КЪЩА за живеене със ЗП по данъчна оценка от 100кв.м., представляваща Сграда с идентификатор№ 62092.501.125.1 със застроена площ от 125 кв.м./по кадастрална скица/, брой етажи: 1, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна, построена по реда на ОПС в дворно място с площ от 1126кв.м., съставляващо ПИ 125 в квартал 8 по плана на с. Раковски, общ. Каварна, одобрен със Заповед№ 2717/19.06.1950г. и №2081/27.11.2001г., за който е отреден УПИ ХІХ-53 в квартал 8 при граници север – УПИ VІІІ-53, изток – улица, юг – ПИ 126, запад – УПИ ХІ-46, представляващ Поземлен имот с идентификатор№ 62092.501.125 с площ от 1127кв.м./по кадастрална скица/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Ниско застрояване/до 10 м./.
9.01.17 г., 18:48 targimot.com
125.0 м²
14 100,00 лв
Стара къща с двор 1900 кв.м. в село Раковски на 10 км от морето.тел.00359899855101 www.roni.bg
6.01.17 г., 12:22 bazar.bg
60.0 м²
16 000,00 €

Етаж от къща СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. Г. С. Раковски № 19 А
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 65766.701.2855.1.2, съгласно скица на СГКК гр. Велико Търново № 5731/03.08.2011 г., представляващ ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ОТ ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена в поземлен имот с идентификатор 65766.701.2855 с площ от 288 кв.м. /двеста осемдесет и осем квадратни метра/, включващ 4 броя стаи, при граници и съседи на самостоятелния обект: на същия етаж - няма, под обекта - имот с идентификатор 65766.701.2855.1.1, над обекта - няма. Граници и съседи на поземления имот, съгласно Скица № 5730/03.08.2011 г. на СГКК гр. Велико Търново: ПИ с идентификатори 65766.701.28.56, 65766.701.28.43, 65766.701.95.10.
5.01.17 г., 12:16 targimot.com
288.0 м²
16 800,00 лв
ОФЕРТА 25830 Предлагаме на Вашето внимание двуетажна монолитна къща с площ 110кв.м. в гр.Раковски с разпределение - 1ет. - антре, три стаи, санитарен възел и вътрешно стълбище, 2ет. - антре, три стаи и две тераси.Към къщата принадлежи лятна кухня с площ 30кв.м. - две стаи и санитарен възел, гараж с площ 90кв.м.Двор 500кв.м. За контакт: 0877 600 285
5.01.17 г., 11:56 bazar.bg
110.0 м²
46 500,00 €

Къща СЛИВЕН

СЛИВЕН ул. Г. С. Раковски № 28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.533.12 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и три точка дванадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК, целият с площ 357 кв.м. /триста петдесет и седем квадратни метра/, находящ се в гр. Сливен, ул. „Г.С.Раковски“ № 28, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, номер по предходен план: 5162, при граници за целия имот: поземлен имот с идентификатор № 67338.533.88, поземлен имот с идентификатор № 67338.533.89, поземлен имот с идентификатор № 67338.533.13, поземлен имот с идентификатор № 67338.533.86, поземлен имот с идентификатор № 67338.533.15, поземлен имот с идентификатор № 67338.533.1, ведно с построените в имота сгради: СГРАДА с идентификатор № 67338.533.12.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и три точка дванадесет точка едно/, със застроена площ 47 кв.м. /четиридесет и седем квадратни метра/, брой етажи 2 /два/, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна; СГРАДА с идентификатор № 67338.533.12.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и три точка дванадесет точка две/, със застроена площ 24 кв.м. /двадесет и четири квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна; СГРАДА с идентификатор № 67338.533.12.3 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и три точка дванадесет точка три/, със застроена площ 73 кв.м. /седемдесет и три квадратни метра/, брой етажи 2 /един/, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна; СГРАДА с идентификатор № 67338.533.12.4 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и три точка дванадесет точка четири/, със застроена площ 39 кв.м. /тридесет и девет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Друг вид сграда за обитаване и СГРАДА с идентификатор № 67338.533.12.5 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и три точка дванадесет точка пет/, със застроена площ 21 кв.м. /двадесет и един квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Друг вид сграда за обитаване.
9.12.16 г., 19:37 targimot.com
324.0 м²
96 000,00 лв

Къща Раковски

Раковски кв.“Ген.Николаево“, ул."Чудомир" № 9
Дворно място, цялото застроено и незастроено, находящо се в град Раковски, община Раковски, област Пловдивска, кв.“Ген.Николаево“, ул."Чудомир" № 9 (девет), съставляващо имот № 501.1611 (петстотин и едно . хиляда шестстотин и единадесет), за който е образуван урегулиран поземлен имот V (пето римско), с площ от 314 кв.м. (триста и четиринадесет кв.м.) — отреден за жилищно застрояване, от квартал 59 (петдесет и девет) по регулационния план на град Раковски, област Пловдивска, ЕКАТТЕ 62075, община Раковски, одобрен с Решение № 88/06.07.2004г, на ОбС-град Раковски, ведно с построените в него: едноетажно масивно стоманобетонно жилище, състоящо се от сутерен и етаж, със застроена площ от 54 кв.м. (петдесет и четири кв.м.), масивно жилище със застроена площ от 31 кв.м. (тридесет и един кв.м.), масивна сграда — стопанска със застроена площ от 39 кв.м. (тридесет и девет кв.м.), масивна сграда - стопанска със застроена площ от 16 кв.м. (шестнадесет кв.м.)
8.12.16 г., 23:45 targimot.com
314.0 м²
30 000,00 лв

Промишлена сграда, 1100m 2 (продажба)

гр.Раковски, общ. Раковски
Оферта 16982 Продава се парцел 1800 кв. м. с масивно монолитно хале на три етажа-(сутерен и два етажа),РЗП 1100 кв.м., ПВЦ дограма, шлайфан бетон,канализация,трифазен ток,тир достъп,два входа,асфалтиран двор.Подходящо е за шивашко ателие,складове,производствена дейност.. Обадете се сега на 0888795505
8.12.16 г., 19:30 officespace.bg
170 000,00 €

Къща ЧИРПАН

ЧИРПАН ул. Георги Раковски № 4, вх. А
Предишни търгове на този имот
30.11.16 г., 19:24 targimot.com
240.0 м²
58 000,00 лв
Предлагаме Ви тухлена едноетажна къща в село Раковски. Имотът е със застроена площ от 70 кв. м., с прилежащо дворно място от 2000 кв.м. Малкото и спокойно село Раковски се намира на 10 км от курорта Каварна (на 10 минути с кола) и на 16 км от живописния нос Калиакра. Селото е само на 45 минути път с кола от Летище Варна.
28.11.16 г., 21:19 bazar.bg
70.0 м²
14 990,00 €

Къща Раковски

Раковски ул. "Перник" № 62
Самостоятелен обект - ЖИЛИЩЕ, състоящо се: на първия етаж- от две стаи, обособени самостоятелно, с обща застроена площ 40 кв.м., функционално свързани с втория жилищен етаж, който е със застроена площ 106 кв.м. и който етаж се състои от дневна, кухня, две спални и сервизно помещение, което жилище се намира в триетажна масивна жилищна сграда , функционално обособена в две самостоятелни жилища с отделни входове, построена в дворно място, съставляващо Поземлен имот № 502.2049, за който е образуван УПИ ІІ в кв. 10 по регулационния план на гр. Раковски, ЕКАТТЕ 62075, община Раковски, одобрен с Решение № 88/06.07.2004 г. на ОбС- гр. Раковски, с площ на УПИ ІІ- 1 012 кв.м. по скица, а по документ за собственост- 970 кв.м., с административен адрес: гр. Раковски, ул. „Перник” № 62, който имот е отреден за жилищно застрояване, при граници на ПИ: имот № 502.2048- поземлен имот на Кирил Боргоджийски и др.; имот № 502.9557- улица на община Раковски; имот № 502.2050- ПИ на Ченко Боргоджийски и др.; имот № 502.2044- ПИ на Йордан Маджарски; имотф № 502.2045- ПИ на Йозо Плачков и др. и имот № 502.2047- ПИ на Михаил Боргоджийски; ВЕДНО с построената с същия имот в режим на търпимост едноетажна масивна жилищна сграда- лятна кухня със застроена площ 53 кв.м.; ВЕДНО с ½ ид.ч. от гореописаното дворно място.
28.11.16 г., 18:22 targimot.com
106.0 м²
49 440,00 лв

Етаж от къща СМОЛЯН

СМОЛЯН гр. Смолян, ул. "Георги Сава Раковски" №11
ВТОРИ /2/ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с идентификатор 67653.912.183.1.2 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, две, точка, едно, осем, три, точка, едно, точка, две/, със застроена площ от 63 кв.м. /шестдесет и три/, при граници на етажа по схема: под обекта - обект № 001 и ТАВАН със застроена площ от 63 кв.м. /шестдесет и три/, при граници: от страни - външни зидове, от долу - втори жилищен етаж, от горе - покрив, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху мeстото и от общите части на сградата, представляваща ДВУЕТАЖНА /2/ ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 912.183.1 /девет, едно, две, точка, едно, осем, три, точка, едно/, построена в поземлен имот с идентификатор 67653.912.183 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, две, точка, едно, осем, три/, по кадастралната карта на гр. Смолян, община Смолян, област Смолян, одобрена със заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, находящ се на адрес: гр. Смолян, ул. „Георги Сава Раковски“ № 11, /единадесет/ с трайно предназначение „урбанизирана територия“, с начин на трайно ползване „индивидуално застрояване“, с площ на имота по кадастралната карта от 543 кв.м. /петстотин четиридесет и три/, съгласно скица № 2580/10.03.2008 г. на АГКК, служба по кадастъра - гр. Смолян, образуващ УПИ IV-710 /четвърти, отреден за имот седемстотин и десети/, в кв. 33 /тридесет и трети/, по плана на гр. Смолян, с граници и съседи на имота: 912.189; 912.184; 912.182; 912.181 и 912.180.
22.11.16 г., 19:32 targimot.com
63.0 м²
13 500,00 лв

Къща БАЛЧИК

БАЛЧИК ул. "Г.С. Раковски" 17
Поземлен имот с административен адрес гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич, ул."Г. С. Раковски" № 17, с идентификатор № 02508.84.217 с площ от 506 кв.м. по скица, а по нотариален акт с площ от 430,00 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич, одобрени със Заповед №300-5-5/04.02.2004 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, номер по предходен план 1568, квартал 84, парцел ХХХVІ, ведно с построената в имота ЕДНОФАМИЛНА ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 02508.84.217.1 с площ от 66,00 кв.м. по скица, а по нотариален акт с площ от 63,00 кв.м., при граници и съседи за имота имоти с идентификатори: идентификатор № 02508.84.222; идентификатор № 02508.84.236; идентификатор № 02508.84.216; идентификатор № 02508.84.215; идентификатор № 02508.84.214 и идентификатор № 02508.84.218, както и всички други настоящи и бъдещи подобрения и приращения към имота. Описание: Дворното място е разположено на неравен терен с денивелация север/юг, с почти правилна правоъгълна форма. Подходът към имота е по тясна уличка от 2,20 м. Дворното място е оградено с масивна ограда от изток, откъм границата със съседните два застроени имоти. На запад граничи със ската на дерето, от юг и от север е ограден с метална мрежа на дървени колове. В имота има кладенец, а незастроената земя е покрита със самозалесила се горска растителност – храсти и дървета. Дворното място не се стопанисва. В поземленият имот е изградена една сграда – жилищна на един етаж с площ по акт за собственост от 63,00 кв.м., а по скица с площ от 66,00 кв.м. При огледа са констатирани следи от основи и тухлени стени от сграда, покрив няма. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: 1) Възбрана в полза на ОББ АД, вписан в Служба по вписванията гр. Балчик под №191, том І, дв.вх.рег. № 1836/28.07.2016 г., 2) Законна ипотека в полза на ОББ АД, вписана под № 64, том І, дв.вх.рег. № 4635/14.11.2006 г. в Служба по вписванията гр. Балчик до размера на 42100,00 лв. и 3) Законна ипотека в полза на ОББ АД, вписана № 251, том І, дв.вх.рег. № 1790/25.07.2016 г. в Служба по вписванията гр. Балчик до размера на сумата от 36745,24 лв.
17.11.16 г., 0:16 targimot.com
66.0 м²
35 925,00 лв

Къща Вълчи дол

Вълчи дол ул. "Г. Раковски" 1
Жилщна сграда със застроена площ от 60 кв. м., ведно с дворното място върху, което е построена сградата цялото с площ от 520 кв. м. За повече информация виж сканираното обявление.
24.10.16 г., 14:26 targimot.com
64.0 м²
18 700,00 лв

Етаж от къща Раковски

Раковски ул. Позитано № 17
ДВОРНО МЯСТО с площ от 417 кв.м. (четиристотин и седемнадесет квадратни метра), за което е отреден УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XII-370 (дванадесет римско, тире, триста и седемдесет арабско), в квартал 41 (четиридесет и първи) по регулационния план на град Раковски, одобрен с Решение № 88/06.07.2004г. на ОбС на град Раковски, изменено с проект за изменение на ПУП-ПР, одобрен със Заповед №АБ-38/30.06.2006г. на Кмета на общ. Раковски, което УПИ № XII-370, заедно с УПИ №II-370 са образувани от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 502.370 (петстотин и две, точка, триста и седемдесет), целият с площ от 808 кв.м. (осемстотин и осем квадратни метра), находящ се в град Раковски, община Раковски, област Пловдив, при граници (съседи) на поземления имот съгласно придобивен акт: имот № 502.369 – Поземлен имот на наследниците на Серафим Генов Киков, имот № 502.368 – Поземлен имот на Гено Павлов Кисов, имот № 502.366 – Поземлен имот на Симеон Йозов Кисов, имот № 502.9531 – Улица на Община Раковски и имот № 502.9526 – улица на Община Раковски, който УПИ № XII-370 е с площ от 417 кв.м. (четиристотин и седемнадесет квадратни метра), отреден за жилищно застрояване, с административен адрес: град Раковски, квартал Секирово, улица „Позитано“ № 17 (седемнадесет), при граници и съседи за УПИ съгласно скица: от север – улица, от юг – УПИ № III-366, от изток – улица и от запад – УПИ №II-370, ВЕДНО с построените в УПИ № XII-370: ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от двуетажна масивна жилищна сграда с № 502.370.1 (петстотин и две, точка, триста и седемдесет, точка, едно) съгласно придобивен акт, със застроена площ на етажа от 99 кв.м. (деветдесет и девет квадратни метра); ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА с площ от 73 кв.м. (седемдесет и три квадратни метра) с № 502.370.5 (петстотин и две, точка, триста и седемдесет, точка, пет) съгласно придобивен акт, състояща се от ГАРАЖ със застроена площ от 23 кв.м. (двадесет и три квадратни метра) и СТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ от 50 кв.м. (петдесет квадратни метра); ВЕДНО с всички подобрения и приращения в ДВОРНОТО МЯСТО, представляващи МАСИВНА ПОСТРОЙКА разположена по част от северната фасада на едноетажната масивна сграда с № 502.370.5 и по част от източната имотна граница, с площ от 8 кв.м. (осем квадратни метра), измерена на място съгласно становище на вещо лице, за която постройка, съгласно справка от Община Раковски – регистрирана с вх.№ 15353/10.05.2016г., няма издадени строителни книжа и одобрени проекти, ВЕДНО с безсрочното право на строеж на ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с площ от 99 кв.м. (деветдесет и девет квадратни метра) на съществуващата двуетажна масивна жилищна сграда № 502.370.1, предвидено съобразно скица – виза от 06.06.2011г. за надстройка на същата сграда на гл. архитект на Община Раковски.
24.10.16 г., 14:09 targimot.com
99.0 м²
16 800,00 лв
Апартаментът се намира на ул. Родопи, близо до ул. Г. С. Раковски и ул. Козлодуй. Сградата е с хубава фасада, добре поддържана, с разрешение за ползване от 2012-та година. Първото ниво включва голяма дневна, светла кухня, спалня, баня с тоалетна и две тераси. На второ ниво са разположени кухненски бокс, две спални, баня с тоалетна, и две тераси. Апартаментът има редица възможности за преустройства. Довършителните работи не са изпълнени изцяло. Подходящ е за отдаване под наем, като всяко ниво може да се отдава самостоятелно - така е и в момента, като са обособени 4 спални. Предимство при организиране на огледи имат клиенти на МИРЕЛА.
24.10.16 г., 13:44 mirela.bg
151.94 м²
129 900,00 €
Оферта-270409 АГЕНЦИЯ ИМОТИ ОНЛАЙН има удоволствието да Ви, представи монолитна двуетажна къща в с. Стряма, общ. Раковски. Състои се от два етажа с по 140 кв. м. Има висок таван с две тераси на който могат да се обособят стаи или голямо студио-70 кв. м. Двора е 1320 кв. м., гараж, стая и навес общо 60 кв. м., кладенец, сонда за вода, канализация. До къщата има и 13 кв. м. лятна кухня. Има опция двора да се раздели на половина, като съответно цената ще претърпи корекция. За повече информация и огледи тел: 0877 577 006
15.10.16 г., 10:42 bazar.bg
140.0 м²
40 000,00 €
'СИСИ-ЕМ'ПО ДОБРИТЕ ОФЕРТИ!ТОП ОФЕРТА!6.КМ.ОТ МОРСКИЯТ БРЯГ--ДОМ ГОТОВ ЗА ЖИВЕЕНЕ--ДВЕ СПАЛНИ--ТРАПЕЗАРИЯ--КУХНЯ-БАНЯ--ОТРЕМОНТИРАНА--ОБЗАВЕДЕНА--ГОТОВА ЗА НАНАСЯНЕ--БЕЗ КОМИСИОННА ОТ КУПУВАЧА--ГАРАНТИРАНА ЮРИДИЧЕСКА СИГУРНОСТ ПРИ СДЕЛКА.
9.09.16 г., 10:34 bazar.bg
100.0 м²
25 000,00 €
100.0 м²
25 000,00 €
Продавам имот-къща с дворно място. Двора е с големина 270 кв.м. Има гараж и лятна кухня, отделно от къщата, трифазен ток и вода, две сонди. Допълнителна информация Вид къща 3-етажна Вид строителство Тухла Площ 93 кв. м Екстри Вода , Ток Особенности С гараж
16.06.16 г., 14:21 bezplatno.net
35 000,00 €
Предлагаме Ви 80 кв.м. тухлена, измазана къща с 3 стаи, кухня, помещение за баня. Дворно място 1500 кв.м. със стопански постройки. Има частично сменена ПВЦ дограма. 50 метра от пътя до къщата е черен. Раковски е село в Североизточен регион на България и е част от община Каварна, Област Добрич. Намира се на 10 км североизточно от гр. Каварна, на 16 км югозападно от гр. Шабла, на 70 км североизточно от гр. Варна и Международно летище Варна. В близост се намират 3 функциониращи професионални голф игрища в село Топола и село Божурец. В Раковски живеят около 250 души. Селото разполага с всички нужни удобства: 2 магазина за хранителни стоки, ресторант, детска градина. Добре изградена и поддържана инфраструктура - пътища в много добро състояние, поддържани зелени площи и детска площадка. А3118
25.04.16 г., 19:17 bazar.bg
80.0 м²
17 000,00 лв
Имот на публична продан за период от 12.12.2016 до 12.01.2017 с начална тръжна цена 30 000 лева, по изпълнително дело 224 от 2015 при ЧСИ Ангел Ангелаков, тел. за контакт: 032/ 625 993, e-mail: ***. Имотът е с административен адрес: гр. Раковски, ул. 'Чудомир' 9, къща на един етаж и сутерен със застроена площ 54 кв.м. За огледи след договорка с ЧСИ.
5.04.16 г., 17:09 bazar.bg
54.0 м²
30 000,00 лв

Обзаведен апартамент в центъра на София

България, Област София, гр. София, кв. Център, бул Княгиня Мария Луиза, Бул. "Г. С. Раковски"
Тристаен апартамент, който се намира в широкия център на София- на тихата и зелена уличка „Родопи” в удобна близост до булевард „Сливница”, площад „Лъвов мост” и новостроящата се спирка на метрото. Районът е разположен на минути от държавни и административни институции, забележителности, емблематични сграда, заведения, ресторанти, магазин и бутици, както и до един от най-посещаваните търговски центрове- „Mall Of Sofia”. Локацията предоставя съчетание между отлична градска мобилност и инфраструктура и същевременно спокойна жилищна атмосфера. Имотът е разположен в модерна сграда с Разрешение за ползване от 2007 година, представителни общи части, портиер, контролиран достъп, посредством чип карти и вътрешен двор с паркоместа. Отоплението е на ТЕЦ, като са поставени алуминиеви радиатори във всички помещения. В цената на жилището е включено надземно паркомясто. Апартаментът е разположен на четвърти етаж. Изложението е изток/север, като се открива приятни гледки към района и планина Витоша. Предлага се качествено завършен: • стени- латекс • подови настилки- ламиниран паркет; гранитогрес • четирикамерна PVC дограма „Shuco” • алуминиеви радиатори • оборудвани баня с тоалетна и тоалетна за гости- санитария на „Ideal Standart” Жилището е с отлично вътрешно разпределение и функционални размери на помещенията. Състои се от: • входно антре • дневна с трапезария и кухненски бокс • две спални • баня с тоалетна и вана • тоалетна за гости • мокро помещение • два балкона- с излаз от всички помещения Апартаментът е цялостно обзаведен с нови мебели. Разполага с всичко необходимо да посрещне новите си собственици, без да са необходими допълнителни инвестиции: • вграден кухненски бокс с бар плот и електроуреди- фурна с четири керамични котлона и парална машина „Indesit”, хладилник „LG”, абсорбатор „Crown” • маса за хранене с шест стола • мека мебел • масичка за кафе • модулна секция • две двойни легла с нощни шкафчета • двукрилен гардероб • трикрилен гардероб • две тоалетки с огледала Имотът се намира в близост до важни пътни артерии като булевардите „Г. С. Раковски”, „Сливница” и „Княгина Мария Луиза”, като същевременно е изолиран от техния шум. Районът е комуникативен, с отлично изградена инфраструктура и предлага на обитателите си приятна домашна атмосфера. На пешеходно разстояние се намира идеалния център на София, както и всички негови ключови точки, театри и галерии, заведения и места за развлечения. Всички снимки, текстове, видео клипове, графични материали и банери, поместени на страниците на нашия сайт, са фирмена собственост или принадлежат на нашите партньори, и са защитени по закона за авторското право на Република България. Всяко неправомерно използване на снимки, текстове, видео клипове и други материали от трети лица ще бъде предмет на незабавен съдебен иск от страна на носителите на авторските права. Информацията, публикувана на сайта е с рекламна и информационна цел. Направили сме всичко възможно, за да предоставим максимално точна информация, но е възможно да са допуснати грешки. За достоверна и вярна се счита информацията, предоставена лично в офисите на ЛУКС ИМОТИ и "Бългериан Пропертис" ООД!
1.04.16 г., 12:22 luximoti.bg
2 стаи
98.0 м²
78 000,00 €

Старинна архитектура в динамична градска среда

България, Област София, гр. София, кв. Център, до ул. "Г.С. Раковски"
Къща с отличителна архитектура от края на 20-те години на миналия век в широкия център на столицата. Имот с индивидуален облик и отлично местоположение на ул. „Дунав” и ул. „Цар Симеон” . В непосредствена близост се простират известните пътни артерии-ул. „Г.С. Раковски”, бул. „Васил Левски”, бул. „Дондуков”, бул. „Сливница”. На пешеходни разстояния се намират ключови за столицата места, исторически забележителности и емблематични сгради като паметника на Васил Левски, сградата на Националната опера и балет, Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Сградата е масивна, с бетонни плочи, колони и арматура, построена през 1928 г., с добре поддържани общи части. Отоплението е на ТЕЦ, има поставена и камина. Изложението на имота е юг-изток-запад, с разкриващи се гледки към прилежащите улици. Къщата се състои от: : • кафе с директен достъп от ул. „Дунав” • апартамент с площ около 60 кв.м : • тристайно жилище с площ 130 кв.м с два входа, състои се от: -входно антре -дневна с вестибюл -две стаи -кухня -баня с тоалетна -две тераси : • тристайно жилище с площ 135 кв.м, състои се от: -входно антре -дневна с вестибюл -две стаи -кухня - баня -тоалетна -две тераси : • тристайно жилище с площ 135 кв.м, състои се от: - входно антре - дневна с вестибюл - две спални - кухня - мокро помещение - баня с тоалетна - тоалетна за гости - две тераси : • тавански помещения Имотът е качествено завършен, предлагайки класически стилен интериор: • стени: латекс и мазилка • подови настилки: -коридори-мозайка -стаи-масивно дъбово дюшеме -кухни-теракота • трикамерна немска ПВЦ дограма и дървена двукатна дограма • оборудвани санитарни помещения на теракота и фаянс Къщата се продава без обзавеждане, предлагайки възможност за реализация на интериорни решения, съобразени изцяло със стиловите предпочитания на бъдещите собственици. Сградата е отличителна със своята старинна архитектура, разположена на ъгъла на две от известните централни улички в столицата. Районът предоставя всичко необходимо за едно съвременно ежедневие. На изключително достъпни разстояния се намират спирки на градски транспорт, магазини и бутици, ресторанти и популярни заведения, институции и банкови офиси. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др. Всички снимки, текстове, видео клипове, графични материали и банери, поместени на страниците на нашия сайт, са фирмена собственост или принадлежат на нашите партньори, и са защитени по закона за авторското право на Република България. Всяко неправомерно използване на снимки, текстове, видео клипове и други материали от трети лица ще бъде предмет на незабавен съдебен иск от страна на носителите на авторските права. Информацията, публикувана на сайта е с рекламна и информационна цел. Направили сме всичко възможно, за да предоставим максимално точна информация, но е възможно да са допуснати грешки. За достоверна и вярна се счита информацията, предоставена лично в офисите на ЛУКС ИМОТИ и "Бългериан Пропертис" ООД!
1.04.16 г., 12:19 luximoti.bg
6 стаи
440.0 м²
650 000,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба къща в град Раковски
1 2