Магазин за промишлени стоки, разположен на партерен етаж в новопостроена многофункционална сграда, на основен булевард на Пазарджик. Сградата е с асансьор. Ел.инсталацията е на два отделни кръга. С възможност за разделяне на два самостоятелни обекта.
20.04.17 г., 12:46 bazar.bg
105.0 м²
75 550 €

Магазин Черногорово

Черногорово общ. Пазарджик
ид № 20118200401033 - - ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА, бивш магазин за зеленчуци с площ 63 кв. м. (шейсет и три квадратни метра); - ПАЯНТОВА СГРАДА – НАВЕС с площ от 50 кв. м. (петдесет квадратни метра); Съгласно Удостоверение изх. № 10/28.02.2017 г., издадено от Техническа служба към с. Черногорово, общ. Пазарджик и Протокол № 1 от 16.03.2017 г. за опис на недвижими имоти, ПАЯНТОВА СГРАДА – НАВЕС с площ от 50 кв. м. (петдесет квадратни метра) е съборена и не се констатира на място. Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан, е в размер на 12 000,00 лв. (дванадесет хиляди лева), съставляваща 75 % от оценката, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Вчера в 20:01 targimot.com
63.0 м²
12 000 лв
МАГАЗИН, находя щ се в гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, с площ от от 27.60 / двадесет и седем цяло и шестдесет/ кв. м., който съгласно Схема № 9204/04.12.2012 г. на СГКК - гр. Пазарджик, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 55155.503.526.1.10 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест, точка, едно, точка, десет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Сан Стефано” № 4, ет. 0, който самостоятелен обект се намира в двуетажна сграда № 1 /едно/, с идентификатор № 55155.503.526.1 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест, точка, едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 55155.503.526 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест/, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, с брой нива на обекта: 1 /един/, с прилежащи части на този обект: 1/12 /една дванадесета/ идеални части от обслужващ пасаж 1 /едно/, целият с площ от 85.60 кв. м /осемдесет и пет цяло и шест квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор № 55155.503.526.1.9, имот с идентификатор № 55155.503.526.1.13, под обекта: имот с идентификатор № 55155.503.526.1.14, над обекта: няма, ведно с 1/12 ид.части от обслужващ пасаж 1, целия с площ 85,60 кв.м. и припадащите се 23,25/1071 ид.части от дворното място, цялото с площ 1071 кв.м.
19.04.17 г., 19:58 targimot.com
28.0 м²
31 190 лв
Агенция за недвижими имоти 'Дом-ко' предлага за продажба оборудвано и работещо фризьорско ателие с площ 25 кв.м., поставено върху общински терен, в идеален център на град Пазарджик. При желание е възможно да бъде прехвърлено дружеството, на което са издадени необходимите документи и разрешителни за упражняване на дейността. За повече информация и огледи: 0878 688 870 Петя Шутева, Референтен код на обявата:8314, посетете и сайта ни:www.dom-ko.com
7.04.17 г., 0:45 officespace.bg
10 000 €
МАГАЗИН, находящ се в гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, с площ от 34.00 /тридесет и четири/ кв. м, който съгласно Схема на СГКК - гр. Пазарджик, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 55155.503.526.1.9 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест, точка, едно, точка, девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Сан Стефано” № 4, ет. 0, който самостоятелен обект се намира в двуетажна сграда № 1 /едно/, с идентификатор № 55155.503.526.1 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест, точка, едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 55155.503.526 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест/, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, с брой нива на обекта: 1 /един/, с прилежащи части на този обект: 1/12 /една дванадесета/ идеални части от обслужващ пасаж 1 /едно/, целият с площ от 85.60 кв. м /осемдесет и пет цяло и шест квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор № 55155.503.526.1.14, имот с идентификатор № 55155.503.526.1.13, имот с идентификатор № 55155.503.526.1.10, под обекта: имот с идентификатор № 55155.503.526.1.14, над обекта: няма, ведно с 1/12 ид.части от обслужващ пасаж 1, целия с площ 85,60 кв.м. и припадащите се 28,63/1071 ид.части от дворното място, цялото с площ 1071 кв.м.
19.04.17 г., 19:59 targimot.com
34.0 м²
38 419 лв
МАГАЗИН, находящ се в гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, с площ от 22.70 /двадесет и две цяло седемдесет/ кв. м, който съгласно Схема на СГКК - гр. Пазарджик, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 55155.503.526.1.11 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест, точка, едно, точка, единадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Сан Стефано” № 4, ет. 0, който самостоятелен обект се намира в двуетажна сграда № 1 /едно/, с идентификатор №55155.503.526.1/пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест, точка, едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 55155.503.526 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест/, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, с брой нива на обекта: 1 /един/, с прилежащи части на този обект: 1/12 /една дванадесета/ идеални части от обслужващ пасаж 1 /едно/, целият с площ от 85.60 кв. м /осемдесет и пет цяло и шест квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор № 55155.503.526.1.13, имот с идентификатор № 55155.503.526.1.12, под обекта: няма, над обекта: няма, ведно с 1/12 ид.части от обслужващ пасаж 1, целия с площ 85,60 кв.м. и припадащите се 19,12/1071 ид.части от дворното място, в което е построена сградата, цялото с площ 1071 кв.м.
19.04.17 г., 20:00 targimot.com
23.0 м²
25 653 лв
МАГАЗИН, находящ се в гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, с площ от 22.55 /двадесет и две цяло и петдесет и пет/ кв. м, който съгласно Схема на СГКК - гр. Пазарджик, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 55155.503.526.1.12 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест, точка, едно, точка, дванадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Сан Стефано” № 4, ет. 0, който самостоятелен обект се намира в двуетажна сграда № 1 /едно/, с идентификатор №55155.503.526.1 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест, точка, едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 55155.503.526 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест/, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, с брой нива на обекта: 1 /един/, с прилежащи на този обект: 1/12 /една дванадесета/ идеални части от обслужващ пасаж 1 /едно/, целият с площ от 85.60 кв. м /осемдесет и пет цяло и шест квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор № 55155.503.526.1.11, имотс идентификатор № 55155.503.526.1.13, подобекта: няма, над обекта: няма, ведно с 22.55/1071 идеални части от дворното място върху, което е построен имота, цялото с площ 1071 кв.м. ведно с 1/12 ид.части от обслужващ пасаж 1, целия с площ 85,60 кв.м. и припадащите се 19,12/1071 ид.части от дворното място, в което е построена сградата, цялото с площ 1071 кв.м.
19.04.17 г., 20:00 targimot.com
23.0 м²
25 480 лв

Магазин ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. "Батак" №27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 55155.503.649.4.13 /пет пет едно пет пет точка пет нула три точка шест четири девет точка четири точка едно три/, находящ се на адрес гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-97/28,10,2008 г. на Изпълнителния деректор на АГКК, с административен адрес на имота: гр.Пазарджик, ул.“Батак“ 27 /двадесет и седем/, етаж 0 /нула/, с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ 38,07 /тридесет и осем цяло и седем стотни квадратни метра/, който обект се намира в сграда №4 /четири/, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.649 /пет пет едно пет пет точка пет нула три точка шест четири девет/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж-55155.503.649.4.15 и 55155.503.649.4.14, под обекта- няма и над обекта- 55155.503.649.4.6, 55155.503.649.4.1 и 55155.503.649.4.7. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, е в размер на 16980.00 /шестнадесет хиляди деветстотин и осемдесет/ лева, съставляваща 80% от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 494, ал.2, във връзка с чл. 485 и чл.468, ал.1 от ГПК. Гореописаният недвижим имот е собственост на ипотекарните длъжници по изп. дело ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АТАНАСОВ, МАРИН ИВАНОВ ПЕТКОВ и СПАСКА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА.
31.03.17 г., 20:33 targimot.com
38.0 м²
16 980 лв
Директно от собственика!Апартаментът се намира в центъра на града,на ул.Петър Берон 57.В близост до болницата,детска градина и училище.С АКТ 16 от 2008г.Напълно завършен-с подови настилки;баня-теракот,санитария;врати-МДФ,входна врата-блиндирана,интернет окабеляване,сателитна телевизия,домофонна система.Разкошна тераса с изглед към града.Общите части са перфектно и луксозно изпълнени.Топлоизолацията и луксозната дограма гарантират икономични условия за отопление.
3.04.17 г., 20:42 bazar.bg
35.0 м²
11 900 €
Продава се помещение от 30 кв.м на партер, със собствен санитарен възел. Подходящо е за фризьорски или козметичен салон, офис ,магазин. Намира се в непосредствена близост до бул.'Ал.Стамболийски'
26.03.17 г., 11:49 bazar.bg
34.0 м²
26 000 €
Продава бензиностанция и газостанция. Данни за имота: Урегулиран поземлен имот с площ от 2415кв.м. За сградите има отстъпено право на строеж. Достъп до имота от две улици. Разрешение за ползване на съоръженията от 2007г. Данни за бензиностанцията: Състои се от следните сгради и съоръжения: каса и магазин за автопринадлежности с площ от 122.40кв.м.; 4бр. резервоари с площ от 41.64кв.м.; 2бр.колони за бензин; 2бр.колони за дизел; наливни шахти; лента за бензиновоз; лента за автомобили; паркинг; маслоуловител; козирка от 350кв.м. Данни за газостанцията: Състои се от следните сгради и съоръжения: сграда за газстанция, каса и офис с площ от 42.6кв.м.; склад за бутилки-цистерни с площ от 103.36кв.м.; козирка с площ от 150кв.м.
19.03.17 г., 20:33 bazar.bg
268.0 м²
700 000 лв
Масивна двуетажна търговска сграда с доскоро работещ супермаркет.Намира се в центъра на селото,залепена до Кметството.На около 800 метра от изхода на магистрала 'Тракия' към гр.Пазарджик.Село Сарая е с 1500 жители и се намира на около 4 км от гр.Пазарджик Обява 1024 ПОСЕТЕТЕ САЙТА НИ : WWW.ZEMIA.BG
22.03.17 г., 1:54 bazar.bg
220.0 м²
65 000 лв
Първи етаж 135 кв.м.Втори етаж 230 кв.м.Парцел 592,5 кв.м. в идеални части от общ 640 кв.м.Сградата се намира в центъра на селото.В селото живеят 1000 човека.Град пазарджик е на 10 км.Магистрала 'Тракия' е на 6 километра .Обява 1027 ПОСЕТЕТЕ САЙТА НИ : WWW.ZEMIA.BG
22.03.17 г., 1:53 bazar.bg
365.0 м²
65 000 лв
Продава помещение с обща площ 35кв.м., подходящо за магазин, масажно или козметично студио, фризьорски салон или за живеене. Самостоятене вход, на първи етаж в многофункционална жилищна сграда. Състои се от три самостоятелно обособени помещения - салон /търговска зала/,второ помещение /офис/ и санитарно помещение. Настилка - теракотни плочи. Стени - боядисани с цветен латекс. Стени санитарни помещения - фаянсови плочи.
19.03.17 г., 21:18 bazar.bg
35.0 м²
50 000 лв
Магазина е на два етажа.Партера и в момента е действащ хранителен магазин в много добро състояние.Към магазина има парцел от 600 кв.м,но в идеални части от общ парцел от 1100 кв.м.Намира се на площада на селото с лице на пътя Пазарджик-Панагюрище.Пътя е с автомобилен поток от 3200 коли на денонощие.Магистрала 'Тракия' е на около 500 метра.Селото е с 800 жители.Обекта е подходящ за всякаква търговска и складова дейност ,поради перфектната си разположение. Обява 1026 ПОСЕТЕТЕ САЙТА НИ : WWW.ZEMIA.BG
22.03.17 г., 1:54 bazar.bg
163.0 м²
65 000 лв

ПРОДАВА МАГАЗИН ПЕШЕХОДНА ЗОНА,ГР.ПАЗАРДЖИК

България, Пазарджик, Супер Център
Предлагам за продажба магазин в идеален център на гр. Пазарджик,пешеходна зона,представляващ магазин на партер с площ от 35,5 кв.м. и първо ниво над магазина с площ от 35,5 кв.м.Бонус към имота таванско помещение с площ от 66 кв.м.,което във високата част е 3,5 м.,а в ниската 1,7м. Продава се с идеална част от земята върху която е построена сградата.
10.03.17 г., 14:26 ignatov-imoti.com
89 000 €
Масивна двуетажна търговска сграда с доскоро работещ супермаркет.Намира се в центъра на селото,залепена до Кметството.На около 800 метра от изхода на магистрала 'Тракия' към гр.Пазарджик.Село Сарая е с 1500 жители и се намира на около 4 км от гр.Пазарджик. Обява 1024 ПОСЕТЕТЕ САЙТА НИ : WWW.ZEMIA.BG
22.03.17 г., 1:52 bazar.bg
220.0 м²
65 000 лв
Намира се в идеален център на града, на 30 метра от сградата на община Пазарджик, подходящ е за всякакъв вид търговия, с голям човекопоток през целия ден. Разполага със стъклена витрина, която осигурява отлична видимост от преминаващите по улицата пешеходци и автомобили. Търговският обект е в отлично състояние: подови настилки - теракот, стени латекс и тапети, фасада с PVC дограма, еталбонд, оборудвано сервизно помещение, складово помещение. Възможност за магазин, ресторант, банков офис, търговия и услуги. За повече информация и огледи: Тел. 0898 572 544 - ЛИА ВИП ХАУС ООД гр. Пазарджик
11.03.17 г., 19:36 bazar.bg
313.0 м²
295 000 €
Предлагаме за продажба магазинно партерно помещение с обща площ от 109,6кв.м., от които 39,35кв.м. склад под него с вътрешна стълба.На шпакловка и замазка.Със собствен санитарен възел.АКТ 16 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2016г.Обява 1033 ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ АГЕНЦИЯ 'ЗЕМЯ' , ПОСЕТЕТЕ И САЙТА НИ: WWW.ZEMIA.BG
22.03.17 г., 1:52 bazar.bg
110.0 м²
31 000 €
НОВА ПО-НИСКА ЦЕНА ЗА ИНВЕСТИТОРИ!!Продава се парцел в централната част на града- ул. 'Съединение'. Парцелът е с площ от 180 кв. м. и има одобрен проект за построяването на МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ със застройка: ЗП-125кв. м и РЗП-705кв. м. Изпълнението на проекта е започнат и магазините са завършени и използваеми-4 МАГАЗИНА. В момента има частично РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ за построените магазини. Възможно е промяна на предназначението от магазини на заведение. тел.00359899855101 Разгледайте и другите ни предложения в сайта www.roni.bg
15.03.17 г., 15:29 bazar.bg
125.0 м²
180 000 €
Магазинът е с обща площ от 360 кв.м., подходящ е за всякакъв вид търговия и услуги .Имотът се намира на много оживено място, с голям човекопоток през целия ден. Разполага със стъклена витрина, която осигурява отлична видимост от преминаващите по улицата пешеходци и автомобили. Разполага с няколко паркоместа, непосредствено пред магазина, както и с рампа, удобна за зареждане на складовото помещение. Търговският обект е в отлично състояние: подови настилки - теракот, стени- латекс и тапети, фасада с PVC дограма, оборудвано сервизно помещение, складово помещение с рампа. За повече информация и огледи: Тел.0898 572 544 - ЛИА ВИП ХАУС ООД гр. Пазарджик
11.03.17 г., 19:26 bazar.bg
360.0 м²
295 000 €
Продова се магазин на пешеходна зона , разработен с действащ бизнес . Хубаво лице . Собствен санитарен възел . Паркинг с удобен достъп.
9.03.17 г., 15:12 bazar.bg
20.0 м²
29 900 €
Предлагаме за продажба магазинно помещение , което по нотариален акт е 28 кв.м.Допълнително може да се закупи изба под него с площ от 8кв.м.Пред лицето на магазина има 8кв.м. празно място ,което влиза в обявената цена.Собствен санитарен възел и склад.Намира се на булевард Христо Ботев.Лице 4 метра.Нужен е лек ремонт по обособяване на лице на магазина.Обява 1012 ПОСЕТЕТЕ САЙТА НИ : WWW.ZEMIA.BG
22.03.17 г., 1:52 bazar.bg
36.0 м²
12 000 €
Нова сграда 64 кв.м на площада на селото.Теракот,алуминиева дограма,тоалетна с тоалетна чиния, бойлер,мивка. Двор 310 кв.м с ограда от бетонни тухли.Селото попада в Програмата за развитие на селските райони.намира се на 65 км от София и на 4 км от магистрала 'Тракия'. ОБЯВА 1004 ПОСЕТЕТЕ САЙТА НИ : WWW.ZEMIA.BG
22.03.17 г., 1:55 bazar.bg
64.0 м²
20 000 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба магазини в град Пазарджик
1 2 3 4