Етаж от къща БАЛЧИК

БАЛЧИК ул. „Ал. Стамболийски” № 39
82 м²
30,600 лв
2017-12-18
ПЪРВИ ЕТАЖ със застроена площ от 81.70 кв.м. от двуетажна жилищна сграда с идентификатор 02508.83.21.1, състоящ се от три стаи, коридор и сервизно помещение, представляващ жилище с идентификатор 02508.83.21.1.1, при граници и съседи-на същия етаж-няма, под обекта-няма и над обекта: 02508.83.21.1.2 и прилежащата южна част от сутерена, състояща се от избено помещение, стая и коридор със застроена площ от 40.85 кв.м. и гараж с идентификатор 02508.83.21.3 с площ по документ за собственост 24.00 кв.м., а по скица 44.00 кв.м ведно с ½ ид.ч. от дворното място, където са построени, цялото с площ 240 кв.м. по документ за собственост, а по скица 281 кв.м., находящо се в гр. Балчик, ул. „Ал. Стамболийски” № 39, представляващо поземлен имот с идентификатор 02508.83.21, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване, при граници и съседи: 02508.83.20, 02508.83.32, 02508.83.19, 02508.83.33 и 02508.83.22, номер по предходен план 1767 в кв. 75
Ощеtargimot.com

Къща Банкя

Банкя ул. "Александър Стамболийски" № 130
250 м²
248,400 лв
2017-12-11
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XXVIII-34 (двадесет и осми, отреден за имот планоснимачен номер тридесет и четири) от квартал 3 (трети) но плана на гр. Банкя, СО- Район „Банкя“, кв. „Михайлово“, целият с площ от 561 кв.м. (петстотин шестдесет и един квадратни метра) по нотариален акт, а по актуална скица 510 кв.м. (петстотин и десет квадратни метра), при граници по скица: улица, УПИ XV11-35, УПИ XXVII-34, УПИ XV1-27, ЗАЕДНО с построената в имота ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА изградена в груб строеж, със застроена площ от 101.30 кв.м. (сто и един цяло и тридесет квадратни метра) и разгъната застроена площ от 250.13 кв.м. (двеста и петдесет цяло и тринадесет квадратни метра), състояща се от: СУТЕРЕН на кота -2.52. от стълбище, коридор, две мазета и гараж, ПЪРВИ ЕТАЖ на коти +-0.00 и - 0.45. от входно антре, трапезария с кухненски бокс, дневна, спалня, тоалетна и тераса и ВТОРИ ЕТАЖ на кота +2.60, от емпоре, две спални, баня и тоалетна и тераса, с административен адрес на описания имот: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски“ № 130.
Ощеtargimot.com

Къща Бяла вода

Бяла вода ул. „Александър Стамболийски“ №1
104 м²
4,880 лв
2017-12-6
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 1004 / 2014 г. с Изх. № 54589/ 06.12.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 06.02.2018г. до 17.00 часа на 06.03.2018г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, на бул.”България”№58, ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот, принадлежащ на Милена Димитрова Климентова и Камен Петров Климентов и двамата от село Бяла вода, ул. „Александър Стамболийски“ №1, а именно: ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА находяща се в село Бяла вода, община Белене, област Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ №1 /едно/ със застроена площ от 62,00 кв.м. /шестдесет и два квадратни метра/ и ЛЯТНА КУХНЯ със застроена площ от 42,00 кв.м. /четиридесет и два квадратни метра/, построени върху общинско място, заедно с отстъпеното право на строеж върху горното, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 619 кв.м., № XVIII – 264 /осемнадесет римско – за имот номер двеста шестдесет и четири арабско/ в квартал 1 /първи/ по подробния устройствен план на село Бяла вода, община Белене, област Плевен, ул.„Александър Стамболийски“№1/едно/, предназначен за индивидуално жилищно строителство, при граници и съседи: от две страни – улици, УПИ № XIХ – 265 и УПИ № XVII– 267. В имота са изградени още две стопански сгради и гараж, които не са предмет на публичната продажба. - при първоначална цена – 4 880 лева /четири хиляди осемстотин и осемдесет лева/. Тежести за имота: Договорна ипотека вписана в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД под том 1, №134/2008г.; възбрана том 1, №23/2013г. в полза на „Юробанк България“АД; възбрана под том 1, акт №76/2014г. в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД, съгласно удостоверения за тежести на АВ имотен регистър. Договор за цесия от 27.12.2016г., между „Райфайзенбанк /България/” ЕАД и „ЕОС МАТРИКС“ЕООД. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Левски, на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14ч. до 16ч. на адрес в село Бяла вода, ул.„Александър Стамболийски“ №1, при управителя Милена Климентова. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF- титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20148150401004/14г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Левски, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 07.03.2018 год. в 11.00 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, Съдебно изпълнителна служба, в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com

Къща Стамболийски

Стамболийски ул."Освобождение" № 33
100 м²
19,860 лв
2017-11-29
ид № 20138250400761 - ЖИЛИЩНА СГРАДА близнак-източната част на сградата със самостоятелен вход от изток, състояща се от три стаи и антре и площ от 100 /сто/ кв. м., ведно с масивен гараж със застроена площ от 22 /двадесет и два/ кв.м., находящ се в източната част на описания по - долу имот, които сгради са построени в дворно място, находящо се в гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив, ул."Освобождение" № 33 /тридесет и три/, цялото с площ от 566 /петстотин шестдссет и шест/кв.м., а по скица 610 /шестстотин и десет/ кв.м., съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № II-356 /втори-триста петдесет и шест/ от кв. 163 /сто шестдесет и три/, по плана на гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив, одобрен със Заповед № 413/18.07.1996г., при граници: улица, УПИ Ш-357, УПИ XXV-354, УПИ І-355, ЗАЕДНО с 1/2/една втора/ идеална част от подробно описаното по-горе дворно място, както и съответните приращения и подобрения в имота. Съгласно Решение № 2903/16.11.2009 г. по гр. д. № 4988/2009 г. по описа на Районен съд Пловдив, ІІ брачен състав, ползването на гореописания имот е разпределено, както следва: Съпругата Дияна Ивова Чаушева, ще ползва втория жилищен етаж, а съпругът Васил Боянов Паров, ще ползва първия жилищен етаж. Началната цена, от която ще започне публичната продан, е в размер на 19 860 лв. (деветнадесет хиляди осемстотин и шестдесет лева), съставляваща 80 % от стойността, определена в протокол от 27.11.2017 г., съгласно чл. 494, ал.2 във връзка с чл. 485 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Къща Банкя

Банкя гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски“ № 130
101 м²
276,000 лв
2017-9-8
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XXVIII- 34 (двадесет и осми, отреден за имот планоснимачен номер тридесет и четири) от квартал 3 (трети) но плана на гр. Банкя, СО- Район „Банкя“, кв. „Михайлово“, целият с площ от 561 кв.м. (петстотин шестдесет и един квадратни метра) по нотариален акт, а по актуална скица 510 кв.м. (петстотин и десет квадратни метра), при граници по скица: улица, УПИ XV11-35, УПИ XXVII-34, УПИ XV1-27, ЗАЕДНО с построената в имота ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА изградена в груб строеж, със застроена площ от 101.30 кв.м. (сто и един цяло и тридесет квадратни метра) и разгъната застроена площ от 250.13 кв.м. (двеста и петдесет цяло и тринадесет квадратни метра), състояща се от: СУТЕРЕН на кота -2.52. от стълбище, коридор, две мазета и гараж, ПЪРВИ ЕТАЖ на коти +-0.00 и - 0.45 от входно антре, трапезария с кухненски бокс, дневна, спалня, тоалетна и тераса и ВТОРИ ЕТАЖ на кота +2.60, от емпоре, две спални, баня и тоалетна и тераса, с административен адрес на описания имот: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски“ № 130.
Ощеtargimot.com

Къща Стамболийски

Стамболийски ул."Освобождение" № 33
100 м²
17,640 лв
2017-9-4
ид № 20138250400761 - ЖИЛИЩНА СГРАДА близнак-източната част на сградата със самостоятелен вход от изток, състояща се от три стаи и антре и площ от 100 /сто/ кв. м., ведно с масивен гараж със застроена площ от 22 /двадесет и два/ кв.м., находящ се в източната част на описания по - долу имот, които сгради са построени в дворно място, находящо се в гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив, ул."Освобождение" № 33 /тридесет и три/, цялото с площ от 566 /петстотин шестдeсет и шест/кв.м., а по скица 610 /шестстотин и десет/ кв.м., съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № II-356 /втори-триста петдесет и шест/ от кв. 163 /сто шестдесет и три/, по плана на гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив, одобрен със Заповед № 413/18.07.1996г., при граници: улица, УПИ Ш-357, УПИ XXV-354, УПИ І-355, ЗАЕДНО с 1/2/една втора/ идеална част от подробно описаното по-горе дворно място, както и съответните приращения и подобрения в имота. Съгласно Решение № 2903/16.11.2009 г. по гр. д. № 4988/2009 г. по описа на Районен съд Пловдив, ІІ брачен състав, ползването на гореописания имот е разпределено, както следва: Съпругата Дияна Ивова Чаушева, ще ползва втория жилищен етаж, а съпругът Васил Боянов Паров, ще ползва първия жилищен етаж. Началната цена, от която ще започне публичната продан, е в размер на 17 640,00 лв. (седемнадесет хиляди шестстотин и четиридесет лева), съставляваща 80 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 485 във вр. с чл. 468, ал. 1 и чл. 494 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Къща Бяла вода

Бяла вода ул. „Александър Стамболийски“ №1
104 м²
5,400 лв
2017-8-3
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 1004 / 2014 г. с Изх. № 34288/ 02.08.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 01.10.2017г. до 17.00 часа на 01.11.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, на бул.”България”№58, ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот, принадлежащ на Милена Димитрова Климентова и Камен Петров Климентов и двамата от село Бяла вода, ул. „Александър Стамболийски“ №1, а именно: ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА находяща се в село Бяла вода, община Белене, област Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ №1 /едно/ със застроена площ от 62,00 кв.м. /шестдесет и два квадратни метра/ и ЛЯТНА КУХНЯ със застроена площ от 42,00 кв.м. /четиридесет и два квадратни метра/, построени върху общинско място, заедно с отстъпеното право на строеж върху горното, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 619 кв.м., № XVIII – 264 /осемнадесет римско – за имот номер двеста шестдесет и четири арабско/ в квартал 1 /първи/ по подробния устройствен план на село Бяла вода, община Белене, област Плевен, ул.„Александър Стамболийски“№1/едно/, предназначен за индивидуално жилищно строителство, при граници и съседи: от две страни – улици, УПИ № XIХ – 265 и УПИ № XVII– 267. В имота са изградени още две стопански сгради и гараж, които не са предмет на публичната продажба. - при първоначална цена – 5 400 лева /пет хиляди и четиристотин лева/. Тежести за имота: Договорна ипотека вписана в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД под том 1, №134/2008г.; възбрана том 1, №23/2013г. в полза на „Юробанк България“АД; възбрана под том 1, акт №76/2014г. в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД, съгласно удостоверения за тежести на АВ имотен регистър. Договор за цесия от 27.12.2016г., между „Райфайзенбанк /България/” ЕАД и „ЕОС МАТРИКС“ЕООД. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Левски, на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14ч. до 16ч. на адрес в село Бяла вода, ул.„Александър Стамболийски“ №1, при управителя Милена Климентова. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF- титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20148150401004/14г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Левски, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 02.11.2017 год. в 15.00 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, Съдебно изпълнителна служба, в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща БАЛЧИК

БАЛЧИК ул. „Ал. Стамболийски” № 39
82 м²
34,000 лв
2017-8-9
ПЪРВИ ЕТАЖ със застроена площ от 81.70 кв.м. от двуетажна жилищна сграда с идентификатор 02508.83.21.1, състоящ се от три стаи, коридор и сервизно помещение, представляващ жилище с идентификатор 02508.83.21.1.1, при граници и съседи-на същия етаж-няма, под обекта-няма и над обекта: 02508.83.21.1.2 и прилежащата южна част от сутерена, състояща се от избено помещение, стая и коридор със застроена площ от 40.85 кв.м. и гараж с идентификатор 02508.83.21.3 с площ по документ за собственост 24.00 кв.м., а по скица 44.00 кв.м ведно с ½ ид.ч. от дворното място, където са построени, цялото с площ 240 кв.м. по документ за собственост, а по скица 281 кв.м., находящо се в гр. Балчик, ул. „Ал. Стамболийски” № 39, представляващо поземлен имот с идентификатор 02508.83.21, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване, при граници и съседи: 02508.83.20, 02508.83.32, 02508.83.19, 02508.83.33 и 02508.83.22, номер по предходен план 1767 в кв. 75
Ощеtargimot.com
90 м²
29,900
2017-7-22
Къща в центъра на гр. Стамболийски на тиха асфалтирана улица.Къщата е на два етажа с по три стаи + кухненски бокс+ баня и тоалетна на всеки етаж.Обзаведена. Гараж. Външно остъклено стълбище.Ток. ВИК + Сондаж. Възможност за интернет и телефон. Покрива е реиновиран, външната мазилка е за ремонт. Може да се живее в нея веднага.
Ощеbazar.bg

Къща Долна Оряховица

Долна Оряховица ул. Александър Стамболийски № 15
1000 м²
51,200 лв
2017-6-2
ДВОРНО МЯСТО от 1000 /хиляда/ квадратни метра, съставляващо по актуална скица на Община Горна Оряховица УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІV - 531 /четири римско за петстотин тридесет и едно арабско/ в квартал 105 /сто и пети/ по плана на гр.Долна Оряховица, при граници: на север – улица, на изток – УПИ V - 532, , на юг – УПИ ХVІІІ - 526 и УПИ ХVІІ-541 и на запад – УПИ ІІІ - 530, ведно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЛЯТНА КУХНЯ И СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, на която сграда на основание одобрени проекти на 27.07.1999 г. и 23.01.1997 г. от гл.архитект на Община Горна Оряховица, Разрешение за строеж № 225/27.07.1999г. И № 88/23.01.1997, издадени от гл.архитект на Общината и заверен екзекутив на 14.03.2006 г. е извършен основен ремонт, надстрояване и пристрояване и която съгласно Удостоверение № 19/05.04.2006 г. е въведена в експлоатация като ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ.
Ощеtargimot.com

Къща Банкя

Банкя гр. Банкя, ул. "Александър Стамболийски" № 130
101 м²
240,000 лв
2017-5-4
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XXVIII- 34 (двадесет и осми, отреден за имот планоснимачен номер тридесет и четири) от квартал 3 (трети) но плана на гр. Банкя, СО- Район „Банкя“, кв. „Михайлово“, целият с площ от 561 кв.м. (петстотин шестдесет и един квадратни метра) по нотариален акт, а по актуална скица 510 кв.м. (петстотин и десет квадратни метра), при граници по скица: улица, УПИ XV11-35, УПИ XXVII-34, УПИ XV1-27, ЗАЕДНО с построената в имота ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА изградена в груб строеж, със застроена площ от 101.30 кв.м. (сто и един цяло и тридесет квадратни метра) и разгъната застроена площ от 250.13 кв.м. (двеста и петдесет цяло и тринадесет квадратни метра), състояща се от: СУТЕРЕН на кота -2.52. от стълбище, коридор, две мазета и гараж, ПЪРВИ ЕТАЖ на коти +-0.00 и - 0.45 от входно антре, трапезария с кухненски бокс, дневна, спалня, тоалетна и тераса и ВТОРИ ЕТАЖ на кота +2.60, от емпоре, две спални, баня и тоалетна и тераса, с административен адрес на описания имот: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски“ № 130.
Ощеtargimot.com

Къща Бяла вода

Бяла вода ул. „Александър Стамболийски“ №1
104 м²
6,750 лв
2017-5-11
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 1004 / 2014 г. с Изх. № 18995/ 11.05.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 05.06.2017г. до 17.00 часа на 05.07.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, на бул.”България”№58, ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот, принадлежащ на Милена Димитрова Климентова и Камен Петров Климентов и двамата от село Бяла вода, ул. „Александър Стамболийски“ №1, а именно: ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА находяща се в село Бяла вода, община Белене, област Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ №1 /едно/ със застроена площ от 62,00 кв.м. /шестдесет и два квадратни метра/ и ЛЯТНА КУХНЯ със застроена площ от 42,00 кв.м. /четиридесет и два квадратни метра/, построени върху общинско място, заедно с отстъпеното право на строеж върху горното, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 619 кв.м., № XVIII – 264 /осемнадесет римско – за имот номер двеста шестдесет и четири арабско/ в квартал 1 /първи/ по подробния устройствен план на село Бяла вода, община Белене, област Плевен, ул.„Александър Стамболийски“№1/едно/, предназначен за индивидуално жилищно строителство, при граници и съседи: от две страни – улици, УПИ № XIХ – 265 и УПИ № XVII– 267. В имота са изградени още две стопански сгради и гараж, които не са предмет на публичната продажба. - при първоначална цена – 6 750 лева /шест хиляди седемстотин и петдесет лева/. Тежести за имота: Договорна ипотека вписана в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД под том 1, №134/2008г.; възбрана том 1, №23/2013г. в полза на „Юробанк България“АД; възбрана под том 1, акт №76/2014г. в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД, съгласно удостоверения за тежести на АВ имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Левски, на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14ч. до 16ч. на адрес в село Бяла вода, ул.„Александър Стамболийски“ №1, при управителя Милена Климентова. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF- титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20148150401004/14г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Левски, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 06.07.2017 год. в 15.00 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, Съдебно изпълнителна служба, в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща БАЛЧИК

БАЛЧИК ул. „Ал. Стамболийски” № 39
82 м²
35,200 лв
2017-4-3
ПЪРВИ ЕТАЖ със застроена площ от 81.70 кв.м. от двуетажна жилищна сграда с идентификатор 02508.83.21.1, състоящ се от три стаи, коридор и сервизно помещение, представляващ жилище с идентификатор 02508.83.21.1.1, при граници и съседи-на същия етаж-няма, под обекта-няма и над обекта: 02508.83.21.1.2 и прилежащата южна част от сутерена, състояща се от избено помещение, стая и коридор със застроена площ от 40.85 кв.м. и гараж с идентификатор 02508.83.21.3 с площ по документ за собственост 24.00 кв.м., а по скица 44.00 кв.м ведно с ½ ид.ч. от дворното място, където са построени, цялото с площ 240 кв.м. по документ за собственост, а по скица 281 кв.м., находящо се в гр. Балчик, ул. „Ал. Стамболийски” № 39, представляващо поземлен имот с идентификатор 02508.83.21, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване, при граници и съседи: 02508.83.20, 02508.83.32, 02508.83.19, 02508.83.33 и 02508.83.22, номер по предходен план 1767 в кв. 75
Ощеtargimot.com

Къща Стамболийски

Стамболийски обл. Пловдив, ул."Освобождение" № 33
100 м²
22,050 лв
2017-4-5
ид № 20138250400761 - ЖИЛИЩНА СГРАДА близнак-източната част на сградата със самостоятелен вход от изток, състояща се от три стаи и антре и площ от 100 /сто/ кв. м., ведно с масивен гараж със застроена площ от 22 /двадесет и два/ кв.м., находящ се в източната част на описания по - долу имот, които сгради са построени в дворно място, находящо се в гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив, ул."Освобождение" № 33 /тридесет и три/, цялото с площ от 566 /петстотин шестдссет и шест/кв.м., а по скица 610 /шестстотин и десет/ кв.м., съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № II-356 /втори-триста петдесет и шест/ от кв. 163 /сто шестдесет и три/, по плана на гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив, одобрен със Заповед № 413/18.07.1996г., при граници: улица, УПИ Ш-357, УПИ XXV-354, УПИ І-355, ЗАЕДНО с 1/2/една втора/ идеална част от подробно описаното по-горе дворно място, както и съответните приращения и подобрения в имота. Съгласно Решение № 2903/16.11.2009 г. по гр. д. № 4988/2009 г. по описа на Районен съд Пловдив, ІІ брачен състав, ползването на гореописания имот е разпределено, както следва: Съпругата Дияна Ивова Чаушева, ще ползва втория жилищен етаж, а съпругът Васил Боянов Паров, ще ползва първия жилищен етаж. Началната цена, от която ще започне публичната продан, е в размер на 22 050,00 лв. (двадесет и две хиляди и петдесет лева), съставляваща 75 % от цената, определена в протокол от 31.03.2017 г., съгласно чл. 494, ал. 2 във връзка с чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Къща Долна Оряховица

Долна Оряховица ул. Александър Стамболийски № 15
1000 м²
64,000 лв
2017-3-9
ДВОРНО МЯСТО от 1000 /хиляда/ квадратни метра, съставляващо по актуална скица на Община Горна Оряховица УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІV - 531 /четири римско за петстотин тридесет и едно арабско/ в квартал 105 /сто и пети/ по плана на гр.Долна Оряховица, при граници: на север – улица, на изток – УПИ V - 532, , на юг – УПИ ХVІІІ - 526 и УПИ ХVІІ-541 и на запад – УПИ ІІІ - 530, ведно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЛЯТНА КУХНЯ И СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, на която сграда на основание одобрени проекти на 27.07.1999 г. и 23.01.1997 г. от гл.архитект на Община Горна Оряховица, Разрешение за строеж № 225/27.07.1999г. И № 88/23.01.1997, издадени от гл.архитект на Общината и заверен екзекутив на 14.03.2006 г. е извършен основен ремонт, надстрояване и пристрояване и която съгласно Удостоверение № 19/05.04.2006 г. е въведена в експлоатация като ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ.
Ощеtargimot.com

Къща Бяла вода

Бяла вода ул. „Александър Стамболийски“ №1
104 м²
6,240 лв
2017-2-16
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 1004 / 2014 г. с Изх. № 6243/ 15.02.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 04.03.2017г. до 17.00 часа на 04.04.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, на бул.”България”№58, ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот, принадлежащ на Милена Димитрова Климентова и Камен Петров Климентов и двамата от село Бяла вода, ул. „Александър Стамболийски“ №1, а именно: ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА находяща се в село Бяла вода, община Белене, област Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ №1 /едно/ със застроена площ от 62,00 кв.м. /шестдесет и два квадратни метра/ и ЛЯТНА КУХНЯ със застроена площ от 42,00 кв.м. /четиридесет и два квадратни метра/, построени върху общинско място, заедно с отстъпеното право на строеж върху горното, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 619 кв.м., № XVIII – 264 /осемнадесет римско – за имот номер двеста шестдесет и четири арабско/ в квартал 1 /първи/ по подробния устройствен план на село Бяла вода, община Белене, област Плевен, ул.„Александър Стамболийски“№1/едно/, предназначен за индивидуално жилищно строителство, при граници и съседи: от две страни – улици, УПИ № XIХ – 265 и УПИ № XVII– 267. В имота са изградени още две стопански сгради и гараж, които не са предмет на публичната продажба. - при първоначална цена – 6 240 лева /шест хиляди двеста и четиридесет лева/. Тежести за имота: Договорна ипотека вписана в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД под том 1, №134/2008г.; възбрана том 1, №23/2013г. в полза на „Юробанк България“АД; възбрана под том 1, акт №76/2014г. в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД, съгласно удостоверения за тежести на АВ имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Левски, на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14ч. до 16ч. на адрес в село Бяла вода, ул.„Александър Стамболийски“ №1, при управителя Милена Климентова. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF- титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20148150401004/14г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Левски, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 05.04.2017 год. в 15.00 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, Съдебно изпълнителна служба, в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com

Къща Стамболийски

Стамболийски обл. Пловдив, ул."Освобождение" № 33
100 м²
18,684 лв
2017-1-16
ид № 20138250400761 - ЖИЛИЩНА СГРАДА близнак-източната част на сградата със самостоятелен вход от изток, състояща се от три стаи и антре и площ от 100 /сто/ кв. м., ведно с масивен гараж със застроена площ от 22 /двадесет и два/ кв.м., находящ се в източната част на описания по - долу имот, които сгради са построени в дворно място, находящо се в гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив, ул. „Освобождение“ № 33 /тридесет и три/, цялото с площ от 566 /петстотин шестдесет и шест/кв.м., а по скица 610 /шестстотин и десет/ кв.м., съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № II-356 /втори-триста петдесет и шест/ от кв. 163 /сто шестдесет и три/, по плана на гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив, одобрен със Заповед № 413/18.07.1996г., при граници: улица, УПИ Ш-357, УПИ XXV-354, УПИ І-355, ЗАЕДНО с 1/2/една втора/ идеална част от подробно описаното по-горе дворно място, както и съответните приращения и подобрения в имота. Съгласно Решение № 2903/16.11.2009 г. по гр. д. № 4988/2009 г. по описа на Районен съд Пловдив, ІІ брачен състав, ползването на гореописания имот е разпределено, както следва: Съпругата Дияна Ивова Чаушева, ще ползва втория жилищен етаж, а съпругът Васил Боянов Паров, ще ползва първия жилищен етаж. Началната цена, от която ще започне публичната продан, е в размер на 18 684,00 лв. (осемнадесет хиляди шестстотин осемдесет и четири лева), съставляваща 80 % от началната цена по първата продан, съгласно чл. 494, ал. 2 във връзка с чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Къща Стамболийски

Стамболийски ул. „Рожен“ № 9
105 м²
149,625 лв
2017-1-6
ИД 20148200400086 Урегулиран поземлен имот VII-978 (седми римско - деветстотин седемдесет и осем арабско) от кв. 32 (тридесет и втори) по регулационния план на гр. Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдивска, одобрен със Заповед № 413/18.07.1996 г., с административен адрес: гр. Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдивска, ул. „Рожен“ № 9 (девет), целият урегулиран поземлен имот, застроен и незастроен с площ от 961 кв.м. (деветстотин шестдесет и един квадратни метра), при граници: от изток - улица, от юг - урегулиран поземлен имот VIII-977 (осем римско – деветстотин седемдесет и седем), от запад - урегулиран поземлен имот IX-988 (девет римско – деветстотин осемдесет и осем) и урегулиран поземлен имот V-980 (пет римско – деветстотин и осемдесет) и от север - урегулиран поземлен имот VI-979 (шест римско – деветстотин седемдесет и девет), ведно с построената в гореописания урегулиран поземлен имот VII-978 двуетажна масивна жилищна сграда, за която на основание скица с виза за проучване и проектиране № 147 от 05.06.2003 г., допълнена на 12.06.2003 г., издадена от гл. архитект на Община Стамболийски, инвестиционен проект, одобрен на 02.09.2003 г. и разрешение за строеж № 45 от 03.09.2003 г., издадено от гл. архитект на Община Стамболийски, е предвидено и осъществено (завършено) „Преустройство, пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда“, със застроена площ от 104,54 кв.м. (сто и четири цяло и петдесет и четири стотни квадратни метра) и разгъната застроена площ от 320,54 кв.м. (триста и двадесет цяло и петдесет и четири стотни квадратни метра), като първият етаж е със застроена площ от 104,54 кв.м. (сто и четири цяло и петдесет и четири стотни квадратни метра), и се състои от: входно антре, дневна, спалня, кухня, баня - тоалетна, стълбищна клетка, вторият етаж е със застроена площ от 120,13 кв.м. (сто и двадесет цяло и тринадесет стотни квадратни метра) и се състои от: входно антре, дневна - столова, кухненски бокс, две спални, баня - тоалетна, три тераси, стълбищна клетка, а таванският етаж е със застроена площ от 95,87 кв.м. (деветдесет и пет цяло и осемдесет и седем стотни квадратни метра) и се състои от: входно антре, стая за хоби, стая за хоби, килер, баня - тоалетна, тераса, две тавански помещения и стълбищна клетка, както и ведно с построените в същия урегулиран поземлен имот масивен гараж, със застроена площ от 52,80 кв.м. (петдесет и две цяло и осемдесет стотни квадратни метра), и полумасивна стопанска сграда със застроена площ от 112,20 кв.м. (сто и дванадесет цяло и двадесет стотни квадратни метра), както и ведно с всички подобрения и приращения в гореописания урегулиран поземлен имот. Гореописаните недвижими имоти съгласно акт за собственост представляват: Дворно място в град Стамболийски, област Пловдивска, цялото застроено и незастроено с площ от 961 кв.м. (деветстотин шестдесет и един квадратни метра), представляващо УПИ VII-978 (седем римско – деветстотин седемдесет и осем) в кв. 32 (тридесет и втори) по плана на гр. Стамболийски, заедно с построените в него двуетажна масивна жилищна сграда, масивен гараж и полумасивна стопанска сграда, както и всички останали подобрения и приращения върху имота, по смисъла на чл. 92 ЗС, при граници: от изток - улица, от запад - УПИ V-980 (пет римско – деветстотин и осемдесет), от север - УПИ VI-979 (шест римско – деветстотин седемдесет и девет), и от юг - УПИ III-977 (три римско – деветстотин седемдесет и седем). Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер 149 625 лева (сто четиридесет и девет хиляди шестстотин двадесет и пет лева), съставляваща 75 % от оценката, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Къща Банкя

Банкя гр. Банкя, ул. "Александър Стамболийски" № 130
561 м²
300,000 лв
2017-1-6
им имот, описан с протокол от 02.02.2016 г. собственост на Стефан Василев Стефанов, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XXVIII- 34 (двадесет и осми, отреден за имот планоснимачен номер тридесет и четири) от квартал 3 (трети) но плана на гр. Банкя, СО- Район „Банкя“, кв. „Михайлово“, целият с площ от 561 кв.м. (петстотин шестдесет и един квадратни метра) по нотариален акт, а по актуална скица 510 кв.м. (петстотин и десет квадратни метра), при граници по скица: улица, УПИ XV11-35, УПИ XXVII-34, УПИ XV1-27, ЗАЕДНО с построената в имота ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА изградена в груб строеж, със застроена площ от 101.30 кв.м. (сто и един цяло и тридесет квадратни метра) и разгъната застроена площ от 250.13 кв.м. (двеста и петдесет цяло и тринадесет квадратни метра), състояща се от: СУТЕРЕН на кота -2.52. от стълбище, коридор, две мазета и гараж, ПЪРВИ ЕТАЖ на коти +-0.00 и - 0.45 от входно антре, трапезария с кухненски бокс, дневна, спалня, тоалетна и тераса и ВТОРИ ЕТАЖ на кота +2.60, от емпоре, две спални, баня и тоалетна и тераса, с административен адрес на описания имот: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски“ № 130.
Ощеtargimot.com

Къща Стамболийски

Стамболийски ул. „Рожен“ № 9
105 м²
149,625 лв
2016-12-28
ИД № 20148200400086 - Урегулиран поземлен имот VII-978 (седми римско - деветстотин седемдесет и осем арабско) от кв. 32 (тридесет и втори) по регулационния план на гр. Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдивска, одобрен със Заповед № 413/18.07.1996 г., с административен адрес: гр. Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдивска, ул. „Рожен“ № 9 (девет), целият урегулиран поземлен имот, застроен и незастроен с площ от 961 кв.м. (деветстотин шестдесет и един квадратни метра), при граници: от изток - улица, от юг - урегулиран поземлен имот VIII-977 (осем римско – деветстотин седемдесет и седем), от запад - урегулиран поземлен имот IX-988 (девет римско – деветстотин осемдесет и осем) и урегулиран поземлен имот V-980 (пет римско – деветстотин и осемдесет) и от север - урегулиран поземлен имот VI-979 (шест римско – деветстотин седемдесет и девет), ведно с построената в гореописания урегулиран поземлен имот VII-978 двуетажна масивна жилищна сграда, за която на основание скица с виза за проучване и проектиране № 147 от 05.06.2003 г., допълнена на 12.06.2003 г., издадена от гл. архитект на Община Стамболийски, инвестиционен проект, одобрен на 02.09.2003 г. и разрешение за строеж № 45 от 03.09.2003 г., издадено от гл. архитект на Община Стамболийски, е предвидено и осъществено (завършено) „Преустройство, пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда“, със застроена площ от 104,54 кв.м. (сто и четири цяло и петдесет и четири стотни квадратни метра) и разгъната застроена площ от 320,54 кв.м. (триста и двадесет цяло и петдесет и четири стотни квадратни метра), като първият етаж е със застроена площ от 104,54 кв.м. (сто и четири цяло и петдесет и четири стотни квадратни метра), и се състои от: входно антре, дневна, спалня, кухня, баня - тоалетна, стълбищна клетка, вторият етаж е със застроена площ от 120,13 кв.м. (сто и двадесет цяло и тринадесет стотни квадратни метра) и се състои от: входно антре, дневна - столова, кухненски бокс, две спални, баня - тоалетна, три тераси, стълбищна клетка, а таванският етаж е със застроена площ от 95,87 кв.м. (деветдесет и пет цяло и осемдесет и седем стотни квадратни метра) и се състои от: входно антре, стая за хоби, стая за хоби, килер, баня - тоалетна, тераса, две тавански помещения и стълбищна клетка, както и ведно с построените в същия урегулиран поземлен имот масивен гараж, със застроена площ от 52,80 кв.м. (петдесет и две цяло и осемдесет стотни квадратни метра), и полумасивна стопанска сграда със застроена площ от 112,20 кв.м. (сто и дванадесет цяло и двадесет стотни квадратни метра), както и ведно с всички подобрения и приращения в гореописания урегулиран поземлен имот. Гореописаните недвижими имоти съгласно акт за собственост представляват: Дворно място в град Стамболийски, област Пловдивска, цялото застроено и незастроено с площ от 961 кв.м. (деветстотин шестдесет и един квадратни метра), представляващо УПИ VII-978 (седем римско – деветстотин седемдесет и осем) в кв. 32 (тридесет и втори) по плана на гр. Стамболийски, заедно с построените в него двуетажна масивна жилищна сграда, масивен гараж и полумасивна стопанска сграда, както и всички останали подобрения и приращения върху имота, по смисъла на чл. 92 ЗС, при граници: от изток - улица, от запад - УПИ V-980 (пет римско – деветстотин и осемдесет), от север - УПИ VI-979 (шест римско – деветстотин седемдесет и девет), и от юг - УПИ III-977 (три римско – деветстотин седемдесет и седем). Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер 149 625 лева (сто четиридесет и девет хиляди шестстотин двадесет и пет лева), съставляваща 75 % от оценката, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща БАЛЧИК

БАЛЧИК ул. „Ал. Стамболийски” № 39
82 м²
44,000 лв
2016-12-22
ПЪРВИ ЕТАЖ със застроена площ от 81.70 кв.м. от двуетажна жилищна сграда с идентификатор 02508.83.21.1, състоящ се от три стаи, коридор и сервизно помещение, представляващ жилище с идентификатор 02508.83.21.1.1, при граници и съседи-на същия етаж-няма, под обекта-няма и над обекта: 02508.83.21.1.2 и прилежащата южна част от сутерена, състояща се от избено помещение, стая и коридор със застроена площ от 40.85 кв.м. и гараж с идентификатор 02508.83.21.3 с площ по документ за собственост 24.00 кв.м., а по скица 44.00 кв.м ведно с ½ ид.ч. от дворното място, където са построени, цялото с площ 240 кв.м. по документ за собственост, а по скица 281 кв.м., находящо се в гр. Балчик, ул. „Ал. Стамболийски” № 39, представляващо поземлен имот с идентификатор 02508.83.21, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване, при граници и съседи: 02508.83.20, 02508.83.32, 02508.83.19, 02508.83.33 и 02508.83.22, номер по предходен план 1767 в кв. 75
Ощеtargimot.com

Къща Долна Оряховица

Долна Оряховица ул. Ал. Стамболийски № 15
1000 м²
66,400 лв
2016-12-16
а Оряховица УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІV - 531 /четири римско за петстотин тридесет и едно арабско/ в квартал 105 /сто и пети/ по плана на гр.Долна Оряховица, при граници: на север – улица, на изток – УПИ V - 532, , на юг – УПИ ХVІІІ - 526 и УПИ ХVІІ-541 и на запад – УПИ ІІІ - 530, ведно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЛЯТНА КУХНЯ И СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, на която сграда на основание одобрени проекти на 27.07.1999 г. и 23.01.1997 г. от гл.архитект на Община Горна Оряховица, Разрешение за строеж № 225/27.07.1999г. И № 88/23.01.1997, издадени от гл.архитект на Общината и заверен екзекутив на 14.03.2006 г. е извършен основен ремонт, надстрояване и пристрояване и която съгласно Удостоверение № 19/05.04.2006 г. е въведена в експлоатация като ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ.
Ощеtargimot.com

Къща Бяла вода

Бяла вода ул. „Александър Стамболийски“ № 1
62 м²
7,800 лв
2016-12-6
О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 1004 / 2014 г. с Изх. № 58818/ 06.12.2016г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 31.12.2016г. до 17.00 часа на 31.01.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот, принадлежащ на Милена Димитрова Климентова и Камен Петров Климентов и двамата от село Бяла вода, ул. „Александър Стамболийски“ №1, а именно: ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА находяща се в село Бяла вода, община Белене, област Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ №1 /едно/ със застроена площ от 62,00 кв.м. /шестдесет и два квадратни метра/ и ЛЯТНА КУХНЯ със застроена площ от 42,00 кв.м. /четиридесет и два квадратни метра/, построени върху общинско място, заедно с отстъпеното право на строеж върху горното, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 619 кв.м., № XVIII – 264 /осемнадесет римско – за имот номер двеста шестдесет и четири арабско/ в квартал 1 /първи/ по подробния устройствен план на село Бяла вода, община Белене, област Плевен, ул.„Александър Стамболийски“№1/едно/, предназначен за индивидуално жилищно строителство, при граници и съседи: от две страни – улици, УПИ № XIХ – 265 и УПИ № XVII– 267. В имота са изградени още две стопански сгради и гараж, които не са предмет на публичната продажба. - при първоначална цена – 7 800 лева /седем хиляди и осемстотин лева/. Тежести за имота: Договорна ипотека вписана в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД под том 1, №134/2008г.; възбрана том 1, №23/2013г. в полза на „Юробанк България“АД; възбрана под том 1, акт №76/2014г. в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД, съгласно удостоверения за тежести на АВ имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС- Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14ч. до 16ч. на адрес в село Бяла вода, ул.„Александър Стамболийски“ №1, при управителя Милена Климентова. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF- титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20148150401004/14г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 01.02.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com
100 м²
9,000
2016-10-24
Къща на 3 км от язовир "Александър Стамболийски" и на 13 км от гр. Сухиндол. Къщата е двуетажна, готова за живеене и с целогодишен достъп. Първият етаж се състои от голяма механа, мазе, две стаи и баня. Вторият етаж има четири стаи, коридор и баня с тоалетна. До къщата е долепена пристройка, включваща две стаи с прекарани ел. и ВиК инсталации. Дворът е 600 кв.м с гараж, чардак, плевня и кладенец в него.
Ощеmirela.bg
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Стамболийски, Къща продажба