Дворно място, образуващо парцел № XV-1203 /петнадесети, отреден за имот планоснимачен номер хиляда и двеста и три/, попадащ в квартал 87 /осемдесет и седем/ по плана на гр. Рила, с урегулирано пространство от 520 /петстотин и двадесет/ квадратни метра, ведно с построената в същият парцел двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 85 /осемдесет и пет/ квадратни метра, при съседи: улици от две страни с осови точки 301 /триста и едно/, 303 /триста и три/ и 320 /триста и двадесет/ и парцел XVII /седемнадесет
21.12.16 г., 12:31 targimot.com
85.0 м²
39 376,00 лв
Продава се луксозен имот, намиращ се в гр. Рила. Общата площ на имота е - 2850 кв. м., от които площ на къщата - 1350 кв. м. и площ на богато озеленения и красиво аранжиран двор - 1500 кв. м. В него е разположено външно барбекю, кът за отдих до реката и фитнес зала, която се намира в самостоятелна постройка. Къщата се състои от четири етажа с вътрешен асансьор. На първи етаж е разположена просторна зала, подходяща за празненства, бар, обзаведена голяма кухня с всички необходими ел. уреди. На втори етаж са разположени шест обзаведени апартамента, всеки от който разполага със собствена баня и тоалетна. Апартаментите имат излаз на тераса, а три от тях имат собствена кухня. Третия етаж разполага с кът за отдих, трапезария, отново голяма обзаведена кухня и камина. На четвъртия етаж се намират две спални помещения със собствени бани и тоалетни, голям дрешник, обозначени няколко къта за отдих, камина, обзаведена масажна стая, джакузи и сауна. Продава се с обзавеждането. Мебелите са внос от Италия, а друга част от тях са антики, закупени от търгове във Великобритания. Притежателите на този имот ще могат да се радват на спокойствие и уют, обградени от лукс, чист въздух и прекрасна природа.
20.12.16 г., 8:54 bazar.bg
1350.0 м²
1 500 000,00 €

Етаж от къща ГАБРОВО

ГАБРОВО ул. "Рила" № 34-А
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.518.455 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осемнадесет точка четиристотин петдесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на Изп. директор на АГКК, последно изменение със Заповед: КД-14-07-818/17.07.2008г. на Началника на СК - Габрово с адрес гр. Габрово, ул. „Рила” № 34 – А /тридесет и четири, буква „А”/, площ 441 /четиристотин четиридесет и един/ кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м.), номер по предходен план 4147 /четири хиляди сто седемдесет и четири/, квартал 15 /петнадесет/, парцел 9,10 /девет, десет/, съседи: имот с идентификатор 14218.518.575, имот с идентификатор имот с идентификатор 14218.518.454, имот с идентификатор 14218.83.503, имот с идентификатор 14218.518.614, заедно със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.518.455.1.2 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осемнадесет точка четиристотин петдесет и пет точка едно точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри с адрес гр. Габрово, ул. „Рила” №34 – А /тридесет и четири, буква „А”/, ет.1 /едно/, самостоятелният обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.518.455 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осемнадесет точка четиристотин петдесет и пет/, предназначение: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ 83 /осемдесет и три/ кв.м., съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: имот с идентификатор 4218.518.455.1.1 и имот с идентификатор 14218.518.455.1.3, над обекта: няма. НАЧАЛНА ЦЕНА: 37 500 (тридесет и седем хиляди и петстотин) лева.
9.12.16 г., 19:54 targimot.com
83.0 м²
37 500,00 лв

Етаж от къща САНДАНСКИ

САНДАНСКИ ул. "Рила" №15, ет.1
ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с идентификатор №65334.301.1458.1.1 по кадастралната карта на гр. Сандански, със застроена площ от 116,00кв.м., находящ се в сграда състояща се от сутерен, три жилищни етажа и таван – подпокривно пространство, състоящ се от коридор, спалня, дневна, кухня, и помещение предвидено за санитарен възел и две тераси, ВЕДНО с правото на строеж върху целия имот и ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата. Адрес на имота: гр. Сандански, ул. “ Рила “, №15, ет.1 Начална цена 35 568лв. /тридесет и пет хиляди петстотин шестдесет и осем лева./
5.12.16 г., 19:47 targimot.com
116.0 м²
35 568,00 лв

Къща Кошарна

Кошарна ул. Рила №3,
ДВОРНО МЯСТО с площ 1000кв.м., представляващо УПИ ІІ – 42 в кв. 13 по плана на с.Кошарна, ул. Рила №3, съгласно скица, а по акт собственост дворно място, представляващо урегулиран парцел ІІІ – 32, квартал 5, по стария план на селото, заедно с построената в него едноетажна монолитна жилищна сграда със застроена площ 54кв.м. при граници на имота 7 имот № ІІІ-48, имот № І – 46, имот №ХІ-45 и от двете страни улица. Начална цена, от която ще започне проданта 4 500 лв. Изпълнително дело № 20098320401308
21.11.16 г., 4:11 targimot.com
54.0 м²
4 500,00 лв

Къща Стожер

Стожер ул. " Рила" № 15
Недвижим имот, находящ се в село Стожер, общ. Добричка, ул. „Рила“ №15, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ДВОРНО МЯСТО на площ от 500кв.м., за който е отреден парцел – Х, имот с план.№530, в квартал №46, по уличната и дворищна регулация на село Стожер, общ. Добричка, обл. Добрич, одобрена със заповед №32/03.02.1993г., при граници и съседи: улици; УПИ-ХІ-528; УПИ-ХVІ-530, всички съседи са в квартал 46 по плана на селото, ведно с построената в дворното място ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 36.33кв.м., с РЗП от 72.33кв.м., на два етажа, състояща се от четири стаи, килер, коридор и тераса.
7.11.16 г., 15:52 targimot.com
72.0 м²
13 200,00 лв

Къща Рила

Рила ул. "Фридрих Енгелс" №18
„УПИ парцел ХVІІ, отреден за имот с планоснимачен № 1073, попадащ в кв.83, по действащия към момента застроително регулационен план на гр. Рила, целият с площ от 585 кв.м., с административен адрес: гр. Рила, ул. „Фридрих Енгелс“ № 18, при граници и съседи на имота: от две страни улица, УПИ І-1089, УПИ ХVІІ-1073, ВЕДНО с построената в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА, представляваща къща, която сграда е застроена на площ от 136 кв.м., ВЕДНО с МАЗЕ с площ от 20 кв.м., ВЕДНО с ТАВАН с площ от 78 кв.м., ВЕДНО с второстепенна сграда тип „лятна кухня“, с площ от 30 кв.м. и ВЕДНО с НАВЕС с оградни стени тип селскостопанска постройка, с площ от 27 кв.м“.
31.10.16 г., 13:53 targimot.com
136.0 м²
16 080,00 лв

Вила Росоман

Росоман община Божурище, област Софийска,ул."Рила"№ 2а
Дворно място с площ от 515 (петстотин и петнадесет) кв.м., представляващо Урегулиран поземлен имот XI (единадесети), отреден за имот пл.номер 67 (шестдесет и седем) в кв.9 (девет) по плана на с.Росоман, община Божурище, област София, при съседи на имота, съгласно скица - улица-тупик, УПИ X-54, УПИ VIII-55, 56, терен за озеленяване и УПИ XII – 52, ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ВИЛНА СГРАДА, със застроена площ от 70 (седемдесет) кв.м., състояща се от първи етаж, включващ стая с бокс, стая, антре и килер и втори етаж, включващ четири стаи. На основание чл.494,ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот , от която да започне наддаването e 21 840 лв./двадесет и една хиляди осемстотин и четиридесет лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот, могат да сторят това всеки ден , през времетраенето на публичната продан, по посоченото по-горе местонахождение в с.Росоман, община Божурище, област Софийска, ул.”Рила”№ 2а.
24.10.16 г., 15:03 targimot.com
70.0 м²
21 840,00 лв

Вила Росоман

Росоман област София,община Божурище, ул."Рила"№
Дворно място с площ от 515 (петстотин и петнадесет) кв.м., представляващо Урегулиран поземлен имот XI (единадесети), отреден за имот пл.номер 67 (шестдесет и седем) в кв.9 (девет) по плана на с.Росоман, община Божурище, област София, при съседи на имота, съгласно скица - улица-тупик, УПИ X-54, УПИ VIII-55, 56, терен за озеленяване и УПИ XII – 52, ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ВИЛНА СГРАДА, със застроена площ от 70 (седемдесет) кв.м., състояща се от първи етаж, включващ стая с бокс, стая, антре и килер и втори етаж, включващ четири стаи. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот , от която да започне наддаването e 21 500 лв./двадесет и една хиляди и петстотин лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот, могат да сторят това всеки ден , през времетраенето на публичната продан, по посоченото по-горе местонахождение в с.Росоман, община Божурище, област Софийска, ул.”Рила”№ 2а.
24.10.16 г., 15:02 targimot.com
70.0 м²
21 500,00 лв

Вила Росоман

Росоман с.Росоман, община Божурище, област Софийска, ул.”Рила”№ 2а.
Дворно място с площ от 515 (петстотин и петнадесет) кв.м., представляващо Урегулиран поземлен имот XI (единадесети), отреден за имот пл.номер 67 (шестдесет и седем) в кв.9 (девет) по плана на с.Росоман, община Божурище, област София, при съседи на имота, съгласно скица - улица-тупик, УПИ X-54, УПИ VIII-55, 56, терен за озеленяване и УПИ XII – 52, ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ВИЛНА СГРАДА, със застроена площ от 70 (седемдесет) кв.м., състояща се от първи етаж, включващ стая с бокс, стая, антре и килер и втори етаж, включващ четири стаи. На основание чл.494, ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 17 200 лв. /седемнадесет хиляди и двеста лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот, могат да сторят това всеки ден, през времетраенето на публичната продан, по посоченото по-горе местонахождение в с.Росоман, община Божурище, област Софийска, ул.”Рила”№ 2а.
24.10.16 г., 15:00 targimot.com
70.0 м²
17 200,00 лв

Етаж от къща Рила

Рила ул. "Цар Асен и Петър" № 5, ет.2
1 / 2 една втора идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ парцел IX /девети/, планоснимачен номер 1030 /хиляда и тридесет/, находящ се в квартал 84 /осемдесет и четвърти/ по плана на гр. Рила, област Кюстенил, одобрен със Заповед № 30 от 22.02.1993 г. на кмета на Община Рила, с площ на имота по скица № 059/02.06.2016 г. от 340 кв.м. /триста и четиридесет квадратни метра/ и с площ на имота по документ за собственост 311 кв.м. /триста и единадесет квадратни метра/, при съседи на имота по скица: улица с о.т. 341 – 317, УПИ X-1027 собственост на Емил Благоев Димитров, УПИ XIV-1029 собстевност на Димитър Методиев Влахов, УПИ VIII-1031 собственост на Васил Тошков Георгиев, Марияна Георгиева и Лазарина Новоселска, ВЕДНО с ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ построената в парцела двуетажна масивна жилищна сграда, ведно с прилежащата към етажа една таванска стая откъм югозапад и тавански помещение срещу същата таванска стая, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, с ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА – 13 440 лв. /тринадесет хиляди четиристотин и четиридесет лева/.
24.10.16 г., 14:06 targimot.com
311.0 м²
13 440,00 лв

Етаж от къща САНДАНСКИ

САНДАНСКИ ул. "Рила" №15, ет.1
ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с идентификатор №65334.301.1458.1.1 по кадастралната карта на гр. Сандански, със застроена площ от 116,00кв.м., находящ се в сграда състояща се от сутерен, три жилищни етажа и таван – подпокривно пространство, състоящ се от коридор, спалня, дневна, кухня, и помещение предвидено за санитарен възел и две тераси, ВЕДНО с правото на строеж върху целия имот и ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата. Адрес на имота: гр. Сандански, ул. “ Рила “, №15, ет.1 Начална цена 44 460лв. /четиридесет и четири хиляди четиристотин и шестдесет лева./
24.10.16 г., 14:06 targimot.com
116.0 м²
44 460,00 лв
гр. Рила, в близост до Рилски манастир, продажба на нова къща с РЗП 105м2, строена през 2012год., направена топлоизолация, облагороден двор с площ от 364м2. Къщата е с прекрасна гледка към планината, училище, църква. Разпределение-кухня с врата към хол, отделно спалня, голяма баня с тоалетна-фаянс, теракот, душ, в сутерена- помещение за винарна. Към къщата е направена лятна кухня/механа/. Има възможност и за втора спалня. Самата къща е завършена, оставена е само да се постави настилка в стаите. Има поставени вътрешни врати. Дограмата е PVC/ 5-камерна/, климатик е сложен за отопление. За повече информация и огледи се обръщайте към Надя Антова-088/9999 413, 0888/788 420
12.09.16 г., 14:45 bazar.bg
105.0 м²
35 000,00 €
Къща калкан-гредоред на два етажа, 138 м2 РЗП, 155м2 дворно място и непосредствено до него има 350м2 градина, което предоставя добри възможности за изграждане на прекрасен, семеен кът.СГРАДА: Гредоред.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Къщата се намира в гр.Рила.ПРЕДИМСТВА: Отлична панорама, в централната част на града и добра цена.Обади се СЕГА и цитирай този код 252490!
29.08.16 г., 13:45 address.bg
138.0 м²
5 113,00 €
Нова кокетна къща, със застроена площ от 105 кв. м. Къщата е масивно тухлено строителство, с външна изолация и мазилка Баумит. Направена е до ключ. Дограмата е ПВЦ, петкамерен стъклопакет. Ток, вода и канализация са налични в имота. Парцелът е 365 кв.м., ограден с масивен зид. Дворът е облагороден, плодни дървета, цветна градина и 30 бр. лози. Разполага и с избено помещение.СГРАДА: Масивна тухлена сграда с външна изолация.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Намира се в полите на Рила планина, в централната част на гр. Рила и на 50 метра от река Рилска.ПРЕДИМСТВА: Къщата е ново строителство, построена с качествени материали; Подпланински район с прекрасни дадености-река, планина.Обади се СЕГА и цитирай този код 272404!
28.08.16 г., 18:45 address.bg
105.0 м²
40 000,00 €
В гр. Рила - тухлена къща на два етажа. Парцелът, върху който е построена къщата е 220 кв.м. и е с красива гледка към планината и града. Обади се СЕГА и цитирай този код - 192202!
28.08.16 г., 17:45 address.bg
176.0 м²
23 000,00 €
Адрес - максимален избор, най-добри цени! Къща-гредоред на главната улица, водеща към Рилския манастир. Възможно е да се отремонтира партера и да се ползва за офис, или магазин, или да се отдава под наем. С малък двор под ясма, на дъното на който има още едно малка къщичка, пак на два етажа, която излиза на другата улица и е подходяща да се направи гараж в нея.
28.08.16 г., 16:17 address.bg
160.0 м²
12 782,00 €
Представяме на вашето внимание двуетажна къща (180 кв.м.) за ремонтни дейности и обзавеждане и двор (661 кв.м.), разположени на асфалтов път в село Говедарци, на 65 км до летище София, на 12 км до автогара Самоков и на 16 км до ски курорт Боровец. Къщата се разпределя между 2 жилищни и тавански етажи, с 4 спални, слънчево южно изложение и красива гледка към Рила планина и вътрешния двор със стопанска постройка (36 кв.м.) 1-ви етаж: кухня и две спални; 2-ри етаж: 2 спални и една голяма преходна стая. Стените са варосани, под - дюшеме в повечето стаи, дограмата е дървена. Къщата има два балкона - един със северно и един с източно изложение. Имотът разполага с една външна тоалетна. Препоръчваме ремонтни дейности и модернизации по ваш вкус, както и комфортно обзавеждане, което да превърне този имот в уютен дом за вашето семейство. Селото е построено по поречието на река Черни Искър, в предпарковата зона на Национален парк Рила. Говедарци разполага с магазини, кафене, училище, църква. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
21.07.16 г., 17:57 bulgarianproperties.bg
180.0 м²
39 995,00 €

Обзаведена двуетажна къща близнак в затворен комплекс Кедър

България, Област София, в района на к.к. Боровец
Представяме за продажба еднофамилна двуетажна къща близнак във "Вилно селище Кедър", разположено в град Долна Баня в подножието на Рила планина, на 15 километра от курортен комплекс Боровец и на 80 километра от София. Уникалната планинска гледка и чистият въздух Ви дават възможност да се насладите на една истинска почивка в сърцето на Рила. Комплекс Кедър предлага на своите клиенти неповторими традиционни ястия в реновирания ресторант, ски пакети с включен ски учител, ски екипировка и транспорт до пистите в Боровец през зимата, отдих край външния басейн през лятото, конна езда, излети в планината, условия за посещение на голф игрища, летене със самолет, организиране на тиймбилдинги, на сватби, както и други мероприятия. Къщата се състои от: първи етаж - стая, антре и коридор, тоалетна, дневна с трапезария и кухненски бокс, дървена стълба към втория етаж, състоящ се от вътрешно антре, стая и баня с тоалетна, стая с прилежащ килер и баня с тоалетна, както и общ балкон с третата стая. Цялатата къща е с разгъната застроена площ 165 кв.м., от които първи етаж със застроена площ от 79.00 кв.м. и тераси/плочници с площ 34 кв.м., и втори етаж със застроена площ от 86.00 кв.м. и балкон с площ 7.40 кв.м., с прилежащ дял от общия двор, възлизащ на 240 кв.м. Комплексът се състои се от 9 обзаведени двуетажни къщи, изградени в старинен български стил и механа с общо РЗП от 2200 кв.м., като всяка една от къщите е с РЗП между 205 и 225 кв.м. Площта на целия парцел е 5250 кв.м. Комплексът има собствен охраняем паркинг и 24 часова охрана. Цената на къщата не включа ДДС. Възможна доходност от отдаване под наем между 3-5% от цената на имота годишно. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др. Всички снимки, текстове, видео клипове, графични материали и банери, поместени на страниците на нашия сайт, са фирмена собственост или принадлежат на нашите партньори, и са защитени по закона за авторското право на Република България. Всяко неправомерно използване на снимки, текстове, видео клипове и други материали от трети лица ще бъде предмет на незабавен съдебен иск от страна на носителите на авторските права. Информацията, публикувана на сайта е с рекламна и информационна цел. Направили сме всичко възможно, за да предоставим максимално точна информация, но е възможно да са допуснати грешки. За достоверна и вярна се счита информацията, предоставена лично в офисите на ЛУКС ИМОТИ и "Бългериан Пропертис" ООД!
8.06.16 г., 12:33 luximoti.bg
4 стаи
165.0 м²
98 000,00 €
Слънчева, южна къща с тиха локация в красиво планинско село, на 80 км от София и на 13 км от най-стария ски курорт в нашата страна – Боровец. Къщата е построена с бетонна плоча и тухли, с обща площ от 140 кв.м. и двор от 420 кв.м. Квадратурата е практично разпределена между: Първи етаж - кухня, хол, баня с тоалетна, килер, тераса, вътрешно стълбище. Подовите настилки са с дюшеме; Втори етаж - две спални, баня с тоалетна, тераса. Стаите са на замазка. Къщата е завършена с дървена дограма. Снабдена е с вода, електричество и канализация. Продава се с мебелите от снимките. Препоръчваме подходящи довършителни дейности, освежаване и модернизации по ваш вкус, за да превърнете мястото в мечтан дом. Селото е разположено по горното течение на река Марица, на шосе 82 Самоков - Боровец -Долна баня - Костенец. Представлява идеално място за селски туризъм, планинарство, отдих, риболов и водни спортове, спа процедури, разглеждане на исторически забележителности. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
28.05.16 г., 0:17 bulgarianproperties.bg
140.0 м²
19 950,00 €
Старинна къща в много добро състояние,в края на гр.Рила на пътя за Рилския манастир.Къщата е на две нива с тавански помещения.На първи етаж - голяма стая,избено помещение;на втория етаж - три големи стаи с куня и баня с тоалетна.Невероятна панорама.Може и бартер за апартамент в София с доплащане.0877155469
20.05.16 г., 19:29 bazar.bg
85.0 м²
22 000,00 €
Двуетажна масивна къща с двор за продажба в гр. Рила на 13 км. от гр. Благоевград и на 20 км. от Рилския манастир. Къщата е с РЗП от 100 кв.м. разполага с дворно място от 400 кв.м. Двата етажа са самостоятелни и независими - първият етаж е партерен е с разпределение кухня - стая, коридор и санитарен възел ; вторият етаж се състои от коридор и две спални. Има изграден и трети етаж, който не е довършен. Оградена е с мрежа, има овощни дръвчета, цветя и асми. Обява под Референтен 32104.
19.05.16 г., 16:10 bazar.bg
100.0 м²
17 000,00 €
Този атрактивен имот е разположен в район с чист въздух и изключително живописна красота. Намира се на 75 минути път с кола до столицата София, само на 20 минути от магазините и удобства в близкия град Самоков и на същото разстояние от известния ски курорт Боровец. Село Гуцал се намира на 6 км от главния път между Костенец и Самоков. Къщата е построена през 2014 г. и се предлага за продажба в чудесно състояние. Построена е по високи стандарти, с UPC двоен стъклопакет и стени, завършени с външна и вътрешна изолация. Отоплението се осъществява чрез локално парно на пелети. В хола има и модерна печка на дърва, за уютни зимни вечери. Имотът се състои от: - 1122 кв.м.. разпределена между два парцелл, вторият от които е с голяма градина, но може да се използва за изграждане на още една къща. Включва голям навес и самоходна косачка Honda. с жилищна площ от 220 кв.м. и следното разпределение. Дневна и трапезария (9350 х 3800). Просторно отворено помещение с два дивана и дъбови мебели, състоящи се от трапезарна маса и шест стола, голям страничен шкаф, шкаф за телевизор, маса за кафе и два странични маси. Офис бюро. Два тихо работещи вентилатори. Пространството (4000 x 2200) е с двоен стъклопакет и френски прозорци, отварящи се в градината, с плъзгащи мрежи против насекоми. Красива кухня (3000 x 3200) с работни повърхности от бук, модерни шкафове със самостоятелно затварящи се чекмеджета и четири въртящи ъглови единици. Електрически стъклен плот с индукционни котлони, Samsung фурна, Samsung инверторен хладилник / фризер и ефективна AEG миялна машина, аспиратор над плота и осветление под шкафа. Перално помещение (2100 x 1850) с врата към задния двор. Котел на пелети, AEG инверторна пералня / сушилня. Тоалетна (1700 х 750). Мивка с шкаф, напълно облицована с плочки, с малък прозорец и нагревател за кърпи. Коридор (6400 x 1150) с обезопасена входна врата, с място за закачване на палта и съхранение на обувки. Има и място за съхранение под стълбите. Двойна остъклена врата води към дневната, друга остъклена врата - към кухня и перално и красиви стълби с украсен чугунен парапет, които ще ви отведат към първия етаж. Спалня 1 с голямо двойно легло и изключително удобен матрак. Четири големи чекмеджета под леглото. Две шкафа с по четири чекмеджета и две нощни шкафчета. Дистанционно управляем таванен вентилатор с тих режим на работа. Открити дървени греди. Двойно остъклена врата с плъзгащ комарник, водеща до балкон с живописна гледка. Спалня 2 с двойно легло и матрак. Също с четири големи чекмеджета под леглото. Шкаф с шест чекмеджета. Двойно остъклена врата с плъзгащ комарник, водеща до балкон с живописна гледка. Баня 1 (3350 х 3140) с голяма дизайнерска керамична мивка с шкаф с три врати. Стенен шкаф с голямо огледало и осветление. Голям нагревател за кърпи. Душ кабина с плъзгащи врати и малък и голям душ. Модерен гардероб с 4 врати, чекмеджета със стъклено лице, плъзгащи кошници, стъклени рафтове. Баня 2 (3330 х 3120) с голяма дизайнерска керамична мивка с шкаф с три врати. Стенен шкаф с голямо огледало и осветление. Нагревател за кърпи. Просторна модерна ъглова вана и душ с двойна глава. Модерен гардероб с плъзгаща врата, тип огледало в цялата дължина и чекмеджета със стъклено лице, плъзгащи кошници, стъклени рафтове и др. Балкон (4000 х 220) с богато украсени парапети от ковано желязо. Подове с теракот. Панорамна гледка. Коридор (2800 х 1650) с красиви дървени стълби, водещи към втория етаж, с богато украсен чугунен парапет. Спалня 3 (7400 х 3600) - необзаведена, с красиви открити греди, прозорец Velux в тавана. Наличие на пространство за съхранение. Спалня 4 (7400 х 3500) - необзаведена, с красиви открити греди, прозорец Velux в тавана. Наличие на пространство за съхранение. Прилежаща допълнителна площ (6000 x 3300) с панорамен прозорец. Може да се използва като кът за почивка. Коридор (2300 х 1380). Чугунен парапет и остъклени и матирани врати към спалните. Имотът е снабден с електричество, вода, високоскоростен интернет и телевизия. Описваният комфортен дом се продава с пълното ново обзавеждане и необходим набор икономични електроуреди, както е показано на снимките. Включени са завеси, дървени стълбове, щори, вентилатори и LED осветителни тела. Големият брой прозорци на всеки етаж предлага панорамна гледка към планината и гарантира изобилие от светлина и слънце. Всички прозорци са с най-новите повдигащи мрежи против насекоми. Къщата е защитена с двойна аларма за сигурност и дистанционна връзка с местната фирма за сигурност, която е на разположение в селото, 24 часа в денонощието. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
18.04.16 г., 18:37 bulgarianproperties.bg
220.0 м²
90 000,00 €

Еднофамилна къща в подножието на Рила

България, Област Благоевград, в района на гр. Банско
Предлагаме за продажба хубава двуетажна къща в село Долно Драглище, което се намира в подножието на Рила планина, на 12 км от Банско и Разлог. Село е тихо, с приятен микроклимат. То е разположено на 160 км от София и Пловдив и на същото разстояние до Кавала и морето в Гърция. Къщата разполага с обща площ 128,60 км. Състои се от два етажа. На първи етаж са разположени дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна и сауна. Кухнята е напълно обзаведена и оборудвана с котлон с две гнезда, вградена фурна, мивка, абсорбатор, кафе-машина, тостер, електрическа кана, пералня, голям хладилник, шкафове за инвентар и посуда и маса за хранене с шест стола. Дневната е напълно обзаведена с триместен и двуместен дивани, масичка за кафе, телевизор с шкафче за него, полица за книги, камина и малък бар-плот с два бар-стола. Банята е оборудвана с душ, мивка с огледало и тоалетна. Има напълно оборудвана сауна. Вътрешно стълбище води на втори етаж. На втори етаж има три спални и баня с тоалетна. Главната спалня е с двойно легло с матрак , нощни шкафчета, гардероб, тоалетна, скрин и телевизор. Две спални с по две легла с матраци, нощни шкафчета, скринове с телевизори и гардероби. Банята има преддверие с два бойлера. Самата баня е оборудвана с душ, мивка с огледало и тоалетна. Подовата настилка в къщите е борово дюшеме и теракота, стени – латекс, дограма – ПВЦ . Къща разполага с една тераса с площ 20,16 кв.м. на нивото на земята и два балкона, които са на втория етаж. Към къщата има поддържан двор с площ 300 кв.м. с басейн. От имота се разкрива хубава гледка към Пирин и Рила. Подарете си този чудесен имот в тихо и живописно село, в близост до ски пистите на най-добрият ски курорт на Балканите – Банско. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др. Всички снимки, текстове, видео клипове, графични материали и банери, поместени на страниците на нашия сайт, са фирмена собственост или принадлежат на нашите партньори, и са защитени по закона за авторското право на Република България. Всяко неправомерно използване на снимки, текстове, видео клипове и други материали от трети лица ще бъде предмет на незабавен съдебен иск от страна на носителите на авторските права. Информацията, публикувана на сайта е с рекламна и информационна цел. Направили сме всичко възможно, за да предоставим максимално точна информация, но е възможно да са допуснати грешки. За достоверна и вярна се счита информацията, предоставена лично в офисите на ЛУКС ИМОТИ и "Бългериан Пропертис" ООД!
1.04.16 г., 12:24 luximoti.bg
3 стаи
128.6 м²
54 000,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба къща в град Рила
1 2