Къща Бунцево

Бунцево общ. Якоруда
95.0 м²
7 667 лв
20.07.17 г., 19:25
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №1 по плана на село Бунцево, общ. Якоруда, с площ от 195,00кв.м., при съседи на имота: улица, МЕХМЕД САЛИХ БУНЦЕВ, ХАВА ДЖЕМБАЗКА, АЛИ МЕХМЕД БУНЦЕВ, ВЕДНО с построената в имота МАСИВНА ДВУЕТАЖНА КЪЩА, със застроена площ от 94,50кв.м. Адрес на имота: с. Бунцево, общ. Якоруда Начална цена 7 667лв. /седем хиляди шестстотин шестдесет и седем лева./
Още targimot.com
105.0 м²
31 844 лв
5.06.17 г., 18:38
III). 1/2 идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІV, пл. номер 740, кв.47, по плана на гр. Якоруда, целият с площ от 160кв.м., при съседи: улица, УПИ ХV-741, УПИ ХІІІ - 739 и имот пл. № 738, ЗАЕДНО с ВТОРИЯ ЕТАЖ от жилищната сграда, построена върху описания имот, състоящ се от три стаи, със застроена площ от 105 кв.м., и ВЕДНО с 1/2 идеална част от ТАВАНСКИТЕ И ИЗБЕНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ. Административен адрес: гр. Якоруда Начална цена 31 844лв. /тридесет и една хиляди осемстотин четиридесет и четири лева./
Още targimot.com
108.0 м²
60 106 лв
5.06.17 г., 17:27
II). УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IX, пл. номер 1336, кв. 103, по плана на гр. Якоруда, с площ от 395кв. м., при съседи: улица, УПИ Х-1337, УПИ XII-1334 и УПИ VIII-1335, ЗАЕДНО с построената върху описания имот ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИЗБЕН ЕТАЖ, със застроена площ 108кв.м. Административен адрес: гр. Якоруда Начална цена 60 106лв. /шестдесет хиляди сто и шест лева./
Още targimot.com
72.0 м²
24 152 лв
5.06.17 г., 18:39
I). 1/2 идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V, пл. номер 828, кв.44, по плана на град Якоруда, с площ от 228кв.м., графически изчислени, при съседи: УПИ VІ-827, УПИ ІV-829, УПИ ІІІ-821 и улица, ЗАЕДНО с ПЪРВИЯ ЕТАЖ от жилищната сграда, построена върху описания имот, състоящ се от три стаи, със застроена площ от 72 кв.м., ВЕДНО с 1/2 идеална част от общите части на сградата, и ЗАЕДНО с ГАРАЖ, построен върху описания имот от към съседите - н-ци на Иван Сарин, със застроена площ от 12,50 кв.м. Административен адрес: гр. Якоруда Начална цена 24 152лв. /двадесет и четири хиляди сто петдесет и два лева./
Още targimot.com

Къща Якоруда

Якоруда УЛ. "СОФРОНИЙ" №6
42 840 лв
13.04.17 г., 14:04
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІІІ 1320 /тринадесети за хиляда триста и двадесети/ в кв. 92 /деветдесет и втори/ по плана на гр. Якоруда, обл. Благоевград, одобрен със заповед № 598/ 1976 г. на Кмета на Общината, с площ от 556 /петстотин петдесет и шест / кв.м., при съседи съгласно скица: улица, УПИ ХІІ 1315 /дванадесети за имот планоснимачен номер хиляда триста и петнадесети/, УПИ ХІV 1319 /четиринадесети за имот планоснимачен номер хиляда триста и деветнадесети/ , УПИ ІІІ 1321 /трети за имот планоснимачен номер хиляда триста двадесет и първи/ и УПИ ІІ 1322 /втори за имот хиляда триста двадесет и втори/, ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, а съгласно доказателствен материал: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІІІ /тринадесети/, планоснимачен номер 1320 /хиляда триста и двадесети/ в кв.92 /деветдесет и втори/ по плана на гр. Якоруда, с площ от 574 /петстотин седемдесет и четири/ кв.м., при съседи за имота: Александър Гатдеров, Арапови, братя Удеви и улица, ведно с двуетажна масивна жилищна сграда, построена върху описания имот. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 42 840,00 лв. / четиридесет и две хиляди осемстотин и четиридесет лева /.
Още targimot.com

Етаж от къща Якоруда

Якоруда ул. „Цар Борис III” 115
143.0 м²
18 525 лв
2.04.17 г., 20:07
Предмет на публичната продан е ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от масивна жилищна сграда, състояща се от магазинно помещение и два жилищни етажа, с площ от 143 кв.м. /сто четиридесет и три квадратни метра/ ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, върху което е построена, представляващо урегулиран поземлен имот ІV-677 /четвърти за имот планоснимачен номер шестстотин седемдесет и седми/ от квартал 65 /шестдесет и пети/ по сега действащия план на гр. Якоруда, утвърден със заповед № 598 от 1976 г. на Кмета на Общината, при съседи на парцела съгласно скица: от две страни улица, УПИ V-678 /пети за имот планоснимачен номер шестстотин седемдесет и осми/ и УПИ ІІІ-675 /трети за имот планоснимачен номер шестстотин седемдесет и пети/. Жилищната сграда се състои от партерен етаж и два жилищни етажа, като предмет на проданта е първият жилищен етаж. На етажа са разположени: кухня, дневна и три спални, голямо антре и санитарно помещение. Вътрешна и външна мазилка изпълнение. Подова настила в стаите – дюшеме, монтирана е двукатна дървена дограма. В санитарното помещение настилка – теракот, облицовка – фаянсови плочки. Жилището се нуждае от основен ремонт. Имотът е разположен в центъра на гр. Якоруда, непосредствено до пешеходната зона. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489, ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 от ГПК/.
Още targimot.com

Етаж от къща Якоруда

Якоруда УЛ. "ЯВОРОВ" № 7
109.0 м²
21 738 лв
7.02.17 г., 18:31
ВТОРИ ЕТАЖ от триетажна жилищна сграда, със застроена площ от 109 /сто и девет/ кв.м., построена върху поземлен имот планоснимачен № 1251 /хиляда двеста петдесет и едно/ от квартал 64 /шестдесет и четири/ по плана на град Якоруда, област Благоевград, с площ от 358 /триста петдесет и осем/ кв.м., който заедно с имот пл. № 1250 /хиляда двеста и петдесети/ и имот пл. №1241 /хиляда двеста четиридесет и първи/ образуват урегулиран поземлен имот XXI /двадесет и първи/, при съседи по скица за УПИ то: имот пл. № 1252 /хиляда двеста петдесет и две/, УПИ X 1239 /десет, пл.№ хиляда двеста тридесет и девет/, имот пл. № 1250 /хиляда двеста и петдесет/ и улица, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, където е построена. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 21 738,00 лв. / двадесет и една хиляда седемстотин тридесет и осем лева /.
Още targimot.com
105.0 м²
39 805 лв
17.01.17 г., 18:26
III). 1/2 идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІV, пл. номер 740, кв.47, по плана на гр. Якоруда, целият с площ от 160кв.м., при съседи: улица, УПИ ХV-741, УПИ ХІІІ - 739 и имот пл. № 738, ЗАЕДНО с ВТОРИЯ ЕТАЖ от жилищната сграда, построена върху описания имот, състоящ се от три стаи, със застроена площ от 105 кв.м., и ВЕДНО с 1/2 идеална част от ТАВАНСКИТЕ И ИЗБЕНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ. Административен адрес: гр. Якоруда Начална цена 39 805лв. /тридесет и девет хиляди осемстотин и пет лева./
Още targimot.com
72.0 м²
30 190 лв
17.01.17 г., 18:26
I). 1/2 идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V, пл. номер 828, кв.44, по плана на град Якоруда, с площ от 228кв.м., графически изчислени, при съседи: УПИ VІ-827, УПИ ІV-829, УПИ ІІІ-821 и улица, ЗАЕДНО с ПЪРВИЯ ЕТАЖ от жилищната сграда, построена върху описания имот, състоящ се от три стаи, със застроена площ от 72 кв.м., ВЕДНО с 1/2 идеална част от общите части на сградата, и ЗАЕДНО с ГАРАЖ, построен върху описания имот от към съседите - н-ци на Иван Сарин, със застроена площ от 12,50 кв.м. Административен адрес: гр. Якоруда Начална цена 30 190лв. /тридесет хиляди сто и деветдесет лева./
Още targimot.com

Къща Якоруда

Якоруда УЛ. "СОФРОНИЙ" № 6
53 550 лв
12.01.17 г., 18:48
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІІІ 1320 /тринадесети за хиляда триста и двадесети/ в кв. 92 /деветдесет и втори/ по плана на гр. Якоруда, обл. Благоевград, одобрен със заповед № 598/ 1976 г. на Кмета на Общината, с площ от 556 /петстотин петдесет и шест / кв.м., при съседи съгласно скица: улица, УПИ ХІІ 1315 /дванадесети за имот планоснимачен номер хиляда триста и петнадесети/, УПИ ХІV 1319 /четиринадесети за имот планоснимачен номер хиляда триста и деветнадесети/ , УПИ ІІІ 1321 /трети за имот планоснимачен номер хиляда триста двадесет и първи/ и УПИ ІІ 1322 /втори за имот хиляда триста двадесет и втори/, ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, а съгласно доказателствен материал: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІІІ /тринадесети/, планоснимачен номер 1320 /хиляда триста и двадесети/ в кв.92 /деветдесет и втори/ по плана на гр. Якоруда, с площ от 574 /петстотин седемдесет и четири/ кв.м., при съседи за имота: Александър Гатдеров, Арапови, братя Удеви и улица, ведно с двуетажна масивна жилищна сграда, построена върху описания имот. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 53 550,00 лв. / петдесет и три хиляди петстотин и петдесет лева /.
Още targimot.com
108.0 м²
75 132 лв
17.01.17 г., 18:48
II). УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IX, пл. номер 1336, кв. 103, по плана на гр. Якоруда, с площ от 395кв. м., при съседи: улица, УПИ Х-1337, УПИ XII-1334 и УПИ VIII-1335, ЗАЕДНО с построената върху описания имот ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИЗБЕН ЕТАЖ, със застроена площ 108кв.м. Административен адрес: гр. Якоруда Начална цена 75 132лв. /седемдесет и пет хиляди сто тридесет и два лева./
Още targimot.com

Етаж от къща Якоруда

Якоруда ул. „Цар Борис III” 115
143.0 м²
22 020 лв
2.12.16 г., 19:45
Предмет на публичната продан е ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от масивна жилищна сграда, състояща се от магазинно помещение и два жилищни етажа, с площ от 143 кв.м. /сто четиридесет и три квадратни метра/ ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, върху което е построена, представляващо урегулиран поземлен имот ІV-677 /четвърти за имот планоснимачен номер шестстотин седемдесет и седми/ от квартал 65 /шестдесет и пети/ по сега действащия план на гр. Якоруда, утвърден със заповед № 598 от 1976 г. на Кмета на Общината, при съседи на парцела съгласно скица: от две страни улица, УПИ V-678 /пети за имот планоснимачен номер шестстотин седемдесет и осми/ и УПИ ІІІ-675 /трети за имот планоснимачен номер шестстотин седемдесет и пети/. Жилищната сграда се състои от партерен етаж и два жилищни етажа, като предмет на проданта е първият жилищен етаж. На етажа са разположени: кухня, дневна и три спални, голямо антре и санитарно помещение. Вътрешна и външна мазилка изпълнение. Подова настила в стаите – дюшеме, монтирана е двукатна дървена дограма. В санитарното помещение настилка – теракот, облицовка – фаянсови плочки. Жилището се нуждае от основен ремонт. Имотът е разположен в центъра на гр. Якоруда, непосредствено до пешеходната зона. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489, ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 от ГПК/.
Още targimot.com
72.0 м²
24 152 лв
24.10.16 г., 14:08
I). 1/2 идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V, пл. номер 828, кв.44, по плана на град Якоруда, с площ от 228кв.м., графически изчислени, при съседи: УПИ VІ-827, УПИ ІV-829, УПИ ІІІ-821 и улица, ЗАЕДНО с ПЪРВИЯ ЕТАЖ от жилищната сграда, построена върху описания имот, състоящ се от три стаи, със застроена площ от 72 кв.м., ВЕДНО с 1/2 идеална част от общите части на сградата, и ЗАЕДНО с ГАРАЖ, построен върху описания имот от към съседите - н-ци на Иван Сарин, със застроена площ от 12,50 кв.м. Административен адрес: гр. Якоруда Начална цена 24 152лв. /двадесет и четири хиляди сто петдесет и два лева./
Още targimot.com

Етаж от къща Якоруда

Якоруда УЛ. "ЯВОРОВ" № 7
109.0 м²
27 172 лв
24.10.16 г., 14:10
ВТОРИ ЕТАЖ от триетажна жилищна сграда, със застроена площ от 109 /сто и девет/ кв.м., построена върху поземлен имот планоснимачен № 1251 /хиляда двеста петдесет и едно/ от квартал 64 /шестдесет и четири/ по плана на град Якоруда, област Благоевград, с площ от 358 /триста петдесет и осем/ кв.м., който заедно с имот пл. № 1250 /хиляда двеста и петдесети/ и имот пл. №1241 /хиляда двеста четиридесет и първи/ образуват урегулиран поземлен имот XXI /двадесет и първи/, при съседи по скица за УПИ то: имот пл. № 1252 /хиляда двеста петдесет и две/, УПИ X 1239 /десет, пл.№ хиляда двеста тридесет и девет/, имот пл. № 1250 /хиляда двеста и петдесет/ и улица, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, където е построена. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 27 172,50 лв. / двадесет и седем хиляди сто седемдесет и два лева и петдесет стотинки /.
Още targimot.com
105.0 м²
31 844 лв
24.10.16 г., 14:06
III). 1/2 идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІV, пл. номер 740, кв.47, по плана на гр. Якоруда, целият с площ от 160кв.м., при съседи: улица, УПИ ХV-741, УПИ ХІІІ - 739 и имот пл. № 738, ЗАЕДНО с ВТОРИЯ ЕТАЖ от жилищната сграда, построена върху описания имот, състоящ се от три стаи, със застроена площ от 105 кв.м., и ВЕДНО с 1/2 идеална част от ТАВАНСКИТЕ И ИЗБЕНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ. Административен адрес: гр. Якоруда Начална цена 31 844лв. /тридесет и една хиляди осемстотин четиридесет и четири лева./
Още targimot.com
70.0 м²
143 000 €
19.07.17 г., 2:19
продажба двуетажна къща с двор на тихо и спокойно място в село Баня в близост до естествен минерален извор, едва на 5 км от ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... този сайт. Референтен номер: Bo 47606 Тел: 0882 817 462, 02 425 68 24 Отговорен брокер: Павел Димитров Представяме за
Още bazar.bg

Етаж от къща Добринище

Добринище ул. „Цар Борис III” 115
143.0 м²
14 820 лв
4.07.17 г., 18:50
Предмет на публичната продан е ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от масивна жилищна сграда, състояща се от магазинно помещение и два ... на строеж върху мястото, върху което е построена, представляващо урегулиран поземлен имот ІV-677 /четвърти за имот ... планоснимачен номер шестстотин седемдесет и седми/ от квартал 65 /шестдесет и пети/ по сега действащия план на гр. Якоруда
Още targimot.com
129.0 м²
31 980 лв
2.06.17 г., 20:37
АПАРТАМЕНТ без дворно място, находящ се на II /втори/ етаж от жилищна сграда, изградена върху урегулиран поземлен имот ... Якоруда, състоящ се от три стаи, кухня, санитарен възел, антре, самостоятелен вход и стълбище, което обслужва само ... описания имот с площ за апартамента 129 /сто двадесет и девет/ кв. м., при съседи за парцела: н-ци на Илия Никулкин, н-ци на Георги Гръков и от две страни улици.
Още targimot.com
70.0 м²
143 000 €
20.04.17 г., 13:00
продажба двуетажна къща с двор на тихо и спокойно място в село Баня в близост до естествен минерален извор, едва на 5 км от ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... този сайт. Референтен номер: Bo 47606 Тел: 0882 817 462, 02 425 68 24 Отговорен брокер: Павел Димитров Представяме за
Още bazar.bg

Къща Бунцево

Бунцево общ. Бунцево
95.0 м²
8 018 лв
9.03.17 г., 15:35
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №1 по плана на село Бунцево, общ. Якоруда, с площ от 195,00кв.м., при съседи на имота: улица, МЕХМЕД ... САЛИХ БУНЦЕВ, ХАВА ДЖЕМБАЗКА, АЛИ МЕХМЕД БУНЦЕВ, ВЕДНО с построената в имота МАСИВНА ДВУЕТАЖНА КЪЩА, със застроена площ от ... 94,50кв.м. Адрес на имота: с. Бунцево, общ. Якоруда Начална цена 8 018лв. /осем хиляди и осемнадесет лева./
Още targimot.com

Тристаен апартамент Якоруда

Якоруда гр. Якоруда ул. 'Даме Груев"
129.0 м²
39 975 лв
2.03.17 г., 12:55
АПАРТАМЕНТ без дворно място, находящ се на II /втори/ етаж от жилищна сграда, изградена върху урегулиран поземлен имот ... Якоруда, състоящ се от три стаи, кухня, санитарен възел, антре, самостоятелен вход и стълбище, което обслужва само ... описания имот с площ за апартамента 129 /сто двадесет и девет/ кв. м., при съседи за парцела: н-ци на Илия Никулкин, н-ци на Георги Гръков и от две страни улици.
Още targimot.com
95.0 м²
10 022 лв
8.12.16 г., 18:35
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №1 по плана на село Бунцево, общ. Якоруда, с площ от 195,00кв.м., при съседи на имота: улица, МЕХМЕД ... САЛИХ БУНЦЕВ, ХАВА ДЖЕМБАЗКА, АЛИ МЕХМЕД БУНЦЕВ, ВЕДНО с построената в имота МАСИВНА ДВУЕТАЖНА КЪЩА, със застроена площ от ... 94,50кв.м. Адрес на имота: с. Бунцево, общ. Якоруда Начална цена 10 022лв. /десет хиляди двадесет и два лева./
Още targimot.com
129.0 м²
39 540 лв
24.10.16 г., 13:30
АПАРТАМЕНТ без дворно място, находящ се на II /втори/ етаж от жилищна сграда, изградена върху урегулиран поземлен имот ... Якоруда, състоящ се от три стаи, кухня, санитарен възел, антре, самостоятелен вход и стълбище, което обслужва само ... описания имот с площ за апартамента 129 /сто двадесет и девет/ кв. м., при съседи за парцела: н-ци на Илия Никулкин, н-ци на Георги Гръков и от две страни улици.
Още targimot.com

Двуетажна къща с двор до минерален извор в село Баня

Област Благоевград Близо до гр. Банско
70.0 м²
143 000 €
25.03.16 г., 13:26
Представяме за продажба двуетажна къща с двор на тихо и спокойно място в село Баня в близост до естествен минерален ... извор, едва на 5 км от ски курорт Банско и от град Разлог, на 25 километра от Якоруда и на около 150 километра от София и ... 12 кв.м. Първи етаж - 2 стаи, помещение за багаж. Стаите са на варова мазилка, с по един прозорец. Външно стълбище води
Още bulgarianproperties.bg