Къща Лесидрен

Лесидрен село Лесидрен, общ. Угърчин, обл. Ловеч, ул. „Стара планина“ № 113-115
142.0 м²
184 238 лв
27.06.17 г., 17:46
НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ по документ по документ за собственост ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в село Лесидрен, общ. Угърчин, обл. Ловеч, целия с площ 320.00 кв. м. /триста и двадесет квадратни метра/, представляващ УПИ XV – 572 /петнадесет римско тире петстотин седемдесет и две арабско/, кв. 57 /петдесет и седем/ по регулационния план на село Лесидрен, общ. Угърчин, обл. Ловеч, при граници: улица, наследници на Цоко и Петко Дакови, наследници на Марин Христов Диков и Цветан Илиев Лилов, заедно с построените в него: ПОЛУМАСИВНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 55.00 кв. м. /петдесет и пет квадратни метра/; ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 60.00 к.м. /шестдесет квадратни метра/; ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 28.00 кв.м. /двадесет и осем квадратни метра/; НАВЕС между жилищните сгради със застроена площ 20.00 кв. м. /двадесет квадратни метра/; ЕДНОЕТАЖНА ПАЯНТОВА СТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ 42.00 кв. м. /четиридесет и два квадратни метра/ и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ находящ се в село Лесидрен, общ. Угърчин, целия с площ 270.00 кв. м. /двеста и седемдесет квадратни метра/, представляващ УПИ XX-572 /двадесет римско тире петстотин седемдесет и две арабско/, кв. 57 /петдесет и седем/ по регулационния план на село Лесидрен, общ. Угърчин, обл. Ловеч, при граници: улици, Цветан Илиев Лилов,наследници на Марин Стоянов Съйчовски и Вълка Радева Льоскова, незастроен, който съгласно скица № 37521/18.12.2013 г. на СКГГ – гр. Ловеч, представлява: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43325.500.572 /четири три три две пет точка пет нула нула точка пет седем две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лесидрен, общ. Угърчин, одобрени със Заповед № РД-18-29/01.04.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-11-1030/11.07.2013 г. на началник СГКК – гр. Ловеч, адрес на поземления имот: село Лесидрен, общ. Угърчин, обл. Ловеч, ул. „Стара планина“ № 113-115 /сто и тринадесет – сто и петнадесет/, с площ 592 кв. м. /петстотин деветдесет и два квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползван: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: 572 /петстотин седемдесет и две/, квартал 57 /петдесет и седми/, парцели: XV -572 /петнадесет римско тире петстотин седемдесет и две арабско/ и XX -572 /двадесет римско тире петстотин седемдесет и две арабско/, при съседи: № 43325.500.373, № 43325.500.574, № 43325.500.570, № 43325.500.571, № 43325.500.1160, ведно с построените в него: 1. СГРАДА с идентификатор № 43325.500.572.3 /четири три три две пет точка пет нула нула точка пет седем две точка три/, със застроена площ: 18.00 кв. м. /осемнадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: ДРУГ ВИД СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ; 2. СГРАДА с идентификатор № 43325.500.572.4 /четири три три две пет точка пет нула нула точка пет седем две точка четири/, със застроена площ: 64.00 кв. м. /шестдесет и четири квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, предназначение: СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА; 3. СГРАДА с идентификатор № 43325.500.572.6 /четири три три две пет точка пет нула нула точка пет седем две точка шест/, със застроена площ: 19.00 кв. м. /деветнадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА; 4. СГРАДА с идентификатор № 43325.500.572.7 /четири три три две пет точка пет нула нула точка пет седем две точка седем/, със застроена площ: 142.00 кв. м. /сто четиридесет и два квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, предназначение: ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, която съгласно инвестиционен проект представлява КЪЩА ЗА СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ, изградена на етап: ГРУБ СТРОЕЖ, със зстроена площ 143.66 кв. м. /сто четиридесет и три квадратни метра и шестдесет и шест квадратни дециметра/ и РЗП 424.90 кв. м. /четиристотин двадесет и четири квадратни метра и деветдесет квадратни дециметра, съгласно Разрешение за строеж № 5/03.02.2009 г. на гл. архитект на община Угърчин, презаверено на 31.01.2012 г. и Заповед № 693/22.05.2013 г. на гл. архитект на община Угърчин за допълване на Разрешение за строеж № 5/03.02.2009 г. на обект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЗА КЪЩА ЗА СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ“, заедно всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения върху поземления имот. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 43/17.
Още targimot.com

Къща Угърчин

Угърчин гр. Угърчин, ул. "Васил Левски" № 69
84.0 м²
1 306 лв
2.05.17 г., 18:00
1/8 ид. ч. ( една осма идеална част ) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 75054.900.846 ( седемдесет и пет хиляди и петдесет и четири, точка, деветстотин, точка, осемстотин четиридесет и шест ) с адрес на поземления имот: гр. Угърчин, ул. „Васил Левски“ № 69, с площ 517 кв.м. ( петстотин и седемнадесет квадратни метра ), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване ( до 10 м.), стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 846, квартал 63, парцел 3, при съседи на поземления имот: 75054.900.850; 75054.900.847; 75054.900.2488; 75054.900.845, ВЕДНО с 1/8 ид. ч. ( една осма идеална част ) от построените в имота СГРАДА с идентификатор 75054.900.846.1, със застроена площ от 84 кв.м. ( осемдесет и четири квадратни метра ), брой етажи – 1 ( един ), предназначение – Друг вид сграда за обитаване и СГРАДА с идентификатор 75054.900.846.2 със застроена площ от 23 кв.м. ( двадесет и три квадратни метра ), брой етажи – 1 ( един ), предназначение – Друг вид сграда за обитаване. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 984/2014г.
Още targimot.com
90.0 м²
38 500 €
20.04.17 г., 16:31
ДВУЕТАЖНА РЕНОВИРАНА КЪЩА В БЛИЗОСТ ДО ЯЗОВИР 'СОПОТ' МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Къщата се намира в махала на село, разположено в района на ЯЗОВИР СОПОТ, който е четвъртия по големина в България, дълъг 7 км. и широк 2 км. Отстои на приблизително 30 км. северозападно от Троян и 35 км. югозападно от Ловеч. Той е чудесно място за отдих, плаж, водомоторни спортове и воден туризъм. Любителите рибари ще имат възможност да покажат своето майсторство при улов на бяла риба, толстолоб, шаран и уклей. ОПИСАНИЕ: Изцяло реновирана двуетажна къща с двор 1300 кв.м., в който има селскостопанска постройка (плевник) и много плодни дръвчета (предимно ябълки и сливи). Достъпът до къщата е целогодишен. Освен с централен водопровод имотът разполага и с хидрофорна помпа и голям резервоар. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ: На първия етаж на къщата са разположени всекидневна и кухня. До втория етаж се стига по вътрешно стълбище, а също така има и самостоятелен вход. На него са разположени две спални, просторен вестибюл и баня с тоалетна. ПЛЕВНИКА е двуетажен, в отлично състояние и с площ 90 - 100 кв.м. Изграден е в характерния за района стил с първи етаж от камък и втори от плетено дърво. ОБЗАВЕЖДАНЕ: Къщата е напълно обзаведена и оборудвана. Позволява незабавно нанасяне. Акценти: * Атрактивна къща в Троянския балкан * Прекрасна природа и чист въздух * Реновирана и обзаведена * В близост до голям язовир Оферта: 107771 ВИД СТРОИТЕЛСТВО: гредоред; ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 45 кв.м; ОТОПЛЕНИЕ: локално; СПАЛНИ: 2; БАНИ: 1; ДОГРАМА: Дървена; С обзавеждане; Водопровод; Електрификация ЗАБЕЛЕЖКА: Този имот се намира в ОБЩИНА УГЪРЧИН. От съображения за конфиденциалност на този етап не можем да посочим точното населено място. За подробна информация, моля свържете се с агента за контакти.
Още bazar.bg

Къща Угърчин

Угърчин гр. Угърчин, ул. "Васил Левски" № 69
84.0 м²
1 633 лв
16.02.17 г., 18:00
1/8 ид. ч. ( една осма идеална част ) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 75054.900.846 ( седемдесет и пет хиляди и петдесет и четири, точка, деветстотин, точка, осемстотин четиридесет и шест ) с адрес на поземления имот: гр. Угърчин, ул. „Васил Левски“ № 69, с площ 517 кв.м. ( петстотин и седемнадесет квадратни метра ), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване ( до 10 м.), стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 846, квартал 63, парцел 3, при съседи на поземления имот: 75054.900.850; 75054.900.847; 75054.900.2488; 75054.900.845, ВЕДНО с 1/8 ид. ч. ( една осма идеална част ) от построените в имота СГРАДА с идентификатор 75054.900.846.1, със застроена площ от 84 кв.м. ( осемдесет и четири квадратни метра ), брой етажи – 1 ( един ), предназначение – Друг вид сграда за обитаване и СГРАДА с идентификатор 75054.900.846.2 със застроена площ от 23 кв.м. ( двадесет и три квадратни метра ), брой етажи – 1 ( един ), предназначение – Друг вид сграда за обитаване. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 984/2016г.
Още targimot.com
46.0 м²
4 950 лв
10.01.17 г., 18:47
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 75054.900.656 по КК и КР на град Угърчин, община Угърчин, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-28/01.04.2009 г./01.04.2009 г. на ИД на АГКК. с адрес на поземления имот: гр. Угърчин, ул. Бузлуджа с площ: 286 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/., стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 656, квартал: 53, парцел: 14, при съседни имоти с идентификатори: 75054.900.2567, 75054.900.655, ,5054.900.653, 75054.900.654, 75054.900.657, ведно с сгради, които попадат върху имота: СГРАДА с идентификатор 75054.900.656.1, със застроена площ 11 кв.м., брой етажи 1, с предназначение: друг вид сграда за обитаване; СГРАДА с идентификатор 75054.900.656.2, със застроена площ 46 кв.м.. брой етажи 1, с предназначение: друг вид сграда за обитаване; СГРАДА с идентификатор 75054.900.656.3, със застроена площ 10 кв.м.. брой етажи 1, с предназначение: селскостопанска сграда.
Още targimot.com

Къща Микре

Микре с. Микре, общ. Угърчин, ул. "Васил Кировски" № 7
450.0 м²
9 498 лв
8.12.16 г., 19:35
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в урбанизираната територия с жилищно предназначение, находящо се в с. Микре, общ. Угърчин, обл. Ловеч, с площ около 450 кв. м., съставляващ имот с пл. №468 в кв. 47 по плана на с- Микре, общ. Угърчин, предвиден съгласно регулационния план на селото, утвърден със Заповед на Община Угърчин, за урегулиране в общ. Парцел I заедно с имот пл. № 467 при граници: на изток- улица между осови точки 160 и 161, запад – имот II – 325 от кв. 47, север имот IV-324 от кв. 47, юг- имот № VI-466 от кв. 47 ЗАЕДНО с построената върху него ДВУЕТАЖНА ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №20168790400631
Още targimot.com
90.0 м²
20 000 €
13.12.16 г., 19:54
www.asavia.net Предлагаме едноетажна масивна къща в Центъра на гр.Угърчин, зад спортната зала. Състои се от: четири стаи и вътрешна баня с тоалетна. Дворното място е 900кв.м.с овошки, лятна кухня и селскостопанска сграда. Oferta 8517
Още bazar.bg

Къща Угърчин

Угърчин гр. Угърчин, ул. "Васил Левски" № 69
84.0 м²
1 815 лв
22.11.16 г., 4:14
1/8 ид. ч. ( една осма идеална част ) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 75054.900.846 ( седемдесет и пет хиляди и петдесет и четири, точка, деветстотин, точка, осемстотин четиридесет и шест ) с адрес на поземления имот: гр. Угърчин, ул. „Васил Левски“ № 69, с площ 517 кв.м. ( петстотин и седемнадесет квадратни метра ), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване ( до 10 м.), стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 846, квартал 63, парцел 3, при съседи на поземления имот: 75054.900.850; 75054.900.847; 75054.900.2488; 75054.900.845, ВЕДНО с 1/8 ид. ч. ( една осма идеална част ) от построените в имота СГРАДА с идентификатор 75054.900.846.1, със застроена площ от 84 кв.м. ( осемдесет и четири квадратни метра ), брой етажи – 1 ( един ), предназначение – Друг вид сграда за обитаване и СГРАДА с идентификатор 75054.900.846.2 със застроена площ от 23 кв.м. ( двадесет и три квадратни метра ), брой етажи – 1 ( един ), предназначение – Друг вид сграда за обитаване. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 984/2016г.
Още targimot.com
46.0 м²
6 187 лв
4.11.16 г., 10:58
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 75054.900.656 по КК и КР на град Угърчин, община Угърчин, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-28/01.04.2009 г./01.04.2009 г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Угърчин, ул. Бузлуджа с площ: 286 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/., стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 656, квартал: 53, парцел: 14, при съседни имоти с идентификатори: 75054.900.2567, 75054.900.655, 75054.900.653, 75054.900.654, 75054.900.657, ведно с сгради, които попадат върху имота: СГРАДА с идентификатор 75054.900.656.1, със застроена площ 11 кв.м., брой етажи 1. с предназначение: друг вид сграда за обитаване; СГРАДА с идентификатор 75054.900.656.2, със застроена площ 46 кв.м., брой етажи 1, с предназначение: друг вид сграда за обитаване; СГРАДА с идентификатор 75054.900.656.3, със застроена площ 10 кв.м.. брой етажи 1, с предназначение: селскостопанска сграда.
Още targimot.com

Продавам къща

гр. Угърчин обл. Ловеч
75.0 м²
10 000 €
19.07.16 г., 22:15
СПЕШНО! Продавам къща в гр. Угърчин, обл. Ловешка. Къщата е едноетажна, има лятна кухня, стопнска построика и голям двор. За повече информация по телефона. При сериозен интерес коментар на цената.
Още alo.bg
77.0 м²
5 600 €
25.03.16 г., 13:14
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Едноетажна къща със застроена площ от 77кв.м. Състои се от коридор и три стаи (едната на дюшеме). Къщата има нужда от частичен ремонт. Захранена е с ток и вода. Към имота има лятна кухня с една стая на цимент. Дворът е с площ 1500кв.м., равен, с външна чешма и плодни дръвчета, но не е добре поддържан. Имотът е лесно достъпен през цялата година. Намира се в края на село разположено на 14км от град Угърчин и 24км от Ловеч. Язовир Сопот е на 30км от селото.
Още icbproperties.com
108.0 м²
5 600 €
25.03.16 г., 13:59
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Двуетажна къща с разгъната застроена площ от 108кв.м. Първият етаж представлява едно цяло помещение. На втория етаж има две стаи и тераса. На третия етаж - две стаи със скосявания и тераса. В къщата има вода, а ток има до парцела. Дворът е с площ от 1999кв.м., неподдържан. Къщата е на груб строеж и има нужда от довършване. Пътят до нея е асфалт. Намира се в село на 14км от Угърчин и на 24км от Ловеч.
Още icbproperties.com
50.0 м²
4 000 €
25.03.16 г., 13:58
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Малка едноетажна къща с разгъната застроена площ от 50кв.м. На приземният етаж има мазе, а първият се състои от коридор и три стаи на пръстен под. В двора има стопанска постройка. Къщата е захранена с ток, отвън има вода, а канала е на септична яма. Дворът е с площ от 1500кв.м., неподдържан и засаден с асми и плодни дръвчета. Къщата е за ремонт. Пътят до нея е асфалт. Имотът се намира в село в полите на Стара планина, на 19км от Угърчин и на 34км от Ловеч.
Още icbproperties.com
105.0 м²
6 000 €
25.03.16 г., 13:46
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Масивна едноетажна къща с полувкопан частичен сутерен строена през седемдесетте години и вътрешно реставрирана през 2009 година, с голяма тераса и с панорамен изглед към града. Къщата се състои от коридор, три стаи и санитарен възел на етажа и кухня с килер в сутерена. Подовите настилки навсякъде са на теракот. Имотът е достъпен целогодишно. Подходящ за постоянно живеене, сезонно ползване или селски туризъм. Дворното място е равно, оградено и добре поддържано. Къщата разполага барбекю-пещ и е захранена с ток, вода и канализация. При желание на клиента има възможност за се закупи на символична цена и съседен поземлен имот от 750кв.м., който е извън регулация. Град Угърчин разположен в северните склонове на Стара планина, по долината на р.Каменица, като първите исторически данни за населенотон място датират от 1600г. Градът отстои на10км от главен път София -Варна. В близост се намира язовир Сопот, язовир Морун и други подходящи за излет и риболов водоеми. Землището на града е много обширно и богато на гори, водоеми и исторически забележителности и е удобно за ловни излети.
Още icbproperties.com
1 стая
44.0 м²
2 000 €
25.03.16 г., 13:26
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Полуразрушена къща в малко градче на 30км от Ловеч. Наблизо се намира яз.Сопот. Сградата е за основен ремонт или събаряне. Мястото е тихо и спокойно.
Още icbproperties.com
200.0 м²
4 000 €
25.03.16 г., 13:47
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Стара двуетажна тухлена къща със застроена площ от около 100 кв.м. намираща се недалеко от училището в централната част на малкото полупланинско село Славщица, разположено в горист район на десетина километра от язовир Сопот. На първия етаж на къщата са разположени голямо предвидено за магазин помещение с вход директно от към улицата и две стаи с мазе под тях, като мазето е със самостоятелен вход от към двора. На достъпния по външна дървена стълба втори етаж има чардак, голям коридор, соба (дневна) и три стаи. Подовете на етажа са на дюшеме. Къщата не се обитава от дълго време и се нуждае от основен ремонт и осъвременяване. Дворното място с площ от 1500кв.м. е с лек наклон и е оградено, като е засадено с различни овощни и лозови насаждения, но е обрасло и се нуждае от почистване. На оградата има масивна дървена порта. Имотът е захранен с ток и вода и е достъпен целогодишно по асфалтов път и 50 м черен път . След необходимата реставрация къщата може да се използва за целогодишно живеене от хора обичащи близостта до природата и тихият и спокоен живот на малкото българско село.
Още icbproperties.com
129.0 м²
21 100 €
25.03.16 г., 13:55
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Триетажна вила с разгъната застроена площ от 129кв.м. Първият етаж се състои от хол и кухня на цимент. Вторият етаж се състои от две стаи и терса, също на цимент, а таванският етаж от едно помещение и тераса. Къщата е захранена с ток, вода и канал на септична яма. За частичен ремонт. Дворът е с площ от 2000кв.м., поддържан и засаден с асми и плодни дръвчета. Имотът е достъпен чрез черен път. Намира се в селце на 11км от Угърчин и на 40км от Ловеч.
Още icbproperties.com
126.0 м²
8 100 €
25.03.16 г., 13:57
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Двуетажна къща с разгъната застроена площ от 126кв.м. Приземният етаж се състои от стая и мазе на пръстен под. Първият етаж се състои от чардак, стая, друга стая с камина, килер и балкон, на пръстен под. Има също две стопански постройки и пещ. Къщата е захранена с ток, отвън има вода, без канализация. Дворът е с площ от 1400кв.м., неподдържан, засаден с плодни дръвчета. Къщата е в лошо състояние, за ремонт. Пътят до нея е 90м чакълест до асфалт. Имотът се намира в село на 19км от Угърчин и на 24км от Ловеч.
Още icbproperties.com
1 стая
75.0 м²
5 100 €
25.03.16 г., 13:25
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Предлагаме ви селски имот на 20км от Угърчин и на 10км от яз. Сопот. Къщата е двуетажна със следното разпределение: коридор, 2 стаи и мазе. Има мазе и таванско помещение. Имотът е достъпен целогодишно. Сградата е за ремонт.
Още icbproperties.com
112.0 м²
5 600 €
25.03.16 г., 14:54
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Стара едноетажна къща плетарка с полувкопан приземен каменен етаж със застроена площ от 56 кв.м. намираща се в покрайнините на разположеното в близост до язовир Сопот чаровно полупланинско село Лесидрен. На приземния етаж има една стая и мазе на пръстен под, а на достъпният по външна дървена стълба втори етаж има чардак и две стаи с подове на дюшеме. Къщата се нуждае от сериозен ремонт и осъвременяване. Парцелът с площ от 500 кв.м е равен и ограден и в него има дворна чешма, масивен гараж, стопански сгради и различни овощни и лозови насаждения. Имотът е целогодишно достъпен и е захранен с ток и вода.
Още icbproperties.com
55.0 м²
4 000 €
25.03.16 г., 15:04
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Едноетажна тухлена къща със застроена площ около 55 кв.м. намираща се в разположения по долината на река Каменица на северните склонове на Стара планина град Угърчин. Къщата се състои от коридор и три стаи, а до къщата има изграден тухлен гараж, виншна баня и външна тоалетна. Имотът е достъпен целогодишно и е захранен с ток вода и канал. Подходящ е както за постоянно живеене, така и за сезонно ползване. Дворното място с площ от около 850 кв.м. е равно, оградено, обработваемо и добре поддържано и в него има стопански постройки, стара двуетажна жилищна сграда с по две стаи на етаж и различни овощни и лозови насаждения. .Градът отстои на10км от главен път София-Варна. В близост се намира язовир Сопот, язовир Морун и други подходящи за излет и риболов водоеми. Землището на града е много обширно и богато на гори, водоеми и исторически забележителности и е удобно за ловни излети.
Още icbproperties.com
2 стаи
77.0 м²
4 500 €
25.03.16 г., 13:32
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Продава се стара къща плетарка в живописно село в района на Ловеч. Къщата е на два етажа и се състои от две стаи на всеки от етажите. Имотът се намира на равно място близо до центъра на селото. Нуждае се от основен ремонт или изграждане на нова къща на същото мястото. Покривът на къщата е наскоро ремонтиран. Селото е известно с прекрасната си природа и е място, подходящо за постоянно живеене или отмора сред природата.
Още icbproperties.com
120.0 м²
7 400 €
25.03.16 г., 13:55
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Двуетажна къща за частичен ремонт с разгъната застроена площ от 120кв.м. Първият етаж се състои от коридор, две стаи и две мазета, с подове на цимент и дюшеме. Вторият етаж се състои от коридор и четири стаи, с подове на дюшеме. Към къщата има една стопанска постройка. Захранена е с ток, вода и канал на септична яма. Дворът е с площ от 2000кв.м., поддържан, с външна чешма и засаден с плодни дръвчета. Пътят до имота е 120м черен до калдъръмен. Селото се намира в полите на Стара планина, на 21км от Угърчин и на 25км от Ловеч.
Още icbproperties.com
2 стаи
162.0 м²
2 500 €
25.03.16 г., 13:20
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Представяме ви имот в района на язовир Сопот. Къщата се намира в една от махалите на селото, до нея се стига по калдърмен път. На първия етаж има две мазета. На втори три стаи, в едната има камина. Къщата не е обитавана от доста време и има нужда от основен ремонт или събаряне. От мястото се открива прекрасна гледка. На около 1км от имота е центъра на селото. Вода има в двора, имотът е снабден с електричество.
Още icbproperties.com
1 2 3 4