ВЪРХУ ИМОТА ИМА УЧРЕДЕНИ ИПОТЕКИ В ПОЛЗА НА РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД, КАКТО СЛЕДВА: ПЪРВА ПО РЕД В РАЗМЕР НА 467 558 ЕВРО И ВТОРА ПО РЕД В РАЗМЕР НА 467 558 ЕВРО. изпълнително дело 20158330400291 Определям всеки ВТОРНИК и ЧЕТВЪРТЪК от 13:00 до 18:00 ч. за оглед на имотите.
16.01.17 г., 18:08 targimot.com
84.0 м²
68 850,00 лв

Магазин РУСЕ

РУСЕ УЛ. АЛЕКСАНДРОВСКА 26 - ИД 291/2015
МАГАЗИН № 13 /тринадесет/, находящ се на партерен етаж САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5633.1.10 /шест три четири две седем точка две точка пет шест три три точка едно точка едно нула/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Александровска № 26 /двадесет и шест/ ет. 0 /нула/, обект 13 /тринадесет/, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ от 43.13 кв.м. /четиридесет и три квадратни метра и тринадесет квадратни дециметра/, с предназначение: ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, заедно с 0.85 % от общите части на сградата, равняващи се на 18.43 кв. м. /осемнадесет квадратни метра и четиридесет и три квадратни дециметра/, и припадащите се идеални части от учреденото право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 63427.2.5633 /шест три четири две седем точка две точка пет шест три три/, който обект по екзекутивна документация представлява МАГАЗИН № 13 /тринадесет/, находящ се на партерен етаж с площ 43.13 кв.м. /четиридесет и три квадратни метра и тринадесет квадратни дециметра/. Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 63427.2.5633.1.11; 63427.2.5633.1.12; под обекта – няма; над обекта – 63427.2.5633.1.22; 63427.2.5633.1.21 НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 39 330 лв. ВЪРХУ ИМОТИ НА ПОЗИЦИИ 5/, 6/, 7/ ИМА УЧРЕДЕНИ ИПОТЕКИ В ПОЛЗА НА РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД, КАКТО СЛЕДВА: ПЪРВА ПО РЕД В РАЗМЕР НА 2 520 000 ЕВРО И ВТОРА ПО РЕД В РАЗМЕР НА 1 715 000 ЕВРО. ВЪРХУ ИМОТ НА ПОЗИЦИЯ 8/ ИМА УРЧЕДЕНИ ИПОТЕКИ В ПОЛЗА НА РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ КАКТО СЛЕДВА: ПЪРВА ПО РЕД В РАЗМЕР НА 900 000 ЕВРО И ВТОРА ПО РЕД В РАЗМЕР НА 150 000 ЕВРО. изпълнително дело 20158330400291 Определям всеки ВТОРНИК и ЧЕТВЪРТЪК от 13:00 до 18:00 ч. за оглед на имотите.
16.01.17 г., 18:08 targimot.com
43.0 м²
39 330,00 лв

Магазин РУСЕ

РУСЕ УЛ. АЛЕКСАНДРОВСКА 26 - ИД 291/2015
МАГАЗИН № 5, находящ се на партерен етаж , представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5633.1.5 /шест три четири две седем точка две точка пет шест три три точка едно точка пет/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Александровска № 26 /двадесет и шест/ ет. 0 /нула/, обект 5 /пет/, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ от 51.04 кв.м. /петдесет и един квадратни метра и четири квадратни дециметра/, с предназначение: ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, заедно с 1.01 % от общите части на сградата, равняващи се на 21.82 кв. м. /двадесет и един квадратни метра и осемдесет и два квадратни дециметра/, и припадащите се идеални части от учреденото право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 63427.2.5633 /шест три четири две седем точка две точка пет шест три три/, който обект по екзекутивна документация представлява МАГАЗИН № 5 /пет/, находящ се на партерен етаж с площ 51.04 кв.м. /петдесет и един квадратни метра и четири квадратни дециметра/ . Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 63427.2.5633.1.6; 63427.2.5633.1.4 ; под обекта – 63427.2.5633.1.54; 63427.2.5633.1.55; над обекта – 63427.2.5633.1.16. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 56 688 лв. ВЪРХУ ИМОТИТЕ ИМА УЧРЕДЕНИ ИПОТЕКИ В ПОЛЗА НА РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД, КАКТО СЛЕДВА: ПЪРВА ПО РЕД В РАЗМЕР НА 2 520 000 ЕВРО И ВТОРА ПО РЕД В РАЗМЕР НА 1 715 000 ЕВРО. изпълнително дело 20158330400291 Определям всеки ВТОРНИК и ЧЕТВЪРТЪК от 13:00 до 18:00 ч. за оглед на имотите.
16.01.17 г., 18:08 targimot.com
51.0 м²
56 688,00 лв

Магазин РУСЕ

РУСЕ УЛ. АЛЕКСАНДРОВСКА 26 - ИД 291/2015
МАГАЗИН № 7 /седем/ и № 8 /осем/, находящ се на партерен етаж , представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5633.1.2 /шест три четири две седем точка две точка пет шест три три точка едно точка две/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Александровска № 26 /двадесет и шест/ ет. 0 /нула/, обект 7 /седем/, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ от 118.84 кв.м. /сто и осемнадесет квадратни метра и осемдесет и четири квадратни дециметра/, с предназначение: ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, заедно с 2.35 % от общите части на сградата, равняващи се на 50.79 кв. м. /петдесет квадратни метра и седемдесет и девет квадратни дециметра/, и припадащите се идеални части от учреденото право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 63427.2.5633 /шест три четири две седем точка две точка пет шест три три/, който обект по екзекутивна документация представлява МАГАЗИН № 7 /седем/ и № 8 /осем/, находящ се на партерен етаж с площ 118.84 кв.м. /сто и .осемнадесет квадратни метра и осемдесет и четири квадратни дециметра/ . Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 63427.2.5633.1.3 ; под обекта – 63427.2.5633.1.52; над обекта - 63427.2.5633.1.15; 63427.2.5633.1.14. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 131 040 лв. ВЪРХУ ИМОТИ НА ПОЗИЦИИ 5/, 6/, 7/ ИМА УЧРЕДЕНИ ИПОТЕКИ В ПОЛЗА НА РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД, КАКТО СЛЕДВА: ПЪРВА ПО РЕД В РАЗМЕР НА 2 520 000 ЕВРО И ВТОРА ПО РЕД В РАЗМЕР НА 1 715 000 ЕВРО. ВЪРХУ ИМОТ НА ПОЗИЦИЯ 8/ ИМА УРЧЕДЕНИ ИПОТЕКИ В ПОЛЗА НА РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ КАКТО СЛЕДВА: ПЪРВА ПО РЕД В РАЗМЕР НА 900 000 ЕВРО И ВТОРА ПО РЕД В РАЗМЕР НА 150 000 ЕВРО. изпълнително дело 20158330400291 Определям всеки ВТОРНИК и ЧЕТВЪРТЪК от 13:00 до 18:00 ч. за оглед на имотите.
16.01.17 г., 18:08 targimot.com
118.0 м²
131 040,00 лв

Магазин РУСЕ

РУСЕ УЛ. АЛЕКСАНДРОВСКА 26 - ИД 291/2015
МАГАЗИН № 9 /девет/, находящ се на първи надпартерен етаж, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5633.1.25 /шест три четири две седем точка две точка пет шест три три точка едно точка две пет/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Александровска № 26 /двадесет и шест/ ет. 1/едно/, обект 9 /девет/, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ от 79.63 кв.м. /седемдесет и девет квадратни метра и шестдесет и три квадратни дециметра/, с предназначение: ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, заедно с 1.573376 % ид. ч. от общите части на сградата, равняващи се на 34.04 кв. м. /тридесет и четири квадратни метра и четири квадратни дециметра/, и припадащите се идеални части от учреденото право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 63427.2.5633 /шест три четири две седем точка две точка пет шест три три/, който обект по екзекутивна документация представлява МАГАЗИН № 9 /девет/, находящ се на първи надпартерен етаж ведно с всички настоящи и бъдещи подобрения съгласно чл. 92 от ЗС. Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 63427.2.5633.1.24; под обекта – 63427.2.5633.1.1; над обекта – 63427.2.5633.1.35. По време на описа е констатирано, че самостоятелен обект с идентификатор 63427.2.5633.1.25 е функционално свързан посредством вътрешно метално стълбище със самостоятелен обект с идентификатор 63427.2.5633.1.1. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 75 600 лв. ВЪРХУ ИМОТИ НА ПОЗИЦИИ 5/, 6/, 7/ ИМА УЧРЕДЕНИ ИПОТЕКИ В ПОЛЗА НА РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД, КАКТО СЛЕДВА: ПЪРВА ПО РЕД В РАЗМЕР НА 2 520 000 ЕВРО И ВТОРА ПО РЕД В РАЗМЕР НА 1 715 000 ЕВРО. ВЪРХУ ИМОТ НА ПОЗИЦИЯ 8/ ИМА УРЧЕДЕНИ ИПОТЕКИ В ПОЛЗА НА РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ КАКТО СЛЕДВА: ПЪРВА ПО РЕД В РАЗМЕР НА 900 000 ЕВРО И ВТОРА ПО РЕД В РАЗМЕР НА 150 000 ЕВРО. изпълнително дело 20158330400291 Определям всеки ВТОРНИК и ЧЕТВЪРТЪК от 13:00 до 18:00 ч. за оглед на имотите.
16.01.17 г., 18:08 targimot.com
80.0 м²
75 600,00 лв

Магазин РУСЕ

РУСЕ УЛ. АЛЕКСАНДРОВСКА 26 - ИД 291/2015
МАГАЗИН № 6 /шест/, находящ се на първи надпартерен етаж, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5633.1.15 /шест три четири две седем точка две точка пет шест три три точка едно точка едно пет/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Александровска № 26 /двадесет и шест/ ет. 1/едно/, обект 6 /шест/, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ от 74.20 кв.м. /седемдесет и четири квадратни метра и двадесет квадратни дециметра/, с предназначение: ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, заедно с 1.465681 % ид. ч. от общите части на сградата, равняващи се на 31.71 кв. м. /тридесет и един квадратни метра и седемдесет и един квадратни дециметра/, и припадащите се идеални части от учреденото право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 63427.2.5633 /шест три четири две седем точка две точка пет шест три три/, който обект по екзекутивна документация представлява МАГАЗИН № 6 /шест/, находящ се на първи надпартерен етаж ведно с всички настоящи и бъдещи подобрения съгласно чл. 92 от ЗС. Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 63427.2.5633.1.14; под обекта – 63427.2.5633.1.2; 63427.2.5633.1.4; 63427.2.5633.1.3; над обекта – 63427.2.5633.1.26; 63427.2.5633.1.27. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 63 990 лв. ВЪРХУ ИМОТА ИМА УЧРЕДЕНИ ИПОТЕКИ В ПОЛЗА НА РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД, КАКТО СЛЕДВА: ПЪРВА ПО РЕД В РАЗМЕР НА 900 000 ЕВРО И ВТОРА ПО РЕД В РАЗМЕР НА 150 000 ЕВРО. изпълнително дело 20158330400291 Определям всеки ВТОРНИК и ЧЕТВЪРТЪК от 13:00 до 18:00 ч. за оглед на имотите.
16.01.17 г., 18:07 targimot.com
74.0 м²
63 990,00 лв
ТЕЦ, ПВЦ, Руското консулство, на партер, под блок, склад, WC, теракот. ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ СРЕЩУ ЖИЛИЩЕ ИЛИ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ И БЕЗ ОДОБРЕНИЕ ОТ БАНКА! GSM 0894/650-659 ---- ENGLISH: Sale Shop Area `Yalta`, 24 m2, central heating, PVC windows, Brick, Russian consulate, on the ground floor in block storage, WC, tiled. LENDING AGAINST HOUSING OR AGRICULTURAL LAND AND WITHOUT APPROVAL FROM THE BANK! Price: E 12,500
14.01.17 г., 2:15 bazar.bg
24.0 м²
12 500,00 €
Продава магазин, Възраждане, ул. Плиска, партер, 80м2. Интензивен човеко и автопоток. Голяма витрина, лице 7 метра. Два входа, заден вход за зареждане. Тухла. ТЕЦ. След основен ремонт ел. , ВиК, санитарен възел. Отличен имот и инвестиция. Цена - 49900евро. Съдействие при кандидатстване за жилищни и ипотечни кредити. Обадете се сега. ! Тел. 082590255, 0897721324, 0888021234 АГЕНЦИЯ ALLUX IMOTI оф. No 6460
13.01.17 г., 23:54 grad.bg
80.0 м²
51 500,00 €
Магазин в комплекс,лукзсозен със санитарен възел,климатик.
13.01.17 г., 13:57 bazar.bg
30.0 м²
17 500,00 €
ТЕЦ, ПВЦ, Руското консулство, на партер, под блок, склад, WC, теракот. ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ СРЕЩУ ЖИЛИЩЕ ИЛИ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ И БЕЗ ОДОБРЕНИЕ ОТ БАНКА! GSM 0894/650-659 ---- ENGLISH: Sale Shop Area `Yalta`, 24 m2, central heating, PVC windows, Brick, Russian consulate, on the ground floor in block storage, WC, tiled. LENDING AGAINST HOUSING OR AGRICULTURAL LAND AND WITHOUT APPROVAL FROM THE BANK! Price: E 12,500
13.01.17 г., 3:03 bazar.bg
24.0 м²
12 500,00 €

Магазин РУСЕ

РУСЕ УЛ. ЧИПРОВЦИ - ИД 788/2013
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – МАГАЗИН № 12 /дванадесет/ 63427.5.510.9.47/шест три четири две седем точка пет точка пет едно нула точка девет точка четири седем/, находящ се в гр. Русе, ж.к. Родина 1-2 /едно две/, ул. Чипровци ет. 2, обект 12 /дванадесет/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 9 /девет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.5.510 / шест три четири две седем точка пет точка пет едно нула/, по акт за ипотека - в новопостроен търговски комплекс – I /едно римско/, двуетажна обществено – обслужваща сграда със сутерен; с площ по кадастрална карта посочена в акт за ипотека – 56.00 кв.м. /петдесет и шест квадратни метра/; площ по удостоверение за данъчна оценка и таблица за ценообразуване - със застроена площ 72.74 кв.м /седемдесет и два квадратни метра и седемдесет и четири квадратни дециметра/, а по кадастрална карта, одобрена със Заповед РД-18-18/16.05.2007 г. На ИД на АК – 52.04 кв.м. /петдесет и два квадратни метра и четири квадратни дециметра/, брой нива на обекта: 1 /едно/; предназначение на самостоятелния обект: ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ведно с 2.868 % /две цяло осемстотин шестдесет и осем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена. Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 63427.5.510.9.48; 63427.5.510.9.46; под обекта – 63427.5.510.9.31; над обекта; няма. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА :39 000 лв.вписана Законна ипотека в полза на АЛФА БАНК АД, първа по ред в размер на 100 000 евро, учредена Договорна ипотека в полза на АЛФА БАНК АД, втора по ред в размер на 98 000 евро Определям всеки понеделник и сряда от 16:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имотите.
12.01.17 г., 15:03 targimot.com
73.0 м²
39 000,00 лв

Магазин РУСЕ

РУСЕ УЛ. ЧИПРОВЦИ - ИД 788/2013
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – МАГАЗИН № 13 /тринадесет/ 63427.5.510.9.48 /шест три четири две седем точка пет точка пет едно нула точка девет точка четири осем/, находящ се в гр. Русе, ж.к. Родина 1-2 /едно две/, ул. Чипровци ет. 2, обект 13 /тринадесет/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 9 /девет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.5.510 / шест три четири две седем точка пет точка пет едно нула/, по акт за ипотека - в новопостроен търговски комплекс – I /едно римско/, двуетажна обществено – обслужваща сграда със сутерен; с площ по кадастрална карта посочена в акт за ипотека – 46.00 кв.м. /четиридесет и шест квадратни метра/; площ по удостоверение за данъчна оценка и таблица за ценообразуване: със застроена площ 58.97 кв.м /петдесет и осем квадратни метра и деветдесет и седем квадратни дециметра/, а по кадастрална карта, одобрена със Заповед РД-18-18/16.05.2007 г. На ИД на АК – 45.64 кв.м. /четиридесет и пет квадратни метра и шестдесет и четири квадратни дециметра/, предназначение на самостоятелния обект: ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ведно с 2.325 % /две цяло триста двадесет и пет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 63427.5.510.9.49; 63427.5.510.9.47; под обекта – 63427.5.510.9.31; над обекта; няма. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА : 34 500 лв. вписана Законна ипотека в полза на АЛФА БАНК АД, първа по ред в размер на 100 000 евро, учредена Договорна ипотека в полза на АЛФА БАНК АД, втора по ред в размер на 98 000 евро Определям всеки понеделник и сряда от 16:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имотите.
12.01.17 г., 15:03 targimot.com
59.0 м²
34 500,00 лв

Магазин РУСЕ

РУСЕ УЛ. ЧИПРОВЦИ - ИД 788/2013
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – МАГАЗИН № 11 /единадесет/ 63427.5.510.9.46 /шест три четири две седем точка пет точка пет едно нула точка девет точка четири шест/, находящ се в гр. Русе, ж.к. Родина 1-2 /едно две/, ул. Чипровци ет. 2, обект 11 /единадесет/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 9 /девет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.5.510 / шест три четири две седем точка пет точка пет едно нула/, по акт за ипотека - в новопостроен търговски комплекс – I /едно римско/, двуетажна обществено – обслужваща сграда със сутерен; с площ по кадастрална карта посочена в акт за ипотека – 32.00 кв.м. /тридесет и два квадратни метра/; площ по удостоверение за данъчна оценка и таблица за ценообразуване: - със застроена площ 40.62 кв.м /четиридесет квадратни метра и шестдесет и два квадратни дециметра/, а по кадастрална карта, одобрена със Заповед РД-18-18/16.05.2007 г. На ИД на АК – 29.84 кв.м. /двадесет и девет квадратни метра и осемдесет и четири квадратни дециметра/, брой нива на обекта: 1/едно/; предназначение на самостоятелния обект: ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ведно с 1.602 % /едно цяло шестстотин и две хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена. Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 63427.5.510.9.45; 63427.5.510.9.47; под обекта – 63427.5.510.9.30; над обекта; няма. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА : 25 575 лв.вписана Законна ипотека в полза на АЛФА БАНК АД, първа по ред в размер на 100 000 евро, учредена Договорна ипотека в полза на АЛФА БАНК АД, втора по ред в размер на 98 000 евро Определям всеки понеделник и сряда от 16:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имотите.
12.01.17 г., 15:03 targimot.com
41.0 м²
25 575,00 лв

Магазин РУСЕ

РУСЕ УЛ. ЧИПРОВЦИ - ИД 788/2013
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – МАГАЗИН № 14 /четиринадесет/ 63427.5.510.9.49 /шест три четири две седем точка пет точка пет едно нула точка девет точка четири девет/, находящ се в гр. Русе, ж.к. Родина 1-2 /едно две/, ул. Чипровци ет. 2, обект 14 /четиринадесет/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 9 /девет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.5.510 / шест три четири две седем точка пет точка пет едно нула/, по акт за ипотека - в новопостроен търговски комплекс – I /едно римско/, двуетажна обществено – обслужваща сграда със сутерен; с площ по кадастрална карта посочена в акт за ипотека – 41.00 кв.м. /четиридесет и един квадратни метра/; площ по удостоверение за данъчна оценка и таблица за ценообразуване: със застроена площ 52.60 кв.м /петдесет и два квадратни метра и шестдесет квадратни дециметра/, а по кадастрална карта, одобрена със Заповед РД-18-18/16.05.2007 г. На ИД на АК – 37.34 кв.м. /тридесет и седем квадратни метра и тридесет и четири квадратни дециметра/, предназначение на самостоятелния обект: ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ведно с 2.074 % /две цяло седемдесет и четири хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж. Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 63427.5.510.9.49; 63427.5.510.9.47; под обекта – 63427.5.510.9.31; над обекта; няма. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА : 31 500 лв. вписана Законна ипотека в полза на АЛФА БАНК АД, първа по ред в размер на 100 000 евро, учредена Договорна ипотека в полза на АЛФА БАНК АД, втора по ред в размер на 98 000 евро Определям всеки понеделник и сряда от 16:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имотите.
12.01.17 г., 15:03 targimot.com
53.0 м²
31 500,00 лв

Магазин РУСЕ

РУСЕ ул. Олимпи Панов № 25, ет. 1, обект № 6;
І. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.654.1.9, адрес на имота: гр. Русе, ул. Олимпи Панов № 25, ет. 1, обект № 6; самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.654; предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност; брой нива на обекта: 1; площ по документ: 41.25 кв.м.; прилежащи части: 2.379 %, от общите части на сградата; ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.654.1.14, 63427.2.654.1.10; под обекта: 63427.2.654.1.2; над обекта: 63427.2.654.1.15, стар идентификатор: няма, а съгласно акт за собственост: МАГАЗИН № 6, на втори етаж в жилищно-административна сграда, находяща се в недвижим имот в гр. Русе, ул. „Олимпи Панов” № 25, представляващ парцел ІІІ-654, в кв. 90-А, целия с площ 298 кв.м., заедно с 2.379 % ид.ч. от сградата и от отстъпеното право на строеж върху дворното място, при граници за парцела: ул. „Олимпи Панов”, ул. „Борисова”, жил. блок ГСН и парцел 653 и при граници за магазина: двор, съседна сграда, магазин № 9 и стълбище. НАЧАЛНА ЦЕНА от която ще започне публичната продан – 17 640 лв. и публична продан на следния възбранен недвижим имот:
12.01.17 г., 9:02 targimot.com
41.0 м²
17 640,00 лв
Предлагаме Ви, помещение находящо се в новострояща се тухлена сграда на ул. Борисова с площ 189 кв.м. Отоплява се на газ, 13 см. външна изолация, седем камерна дограма, многослоен покрив, отлично качество на строежа, възможност за разделяне на пространството според желанието на клиента, подходящо се за магазин, офис или заведение.
12.01.17 г., 4:26 bazar.bg
189.0 м²
189 000,00 €
В търг. център - става за ателие или офис - 0899/714777
11.01.17 г., 14:27 bazar.bg
28.0 м²
8 000,00 €
ТЕЦ, ПВЦ, Руското консулство, на партер, под блок, склад, WC, теракот. ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ СРЕЩУ ЖИЛИЩЕ ИЛИ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ И БЕЗ ОДОБРЕНИЕ ОТ БАНКА! GSM 0894/650-659 ---- ENGLISH: Sale Shop Area `Yalta`, 24 m2, central heating, PVC windows, Brick, Russian consulate, on the ground floor in block storage, WC, tiled. LENDING AGAINST HOUSING OR AGRICULTURAL LAND AND WITHOUT APPROVAL FROM THE BANK! Price: E 12,500
10.01.17 г., 20:25 bazar.bg
24.0 м²
12 500,00 €

Продава Магазин, Русе

гр.Русе, ПК 7000 Русе Русе
Продажба на бизнес имот, локализиран в комуникативния квартал Възраждане, в близост до Русенски университет, училища, детски градини, търговски обекти и заведения, в район с концентрация на жилищни сгради. Обектът се намира на партер в седеметажна постройка. Състои се от две помещения, просторна зала, приемна, баня, отделен санитарен възел. На пода е положен теракот и нехлъзгаща се настилка. Стените и таваните са шумоизолирани с вата и гипсокартон. Дограмата е от PVC, а вратите са алуминиеви. Подходът се осъществява от два входа. Подходящо е за фитнес зала, шивашка работилница, козметичен салон и други.
10.01.17 г., 12:08 bgoffers.com
267.0 м²
133 633,00 €

Магазин РУСЕ

РУСЕ УЛ. МОСТОВА 18 - ИД 833/2014
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СРАДА с идентификатор: 63427.2.5609.1.28 /шест три четири две седем точка две точка пет шест нула девет точка едно точка две осем/, находящ се в гр. Русе, ул. Мостова № 18 /осемнадесет/, ет. 0 /нула/, обект 3 /три/, а по акт за ипотека: магазин № 3 /три/ площ: 31.68 кв.м. /тридесет и един квадратни метра и шестдесет и осем квадратни дециметра/, състоящ се от: търговска зала, коридор и сервизни помещения, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5609 /шест три четири две седем точка две точка пет шест нула девет/; предназначение: ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; брой нива на обекта: 1 /едно/, ведно с 1.683 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 4.39 кв.м. /четири квадратни метра и тридесет и девет квадратни дециметра/ и 1.683% идеални част, представляващи 6.31 кв.м. /шест квадратни метра и тридесет и един квадратни дециметра/ от правото на собственост върху поземления имот.. Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 63427.2.5609.1.29; 63427.2.5609.1.27; 63427.2.5609.1.30 под обекта – 63427.2.5609.1.36; 63427.2.5609.1.35; над обекта – 63427.2.5609.1.3; 63427.2.5609.1.4. По време на описа е констатирано, че е цитирания имот функционира като общ обект /магазин/ със съседния самостоятелен обект с идентификатор 63427.2.5609.1.27. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 37 950.00 лв. учредена Договорна ипотека в полза на АЛФА БАНК - КЛОН БЪЛГАРИЯ, в размер на 33 000 евро. Определям всеки вторник и сряда от 14:00 ч. до 17:00 ч.
9.01.17 г., 22:02 targimot.com
32.0 м²
37 950,00 лв

Магазин РУСЕ

РУСЕ първи етаж в жилищна сграда „Сандански”, по ул. „Вардар” № 25, комплекс „Ялта”
МАГАЗИН № 1 на първи етаж в жилищна сграда „Сандански”, по ул. „Вардар” № 25, комплекс „Ялта”, в гр. Русе, състоящ се от търговска зала, склад и санитарен възел, със застроена площ от 35.69 кв.м., при граници: магазин № 2, ул. „Яне Сандански”, терен на блока, заедно с 3.124 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 8.66 кв.м., съгласно кадастрална схема представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.4407.1.16, ет. 0, попадащ в сграда № 1, разположена в поземлен имот № 63427.2.4407, съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 63427.2.4407.1.17, под обекта: 63427.2.4407.1.22, 63427.2.4407.1.21, над обекта: 63427.2.4407.1.2, заедно с 3.124 % идеални части от правото на собственост върху 244/712 ид.ч., представляващи 7.60 кв.м. от дворното място, представляващо УПИ VІІ-4406, 4408 и 4409 в кв. 404 по плана на гр. Русе, цялото с площ 712 км.м. по нотариален акт, а съгласно кадастрална скица представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.4407, с площ от 242 кв.м., при съседи: 63427.2.4759, 63427.2.4406, 63427.2.4404, 63427.2.4705. Начална цена, от която ще започне проданта: 25 500 лв.
9.01.17 г., 22:01 targimot.com
36.0 м²
25 500,00 лв
АГЕНЦИЯ АВАЛОН ПРЕДЛАГА ЕКСКЛУЗИВНО НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ Помещение на партерен етаж от жилищна сграда, близо до Речна гара. Състои се от:две помещения, коридор, преустроен в кухненска част, санитарен възел. Имотът е след ремонт - с ламинат, ПВЦ дограма, газифициран, с външни ролетни щори. Може да се използва като офис, фризьорски салон или козметично студио, за жилище, за магазин. тел. 0895 606165; 0877 225992; 0878 922637
4.01.17 г., 20:06 bazar.bg
39.0 м²
25 000,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба магазини в град Русе
1 2 3 4 5 6