Магазин МОМЧИЛГРАД

МОМЧИЛГРАД ул.“Стефан Караджа“ №6
ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА представляваща „МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ОФИС И ЖИЛИЩЕ”, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж с № 42/25.07.2006 г. на Гл.арх.на общ. Момчилград, построена съгласно договор за отстъпване право на строеж върху общинска земя, вписан в Служба по вписванията при РС-Момчилград с вх. рег.№ 505/30.06.2003 г. за изграждане на едноетажен обект с обслужващо предназначение със застроена площ 148 кв.м. и договор за отстъпване право на строеж върху общинска земя, вписан в Служба по вписванията при РС- Момчилград с вх.рег.№ 506/30.06.2003 г. за изграждане на едноетажен обект с обслужващо предназначение със застроена площ 50 кв.м.; ПРИСТРОЙКА с площ 29,00 кв.м., изградена съгласно договор вписан в Служба по вписванията при РС - Момчилград с вх.рег.№ 887/25.07.2006г. за пристрояване към едноетажна нежилищна сграда с обслужващо предназначение;
20.04.17 г., 19:59 targimot.com
148.0 м²
111 222 лв

Магазин МОМЧИЛГРАД

МОМЧИЛГРАД ул."26-ти Декември" №16, жил.блок "Слава"
І имот - МАГАЗИН, находящ се на партерния етаж на жилищен блок "Слава" на ул."26-ти Декември" №16 /шестнадесет/, УПИ I /първи/ с пл.сн.№406 /четиристотин и шест/, кв.96 /деветдесет и шест/ по регулационния план на град Момчилград, област Кърджали, със застроена площ 22,76 /двадесет и две цяло седемдесет и шест стотни/ кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата и право на строеж за 22.76 /двадесет и две цяло седемдесет и шест стотни/ кв.м., при граници на имота: северозапад-клуб на пенсионера; югоизток-кафене; североизток-стълбище на вх."Б"; югозапад-улица. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 25 500.00 /ДВАДЕСЕТ И ПЕТ ХИЛЯДИ И ПЕТСТОТИН/ ЛЕВА /80 % ОТ НАЧАЛНАТА ЦЕНА ПО ПЪРВАТА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, КОЯТО Е 75 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ИМОТА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ СЛЕД РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЧСИ И ОТРАЗЕНА В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ІІ имот - ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 5 /пет/ с полезна площ 8,29 /осем цяло двадесет и девет стотни/ кв.м., находящо се в град-Момчилград, ул."Васил Коларов" №16, жил.блок "Слава"/, прилежащо към апартамент № 5 /пет/, при граници: ляво-мазе № 4; дясно-мазе № 6; коридор; НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 1 200,00 /ХИЛЯДА И ДВЕСТА/ ЛЕВА /80 % ОТ НАЧАЛНАТА ЦЕНА ПО ПЪРВАТА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, КОЯТО Е 75 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ИМОТА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ СЛЕД РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЧСИ И ОТРАЗЕНА В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ІІІ имот - ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 7 /седем/ с (полезна площ 8.53 /осем цяло петдесет и три стотни/ кв.м., находящо се в град Момчилград, ул."Васил Коларов" №16, жил.блок "Слава", прилежащо към апартамент №7 /седем/, при граници: ляво-мазе № 4; дясно-мазе №5; коридор; НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 1 200,00 /ХИЛЯДА И ДВЕСТА/ ЛЕВА /80 % ОТ НАЧАЛНАТА ЦЕНА ПО ПЪРВАТА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, КОЯТО Е 75 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ИМОТА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ СЛЕД РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЧСИ И ОТРАЗЕНА В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ІV имот - ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 8 /осем/ с полезна площ 8.53 /осем цяло петдесет и три стотни/ кв.м. находящо се в град Момчилград, ул."Васил Коларов" № 16, жил.блок "Слава", прилежащо: към апартамент № 17 /седемнадесет/, при граници: ляво-мазе № 11; дясно-мазе на Валери Караилиев; коридор; НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 1 200,00 /ХИЛЯДА И ДВЕСТА/ ЛЕВА /80 % ОТ НАЧАЛНАТА ЦЕНА ПО ПЪРВАТА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, КОЯТО Е 75 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ИМОТА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ СЛЕД РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЧСИ И ОТРАЗЕНА В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- V имот - ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ с полезна площ 8,23 /осем цяло двадесет и три стотни/ кв.м., находящо се в град Момчилград, ул. "Васил Коларов" №16, жил. блок "Слава", прилежащо към апартамент №8 /осем/, при граници: ляво- мазе № 6; дясно-мазе №7; коридор. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 1 200,00 /ХИЛЯДА И ДВЕСТА/ ЛЕВА /80 % ОТ НАЧАЛНАТА ЦЕНА ПО ПЪРВАТА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, КОЯТО Е 75 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ИМОТА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ СЛЕД РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЧСИ И ОТРАЗЕНА В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/
20.04.17 г., 19:59 targimot.com
23.0 м²
25 500 лв

Магазин МОМЧИЛГРАД

МОМЧИЛГРАД ул."26-ти Декември" №16, жил.блок "Слава"
І имот - МАГАЗИН, находящ се на партерния етаж на жилищен блок "Слава" на ул."26-ти Декември" №16 /шестнадесет/, УПИ I /първи/ с пл.сн.№406 /четиристотин и шест/, кв.96 /деветдесет и шест/ по регулационния план на град Момчилград, област Кърджали, със застроена площ 22,76 /двадесет и две цяло седемдесет и шест стотни/ кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата и право на строеж за 22.76 /двадесет и две цяло седемдесет и шест стотни/ кв.м., при граници на имота: северозапад-клуб на пенсионера; югоизток-кафене; североизток-стълбище на вх."Б"; югозапад-улица. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 31 875,00 /ТРИДЕСЕТ И ЕДНА ХИЛЯДИ ОСЕМСТОТИН СЕДЕМДЕСЕТ И ПЕТ/ ЛЕВА /75 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ИМОТА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ СЛЕД РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЧСИ И ОТРАЗЕНА В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ІІ имот - ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 5 /пет/ с полезна площ 8,29 /осем цяло двадесет и девет стотни/ кв.м., находящо се в град-Момчилград, ул."Васил Коларов" №16, жил.блок "Слава"/, прилежащо към апартамент № 5 /пет/, при граници: ляво-мазе № 4; дясно-мазе № 6; коридор; НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 1 500,00 /ХИЛЯДА И ПЕТСТОТИН/ ЛЕВА /75 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ИМОТА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ СЛЕД РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЧСИ И ОТРАЗЕНА В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ІІІ имот - ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 7 /седем/ с (полезна площ 8.53 /осем цяло петдесет и три стотни/ кв.м., находящо се в град Момчилград, ул."Васил Коларов" №16, жил.блок "Слава", прилежащо към апартамент №7 /седем/, при граници: ляво-мазе № 4; дясно-мазе №5; коридор; НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 1 500,00 /ХИЛЯДА И ПЕТСТОТИН/ ЛЕВА /75 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ИМОТА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ СЛЕД РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЧСИ И ОТРАЗЕНА В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ІV имот - ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 8 /осем/ с полезна площ 8.53 /осем цяло петдесет и три стотни/ кв.м. находящо се в град Момчилград, ул."Васил Коларов" № 16, жил.блок "Слава", прилежащо: към апартамент № 17 /седемнадесет/, при граници: ляво-мазе № 11; дясно-мазе на Валери Караилиев; коридор; НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 1 500,00 /ХИЛЯДА И ПЕТСТОТИН/ ЛЕВА /75 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ИМОТА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ СЛЕД РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЧСИ И ОТРАЗЕНА В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- V имот - ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ с полезна площ 8,23 /осем цяло двадесет и три стотни/ кв.м., находящо се в град Момчилград, ул. "Васил Коларов" №16, жил. блок "Слава", прилежащо към апартамент №8 /осем/, при граници: ляво- мазе № 6; дясно-мазе №7; коридор. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 1 500,00 /ХИЛЯДА И ПЕТСТОТИН/ ЛЕВА /75 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ИМОТА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ СЛЕД РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЧСИ И ОТРАЗЕНА В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/
24.01.17 г., 15:18 targimot.com
23.0 м²
31 875 лв

Магазин МОМЧИЛГРАД

МОМЧИЛГРАД ул.“Стефан Караджа“ №6
ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА представляваща „МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ОФИС И ЖИЛИЩЕ”, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж с № 42/25.07.2006 г. на Гл.арх.на общ. Момчилград, построена съгласно договор за отстъпване право на строеж върху общинска земя, вписан в Служба по вписванията при РС-Момчилград с вх. рег.№ 505/30.06.2003 г. за изграждане на едноетажен обект с обслужващо предназначение със застроена площ 148 кв.м. и договор за отстъпване право на строеж върху общинска земя, вписан в Служба по вписванията при РС- Момчилград с вх.рег.№ 506/30.06.2003 г. за изграждане на едноетажен обект с обслужващо предназначение със застроена площ 50 кв.м.; ПРИСТРОЙКА с площ 29,00 кв.м., изградена съгласно договор вписан в Служба по вписванията при РС - Момчилград с вх.рег.№ 887/25.07.2006г. за пристрояване към едноетажна нежилищна сграда с обслужващо предназначение;
24.01.17 г., 15:16 targimot.com
148.0 м²
139 028 лв

Магазин МОМЧИЛГРАД

МОМЧИЛГРАД ул.“Стефан Караджа“ №6
ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА представляваща „МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ОФИС И ЖИЛИЩЕ”, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж с № 42/25.07.2006 г. на Гл.арх.на общ. Момчилград, построена съгласно договор за отстъпване право на строеж върху общинска земя, вписан в Служба по вписванията при РС-Момчилград с вх. рег.№ 505/30.06.2003 г. за изграждане на едноетажен обект с обслужващо предназначение със застроена площ 148 кв.м. и договор за отстъпване право на строеж върху общинска земя, вписан в Служба по вписванията при РС- Момчилград с вх.рег.№ 506/30.06.2003 г. за изграждане на едноетажен обект с обслужващо предназначение със застроена площ 50 кв.м.; ПРИСТРОЙКА с площ 29,00 кв.м., изградена съгласно договор вписан в Служба по вписванията при РС - Момчилград с вх.рег.№ 887/25.07.2006г. за пристрояване към едноетажна нежилищна сграда с обслужващо предназначение;
16.11.16 г., 19:50 targimot.com
148.0 м²
138 309 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба магазини в град Момчилград