Къща в града

гр. Сливен, Ново село
Днес в 12:41 bazar.bg
120.0 м²
68 000,00 лв

Вила СЛИВЕН

СЛИВЕН ул. Абланово
СГРАДА с идентификатор № 67338.302.153.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка триста и две точка сто петдесет и три точка едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК, находяща в гр. Сливен, ул. „Абланово“, разположена в поземлен имот с идентификатор № 67338.302.153 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка триста и две точка сто петдесет и три/, със застроена площ 344.00 кв.м. /триста четиридесет и четири квадратни метра/, предназначение: Курортна, туристическа сграда, брой етажи: 3 /три/; 2. СГРАДА с идентификатор № 67338.302.153.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка триста и две точка сто петдесет и три точка две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със заповед РД-18- 31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, находяща в гр. Сливен, ул. „Абланово“, разположена в поземлен имот с идентификатор № 67338.302.153 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка триста и две точка сто петдесет и три/, със застроена площ 107.00 кв.м. /сто и седем квадратни метра/, предназначение: Курортна, туристическа сграда, брой етажи: 2 /два/; 3. СГРАДА с идентификатор № 67338.302.153.3 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка триста и две точка сто петдесет и три точка три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, находяща в гр. Сливен, ул. „Абланово“, разположена в поземлен имот с идентификатор № 67338.302.153 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка триста и две точка сто петдесет и три/, съсзастроена площ 114.00 кв.м. /сто и четиринадесет квадратни метра/, предназначение: Складова база, склад, брой етажи: 1 /един/ и 4. СГРАДА с идентификатор № 67338.302.153.4 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка триста и две точка сто петдесет и три точка четири/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със заповед РД-18- 31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, находяща в гр. Сливен, ул. „Абланово“, разположена в поземлен имот с идентификатор № 67338.302.153 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка триста и две точка сто петдесет и три/, със застроена площ 9.00 кв.м. /девет квадратни метра/, предназначение: Складова база, склад, брой етажи: 1 /един/, всички построени с отстъпено право на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 67338.302.153 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка триста и две точка сто петдесет и три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК, находящ се в гр. Сливен, ул. „Абланово“, целият с площ 4 995кв.м. /четири хиляди деветстотин деветдесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: широколистна гора, при граници за целия имот: поземлен имот с идентификатор № 67338.302.69.
21.01.17 г., 0:06 targimot.com
1369.0 м²
300 000,00 лв

Къща СЛИВЕН

СЛИВЕН ул. Абланово № 41
1/2 /една втора/ идеална част от ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА с идентификатор № 67338.516.59.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем, точка, петстотин и шестнадесет, точка, петдесет и девет, точка, едно/ с площ от 69 кв.м. /шестдесет и девет квадратни метра/, на един 1 /един/ етаж, 1/2 /една втора/ идеална част от ДРУГ ВИД СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ с идентификатор № 67338.516.59.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем, точка, петстотин и шестнадесет, точка, петдесет и девет, точка, две/ с площ от 84 кв.м. /осемдесет и четири квадратни метра/, на един 1 /един/ етаж и 1/2 /една втора/ идеална част от СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор № 67338.516.59.3 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем, точка, петстотин и шестнадесет, точка, петдесет и девет, точка, три/ с площ от 18 кв.м. /осемнадесет квадратни метра/, на един 1 /един/ етаж, находящи се в поземлен имот с идентификатор № 67338.516.59 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем, точка, петстотин и шестнадесет, точка, петдесет и девет /, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на имота гр. Сливен, ул. „Абланово“ № 41 /четиридесет и едно/, с площ от 280 кв.м. /двеста и осемдесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване до 10 м /десет метра/, стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 6 446 /шест хиляди четиристотин четиридесет и шест/, при следните съседи: № 67338.516.60, № 67338.516.208, № 67338.516.56, № 67338.516.57, № 67338.516.58, № 67338.516.61, заедно с отстъпеното право на строеж на сградите в поземления имот.
20.01.17 г., 18:54 targimot.com
171.0 м²
16 500,00 лв
Просторно жилище в близост до Градската градина,изложение север-запад,в цената е включен подземен гараж.
19.01.17 г., 11:17 homes.bg
140.0 м²
59 500,00 €

Къща СЛИВЕН

СЛИВЕН УЛ. ЦАР ИВАН ШИШМАН 20
По кадастрална скица на поземлен имот № 205/15.01.2009 г. - идентификатор № 67338.537.165 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и седем точка сто шестдесет и пет/, гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен, по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Агенция по кадастъра, адрес:гр. Сливен, п.к. 8800 ул. Цар Иван Шишман № 20 /двадесет/, с площ: 264.00 кв.м. /двеста шестдесет и четири кв.м./, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, стар идентификатор: № 1171; при съседи: поземлени имоти с идентификатори: № 67338.537.161, №67338.537.166, №67338.537.167, №67338.537.164, №67338.537.162, ведно с построените в имота: 1. Сграда с идентификатор № 67338.537.165.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и седем точка сто шестдесет и пет точка едно/, с площ: 74.00 кв.м. /седемдесет и четири кв.м./, брой етажи: 1/един/, начин на трайно ползване: жилищна сграда-еднофамилна, 2. Сграда с идентификатор № 67338.537.165.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и седем точка сто шестдесет и пет точка две/, с площ: 19.00 кв.м. /деветнадесет кв.м./, брой етажи: 1/един/, начин на трайно ползване: друг вид сграда за обитаване; 3. Сграда с идентификатор № 67338.537.165.3 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и седем точка сто шестдесет и пет точка три/, с площ: 11.00 кв.м. /единадесет кв.м./, брой етажи: 1/един/, начин на трайно ползване: хангар, депо, гараж.
16.01.17 г., 18:53 targimot.com
264.0 м²
34 920,00 лв

Къща СЛИВЕН

СЛИВЕН УЛ. ПРОЛЕТ" 3
Поземлен имот с идентификатор 67338.590.53 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и деветдесет точка петдесет и три), гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен. По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 31 / 19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК. Последно изменение със заповед: КД – 14 – 20 – 1130 / 09.10.2006 г. на началник на СГКК – Сливен. Адрес на поземления имот: гр. Сливен, ул. Пролет № 3 (три). Площ 778 кв. м. (седемстотин седемдесет и осем квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За ниско застрояване (до 10 метра). Съседи: 67338.590.58; 67338.590.54; 67338.590.41; 67338.590.42, ведно с построените в имота: Сграда с идентификатор 67338.590.53.1 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и деветдесет точка петдесет и три точка едно); Застроена площ 72 кв. м. (седемдесет и два квадратни метра); Брой етажи 1 (един); Предназначение: Жилищна сграда еднофамилна. Сграда с идентификатор 67338.590.53.2 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и деветдесет точка петдесет и три точка две); Застроена площ 122 кв. м. (сто двадесет и два квадратни метра); Брой етажи 1 (един); Предназначение: Селскостопанска .сграда.
16.01.17 г., 18:50 targimot.com
778.0 м²
42 000,00 лв

Етаж от къща СЛИВЕН

СЛИВЕН УЛ. "КАРАНДИЛА" 99
½ ид. ч. (една втора идеална част) от Поземлен имот с идентификатор: 67338.526.159. (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и шест точка сто петдесет и девет), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрена със Заповед № РД – 18 – 31 от 19.04.2006 г. на изпълнителния директор на Агенция по кадастъра; Адрес на поземления имот: гр. Сливен, ул. Карандила, № 99 (деветдесет и девет). Площ: 404 кв.м. (четиристотин и четири квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.). Номер по предходен план 7235 (седем хиляди двеста тридесет и пет); Съседи: 67338.526.189; 67338.526.158; 67338.526.155; 67338.526.154; 67338.526.153; 67338.526.160, ведно със самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.526.159.1.1 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и шест точка сто петдесет и девет точка едно точка едно); по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрена със Заповед № РД – 18 – 31 от 19.04.2006 г. на изпълнителния директор на Агенция по кадастъра; Адрес на имота: гр. Сливен, ул. Карандила, № 99 (деветдесет и девет), етаж 1 (едно); Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.526.159 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и шест точка сто петдесет и девет); Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1 (едно); Посочена в документа площ: 99,00 кв. м. (деветдесет и девет квадратни метра). Ниво 1 (едно); Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма; Под обекта: няма; Над обекта: 67338.526.159.1.2.
16.01.17 г., 18:26 targimot.com
99.0 м²
48 889,00 лв

Етаж от къща СЛИВЕН

СЛИВЕН УЛ. "АБЛАНОВО" 49
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 67338.516.51.1.1 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и шестнадесет точка петдесет едно точка едно точка едно) по кадастралната карта на гр. Сливен, одобрена със Заповед № РД – 18 – 31 от 19.04.2006 г. на Агенция по геодезия и кадастър, с предназначение: жилище, апартамент, представляващ целия първи етаж на сграда с идентификатор № 67338.516.51.1 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и шестнадесет точка петдесет едно точка едно), построена в поземлен имот с идентификатор № 67338.516.51(шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и шестнадесет точка петдесет едно), с адрес на самостоятелния обект: гр. Сливен, ул. Абланово № 49 (четиридесет и девет), етаж 1 (едно), ап. 1 (едно), със застроена площ на обекта 86,00 кв. м. (осемдесет и шест цяло и нула стотни квадратни метра), състоящ се от две спални, дневна, кухня – бокс, сервизни помещения и мазе с полезна площ 25,56 (кв. м. (двадесет и пет цяло и петдесет и шест стотни квадратни метра), представляващи един обособен самостоятелен жилищен обект, при съседни самостоятелни обекти по кадастрална карта: на същия етаж – не са описани, под обекта – не са описани, над обекта – имот с идентификатор № 67338.516.51.1.2 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и шестнадесет точка петдесет едно точка едно точка две), като неразделна част към обекта са ½ ид. ч. (една втора идеални части), и съответните идеални части от отстъпеното право на строеж за самостоятелния обект върху терена, образуващ общински поземлен имот с идентификатор № 67338.516.51 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и шестнадесет точка петдесет едно) по кадастралната карта на гр. Сливен, с трайно предназначение – урбанизирана територия и начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 метра), целия с площ от 306,00 кв. м. (триста и шест цяло и нула стотни квадратни метра), с адрес: ул. „Абланово“ № 49 (четиридесет и девет), при граници на терена – поземлени имоти с идентификатори № № № № 67338.516.50; 67338.516.20; 67338.516.52; 67338.516.48, със стар идентификатор № 6438 (шест хиляди четиристотин тридесет и осем).
16.01.17 г., 18:24 targimot.com
86.0 м²
42 296,00 лв
9040 Масивна жилищна сграда състояща се от: - Първи етаж коридор, дневна кухня, две спални, битова стая, санитарен възел - Втори етаж коридор, дневна кухня, просторен хол с камина, две спални, санитарен възел и тераса - Мансарден етаж две стаи, коридор и панорамна тераса. Дворното место е оградено, има гараж и допълнителни постройки. Цена по договаряне без обзавеждане.
15.01.17 г., 15:45 bazar.bg
200.0 м²
90 000,00 лв

Къща СЛИВЕН

СЛИВЕН УЛ. ГОГОЛ № 14
½ /една втора/ ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.556.83 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин петдесет и шест точка осемдесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-20-277/01.04.2008г. на Служба по кадастъра – гр. Сливен, с административен адрес: гр. Сливен, ул. „Гогол“ № 14 /четиринадесет/, целият с площ 298 кв.м. /двеста деветдесет и осем квадратни метра/, с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, със стар идентификатор: № 8293, при граници: поземлен имот с идентификатор № № 67338.556.81, 67338.556.114, 67338.556.113, 67338.556.84, 67338.556.82, ведно с построените в имота сгради, представляващи: 1/ Сграда с идентификатор № 67338.556.83.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин петдесет и шест точка осемдесет и три точка две/, със застроена площ 62 кв.м. /шестдесет и два квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна; 2/ Сграда с идентификатор № 67338.556.83.3 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин петдесет и шест точка осемдесет и три точка три/, със застроена площ 32 кв.м. /тридесет и два ква67678дратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Друг вид сграда за обитаване; 3/ Сграда с идентификатор № 67338.556.83.4 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин петдесет и шест точка осемдесет и три точка четири/, със застроена площ 11кв.м. /единадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Хангар, депо, гараж.
13.01.17 г., 18:49 targimot.com
105.0 м²
52 500,00 лв
Двуетажна къща от камък и тухла в село Питово на 15 км от Нова Загора.В двора има две стопански постройки, гараж и кладенец за поливане. тел.00359899855101 www.roni.bg
10.01.17 г., 12:03 bazar.bg
200.0 м²
4 500,00 €
код990745 Ексклузивна оферта! Продаваме двуетажна тухлена къща с голям двор от 3500кв.м. като има възможност да се закупят и още 1500 кв.м. към него. Първият етаж е сутерен ,а вторият се стои от три стаи с коридор.В имота има лятна кухня от 20 кв.м. ,гараж от 40 кв.м. и кладенец.Тоалетната е външна. Намира се на хубаво място! Побързайте да инвестирате! За контакти-0878776062
6.01.17 г., 18:04 bazar.bg
70.0 м²
18 000,00 лв
Къща в село Червенаково на 20 км от Нова Загора.тел.00359899855101 www.roni.bg
6.01.17 г., 12:34 bazar.bg
80.0 м²
5 500,00 €
Агенция за недвижими имоти продава къща, 140 кв.м в село Омарчево, област Сливен община Нова Загора. Парцела е 2800кв.м. В имота има и още няколко постройки. Гараж 20кв.м.до него е винарна с камина около 20кв.м., Има и още една къща , която от вътрешната страна е със стени от гипсо картон с 5см топлоизолация - 35кв.м., както и още една стая към нея 10кв.м използвана и изолирана за сушилня..Покривите са ремонтирани изцяло , както и комините. Основната къща е на 2 етажа. На първия етаж има спалня, кухня-трапезария, баня със 100литров бойлер и още 2 стаи. На 2-рия етаж има 2 спални , хол и м алко помощно помещение с мивка и чешма с голямо предверие и тераса пред него. Стаите са обзаведени и са готови за живеене. Отоплението в къщата е решено с радиатори и котле на дърва. Във всяка стая и помещение има алуминиеви радиатори. Цялата отоплителна система е монтирана миналата година - чисто нова. До момента в къщата е живяно. Всички прозорци са с алумиениева дограма монтирана септември месец тази година. Цялатат къща е окабелена и оборудвана със СОТ охранителна система, който е платен до септември месец 2017г. В имота има трифазен т ок. Има и кладенец. В двора има изключително плодородни дървета, които дават всяка година добър добив - 3 големи ореха, 3 бадема от едрите с меката черупка, една смокиня от едрите и една от по дребните, ябълки, круши, 2 череши, черница, лозе- бяло и черно, сливи, дюла и две големи липи. Къщата е в добро състояние готова за живеене или малък производствен цех за билки, селскостопанска дейност или складова база. Намира се на 9 км от магистрала Тракия, като има директен подход от аутобана и в двете посоки. Има подготвена площадка за построяването нÐ още едно помещение от 50кв.м, като 3 от стените съществуват, а за останалите има строителни материали/тухли и керемиди, пясък и желязо/ . Има изградена пещ, на която трябва да се ремонтира покрива. Пространството пред и около къщата и бетонирано. оградата на имота е комбинирана от каменен зид, декоративна метална ограда и оградна мрежа. Селото е живо и има достатъчно хора в него. На 12 км е от Нова Загора и на 30км от Сливен. Самостоятелни партиди , за ток и вода - всичко платено. ЦЕНА 29 000 ЕВРО.
5.01.17 г., 12:41 bazar.bg
140.0 м²
24 000,00 €
½ ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67338.538.59 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и осем точка петдесет и девет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния Директор на АК, с адрес на поземления имот: гр.Сливен, п.к.8800, ул. ”Копринка” № 6, с площ: 210кв.м / двеста и десет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/ , номер по предходен план: 1240, съседи: 67338.538.60 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и осем точка шестдесет/, 67338.538.69 / шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и осем точка шестдесет /, 67338.538.58 / шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и осем точка петдесет и осем/, 67338.538.55 / шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и осем точка петдесет и пет/, 67338.538.54 / шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и осем точка петдесет и четири/, ВЕДНО със сгради, които попадат в имота: 1. Сграда 67338.538.59.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и осем точка петдесет и девет точка едно /, застроена площ 53кв.м. /петдесет и три квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна; 2. Сграда 67338.538.59.3 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и осем точка петдесет и девет точка три /, застроена площ 15кв.м. /петнадесет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Друг вид сграда за обитаване;.
5.01.17 г., 10:40 targimot.com
210.0 м²
13 332,00 лв

Вила СЛИВЕН

СЛИВЕН местност Орта синур
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.406.569 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и шест точка петстотин шестдесет и девет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със заповед РД-18- 31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20- 116/19.04.2010г., целият с площ 1 467 кв.м. /хиляда четиристотин шестдесет и седем квадратни метра/, находящ се в гр. Сливен, местност „Орта синур“, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), номер по предходен план: 2864242, ведно с построената в имота СГРАДА с идентификатор № 67338.406.569.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и шест точка петстотин шестдесет и девет точка две/, находяща се в гр. Сливен, местност „Орта синур“, със застроена площ 224.00 кв.м. /двеста двадесет и четири квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, ведно с всички подобрения и трайни насаждения в имота, при граници за целия имот: поземлен имот с идентификатор № 67338.406.352, поземлен имот с идентификатор № 67338.406.371, поземлен имот с идентификатор № 67338.406.547, поземлен имот с идентификатор № 67338.406.568, поземлен имот с идентификатор № 67338.406.347 и поземлен имот с идентификатор № 67338.406.353.
23.12.16 г., 11:49 targimot.com
1467.0 м²
186 750,00 лв

Къща Злати войвода

Злати войвода с. Злати войвода, общ. Сливен
ДВОРНО МЯСТО, образуващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № VI-55 /шести за петдесет и пети/, находящ се в кв. 12 /дванадесети/, по плана на с. Злати войвода, Общ. Сливен, целият с площ 780.00кв.м. /седемстотин и осемдесет квадратни метра/, ведно с пoстроенaта в имота: ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ 60.00кв.м. /шестдесет квадратни метра/, заедно с всички подобрения и трайни насаждения в имота, при граници: изток – улица, запад – ПИ № V-57, север – улица, юг – ПИ № XIII-55.
22.12.16 г., 19:59 targimot.com
780.0 м²
7 125,00 лв

Къща СЛИВЕН

СЛИВЕН ул. Ропотамо № 40
СГРАДА с идентификатор № 67338.521.53.5 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и едно точка петдесет и три точка пет/, със застроена площ от 44 кв.м. /четиридесет и четири квадратни метра/, с предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна, брой етажи: 1/един/, състояща се от две стаи и коридор и СГРАДА с идентификатор № 67338.521.53.6 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и едно точка петдесет и три точка шест/, със застроена площ от 16 кв.м. /шестнадесет квадратни метра/, с предназначение: Хангар, депо, гараж, брой етажи: 1/един/, построени с отстъпено право на строеж върху общински терен, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.521.53 / шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и едно точка петдесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, общ. Сливен, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на АК, с площ от 481 кв.м. /четиристотин осемдесет и един квадратни метра/, адрес: гр. Сливен, ул. „Ропотамо“ № 40, трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, при граници на имота: поземлен имот № 67338.521.67, поземлен имот № 67338.521.54, поземлен имот № 67338.521.52, поземлен имот № 67338.521.48, поземлен имот № 67338.521.68
22.12.16 г., 19:57 targimot.com
60.0 м²
13 125,00 лв

Вила СЛИВЕН

СЛИВЕН местност Дюлева река
½ /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.416.118 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и шестнадесет точка сто и осемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, находящ се в гр. Сливен, местността „Дюлева река“, целият с площ 1 118 кв.м. /хиляда сто и осемнадесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), номер по предходен план: 2881894, при граници на имота: поземлен имот с идентификатор № 67338.416.119, поземлен имот с идентификатор № 67338.523.28, поземлен имот с идентификатор № 67338.416.124, поземлен имот с идентификатор № 67338.416.125, поземлен имот с идентификатор № 67338.416.126, поземлен имот с идентификатор № 67338.416.114 и поземлен имот с идентификатор № 67338.416.406, ведно с построения в имота: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.416.118.1.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и шестнадесет точка сто и осемнадесет точка едно точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 67338.416.118 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и шестнадесет точка сто и осемнадесет/, находящ се в гр. Сливен, Селищно образувание „Изгрев“, ет. 0, ап.1, целият с площ 113.30 кв.м. /сто и тринадесет цяло и тридесет стотни квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – самостоятелен обект с идентификатор № 67338.416.118.1.2, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж за самостоятелния обект върху терена, ведно с всички подобрения и трайни насаждения в поземления имот.
16.12.16 г., 19:43 targimot.com
113.0 м²
54 000,00 лв

Къща СЛИВЕН

СЛИВЕН ул. Мочурите № 17
1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.516.169 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем, точка, петстотин и шестнадесет, точка, сто шестдесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. Сливен, ул. „Мочурите“ № 17, целият с площ 350 кв.м. /триста и петдесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване до 10 м /десет метра/, стар идентификатор: 6544, при следните съседи /имоти с идентификатори/: № 67338.516.168, № 67338.516.166, № 67338.516.172, № 67338.516.170, № 67338.516.167, ведно с построените в имота: ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 67338.516.169.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем, точка, петстотин и шестнадесет, точка, сто шестдесет и девет, точка, едно/, с площ от 53 кв.м. /петдесет и три квадратни метра/, на един етаж, ДРУГ ВИД СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ с идентификатор № 67338.516.169.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем, точка, петстотин и шестнадесет, точка, сто шестдесет и девет, точка, две/, с площ от 18 кв.м. /осемнадесет квадратни метра/, на един етаж и ДРУГ ВИД СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ с идентификатор № 67338.516.169.5 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем, точка, петстотин и шестнадесет, точка, сто шестдесет и девет, точка, пет/, с площ от 15 кв.м. /петнадесет квадратни метра/, на един етаж.
16.12.16 г., 19:19 targimot.com
86.0 м²
38 328,00 лв

Къща СЛИВЕН

СЛИВЕН с. Бяла, общ. Сливен
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № III-213 /трети за двеста и тринадесети/, в кв.42 /четиридесет и две/ по плана на с. Бяла, Общ. Сливен, целият с площ 1 100кв.м. /хиляда и сто квадратни метра/, ведно с построените в имота: ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА на два етажа, състояща се от четири стаи и две сервизни помещения с разгъната застроена площ 115.00 кв.м. /сто и петнадесет квадратни метра/, представляваща търпим строеж по смисъла на параграф 16, ал.1 от Преходните разпоредби на ЗУТ, заедно със всички подобрения и трайни насаждения в имота, при граници: НУПИ VI-543, улица и извън регулация.
15.12.16 г., 18:51 targimot.com
230.0 м²
17 250,00 лв

Къща СЛИВЕН

СЛИВЕН ул. Ангел Кънчев № 12
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.510.300 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем, точка, петстотин и десет, точка, триста/ по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Сливен, област Сливен, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на АК, с адрес: ул."Ангел Кънчев" №12 /дванадесет/ с площ по скица 154,00 кв.м. /сто петдесет и четири квадратни метра/, а по документ за собственост: 124,00 кв.м. /сто двадесет и четири квадратни метра/, с трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, със стар идентификатор: №1287 /хиляда двеста осемдесет и седем/, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: № 67338.510.309, № 67338.510.338 и № 67338.510.310, ведно с построените в имота сгради, както следва: СГРАДА с идентификатор № 67338.510.300.1 шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем, точка, петстотин и десет, точка, триста, точка, едно/ със застроена площ 91,00 кв.м. /деветдесет и един квадратни метра/, на 2/два/ етажа, трайно предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, и СГРАДА с идентификатор № 67338.510.300.2 шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем, точка, петстотин и десет, точка, триста, точка, две/ със застроена площ 12,00 кв.м. /дванадесет квадратни метра/, на 1/един/ етаж, трайно предназначение: жилищна сграда – друг вид сграда за обитаване.
14.12.16 г., 21:45 targimot.com
194.0 м²
36 000,00 лв
Просторен, изцяло южен мезонет в центъра на града, със следното разпределение: на първото ниво са разположени -кухня, трапезария и дневна обособени в едно общо помещение; тоалетна, входно антре, коридор, тераса. На второто ниво са двете спални, баня с тоалетна, коридор, тераса. Жилището се предлага на шпакловка и замазка, дограмата е PVC, входната врата е блиндирана. Прилежащо избено помещение.
14.12.16 г., 11:25 homes.bg
102.0 м²
46 000,00 €
Мезонет, намиращ се в центъра на града, на тихо и спокойно място. Състои се от: на първо ниво - просторен хол, всекидневна, кухня, тераса, баня и тоалетна; на второ ниво - три спални, баня с вана и санитарен възел, тераса.
14.12.16 г., 10:40 homes.bg
160.0 м²
46 000,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба къща в град Сливен
1 2 3 4 5 6