130 м²
7,500
2016-3-25
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Двуетажна тухлена къща с разгъната застроена площ от 130кв.м. в намиращото се на десетина километра от река Дунав и на 20км от гр.Свищов село Караманово. На първия приземен етаж на къщата са разположени коридор и две стаи, а на достъпния по масивна външна стълба втори етаж има входно антре и три стаи с подове на дюшеме. До къщата има гараж и лятна кухня с баня. Дворното място с площ от 1700кв.м. е равно, оградено, обработваемо и добре подържано с различни овошни и лозови насаждения в него.Имотът е целогодишно достъпен по асфалтов път и е захранен с ток и вода. Къщата е подходяща за постоянно обитаване.
Ощеicbproperties.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Ценово, Къща продажба

Къща Долна Студена

Долна Студена УЛ. БОЙКА № 5 - ИД 309/2014
164 м²
15,000 лв
2017-10-10
ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 112 кв.м. /сто и дванадесет квадратни метра/ и разгърната застроена площ от 164 кв.м. /сто шестдесет и четири квадратни метра/, със следното разпределение: приземен етаж, състоящ се от преддверие, коридор, кухня – столова, две стаи, баня с тоалетна, килер и ЕТАЖ, състоящ се от стълбищна клетка, входна площадка, коридор и три стаи; ГАРАЖ със застроена площ от 36 кв.м. /тридесет и шест квадратни метра/, разположени в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VIII - 106 /осем римско тире сто и шест арабско/ в квартал 31 /тридесет и едно/, по регулационния план на село Долна Студена, община Ценово, област Русе, адрес: ул. Бойка № 5 /пет/ с площ от 884 кв.м. /осемстотин осемдесет и четири квадратни метра/, при граници и съседи на поземления имот: улица, УПИ IX – 105, УПИ IV – 109 и УПИ VII – 107. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 15 000.00 лв. учредена Договорна ипотека в полза на РАЙФАЙЗЕНБАНК ЕАД, първа по ред в размер на 20 000 лева и втора по ред в размер на 20 300 лева. Определям всеки вторник и четвъртък от 13:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.
Ощеtargimot.com

Къща Караманово

Караманово ид 768/2013
47 м²
2,100 лв
2017-10-5
1/2 ид. ч. /една втора идеална част/ от ДВОРНО МЯСТО, с площ от 1 510 кв.м. /хиляда петстотин и десет квадратни метра/, парцел II – 475 /две римско тире четиристотин седемдесет и пет арабско/ в кв. 129 /сто двадесет и девет/, по регулационния план на с. Караманово, общ. Ценово, обл. Русе, ведно с 1/2 ид. ч. /една втора идеална част/ от построените в дворното място ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ГАРАЖ С ЛЯТНА КУХНЯ И СТОПАНСКА СГРАДА, при граници за целия имот: от две страни улица, УПИ I и УПИ III – 474, които съгласно скица № 365/26.011.2014 г., издадeна от Община Ценово, област Русе, отдел ТСУ, представляват: 1/2 ид.ч. от имот № 2.404 /две точка четиристотин и четири/, за който е образуван УПИ II /две римско/ в квартал № 129 /сто двадесет и девет/ по кадастрален и регулационен план на село Каранoманово, ЕКАТТЕ 36316, общ. Ценово; площ: 1.451 дка /един декар и четиристотин петдесет и един квадратни метра/ и същия е отреден за жилищно застрояване, ведно с 1/2 ид. ч. /една втора идеална част/ от построените в него: - СГРАДА 36316.2.404.1 /три шест три едно шест точка две точка четири нула четири точка едно/; брой етажи: 1 /един/; представляваща МАСИВНА, ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА, с площ: 94 кв.м. /деветдесет и четири квадратни метра/; - СГРАДА 36316.2.404.2 /три шест три едно шест точка две точка четири нула четири точка две/; брой етажи: 1 /един/; представляваща МАСИВНА, ДРУГ ВИД СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ, с площ: 24 кв.м. /двадесет и четири квадратни метра/; - СГРАДА 36316.2.404.3 /три шест три едно шест точка две точка четири нула четири точка три/; брой етажи: 1 /един/; представляваща МАСИВНА, ХАНГАР, ДЕПО, ГАРАЖ, с площ: 31 кв.м. /тридесет и един квадратни метра/; - СГРАДА 36316.2.404.4 /три шест три едно шест точка две точка четири нула четири точка четири/; брой етажи: 1 /един/; представляваща МАСИВНА, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА, с площ: 44 кв.м. /четиридесет и четири квадратни метра/; - СГРАДА 36316.2.404.5 /три шест три едно шест точка две точка четири нула четири точка пет/; брой етажи: 1 /един/; представляваща МАСИВНА, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА, с площ: 17 кв.м. /седемнадесет квадратни метра/. Съседи на имота: 36316.00020402; 36316.00020391; 36316.00020405; 36316.00020403. ЦЕНА: 2 100.00 лв. за имота на позиция 1) има вписани Възбрани в полза на ВиК Русе ООД и Юробанк България, в качеството на правопроемник на Алфа Банк АД,Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата и да участват в наддаването, като всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава писменото си предложение с квитанция за внесен задатък в запечатан плик в регистратурата на Районен съд Бяла.
Ощеtargimot.com

Къща Караманово

Караманово ул. Генерал Гурко №1,
99 м²
3,240 лв
2017-9-3
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ХІV – 384 в квартал 107 по регулационния план на с. Караманово, общ. Ценово, обл. Русе, с адрес ул. Генерал Гурко №1, с площ от 874.00 кв.м., заедно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 99 кв.м., ЛЯТНА КУХНЯ със застроена площ от 9 кв.м., ГАРАЖ със застроена площ от 15 кв.м., НАВЕС С ОГРАДНИ СТЕНИ със застроена площ от 48 кв.м., при граници за целия имот: улица, УПИ №VІІ-385, УПИ VІ-385 и УПИ V-384. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 3 240 лв. Тежести върху имота: договорна ипотека в полза на БАНКА ДСК – ЕАД, София, в размер на 15 000 евро. Определям време, през което недвижимият имот може да бъде преглеждан: всеки четвъртък от 17.00 ч. до 18.00 ч., през време на проданта
Ощеtargimot.com

Къща Караманово

Караманово ИД 768/2013
47 м²
2,625 лв
2017-7-20
1/2 ид. ч. /една втора идеална част/ от ДВОРНО МЯСТО, с площ от 1 510 кв.м. /хиляда петстотин и десет квадратни метра/, парцел II – 475 /две римско тире четиристотин седемдесет и пет арабско/ в кв. 129 /сто двадесет и девет/, по регулационния план на с. Караманово, общ. Ценово, обл. Русе, ведно с 1/2 ид. ч. /една втора идеална част/ от построените в дворното място ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ГАРАЖ С ЛЯТНА КУХНЯ И СТОПАНСКА СГРАДА, при граници за целия имот: от две страни улица, УПИ I и УПИ III – 474, които съгласно скица № 365/26.011.2014 г., издадeна от Община Ценово, област Русе, отдел ТСУ, представляват: 1/2 ид.ч. от имот № 2.404 /две точка четиристотин и четири/, за който е образуван УПИ II /две римско/ в квартал № 129 /сто двадесет и девет/ по кадастрален и регулационен план на село Каранoманово, ЕКАТТЕ 36316, общ. Ценово; площ: 1.451 дка /един декар и четиристотин петдесет и един квадратни метра/ и същия е отреден за жилищно застрояване, ведно с 1/2 ид. ч. /една втора идеална част/ от построените в него: - СГРАДА 36316.2.404.1 /три шест три едно шест точка две точка четири нула четири точка едно/; брой етажи: 1 /един/; представляваща МАСИВНА, ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА, с площ: 94 кв.м. /деветдесет и четири квадратни метра/; - СГРАДА 36316.2.404.2 /три шест три едно шест точка две точка четири нула четири точка две/; брой етажи: 1 /един/; представляваща МАСИВНА, ДРУГ ВИД СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ, с площ: 24 кв.м. /двадесет и четири квадратни метра/; - СГРАДА 36316.2.404.3 /три шест три едно шест точка две точка четири нула четири точка три/; брой етажи: 1 /един/; представляваща МАСИВНА, ХАНГАР, ДЕПО, ГАРАЖ, с площ: 31 кв.м. /тридесет и един квадратни метра/; - СГРАДА 36316.2.404.4 /три шест три едно шест точка две точка четири нула четири точка четири/; брой етажи: 1 /един/; представляваща МАСИВНА, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА, с площ: 44 кв.м. /четиридесет и четири квадратни метра/; - СГРАДА 36316.2.404.5 /три шест три едно шест точка две точка четири нула четири точка пет/; брой етажи: 1 /един/; представляваща МАСИВНА, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА, с площ: 17 кв.м. /седемнадесет квадратни метра/. Съседи на имота: 36316.00020402; 36316.00020391; 36316.00020405; 36316.00020403. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 2 625.00 лв. за имота на позиция 1) има вписани Възбрани в полза на ВиК Русе ООД и Юробанк България, в качеството на правопроемник на Алфа Банк АД,Определям всеки понеделник и сряда от 11:00 ч до 15:00 ч. за оглед на имотите Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата и да участват в наддаването, като всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава писменото си предложение с квитанция за внесен задатък в запечатан плик в регистратурата на Районен съд Бяла.
Ощеtargimot.com

Къща Караманово

Караманово ул. Генерал Гурко №1,
99 м²
4,050 лв
2017-7-2
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ХІV – 384 в квартал 107 по регулационния план на с. Караманово, общ. Ценово, обл. Русе, с адрес ул. Генерал Гурко №1, с площ от 874.00 кв.м., заедно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 99 кв.м., ЛЯТНА КУХНЯ със застроена площ от 9 кв.м., ГАРАЖ със застроена площ от 15 кв.м., НАВЕС С ОГРАДНИ СТЕНИ със застроена площ от 48 кв.м., при граници за целия имот: улица, УПИ №VІІ-385, УПИ VІ-385 и УПИ V-384. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 4 050 лв. Тежести върху имота: договорна ипотека в полза на БАНКА ДСК – ЕАД, София, в размер на 15 000 евро.
Ощеtargimot.com

Къща Караманово

Караманово ул. Генерал Гурко №1,
99 м²
4,008 лв
2017-4-17
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ХІV – 384 в квартал 107 по регулационния план на с. Караманово, общ. Ценово, обл. Русе, с адрес ул. Генерал Гурко №1, с площ от 874.00 кв.м., заедно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 99 кв.м., ЛЯТНА КУХНЯ със застроена площ от 9 кв.м., ГАРАЖ със застроена площ от 15 кв.м., НАВЕС С ОГРАДНИ СТЕНИ със застроена площ от 48 кв.м., при граници за целия имот: улица, УПИ №VІІ-385, УПИ VІ-385 и УПИ V-384. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 4 008 лв.
Ощеtargimot.com

Къща Долна Студена

Долна Студена УЛ. БОЙКА 5 - ИД 309/2014
164 м²
10,320 лв
2017-3-29
ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 112 кв.м. /сто и дванадесет квадратни метра/ и разгърната застроена площ от 164 кв.м. /сто шестдесет и четири квадратни метра/, със следното разпределение: приземен етаж, състоящ се от преддверие, коридор, кухня – столова, две стаи, баня с тоалетна, килер и ЕТАЖ, състоящ се от стълбищна клетка, входна площадка, коридор и три стаи; ГАРАЖ със застроена площ от 36 кв.м. /тридесет и шест квадратни метра/, разположени в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VIII - 106 /осем римско тире сто и шест арабско/ в квартал 31 /тридесет и едно/, по регулационния план на село Долна Студена, община Ценово, област Русе, адрес: ул. Бойка № 5 /пет/ с площ от 884 кв.м. /осемстотин осемдесет и четири квадратни метра/, при граници и съседи на поземления имот: улица, УПИ IX – 105, УПИ IV – 109 и УПИ VII – 107. ЦЕНА: 10 320.00 лв. учредена Договорна ипотека в полза на РАЙФАЙЗЕНБАНК ЕАД, първа по ред в размер на 20 000 лева и втора по ред в размер на 20 300 лева. Определям всеки вторник и петък от 13:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.
Ощеtargimot.com

Къща Караманово

Караманово ИД 768/2013
780 лв
2017-3-16
1/6 ид. ч. /една шеста идеална част/ от ДВОРНО МЯСТО с площ от 1510 кв.м. /хиляда петстотин и десет квадратни метра/, парцел II – 475 /две римско четиристотин седемдесет и пет арабско/ в кв. 129 /сто двадесет и девет/, по регулационния план на с. Караманово, общ. Ценово, ведно с 1/6 ид. ч. /една шеста идеална част/ от построеноте в дворното място ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ГАРАЖ С ЛЯТНА КУХНЯ И СТОПАНСКА СГРАДА, при граници за целия имот: от две страни улица, УПИ I и УПИ III – 474. ЦЕНА: 780.00 лв. вписана Възбрана в полза на ВиК Русе ООД, ,вписана Възбрана в полза на Юробанк България, в качеството на праовприемник на Алфа Банк АД, Определям всеки понеделник и сряда от 11:00 ч. до 15:00 ч. за оглед на имота. Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата и да участват в наддаването, като всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава писменото си предложение с квитанция за внесен задатък в запечатан плик в регистратурата на Районен съд Бяла.
Ощеtargimot.com

Къща Караманово

Караманово ул. Генерал Гурко №1,
99 м²
5,010 лв
2017-1-21
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ХІV – 384 в квартал 107 по регулационния план на с. Караманово, общ. Ценово, обл. Русе, с адрес ул. Генерал Гурко №1, с площ от 874.00 кв.м., заедно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 99 кв.м., ЛЯТНА КУХНЯ със застроена площ от 9 кв.м., ГАРАЖ със застроена площ от 15 кв.м., НАВЕС С ОГРАДНИ СТЕНИ със застроена площ от 48 кв.м., при граници за целия имот: улица, УПИ №VІІ-385, УПИ VІ-385 и УПИ V-384. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 5 010 лв.
Ощеtargimot.com

Къща Караманово

Караманово ИД 768/2013
975 лв
2017-1-10
1/6 ид. ч. /една шеста идеална част/ от ДВОРНО МЯСТО с площ от 1 510 кв.м. /хиляда петстотин и десет квадратни метра/, парцел II – 475 /две римско четиристотин седемдесет и пет арабско/ в кв. 129 /сто двадесет и девет/, по регулационния план на с. Караманово, общ. Ценово, ведно с 1/6 ид. ч. /една шеста идеална част/ от построеноте в дворното място ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ГАРАЖ С ЛЯТНА КУХНЯ И СТОПАНСКА СГРАДА, при граници за целия имот: от две страни улица, УПИ I и УПИ III – 474. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 975.00 лв. вписана Възбрана в полза на ВиК Русе ООД, ,вписана Възбрана в полза на Юробанк България, в качеството на праовприемник на Алфа Банк АД, Определям всеки понеделник и сряда от 11:00 ч. до 15 :00 ч. за оглед на имота.
Ощеtargimot.com