75 м²
49,999 лв
Днес в 16:11
Приземен етаж от къща с площ от 75 кв. м. , заедно с 1/2 част от двор 150 кв. м. Етажът се състои от 3 стаи, антре, санитарен възел и склад, за ремонт. С много добрата си локация-в близост до училище имота е подходящ за инвестиция.
Ощеbazar.bg

Къща Рогош

Рогош ул. „Цар Самуил” № 5
731 м²
41,310 лв
2018-1-10
И.Д. 20138250400514 - 2013 г. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62858.501.32 (шест, две, осем, пет, осем, точка, пет, нула, едно, точка, три, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош, общ. Марица, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с адрес на поземления имот: с. Рогош, ул. „Цар Самуил” № 5 (пет); с площ: 731 кв. м. (седемстотин тридесет и един квадратни метра); с трайно предназначение на територията: урбанизирана; с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m); номер по предходен план: 32 (тридесет и две), квартал: 4 (четвърти), парцел: III-32 (три римско, тире тридесет и две), при граници на поземления имот: 62858.501.31, 62858.501.1018, 62858.501.33, 62858.62.1, а по акт за собственост ДВОРНО МЯСТО, находящо се в село Рогош, община Марица, област Пловдивска, съставляващо УПИ III-32 (три римско, тридесет и две арабско) в квартал 4 (четвърти) по плана на с. Рогош, цялото с площ от 715 кв. м. (седемстотин и петнадесет квадратни метра), ВЕДНО с построените в него масивна ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 48 кв. м. (четиридесет и осем квадратни метра) и масивен ГАРАЖ с площ от 19,25 кв. м. (деветнадесет цяло и двадесет и пет стотни квадратни метра), при следните граници за УПИ III-32 (три римско, тире тридесет и две арабско): УПИ II-31, УПИ IV-33, улица, ВЕДНО с построените в гореописания поземлен имота сгради, а именно: СГРАДА с идентификатор 62858.501.32.1 (шест, две, осем, пет, осем, точка, пет, нула, едно, точка, три, две, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош, общ. Марица, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с адрес на сградата: с. Рогош, ул. „Цар Самуил” № 5 (пет); със застроена площ: 44 кв. м. (четиридесет и четири квадратни метра); брой етажи: 2 (два); с предназначение: друг вид сграда за обитаване; СГРАДА с идентификатор 62858.501.32.2 (шест, две, осем, пет, осем, точка, пет, нула, едно, точка, три, две, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош, общ. Марица, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с адрес на сградата: с. Рогош, ул. „Цар Самуил” № 5 (пет); със застроена площ: 28 кв. м. (двадесет и осем квадратни метра); брой етажи: 1 (един); с предназначение: хангар, депо, гараж. Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан, е в размер на 41310 лв. (четиридесет и една хиляди триста и десет лева), съставляваща 90 % от началната цена по първата продан, съгласно чл. 494, във връзка с чл. 484 и чл. 485 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща

град София Център ул. Цар Самуил
100 м²
175,000
2017-12-20
Напълно ремонтиран етаж от къща с възможност за закупуване и на долния етаж (със същите параметри - не ремонтиран), с паркоместа в двора в ТОП Център. Местоположение: гр. София, на ул. Цар Самуил, до ул. Алабин. Разпределение: три стаи, отделна кухня, баня с тоалетна и две тераси. Три броя полувкопани сутерена, 1 таванска стая - ремонтирани и 1/3 от 600 кв. м. двор. Изложение: Север / Изток / Запад / Юг. Предимства и особености: топ локация - тихо, същевременно комуникативно място; двата етажа са със собствен вход; просторни помещения; луксозен ремонт; настилки: естествен паркет и италианска теракота, стените са с латекс; фигурални гипсокартонени тавани с дифузно осветление; немска PVC дограма; блиндирана входна врата. Цена на втория - не ремонтиран етаж - 155 000 евро. Номер в Агенцията: 1426 За контакт: Ваня Игнатова - 0884 700 107; 02/952 63 33
Ощеholmes.bg

Етаж от къща

град София Център ул. Цар Самуил
100 м²
175,000
2017-12-17
Напълно ремонтиран етаж от къща с възможност за закупуване и на долния етаж (със същите параметри - не ремонтиран), с паркоместа в двора в ТОП Център. Местоположение: гр. София, на ул. Цар Самуил, до ул. Алабин. Разпределение: три стаи, отделна кухня, баня с тоалетна и две тераси. Три броя полувкопани сутерена, 1 таванска стая - ремонтирани и 1/3 от 600 кв. м. двор. Изложение: Север / Изток / Запад / Юг. Предимства и особености: топ локация - тихо, същевременно комуникативно място; двата етажа са със собствен вход; просторни помещения; луксозен ремонт; настилки: естествен паркет и италианска теракота, стените са с латекс; фигурални гипсокартонени тавани с дифузно осветление; немска PVC дограма; блиндирана входна врата. Цена на втория - не ремонтиран етаж - 155 000 евро. Номер в Агенцията: 1426 За контакт: Ваня Игнатова - 0884 700 107; 02/952 63 33
Ощеholmes.bg

Етаж от къща

град София Център ул. Цар Самуил
100 м²
175,000
2017-12-17
Напълно ремонтиран етаж от къща с възможност за закупуване и на долния етаж (със същите параметри - не ремонтиран), с паркоместа в двора в ТОП Център. Местоположение: гр. София, на ул. Цар Самуил, до ул. Алабин. Разпределение: три стаи, отделна кухня, баня с тоалетна и две тераси. Три броя полувкопани сутерена, 1 таванска стая - ремонтирани и 1/3 от 600 кв. м. двор. Изложение: Север / Изток / Запад / Юг. Предимства и особености: топ локация - тихо, същевременно комуникативно място; двата етажа са със собствен вход; просторни помещения; луксозен ремонт; настилки: естествен паркет и италианска теракота, стените са с латекс; фигурални гипсокартонени тавани с дифузно осветление; немска PVC дограма; блиндирана входна врата. Цена на втория - не ремонтиран етаж - 155 000 евро. Номер в Агенцията: 1426 За контакт: Ваня Игнатова - 0884 700 107; 02/952 63 33
Ощеholmes.bg

Етаж от къща

град София Център ул. Цар Самуил
100 м²
175,000
2017-12-17
Напълно ремонтиран етаж от къща с възможност за закупуване и на долния етаж (със същите параметри - не ремонтиран), с паркоместа в двора в ТОП Център. Местоположение: гр. София, на ул. Цар Самуил, до ул. Алабин. Разпределение: три стаи, отделна кухня, баня с тоалетна и две тераси. Три броя полувкопани сутерена, 1 таванска стая - ремонтирани и 1/3 от 600 кв. м. двор. Изложение: Север / Изток / Запад / Юг. Предимства и особености: топ локация - тихо, същевременно комуникативно място; двата етажа са със собствен вход; просторни помещения; луксозен ремонт; настилки: естествен паркет и италианска теракота, стените са с латекс; фигурални гипсокартонени тавани с дифузно осветление; немска PVC дограма; блиндирана входна врата. Цена на втория - не ремонтиран етаж - 155 000 евро. Номер в Агенцията: 1426 За контакт: Ваня Игнатова - 0884 700 107; 02/952 63 33
Ощеholmes.bg

Къща РУСЕ

РУСЕ ул. Цар Самуил №29
285 м²
121,968 лв
2017-12-18
1/3 (ЕДНА ТРЕТА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият от 285 кв.м. (двеста осемдесет и пет квадратни метра), находящ се в град Русе, община Русе, област Русе, по улица Цар Самуил № 29 (двадесет и девет), съставляващ имот № 162 (сто шестдесет и две) в квартал 111 (сто и единадесет) по плана на град Русе, при граници: от двете страни улици, имот № 161 (сто шестдесет и едно) и имот № 158 (сто петдесет и осем) - съгласно нотариален акт № 166, том І, рег. № 1272, дело № 125/2003 г. на Нотариус Албена Маркова, рег. № 433, с район на действие РРС, а по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-18/16.05.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АК, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.162 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, сто шестдесет и две) в град Русе, община Русе, област Русе, с адрес на поземления имот: гр. Русе, ул. цар САМУИЛ № 29, с площ 250 кв.м. (двеста и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), при съседи: 63427.2.177, 63427.2.178, 63427.2.161, 63427.2.158, заедно с изключителната собственост върху построената в този имот МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с идентификатор 63427.2.162.2 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, сто шестдесет и две, точка, две), с предназначение друг вид сграда за обитаване, със застроена площ 112 кв.м. (сто и дванадесет квадратни метра) - по Скица № 18-94/1282 от 16.08.2007 г., а по Скица - заявка № 44561-31.03.2016 г. с площ 90 кв.м. (деветдесет квадратни метра), представляваща по нотариален акт ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, застроена на 65.50 кв.м. (шестдесет и пет квадратни метра и петдесет квадратни дециметра), с Разрешение за строеж 971/14.11.1990 г. на Община Русе и Акт за узаконяване № 131/17.10.1994 г. на Община Русе, състояща се от сутерен, включващ перално помещение, котелно помещение, изба под гаража, сушилно помещение и стая, първи етаж, включващ гараж с площ от 24 кв.м. (двадесет и четири квадратни метра), хол, коридор, тоалетна и тераси и втори етаж, включващ три спални, баня, тоалетна, килер и тераси, заедно с реално ползване на 40 кв.м. (четиридесет квадратни метра) от поземления имот, заключващи се между перпендикуляра, спуснат от западната част на сградата до граничната ограда на улица Цар Самуил - ул. Цар Самуил и границата към имот № 161 (сто шестдесет и едно и квадрата) и сградата.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща

град София Център ул. Цар Самуил
100 м²
175,000
2017-12-17
Напълно ремонтиран етаж от къща с възможност за закупуване и на долния етаж (със същите параметри - не ремонтиран), с паркоместа в двора в ТОП Център. Местоположение: гр. София, на ул. Цар Самуил, до ул. Алабин. Разпределение: три стаи, отделна кухня, баня с тоалетна и две тераси. Три броя полувкопани сутерена, 1 таванска стая - ремонтирани и 1/3 от 600 кв. м. двор. Изложение: Север / Изток / Запад / Юг. Предимства и особености: топ локация - тихо, същевременно комуникативно място; двата етажа са със собствен вход; просторни помещения; луксозен ремонт; настилки: естествен паркет и италианска теракота, стените са с латекс; фигурални гипсокартонени тавани с дифузно осветление; немска PVC дограма; блиндирана входна врата. Цена на втория - не ремонтиран етаж - 155 000 евро. Номер в Агенцията: 1426 За контакт: Ваня Игнатова - 0884 700 107; 02/952 63 33
Ощеholmes.bg

Етаж от къща

град София Център ул. Цар Самуил
100 м²
175,000
2017-12-17
Напълно ремонтиран етаж от къща с възможност за закупуване и на долния етаж (със същите параметри - не ремонтиран), с паркоместа в двора в ТОП Център. Местоположение: гр. София, на ул. Цар Самуил, до ул. Алабин. Разпределение: три стаи, отделна кухня, баня с тоалетна и две тераси. Три броя полувкопани сутерена, 1 таванска стая - ремонтирани и 1/3 от 600 кв. м. двор. Изложение: Север / Изток / Запад / Юг. Предимства и особености: топ локация - тихо, същевременно комуникативно място; двата етажа са със собствен вход; просторни помещения; луксозен ремонт; настилки: естествен паркет и италианска теракота, стените са с латекс; фигурални гипсокартонени тавани с дифузно осветление; немска PVC дограма; блиндирана входна врата. Цена на втория - не ремонтиран етаж - 155 000 евро. Номер в Агенцията: 1426 За контакт: Ваня Игнатова - 0884 700 107; 02/952 63 33
Ощеholmes.bg

Етаж от къща

град София Център ул. Цар Самуил
100 м²
175,000
2017-12-17
Напълно ремонтиран етаж от къща с възможност за закупуване и на долния етаж (със същите параметри - не ремонтиран), с паркоместа в двора в ТОП Център. Местоположение: гр. София, на ул. Цар Самуил, до ул. Алабин. Разпределение: три стаи, отделна кухня, баня с тоалетна и две тераси. Три броя полувкопани сутерена, 1 таванска стая - ремонтирани и 1/3 от 600 кв. м. двор. Изложение: Север / Изток / Запад / Юг. Предимства и особености: топ локация - тихо, същевременно комуникативно място; двата етажа са със собствен вход; просторни помещения; луксозен ремонт; настилки: естествен паркет и италианска теракота, стените са с латекс; фигурални гипсокартонени тавани с дифузно осветление; немска PVC дограма; блиндирана входна врата. Цена на втория - не ремонтиран етаж - 155 000 евро. Номер в Агенцията: 1426 За контакт: Ваня Игнатова - 0884 700 107; 02/952 63 33
Ощеholmes.bg

Етаж от къща

град София Център ул. Цар Самуил
100 м²
175,000
2017-12-17
Напълно ремонтиран етаж от къща с възможност за закупуване и на долния етаж (със същите параметри - не ремонтиран), с паркоместа в двора в ТОП Център. Местоположение: гр. София, на ул. Цар Самуил, до ул. Алабин. Разпределение: три стаи, отделна кухня, баня с тоалетна и две тераси. Три броя полувкопани сутерена, 1 таванска стая - ремонтирани и 1/3 от 600 кв. м. двор. Изложение: Север / Изток / Запад / Юг. Предимства и особености: топ локация - тихо, същевременно комуникативно място; двата етажа са със собствен вход; просторни помещения; луксозен ремонт; настилки: естествен паркет и италианска теракота, стените са с латекс; фигурални гипсокартонени тавани с дифузно осветление; немска PVC дограма; блиндирана входна врата. Цена на втория - не ремонтиран етаж - 155 000 евро. Номер в Агенцията: 1426 За контакт: Ваня Игнатова - 0884 700 107; 02/952 63 33
Ощеholmes.bg

Етаж от къща

град София Център ул. Цар Самуил
100 м²
175,000
2017-12-20
Напълно ремонтиран етаж от къща с възможност за закупуване и на долния етаж (със същите параметри - не ремонтиран), с паркоместа в двора в ТОП Център. Местоположение: гр. София, на ул. Цар Самуил, до ул. Алабин. Разпределение: три стаи, отделна кухня, баня с тоалетна и две тераси. Три броя полувкопани сутерена, 1 таванска стая - ремонтирани и 1/3 от 600 кв. м. двор. Изложение: Север / Изток / Запад / Юг. Предимства и особености: топ локация - тихо, същевременно комуникативно място; двата етажа са със собствен вход; просторни помещения; луксозен ремонт; настилки: естествен паркет и италианска теракота, стените са с латекс; фигурални гипсокартонени тавани с дифузно осветление; немска PVC дограма; блиндирана входна врата. Цена на втория - не ремонтиран етаж - 155 000 евро. Номер в Агенцията: 1426 За контакт: Ваня Игнатова - 0884 700 107; 02/952 63 33
Ощеholmes.bg

Етаж от къща

град София Център ул. Цар Самуил
100 м²
175,000
2017-12-17
Напълно ремонтиран етаж от къща с възможност за закупуване и на долния етаж (със същите параметри - не ремонтиран), с паркоместа в двора в ТОП Център. Местоположение: гр. София, на ул. Цар Самуил, до ул. Алабин. Разпределение: три стаи, отделна кухня, баня с тоалетна и две тераси. Три броя полувкопани сутерена, 1 таванска стая - ремонтирани и 1/3 от 600 кв. м. двор. Изложение: Север / Изток / Запад / Юг. Предимства и особености: топ локация - тихо, същевременно комуникативно място; двата етажа са със собствен вход; просторни помещения; луксозен ремонт; настилки: естествен паркет и италианска теракота, стените са с латекс; фигурални гипсокартонени тавани с дифузно осветление; немска PVC дограма; блиндирана входна врата. Цена на втория - не ремонтиран етаж - 155 000 евро. Номер в Агенцията: 1426 За контакт: Ваня Игнатова - 0884 700 107; 02/952 63 33
Ощеholmes.bg

Етаж от къща

град София Център ул. Цар Самуил
100 м²
175,000
2017-12-17
Напълно ремонтиран етаж от къща с възможност за закупуване и на долния етаж (със същите параметри - не ремонтиран), с паркоместа в двора в ТОП Център. Местоположение: гр. София, на ул. Цар Самуил, до ул. Алабин. Разпределение: три стаи, отделна кухня, баня с тоалетна и две тераси. Три броя полувкопани сутерена, 1 таванска стая - ремонтирани и 1/3 от 600 кв. м. двор. Изложение: Север / Изток / Запад / Юг. Предимства и особености: топ локация - тихо, същевременно комуникативно място; двата етажа са със собствен вход; просторни помещения; луксозен ремонт; настилки: естествен паркет и италианска теракота, стените са с латекс; фигурални гипсокартонени тавани с дифузно осветление; немска PVC дограма; блиндирана входна врата. Цена на втория - не ремонтиран етаж - 155 000 евро. Номер в Агенцията: 1426 За контакт: Ваня Игнатова - 0884 700 107; 02/952 63 33
Ощеholmes.bg

Етаж от къща

град София Център ул. Цар Самуил
100 м²
175,000
2017-12-17
Напълно ремонтиран етаж от къща с възможност за закупуване и на долния етаж (със същите параметри - не ремонтиран), с паркоместа в двора в ТОП Център. Местоположение: гр. София, на ул. Цар Самуил, до ул. Алабин. Разпределение: три стаи, отделна кухня, баня с тоалетна и две тераси. Три броя полувкопани сутерена, 1 таванска стая - ремонтирани и 1/3 от 600 кв. м. двор. Изложение: Север / Изток / Запад / Юг. Предимства и особености: топ локация - тихо, същевременно комуникативно място; двата етажа са със собствен вход; просторни помещения; луксозен ремонт; настилки: естествен паркет и италианска теракота, стените са с латекс; фигурални гипсокартонени тавани с дифузно осветление; немска PVC дограма; блиндирана входна врата. Цена на втория - не ремонтиран етаж - 155 000 евро. Номер в Агенцията: 1426 За контакт: Ваня Игнатова - 0884 700 107; 02/952 63 33
Ощеholmes.bg

Къща БОТЕВГРАД

БОТЕВГРАД гр. Ботевград, ул. Цар Самуил №57 А
175 м²
84,903 лв
2017-12-12
½ (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 05815.302.403 /нула, пет, осем, едно, пет, точка, три, нула, две, точка, четири, нула, три/, находящ се в гр. Ботевград, общ. Ботевград, обл. София по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 49/14.10.2011 г./14.10.2011 г. на Изпълнителен директор на КККР, адрес на поземления имот: гр. Ботевград, п.к. 2140, ул. „Цар Самуил“ № 57 – А /петдесет и седем, тире, буква „А“/, с площ: 409.00 кв.м. /четиристотин и девет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, с номер по предходен план: 266 /двеста шестдесет и шести/, квартал 18 /осемнадесети/, парцел XXVII /двадесет и седми/, заедно с цялата построена в него СГРАДА с идентификатор № 05815.302.403.1 /нула, пет, осем, едно, пет, точка, три, нула, две, точка, четири, нула, три, точка, едно/ по кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 49/14.10.2011 г./14.10.2011 г. на Изпълнителен директор на КККР, адрес на сградата: гр. Ботевград, п.к. 2140, ул. „Цар Самуил“ № 57 – А, със застроена площ: 175.00 кв.м. /сто седемдесет и пет квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, с предназначение: ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА, при съседи на поземления имот с идентификатор № 05815.302.403: имот с идентификатор № 05815.302.402, имот с идентификатор № 05815.302.1017 /улица/, имот с идентификатор № 05815.302.1044 /улица/, имот с идентификатор № 05815.302.404, имот с идентификатор № 05815.302.400.
Ощеtargimot.com
130 м²
103,000 лв
2017-12-7
ЕТАЖ ОТ КЪЩА - ГЧ, тухла, плоча, 117 кв.м., 3-ти етаж от 3 етажна къща, общ вход, изложение - изток-юг-север, състои се от кухня, дневна, две спални и санитарни помещения, 2 тераси, стаи - дюшеме и мокет, кухня - теракота, стени - латекс, PVC дограма, продава се с обзавеждане, гараж, две мазета, таван, ид.част от 120 кв.м. от дворно място оферта-4628
Ощеbazar.bg

Къща Летница

Летница гр. Летница, ул. "Цар Самуил" № 14
70 м²
17,246 лв
2017-11-16
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43476.315.598 по кадастралната карта на гр.Летница, одобрена със заповед № РД-18-68 от 02.06.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, целия имот с площ съгласно кадастрална скица на поземления имот № 1592/19.01.2011г. на СГКК - Ловеч от 985 кв.м., а съгласно документа за собственост - Нот.акт за покупко-продажба на недвижим имот №73. т.3, дело № 1047/25.11.1987г. при Ловешки районен съд, с площ от 928 кв.м., находящ се в урбанизираната територия на гр.Летница ул."Цар Самуил" №14, с начин за трайно ползване - за ниско застрояване /до 10 метра/ с номер по предходен план - 598, квартал 51, при граници и съседи на имота: имоти с идентификатори: 43476.315….. (не се чете), 43476.315.1863, 43476.315.1974, 43476.315.597, 43476.315.602, ведно с построените в имота 1. СГРАДА с идентификатор 43476.315.598.1, със застроена площ от 70 кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение - жилищна сграда - еднофамилна. 2. СГРАДА с идентификатор 43476.315.598.2, със застроена площ от 58 кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение - жилищна сграда - еднофамилна. 3. СГРАДА с идентификатор 43476.315.598.3, със застроена площ от 16 кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение - жилищна сграда - еднофамилна. 4. СГРАДА с идентификатор 43476.315.598.4, със застроена площ от 29 кв.м., брой етажи 1, предназначение - жилищна сграда - еднофамилна. 5. СГРАДА с идентификатор 43476.315.598.5, със застроена площ от 21 кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение - селскостопанска сграда. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 996/15.
Ощеtargimot.com

Къща Рогош

Рогош ул. „Цар Самуил” № 5
731 м²
45,900 лв
2017-10-17
И.Д.20138250400514-2013 г.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62858.501.32 (шест, две, осем, пет, осем, точка, пет, нула, едно, точка, три, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош, общ. Марица, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с адрес на поземления имот: с. Рогош, ул. „Цар Самуил” № 5 (пет); с площ: 731 кв. м. (седемстотин тридесет и един квадратни метра); с трайно предназначение на територията: урбанизирана; с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m); номер по предходен план: 32 (тридесет и две), квартал: 4 (четвърти), парцел: III-32 (три римско, тире тридесет и две), при граници на поземления имот: 62858.501.31, 62858.501.1018, 62858.501.33, 62858.62.1, а по акт за собственост ДВОРНО МЯСТО, находящо се в село Рогош, община Марица, област Пловдивска, съставляващо УПИ III-32 (три римско, тридесет и две арабско) в квартал 4 (четвърти) по плана на с. Рогош, цялото с площ от 715 кв. м. (седемстотин и петнадесет квадратни метра), ВЕДНО с построените в него масивна ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 48 кв. м. (четиридесет и осем квадратни метра) и масивен ГАРАЖ с площ от 19,25 кв. м. (деветнадесет цяло и двадесет и пет стотни квадратни метра), при следните граници за УПИ III-32 (три римско, тире тридесет и две арабско): УПИ II-31, УПИ IV-33, улица, ВЕДНО с построените в гореописания поземлен имота сгради, а именно: СГРАДА с идентификатор 62858.501.32.1 (шест, две, осем, пет, осем, точка, пет, нула, едно, точка, три, две, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош, общ. Марица, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с адрес на сградата: с. Рогош, ул. „Цар Самуил” № 5 (пет); със застроена площ: 44 кв. м. (четиридесет и четири квадратни метра); брой етажи: 2 (два); с предназначение: друг вид сграда за обитаване; СГРАДА с идентификатор 62858.501.32.2 (шест, две, осем, пет, осем, точка, пет, нула, едно, точка, три, две, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош, общ. Марица, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с адрес на сградата: с. Рогош, ул. „Цар Самуил” № 5 (пет); със застроена площ: 28 кв. м. (двадесет и осем квадратни метра); брой етажи: 1 (един); с предназначение: хангар, депо, гараж. Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан, е в размер на 45900,00 лв. (четиридесет и пет хиляди и деветстотин лева), съставляваща 75 % от оценката на недвижимия имот, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР ул."Цар Самуил"№19
30,000 лв
2017-10-5
Недвижим имот представляващ:ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от двуетажна жилищна сграда, построена въз основа на отстъпено право на строеж върху общинско дворно място от 400 кв.м., находящо се в гр. Нови пазар, ул. Цар Самуил №19, образуващо ПИ 1153 от 400 кв.м., урегулиран представляващ УПИ I-1153,1154 от 532 кв.м. в кв.62 по плана на гр. Нови пазар, който етаж се състои от кухня, дневна, хол, спалня и сервизни помещения, със самостоятелен вход от север, при граници за етажа:улица, от три страни празно дворно място,от долу – първи жилищен етаж, от горе-таванско помещени и при граници на сворното мястго:от две страни – улици, УПИ II-1155 и УПИ XVIII-1172, заедно с цялото ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ, при граници на същото: улица, от три страни празно дворно място, от долу – втори жилищен етаж, от горе покрив, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ само една клетка, находяща се под стълбите на северния вход на сградата, при граници за избата:улица, избени помещения, от долу – земя, от горе – първи жилищен етаж, заедно с общите части на сградата, припадащи се за описания имот и с правото на строеж по смисъла на чл.38 от Закона за собствеността съгласно нот.акт 25.02.2008 г. и скица №1056/18.10.2007 г. на Община Нови пазар, а съгласно КК на гр. Нови пазар имота представлява самостоятелен обект в сграда с № 52009.501.1439.1.2 с адм.адрес гр. Нови пазар, ул. Цар Самуил № 19в,ет.2, попадащ в сграда 52009.501.1439.1 в ПИ 52009.501.1439 при граници: 52009.501.896, 52009.501.897, 52009.501.893, 52009.501.823. Подове- паркет, стени гладка мазилка с латекс,баня и тоалетна мойзка с фаянс,дървена дограма. ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА състояща се от три стаи и кухня, със застроена площ от 30 кв.м., находяща се в гр. Нови пазар, ул. Цар Самуил № 19в, образуващо поземлен имот 1153, урегулиран представляващ УПИ I-1153,1154 от кв. 532 в кв. 62 по плана на гр. Нови пазар, съгласно нот.акт от 25.02.2008 г., а съгласно КК на гр. Нови пазар представляваща сграда с №52009.501.1439.2 с площ 53 кв.м., попадаща в ПИ 52009.501.1439 при граници: 52009.501.896, 52009.501.897, 52009.501.893, 52009.501.823.Сградата е с дървена дограма, без прозорци в лошо състояние.
Ощеtargimot.com

Къща РУСЕ

РУСЕ ул. Цар Самуил №29
285 м²
135,520 лв
2017-9-19
1/3 (ЕДНА ТРЕТА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият от 285 кв.м. (двеста осемдесет и пет квадратни метра), находящ се в град Русе, община Русе, област Русе, по улица Цар Самуил № 29 (двадесет и девет), съставляващ имот № 162 (сто шестдесет и две) в квартал 111 (сто и единадесет) по плана на град Русе, при граници: от двете страни улици, имот № 161 (сто шестдесет и едно) и имот № 158 (сто петдесет и осем) - съгласно нотариален акт № 166, том І, рег. № 1272, дело № 125/2003 г. на Нотариус Албена Маркова, рег. № 433, с район на действие РРС, а по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-18/16.05.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АК, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.162 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, сто шестдесет и две) в град Русе, община Русе, област Русе, с адрес на поземления имот: гр. Русе, ул. цар САМУИЛ № 29, с площ 250 кв.м. (двеста и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), при съседи: 63427.2.177, 63427.2.178, 63427.2.161, 63427.2.158, заедно с изключителната собственост върху построената в този имот МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с идентификатор 63427.2.162.2 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, сто шестдесет и две, точка, две), с предназначение друг вид сграда за обитаване, със застроена площ 112 кв.м. (сто и дванадесет квадратни метра) - по Скица № 18-94/1282 от 16.08.2007 г., а по Скица - заявка № 44561-31.03.2016 г. с площ 90 кв.м. (деветдесет квадратни метра), представляваща по нотариален акт ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, застроена на 65.50 кв.м. (шестдесет и пет квадратни метра и петдесет квадратни дециметра), с Разрешение за строеж 971/14.11.1990 г. на Община Русе и Акт за узаконяване № 131/17.10.1994 г. на Община Русе, състояща се от сутерен, включващ перално помещение, котелно помещение, изба под гаража, сушилно помещение и стая, първи етаж, включващ гараж с площ от 24 кв.м. (двадесет и четири квадратни метра), хол, коридор, тоалетна и тераси и втори етаж, включващ три спални, баня, тоалетна, килер и тераси, заедно с реално ползване на 40 кв.м. (четиридесет квадратни метра) от поземления имот, заключващи се между перпендикуляра, спуснат от западната част на сградата до граничната ограда на улица Цар Самуил - ул. Цар Самуил и границата към имот № 161 (сто шестдесет и едно и квадрата) и сградата.
Ощеtargimot.com

Къща Летница

Летница гр. Летница, ул. "Цар Самуил" № 14
194 м²
19,162 лв
2017-9-14
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43476.315.598 по кадастралната карта на гр.Летница, одобрена със заповед № РД-18-68 от 02.06.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, целия имот с площ съгласно кадастрална скица на поземления имот № 1592/19.01.2011г. на СГКК - Ловеч от 985 кв.м., а съгласно документа за собственост - Нот.акт за покупко-продажба на недвижим имот №73. т.3, дело № 1047/25.11.1987г. при Ловешки районен съд, с площ от 928 кв.м., находящ се в урбанизираната територия на гр.Летница ул."Цар Самуил" №14, с начин за трайно ползване - за ниско застрояване /до 10 метра/ с номер по предходен план - 598, квартал 51, при граници и съседи на имота: имоти с идентификатори: 43476.315….. (не се чете), 43476.315.1863, 43476.315.1974, 43476.315.597, 43476.315.602, ведно с построените в имота 1. СГРАДА с идентификатор 43476.315.598.1, със застроена площ от 70 кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение - жилищна сграда - еднофамилна. 2. СГРАДА с идентификатор 43476.315.598.2, със застроена площ от 58 кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение - жилищна сграда - еднофамилна. 3. СГРАДА с идентификатор 43476.315.598.3, със застроена площ от 16 кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение - жилищна сграда - еднофамилна. 4. СГРАДА с идентификатор 43476.315.598.4, със застроена площ от 29 кв.м., брой етажи 1, предназначение - жилищна сграда - еднофамилна. 5. СГРАДА с идентификатор 43476.315.598.5, със застроена площ от 21 кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение - селскостопанска сграда. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 996/15.
Ощеtargimot.com
160 м²
160,000 лв
2017-9-19
КЪЩА с ДВОР - ГЧ, Самостоятелна къща построена през 2005-та год., завършена на етап акт 15, състояща се от ет.1 - кухня с трапезария, сан.възел, ет.2 - две спални и сан.възел, двор 320 кв.м., в който се намира стара къща - гредоред 100 кв.м., която също е включена в цената, състояща се от кухня, дневна и две спални, на партерния етаж има 2 бр. магазини, които не са включени в цената, но също се продават, оферта 4485 ***
Ощеbazar.bg
60 м²
63,000 лв
2017-8-29
Етаж от къща, първи, след основен ремонт, външна изолация , ПВЦ дограма, ламинат, теракот, ново кухненско обзавеждане, състои се от две стаи и кухня. Много поддържано малко дворче. Гараж с канал. Имота е в близост до центъра, училища и детска градина. Замяна за двустаен тухлен апартамент. За повече информация и огледи на тел. 0878 375 377 Румяна Манолова.
Ощеbazar.bg
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Самуил, Къща продажба