ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Стара полумасивна двуетажна къща със застроена площ от около 50 кв.м. намираща се в малкото полупланинско село Енчовци, разположено в екологично чист горист район в Тревненския балкан на около 5км западно от град Плачковци. На първия партерен етаж на къщата има една стая и мазе, а на достъпния по вътрешна дървена стълба втори етаж има две стаи и килер с подове на дюшеме. Дограмата е дървена еднокатна, стените са на варова мазилка, а покривът на къщата е скатен с каменни плочи. Къщата се нуждае от ремонт и осъвременяване. Зад къщата има навес за съхранение на дърва и инвентар. Дворното място на което е изградена самата къща е с площ от 734 кв.м. и е равно оградено и засадено с насаждения от годжи бери. Зад къщата има още едно наклонено дворно място което граничи с гората. Имотът е целогодишно достъпен по асфалтов път и е захранен с ток и вода.
14.01.17 г., 7:28 icbproperties.com
100.0 м²
8 900,00 €

Вила Кашенци

Кашенци община Трявна
2/3 (две трети) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36720.107.58 /тридесет и шест хиляди седемстотин и двадесет точка сто и седем точка петдесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-83/10.12.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на поземления имот: с. Кашенци, Кашенци № 3 с площ 676 /шестотин седемдесет и шест/ кв.м., трайно предназначение на територията - урбанизирана, при съседи: имот 36720.107.56, имот 36720.107.57, имот 36720.107.59, имот 36720.107.60, имот 36720.107.54, заедно с ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА на два етажа с идентификатор 36720.107.58.1 /тридесет и шест хиляди седемстотин и двадесет точка сто и седем точка петдесет и осем точка едно/, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 36720.107.58, със застроена площ 85 /осемдесет и пет/ кв.м. По акт за собственост описан като: 2/3 (две трети) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в околовръстния полигон на с. Кашенци, в землището на с. Бангейци, Община Трявна с площ от 670 /шестотин и седемдесет/ кв.м., при граници: изток-имот на Стефка Д. Георгиева, запад-имот на Бончо Бонев и Петко Савов, север-асфалтов път, юг-имот на Кольо Рачев, заедно с построените в него ВИЛНА СГРАДА на два етажа със застроена площ от 77 /седемдесет и седем/ кв.м. НАЧАЛНА ЦЕНА: 26 250 (двадесет и шест хиляди двеста и петдесет) лева.
14.01.17 г., 0:02 targimot.com
85.0 м²
26 250,00 лв

Вила Кашенци

Кашенци община Трявна
1/3 (една трета) ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36720.107.58 /тридесет и шест хиляди седемстотин и двадесет точка сто и седем точка петдесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-83/10.12.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на поземления имот: с.Кашенци, Кашенци №3 с площ 676 /шестотин седемдесет и шест/ кв.м., трайно предназначение на територията - урбанизирана, при съседи: имот 36720.107.56, имот 36720.107.57, имот 36720.107.59, имот 36720.107.60, имот 36720.107.54, заедно с ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА на един етаж с идентификатор 36720.107.58.2 /тридесет и шест хиляди седемстотин и двадесет точка сто и седем точка петдесет и осем точка две/ сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 36720.107.58, със застроена площ 47 /четиридесет и седем/ кв.м. По акт за собственост описан като: 1/3 (една трети) ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в околовръстния полигон на с. Кашенци, в землището на с. Бангейци, Община Трявна с площ от 670 /шестотин и седемдесет/ кв.м., при граници: изток-имот на Стефка Д. Георгиева, запад-имот на Бончо Бонев и Петко Савов, север-асфалтов път, юг-имот на Кольо Рачев, заедно с построената в него ВИЛНА СГРАДА – ЕДНОЕТАЖНА със застроена площ от 34 /тридесет и четири/ кв.м. НАЧАЛНА ЦЕНА: 5 250 (пет хиляди двеста и петдесет) лева.
14.01.17 г., 0:02 targimot.com
47.0 м²
5 250,00 лв

Къща ТРЯВНА

ТРЯВНА ул. "Калето" № 14
1/2 /една втора/ ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73403.501.1476 /седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка петстотин и едно точка хиляда четиристотин седемдесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-21/12.05.2010г. на Изп. директор на АГКК с адрес гр. Трявна, ул. „Калето” №14 /четиринадесет/, площ 436 /четиристотин тридесет и шест/ кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м.), номер по предходен план: 1476 /хиляда четиристотин седемдесет и шест/, квартал: 0 /нула/, съседи: имот с идентификатор 73403.501.1475, имот с идентификатор 73403.82.2, имот с идентификатор 73403.501.1477, имот с идентификатор 73403.501.2832, заедно със СГРАДА с идентификатор 73403.501.1476.1 /седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка петстотин и едно точка хиляда четиристотин седемдесет и шест точка едно/ със застроена площ 86 /осемдесет и шест/ кв.м., брой етажи 2 /два/, предназначение: ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА. По акт за собственост, същият е описан като: 1/2 /една втора/ ИДЕАЛНА ЧАСТ от УПИ VІІІ – 1476 /осем римско тире хиляда четиристотин седемдесет и шест/, кв.32 /тридесет и две/ по плана на гр. Трявна с административен адрес гр. Трявна, ул. „Калето” №14 /четиринадесет/, целият с площ от 432 /четиристотин тридесет и два/ кв.м., при граници: улица, УПИ VІІ – 1475 /седем римско тире хиляда четиристотин седемдесет и пет/, земеделска земя УПИ ІХ – 1477 /девет римско тире хиляда четиристотин седемдесет и седем/, заедно с построената в него ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 54,80 /петдесет и четири цяло и осемдесет стотни/ кв.м. и ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ПРИСТРОЙКА със застроена площ от 31,10 /тридесет и едно цяло и десет стотни/ кв.м, както и всички други подобрения в имота. НАЧАЛНА ЦЕНА: 41 760 (четиридесет и една хиляди седемстотин и шестдесет) лева.
13.01.17 г., 18:50 targimot.com
54.0 м²
41 760,00 лв

Къща ТРЯВНА

ТРЯВНА ул. "Украйна" № 39
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73403.501.2135 (седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка петстотин и едно точка две хиляди сто тридесет и пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-21/12.05.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Трявна, п.к. 5350, ул. „Украйна” № 39 (тридесет и девет), с площ 322 (триста двадесет и два) кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м.), съседи: поземлен имот с идентификатор 73403.501.2756 (седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка петстотин и едно точка две хиляди седемстотин петдесет и шест), поземлен имот с идентификатор 73403.501.338 (седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка петстотин и едно точка триста тридесет и осем), поземлен имот с идентификатор 73403.501.2825 (седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка петстотин и едно точка две хиляди осемстотин двадесет и пет), поземлен имот с идентификатор 73403.501.337 (седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка петстотин и едно точка триста тридесет и седем), поземлен имот с идентификатор 73403.501.2757 (седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка петстотин и едно точка две хиляди седемстотин петдесет и седем), ЗАЕДНО със СГРАДА с идентификатор 73403.501.2135.1 (седемдесет и три хиляди четиристотин и три хиляди точка петстотин и едно точка две хиляди сто тридесет и пет точка едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-21/12.05.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Трявна, п.к. 5350, ул. „Украйна” №37 (тридесет и седем), сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 73403.501.2135 (седемдесет и три хиляди четиристотин и три хиляди точка петстотин и едно точка две хиляди сто тридесет и пет) със застроена площ 60 (шестдесет) кв.м., брой етажи 2 (два), предназначение: ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА. Описание по акт за собственост: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХV – 2135 (петнадесет римско за две хиляди сто тидесет и пет арабско) в квартал 86 (осемдесет и шест) по плана на гр. Трявна, целият с площ 300 (триста) кв.м., заедно с построената в имота ДВУЕТАЖНА, ЕДНОФАМИЛНА,ЖИЛИЩНА СГРАДА, при граници на имота: улица, УПИ ХІV – 338 (четиринадесет римско за триста тридесет и осем) на Иван Пенев Белчев и Райчо Иванов Пенев, новопроектирана улица, УПИ ХVІ – 337 (шестнадесет римско за триста тридесет и седем) на Стоянка Д. Денева и Деньо П. Денев, Йовчо Христов Цанев. НАЧАЛНА ЦЕНА: 57 504 (петдесет и седем хиляди петстотин и четири) лева.
13.01.17 г., 18:50 targimot.com
60.0 м²
57 504,00 лв

Къща ТРЯВНА

ТРЯВНА ул. "Кавалджийска" № 10
1/2 /една втора/ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73403.501.908 /седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка петстотин и едно точка деветстотин и осем/ по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18-21/12.05.2010г. на Изп. директор на АГКК с адрес на имота гр. Трявна, ул. „Кавалджийска” №10 /десет/, трайно предназначение на територията - урбанизирана, с площ от 497 /четиристотин деветдесет и седем/ квадратни метра, при граници: имот с идентификатор 73403.501.907, имот с идентификатор 73403.501.2704, имот с идентификатор 73403.501.910, имот с идентификатор 73403.501.2824, заедно със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 73403.501.908.1.1 /седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка петстотин и едно точка деветстотин и осем точка едно точка едно/, представляващ АПАРТАМЕНТ с адрес на имота гр. Трявна, ул. „Кавалджийска” № 10 /десет/, ет. 1 /едно/, самостоятелният обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 73403.501.908, при граници: на същия етаж – имот с идентификатор 73403.501.908.1.2, под обекта – няма, над обекта – имот с идентификатор 73403.501.908.1.3, заедно със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 73403.501.908.1.3 /седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка петстотин и едно точка деветстотин и осем точка едно точка три/, представляващ АПАРТАМЕНТ с адрес на имота гр. Трявна, ул. „Кавалджийска” №10 /десет/, ет.2 /две/, самостоятелният обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 73403.501.908, при граници: на същия етаж – имот с идентификатор 73403.501.908.1.4, под обекта – имот с идентификатор 73403.501.908.1.1, над обекта – няма, заедно със СГРАДА с идентификатор 73403.501.908.2 /седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка петстотин и едно точка деветстотин и осем точка две/, предназначение СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА на един етаж със застроена площ от 5 /пет/ кв.м., заедно със СГРАДА с идентификатор 73403.501.908.5 /седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка петстотин и едно точка деветстотин и осем точка пет/, предназначение ПОСТРОЙКА ЗА ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ на един етаж със застроена площ 26 /двадесет и шест/ кв.м. По нотариален акт, същият е описан като: 1/2 /една втора/ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ № 908 /деветстотин и осем/ и 909 /деветстотин и девет/ с адрес гр. Трявна, ул. „Кавалджийска” № 10 /десет/, с площ от 535 /петстотин тридесет и пет/ кв.м. и неприложена улична регулация, за които имоти е определен УПИ VІ – 908,909 /шест римско тире деветстотин и осем, деветстотин и девет/ в кв.133 /сто тридесет и три/ по плана на гр. Трявна, заедно с ЦЯЛАТА ЗАПАДНА ПОЛОВИНА от построената в тези имоти ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - БЛИЗНАК /която половина се намира от към границата на Павел Георгиев/, състояща се от една стая, една маза и санитарен възел в избеният етаж; по една кухня с ниша и спалня на всеки един от останалите два етажа, заедно с правото да ползват завинаги реално цялата задна половина от парцела, представляваща имот пл. № 908 /деветстотин и осем/, при общи граници на целия имот: от юг ПИ № 2222 /две хиляди двеста двадесет и две/, от запад УПИ V-907 /пет римско тире деветстотин и седем/, от север улица и от изток УПИ VІІ-910,911 /седем римско тире деветстотин и десет, деветстотин и единадесет/. НАЧАЛНА ЦЕНА: 23 400 (двадесет и три хиляди и четиристотин) лева.
13.01.17 г., 18:50 targimot.com
23 400,00 лв

Къща Добревци

Добревци община Трявна
1/6 /ЕДНА ШЕСТА/ ИДЕАЛНА ЧАСГ ОТ ДВОРНО МЯСТО, находящо се в село Добревци, община Трявна, обл. Габрово, с площ oт 3 000 /три хиляди/ квадратни метра, заедно с 1/6 /ЕДНА ШЕСТА/ ИДЕАЛНА ЧАСТ от застроената в него КЪЩА, при общи граници на цялото дворно място: от три страни път, Иван Ангелов и наследниците на Малчо Николов. НАЧАЛНА ЦЕНА: 3 600 (три хиляди и шестстотин) лева.
13.01.17 г., 18:49 targimot.com
3 600,00 лв

Къща Плачковци

Плачковци община Трявна
ДВОРНО МЯСТО, находящо се в квартал Горни Стоевци, град Плачковци с площ от 1700 (хиляда и седемстотин) кв.м., заедно с построените в него ПАЯНТОВА КЪЩА – едноетажна с площ 42 (четиридесет и два) кв.м., ЛЯТНА КУХНЯ с площ 24 (двадесет и четири) кв.м. и СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА с площ 15 (петнадесет) кв.м., при граници: от две страни Боньо Тодоров Митев, път и Васил Тодоров. НАЧАЛНА ЦЕНА: 8 960 (осем хиляди деветстотин и шестдесет) лева.
13.01.17 г., 18:48 targimot.com
42.0 м²
8 960,00 лв

Етаж от къща ТРЯВНА

ТРЯВНА ул. "Васил Левски" № 33
1/4 /една четвърт/ ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73403.501.491 /седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка петстотин и едно точка четиристотин деветдесет и едно/ по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18-21/12.05.2010г. на Изп. директор на АГКК с адрес на поземления имот гр. Трявна, ул."Васил Левски" № 33 /тридесет и три/, целият с площ от 480 /четиристотин и осемдесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.) при съседи: имот с идентификатор 73403.501.492 /седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка петстотин и едно точка четиристотин деветдесет и две/, имот с идентификатор 73403.501.2901 /седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка петстотин и едно точка две хиляди деветстотин и едно/, имот с идентификатор 73403.501.490 /седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка петстотин и едно точка четиристотин и деветдесет/, имот с идентификатор 73403.501.502 /седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка петстотин и едно точка петстотин и две/, имот с идентификатор 73403.501.501 /седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка петстотин и едно точка петстотин и едно/ и имот с идентификатор 73403.501.500 /седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка петстотин и едно точка петстотин/, ЗАЕДНО със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 73403.501.491.1.1 /седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка петстотин и едно точка четиристотин деветдесет и едно точка едно точка едно/ по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18-21/12.05.2010г. на Изп. директор на АГКК, с адрес на имота гр. Трявна, ул."Васил Левски" № 33 /тридесет и три/ ет.1 /едно/. Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 73403.501.491 /седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка петстотин и едно точка четиристотин деветдесет и едно/. Предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ; Брой нива на обекта:1 (едно); Посочена в документа площ: 76.03 (седемдесет и шест цяло и три стотни) кв.м., ЗАЕДНО прилежащите части: МАЗА №1(едно) с площ 7.87 (седем цяло и осемдесет и седем стотни/ кв.м., МАЗА №2(две) с площ 7.52 (седем цяло и петдесет и две стотни/ кв.м., МАЗА №3(три) с площ 7.87 (седем цяло и осемдесет и седем стотни/ кв.м. и 5.775 /пет цяло и седемстотин седемдесет и пет хилядни/ процента, представляващи 6.98 /шест цяло и деветдесет и осем стотни/ идеални части от общите части на сградата. При съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: имот с идентификатор 73403.501.491.1.4, имот с идентификатор 73403.501.491.1.3, над обекта: имот с идентификатор 73403.501.491.1.2. Описание по нотариален акт: 1/4 /една четвърт/ ИДЕАЛНА ЧАСТ от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III- 491 /три римско четиристотин деветдесет и едно арабско/, в квартал 75 /седемдесет и пет/ по плана на гр. Трявна, ул. "Васил Левски" № 33 /тридесет и три/, целият с площ от 483 /четиристотин и осемдесет и три/ кв.м., както и от построената в имота Двуетажна жилищна сграда, само следния обособен обект: ЖИЛИЩЕ, разположено на първия етаж с площ 92,59 /деветдесет и две цяло петдесет и девет стотни/ кв.м., от които 76,03 /седемдесет и шест цяло и три стотни/ кв.м. по нот. акт за покупко - продажба и 16,56 шестнадесет цяло и петдесет и шест/ кв.м. пристройка на жилищно - строителна сграда по нот. акт за учредяване на вещно право на строеж и удостоверение на Община Трявна, което жилище се състои от: входно предверие, кухня - дневна, спалня, санитарен възел, коридор, дневна - столова и кухня, ведно с прилежащите му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 1/едно/ с площ от 7,87 /седем цяло и осемдесет и седем /кв.м., ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №2/две/ с площ от 7,52 /седем цяло и петдесет и две/ кв.м., ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 3/три/ с площ от 7,87 /седем цяло и осемдесет и седем/ кв.м., находящи се в сутеренния етаж на сградата, както и съответните идеални части от общите части на сградата, при граници на имота:улица „Васил Левски” Урегулиран поземлен имот IV – 492 /четири римско за планоснимачен номер четиристотин деветдесет и две/, урегулиран поземлен имот XXXIV – 500 /тридесет и четири римско за планоснимачен номер петстотин/, поземлен имот 502 /петстотин и две/ и урегулиран поземлен имот II – 490 / две римско за планоснимачен номер четиристотин и деветдесет/. НАЧАЛНА ЦЕНА: 22 003 (двадесет и две хиляди и три) лева.
13.01.17 г., 18:25 targimot.com
92.0 м²
22 003,00 лв
Имоти Търновград Ви предлага къща в гр. Трявна, кв. Стояновци, на 2 км от центъра на гр. Трявна с лице на асфалтов път Трявна - Вонеща вода 27 м. Имотът включва : Дворно място 700м2 равно разположено и некаменисто, оградено с мрежа на бетонови колони. Постройки: 1. Двуетажна сграда - масивна(първи етаж 60см. каменна зидария, втори етаж кирпичени тухли - измазана вън и вътре) с РЗП 70 м2 ( кухня и стая на приземния етаж и две стаи със сервизно помещение на втория етаж; вторият етаж е на дървено дюшеме 2. Едноетажна масивна сграда с РЗП 35 м2 състояща се от две стаи с дюшеме и дървена ламперия по стените и таваните с вътрешна камина за отопление и голяма кухня , остъклена със стъклопакети и алуминиева дограма; Вътрешна баня с 2 бойлера - електрически и на дърва и вътрешна тоалетна. Голям сайвант. И в двете сгради има права , обратна вода и ел. захранване. Към едноетажната сграда има 30м2 вътрешен двор с навеси и външна камина, непосредствено в подножието на гората с излаз на малка рекичка. Имотът се намира на тихо и спокойно място в подножието на дъбова гора с чудесна панорамна гледка .Има също така и действащ кладенец граден от суха каменна зидария, както и работеща ел. помпа към него. Къщите са в отлично състояние, абсолютно годни за живеене. Преди година са претърсени керемидите по покривите и са подменени улуците и на двете. Номер на офертата 869
5.01.17 г., 13:17 bazar.bg
70.0 м²
25 000,00 €

Къща в гр. Плачковци

Плачковци Габрово и област Трявна гр. Плачковци
Имоти Търновград Ви предлага имот на 3км. от гр.Плачковци. Тихо и спокойно селце , а къщата има собствен водоисточник. Къщата е с четири стаи , кухня с пещ. Дворът е голям с плевня и други стопански постройки. Номер на офертата 2133
30.12.16 г., 21:56 555.bg
4 стаи
29 400,00 лв

Продава къща в Тревненския балкан

Габрово и област Трявна Фъревци село Фъревци
Имоти Търновград Ви предлага къща /вила/ в Тревненския Балкан на 6 км от Вонеща вода. Обща площ на етажите - 65 вк.м, които се състоят от приземен и жилищен етаж. Вътрешна пещ, джамал/зидана печка - отопляваща двете стаи. Стабилна полумасивна постройка, построена 1956 година. Номер на офертата 2401
29.12.16 г., 21:54 555.bg
3 стаи
22 050,00 лв

Етаж от къща гр. Травна в топ център - продава

Трявна Габрово и област Трявна Стара планина 75
Продавам Етаж от Къща в китния гр. Трявна, на уникално място в самия Топ Център. В началото на двете най - големи забележителности на града - Часовниковата Кула и Старинната улица която е и пешеходна зона с къщи във възрожденски стил и музеи . / Къщата музей на Петко и Пенчо Славейкови, Къщата музей на Ангел Кънчев, Старото Школо и други над 15 такива/. На тиха и спокойна улица с много паркоместа, можете да си пиете питието на едната голяма тераса, на фона на пеещия Градски Часовник в 22.00 часа всяка вечер. От Югоизточното изложение на хола и едната голяма спалня ще можете всяка вечер да наблюдавате светещата Часовникова Кула и Римския Мост / постоянни обекти за рисуване от много бележити художници/. Долепено до тях е "Старото Школо" / снимано във филма " Под Игото" в което е преподавала Райна Госпожина. Всичко това на фона на тихо ромолящата рекичка /стабилно укрепена с подпорна стена от огромни, ръчно дялани камъни/. На около 500 м. от терасата Ви може да видите мястото на което Българския Цар Калоян разбива Византийската войска начело с василевса Исак Ангел. Сутринта ще се събудите от галещите лъчи на слънцето в просторното Ви спалня. Минавайки през огромния хол с ръчно резбованата розетка на полилеят от ковано желязо ще видите още по голямата прелест от прозорците все едно че сте на изложба на известен импресионист. Кристално Чистият Балкански въздух, песента на птичките, феерията от багри в градините и сребристата пълната с риба рекичка ще Ви заредят с много положителна енергия за предстоящия ден. Излизайки от хола минавате през коридора от който можете да влезете в Голямата Всекидневна със западно изложение подплатена с широк кухненски бокс, оборудван със всички необходими уреди. От коридора можете да отидете и до другата спалня с източно изложение и гледка към красивата Стара планина. От коридора също можете да влезете и в банята и тоалетната, северно изложение. На две крачки от коридора се намира и другата тераса, на която можете да простирате и готвите. Забравих да спомена че към първата спалня има и голям дрешник обособен като стая. Всичко това описано по горе е в идеално състояние, без пукнатини по стените и таваните, без течове, влага и мухъл, с ръчно шпакловани гипсови тавани и с тапети по стените. Вратите навсякъде са от дъбов масив с ръчно изрисуван фладер от художник. На базата на всички тези екстри може би отстъпва само дограмата, която е двукрила от дърво. Няма никакви измятания и луфтове. Перфектна е но не е от модерните в момента al и pvc. Електрифицирано, водоснабдено и обзаведено. Само влизате и живеете. За по креативните от Вас мога да предложа една идея !!! Към етажа получавате и около 100 кв.м. таван с голяма таванска стая, които с не много средства можете да преустроите като мезонет към етажа с вече една наистина уникална гледка към града от птичи поглед. Етажа разполага с отделен, независим вход партида ток и отделен водомер. Стените са тухла, пода е безиросано и лакирано 3 пъти чамово дюшеме, като в повечето стаи е с мокет. Има и 20 см. изолация под дюшемето. Без абсолютно никакви забележки и без никаква нужда дори и от козметичен ремонт. Едно голямо бижу в центъра на китна Трявна. Подобни имоти не се намират често. Точно този може би е Вашия ! Цена 68000, - eur ц.Цанев ari100.com
28.12.16 г., 20:49 555.bg
6 стаи
133 280,00 лв

Къща в Трявна

Трявна Габрово и област Трявна гр. Трявна
Имоти Търновград Ви предлага традиционна българска къща на калкан, с проект нпк за реставрация на старинната улица в гр. Трявна с допълнителна по-малка къща зад нея, която е реставрирана, с кладенец и 140 кв. м. двор. Долен етаж 27, 9кв. м. Горен етаж 35, 9кв. м. с външно стълбище и чардак от 4кв. м. Задна къща от 21. 3кв. м и мазе. Номер на офертата 1429
28.12.16 г., 20:48 555.bg
4 стаи
72 324,00 лв

Къща в гр. Плачковци

Плачковци Габрово и област Трявна гр. Плачковци
Имоти Търновград Ви предлага къща, намираща се в китен квартал на град Плачковци с живописен изглед към отсрещния горист склон, на 7 километра от центъра на град Трявна. Състои се от: първи етаж - две стаи, две мази, коридор, баня и тоалетна, втори етаж: коридор, три стаи и килер. Вътрешно стълбище към тавана. Пред къщата има навес с пещ и голяма селскостопанска постройка, двор и градина. Трифазен ток и вода. До къщата води асфалтиран път. Номер на офертата 2042
28.12.16 г., 19:44 555.bg
5 стаи
72 255,00 лв

Къща в село Мръзеци

Габрово и област Трявна Мръзеци село Мръзевци
Имоти Търновград Ви предлага къща в село Мръзеци общ Трявна. Къщата е с осем стаи , има вик инсталация, дворът е равен къщата се намира до път, има допълнителна постройка с площ 24м/2, идеална за вила или къща за гости. Селото е тихо с панорамни гледки и е на 2км от жп гара Бъзовец и на 9км от град Плачковци. Номер на офертата 2519
22.12.16 г., 21:49 555.bg
8 стаи
15 680,00 лв

Етаж от къща гр. Травна в топ център - продава

Трявна Габрово и област Трявна Стара планина 71
Продавам Етаж от Къща в китния гр. Трявна, на уникално място в самия Топ Център. В началото на двете най - големи забележителности на града - Часовниковата Кула и Старинната улица която е и пешеходна зона с къщи във възрожденски стил и музеи . / Къщата музей на Петко и Пенчо Славейкови, Къщата музей на Ангел Кънчев, Старото Школо и други над 15 такива/. На тиха и спокойна улица с много паркоместа, можете да си пиете питието на едната голяма тераса, на фона на пеещия Градски Часовник в 22.00 часа всяка вечер. От Югоизточното изложение на хола и едната голяма спалня ще можете всяка вечер да наблюдавате светещата Часовникова Кула и Римския Мост / постоянни обекти за рисуване от много бележити художници/. Долепено до тях е "Старото Школо" / снимано във филма " Под Игото" в което е преподавала Райна Госпожина. Всичко това на фона на тихо ромолящата рекичка /стабилно укрепена с подпорна стена от огромни, ръчно дялани камъни/. На около 500 м. от терасата Ви може да видите мястото на което Българския Цар Калоян разбива Византийската войска начело с василевса Исак Ангел. Сутринта ще се събудите от галещите лъчи на слънцето в просторното Ви спалня. Минавайки през огромния хол с ръчно резбованата розетка на полилеят от ковано желязо ще видите още по голямата прелест от прозорците все едно че сте на изложба на известен импресионист. Кристално Чистият Балкански въздух, песента на птичките, феерията от багри в градините и сребристата пълната с риба рекичка ще Ви заредят с много положителна енергия за предстоящия ден. Излизайки от хола минавате през коридора от който можете да влезете в Голямата Всекидневна със западно изложение подплатена с широк кухненски бокс, оборудван със всички необходими уреди. От коридора можете да отидете и до другата спалня с източно изложение и гледка към красивата Стара планина. От коридора също можете да влезете и в банята и тоалетната, северно изложение. На две крачки от коридора се намира и другата тераса, на която можете да простирате и готвите. Забравих да спомена че към първата спалня има и голям дрешник обособен като стая. Всичко това описано по горе е в идеално състояние, без пукнатини по стените и таваните, без течове, влага и мухъл, с ръчно шпакловани гипсови тавани и с тапети по стените. Вратите навсякъде са от дъбов масив с ръчно изрисуван фладер от художник. На базата на всички тези екстри може би отстъпва само дограмата, която е двукрила от дърво. Няма никакви измятания и луфтове. Перфектна е но не е от модерните в момента al и pvc. Електрифицирано, водоснабдено и обзаведено. Само влизате и живеете. За по креативните от Вас мога да предложа една идея !!! Към етажа получавате и около 100 кв.м. таван с голяма таванска стая, които с не много средства можете да преустроите като мезонет към етажа с вече една наистина уникална гледка към града от птичи поглед. Етажа разполага с отделен, независим вход партида ток и отделен водомер. Стените са тухла, пода е безиросано и лакирано 3 пъти чамово дюшеме, като в повечето стаи е с мокет. Има и 20 см. изолация под дюшемето. Без абсолютно никакви забележки и без никаква нужда дори и от козметичен ремонт. Едно голямо бижу в центъра на китна Трявна. Подобни имоти не се намират често. Точно този може би е Вашия ! Цена 58 000, - eur За контакти: София - 878 - Покажи - ц.Цанев ari100.com
22.12.16 г., 21:48 555.bg
5 стаи
113 680,00 лв
Имаме удоволствието да представим на Вашето внимание двуетажна масивна къща, разположена в малко планинско село с красиви гледки. Къщата е основно ремонтирана през 2015 г. Застроената площ е 100 кв. м. Първият етаж се състои от голяма дневна, баня/WC и маза. Вътрешни стълби водят до втория етаж, където има антре, две спални, килер и тераса, от която се открива панорамна гледка. Подът на първия етаж е теракот, а на втория ламинат; прозорците са с дървен стъклопакет. Имотът е с югозападно изложение и е разположен на асфалтов път, което го прави леснодостъпен. Дворът е под наклон и с големина 1 114 кв. м. Ограден е с дървена ограда; има вход за автомобил, склад и кладенец. Населеното място е на 40 км от Велико Търново и само на 7 км от гр. Трявна, в който има магазини, ресторанти, поща, болница, автобусен превоз и др. Селото е с няколко постоянни жители и предлага красиви панорамни гледки. Районът е с развит планински и селски туризъм. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
22.12.16 г., 20:23 bulgarianproperties.bg
100.0 м²
34 000,00 €
Предлагаме Ви два етажа от къща за продажба в град Трявна. Трявна е туристически град , който се намира в област Габрово и на 40 км. ог град Велико Търново. Запазената възрожденска архитектура, културното наследство и прекрасната природа, привличат множество туристи. Имота е разположен в широкия център на града и представлява сутерен с площ 30 кв.м.-дневна с кухненски бокс, спалня, санитарно и избено помещение. Първият етаж от къщата е с площ от 75 к.м. , състои се от кухня, хол, две спални, баня и тоалетна, тераса. Има възможност за продажба на етажите и поотделно.#5200
20.12.16 г., 9:46 bazar.bg
75.0 м²
28 000,00 €
Къщата е стара само долния етаж/партера/ е правен ремонт. Намира се на 300 метра от центъра на Трявна. Малко дворно място, но може да се престрои за живеене или за гости; има място за барбекю. На първи етаж се намира всекидневна и коридор, на втори етаж две спални с кухненски бокс, вътрешна баня с бойлер и тоалетна. Номер на офертата 1953
18.12.16 г., 21:15 bazar.bg
50.0 м²
13 800,00 €
120.0 м²
14 000,00 лв
Къща в село Глутниците на 15 км от Трявна с двор 2500 кв.м и красива горска панорама.тел.00359899855101 www.roni.bg
12.12.16 г., 6:57 bazar.bg
100.0 м²
15 000,00 €
116.0 м²
60 000,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба къща в град Трявна
1 2 3 4 5 6