Продавам къща в Рибарица/Тетевен/

Лагера, гр. София, Област София-град
35,000
2018-1-17
Къща с място 700 кв.м намираща се на главния път до вагон ресторанта.
Ощеolx.bg

Къща ТЕТЕВЕН

ТЕТЕВЕН гр. Тетевен
35 м²
7,200 лв
2018-1-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 72343.500.3190.1.4 /седем, две, три, четири, три, точка, пет, нула, нула, точка, три, едно, девет, нула, точка, едно, точка, четири/, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 16/ 06.03.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. Тетевен, обл. Ловеч, с адрес на имота: гр. Тетевен, ул. „Захари Стоянов“ № 6, ет. 1, намиращ се в Сграда 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 72343.500.3190 /седем, две, три, четири, три, точка, пет, нула, нула, точка, три, едно, девет, нула/, предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, брой нива на обекта – 1, с площ по документа за собственост от 35 кв.м. /тридесет и пет/, при граници и съседи: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – 72343.500.3190.1.3, заедно с принадлежащите му по закон и обичай идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху гореописания поземлен имот. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 951/15
Ощеtargimot.com

Къща ТЕТЕВЕН

ТЕТЕВЕН гр. Тетевен
65 м²
12,000 лв
2018-1-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 72343.500.3190.1.2 /седем, две, три, четири, три, точка, пет, нула, нула, точка, три, едно, девет, нула, точка, едно, точка, четири/, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 16/ 06.03.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. Тетевен, обл. Ловеч, с адрес на имота: гр. Тетевен, ул. „Захари Стоянов“ № 6, ет. 2, намиращ се в Сграда 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 72343.500.3190 /седем, две, три, четири, три, точка, пет, нула, нула, точка, три, едно, девет, нула/, предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, брой нива на обекта – 1, с площ по документа за собственост от 65 кв.м. /шестдесет и пет/, при граници и съседи: на същия етаж – няма, под обекта – 72343.500.3190.1., над обекта – няма, заедно с принадлежащите му съгласно документа за собственост ВЪНШНА ТОАЛЕТНА И ВЪНШНА БАНЯ и заедно с принадлежащите му по закон и обичай идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху гореописания поземлен имот. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 951/15
Ощеtargimot.com
85,000
2018-1-18
Продавам къща в Дивчвото община Тетевен. За повече информация на телефон 879 - Покажи - - Драгомир. Граничи с Национален парк Централен балкан и биосферен резерват Боатин.Цена при серизен интерес и оглед на място.
Ощеolx.bg
55,000 лв
2018-1-17
Продава се къща в кв.Полатен на 5 км от гр.Тетевен. Къщата е на 2 етажа. Първи етаж-голям светъл хол, всекидневна и кухня, антре, баня и тоалетна. Втори етаж-3 спални с тоалетна. Освен това има 2 големи тавански стаи, които могат да се приспособят за живеене. Къщата има и голяма маза. Всичко е свързано с вътрешно стълбище. В имота има работилница и стопанска сграда. Квартал Полатен е с добра изградена инфраструктура, има училище, детска градина, магазини и редовни автобусни линии които го свързват с центъра на града. Цената подлежи на коментар. телефон за връзка 884 - Покажи - - Димчо
Ощеolx.bg
92 м²
27,696 лв
2018-1-3
ЖИЛИЩНА СГРАДА на три етажа с идентификатор 72343.500.3141.1 /седем, две, три, четири, три, точка, пет, нула, нула, точка, три, едно, четири, едно, точка, едно /, със застроена площ от 92 /деветдесет и два/ кв.м. на всеки етаж, масивно строителство, построена на основание отстъпено право на строеж върху държавна земя, ведно и с правото на строеж за същата, и за целия Урегулиран поземлен имот, находящ се в гр. Тетевен, област Ловеч, ул. " Баньо Маринов" № 51,с идентификатор 72343.500.3141, в който е построена, с площ на същия от около 311 кв.м. /триста и единадесет/, и който имот е заснет понастоящем по подробния застроителен и устройствен план на гр. Тетевен от 1969г., и съответства на УПИ – парцел XVI /шестнадесети/ от кв. 57 „ а “; като е при актуални граници и съседи по Скица наОбА – гр. Тетвен с презаверка на същата от 03.04.2008г.: УПИ XVIII с ОПС на Косто Костов Костов, Колю Костов и Иван К. Колев; УПИ XV с ОПС на Мария Кирилова Георгиева, и улици от две страни, и съгласно скица по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 16/ 06.03.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №507/15
Ощеtargimot.com

Вила Рибарица

Рибарица Община Тетевен, с. Рибарица, ул. "Отец Паисий" № 4
229 м²
215,200 лв
2018-1-4
ЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО, съставляващо парцел I – 125 / първи – сто двадесет и пети / в квартал 22 / двадесет и втори / по плана на с. Рибарица, Община Тетевен, Област Ловешка, с уредени регулационни сметки, с площ от 1288 кв.м. ( хиляда двеста осемдесет и осем квадратни метра ), при граници на парцела: улица, неурегулирано, Вълко Г. Вълков и Димитър Ст. Захариев, ЗАЕДНО с построената в това дворно място МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – вилен тип, с разгърната площ от 130 кв.м. ( сто и тридесет квадратни метра ) с приземен етаж със складови помещения, както и с ЛЯТНА КУХНЯ с камина и ГАРАЖИ – масивен тип, три клетки, с навес – масивен тип, а съгласно скица представлява Поземлен имот с идентификатор № 62579.500.153 ( шестдесет и две хиляди петстотин седемдесет и девет лева, точка, петстотин, точка, сто петдесет и три ), находящ се в с. Рибарица, Община Тетевен, Област Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1/12.01.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: с. Рибарица, п.к. 5720, ул. „Отец Паисий“ № 4, с площ от 1181 кв.м. ( хиляда сто осемдесет и един квадратни метра ), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, при граници и съседи на имота: 62579.500.154; 62579.500.157; 62579.500.276; 62579.54.36; 62579.500.277 и 62579.500.518, ЗАЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В НЕГО СГРАДИ: СГРАДА с идентификатор № 62579.500.153.1 ( шестдесет и две хиляди петстотин седемдесет и девет, точка, петстотин, сто петдесет и три, точка, едно ) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1/12.01.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, със застроена площ от 229 кв.м. ( двеста двадесет и девет квадратни метра ), брой етажи: 1 ( един ), предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, СГРАДА с идентификатор № 62579.500.153.2 ( шестдесет и две хиляди петстотин седемдесет и девет, точка, петстотин, сто петдесет и три, точка, две ) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1/12.01.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, със застроена площ от 67 кв.м. ( шестдесет и седем квадратни метра ), брой етажи: 1 ( един ), предназначение: Селскостопанска сграда и СГРАДА с идентификатор № 62579.500.153.3 ( шестдесет и две хиляди петстотин седемдесет и девет, точка, петстотин, сто петдесет и три, точка, три ) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1/12.01.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, със застроена площ от 42 кв.м. ( четиридесет и два квадратни метра ), брой етажи: 1 ( един ), предназначение: Селскостопанска сграда, заедно с басейн, навес и други подобрения в имота. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 666/2017г.
Ощеtargimot.com
1064 м²
25,200 лв
2017-12-15
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в село Орешене, общ. Ябланица, обл. Ловеч, ул. „Трети март“, с площ от 1064 кв.м / хиляда шестдесет и четири квадратни метра / по Скица № 185 от 04.06.2008г. на Община Ябланица, съответстващ на УПИ № VII – 438 (седми за имот с планоснимачен номер четиристотин тридесет и осем), в квартал 15 – петнадесети по подробния устройствен план на село Орешене от 2008г., при граници и съседи по скица: от две страни улици, поземлен имот № XII – 438 на Евдокия Тодорова Милчева и поземлен имот № XIII-438 на Пенка Тодорова Петрова, заедно с намиращата се в този имот МАСИВНА СГРАДА / ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ-СНЕК БАР / с разгърната застроена площ от 720 /седемстотин и двадесет/ кв.м съгласно Удостоверение №06 от 06.06.2007г. за ползване на строеж, издадено от Община Ябланица и Уведомление № 12 от 15.08.2007г. за откриване на търговски обект, издадено от Община Ябланица, както и всички трайни подобрения в имота. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №166/13
Ощеtargimot.com
120 м²
28,000
2017-12-16
RE/MAX Plus Ви предлага масивна двуетажна къща, в най предпочитаната и тиха част на град Тетевен. От къщата се разкрива прекрасна гледка към планината. Разполога с двор от 498 кв.м. Целогодишният достъп, тишината и изгледа към планината предоставят възможност на обитателите й да се насладят на красотата на Балкана и през четирите сезона. Разпределение: Партерен етаж: гараж, стая, складово помещение. 1-ви етаж: хол с кухненски бокс свързани със свод, тераса, спалня завършеност на шпакловка и дюшеме, тераса и баня. 2-ри етаж: кухня с ниша, дневна, тераса, спалня , като целият етаж е със завършеност на шпакловка и дюшеме. Част от помещенията на 1-ви етаж, коридорите и стълбището са за шпакловка. Къщата предлага различни решения за отопление по желание на бъдещия собственик. Има прекарани ток и вода, като дограмата е дървена.
Ощеbazar.bg

Къща ТЕТЕВЕН

ТЕТЕВЕН ул."Усин Керим" № 19
53 м²
13,344 лв
2017-12-11
Поземлен имот, застроен, находящ се в строителните граници на гр.Тетевен, с административен адрес ул."Усин Керим" № 19, с площ на същия по актове за собственост и по Скица с № 349/07.06.2007г. на ОбА-гр.Тетевен, от около 275 кв.м., който имот представлява, и съответсва по подобрения застроителен и устройствен план на гр.Тетевен от 1969г., на част от имот с пл.номер 654 в кв.7, включен за упълномеряването на парцел XI-654 на кв.7, целият с площ от около 685, и към който са придадени около 315 кв.м. от имот с пл.номер 656 в кв.7, и около 80 кв.м. от имот с пл.номер 653 в кв.7, като имотът е при граници и съседи по посочената Скица: улица, имот на Асен Дим.Димитров и Урман Дим.Асенов/ УПИ-п.Х /, и имот на Георги Кирилов Кирилов, Кунчо Райков и Ана Михайлова, Емилия Михайлова Урманова / УПИ-п.XII/; ведно и с цялата и построена в този имот /пл.№ 654/, Жилищна сграда, полумасивна, построена през 1961г., на площ от 53 кв.м., и състояща се от две стаи и коридор на жилищния етаж, и избено помещение в приземния етаж, който имот е 275/ 590 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 72343.500.654 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Тетевен, одобрени със Заповед РД-18-16/06.03.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес: гр.Тетевен, ул."Усин Керим" № 19, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 м.), площ 590 кв.м., при съседи: 72343.500.3341; 72343.500.653; 72343.500.7083;72343.500.8149, заедно с построената в имота сграда с идентификатор 72343.500.654.2
Ощеtargimot.com
325 м²
32,288 лв
2017-11-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72343.54.413 по КК и КР на град Тетевен, община Тетевен, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-16.03.2009 год. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-11-24/18.01.2010 г. на Началник на СГКК-Ловеч, с адрес на поземления имот: град Тетевен, п.к. 5700, м. ПРОСЕЧЕНИК, с площ 325 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: 72343.54.359, номер по предходен план: 050225, квартал: 50, парцел: 6, при съседни имоти с идентификатори: 72343.54.414, 72343.54.362, 72343.54.407, 72343.54.412, ведно с построената в имота СГРАДА с идентификатор 72343.54.413.1, със застроена площ 57 кв.м., брой етажи 2, с предназначение: жилищна сграда - еднофамилна
Ощеtargimot.com
311 м²
32,056 лв
2017-11-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72343.54.414 по КК и КР на град Тетевен, община Тетевен, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-16.03.2009 год. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-11-24/18.01.2010 г. на Началник на СГКК-Ловеч, с адрес на поземления имот: град Тетевен, п.к. 5700, м. ПРОСЕЧЕНИК, с площ 311 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: 72343.54.359, номер по предходен план: 050225, квартал: 50, парцел: 7, при съседни имоти с идентификатори:: 72343.54.362, 72343.54.407, 72343.54.413, ведно с построената в имота СГРАДА с идентификатор 72343.54.414.1, със застроена площ 57 кв.м., брой етажи 2, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна.
Ощеtargimot.com
511 м²
77,344 лв
2017-11-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72343.54.412 по КК и КР на град Тетевен, община Тетевен, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-16.03.2009 год. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-11-24/18.01.2010 г. на Началник на СГКК-Ловеч, с адрес на поземления имот: град Тетевен, п.к. 5700, м. ПРОСЕЧЕНИК, с площ 511 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: 72343.54.359, номер по предходен план: 050225, квартал: 50, парцел: 5, при съседни имоти с идентификатори: 72343.54.413, 72343.54.362, 72343.54.407, 72343.54.411, ведно с построената в имота СГРАДА с идентификатор 72343.54.412.1, със застроена площ 146 кв.м. броя етажи 2, с предназначение: жилищна сграда - многофамилна.
Ощеtargimot.com

Къща ТЕТЕВЕН

ТЕТЕВЕН ул. "Баньо Маринов" № 42
82 м²
9,750 лв
2017-11-3
Двуетажна масивна жилищна сграда, със застроена площ от 82,00 кв. м., с идентификатор № 72343.500.3194.1, застроена въз основа на отстъпено право на строеж върху държавна земя в поземлен имот с идентификатор № 72343.500.3194, целият с площ от 283 кв. м. /съгласно Скица на поземлен имот № 32221/23.11.2010 г. на СГКК – гр. Ловеч, ведно с масивен гараж към сградата и съседи съгласно същата скица: поземлени имоти № 72343.500.3195, № 72343.500.7007, № 72343.500.1539, № 72343.500.3193. Имотът е с адрес на местонахождение: гр. Тетевен, ул. „Баньо Маринов“ № 42. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №128/14
Ощеtargimot.com
92 м²
30,772 лв
2017-10-26
ЖИЛИЩНА СГРАДА на три етажа с идентификатор 72343.500.3141.1 /седем, две, три, четири, три, точка, пет, нула, нула, точка, три, едно, четири, едно, точка, едно /, със застроена площ от 92 /деветдесет и два/ кв.м. на всеки етаж, масивно строителство, построена на основание отстъпено право на строеж върху държавна земя, ведно и с правото на строеж за същата, и за целия Урегулиран поземлен имот, находящ се в гр. Тетевен, област Ловеч, ул. " Баньо Маринов" № 51,с идентификатор 72343.500.3141, в който е построена, с площ на същия от около 311 кв.м. /триста и единадесет/, и който имот е заснет понастоящем по подробния застроителен и устройствен план на гр. Тетевен от 1969г., и съответства на УПИ – парцел XVI /шестнадесети/ от кв. 57 „ а “; като е при актуални граници и съседи по Скица наОбА – гр. Тетвен с презаверка на същата от 03.04.2008г.: УПИ XVIII с ОПС на Косто Костов Костов, Колю Костов и Иван К. Колев; УПИ XV с ОПС на Мария Кирилова Георгиева, и улици от две страни, и съгласно скица по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 16/ 06.03.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №507/15
Ощеtargimot.com

Вила Гложене

Гложене Община Тетевен, с. Гложене, вилна зона "Руновица"
198 м²
108,036 лв
2017-10-20
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № IV – 725 ( четвърти, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин двадесет и пет ) в квартал 74 ( седемдесет и четири ) по плана на село Гложене, Община Тетевен, Ловешка област, вилна зона „Руновица“, целият с площ от 1 000 ( хиляда) кв.м., при съседи по скица: улица, УПИ № V – 729, УПИ № IX – 728 и УПИ № III – 725, и при съседи по доказателствен акт: улица, Райна Борисова Стоилова и Павел Ал. Исаков, Гошко Тодоров и д-р Вълчин Т. Гаров, Милена Христова и Славка Христова, ЗАЕДНО с построената в поземления имот ЕДНОФАМИЛНА ЕДНОЕТАЖНА ВИЛНА СГРАДА с РЗП от 198,30 ( сто деветдесет и осем цели и тридесет стотни ) кв.м., състояща се на: сутерена, със застроена площ от 75,90 ( седемдесет и пет цяло и деветдесет ст. ) кв.м. от: коридор, гараж, стая, баня с тоалетна, преддверие, склад и стълбище към етажа, и на първия етаж, със застроена площ от 122,40 ( сто двадесет и две цяло и четиридесет стотни ) кв.м. от: дневна, трапезария с кухненски бокс, две спални, баня с тоалетна, коридор, стълбище и тераса. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 14/2016г.
Ощеtargimot.com
97 м²
21,960 лв
2017-10-11
ЖИЛИЩНА ЕДНОФАМИЛНА ДВУЕТАЖНА масивна сграда с идентификатор 72343.500.3212.1 по КК и КР на гр. Тетевен / съгласно скица № 18888/02.07.2012 г. на СГКК – гр. Ловеч /, заснета със застроена площ от 97 кв. м. ведно с правото на строеж на същата сграда, както и масивна сграда с предназначение – гараж и идентификатор 72343.500.3212.2 по КК и КР на гр. Тетевен /съгласно скица №18889/02.07.2012 г. на СГКК – гр. Ловеч /, заснета със застроена площ от 30 кв. м. ведно с правото на строеж върху 1/2 идеална част от поземлен имот с идентификатор 72343.500.3212 по КК и КР на гр. Тетевен, област Ловеч. Находящ се в гр. Тетевен, обл. Ловеч, ул. „ Баньо Маринов “ № 40, при граници и съседи на този имот по Скица с № 04-01-55/02.02.2006 г. на ОбА – гр. Тетевен: улица от две страни, държавен имот с ОПС на Мариана Василева;Петко и Мария Красимирови. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №599/14
Ощеtargimot.com

Вила ТЕТЕВЕН

ТЕТЕВЕН гр. Тетевен, местност "ГОРНО ДЯДОВО ВУЛОВО"
160 м²
30,045 лв
2017-10-18
НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /ЛИВАДА/ С ПЛОЩ ОТ 1,462 /ЕДИН ДЕКАР ЧЕТИРИСТОТИН ШЕСТДЕСЕТ И ДВА КВ. М./ ДКА, ОСМА КАТЕГОРИЯ, НАХОДЯЩ СЕ В МЕСТНОСТТА „ГОРНО ДЯДОВО ВУЛОВО“ И СЪСТАВЛЯВАЩ ИМОТ № 006198 /ШЕСТ ХИЛЯДИ СТО ДЕВЕТДЕСЕТ И ОСЕМ/ ПО КАРТАТА НА ЗЕМЛИЩЕТО, при граници и съседи: имот № 000017 – полски път, имот № 071058 – залесена територия на МЗГ – Държавно лесничейство, имот № 006195 на наследници на Марко Неев Марков, имот № 006196 на наследници на Върбан Христов Върбанов, ВЕДНО СЪС ЗАСТРОЕНА В ТОЗИ ИМОТ ДВУЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА СГРАДА СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 160 /СТО И ШЕСТДЕСЕТ/ КВ.М. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 110/14.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща ТЕТЕВЕН

ТЕТЕВЕН гр. Тетевен
65 м²
14,604 лв
2017-10-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 72343.500.3190.1.2 /седем, две, три, четири, три, точка, пет, нула, нула, точка, три, едно, девет, нула, точка, едно, точка, четири/, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 16/ 06.03.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. Тетевен, обл. Ловеч, с адрес на имота: гр. Тетевен, ул. „Захари Стоянов“ № 6, ет. 2, намиращ се в Сграда 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 72343.500.3190 /седем, две, три, четири, три, точка, пет, нула, нула, точка, три, едно, девет, нула/, предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, брой нива на обекта – 1, с площ по документа за собственост от 65 кв.м. /шестдесет и пет/, при граници и съседи: на същия етаж – няма, под обекта – 72343.500.3190.1., над обекта – няма, заедно с принадлежащите му съгласно документа за собственост ВЪНШНА ТОАЛЕТНА И ВЪНШНА БАНЯ и заедно с принадлежащите му по закон и обичай идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху гореописания поземлен имот Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 951/15
Ощеtargimot.com

Къща ТЕТЕВЕН

ТЕТЕВЕН гр. Тетевен, ул. "Калена плоча" № 57
63 м²
10,020 лв
2017-10-6
ЖИЛИЩНА СГРАДА на два етажа , масивно монолитно строителство, със застроена площ на терена на същата от 63 кв. м. /шестдесет и три кв. м./, ведно и с правото на стоеж за тази сграда, и върху целия УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, върху който е построена, който имот е общинска собственост, и е с площ на целия от 376 кв. м. /триста седемдесет и шест кв. м./, отреден е за “Жилищно застрояване“, като е заснет понастоящем, представлява и съответства по застроителния план на гр. Тетевен от 1969 г., на парцел VIII /осми/ за имот с планоснимачен номер 1835 /хиляда осемстотин тридесет и пети/ от кв. 102 „а“ /сто и втори б. „а“/, при актуални граници и съседи на същия по Скица на ОбА – гр. Тетевен с № 634/17.09.2008 г., улица, УПИ XIII с ОПС на Георги Георгиев Иванов, Петър Георгиев Гергов, УПИ XIV с ОПС на Петко Трифонов Недков, Валя Трифонова Петкова. Съгласно скица Поземлен имот с идентификатор № 72343.500.1835.1 с адрес гр. Тетевен, ул. „Калена Плоча“ № 57 с площ 429 кв. м., при съседи: № 72343.500.1420; № 72343.500.142; № 72343.500.1836; № 72343.500.1839; № 72343.500.1847 и № 72343.500.7002. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 107/14.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща ТЕТЕВЕН

ТЕТЕВЕН гр. Тетевен
35 м²
7,831 лв
2017-10-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 72343.500.3190.1.4 /седем, две, три, четири, три, точка, пет, нула, нула, точка, три, едно, девет, нула, точка, едно, точка, четири/, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 16/ 06.03.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. Тетевен, обл. Ловеч, с адрес на имота: гр. Тетевен, ул. „Захари Стоянов“ № 6, ет. 1, намиращ се в Сграда 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 72343.500.3190 /седем, две, три, четири, три, точка, пет, нула, нула, точка, три, едно, девет, нула/, предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, брой нива на обекта – 1, с площ по документа за собственост от 35 кв.м. /тридесет и пет/, при граници и съседи: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – 72343.500.3190.1.3, заедно с принадлежащите му по закон и обичай идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху гореописания поземлен имот. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 951/15
Ощеtargimot.com

Къща Рибарица

Рибарица с. Рибарица, общ. Тетевен, ул. "Георги Бенковски" № 130
60 м²
33,180 лв
2017-10-6
Недвижим имот находящ се в с. Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч, ул. „Георги Бенковски“ № 130, представляващ чрез индивидуализацията си УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XV – 244 /петнадесети за пл. номер двеста четиридесет и четвърти/ от кв. 42 /четиридесет и втори/, с площ от около 614 кв. м. /шестстотин и четиринадесет кв. м./, който имот е заснет по подробния застроителен план на с. Рибарица от 1964 г., и с влязло в сила изменение на същия със Заповед на Кмета Община Тетевен с № 319/2007 г., при граници и съседи на имота по скица на Кметствo на с. Рибарица с № 264/28.08.07 г. и презаверка от 16.06.2008 г.: улици от двете страни, УПИ II – 244 от кв. 42 на Соня Иванова Момчева и Иван и Теодора Якимови Иванови и УПИ I – 244 от кв. 42 на Красимир Момчев Момчев, ведно и с построената в този имот МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ползвана за вилни нужди, застроена на площ от 60 кв. м. /шестдесет кв. м./, като имотът се предава ведно и с всички извършени в него подобрения, повишаващи стойността му и трайно прикрепени към земята.
Ощеtargimot.com

Вила Рибарица

Рибарица Община Тетевен, с. Рибарица, ул. "Отец Паисий" № 4
229 м²
218,100 лв
2017-9-27
ЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО, съставляващо парцел I – 125 / първи – сто двадесет и пети / в квартал 22 / двадесет и втори / по плана на с. Рибарица, Община Тетевен, Област Ловешка, с уредени регулационни сметки, с площ от 1288 кв.м. ( хиляда двеста осемдесет и осем квадратни метра ), при граници на парцела: улица, неурегулирано, Вълко Г. Вълков и Димитър Ст. Захариев, ЗАЕДНО с построената в това дворно място МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – вилен тип, с разгърната площ от 130 кв.м. ( сто и тридесет квадратни метра ) с приземен етаж със складови помещения, както и с ЛЯТНА КУХНЯ с камина и ГАРАЖИ – масивен тип, три клетки, с навес – масивен тип, а съгласно скица представлява Поземлен имот с идентификатор № 62579.500.153 ( шестдесет и две хиляди петстотин седемдесет и девет лева, точка, петстотин, точка, сто петдесет и три ), находящ се в с. Рибарица, Община Тетевен, Област Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1/12.01.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: с. Рибарица, п.к. 5720, ул. „Отец Паисий“ № 4, с площ от 1181 кв.м. ( хиляда сто осемдесет и един квадратни метра ), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, при граници и съседи на имота: 62579.500.154; 62579.500.157; 62579.500.276; 62579.54.36; 62579.500.277 и 62579.500.518, ЗАЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В НЕГО СГРАДИ: СГРАДА с идентификатор № 62579.500.153.1 ( шестдесет и две хиляди петстотин седемдесет и девет, точка, петстотин, сто петдесет и три, точка, едно ) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1/12.01.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, със застроена площ от 229 кв.м. ( двеста двадесет и девет квадратни метра ), брой етажи: 1 ( един ), предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, СГРАДА с идентификатор № 62579.500.153.2 ( шестдесет и две хиляди петстотин седемдесет и девет, точка, петстотин, сто петдесет и три, точка, две ) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1/12.01.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, със застроена площ от 67 кв.м. ( шестдесет и седем квадратни метра ), брой етажи: 1 ( един ), предназначение: Селскостопанска сграда и СГРАДА с идентификатор № 62579.500.153.3 ( шестдесет и две хиляди петстотин седемдесет и девет, точка, петстотин, сто петдесет и три, точка, три ) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1/12.01.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, със застроена площ от 42 кв.м. ( четиридесет и два квадратни метра ), брой етажи: 1 ( един ), предназначение: Селскостопанска сграда, заедно с басейн, навес и други подобрения в имота. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 666/2017г.
Ощеtargimot.com

Вила Рибарица

Рибарица с. Рибарица, общ. Тетевен, месност "Костина"
66 м²
76,950 лв
2017-8-16
Недвижим имот находящ се в с. Рибарица с площ 1500 кв. м. с нот. акт № 76 по н. д. № 519/1971 г. при граници: на изток – парцел лична собственост; на запад св. терен; на север – лична собственост; на юг – р. Вит, а съгласно справка по кадастрална карта представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67579.167.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № -18-1/12.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес с. Рибарица, общ. Тетевен, местност „Костина“, с площ 1506 кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: За туристическа база, хижа, при съседи: № 62579.167.16, № 62579.167.101, № 62579.167.3, заедно с построената в имота СГРАДА с идентификатор № 62579.167.17.1, област Ловеч, община Тетевен, с. Рибарица, вид собств. Частна обществени организации, функц. предн. Вилна сграда - еднофамилна, брой етажи 2, застроена площ 66 кв.м. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 528/15.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Тетевен, Къща продажба