Магазин РАЗГРАД

РАЗГРАД гр.Разград, ул.Юмрукчал №19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 61710.504.20.1.6 / шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка двадесет точка едно точка шест/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, община Разград, област Разград, одобрени със заповед РД-18-37/10.03.2008г. на ИД на АГКК, с площ от 45 кв.м., с административен адрес: гр.Разград, ул.Юмрукчал №19 , ет.0, обект 6, разположен в сграда №1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 61710.504.20 / шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка двадесет/ при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 61710.504.20.1.5, под обекта - няма, над обекта - 61710.504.20.1.7, 61710.504.20.1.8 и 61710.504.20.1.9, ведно със съответния процент идеални части от правото на строеж върху терена-общинска собственост и от общите части на сградата.
3.01.17 г., 14:56 targimot.com
45.0 м²
8 000,00 лв

Магазин РАЗГРАД

РАЗГРАД гр.Разград, ул.Юмрукчал №19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - СКЛАД, с идентификатор 61710.504.20.1.3 / шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка двадесет точка едно точка три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, община Разград, област Разград, одобрени със заповед РД-18-37/10.03.2008г. на ИД на АГКК, с площ от 12 кв.м., с административен адрес: гр.Разград, ул.Юмрукчал №19 , ет.0, обект 3, разположен в сграда №1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 61710.504.20 / шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка двадесет/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 61710.504.20.1.5, 61710.504.20.1.4 и 61710.504.20.1.2, под обекта - няма, над обекта - 61710.504.20.1.10, ведно със съответния процент идеални части от правото на строеж върху терена-общинска собственост и от общите части на сградата.
3.01.17 г., 14:55 targimot.com
12.0 м²
3 040,00 лв

Магазин РАЗГРАД

РАЗГРАД гр.Разград, ул.Юмрукчал №19,
1.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - за търговска дейност, с идентификатор 61710.504.20.1.1 / шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка двадесет точка едно точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, община Разград, област Разград, одобрени със заповед РД-18-37/10.03.2008г. на ИД на АГКК, с площ от 53 кв.м., с административен адрес: гр.Разград, ул.Юмрукчал №19 , ет.0, обект 1, разположен в сграда №1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 61710.504.20 / шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка двадесет/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 61710.504.20.1.5 и 61710.504.20.1.2, под обекта - няма, над обекта - 61710.504.20.1.9 и 61710.504.20.1.10, ведно със съответния процент идеални части от правото на строеж върху терена-общинска собственост и от общите части на сградата.
3.01.17 г., 14:54 targimot.com
53.0 м²
16 848,00 лв

Магазин РАЗГРАД

РАЗГРАД гр.Разград, ул.Юмрукчал №19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - ОФИС, с идентификатор 61710.504.20.1.4 / шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка двадесет точка едно точка четири/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, община Разград, област Разград, одобрени със заповед РД-18-37/10.03.2008г. на ИД на АГКК, с площ от 30 кв.м., с административен адрес: гр.Разград, ул.Юмрукчал №19 , ет.0, обект 4, разположен в сграда №1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 61710.504.20 / шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка двадесет/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 61710.504.20.1.5, 61710.504.20.1.3, под обекта - няма, над обекта - 61710.504.20.1.10, ведно със съответния процент идеални части от правото на строеж върху терена-общинска собственост и от общите части на сградата.
3.01.17 г., 14:54 targimot.com
30.0 м²
8 800,00 лв

Магазин РАЗГРАД

РАЗГРАД гр.Разград, ул.Юмрукчал №19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - СКЛАД, с идентификатор 61710.504.20.1.2 / шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка двадесет точка едно точка две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, община Разград, област Разград, одобрени със заповед РД-18-37/10.03.2008г. на ИД на АГКК, с площ от 10 кв.м., с административен адрес: гр.Разград, ул.Юмрукчал №19 , ет.0, обект 2, разположен в сграда №1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 61710.504.20 / шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка двадесет/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 61710.504.20.1.5, 61710.504.20.1.3 и 61710.504.20.1.1, под обекта - няма, над обекта - 61710.504.20.1.10, ведно със съответния процент идеални части от правото на строеж върху терена-общинска собственост и от общите части на сградата.
3.01.17 г., 14:54 targimot.com
10.0 м²
2 720,00 лв
Магазин, в нова сграда, находяща се в центъра на Разград, на ъгъла на ул. 'П.Р.Славейков' и ул. 'Дунав', зад парк 'Възраждане'. Магазинът се намира на първи (партерен) етаж, с подход откъм ул. 'П.Р.Славейков'. Състои се от едно помещение и баня с тоалетна. Цената е без ДДС, с Акт 16. Собственик на имота е фирма. За повече информация: 0889/844440.
12.12.16 г., 17:49 bazar.bg
42.0 м²
25 000,00 €
Магазин, в нова сграда с жилища и офиси, находяща се в центъра на Разград, на ъгъла на ул. 'П.Р.Славейков' и ул. 'Дунав', зад парк 'Възраждане'. Магазинът се намира на първи (партерен) етаж, с подход и от двете улици. Повече от 11 метра лице, ъглов. Състои се от едно голямо помещение и двоен санитарен възел. Цената е без ДДС, с Акт 16. Собственик на имота е фирма. За повече информация: 0889/844440 и 0889/844448.
12.12.16 г., 17:49 bazar.bg
131.0 м²
79 000,00 €
9.12.16 г., 16:20 bazar.bg
20.0 м²
18 000,00 лв

Магазин РАЗГРАД

РАЗГРАД гр.Разград, бул.Странджа №16, ет.2 магазин №38
САМОСТОЯТЕЛЕН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - МАГАЗИН № 38 /тридесет и осем/, с идентификатор 61710.505.509.1.38 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка петстотин и девет точка едно точка тридесет и осем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-37/10.03.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК,с последно изменение със Заповед КД-14-17-377/26.10.2009г. на Началника на СГКК-Разград, с площ от 19.26 кв.м. /деветнадесет цяло и двадесет и шест стотни квадратни метра/, с административен адрес гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград, бул. "Странджа" № 16 (шестнадесет), ет. 2 (две), при граници на обекта:на същия етаж 61710.505.509.1.39 и 61710.505.509.1.37, под обекта 61710.505.509.1.11 и 61710.505.509.1.10, над обекта -няма, находящ се на вътрешен северен ред на ниво галерия, с вход през общ коридор, в сграда за комплексно обслужване Търговски комплекс, с идентификатор 61710.505.509.1/шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка петстотин и девет точка едно/ , разположена в поземлен имот с идентификатор 61710.505.509 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка петстотин и девет/, в едно с 0.00834% ид.ч. от общите части на сградата, 0.00834% ид.ч. от правото на строеж върху общинска земя както и 0.00834% ид.ч. от правото на ползване на благоустроените площи в парцела. .
11.11.16 г., 17:44 targimot.com
19.0 м²
34 200,00 лв

Магазин Гецово

Гецово село Гецово, община Разград, област Разград, ул.''Димитър Димов'' №1
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18589.501.542 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гецово, община Разград, област Разград, одобрени със Заповед РД-18-4/24.01.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес на имота: село Гецово, община Разград, област Разград, ул.''Димитър Димов'' №1, с площ от 412.00кв.м., с начин на трайно предназначение на територията - урбанизирана, с начин на трайно ползване - за ниско застрояване(до 10м.), при граници и съседи на имота: 18589.501.545, 18589.501.544, 18589.501.543, 18589.501.943, 18589.501.946, 18589.501.93, ведно със сградите попадащи върху имота, а именно: 1.СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ с идентификатор 18589.501.542.1, със застроена площ от 111.00кв.м., на един етаж..
24.10.16 г., 14:19 targimot.com
111.0 м²
27 525,00 лв
Продава магазин на бул. 'България', на лесно и комуникативно място с паркинг отпред. Подходящ за офис, магазин за промишлени стоки, фризьорски салон, козметично студио и друг вид дейности. Разполага със склад и собствен санитарен възел. Подходящ също така и за инвестиция!
19.05.16 г., 19:32 bazar.bg
75.0 м²
125 000,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба магазини в град Разград

Магазин Малък Поровец

Малък Поровец ул."Васил Левски"№2
(две): А) НИВО 1 – първи етаж, със застроена площ от 145 (сто четиридесет и пет) квадратни метра, състоящ се от магазин и ... на поземления имот село Малък Поровец, община Исперих, област Разград, улица „Васил Левски“ № 2(две), с площ от 837 ... САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 46913.120.333.1.1 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и тринадесет
13.01.17 г., 18:05 targimot.com
145.0 м²
17 325,00 лв

Парцел, 10261m 2 (продажба)

с.Гецово, област Разград
. Имотът е подходящ за построяване на логистичен център, бензиностанция, голям търговски обект, складове и производство ... . В регулация. Намират се в гр. Разград. За Ваше удобство: огледи по всяко време. За допълнителна информация и нови оферти ... Пет равни ПАРЦЕЛА с обща площ 10 261 кв. м. Парцелите са с лице на главен път 200м. Изградени са комуникации-ток, вода
26.10.16 г., 14:03 homes.bg
10261.0 м²
250 000,00 €
Работещо заведение и магазин
20.10.16 г., 12:13 bazar.bg
200.0 м²
250 000,00 €

Парцел, 10261m 2 (продажба)

с.Гецово, област Разград
. Имотът е подходящ за построяване на логистичен център, бензиностанция, голям търговски обект, складове и производство ... . В регулация. Намират се в гр. Разград. За Ваше удобство: огледи по всяко време. За допълнителна информация и нови оферти ... Пет равни ПАРЦЕЛА с обща площ 10 261 кв. м. Парцелите са с лице на главен път 200м. Изградени са комуникации-ток, вода
19.09.16 г., 18:36 officespace.bg
250 000,00 €
Работещо заведение и магазин
11.09.16 г., 10:29 bazar.bg
200.0 м²
250 000,00 €
Продавам фабрика за мебели с част от оборудването. Фабриката е разположена върху 3 декара земя. Застроената площ е 2940 ... хранителен магазин, за складови помещения, за фабрика с различен вид дейност, за строителен хипермаркет и др. Има рампа за ... кв.м. Сградата е снабдена с тоалетни, място за отдих за персонала, барче за персонала. Халето е в зона с изградена
17.07.16 г., 23:36 alo.bg
2940.0 м²
250 000,00 €
Предлагаме за продажба Административно-търговски обект, представляващ самостоятелен обект в сграда, разположен в ... идеален център на град Разград. Имотът се състои от 220 кв.м. офисна площ, в която са разположени седем офиса с различна ... квадратура и 75 кв.м. търговска площ с голямо лице към главен булевард. Обектът е разположен на изключително комуникативно място, разполага с паркинг и е в добро цялостно състояние.
11.05.16 г., 23:45 bazar.bg
300.0 м²
210 000,00 лв

Оферти гр.Кубрат Магазин

Разград / гр.Кубрат
продава действащ кафе-бар с офис,склад и тоалетна,находящо се в топ център на града.След основен ремонт.
14.03.16 г., 10:11 imoti.bg
100.0 м²
55 000,00 €