105 м²
39,805 лв
2017-11-9
III). 1/2 идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІV, пл. номер 740, кв.47, по плана на гр. Якоруда, целият с площ от 160кв.м., при съседи: улица, УПИ ХV-741, УПИ ХІІІ - 739 и имот пл. № 738, ЗАЕДНО с ВТОРИЯ ЕТАЖ от жилищната сграда, построена върху описания имот, състоящ се от три стаи, със застроена площ от 105 кв.м., и ВЕДНО с 1/2 идеална част от ТАВАНСКИТЕ И ИЗБЕНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ. Административен адрес: гр. Якоруда Начална цена 39 805лв. /тридесет и девет хиляди осемстотин и пет лева./
Ощеtargimot.com

Етаж от къща Якоруда

Якоруда УЛ. "ЯВОРОВ" № 7
109 м²
18,231 лв
2017-11-3
ВТОРИ ЕТАЖ от триетажна жилищна сграда, със застроена площ от 109 /сто и девет/ кв.м., построена върху поземлен имот планоснимачен № 1251 /хиляда двеста петдесет и едно/ от квартал 64 /шестдесет и четири/ по плана на град Якоруда, област Благоевград, с площ от 358 /триста петдесет и осем/ кв.м., който заедно с имот пл. № 1250 /хиляда двеста и петдесети/ и имот пл. №1241 /хиляда двеста четиридесет и първи/ образуват урегулиран поземлен имот XXI /двадесет и първи/, при съседи по скица за УПИ - то: имот пл. № 1252 /хиляда двеста петдесет и две/, УПИ X - 1239 /десет, пл.№ хиляда двеста тридесет и девет/, имот пл. № 1250 /хиляда двеста и петдесет/ и улица, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, където е построена. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 18 231,75 лв. / осемнадесет хиляди двеста тридесет и един лева и седемдесет и пет стотинки /.
Ощеtargimot.com
108 м²
75,132 лв
2017-11-9
II). УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IX, пл. номер 1336, кв. 103, по плана на гр. Якоруда, с площ от 395кв. м., при съседи: улица, УПИ Х-1337, УПИ XII-1334 и УПИ VIII-1335, ЗАЕДНО с построената върху описания имот ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИЗБЕН ЕТАЖ, със застроена площ 108кв.м. Административен адрес: гр. Якоруда Начална цена 75 132лв. /седемдесет и пет хиляди сто тридесет и два лева./
Ощеtargimot.com
72 м²
30,190 лв
2017-11-9
I). 1/2 идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V, пл. номер 828, кв.44, по плана на град Якоруда, с площ от 228кв.м., графически изчислени, при съседи: УПИ VІ-827, УПИ ІV-829, УПИ ІІІ-821 и улица, ЗАЕДНО с ПЪРВИЯ ЕТАЖ от жилищната сграда, построена върху описания имот, състоящ се от три стаи, със застроена площ от 72 кв.м., ВЕДНО с 1/2 идеална част от общите части на сградата, и ЗАЕДНО с ГАРАЖ, построен върху описания имот от към съседите - н-ци на Иван Сарин, със застроена площ от 12,50 кв.м. Административен адрес: гр. Якоруда Начална цена 30 190лв. /тридесет хиляди сто и деветдесет лева./
Ощеtargimot.com

Къща Бунцево

Бунцево общ. Якоруда
195 м²
6,134 лв
2017-10-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №1 по плана на село Бунцево, общ. Якоруда, с площ от 195,00кв.м., при съседи на имота: улица, МЕХМЕД САЛИХ БУНЦЕВ, ХАВА ДЖЕМБАЗКА, АЛИ МЕХМЕД БУНЦЕВ, ВЕДНО с построената в имота МАСИВНА ДВУЕТАЖНА КЪЩА, със застроена площ от 94,50кв.м. Адрес на имота: с. Бунцево, общ. Якоруда Начална цена 6 134лв. /шест хиляди сто тридесет и четири лева./
Ощеtargimot.com

Къща Якоруда

Якоруда ул. "Якорудски бор"
70 м²
37,359 лв
2017-10-20
279/354идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІV/четиринадесети/ с пл.№1594/хиляда петстотин деветдесет и четири/, квартал 81/осемдесет и първи/, по плана на гр. Якоруда, с площ за имота от 354,00/триста петдесет и четири/кв.м., при съседи на имота: УПИ ІІ-1089, УПИ ІІІ – 1048 и УПИ ХІІІ – 1594 и 1595 и улица, ВЕДНО с построеното в северозападната част на имота САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ НА ТРИ ЕТАЖА, състоящо се от две стаи на първи етаж, три стаи на втори етаж, три стаи на трети етаж и северния вход, със застроена площ от 70,20/седемдесет цяло и двадесет стотни/кв.м. и разгъната застроена площ от 210,60/двеста и десет цяло и шестдесет стотни/кв.м. Адрес на имота: гр. Якоруда, ул. „Якорудски бор“ Забележка: Сградата е триетажна. Първи етаж се състои от: две стаи със светла височина 2,00м. Втория етаж се състои от: три стаи, коридор, баня, тоалетна и мокро помещение. Трети етаж се състои от: три стаи, коридор и тераса от стаята от северозапад. Сградата има изградени Ел. и ВиК инсталации. Сградата е в лошо общо състояние. По време на описа в сградата е изключено Ел. захранването и водоподаване. Начална цена 37 359лв./тридесет и седем хиляди триста петдесет и девет лева./
Ощеtargimot.com

Етаж от къща Якоруда

Якоруда УЛ. "ЯВОРОВ" № 7
109 м²
20,257 лв
2017-8-10
ВТОРИ ЕТАЖ от триетажна жилищна сграда, със застроена площ от 109 /сто и девет/ кв.м., построена върху поземлен имот планоснимачен № 1251 /хиляда двеста петдесет и едно/ от квартал 64 /шестдесет и четири/ по плана на град Якоруда, област Благоевград, с площ от 358 /триста петдесет и осем/ кв.м., който заедно с имот пл. № 1250 /хиляда двеста и петдесети/ и имот пл. №1241 /хиляда двеста четиридесет и първи/ образуват урегулиран поземлен имот XXI /двадесет и първи/, при съседи по скица за УПИ - то: имот пл. № 1252 /хиляда двеста петдесет и две/, УПИ X - 1239 /десет, пл.№ хиляда двеста тридесет и девет/, имот пл. № 1250 /хиляда двеста и петдесет/ и улица, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, където е построена. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 20 257,50 лв. / двадесет хиляди двеста петдесет и седем лева и петдесет стотинки /.
Ощеtargimot.com

Къща Бунцево

Бунцево общ. Якоруда
95 м²
7,667 лв
2017-7-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №1 по плана на село Бунцево, общ. Якоруда, с площ от 195,00кв.м., при съседи на имота: улица, МЕХМЕД САЛИХ БУНЦЕВ, ХАВА ДЖЕМБАЗКА, АЛИ МЕХМЕД БУНЦЕВ, ВЕДНО с построената в имота МАСИВНА ДВУЕТАЖНА КЪЩА, със застроена площ от 94,50кв.м. Адрес на имота: с. Бунцево, общ. Якоруда Начална цена 7 667лв. /седем хиляди шестстотин шестдесет и седем лева./
Ощеtargimot.com
108 м²
60,106 лв
2017-6-5
II). УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IX, пл. номер 1336, кв. 103, по плана на гр. Якоруда, с площ от 395кв. м., при съседи: улица, УПИ Х-1337, УПИ XII-1334 и УПИ VIII-1335, ЗАЕДНО с построената върху описания имот ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИЗБЕН ЕТАЖ, със застроена площ 108кв.м. Административен адрес: гр. Якоруда Начална цена 60 106лв. /шестдесет хиляди сто и шест лева./
Ощеtargimot.com
105 м²
31,844 лв
2017-6-5
III). 1/2 идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІV, пл. номер 740, кв.47, по плана на гр. Якоруда, целият с площ от 160кв.м., при съседи: улица, УПИ ХV-741, УПИ ХІІІ - 739 и имот пл. № 738, ЗАЕДНО с ВТОРИЯ ЕТАЖ от жилищната сграда, построена върху описания имот, състоящ се от три стаи, със застроена площ от 105 кв.м., и ВЕДНО с 1/2 идеална част от ТАВАНСКИТЕ И ИЗБЕНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ. Административен адрес: гр. Якоруда Начална цена 31 844лв. /тридесет и една хиляди осемстотин четиридесет и четири лева./
Ощеtargimot.com
72 м²
24,152 лв
2017-6-5
I). 1/2 идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V, пл. номер 828, кв.44, по плана на град Якоруда, с площ от 228кв.м., графически изчислени, при съседи: УПИ VІ-827, УПИ ІV-829, УПИ ІІІ-821 и улица, ЗАЕДНО с ПЪРВИЯ ЕТАЖ от жилищната сграда, построена върху описания имот, състоящ се от три стаи, със застроена площ от 72 кв.м., ВЕДНО с 1/2 идеална част от общите части на сградата, и ЗАЕДНО с ГАРАЖ, построен върху описания имот от към съседите - н-ци на Иван Сарин, със застроена площ от 12,50 кв.м. Административен адрес: гр. Якоруда Начална цена 24 152лв. /двадесет и четири хиляди сто петдесет и два лева./
Ощеtargimot.com

Къща Якоруда

Якоруда УЛ. "СОФРОНИЙ" №6
42,840 лв
2017-4-13
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІІІ 1320 /тринадесети за хиляда триста и двадесети/ в кв. 92 /деветдесет и втори/ по плана на гр. Якоруда, обл. Благоевград, одобрен със заповед № 598/ 1976 г. на Кмета на Общината, с площ от 556 /петстотин петдесет и шест / кв.м., при съседи съгласно скица: улица, УПИ ХІІ 1315 /дванадесети за имот планоснимачен номер хиляда триста и петнадесети/, УПИ ХІV 1319 /четиринадесети за имот планоснимачен номер хиляда триста и деветнадесети/ , УПИ ІІІ 1321 /трети за имот планоснимачен номер хиляда триста двадесет и първи/ и УПИ ІІ 1322 /втори за имот хиляда триста двадесет и втори/, ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, а съгласно доказателствен материал: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІІІ /тринадесети/, планоснимачен номер 1320 /хиляда триста и двадесети/ в кв.92 /деветдесет и втори/ по плана на гр. Якоруда, с площ от 574 /петстотин седемдесет и четири/ кв.м., при съседи за имота: Александър Гатдеров, Арапови, братя Удеви и улица, ведно с двуетажна масивна жилищна сграда, построена върху описания имот. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 42 840,00 лв. / четиридесет и две хиляди осемстотин и четиридесет лева /.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща Якоруда

Якоруда ул. „Цар Борис III” 115
143 м²
18,525 лв
2017-4-2
Предмет на публичната продан е ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от масивна жилищна сграда, състояща се от магазинно помещение и два жилищни етажа, с площ от 143 кв.м. /сто четиридесет и три квадратни метра/ ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, върху което е построена, представляващо урегулиран поземлен имот ІV-677 /четвърти за имот планоснимачен номер шестстотин седемдесет и седми/ от квартал 65 /шестдесет и пети/ по сега действащия план на гр. Якоруда, утвърден със заповед № 598 от 1976 г. на Кмета на Общината, при съседи на парцела съгласно скица: от две страни улица, УПИ V-678 /пети за имот планоснимачен номер шестстотин седемдесет и осми/ и УПИ ІІІ-675 /трети за имот планоснимачен номер шестстотин седемдесет и пети/. Жилищната сграда се състои от партерен етаж и два жилищни етажа, като предмет на проданта е първият жилищен етаж. На етажа са разположени: кухня, дневна и три спални, голямо антре и санитарно помещение. Вътрешна и външна мазилка изпълнение. Подова настила в стаите – дюшеме, монтирана е двукатна дървена дограма. В санитарното помещение настилка – теракот, облицовка – фаянсови плочки. Жилището се нуждае от основен ремонт. Имотът е разположен в центъра на гр. Якоруда, непосредствено до пешеходната зона. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489, ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 от ГПК/.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща Якоруда

Якоруда УЛ. "ЯВОРОВ" № 7
109 м²
21,738 лв
2017-2-7
ВТОРИ ЕТАЖ от триетажна жилищна сграда, със застроена площ от 109 /сто и девет/ кв.м., построена върху поземлен имот планоснимачен № 1251 /хиляда двеста петдесет и едно/ от квартал 64 /шестдесет и четири/ по плана на град Якоруда, област Благоевград, с площ от 358 /триста петдесет и осем/ кв.м., който заедно с имот пл. № 1250 /хиляда двеста и петдесети/ и имот пл. №1241 /хиляда двеста четиридесет и първи/ образуват урегулиран поземлен имот XXI /двадесет и първи/, при съседи по скица за УПИ то: имот пл. № 1252 /хиляда двеста петдесет и две/, УПИ X 1239 /десет, пл.№ хиляда двеста тридесет и девет/, имот пл. № 1250 /хиляда двеста и петдесет/ и улица, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, където е построена. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 21 738,00 лв. / двадесет и една хиляда седемстотин тридесет и осем лева /.
Ощеtargimot.com

Къща Якоруда

Якоруда УЛ. "СОФРОНИЙ" № 6
53,550 лв
2017-1-12
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІІІ 1320 /тринадесети за хиляда триста и двадесети/ в кв. 92 /деветдесет и втори/ по плана на гр. Якоруда, обл. Благоевград, одобрен със заповед № 598/ 1976 г. на Кмета на Общината, с площ от 556 /петстотин петдесет и шест / кв.м., при съседи съгласно скица: улица, УПИ ХІІ 1315 /дванадесети за имот планоснимачен номер хиляда триста и петнадесети/, УПИ ХІV 1319 /четиринадесети за имот планоснимачен номер хиляда триста и деветнадесети/ , УПИ ІІІ 1321 /трети за имот планоснимачен номер хиляда триста двадесет и първи/ и УПИ ІІ 1322 /втори за имот хиляда триста двадесет и втори/, ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, а съгласно доказателствен материал: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІІІ /тринадесети/, планоснимачен номер 1320 /хиляда триста и двадесети/ в кв.92 /деветдесет и втори/ по плана на гр. Якоруда, с площ от 574 /петстотин седемдесет и четири/ кв.м., при съседи за имота: Александър Гатдеров, Арапови, братя Удеви и улица, ведно с двуетажна масивна жилищна сграда, построена върху описания имот. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 53 550,00 лв. / петдесет и три хиляди петстотин и петдесет лева /.
Ощеtargimot.com
105 м²
39,805 лв
2017-1-17
III). 1/2 идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІV, пл. номер 740, кв.47, по плана на гр. Якоруда, целият с площ от 160кв.м., при съседи: улица, УПИ ХV-741, УПИ ХІІІ - 739 и имот пл. № 738, ЗАЕДНО с ВТОРИЯ ЕТАЖ от жилищната сграда, построена върху описания имот, състоящ се от три стаи, със застроена площ от 105 кв.м., и ВЕДНО с 1/2 идеална част от ТАВАНСКИТЕ И ИЗБЕНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ. Административен адрес: гр. Якоруда Начална цена 39 805лв. /тридесет и девет хиляди осемстотин и пет лева./
Ощеtargimot.com
72 м²
30,190 лв
2017-1-17
I). 1/2 идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V, пл. номер 828, кв.44, по плана на град Якоруда, с площ от 228кв.м., графически изчислени, при съседи: УПИ VІ-827, УПИ ІV-829, УПИ ІІІ-821 и улица, ЗАЕДНО с ПЪРВИЯ ЕТАЖ от жилищната сграда, построена върху описания имот, състоящ се от три стаи, със застроена площ от 72 кв.м., ВЕДНО с 1/2 идеална част от общите части на сградата, и ЗАЕДНО с ГАРАЖ, построен върху описания имот от към съседите - н-ци на Иван Сарин, със застроена площ от 12,50 кв.м. Административен адрес: гр. Якоруда Начална цена 30 190лв. /тридесет хиляди сто и деветдесет лева./
Ощеtargimot.com
108 м²
75,132 лв
2017-1-17
II). УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IX, пл. номер 1336, кв. 103, по плана на гр. Якоруда, с площ от 395кв. м., при съседи: улица, УПИ Х-1337, УПИ XII-1334 и УПИ VIII-1335, ЗАЕДНО с построената върху описания имот ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИЗБЕН ЕТАЖ, със застроена площ 108кв.м. Административен адрес: гр. Якоруда Начална цена 75 132лв. /седемдесет и пет хиляди сто тридесет и два лева./
Ощеtargimot.com

Етаж от къща Якоруда

Якоруда ул. „Цар Борис III” 115
143 м²
22,020 лв
2016-12-2
Предмет на публичната продан е ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от масивна жилищна сграда, състояща се от магазинно помещение и два жилищни етажа, с площ от 143 кв.м. /сто четиридесет и три квадратни метра/ ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, върху което е построена, представляващо урегулиран поземлен имот ІV-677 /четвърти за имот планоснимачен номер шестстотин седемдесет и седми/ от квартал 65 /шестдесет и пети/ по сега действащия план на гр. Якоруда, утвърден със заповед № 598 от 1976 г. на Кмета на Общината, при съседи на парцела съгласно скица: от две страни улица, УПИ V-678 /пети за имот планоснимачен номер шестстотин седемдесет и осми/ и УПИ ІІІ-675 /трети за имот планоснимачен номер шестстотин седемдесет и пети/. Жилищната сграда се състои от партерен етаж и два жилищни етажа, като предмет на проданта е първият жилищен етаж. На етажа са разположени: кухня, дневна и три спални, голямо антре и санитарно помещение. Вътрешна и външна мазилка изпълнение. Подова настила в стаите – дюшеме, монтирана е двукатна дървена дограма. В санитарното помещение настилка – теракот, облицовка – фаянсови плочки. Жилището се нуждае от основен ремонт. Имотът е разположен в центъра на гр. Якоруда, непосредствено до пешеходната зона. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489, ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 от ГПК/.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща Якоруда

Якоруда УЛ. "ЯВОРОВ" № 7
109 м²
27,172 лв
2016-10-24
ВТОРИ ЕТАЖ от триетажна жилищна сграда, със застроена площ от 109 /сто и девет/ кв.м., построена върху поземлен имот планоснимачен № 1251 /хиляда двеста петдесет и едно/ от квартал 64 /шестдесет и четири/ по плана на град Якоруда, област Благоевград, с площ от 358 /триста петдесет и осем/ кв.м., който заедно с имот пл. № 1250 /хиляда двеста и петдесети/ и имот пл. №1241 /хиляда двеста четиридесет и първи/ образуват урегулиран поземлен имот XXI /двадесет и първи/, при съседи по скица за УПИ то: имот пл. № 1252 /хиляда двеста петдесет и две/, УПИ X 1239 /десет, пл.№ хиляда двеста тридесет и девет/, имот пл. № 1250 /хиляда двеста и петдесет/ и улица, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, където е построена. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 27 172,50 лв. / двадесет и седем хиляди сто седемдесет и два лева и петдесет стотинки /.
Ощеtargimot.com
105 м²
31,844 лв
2016-10-24
III). 1/2 идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІV, пл. номер 740, кв.47, по плана на гр. Якоруда, целият с площ от 160кв.м., при съседи: улица, УПИ ХV-741, УПИ ХІІІ - 739 и имот пл. № 738, ЗАЕДНО с ВТОРИЯ ЕТАЖ от жилищната сграда, построена върху описания имот, състоящ се от три стаи, със застроена площ от 105 кв.м., и ВЕДНО с 1/2 идеална част от ТАВАНСКИТЕ И ИЗБЕНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ. Административен адрес: гр. Якоруда Начална цена 31 844лв. /тридесет и една хиляди осемстотин четиридесет и четири лева./
Ощеtargimot.com
72 м²
24,152 лв
2016-10-24
I). 1/2 идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V, пл. номер 828, кв.44, по плана на град Якоруда, с площ от 228кв.м., графически изчислени, при съседи: УПИ VІ-827, УПИ ІV-829, УПИ ІІІ-821 и улица, ЗАЕДНО с ПЪРВИЯ ЕТАЖ от жилищната сграда, построена върху описания имот, състоящ се от три стаи, със застроена площ от 72 кв.м., ВЕДНО с 1/2 идеална част от общите части на сградата, и ЗАЕДНО с ГАРАЖ, построен върху описания имот от към съседите - н-ци на Иван Сарин, със застроена площ от 12,50 кв.м. Административен адрес: гр. Якоруда Начална цена 24 152лв. /двадесет и четири хиляди сто петдесет и два лева./
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Якоруда, Къща продажба