Предлагаме Ви новопостроен магазин за промишлени стоки на два етажа, находящ се на улица 'Орловска'. Цената е 1100 евро/кв.м. НОМЕР:1555
20.04.17 г., 17:01 bazar.bg
106.0 м²
116 600 €
Предлагаме Ви магазин-ново строителство, находящ се на търговска улица с голям човекопоток в широкия център на града. Имотът се състои от търговска част, санитарно помещение, две обособени пробни. Подовата настилка е теракот, стенното покритие-латекс. Има PVC дограма, луминисцентни осветителни тела, нови Ел и ВиК инсталации, климатизация. Подходящ за дългосрочна инвестиция чрез отдаване под наем и получаване на ежемесечни приходи. Повече информация в офиса на ГАРАНТ. НОМЕР:986
20.04.17 г., 17:01 bazar.bg
94.0 м²
75 200 €
Предлаганият имот е самостоятелен обект за търговска дейност, намиращ се в Идеалния център. Разположен на първи надземен етаж /партер/ от жилищна сграда с магазини. Площ 40 кв.м, цена 750 евро/кв.м.
20.04.17 г., 17:01 bazar.bg
40.0 м²
30 000 €

Магазин ГАБРОВО

ГАБРОВО ул. "Брегалница" №4
1/6 (ЕДНА ШЕСТА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ СГРАДА е идентификатор 14218.501.337.2 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и едно точка триста тридесет и седем точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на Изп. директор на АГКК с адрес гр. Габрово, ул. „Брегалница” № 4 /четири/, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.501.337 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и едно точка триста тридесет и седем/, застроена площ 43 /четиридесет и три/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ, при граници на имота: 14218.501.336, 14218.501.358, 14218.501.338, 14218.501.29. Описание по нотариален акт: 1/6 (ЕДНА ШЕСТА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ на един етаж, целият с площ от 43 /четиридесет и три/ кв.м., ведно с отстъпеното право па строеж върху земята, представляваща Урегулиран поземлен имот IV - 107 /четири римско тире сто и седем/, общинска собственост от кв. 5 /пет/ но плана на гр. Габрово, I /първи/ етап, II /втора/ част, целият с площ от 993 /деветстотин деветдесет и три/ кв.м., при граници: ул. о.т. 34- 35-21 /тридесет и четири тире тридесет и пет тире двадесет и едно/, Урегулиран поземлен имот III - 73,74,75 /три римско тире седемдесет и три, седемдесет и четири, седемдесет и пет/, ул. о.т. 40-38 /четиридесет тире тридесет и осем/ и Урегулиран поземлен имот V - 108 /пет римско тире сто и осем/. НАЧАЛНА ЦЕНА: 3 000 (три хиляди) лева.
23.03.17 г., 19:27 targimot.com
7.0 м²
3 000 лв
УниКредит Булбанк АД, чрез съдебен изпълнител извършва публична продан на недвижимо имущество, ипотекирано в полза на банката, находящо се в гр.Габрово, а именно: МАГАЗИН, намиращ се на партерния етаж на пететажна масивна сграда, застроена върху 374 кв.м. в поземлен имот 5544 от кв.186 по плана на гр. Габрово, бул. Априлов 49Б, който магазин е с площ от 50.50 кв.м., заедно с 3.144% идеални части от мазата, общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху мястото. Описание по кадастрална карта: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с адрес: гр. Габрово, бул. Априлов 49, вх.Б, ет.1, намиращ се в Сграда 19, с предназначение: за търговска дейност. Брой нива на обекта: 1. НАЧАЛНА ЦЕНА 45528 лв. (четиридесет и пет хиляди петстотин двадесет и осем лева). СРОК ЗА ОГЛЕД И ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ От 26.03.2017 г. до 26.04.2017 г., от 9:00 до 17:00 часа. Предложения за участие в търга по изп.д. 20137340401411 се подават в сградата на Районен съд гр. Габрово, адрес: гр. Габрово, пл. Възраждане 1. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И СПРАВКИ Адрес на кантората на ЧСИ ЧСИ Звезделина Василева, рег. 734, с район на действие ОС Габрово гр. Габрово, ул. Успех 1, ет.2, тел. 066 - 802050 всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч.
24.03.17 г., 18:23 bazar.bg
51.0 м²
45 528 лв

Магазин ГАБРОВО

ГАБРОВО ул."Христо Смирненски"№17
МАГАЗИН №1 на партерен етаж от масивна жилищна сграда на три етажа, находяща се в гр.Габрово, ул.”Христо Смирненски”№17 с площ 46,70 кв.м., при граници :: отгоре- ап.1, отдолу- маза №1 и абонатна станция, изток-улица, запад-магазин №3, север-стълбище, юг- магазин №2, заедно с 8.04 кв.м.идеални части от общите части на сградата и същите идеални части от отстъпеното право на строеж върху дворно място съставляващо парцел ІІІ-1325 от кв.43 по плана на гр.Габрово съгласно документи за собственост, а съгласно кадастрална карта представляващ СОС с кадастрален идентификатор 14218.504.154.1.5 находящ се се в гр.Габрово, ул.”Христо Смирненски”№17, ет.0.Самостоятелния обект попада в сграда №14218.504.154 с предназначение –за търговска дейност, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж-14218.504.154.1.7, 14218.504.154.1.6, над обекта: 14218.504.154.1.1, с площ 46,70 кв.м., неразделна част от самостоятелния обект са 8.04 кв.м. идеални части от общите части на сградата и правото на строеж с
13.03.17 г., 19:12 targimot.com
47.0 м²
25 000 лв

Магазин ГАБРОВО

ГАБРОВО бул. "Априлов" № 49Б, ет. 1
МАГАЗИН, намиращ се в партерния етаж на пететажна масивна сграда, застроена върху 374 (триста седемдесет и четири) кв.м. в Поземлен имот 5544 (пет хиляди петстотин четиридесет и четири) от кв. 186 (сто осемдесет и шест) по плана на гр. Габрово, бул."Априлов" № 49Б (четиридесет и девет буква „Б”), който магазин е с площ 50.50 (петдесет цяло и петдесет стотни) кв.м, при граници: отгоре - първи етаж, отдолу - избени помещения, изток - апартамент, запад - бул."Априлов", север - киносалон и юг - стълбище, заедно с 3,144 % (три цяло и сто четиридесет и четири хилядни процента) ид.ч. от мазата, общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху мястото. Описание по кадастрална карта: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА с идентификатор 14218.515.285.19.3 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петнадесет точка двеста осемдесет и пет точка деветнадесет точка три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота гр. Габрово, бул."Априлов" № 49, вх.Б, ет.1, самостоятелния обект се намира в Сграда № 19 (деветнадесет), разположена в Поземлен имот с идентификатор 14218.515.285 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петнадесет точка двеста осемдесет и пет), с предназначение: ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, брой нива на обекта: 1 (едно), при граници на самостоятелния обект: на същия етаж - 14218.515.285.19.4 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петнадесет точка двеста осемдесет и пет точка деветнадесет точка четири), 14218.515.285.19.2 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петнадесет точка двеста осемдесет и пет точка деветнадесет точка две), под обекта - няма, над обекта - 14218.515.285.19.6 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петнадесет точка двеста осемдесет и пет точка деветнадесет точка шест). НАЧАЛНА ЦЕНА: 45 528 (четиридесет и пет хиляди петстотин двадесет и осем) лева.
16.03.17 г., 19:20 targimot.com
50.0 м²
45 528 лв
Продава комплекс от два търговски обекта-магазин и кафе в сграда строителство 90-те години с обща площ 200 кв.м.Търговския комплекс е окончателно завършен преди 2 години с вложени качествени материали, вкус и въображение. Предложението е за комплексно отдаване на двата обекта с настоящото търговско оборудване. Разпределение-кафе Търговска зала, бар, сервизни помещения, кухненска част и склад. Брой места-24 седящи и 9 места на бара. Възможности за лятна работа в градината пред кафето където са оформени около 20 места с тента и чадъри. Разпределение-магазин Търговска зала, склад, сервизни помещения, офис и склад. Отоплението и на двата обекта е решено с климатици колонен тип.
21.03.17 г., 13:00 officespace.bg
166 000 лв
Продава се заведение за бързо хранене. Разполага с всички разрешителни. Отлична локация с голям човекопоток, площ 94 кв.м, напълно оборудвано и готово за работа, втори вход за зареждане, изградена аспирация. B-341761
8.03.17 г., 20:06 bazar.bg
94.0 м²
140 000 лв

Магазин и цех в село Горна Росица

Габрово и област Севлиево Горна Росица село Горна Росица
Имоти Търновград Ви предлага работещ магазин и цех за закуски в село Горна Росица. Търговската площ е 200 кв.м. и е с всички паспорти и разрешителни за магазина и цеха. Номер на офертата 1056
21.02.17 г., 16:12 555.bg
200.0 м²
147 000 лв
Помещение за медицинска и търговска дейност в центъра на Габрово. Подходящо за фармацевтична, лекарска,стоматологична,медико-лабораторна, търговска и друг вид дейност. Състои се от три свързани помещения: приемна, санитарна част и офис. B-330029 За повече информация, моля заповядайте в офиса на агенцията . 0897 999907
3.02.17 г., 12:56 bazar.bg
52.0 м²
36 000 €
Имоти Търновград Ви предлага работещ магазин и цех за закуски в село Горна Росица. Търговската площ е 200 кв.м. и е с всички паспорти и разрешителни за магазина и цеха. Номер на офертата 1056 ***
13.01.17 г., 0:57 bazar.bg
200.0 м²
75 000 €
Обект на продажба е магазин за промишлени стоки, намиращ се в центарална градска част. Помещението е с площ от 138кв. м. на две нива. Всяко ниво е с площ от 65 кв. м. Има прилежащи малък склад и санитарен възел.. Състоянието на имота е много добро -подменена дограма , теракот в търговското помещение . Подходящ е за офис , козметично студио или магазин.
12.01.17 г., 8:01 bazar.bg
138.0 м²
79 500 €
Обект на продажба е магазин за промищлени стоки находящ се в кв Трендафил с площ от 56 кв.м.Търговското помещение е 24 кв.м ,офис 25 кв.м , санитарен възел. 6 кв.м. Състоянието на имота е много добро подменена дограма , теракот в търговското помещение и ламинат в офиса. Подходящ е за офис и фризьорски салон.
15.12.16 г., 16:54 bazar.bg
57.0 м²
40 000 лв

Магазин ГАБРОВО

ГАБРОВО ул."Николаевска"№59
1/4 /една четвърт/ идеална част от ПИ с кадастрален идентификатор 14218.511.186, находящ се в гр.Габрово, ул.”Николаевска”№59, целият с площ 216 кв.м. с трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване, при граници :ПИ 14218.511.192, ПИ 14218.511.185, ПИ 14218.511..183, ПИ 14218.510.344 и ПИ 14218.511.187, ЗАЕДНО С ПЪРВИЯ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от построената в имота жилищна сграда със застроена площ 90 кв.м., състоящ се от дюкян, стая зад дюкяна и сервизни помещения, а по кадастрален план представлява СОС с кадастрален идентификатор 14218.511.186.1.4. с адрес гр.Габрово, ул.”Николаевска”№59, ет.0, който попада в сграда с кадастрален идентификатор 14218.511.186.1 с предназначение: за търговска дейност, при съседи: отгоре: обект №14218.511.186.1.2 и СОС с идентификатор 14218.511.186.1.1 с адрес гр.Габрово, ул.”Николаевска”№59, ет.0, ап.1, който попада в сграда №14218.511.186.1 с предназначение: жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти:отгоре-обект 14218.511.186.1.2
4.11.16 г., 10:54 targimot.com
90.0 м²
72 000 лв

Магазин ГАБРОВО

ГАБРОВО ул."Христо Смирненски"№17
МАГАЗИН №1 на партерен етаж от масивна жилищна сграда на три етажа, находяща се в гр.Габрово, ул.”Христо Смирненски”№17 с площ 46,70 кв.м., при граници :: отгоре- ап.1, отдолу- маза №1 и абонатна станция, изток-улица, запад-магазин №3, север-стълбище, юг- магазин №2, заедно с 8.04 кв.м.идеални части от общите части на сградата и същите идеални части от отстъпеното право на строеж върху дворно място съставляващо парцел ІІІ-1325 от кв.43 по плана на гр.Габрово съгласно документи за собственост, а съгласно кадастрална карта представляващ СОС с кадастрален идентификатор 14218.504.154.1.5 находящ се се в гр.Габрово, ул.”Христо Смирненски”№17, ет.0.Самостоятелния обект попада в сграда №14218.504.154 с предназначение –за търговска дейност, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж-14218.504.154.1.7, 14218.504.154.1.6, над обекта: 14218.504.154.1.1, с площ 46,70 кв.м., неразделна част от самостоятелния обект са 8.04 кв.м. идеални части от общите части на сградата и правото на строеж
3.11.16 г., 17:51 targimot.com
47.0 м²
26 852 лв

Магазин ГАБРОВО

ГАБРОВО ул."Орловска"№28
МАГАЗИН №1, с вх. от ул. Орловска №28, разположен на първи и втори етаж от 136,48 кв.м., обща застроена площ : Първи етаж 68,83 кв.м. застроена площ , при граници : отгоре - втори етаж от магазина, отдолу - терен, изток - ул. Шипка, запад - ул. Орловска, север - магазин №2, с вход от ул. Орловска, юг - УПИ - VI - 420 и втори етаж - 67,65 кв.м. застроена площ, , при граници: отгоре - апартамент №1, стълбище и магазин №2, с вход от улица ШИПКА, ОТДОЛУ - ПЪРВИ ЕТАЖ ОТ МАГАЗИН, изток - ул. Шипка, запад - ул. Орловска, север - магазин №2, а вх. от ул. Орловска, юг - УПИ VI - 420 , заедно с 20,843% идеални части от общите части на сградта и заедно с 20,843 % от правото на строеж върху мястото - по нотариален акт , а по кадастрална карта - СОС с кадастрален идентификатор - 14218.509.526.1.6, с адрес на имота - гр.ГАБРОВО - п.к 5300 ОБЩИНА ГАБРОВО, ул. Орловска №28, ет.1, ап.1, самостоятелния обект попада в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор - 14218.509.526, с предназначение на самостоятелния обект - за търговска дейност , с брой нива на обекта - 2, с площ по документи - 136,48 кв.м., ЗАЕДНО с 20,843% идеални части от общите части на сградта и заедно с 20,843 % от правото на строеж върху мястото, при съседи в сградата : За ниво 1 (едно) , На същия етаж - 14218.509.526.1.7, а за ниво 2 (две) , на същия етаж - 14218.509.526.1.7, под обекта - няма, над обекта - 14218.509.526.1.10, ЗАЕДНО с 20,843% идеални части от правото на собственост върху поземления имот с кадастрален идентификатор - 14218.509.526, находящ се в гр.ГАБРОВО - п.к 5300 ОБЩИНА ГАБРОВО, ул. Орловска №28, целия с площ от 147, кв.м., с траино предназначение на територията - Урбанизирана, с начин на трайно ползване - ниско застрояване до 10 м., съседи : 14218.509.525, 14218.509.512, 14218.509.527, 14218.509.5, 14218.509.528
24.10.16 г., 14:15 targimot.com
136.0 м²
89 956 лв
Предлагам група магазини разположени на главна улица в гр. Трявна. Имотът представлява търговска площ разположена на партерен етаж в пет етажна жилищна сграда в центъра на гр. Трявна. Площта от 122 кв.м е разпределена между четири обособени търговски обекта. Първият обект е "Магазин за промишлени стоки" с площ от 27 кв.м разпределени между търговска площ и склад. Вторият обект е "Магазин за плодове и зеленчуци" с площ от 31 кв.м включващ търговска площ и склад. Третият обект е "Бърза закуска" с площ 36 кв.м разпределени между търговска площ, коридор, умивалня, кухня и тоалетна. Четвъртият обект е "Шивашко ателие" с площ 28 кв.м. Два от обектите са отдадени под наем дългосрочно. Възможност за добра инвестиция!
24.10.16 г., 14:02 mirela.bg
122.0 м²
64 500 €
Магазина се намира срещу пазара на Шивара. Луксознио изпълнение:полиран гранитогрес, големи витрини , удобно за паркиране пред магазина, санитарни помещения. Наличие на склад до него.Продава се от фирма без посредник.
25.10.16 г., 8:08 bazar.bg
240.0 м²
240 000 лв

Магазин ГАБРОВО

ГАБРОВО ул."Никола Войновски" № 124 А
Описание по скица: СГРАДА с идентификатор 14218.514.284.1 с адрес гр.Габрово,ул.”Никола Войновски” №124 А.Сградата е разположена в ПИ с идентификатор 14218.514.284. Застроена площ 287 кв.м. Брой етажи - 1. Предназначение-Сграда за търговия.Съседи на ПИ : ПИ 14218.514.285 ; ПИ 14218.514.286 ; ПИ 14218.514.283 ; ПИ 14218.514.267 Описание по акт за собственост : МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ,представляващ МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА, находяща се в гр.Габрово,ул.”Никола Войновски” №124 А,с площ 272 кв.м., построен с право на строеж върху държавна земя,представляваща УПИ II – жилищно строителство и търговия от квартал 215 по плана на гр.Габрово, 66-та част,при граници : ул.с О.Т.2020-2022-ул.”Никола Войновски”,жилищен блок и улица „Боровска”.
24.10.16 г., 14:16 targimot.com
287.0 м²
48 800 лв

Отдава /продава / магазин-лукс

Трявна Габрово и област Трявна Ан.Кънчев №75Б 75Б
. Отдавам /продавам/ магазин на идеален център на търговската улица на гр.Трявна. Обзаведен луксозно с обща площ-83 м2.Цена-83000 евро.Gsm:0887473 350
2.04.16 г., 2:57 555.bg
83.0 м²
4 лв

Продава магазин

Габрово йосиф соколски 2
Два магазина, 80 и 220 кв.м. с големи витрини към главна улица- 12м. и 16м. в гр.Габрово.Витри ни от задна страна видими и от друга главна улица.На главна пътна артерия в център .Атрактивно и комуникативно място. Възможност за спиране пред самите обекти.Ново строителство. Санитарни възли(баня и тоалетна). Подова настилка гранитогрес,окач ен таван.Подходящи за магазин,шоурум,о фис,банков клон ,автосалон и др. Магазин 106 кв.м. намиращ се на две улици с два входа. Атрактивно и комуникативно място. Възможност за спиране пред самия обект и възможност за паркиране.Ново строителство.Сан итарен възел(баня и тоалетна).Подова настилка гранитогрес.Обос обен офис. Дават се под наем дългосрочно и се продават.Наемът се договаря .0887810915-Мари нов
2.04.16 г., 3:05 555.bg
220.0 м²
1 200 лв