Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ВЕЛИКО ТЪРНОВО ул. "Стефан Стамболов" № 50
НЕДВИЖИМ ИМОТ находящ се в гр. В. Търново, ул. „Стефан Стамболов” № 50 и представляващ МАГАЗИН № 13 находящ се на кота +3.90 от сграда със смесено предназначение, изпълнена в груб строеж, построена в ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ с № 700 и № 70 в кв. 258 по ПУП на града, общо с площ от 540 кв.м, който магазин е със Зп 38.74кв.м, заедно със съответните на застроената площ на този имот 2.13 % идеални части от общите части на сградата, както и безсрочно право на строеж върху 64.90 кв.м върху описания поземлен имот в който е построена сградата, както и съответстващите на този имот идеални части от общоползвани помещения на кота +10.50 кв.м за санитарен възел, помещение за чистач и инсталационно.
Вчера в 18:10 targimot.com
39.0 м²
30 000,00 лв
Търговски обект-кафе-клуб, разположен в центъра на с.Първомайци, на партер на едноетажна търговска сграда. Състои се от фоайе, зала за клиенти, санитарен възел, кухня, складове. Добро общо състояние. Възможност да се използва като склад, производствено помещение, магазин и др. Възможни са коментар по цената, както и разсрочено плащане.
13.01.17 г., 9:02 bazar.bg
149.0 м²
40 000,00 лв
Магазин на второ ниво от ул.'Краков' и на партерно ниво от паркинга на 'Лидл'. Състои се от търговска зала, склад и санитарен възел.
12.01.17 г., 18:54 bazar.bg
80.0 м²
18 000,00 €
Търговски обект, с предназначение 'учебен център', намиращ се в голям жилищен квартал на града-кв. 'Кольо Фичето'. Състои се от: три помещения, антре и кухненски бокс. Подходящ е за офис, ателие, студио.
12.01.17 г., 18:54 bazar.bg
93.0 м²
53 000,00 €
Търговски обект, разположен в широкия център на града, на главна улица. Обектът е на второ ниво над ниво улица, с вход от улицата. Състои се от зала, склад и санитарен възел. Добро състояние. Може да се използва за офис, кабинет, козметично студио и др.
12.01.17 г., 18:53 bazar.bg
54.0 м²
31 500,00 €
Магазин на партерно ниво на жилищна сграда, ново троителство с акт 16. Сградата е в широкия център на града. Магазинът е с лице към супермаркет 'Лидл', на ниво тротоар. Състои се от голяма търговска зала, санитарен възел и склад. Цената е без ДДС.
12.01.17 г., 18:53 bazar.bg
172.0 м²
88 600,00 €
Магазин, намиращ се в к-с 'Европа', на главна търговска улица. Магазинът е на първо ниво, вътрешен. Състои се от търговско помещение, ползва се общ санитарен възел.
12.01.17 г., 18:53 bazar.bg
20.0 м²
25 000,00 €
Търговски обект, разположен в ид.център на града. Намира се на партера на нова сграда, ниво тротоар, с лице и вход от улицата. Състои се от зала и санитарен възел. Много-добро състояние. Може да се използва като офис, кабинет, козметично студио и др.
12.01.17 г., 18:53 bazar.bg
42.0 м²
27 500,00 €
Търговско помещение, намиращо се в идеалния център на града, в търговски комплекс 'Европа', на партерно ниво. Помещението се състои от: зала и санитарен възел, подходящо е да се използва както за развитие на търговска дейност, така и за офис. Под - теракот, стени - латекс, окачен таван.
12.01.17 г., 18:52 bazar.bg
38.0 м²
30 400,00 €

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ВЕЛИКО ТЪРНОВО ул.Любен Каравелов № 71
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в град Велико Търново, ул. „Любен Каравелов“ № 71, представляващ 38/307 (тридесет и осем върху триста и седем) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10447.514.25 (едно, нула, четири, четири, седем, точка, пет, едно, четири, точка, две, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Велико Търново, Одобрени със Заповед РД-18-86/19.09.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота град Велико Търново, ул. „Любен Каравелов“ № 71, с площ от 307 (триста и седем) квадратни метра, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор: квартал 122, парцел ХVІІІ, при съседи: 10447.514.369, 10447.514.19, 10447.514.24, заедно със самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.514.25.3.7 (едно, нула, четири, четири, седем, точка, пет, едно, четири, точка, две, пет, точка, три, точка, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-86/19.09.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота град Велико Търново, ул. „Любен Каравелов“ № 71, който самостоятелен обект се намира в сграда № 3, разположена в поземлен имот № 10447.514.25, с предназначение на СОС: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1, площ по документ: 178.57 кв. м (сто седемдесет и осем цяло и петдесет и седем стотни квадратни метра), прилежащи части 12.6456 % (дванадесет цяло и шест хиляди четиристотин петдесет и шест десетохилядни процента) идеални части от общите части на сградата, ниво: 1 (едно), при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 10447.514.25.3.16, 10447.514.25.3.17, 10447.514.25.3.18, 10447.514.25.3.19, 10447.514.25.3.20, под обекта: няма, над обекта: 10447.514.25.3.2, 10447.514.25.3.3, 10447.514.25.3.1, а по документи за собственост представлява, МАГАЗИН, със степен на завършеност: груб строеж, на кота -3 /минус три/, със застроена площ от 178.57 кв. м (сто седемдесет и осем цяло и петдесет и седем стотни квадратни метра), състоящ се от стълбище на кота „0.00“, търговска зала и санитарен възел, при граници: изток – пешеходна алея, запад – избени помещения, стълбище към избени помещения и подход към жилищна сграда, север – улица „Любен Каравелов“ и юг – празно място, както и 12.6456% (дванадесет шест хиляди четиристотин петдесет и шест десетохилядни процента) идеални части от общите части на сградата, и 193.98 кв. м от правото на собственост върху описаното УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XVIII-2871 (осемнадесет римско - две хиляди осемстотин седемдесет и едно) в строителен квартал 122 (сто двадесет и две) по подробния устройствен план на град Велико Търново, площ на УПИ от 305 (триста и пет) кв. м, при граници по Скица №565/2007г., презаверена на 26.03.2008г. на Община В.Търново: север – улица, изток - УПИ XXI, запад - УПИ XVII-2872, юг-УПИ XIX - За жилищно строителство. СОБСТВЕНИЦИ: ЗОЯ СТОКОВА НЕЙКОВА, НЕЙКО СТОЙКОВ НЕЙКОВ и РЕНИ ЙОРДАНОВА НЕЙКОВА. ИПОТЕКИ и други тежести за имотите: Договорна ипотека от 19.06.2008 г. в полза на „Първа инвестиционна банка“ АД/ МКБ Юнионбанк АД / за сумата от 198516.71 лв., Възбрана в полза на взискателя от 14.02.2014 г, Договор за наем от 18.02.2014 г. и възбрана в полза на третото лице „Банка Пиреос България“ АД от 12.02.2016 г. НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 250 000 лв. (двеста и петдесет хиляди лева);.
12.01.17 г., 15:03 targimot.com
179.0 м²
250 000,00 лв
Обектът е със статут магазин/офис, на много комуникативно място. Има видимост от главна улица и отлично местоположение. Вътрешното разпределение е между търговска част, малък склад и санитарен възел. Сградата е ново строителство,санирана и много топла. Магазинът е вътрешен, има климатик. Продава се без оборудването в него. Има паркинг и място за реклама.Ref. No.5010 www.bolyarskiimoti.com
12.01.17 г., 3:41 bazar.bg
23.0 м²
25 000,00 €

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ВЕЛИКО ТЪРНОВО ул.Асен Разцветников № 4,сутерен
ІХ. НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ с идентификатор 10447.506.73.1.17, със застроена площ от 49 /четиридесет и девет/ квадратни метра, находящ се в град Велико Търново, ул. "Асен Разцветников" № 4, на сутеренен етаж в жилищна сграда - блок 7 /седми/, секция "А" /буква "А"/, построена в ЖСК Зенит - Велико Търново въз основа на въздмездно отстъпено право на строеж върху държавна земя - УПИ ХІV /четиринадесет/, в строителен квартал 373 /триста седемдесет и трети/ по плана на град Велико Търново, състоящ се от: търговска площ, склад, баня-тоалетна, при граници: изток - стълбищна клетка и общо помещение за детски колички, юг - улица, север - изба № 3 на Анелия Блажева Милкова и Младен Колев Милков, отгоре - ателие "Ж" на Андон Николов Хаджимарински и Дочка Павлова Хаджимаринска и ателие "З" на Колю Колев Милков и Гина Йорданова Милкова, ЗАЕДНО с 3.92 % /три цяло и деветдесет и две стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и 4.02 % /четири цяло и два процента/ идеални части от правото на строеж който имот по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Велико Търново, одобрени със Заповед РД-18-86/19.09.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.506.73.1.17 /десет хиляди четиристотин четиридесет и седем, точка, петстотин и шест, точка, седемдесет и три, точка, едно, точка, седемнадесет/. Последно изменение със Заповед: КД-14-04-212/20.08.2010 г. на Началник на СГКК – Велико Търново. Адрес на имота: град Велико Търново, ул. „Асен Разцветников“ № 4, ет. -1. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10447.506.73. Предназначение на обекта:За търговска дейност. Брой нива на обекта: 1, Посочена в документа площ: 49 кв. м. Прилежащи части: 3.92 % идеални части от общите части на сградата. Ниво № 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж – няма; Под обекта – няма; Над обекта: 10447.506.73.1.12, 10447.506.73.1.2; НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 22 926.75 лв. (двадесет и две хиляди деветстотин двадесет и шест лева и седемдесет и пет стотинки);
11.01.17 г., 21:02 targimot.com
49.0 м²
22 926,00 лв

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ВЕЛИКО ТЪРНОВО ул. "Независимост" № 3
МАГАЗИН № 7, намиращ се в гр.Велико Търново, ул.”Независимост” № 3, намиращ се в блок 2 в Търговски комплекс „Европа” /бивш ГУМ/, на кота -8.00, с площ 23.50 кв.м.
10.01.17 г., 21:02 targimot.com
24.0 м²
10 000,00 лв

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ВЕЛИКО ТЪРНОВО ул. "Независимост" № 3
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.511.118.1.54 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново, с административен адрес на имота-гр. Велико Търново, ул. „Независимост” № 3, бл.1, ет.-2, който обект се намира с сграда №1, разположена в поземлени имоти с идентификатори 10447.511..3, 10447.511.118, 10447.511.121 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 10447.511.118, с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, със застроена площ 28.50 кв.м.
10.01.17 г., 21:02 targimot.com
28.0 м²
15 000,00 лв

магазин в центъра

област Великотърновска , гр. Велико Търново, Център
700 кв.м. търговска площ. Това е действащ, разработен, мебелен магазин. Магазинът е с витрини от три страни, височина на помещението около 3 метра. Разположен е на партера на жилищен блок. Има лесен достъп за товаро - разтоварна дейност. Магазинът е добре познат във В.Търново, тъй като работи повече от 30г. Възможно е да бъде продадена и само част от магазина. Има възможност и за отдаване под наем на целият магазин или част от него. Цената подлежи на договаряне!
9.01.17 г., 20:36 pozvanete.bg
1 050 000,00 €
Продавам офис - магазин център Велико Търново.Намира се на панорамния етаж в търговски комплекс Европа - ГУМ Тел.: 0887213831
9.01.17 г., 2:19 bazar.bg
32.0 м²
19 000,00 €
Болярски Имоти представя магазин с площ 23 кв.м., намиращ се на главната търговска улица в града. В магазина има монтиран климатик и възможност за обособяване на санитарен възел. Към обекта се предоставя и втори етаж от къща с площ 95 кв.м. Етажът се нуждае от основен ремонт. Възможност за закупуване на съседен етаж и обединяване. Обектът е подходящ за развиване на всякаква търговска дейност, предвид централната си локация, която предоставя непрекъснат човеко- и автомобилен поток. www.bolyarskiimoti.com; Ref. No.7083
7.01.17 г., 11:20 bazar.bg
125.0 м²
41 200,00 €
Акт-16,завършен по БДС...Широк център...
6.01.17 г., 0:45 bazar.bg
60.0 м²
24 000,00 €
Лицев-Акт16.Новопостроен завършен магазин.
6.01.17 г., 0:44 bazar.bg
300.0 м²
240 000,00 €
Акт-16,завършен по БДС...Широк център...
6.01.17 г., 0:44 bazar.bg
386.0 м²
155 000,00 €
Лицев-Акт-16.Новопостроен завършен магазин.Паркинг,склад...
6.01.17 г., 0:44 bazar.bg
150.0 м²
120 000,00 €
Работещ като офис-статут-магазин
6.01.17 г., 0:43 bazar.bg
110.0 м²
120 000,00 €
ЛИЦЕВ Магазин на главна улица с лице 17м
6.01.17 г., 0:42 bazar.bg
355.0 м²
284 000,00 €

Търговска площ, 65m 2 (продажба)

жк. Колю Фичето, Велико Търново
Помещение, което е използвано като детски център, има всички необходими разрешителни и оборудване за дейността- легла, гардероби, масички със столчета, играчки, кухня и голяма тераса за игра пред помещението.
5.01.17 г., 12:55 officespace.bg
36 000,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба магазини в град Велико Търново
1 2 3 4 5 6