Къща ВИДИН

ВИДИН УЛ."ЦАР КАЛОЯН" №2Б
79 м²
25,704 лв
2018-1-11
Ощеtargimot.com
14,000
2018-1-17
продавам масивна двуетажна къща с гараж до автогарата на главния път
Ощеolx.bg

Къща ВИДИН

ВИДИН УЛ."ЦАР КАЛОЯН" №2Б
79 м²
30,345 лв
2017-11-1
Ощеtargimot.com

Къща ЧЕРВЕН БРЯГ

ЧЕРВЕН БРЯГ ул.“Цар Калоян“ №23
415 м²
14,784 лв
2017-10-20
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД №1663/ 2016г. с Изх. № 46398/ 20.10.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 06.11.2017г. до 17.00 часа на 06.12.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот собственост на Иван Ангелов Илиев и Йорданка Георгиева Илиева, а именно: 2/3 /две трети / идеални части от Урегулиран поземлен имот с площ от 415 /четиристотин и петнадесет/ кв.м., находящ се в гр.Червен бряг, на ул.“Цар Калоян“ №23 /двадесет и три/, съставляващ имот №ХI-1060 /единадесет римско – арабско хиляда и шестдесет/, кв.81 /осемдесет и едно / по плана на града, заедно с целия ВТОРИ ЕТАЖ от изградената в имота двуетажна жилищна сграда с площ от 79 /седемдесет и девет/ кв.м., както и 2/3 идеални части от СТОПАНСКА СГРАДА, находяща се в същия УПИ, при съседи на имота: улица, УПИ XII-1061, УПИ VII- 1064, УПИIХ-1059 и УПИ Х-1058, като описанието на имота е съгласно доказателствен акт за собственост, а съгласно кадастрални скици издадени от СГКК гр.Плевен, имотът представлява: 2/3 /две трети/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №80501.802.466 /осемдесет хиляди и петстотин и едно точка осемстотин и две точка четиристотин шестедесет и шест/, с адрес на имота: гр.Червен бряг, ул.“Цар Калоян“ №23 /двадесет и три/, с площ от 417 /четиристотин и седемнадесет/ кв.метра, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, номер по предходен план: 1060, квартал: 0, при съседи: имот с №80501.802.467, имот с №80501.802.468, имот с №80501.802.469, имот с №80501.802.470, имот №80501.802.465, имот №80501.802.476, заедно с целия ВТОРИ ЕТАЖ от изградената в имота двуетажна жилищна сграда, със застроена площ от 79 /седемдесет и девет/ кв.м., с идентификатор №80501.802.466.1.2 /осемдесет хиляди и петстотин и едно точка осемстотин и две точка четиристотин шестедесет и шест точка едно точка две/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта 1/едно/, при съседни самостоятелни обекти в същата сграда: На същия етаж -няма, под обекта -обект с №80501.802.466.1.1, над обекта -няма, както и 2/3 /две трети/ идеални части от ЕДНОЕТАЖНА СТОПАНСКА СГРАДА, находяща се в същия поземлен имот, със застроена площ от 27 /двадесет и седем/ кв.м., с идентификатор №80501.802.466.2 /осемдесет хиляди и петстотин и едно точка осемстотин и две точка четиристотин шестедесет и шест точка две/, брой етажи 1 /един/, с предназначение за селскостопанска сграда. Номер по предходен план: няма. - при първоначални цена – 14 784 лева /четиринадесет хиляди седемстотин осемдесет и четири лева/ Тежести за имота: вписана договорна ипотека том 1, акт 37/2008г. в полза на „Уникредит Булбанк“АД; възбрана том 1, 42/2012г. в полза на БАНКА ДСК ЕАД по ид №20127560400261 на ЧСИ Цв.Найденов; възбрана том 1, 61/2014г. в полза на „Уникредит Булбанк“АД; възбрана том 1, акт 63/2016г. в полза на РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД, по изп.д.№201690600314 на ЧСИ Виктор Стоянов, съгласно удостоверения за тежести на Агенция Вписвания Имотен Регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на посочен адрес в гр.Червен бряг, при управителя Ангел Христов. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20168150401663/16г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 07.12.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com

Къща ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ ул. "Цар Калоян" №16
106 м²
66,015 лв
2017-9-11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ: 489кв.м., с идентификатор: 56126.601.152, ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 601, по кадастралната карта на гр. Петрич, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м.), ВЕДНО с изградените в имота: 1). ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ: 106кв.м., с идентификатор: 56126.601.152.1 по кадастралната карта на гр. Петрич. Сградата е двуетажна масивна, със стоманобетонни греди, колони и плочи в новоизградената Пристройка и бетонни плочи на старата сграда и тухлени външни и вътрешни преградни стени, на старата сграда - на първо ниво – външни ограждащи стени от каменен зид. Старата сграда е изградена през 1960г., а за Пристройката има издадено Удостоверение за търпимост №2 от 17.01.2007г., издадено от Гл. Архитект на Община Петрич, от което е видно че сградата е изградена през 1986-1987г. - На първо ниво сградата се състои от три стаи, баня с тоалетна и вестибюл. В северозападната част на Пристройката е обособено самостоятелно помещение с вход откъм терена. - Второто ниво се състои от дневна с трапезария и кухненски бокс, две спални, баня с тоалетна, входно антре и тераса към кухненския бокс. Сградата е в добро общо състояние. и 2). СГРАДА, представляваща: Хангар, депо, гараж с площ: 27кв.м., с идентификатор: 56126.601.152.2, ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район:601, в поземлен имот: 56126.601.152, по кадастралната карта на гр. Петрич. Адрес на имотите: гр. Петрич, ул. „Цар Калоян“ №16 ОБЩАТА НАЧАЛНА ЦЕНА НА ИМОТИТЕ възлиза на 66 015лв. /шестдесет и шест хиляди и петнадесет лева./
Ощеtargimot.com
120 м²
15,000
2017-7-28
продавам двуетажна къща с гараж до автогарата на главния път
Ощеbazar.bg

Етаж от къща БЯЛА

БЯЛА УЛ. ЦАР КАЛОЯН 37 - ИД 332/2014
140 м²
30,000 лв
2017-6-2
ВТОРИ ЕТАЖ, с неуточнена площ по нотариален акт, а по данъчна оценка с площ 140 кв.м. и целия таван, с неуточнена площ по нотариален акт, а по данъчна оценка с площ 140 кв.м. от двуетажна жилищна сграда, заедно с находящото се на етаж първи помещение под терасата на втори етаж, в което се намира парно котле за отопление на втория етаж на жилищната сграда, както и правото на ползване на задния вход, който свързва улицата с входа на помещението с парното котле, находящи се в гр. Бяла, обл. Русе, с адрес по данъчна оценка: ул. Цар Калоян № 37 и построени в имот XIII - 1695 /тринадесет римско тире хиляда шестстотин деветдесет и пет арабско/ по нотариален акт и имот № 1695 по скица в квартал 93 /деветдесет и трети/ по кадастрални яплан на гр. Бяла, при граници и съседи: улица, имоти 3 № 2556; 1703;; 1702; 2559 и 1696 ЦЕНА: 30 000.00 лв. вписана Възбрана в полза на Уникредит Булбанк АД, Върху имота е учредено пожизнено право на ползване по отношение на Наталия Владимирова Шишкова и Генчо Цанев Шишков. Определям всеки вторник и сряда от 14:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота. Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата и да участват в наддаването, като всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава писменото си предложение с квитанция за внесен задатък в запечатан плик в регистратурата на Районен съд Бяла.
Ощеtargimot.com

Къща ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ ул. "Цар Калоян" №16
106 м²
61,139 лв
2017-5-18
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ: 489кв.м., с идентификатор: 56126.601.152, ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 601, по кадастралната карта на гр. Петрич, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м.), ВЕДНО с изградените в имота: 1). ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ: 106кв.м., с идентификатор: 56126.601.152.1 по кадастралната карта на гр. Петрич. Сградата е двуетажна масивна, със стоманобетонни греди, колони и плочи в новоизградената Пристройка и бетонни плочи на старата сграда и тухлени външни и вътрешни преградни стени, на старата сграда - на първо ниво – външни ограждащи стени от каменен зид. Старата сграда е изградена през 1960г., а за Пристройката има издадено Удостоверение за търпимост №2 от 17.01.2007г., издадено от Гл. Архитект на Община Петрич, от което е видно че сградата е изградена през 1986-1987г. - На първо ниво сградата се състои от три стаи, баня с тоалетна и вестибюл. В северозападната част на Пристройката е обособено самостоятелно помещение с вход откъм терена. - Второто ниво се състои от дневна с трапезария и кухненски бокс, две спални, баня с тоалетна, входно антре и тераса към кухненския бокс. Сградата е в добро общо състояние. и 2). СГРАДА, представляваща: Хангар, депо, гараж с площ: 27кв.м., с идентификатор: 56126.601.152.2, ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район:601, в поземлен имот: 56126.601.152, по кадастралната карта на гр. Петрич. Адрес на имотите: гр. Петрич, ул. „Цар Калоян“ №16 ОБЩАТА НАЧАЛНА ЦЕНА НА ИМОТИТЕ възлиза на 61 139лв. /шестдесет и една хиляди сто тридесет и девет лева./
Ощеtargimot.com

Етаж от къща БЯЛА

БЯЛА УЛ. ЦАР КАЛОЯН 37 - ИД 332/2014
140 м²
37,500 лв
2017-3-27
ВТОРИ ЕТАЖ, с неуточнена площ по нотариален акт, а по данъчна оценка с площ 140 кв.м. и целия таван, с неуточнена площ по нотариален акт, а по данъчна оценка с площ 140 кв.м. от двуетажна жилищна сграда, заедно с находящото се на етаж първи помещение под терасата на втори етаж, в което се намира парно котле за отопление на втория етаж на жилищната сграда, както и правото на ползване на задния вход, който свързва улицата с входа на помещението с парното котле, находящи се в гр. Бяла, обл. Русе, с адрес по данъчна оценка: ул. Цар Калоян № 37 и построени в имот XIII - 1695 /тринадесет римско тире хиляда шестстотин деветдесет и пет арабско/ по нотариален акт и имот № 1695 по скица в квартал 93 /деветдесет и трети/ по кадастрални яплан на гр. Бяла, при граници и съседи: улица, имоти 3 № 2556; 1703;; 1702; 2559 и 1696 . ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 37 500.00 лв. вписана Възбрана в полза на Уникредит Булбанк АД, Върху имота е учредено пожизнено право на ползване по отношение на Наталия Владимирова Шишкова и Генчо Цанев Шишков. Определям всеки вторник и сряда от 14:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.
Ощеtargimot.com
90 м²
21,000
2017-2-19
Днешното предложение включва продажба на парцел със стара къща в село Цар Калоян област Пловдив. Къщата се състои от входно антре, хол, кухня, спалня, баня и тоалетна, и е с квадратура 90кв.м., съвременен ремонт, ПВЦ дограма. Парцелът е с квадратура от 600кв.м. с възможност за 1000кв.м.. Агенцията разполага с ключ!
Ощеbazar.bg

Къща ВИДИН

ВИДИН ул. "Цар Калоян" №2Б
79 м²
26,775 лв
2017-2-7
Едноетажна къща построена около 1968-1970 година, масивна конструкция със тухлени стени и гредоред за подови конструкции. Покрив-дървена конструкция с керемиди, фасадата не е измазана-тухлени стени, дограма-дървена в лошо състояние. Дворното място е с правоъгълна форма, същото е с право на строеж върху него.
Ощеtargimot.com
105 м²
42,500
2016-12-7
Оферта 31666.FOX ESTATES продава къща в селото след ОР, която е със следното разпределение: 1 етаж - голям хол с кухненски бокс,баня с тоалетна и коридор; 2.етаж - две спални. Къщата отвън е изолирана, измазана със силиконова мазилка, PVC дограма. Има мазе в основата около 20 кв.м. Намира се на 600 метра от табелата на селото, на асфалтов път.ВЪЗМОЖЕН БАРТЕР ЗА АПАРТАМЕНТ В ПЛОВДИВ. За въпроси: 0878876087 Вижте повече на www.foxestates.bg
Ощеbazar.bg

Къща ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ ул. "Цар Калоян" №16
106 м²
76,424 лв
2016-11-22
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ: 489кв.м., с идентификатор: 56126.601.152, ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 601, по кадастралната карта на гр. Петрич, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м.), ВЕДНО с изградените в имота: 1). ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ: 106кв.м., с идентификатор: 56126.601.152.1 по кадастралната карта на гр. Петрич. Сградата е двуетажна масивна, със стоманобетонни греди, колони и плочи в новоизградената Пристройка и бетонни плочи на старата сграда и тухлени външни и вътрешни преградни стени, на старата сграда - на първо ниво – външни ограждащи стени от каменен зид. Старата сграда е изградена през 1960г., а за Пристройката има издадено Удостоверение за търпимост №2 от 17.01.2007г., издадено от Гл. Архитект на Община Петрич, от което е видно че сградата е изградена през 1986-1987г. - На първо ниво сградата се състои от три стаи, баня с тоалетна и вестибюл. В северозападната част на Пристройката е обособено самостоятелно помещение с вход откъм терена. - Второто ниво се състои от дневна с трапезария и кухненски бокс, две спални, баня с тоалетна, входно антре и тераса към кухненския бокс. Сградата е в добро общо състояние. и 2). СГРАДА, представляваща: Хангар, депо, гараж с площ: 27кв.м., с идентификатор: 56126.601.152.2, ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район:601, в поземлен имот: 56126.601.152, по кадастралната карта на гр. Петрич. Адрес на имотите: гр. Петрич, ул. „Цар Калоян“ №16 ОБЩАТА НАЧАЛНА ЦЕНА НА ИМОТИТЕ възлиза на 76 424лв. /седемдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и четири лева./
Ощеtargimot.com

Продава къща на два етажа в с. Костанденец, 60 кв.

Разград и област Цар Калоян Костанденец С.КОСТАНДЕНЕЦ
6 стаи
60 м²
13,000 лв
2016-4-2
Продава къща на два етажа в с. Костанденец, 60 кв.М., Център. Първи етаж - три стаи, коридор, баня. Втори етаж - хол, две спални, коридор, двор 600 кв.М., Селскостопански постройки.
Още555.bg

Напълно реставрирана къща с красива панорама

Разград и област Цар Калоян Костанденец няма име
4 стаи
108 м²
54,880 лв
2016-4-2
Напълно реставрирана къща с красива панорама, готова за живеене. Намира се в добре уредено село, част от природен парк Русенски Лом. Къщата е на 2 етажа с рзп - 108 кв.м. Състои се от: ет.1 - 2 спални, просторна баня с вана; ет.2 - дневна с кухня и тераса, от която се открива красива панорама към околностите. Стопанска постройка и паркомясто. Масивна ограда към улицата.
Още555.bg
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Цар Калоян, Къща продажба