Къща РУСЕ

РУСЕ ул. Цар Самуил 29
1/3 (ЕДНА ТРЕТА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият от 285 кв.м. (двеста осемдесет и пет квадратни метра), находящ се в град Русе, община Русе, област Русе, по улица Цар Самуил № 29 (двадесет и девет), съставляващ имот № 162 (сто шестдесет и две) в квартал 111 (сто и единадесет) по плана на град Русе, при граници: от двете страни улици, имот № 161 (сто шестдесет и едно) и имот № 158 (сто петдесет и осем) - съгласно нотариален акт № 166, том І, рег. № 1272, дело № 125/2003 г. на Нотариус Албена Маркова, рег. № 433, с район на действие РРС, а по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-18/16.05.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АК, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.162 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, сто шестдесет и две) в град Русе, община Русе, област Русе, с адрес на поземления имот: гр. Русе, ул. цар САМУИЛ № 29, с площ 250 кв.м. (двеста и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), при съседи: 63427.2.177, 63427.2.178, 63427.2.161, 63427.2.158, заедно с изключителната собственост върху построената в този имот МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с идентификатор 63427.2.162.2 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, сто шестдесет и две, точка, две), с предназначение друг вид сграда за обитаване, със застроена площ 112 кв.м. (сто и дванадесет квадратни метра) - по Скица № 18-94/1282 от 16.08.2007 г., а по Скица - заявка № 44561-31.03.2016 г. с площ 90 кв.м. (деветдесет квадратни метра), представляваща по нотариален акт ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, застроена на 65.50 кв.м. (шестдесет и пет квадратни метра и петдесет квадратни дециметра), състояща се от сутерен, включващ перално помещение, котелно помещение, изба под гаража, сушилно помещение и стая, първи етаж, включващ гараж с площ от 24 кв.м. (двадесет и четири квадратни метра), хол, коридор, тоалетна и тераси и втори етаж, включващ три спални, баня, тоалетна, килер и тераси, заедно с реално ползване на 40 кв.м. (четиридесет квадратни метра) от поземления имот, заключващи се между перпендикуляра, спуснат от западната част на сградата до граничната ограда на улица Цар Самуил - ул. Цар Самуил и границата към имот № 161 (сто шестдесет и едно и квадрата) и сградата.
17.01.17 г., 19:53 targimot.com
285.0 м²
140 160,00 лв

Етаж от къща НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР ул. Цар Самуил № 19
Недвижим имот представляващ:ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от двуетажна жилищна сграда, построена въз основа на отстъпено право на строеж върху общинско дворно място от 400 кв.м., находящо се в гр. Нови пазар, ул. Цар Самуил №19, образуващо ПИ 1153 от 400 кв.м., урегулиран представляващ УПИ I-1153,1154 от 532 кв.м. в кв.62 по плана на гр. Нови пазар, който етаж се състои от кухня, дневна, хол, спалня и сервизни помещения, със самостоятелен вход от север, при граници за етажа:улица, от три страни празно дворно място,от долу – първи жилищен етаж, от горе-таванско помещени и при граници на сворното мястго:от две страни – улици, УПИ II-1155 и УПИ XVIII-1172, заедно с цялото ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ, при граници на същото: улица, от три страни празно дворно място, от долу – втори жилищен етаж, от горе покрив, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ само една клетка, находяща се под стълбите на северния вход на сградата, при граници за избата:улица, избени помещения, от долу – земя, от горе – първи жилищен етаж, заедно с общите части на сградата, припадащи се за описания имот и с правото на строеж по смисъла на чл.38 от Закона за собствеността съгласно нот.акт 25.02.2008 г. и скица №1056/18.10.2007 г. на Община Нови пазар, а съгласно КК на гр. Нови пазар имота представлява самостоятелен обект в сграда с № 52009.501.1439.1.2 с адм.адрес гр. Нови пазар, ул. Цар Самуил № 19в,ет.2, попадащ в сграда 52009.501.1439.1 в ПИ 52009.501.1439 при граници: 52009.501.896, 52009.501.897, 52009.501.893, 52009.501.823. Подове- паркет, стени гладка мазилка с латекс,баня и тоалетна мойзка с фаянс,дървена дограма. ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА състояща се от три стаи и кухня, със застроена площ от 30 кв.м., находяща се в гр. Нови пазар, ул. Цар Самуил № 19в, образуващо поземлен имот 1153, урегулиран представляващ УПИ I-1153,1154 от кв. 532 в кв. 62 по плана на гр. Нови пазар, съгласно нот.акт от 25.02.2008 г., а съгласно КК на гр. Нови пазар представляваща сграда с №52009.501.1439.2 с площ 53 кв.м., попадаща в ПИ 52009.501.1439 при граници: 52009.501.896, 52009.501.897, 52009.501.893, 52009.501.823.Сградата е с дървена дограма, без прозорци в лошо състояние.
29.12.16 г., 8:56 targimot.com
31 200,00 лв

Къща ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ УЛ.ЦАР САМУИЛ №4
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ!
15.12.16 г., 13:42 targimot.com
78.0 м²
24 120,00 лв

Къща Рогош

Рогош ул. „Цар Самуил” № 5
И.Д. 20138250400514-2013 г. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62858.501.32 (шест, две, осем, пет, осем, точка, пет, нула, едно, точка, три, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош, общ. Марица, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с адрес на поземления имот: с. Рогош, ул. „Цар Самуил” № 5 (пет); с площ: 731 кв. м. (седемстотин тридесет и един квадратни метра); с трайно предназначение на територията: урбанизирана; с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m); номер по предходен план: 32 (тридесет и две), квартал: 4 (четвърти), парцел: III-32 (три римско, тире тридесет и две), при граници на поземления имот: 62858.501.31, 62858.501.1018, 62858.501.33, 62858.62.1, а по акт за собственост ДВОРНО МЯСТО, находящо се в село Рогош, община Марица, област Пловдивска, съставляващо УПИ III-32 (три римско, тридесет и две арабско) в квартал 4 (четвърти) по плана на с. Рогош, цялото с площ от 715 кв. м. (седемстотин и петнадесет квадратни метра), ВЕДНО с построените в него масивна ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 48 кв. м. (четиридесет и осем квадратни метра) и масивен ГАРАЖ с площ от 19,25 кв. м. (деветнадесет цяло и двадесет и пет стотни квадратни метра), при следните граници за УПИ III-32 (три римско, тире тридесет и две арабско): УПИ II-31, УПИ IV-33, улица, ВЕДНО с построените в гореописания поземлен имота сгради, а именно: СГРАДА с идентификатор 62858.501.32.1 (шест, две, осем, пет, осем, точка, пет, нула, едно, точка, три, две, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош, общ. Марица, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с адрес на сградата: с. Рогош, ул. „Цар Самуил” № 5 (пет); със застроена площ: 44 кв. м. (четиридесет и четири квадратни метра); брой етажи: 2 (два); с предназначение: друг вид сграда за обитаване; СГРАДА с идентификатор 62858.501.32.2 (шест, две, осем, пет, осем, точка, пет, нула, едно, точка, три, две, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош, общ. Марица, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с адрес на сградата: с. Рогош, ул. „Цар Самуил” № 5 (пет); със застроена площ: 28 кв. м. (двадесет и осем квадратни метра); брой етажи: 1 (един); с предназначение: хангар, депо, гараж. На основание чл. 485 във вр. с чл. 468, ал. 1 от ГПК, определям начална цена, от която да започне публичната продан, в размер на 45 900 лв. (четиридесет и пет хиляди и деветстотин лева), съставляваща 75 % от цената на недвижимия имот, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
13.12.16 г., 20:42 targimot.com
731.0 м²
45 900,00 лв

Къща Летница

Летница гр. Летница, ул. "Цар Самуил" № 14
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43476.315.598 по кадастралната карта на гр.Летница, одобрена със заповед № РД-18-68 от 02.06.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, целия имот с площ съгласно кадастрална скица на поземления имот № 1592/19.01.2011г. на СГКК - Ловеч от 985 кв.м., а съгласно документа за собственост - Нот.акт за покупко-продажба на недвижим имот №73. т.3, дело № 1047/25.11.1987г. при Ловешки районен съд, с площ от 928 кв.м., находящ се в урбанизираната територия на гр.Летница ул."Цар Самуил" №14, с начин за трайно ползване - за ниско застрояване /до 10 метра/ с номер по предходен план - 598, квартал 51, при граници и съседи на имота: имоти с идентификатори: 43476.315….. (не се чете), 43476.315.1863, 43476.315.1974, 43476.315.597, 43476.315.602, ведно с построените в имота 1. СГРАДА с идентификатор 43476.315.598.1, със застроена площ от 70 кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение - жилищна сграда - еднофамилна. 2. СГРАДА с идентификатор 43476.315.598.2, със застроена площ от 58 кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение - жилищна сграда - еднофамилна. 3. СГРАДА с идентификатор 43476.315.598.3, със застроена площ от 16 кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение - жилищна сграда - еднофамилна. 4. СГРАДА с идентификатор 43476.315.598.4, със застроена площ от 29 кв.м., брой етажи 1, предназначение - жилищна сграда - еднофамилна. 5. СГРАДА с идентификатор 43476.315.598.5, със застроена площ от 21 кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение - селскостопанска сграда. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 996/15.
8.12.16 г., 23:45 targimot.com
70.0 м²
24 012,00 лв

Къща РУСЕ

РУСЕ ул. Цар Самуил №29
1/3 (ЕДНА ТРЕТА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият от 285 кв.м. (двеста осемдесет и пет квадратни метра), находящ се в град Русе, община Русе, област Русе, по улица Цар Самуил № 29 (двадесет и девет), съставляващ имот № 162 (сто шестдесет и две) в квартал 111 (сто и единадесет) по плана на град Русе, при граници: от двете страни улици, имот № 161 (сто шестдесет и едно) и имот № 158 (сто петдесет и осем) - съгласно нотариален акт № 166, том І, рег. № 1272, дело № 125/2003 г. на Нотариус Албена Маркова, рег. № 433, с район на действие РРС, а по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-18/16.05.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АК, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.162 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, сто шестдесет и две) в град Русе, община Русе, област Русе, с адрес на поземления имот: гр. Русе, ул. цар САМУИЛ № 29, с площ 250 кв.м. (двеста и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), при съседи: 63427.2.177, 63427.2.178, 63427.2.161, 63427.2.158, заедно с изключителната собственост върху построената в този имот МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с идентификатор 63427.2.162.2 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, сто шестдесет и две, точка, две), с предназначение друг вид сграда за обитаване, със застроена площ 112 кв.м. (сто и дванадесет квадратни метра) - по Скица № 18-94/1282 от 16.08.2007 г., а по Скица - заявка № 44561-31.03.2016 г. с площ 90 кв.м. (деветдесет квадратни метра), представляваща по нотариален акт ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, застроена на 65.50 кв.м. (шестдесет и пет квадратни метра и петдесет квадратни дециметра), състояща се от сутерен, включващ перално помещение, котелно помещение, изба под гаража, сушилно помещение и стая, първи етаж, включващ гараж с площ от 24 кв.м. (двадесет и четири квадратни метра), хол, коридор, тоалетна и тераси и втори етаж, включващ три спални, баня, тоалетна, килер и тераси, заедно с реално ползване на 40 кв.м. (четиридесет квадратни метра) от поземления имот, заключващи се между перпендикуляра, спуснат от западната част на сградата до граничната ограда на улица Цар Самуил - ул. Цар Самуил и границата към имот № 161 (сто шестдесет и едно и квадрата) и сградата.
7.11.16 г., 15:52 targimot.com
285.0 м²
175 200,00 лв

Етаж от къща НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР ул. Цар Самуил № 19
Недвижим имот представляващ:ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от двуетажна жилищна сграда, построена въз основа на отстъпено право на строеж върху общинско дворно място от 400 кв.м., находящо се в гр. Нови пазар, ул. Цар Самуил №19, образуващо ПИ 1153 от 400 кв.м., урегулиран представляващ УПИ I-1153,1154 от 532 кв.м. в кв.62 по плана на гр. Нови пазар, който етаж се състои от кухня, дневна, хол, спалня и сервизни помещения, със самостоятелен вход от север, при граници за етажа:улица, от три страни празно дворно място,от долу – първи жилищен етаж, от горе-таванско помещени и при граници на сворното мястго:от две страни – улици, УПИ II-1155 и УПИ XVIII-1172, заедно с цялото ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ, при граници на същото: улица, от три страни празно дворно място, от долу – втори жилищен етаж, от горе покрив, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ само една клетка, находяща се под стълбите на северния вход на сградата, при граници за избата:улица, избени помещения, от долу – земя, от горе – първи жилищен етаж, заедно с общите части на сградата, припадащи се за описания имот и с правото на строеж по смисъла на чл.38 от Закона за собствеността съгласно нот.акт 25.02.2008 г. и скица №1056/18.10.2007 г. на Община Нови пазар, а съгласно КК на гр. Нови пазар имота представлява самостоятелен обект в сграда с № 52009.501.1439.1.2 с адм.адрес гр. Нови пазар, ул. Цар Самуил № 19в,ет.2, попадащ в сграда 52009.501.1439.1 в ПИ 52009.501.1439 при граници: 52009.501.896, 52009.501.897, 52009.501.893, 52009.501.823. Подове- паркет, стени гладка мазилка с латекс,баня и тоалетна мойзка с фаянс,дървена дограма. ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА състояща се от три стаи и кухня, със застроена площ от 30 кв.м., находяща се в гр. Нови пазар, ул. Цар Самуил № 19в, образуващо поземлен имот 1153, урегулиран представляващ УПИ I-1153,1154 от кв. 532 в кв. 62 по плана на гр. Нови пазар, съгласно нот.акт от 25.02.2008 г., а съгласно КК на гр. Нови пазар представляваща сграда с №52009.501.1439.2 с площ 53 кв.м., попадаща в ПИ 52009.501.1439 при граници:
27.10.16 г., 9:52 targimot.com
39 000,00 лв
Приземен етаж от къща с площ от 75 кв. м. , заедно с 1/2 част от двор 150 кв. м. Етажът се състои от 3 стаи, антре, санитарен възел и склад, за ремонт. С много добрата си локация-в близост до училище имота е подходящ за инвестиция.
22.10.16 г., 4:37 bazar.bg
75.0 м²
49 999,00 лв
КЪЩА с ДВОР - ГРАДСКА ЧАСТ, до ул.Спортна, къща - 2 етажа, построена 1962 г., тухла, плоча, гредоред под покрив, ЗП - 70 кв.м., РЗП - 140 кв.м., вътрешно стълбище, състои се от мазе под 1/2 от къщата, 1-ви етаж - остъклена тераса, кухня, дневна, спалня и сан.възел, 2-ри етаж - неостъклена тераса, 2 спални и дрешник, таван - необитаем, дървена дограма, стаи - дюшеме, стени - тапети, сан.възел - фаянс, 2 гаража - единият долепен до къщата, другият самостоятелен, лятна кухня с две стаи, външна тоалетна с барака, двор - 420 кв.м., лоза, овощни дървета, оранжерия, изложението на имота е южно, районът е тих и спокоен, в близост детска градина, училище
13.10.16 г., 15:05 bazar.bg
140.0 м²
120 000,00 лв
Апартамент 85 кв.м., тухлена сграда, мезонет на два две нива, дървна стълба, на първо ниво: санитарен възел, кухня и хол, второ ниво: санитарен възел, 2 спални; Дограма - алуминиева и с термомост и ПВЦ, дървени масивни врати; подове- венецианска мозайка, масивен паркет, ремонтирани бани, хидропанел; изолация, соларна система,отопление на електричество; таванска стая и мазе;с обзавеждане- кухненски шкафове-орехови; спални , гардероби, диван, маси , столове;
13.10.16 г., 11:43 bazar.bg
85.0 м²
72 000,00 лв
Етаж от къща до Езикова гимназия Състои се от кухня с бокс и голяма тераса , голям хол и три спални , В етажа има котле на пелети с инсталация , Подове-ламинат и теракот , стени - латекс , Сменена догранма , Голяма и просторна веранда За огледи на тел: 0894 405 130 инж. Даниела Георгиева
11.10.16 г., 18:01 bazar.bg
135.0 м²
85 000,00 лв
Етаж от къща до Езикова гимназия Състои се от кухня с бокс и голяма тераса , голям хол и три спални , В етажа има котле на пелети с инсталация , Подове-ламинат и теракот , стени - латекс , Сменена догранма , Голяма и просторна веранда За огледи на тел: 0894 405 130 инж. Даниела Георгиева
9.10.16 г., 16:59 bazar.bg
135.0 м²
85 000,00 лв
Апартамент 85 кв.м., тухлена сграда, мезонет на два две нива, дървна стълба, на първо ниво: санитарен възел, кухня и хол, второ ниво: санитарен възел, 2 спални; Дограма - алуминиева и с термомост и ПВЦ, дървени масивни врати; подове- венецианска мозайка, масивен паркет, ремонтирани бани, хидропанел; изолация, соларна система,отопление на електричество; таванска стая и мазе;с обзавеждане- кухненски шкафове-орехови; спални , гардероби, диван, маси , столове;
20.05.16 г., 21:20 bazar.bg
85.0 м²
72 000,00 лв

Мезонет, 85m 2 (продажба)

жк. Самуил, Враца Мариета Минкова
Апартамент 85 кв.м., тухлена сграда, мезонет на два две нива, дървна стълба, на първо ниво: санитарен възел, кухня и хол, второ ниво: санитарен възел, 2 спални; Дограма - алуминиева и с термомост и ПВЦ, дървени масивни врати; подове- венецианска мозайка, масивен паркет, ремонтирани бани, хидропанел; изолация, соларна система,отопление на електричество; таванска стая и мазе;с обзавеждане- кухненски шкафове-орехови; спални , гардероби, диван, маси , столове;
18.05.16 г., 14:00 homes.bg
85.0 м²
72 000,00 лв
КЪЩА с ДВОР - ГРАДСКА ЧАСТ, до ул.Спортна, къща - 2 етажа, построена 1962 г., тухла, плоча, гредоред под покрив, ЗП - 70 кв.м., РЗП - 140 кв.м., вътрешно стълбище, състои се от мазе под 1/2 от къщата, 1-ви етаж - остъклена тераса, кухня, дневна, спалня и сан.възел, 2-ри етаж - неостъклена тераса, 2 спални и дрешник, таван - необитаем, дървена дограма, стаи - дюшеме, стени - тапети, сан.възел - фаянс, 2 гаража - единият долепен до къщата, другият самостоятелен, лятна кухня с две стаи, външна тоалетна с барака, двор - 420 кв.м., лоза, овощни дървета, оранжерия, изложението на имота е южно, районът е тих и спокоен, в близост детска градина, училище
6.04.16 г., 11:32 bazar.bg
140.0 м²
120 000,00 лв
1.04.16 г., 21:45 bazar.bg
100.0 м²
23 000,00 €
Масивна къща на плоча, върху маза, на етажа 5 стаи и помещение за баня и WC. Възможна и замяна за имот в Русе с доплащане. За огледи - 0882434693
31.03.16 г., 20:06 bazar.bg
90.0 м²
25 000,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба къща в град Самуил
Имотът се намира на ъгъла на ул. 'Селиолу' и 'Цар Самуил'. На трети етаж от триетажна къща, с отделен вход и стълбище ... изключително комуникативно място. За основен ремонт. За контакти: 0898441605
Вчера в 16:43 bazar.bg
3 стаи
105.0 м²
55 000,00 €

Магазин ДОБРИЧ

ДОБРИЧ ул. "Цар Самуил" 17, ет.0
Самуил“17, разположен в северния край на партерния етаж на пететажна монолитна сграда с търговски обект и четири жилищни ... двора от към улица „Цар Самуил“. Обектът е изграден и оборудван, съгласно изискванията на ХЕИ за подобен тип търговски ... ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ, находящ се в гр.Добрич, ул.”Цар Самуил”17, етаж 0 /партер/, с идентификатор 72624.622.3672.3.9/ седем
Вчера в 15:18 targimot.com
83.0 м²
38 940,00 лв

Тристаен апартамент ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ГОРНА ОРЯХОВИЦА ул.Цар Самуил № 27,ет. 2
І. Недвижим имот, представляващ: 1./ АПАРТАМЕНТ на втори жилищен етаж от триетажна жилищна сграда, построена в ... Горна Оряховица, за всички членове на ЖСК"Металик" - град Горна Оряховица право на строеж върху описания по-горе парцел ... книга - том 101, стр.7; 2./ ГАРАЖНА КЛЕТКА № 6 /шест/, находяща се в гр. Горна Оряховица, ул. "Цар Самуил" № 27, със
9.01.17 г., 18:20 targimot.com
104.0 м²
90 540,00 лв

Парцел, 464m 2 (продажба)

жк. Зона Б3, София Владимир Хаджиев
Норд инвест Продава Уреголиран подземлен имот в Зона Б-2 на улица Цар Самуил № 139. За имота има издадена ВИЗА ЗА ... ПРОЕКТИРАНЕ на жилищна сграда на основно застрояване с К“К +9,10м. +12,70 и двуетажна сграда на допулващо застрояване и подземни гаражи.
9.01.17 г., 14:44 homes.bg
464.0 м²
140 000,00 €

Двустаен апартамент в кв. Гръцка махала, до Морската градина

Област Варна гр. Варна кв. "Гръцка махала" ул. Цар Самуил
плажа, в близост до Морската градина и басейн Приморски. Комфортното жилище се намира на 2/3 етаж в сграда с асансьор ... Обзаведен двустаен апартамент хубава сграда с комуникативна локация в кв. Гръцка махала на град Варна, едва на 300 м от ... за техни основи са използвани останките на древните сгради. В „Гръцката махала“ се намират сградите на Българския морски
5.01.17 г., 19:29 bulgarianproperties.bg
75.0 м²
87 500,00 €

Парцел ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН местността "Цигански лозя"
-продажба том 7, акт №77/2009г., поправка на нот.акт за правна сделка том 9, акт №87/2009г., конст.акт издаден по документи ... проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на ... пълномощник адв.Светлозар Николов, със съдебен адрес за призоваване гр.Варна 9004, ул.“Ангел Кънчев“ №19, ет.2, ап.1, ЕТ„ПОЛИ
27.12.16 г., 20:54 targimot.com
2300.0 м²
216 000,00 лв
***ТОП ЦЕНА ЗА ТОП ИМОТ*** Имот БГ Корект предлага за продажба етаж от къща на улица 'Цар Самуил' в центъра на град ... тераса. За тотален ремонт. Етажа се продава с таван: 20 квадратни метра, мазе: 20 квадратни метра и 1/6 идеални части от ... . Продава се втория етаж, които е със следното разпределение: коридор, три непреходни стай, кухня, баня с тоалетна и
14.12.16 г., 3:19 bazar.bg
91.0 м²
129 000,00 €

Парцел, 2200m 2 (продажба)

с.Пчелина, общ. Самуил
и много овощни дръвчета. Комуникации - ток, вода и кладенец. Идеален за изграждане на фамилна къща. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ... : Местност Пчелина се разпростира от Възраждане 3 до пътя за Каменар. Уникално съчетание на природа и градска среда, с чудесна
11.12.16 г., 4:23 homes.bg
2200.0 м²
70 400,00 €
Имотът се намира на ъгъла на ул. 'Селиолу' и 'Цар Самуил'. На трети етаж от триетажна къща, с отделен вход и стълбище ... изключително комуникативно място. За основен ремонт. За контакти: 0898441605
11.12.16 г., 3:48 bazar.bg
105.0 м²
55 000,00 €
Имотът се намира на ъгъла на ул. 'Селиолу' и 'Цар Самуил'. На трети етаж от триетажна къща, с отделен вход и стълбище ... изключително комуникативно място. За основен ремонт. За контакти: 0898441605
11.12.16 г., 3:47 bazar.bg
105.0 м²
55 000,00 €
Имотът се намира на ъгъла на ул. 'Селиолу' и 'Цар Самуил'. На трети етаж от триетажна къща, с отделен вход и стълбище ... изключително комуникативно място. За основен ремонт. За контакти: 0898441605
10.12.16 г., 20:33 bazar.bg
3 стаи
105.0 м²
55 000,00 €

Парцел, 580m 2 (продажба)

с.Пчелина, общ. Самуил
парцела, има и мръсен канал. Подходящ е за строителство на фамилна къща. Парцелът има ПУП. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Имотът е ... разположен на 200 метра от главен път за Каменар. Близостта до града прави района предпочитан за живеене. ПРЕДИМСТВА
10.12.16 г., 5:37 homes.bg
580.0 м²
37 500,00 €

Тристаен, 158m 2 (продажба)

кв. Виница, Варна
Консултантът на който можете да се доверите: Самуил Хосаин 0988 98 52 25 Описание на имота : дневен тракт, две спални ... , баня с тоалет, две тераси Състояние : Отлично състояние, ЛУКС. Сграда: Ново ЛУКСОЗНО СТРОИТЕЛСТВО. Локация : Отлична
9.12.16 г., 7:10 homes.bg
158.0 м²
96 900,00 €
., обособен като офис/лице на ул. Цар Самуил /и две бани с тоалетни. Второ ниво с площ от 57.42кв.м. включва: отворено ... , ламинат и теракот. Къщата разполага с локално парно на ток и на дизел. Улицата е газифицирана! Статута на имота е променен от жилищна сграда на Медицински център.
5.12.16 г., 17:37 bazar.bg
310.0 м²
215 000,00 €
Топ център! Улица 'Цар Самуил' до 'Витошка', НДК, градинката на църквата 'Св. Георги'. , сграда с А14. Дневна ... + трапезария, 3 спални, 2 бани с тоал., тераса. Идеални части от дворното място, възможност за паркиране. Отделно може да се ... закупи гараж- надземен, лице на улицата за 25000Е. Изключителни права. Ключ в агенцията. За огледи и допълнителни въпроси: Теодора Паева 0896775967
1.12.16 г., 20:56 bazar.bg
4 стаи
140.0 м²
199 999,00 €
още един на кухнята - към тихата уличка. Приложената скица не е в мащаб и не дава пълна представа за помещенията, освен ... примерното им разпределение.0885922434,Калинка Георгиева Сграда: Монолитна тухлена сграда от 36-та година, без асансьор ... Самуил/Денкооглу. Предимства: Тих, слънчев, на централно и удобно място. Обади се СЕГА и цитирай този код 260023!
29.11.16 г., 15:31 bazar.bg
3 стаи
100.0 м²
116 000,00 €

Тристаен апартамент ЯМБОЛ

ЯМБОЛ гр.Ямбол, ул.Цар Самуил №76, ет.3, ап.6
Жилище - апартамент №6 /шест/, представляващ самостоятелен обект в сграда с площ от 81.80 кв.м. /осемдесет и едно цяло ... сграда №3 /три/, разположена в поземлен имот с идентификатор 87374.542.19 /осемдесет и седем хиляди и триста и
31.10.16 г., 17:20 targimot.com
82.0 м²
57 487,00 лв

Тристаен апартамент ЯМБОЛ

ЯМБОЛ гр.Ямбол, ул.Цар Самуил №76, ет.3, ап.7
Жилище - апартамент №7 /седем/, представляващ самостоятелен обект в сграда с площ от 78.70 кв.м. /седемдесет и осем ... , в сграда №3 /три/, разположена в поземлен имот с идентификатор 87374.542.19 /осемдесет и седем хиляди и триста и
31.10.16 г., 17:19 targimot.com
79.0 м²
55 650,00 лв

Парцел ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ ул.„Цар Симеон”
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за шивашка промишленост, посочена в документа ... : 56126.600.9578, 56126.600.508, 56126.600.4821, 56126.600.4775, който имот по документ за собственост е идентичен с УПИ ХХІ в кв.9, по ... на имота от 1265 кв.м., отреден за складово производствена дейност, при съседи: изток-улица „Цар Симеон”, запад –УПИ
27.10.16 г., 22:49 targimot.com
1266.0 м²
146 850,00 лв
се доверите: Самуил Хосаин 0988 98 52 25 Имотът Представлява : Просторен дневен, слънчев тракт с площ 33 кв. м., три ... , визуализации и снимки са илюстративни и са с цел да Ви дадат максимално добра идейна представа за общия вид и ... представа за общия вид и разпределението на имота. SamHOme.Bg е агенция създадена от брокери с над 10 годишен опит в
27.10.16 г., 10:38 homes.bg
130.0 м²
116 000,00 €
Самуил , самостоятелен обект на един етаж/самостоятелна сграда/.По документи са четири малки магазина с лице към улицата.Помещенията са за основен ремонт.Лице за огледи Анастас Георгиев.
25.10.16 г., 14:25 bazar.bg
100.0 м²
130 000,00 €

Етаж от къща ЛУКОВИТ

ЛУКОВИТ гр. Луковит, ул. "Симов Дол" № 32
, Ловешка област, целият от около 1235 /хиляда двеста тридесет и пет/ кв. м.,съставляващ УПИ IX – 1384 /девет римско за ... Атанасов, УПИ VI – 1381 на Марин Борисов Димитров, УПИ VII – 1382 на Самуил Хинов Цветанов, УПИ VIII – 1385 на Хино ... Георгиев Антонов, заедно и реално с ПЪРВИ ЕТАЖ от построената в него ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със стоманобетонна
24.10.16 г., 14:11 targimot.com
122.0 м²
24 240,00 лв
Имотът се продава на публична продан през Частен съдебен изпълнител Самуил Пеев тел. 038/630063 по изпълнително дело
20.10.16 г., 5:16 bazar.bg
97.0 м²
13 200,00 лв
Бизнес-сграда на два етажа:ет 1-Ресторант,който може да бъде преустроен на конферентна зала,голяма кухня,санитарни ... възли,4 офиса;ет 2-12 офиса ,кабинет.Сградата има собствен паркинг за 25 автомобила;маза-120 кв м,която не влиза в обявената квадратура
15.10.16 г., 20:15 bazar.bg
842.0 м²
399 800,00 €