Къща Раковски

Раковски ул."Княз Борис I"№81
782.0 м²
13 200 лв
15.07.17 г., 22:32
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 62089.501.432 (шестдесет и две хиляди осемдесет и девет точка петстотин и едно точка четиристотин тридесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Раковски, община Разград, област Разград, одобрени със Заповед № РД-18-38/10.07.2007 година на Изпълнителния директор на АК, находящ се в село Раковски, улица „Княз Борис I” № 81 (осемдесети един), с площ от 782 (седемстотин осемдесет и два) квадратни метра, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (10 м), с номер по предходен план: 432 , при граници и съседи: 62089.501.426, 62089.501.433, 62089.501.1236 и 62089.501.424, заедно с ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 62089.501.432.1 (шестдесет и две хиляди осемдесет и девет точка петстотин и едно точка четиристотин тридесет и две точка едно), със застроена площ от 60 (шестдесет) квадратни метра и ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА -постройка на допълващо застрояване с идентификатор № 62089.501.432.2 (шестдесет и две хиляди осемдесет и девет точка петстотин и едно точка четиристотин тридесет и две точка две), със застроена площ от 18 (осемнадесет) квадратни метра. При начална продажна цена 13200.00 лв. (тринадесет хиляди и двеста лева ). Тежести на имота: няма Начална дата на проданта – 18.07.2017г. - 08.00 часа Крайна дата на проданта – 18.08.2017г. - 17.00 часа Наддавателните предложения в затворен плик, придружени от документ удостоверяващ внасянето на 10% задатък от началната продажна цена се приемат до 17.00 часа на 18.08.2017г. в канцеларията – регистратура на Районен съд – Разград . Задатъкът една десета част от началната цена на продаваемия имот за правоучастие в проданта се внася предварително по сметка на ЧСИ – Г.Солаков в "Банка ДСК" ЕАД , BG44STSA93000012368932, STSABGSF по изпълнително дело №20177610400037. Приключване на проданта и обявяване на резултатите : по реда на чл.492, ал.1 и ал.2 ГПК на 21.08.2017г. в 11:30 часа в сградата на Районен съд – гр.Разград . Оглед на обекта – всеки четвъртък от 14 до 16 часа през периода на публичната продан.
Още targimot.com

Къща Мъглиж

Мъглиж ул. Г. С. Раковски
426.0 м²
96 000 лв
30.06.17 г., 17:50
Още targimot.com

Етаж от къща Раковски

Раковски ул. Позитано № 17
99.0 м²
10 800 лв
2.06.17 г., 16:28
ДВОРНО МЯСТО с площ от 417 кв.м. (четиристотин и седемнадесет квадратни метра), за което е отреден УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XII-370 (дванадесет римско, тире, триста и седемдесет арабско), в квартал 41 (четиридесет и първи) по регулационния план на град Раковски, одобрен с Решение № 88/06.07.2004г. на ОбС на град Раковски, изменено с проект за изменение на ПУП-ПР, одобрен със Заповед №АБ-38/30.06.2006г. на Кмета на общ. Раковски, което УПИ № XII-370, заедно с УПИ №II-370 са образувани от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 502.370 (петстотин и две, точка, триста и седемдесет), целият с площ от 808 кв.м. (осемстотин и осем квадратни метра), находящ се в град Раковски, община Раковски, област Пловдив, при граници (съседи) на поземления имот съгласно придобивен акт: имот № 502.369 – Поземлен имот на наследниците на Серафим Генов Киков, имот № 502.368 – Поземлен имот на Гено Павлов Кисов, имот № 502.366 – Поземлен имот на Симеон Йозов Кисов, имот № 502.9531 – Улица на Община Раковски и имот № 502.9526 – улица на Община Раковски, който УПИ № XII-370 е с площ от 417 кв.м. (четиристотин и седемнадесет квадратни метра), отреден за жилищно застрояване, с административен адрес: град Раковски, квартал Секирово, улица „Позитано“ № 17 (седемнадесет), при граници и съседи за УПИ съгласно скица: от север – улица, от юг – УПИ № III-366, от изток – улица и от запад – УПИ №II-370, ВЕДНО с построените в УПИ № XII-370: ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от двуетажна масивна жилищна сграда с № 502.370.1 (петстотин и две, точка, триста и седемдесет, точка, едно) съгласно придобивен акт, със застроена площ на етажа от 99 кв.м. (деветдесет и девет квадратни метра); ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА с площ от 73 кв.м. (седемдесет и три квадратни метра) с № 502.370.5 (петстотин и две, точка, триста и седемдесет, точка, пет) съгласно придобивен акт, състояща се от ГАРАЖ със застроена площ от 23 кв.м. (двадесет и три квадратни метра) и СТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ от 50 кв.м. (петдесет квадратни метра); ВЕДНО с всички подобрения и приращения в ДВОРНОТО МЯСТО, представляващи МАСИВНА ПОСТРОЙКА разположена по част от северната фасада на едноетажната масивна сграда с № 502.370.5 и по част от източната имотна граница, с площ от 8 кв.м. (осем квадратни метра), измерена на място съгласно становище на вещо лице, за която постройка, съгласно справка от Община Раковски – регистрирана с вх.№ 15353/10.05.2016г., няма издадени строителни книжа и одобрени проекти, ВЕДНО с безсрочното право на строеж на ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с площ от 99 кв.м. (деветдесет и девет квадратни метра) на съществуващата двуетажна масивна жилищна сграда № 502.370.1, предвидено съобразно скица – виза от 06.06.2011г. за надстройка на същата сграда на гл. архитект на Община Раковски.
Още targimot.com

Къща САМОКОВ

САМОКОВ ул. "Георги Сава Раковски" №17
66.0 м²
48 600 лв
12.06.17 г., 17:31
Още targimot.com

Етаж от къща СМОЛЯН

СМОЛЯН ул. "Георги Сава Раковски" № 11
63.0 м²
12 225 лв
12.06.17 г., 18:41
ВТОРИ /2/ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с идентификатор 67653.912.183.1.2 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, две, точка, едно, осем, три, точка, едно, точка, две/, със застроена площ от 63 кв.м. /шестдесет и три/, при граници на етажа по схема: под обекта - обект № 001 и ТАВАН със застроена площ от 63 кв.м. /шестдесет и три/, при граници: от страни - външни зидове, от долу - втори жилищен етаж, от горе - покрив, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху мeстото и от общите части на сградата, представляваща ДВУЕТАЖНА /2/ ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 912.183.1 /девет, едно, две, точка, едно, осем, три, точка, едно/, построена в поземлен имот с идентификатор 67653.912.183 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, две, точка, едно, осем, три/, по кадастралната карта на гр. Смолян, община Смолян, област Смолян, одобрена със заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, находящ се на адрес: гр. Смолян, ул. „Георги Сава Раковски“ № 11, /единадесет/ с трайно предназначение „урбанизирана територия“, с начин на трайно ползване „индивидуално застрояване“, с площ на имота по кадастралната карта от 543 кв.м. /петстотин четиридесет и три/, съгласно скица № 2580/10.03.2008 г. на АГКК, служба по кадастъра - гр. Смолян, образуващ УПИ IV-710 /четвърти, отреден за имот седемстотин и десети/, в кв. 33 /тридесет и трети/, по плана на гр. Смолян, с граници и съседи на имота: 912.189; 912.184; 912.182; 912.181 и 912.180.
Още targimot.com

Етаж от къща Раковски

Раковски ул. "Никола Вапцаров" № 7
113.0 м²
17 600 лв
20.04.17 г., 21:21
ПЪРВИ ЕТАЖ от построената масивна жилищна сграда, над призем, с площ от 113 /сто и тринадесет/ кв.м. в урегулиран поземлен имот – парцел ІV /четвърти/, - 1307 /хиляда триста и седем/ в кв. 84 /осемдесет и четвърти/ по плана на гр. Раковски, кв. „Секирово”, който по удостоверение от община Раковски, е идентичен с 2755 /две хиляди седемстотин седемдесет и пет / в кв. 84 /осемдесет и четвърти/, с административен адрес: ул. "Никола Вапцаров" № 7, ВЕДНО с 1/2 /една втора/ идеална част от общите части на същата жилищна сграда, при граници на поземления имот: 502.9597 улица - Община Раковски; 502.1306 Позм. имот на Йосиф Яков Станчев; 502.1304 Позм. имот на Георги Петров Мекерешки; 502.1308 Позм. имот на насл. на Гено Луков Койрушки и др.; 502.1309 Позм. имот на Милко Йозов Койрушки и др.; 502.1311 Позм. имот Божидар Петров Дюлгерски.
Още targimot.com

Продава МЕЗОНЕТ, град София, Център

град София, Център ул. Георги С. Раковски
115.0 м²
74 295 €
1.05.17 г., 19:56
Без комисионна ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА от строител. ул. Раковски и ул. Козлодуй ЛУКСОЗНА бутикова сграда в центъра с красива визия - стъклени балкони, стилно изпълнение , висок стандарт . Добра инвестиция отлични комуникации и бърз достъп. Ат. N3 Разпределение: етаж-6 дневна с кухненски бокс, трапезария , спалня, баня с тоалетна 2 балкона чиста обитаема площ ниво 6: 66, 54 кв. м. ; второ ниво етаж 7 са разположени 2 стаи и баня с обитаема площ 33, 34м2 Обща площ: 114, 30 кв. м. . ; Идеални части от дворното място- 3, 24 кв. м. _опция за довършителни работи до ключ по желание на клиента _Възможност за покупка паркомясто подземно (достъпът е с асансьор за коли) с цена от 6500 Евро . В близост до: МЕТРОСТАНЦИЯ , УЧИЛИЩА, МАГАЗИНИ, ЗАВЕДЕНИЯ, ХОТЕЛИ АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБИ И ГЛАВНИ БУЛЕВАРДИ , на 15 минути пеша от от Храм паметника Александър Невски и Университета Ново строителство Сградата ще бъде готова за ползване с Акт 16- октомври 2018 . _Качествени материали - монолитна стоманобетонна
Още imot.bg

Продава МЕЗОНЕТ, град София, Център

град София, Център ул. Георги С. Раковски
184.0 м²
119 000 €
11.04.17 г., 13:01
Без комисионна ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА от строител. ул. Раковски и ул. Козлодуй ЛУКСОЗНА бутикова сграда в центъра с красива визия - стъклени балкони, стилно изпълнение , висок стандарт . Добра инвестиция отлични комуникации и бърз достъп. В близост до: МЕТРОСТАНЦИЯ, УЧИЛИЩА, МАГАЗИНИ, ЗАВЕДЕНИЯ, ХОТЕЛИ АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБИ И ГЛАВНИ БУЛЕВАРДИ В СОФИЯ. Ново строителство мезонет-1 на етаж 6 и 7, обща площ: 183, 21 кв. м. Разпределение: етаж-6 хол , кухня с трапезария , спалня, баня с тоалетна, мокро помещение, 3 балкона чиста обитаема площ ниво 6: 99, 89 кв. м. ; второ ниво етаж 7 са разположени 3 стаи , баня и склад с обитаема площ 56, 24м2 . ; Идеални части от дворното място- 6, 08 кв. м. _опция за довършителни работи до ключ по желание на клиента _Възможност за покупка паркомясто подземно (достъпът е с асансьор за коли) с цени от 6500 Евро Сградата ще бъде готова за ползване с Акт 16- октомври 2018 . _Качествени материали - монолитна стоманобетонна конструкция, червена тухла, топло и
Още imot.bg
113.0 м²
17 600 лв
4.04.17 г., 6:21
Имот на публична продан за период от 30.04.2017 до 30.05.2017 с начална тръжна цена 17 600 лева, по изпълнително дело 56 от 2008 при ЧСИ Ангел Ангелаков, тел. за контакт: 032/ 625 993, e-mail: ***. Имотът е с административен адрес: гр. Раковски, кв. Секирово, ул. 'Никола Вапцаров' 7.Огледи след договорка с ЧСИ.
Още bazar.bg

Къща САМОКОВ

САМОКОВ ул. Георги Сава Раковски №17
66.0 м²
43 200 лв
17.03.17 г., 18:52
Още targimot.com

Къща Вълчи дол

Вълчи дол ул. "Георги Раковски" 1
64.0 м²
14 960 лв
22.03.17 г., 19:02
Жилщна сграда със застроена площ от 60 кв. м., ведно с дворното място върху, което е построена сградата цялото с площ от 520 кв. м. За повече информация виж сканираното обявление.
Още targimot.com

Къща БАЛЧИК

БАЛЧИК ул. "Г.С. Раковски" 17
66.0 м²
54 000 лв
17.03.17 г., 18:54
Поземлен имот с административен адрес гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич, ул."Г. С. Раковски" № 17, с идентификатор № 02508.84.217 с площ от 506 кв.м. по скица, а по нотариален акт с площ от 430,00 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич, одобрени със Заповед №300-5-5/04.02.2004 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, номер по предходен план 1568, квартал 84, парцел ХХХVІ, ведно с построената в имота ЕДНОФАМИЛНА ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 02508.84.217.1 с площ от 66,00 кв.м. по скица, а по нотариален акт с площ от 63,00 кв.м., при граници и съседи за имота имоти с идентификатори: идентификатор № 02508.84.222; идентификатор № 02508.84.236; идентификатор № 02508.84.216; идентификатор № 02508.84.215; идентификатор № 02508.84.214 и идентификатор № 02508.84.218, както и всички други настоящи и бъдещи подобрения и приращения към имота. Описание: Дворното място е разположено на неравен терен с денивелация север/юг, с почти правилна правоъгълна форма. Подходът към имота е по тясна уличка от 2,20 м. Дворното място е оградено с масивна ограда от изток, откъм границата със съседните два застроени имоти. На запад граничи със ската на дерето, от юг и от север е ограден с метална мрежа на дървени колове. В имота има кладенец, а незастроената земя е покрита със самозалесила се горска растителност – храсти и дървета. Дворното място не се стопанисва. В поземленият имот е изградена една сграда – жилищна на един етаж с площ по акт за собственост от 63,00 кв.м., а по скица с площ от 66,00 кв.м. При огледа са констатирани следи от основи и тухлени стени от сграда, покрив няма. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: 1) Възбрана, вписан в Служба по вписванията гр. Балчик под №191, том І, дв.вх.рег. № 1836/28.07.2016 г., 2) Законна ипотека, вписана под № 64, том І, дв.вх.рег. № 4635/14.11.2006 г. в Служба по вписванията гр. Балчик до размера на 42100,00 лв. и 3) Законна ипотека, вписана № 251, том І, дв.вх.рег. № 1790/25.07.2016 г. в Служба по вписванията гр. Балчик до размера на сумата от 36745,24 лв.
Още targimot.com

Къща Раковски

Раковски ул."Чудомир" № 9
314.0 м²
24 000 лв
2.03.17 г., 12:56
Дворно място, цялото застроено и незастроено, находящо се в град Раковски, община Раковски, област Пловдивска, кв.“Ген.Николаево“, ул."Чудомир" № 9 (девет), съставляващо имот № 501.1611 (петстотин и едно . хиляда шестстотин и единадесет), за който е образуван урегулиран поземлен имот V (пето римско), с площ от 314 кв.м. (триста и четиринадесет кв.м.) — отреден за жилищно застрояване, от квартал 59 (петдесет и девет) по регулационния план на град Раковски, област Пловдивска, ЕКАТТЕ 62075, община Раковски, одобрен с Решение № 88/06.07.2004г, на ОбС-град Раковски, ведно с построените в него: едноетажно масивно стоманобетонно жилище, състоящо се от сутерен и етаж, със застроена площ от 54 кв.м. (петдесет и четири кв.м.), масивно жилище със застроена площ от 31 кв.м. (тридесет и един кв.м.), масивна сграда — стопанска със застроена площ от 39 кв.м. (тридесет и девет кв.м.), масивна сграда - стопанска със застроена площ от 16 кв.м. (шестнадесет кв.м.)
Още targimot.com

Етаж от къща СМОЛЯН

СМОЛЯН ул. "Георги Сава Раковски" №11
63.0 м²
10 800 лв
6.03.17 г., 19:00
ВТОРИ /2/ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с идентификатор 67653.912.183.1.2 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, две, точка, едно, осем, три, точка, едно, точка, две/, със застроена площ от 63 кв.м. /шестдесет и три/, при граници на етажа по схема: под обекта - обект № 001 и ТАВАН със застроена площ от 63 кв.м. /шестдесет и три/, при граници: от страни - външни зидове, от долу - втори жилищен етаж, от горе - покрив, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху мeстото и от общите части на сградата, представляваща ДВУЕТАЖНА /2/ ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 912.183.1 /девет, едно, две, точка, едно, осем, три, точка, едно/, построена в поземлен имот с идентификатор 67653.912.183 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, две, точка, едно, осем, три/, по кадастралната карта на гр. Смолян, община Смолян, област Смолян, одобрена със заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, находящ се на адрес: гр. Смолян, ул. „Георги Сава Раковски“ № 11, /единадесет/ с трайно предназначение „урбанизирана територия“, с начин на трайно ползване „индивидуално застрояване“, с площ на имота по кадастралната карта от 543 кв.м. /петстотин четиридесет и три/, съгласно скица № 2580/10.03.2008 г. на АГКК, служба по кадастъра - гр. Смолян, образуващ УПИ IV-710 /четвърти, отреден за имот седемстотин и десети/, в кв. 33 /тридесет и трети/, по плана на гр. Смолян, с граници и съседи на имота: 912.189; 912.184; 912.182; 912.181 и 912.180.
Още targimot.com

Къща СЛИВЕН

СЛИВЕН ул. Г. С. Раковски № 28
357.0 м²
96 000 лв
9.02.17 г., 18:40
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.533.12 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и три точка дванадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК, целият с площ 357 кв.м. /триста петдесет и седем квадратни метра/, находящ се в гр. Сливен, ул. „Г.С.Раковски“ № 28, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, номер по предходен план: 5162, при граници за целия имот: поземлен имот с идентификатор № 67338.533.88, поземлен имот с идентификатор № 67338.533.89, поземлен имот с идентификатор № 67338.533.13, поземлен имот с идентификатор № 67338.533.86, поземлен имот с идентификатор № 67338.533.15, поземлен имот с идентификатор № 67338.533.1, ведно с построените в имота сгради: СГРАДА с идентификатор № 67338.533.12.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и три точка дванадесет точка едно/, със застроена площ 47 кв.м. /четиридесет и седем квадратни метра/, брой етажи 2 /два/, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна; СГРАДА с идентификатор № 67338.533.12.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и три точка дванадесет точка две/, със застроена площ 24 кв.м. /двадесет и четири квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна; СГРАДА с идентификатор № 67338.533.12.3 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и три точка дванадесет точка три/, със застроена площ 73 кв.м. /седемдесет и три квадратни метра/, брой етажи 2 /един/, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна; СГРАДА с идентификатор № 67338.533.12.4 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и три точка дванадесет точка четири/, със застроена площ 39 кв.м. /тридесет и девет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Друг вид сграда за обитаване и СГРАДА с идентификатор № 67338.533.12.5 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и три точка дванадесет точка пет/, със застроена площ 21 кв.м. /двадесет и един квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Друг вид сграда за обитаване.
Още targimot.com

Къща Раковски

Раковски ул. „Петър Богдан“ № 42
70.0 м²
30 000 лв
17.02.17 г., 17:58
ИД № 20158250400246 - Дворно място, цялото застроено и незастроено с площ от 583 кв.м. (петстотин осемдесет и три квадратни метра), находящо се в град Раковски, община Раковски, област Пловдивска, ул. „Петър Богдан“ № 42 (четиридесет и две), съставляващо ПИ № 502.1617 (петстотин и две хиляда шестстотин и седемнадесет) от квартал 61 (шестдесет и едно), за който е образуван УПИ III-1617 (три-хиляда шестстотин и седемнадесет) от квартал 61 (шестдесет и едно) по регулационния план на град Раковски, община Раковски, област Пловдивска, одобрен със Заповед № Решение 88 от 06.07.2004 г. на ОбС на гр. Раковски, при граници на дворното място: имот№ 502.9644 – улица на община Раковски, имот № 502.9615 – улица на община Раковски, ПИ № 502.1616 на Петър Генов Коков и ПИ № 502.1618 на Недялко Рафаилов Пеев, ведно с построените в същото дворно място полумасивна жилищна сграда със застроена площ от 70.00 кв.м. (седемдесет квадратни метра), паянтова жилищна сграда със застроена площ от 28.00 кв.м. (двадесет и осем квадратни метра), полумасивна сграда със застроена площ от 30.00 кв.м. (тридесет квадратни метра) и паянтова сграда със застроена площ от 52.00 кв.м. (петдесет и два квадратни метра), както и ведно с всички подобрения и приращения в гореописаното дворно място. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 30 000 лева (тридесет хиляди лева), съставляваща 75 % от цената, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Още targimot.com
54.0 м²
24 000 лв
21.02.17 г., 18:34
Имот на публична продан за период от 04.03.2017 до 04.04.2017 с начална тръжна цена 24 000 лева, по изпълнително дело 224 от 2015 при ЧСИ Ангел Ангелаков, тел. за контакт: 032/ 625 993, e-mail: ***. Имотът е с административен адрес: гр. Раковски, ул. 'Чудомир' 9, къща на един етаж и сутерен със застроена площ 54 кв.м. За огледи след договорка с ЧСИ.
Още bazar.bg

Къща ВИДИН

ВИДИН ул. Георги Сава Раковски №5
101.0 м²
166 050 лв
22.02.17 г., 19:13
Още targimot.com
146.0 м²
20 880 лв
22.02.17 г., 13:40
Имот на публична продан за период от 28.02.2017 до 28.03.2017 с начална тръжна цена 20 880 лева, по изпълнително дело 628 от 2008 при ЧСИ Людмила Мурджанова, тел. за контакт: 032/624 161, e-mail: ***; Къща на три етажа, находящ се в гр. Раковски, ул. 'Перник' 62. Огледи се извършват след предварителна договорка с ЧСИ.
Още bazar.bg

Промишлена сграда, 760m 2 (продажба)

с.Болярино, общ. Раковски
28 500 €
5.02.17 г., 12:03
Парцел 2800 кв.м. със СГРАДА от 600 кв.м. от камък, бетон и тухла. Покрита Рампа 160 кв.м. Сградата е разделена на няколко помещения: 2 по 240 кв.м., и други по малки. Санитарен възел. Височината е 4.50 и 5.50 метра и всички помещения са свързани помежду си. Разполага с 4 големи входа. ТРИФАЗЕН ТОК. Бивш производствен цех. Отлична инфраструктура, намира се на 2 километра от магистрала Тракия. Пподходящ за производствен цех, склад или друг вид дейност. Фирмата е с изключителни права за продажбата на имота. Огледи в удобно време на клиента. Оферта: 100 181 на www.Shansbilding.bg
Още officespace.bg

Етаж от къща Раковски

Раковски ул. Позитано № 17
99.0 м²
13 500 лв
7.02.17 г., 17:52
ДВОРНО МЯСТО с площ от 417 кв.м. (четиристотин и седемнадесет квадратни метра), за което е отреден УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XII-370 (дванадесет римско, тире, триста и седемдесет арабско), в квартал 41 (четиридесет и първи) по регулационния план на град Раковски, одобрен с Решение № 88/06.07.2004г. на ОбС на град Раковски, изменено с проект за изменение на ПУП-ПР, одобрен със Заповед №АБ-38/30.06.2006г. на Кмета на общ. Раковски, което УПИ № XII-370, заедно с УПИ №II-370 са образувани от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 502.370 (петстотин и две, точка, триста и седемдесет), целият с площ от 808 кв.м. (осемстотин и осем квадратни метра), находящ се в град Раковски, община Раковски, област Пловдив, при граници (съседи) на поземления имот съгласно придобивен акт: имот № 502.369 – Поземлен имот на наследниците на Серафим Генов Киков, имот № 502.368 – Поземлен имот на Гено Павлов Кисов, имот № 502.366 – Поземлен имот на Симеон Йозов Кисов, имот № 502.9531 – Улица на Община Раковски и имот № 502.9526 – улица на Община Раковски, който УПИ № XII-370 е с площ от 417 кв.м. (четиристотин и седемнадесет квадратни метра), отреден за жилищно застрояване, с административен адрес: град Раковски, квартал Секирово, улица „Позитано“ № 17 (седемнадесет), при граници и съседи за УПИ съгласно скица: от север – улица, от юг – УПИ № III-366, от изток – улица и от запад – УПИ №II-370, ВЕДНО с построените в УПИ № XII-370: ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от двуетажна масивна жилищна сграда с № 502.370.1 (петстотин и две, точка, триста и седемдесет, точка, едно) съгласно придобивен акт, със застроена площ на етажа от 99 кв.м. (деветдесет и девет квадратни метра); ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА с площ от 73 кв.м. (седемдесет и три квадратни метра) с № 502.370.5 (петстотин и две, точка, триста и седемдесет, точка, пет) съгласно придобивен акт, състояща се от ГАРАЖ със застроена площ от 23 кв.м. (двадесет и три квадратни метра) и СТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ от 50 кв.м. (петдесет квадратни метра); ВЕДНО с всички подобрения и приращения в ДВОРНОТО МЯСТО, представляващи МАСИВНА ПОСТРОЙКА разположена по част от северната фасада на едноетажната масивна сграда с № 502.370.5 и по част от източната имотна граница, с площ от 8 кв.м. (осем квадратни метра), измерена на място съгласно становище на вещо лице, за която постройка, съгласно справка от Община Раковски – регистрирана с вх.№ 15353/10.05.2016г., няма издадени строителни книжа и одобрени проекти, ВЕДНО с безсрочното право на строеж на ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с площ от 99 кв.м. (деветдесет и девет квадратни метра) на съществуващата двуетажна масивна жилищна сграда № 502.370.1, предвидено съобразно скица – виза от 06.06.2011г. за надстройка на същата сграда на гл. архитект на Община Раковски.
Още targimot.com

Етаж от къща СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. Г. С. Раковски № 19 А
288.0 м²
16 800 лв
5.01.17 г., 12:16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 65766.701.2855.1.2, съгласно скица на СГКК гр. Велико Търново № 5731/03.08.2011 г., представляващ ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ОТ ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена в поземлен имот с идентификатор 65766.701.2855 с площ от 288 кв.м. /двеста осемдесет и осем квадратни метра/, включващ 4 броя стаи, при граници и съседи на самостоятелния обект: на същия етаж - няма, под обекта - имот с идентификатор 65766.701.2855.1.1, над обекта - няма. Граници и съседи на поземления имот, съгласно Скица № 5730/03.08.2011 г. на СГКК гр. Велико Търново: ПИ с идентификатори 65766.701.28.56, 65766.701.28.43, 65766.701.95.10.
Още targimot.com
125.0 м²
14 100 лв
9.01.17 г., 18:48
КЪЩА за живеене със ЗП по данъчна оценка от 100кв.м., представляваща Сграда с идентификатор№ 62092.501.125.1 със застроена площ от 125 кв.м./по кадастрална скица/, брой етажи: 1, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна, построена по реда на ОПС в дворно място с площ от 1126кв.м., съставляващо ПИ 125 в квартал 8 по плана на с. Раковски, общ. Каварна, одобрен със Заповед№ 2717/19.06.1950г. и №2081/27.11.2001г., за който е отреден УПИ ХІХ-53 в квартал 8 при граници север – УПИ VІІІ-53, изток – улица, юг – ПИ 126, запад – УПИ ХІ-46, представляващ Поземлен имот с идентификатор№ 62092.501.125 с площ от 1127кв.м./по кадастрална скица/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Ниско застрояване/до 10 м./.
Още targimot.com
110.0 м²
46 500 €
5.01.17 г., 11:56
ОФЕРТА 25830 Предлагаме на Вашето внимание двуетажна монолитна къща с площ 110кв.м. в гр.Раковски с разпределение - 1ет. - антре, три стаи, санитарен възел и вътрешно стълбище, 2ет. - антре, три стаи и две тераси.Към къщата принадлежи лятна кухня с площ 30кв.м. - две стаи и санитарен възел, гараж с площ 90кв.м.Двор 500кв.м. За контакт:0700 12329/ на цената на един градски разговор/
Още bazar.bg
1 2