Етаж от къща СМОЛЯН

СМОЛЯН гр. Смолян, ул. "Георги Сава Раковски" № 11
63 м²
10,260 лв
2018-1-18
ВТОРИ /2/ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с идентификатор 67653.912.183.1.2 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, две, точка, едно, осем, три, точка, едно, точка, две/, със застроена площ от 63 кв.м. /шестдесет и три/, при граници на етажа по схема: под обекта - обект № 001 и ТАВАН със застроена площ от 63 кв.м. /шестдесет и три/, при граници: от страни - външни зидове, от долу - втори жилищен етаж, от горе - покрив, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху мeстото и от общите части на сградата, представляваща ДВУЕТАЖНА /2/ ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 912.183.1 /девет, едно, две, точка, едно, осем, три, точка, едно/, построена в поземлен имот с идентификатор 67653.912.183 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, две, точка, едно, осем, три/, по кадастралната карта на гр. Смолян, община Смолян, област Смолян, одобрена със заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, находящ се на адрес: гр. Смолян, ул. „Георги Сава Раковски“ № 11, /единадесет/ с трайно предназначение „урбанизирана територия“, с начин на трайно ползване „индивидуално застрояване“, с площ на имота по кадастралната карта от 543 кв.м. /петстотин четиридесет и три/, съгласно скица № 2580/10.03.2008 г. на АГКК, служба по кадастъра - гр. Смолян, образуващ УПИ IV-710 /четвърти, отреден за имот седемстотин и десети/, в кв. 33 /тридесет и трети/, по плана на гр. Смолян, с граници и съседи на имота: 912.189; 912.184; 912.182; 912.181 и 912.180.
Ощеtargimot.com

Къща ВИДИН

ВИДИН ул. Георги Сава Раковски № 5
101 м²
148,800 лв
2017-12-14
Ощеtargimot.com

Къща СЛИВЕН

СЛИВЕН ул. Г. С. Раковски № 28
357 м²
86,400 лв
2017-12-7
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.533.12 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и три точка дванадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК, целият с площ 357 кв.м. /триста петдесет и седем квадратни метра/, находящ се в гр. Сливен, ул. „Г.С.Раковски“ № 28, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, номер по предходен план: 5162, при граници за целия имот: поземлен имот с идентификатор № 67338.533.88, поземлен имот с идентификатор № 67338.533.89, поземлен имот с идентификатор № 67338.533.13, поземлен имот с идентификатор № 67338.533.86, поземлен имот с идентификатор № 67338.533.15, поземлен имот с идентификатор № 67338.533.1, ведно с построените в имота сгради: СГРАДА с идентификатор № 67338.533.12.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и три точка дванадесет точка едно/, със застроена площ 47 кв.м. /четиридесет и седем квадратни метра/, брой етажи 2 /два/, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна; СГРАДА с идентификатор № 67338.533.12.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и три точка дванадесет точка две/, със застроена площ 24 кв.м. /двадесет и четири квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна; СГРАДА с идентификатор № 67338.533.12.3 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и три точка дванадесет точка три/, със застроена площ 73 кв.м. /седемдесет и три квадратни метра/, брой етажи 2 /един/, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна; СГРАДА с идентификатор № 67338.533.12.4 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и три точка дванадесет точка четири/, със застроена площ 39 кв.м. /тридесет и девет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Друг вид сграда за обитаване и СГРАДА с идентификатор № 67338.533.12.5 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и три точка дванадесет точка пет/, със застроена площ 21 кв.м. /двадесет и един квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Друг вид сграда за обитаване.
Ощеtargimot.com
125 м²
13,920 лв
2017-12-12
КЪЩА за живеене със ЗП по данъчна оценка от 100кв.м., представляваща Сграда с идентификатор№ 62092.501.125.1 със застроена площ от 125 кв.м./по кадастрална скица/, брой етажи: 1, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна, построена по реда на ОПС в дворно място с площ от 1126кв.м., съставляващо ПИ 125 в квартал 8 по плана на с. Раковски, общ. Каварна, одобрен със Заповед№ 2717/19.06.1950г. и №2081/27.11.2001г., за който е отреден УПИ ХІХ-53 в квартал 8 при граници север – УПИ VІІІ-53, изток – улица, юг – ПИ 126, запад – УПИ ХІ-46, представляващ Поземлен имот с идентификатор№ 62092.501.125 с площ от 1127кв.м./по кадастрална скица/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Ниско застрояване/до 10 м./.
Ощеtargimot.com
84 м²
30,000
2017-11-27
Масивна къща 84 кв.м на един етаж, паянтова къща 56 кв.м, стопански постройки 11 кв.м и ограден двор 580 кв.м в гр. Раковски.
Още1001line.com
140 м²
40,000 лв
2017-11-27
Двуетажна къща с голям двор в гр. Раковски, кв. Парчевич. Разположението е следното: на първият етаж има три стаи + още две в престройка, която е свързана към къщата + баня. На вторият етаж има две стаи /едната от които е голяма и спокойно може да се прегради на 2/ и остъклена тераса. Къщата е с вътрешни стълби и цялостно има нужда от ремонт. На двора има допълнително още две постройки, които могат да се ползват като сушини или за животни.
Още1001line.com

Етаж от къща СМОЛЯН

СМОЛЯН гр. Смолян, ул. "Георги Сава Раковски" № 11
63 м²
11,400 лв
2017-10-26
ВТОРИ /2/ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с идентификатор 67653.912.183.1.2 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, две, точка, едно, осем, три, точка, едно, точка, две/, със застроена площ от 63 кв.м. /шестдесет и три/, при граници на етажа по схема: под обекта - обект № 001 и ТАВАН със застроена площ от 63 кв.м. /шестдесет и три/, при граници: от страни - външни зидове, от долу - втори жилищен етаж, от горе - покрив, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху мeстото и от общите части на сградата, представляваща ДВУЕТАЖНА /2/ ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 912.183.1 /девет, едно, две, точка, едно, осем, три, точка, едно/, построена в поземлен имот с идентификатор 67653.912.183 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, две, точка, едно, осем, три/, по кадастралната карта на гр. Смолян, община Смолян, област Смолян, одобрена със заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, находящ се на адрес: гр. Смолян, ул. „Георги Сава Раковски“ № 11, /единадесет/ с трайно предназначение „урбанизирана територия“, с начин на трайно ползване „индивидуално застрояване“, с площ на имота по кадастралната карта от 543 кв.м. /петстотин четиридесет и три/, съгласно скица № 2580/10.03.2008 г. на АГКК, служба по кадастъра - гр. Смолян, образуващ УПИ IV-710 /четвърти, отреден за имот седемстотин и десети/, в кв. 33 /тридесет и трети/, по плана на гр. Смолян, с граници и съседи на имота: 912.189; 912.184; 912.182; 912.181 и 912.180.
Ощеtargimot.com

Къща Раковски

Раковски ул."Княз Борис I"№81
782 м²
19,575 лв
2017-10-6
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 62089.501.432 (шестдесет и две хиляди осемдесет и девет точка петстотин и едно точка четиристотин тридесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Раковски, община Разград, област Разград, одобрени със Заповед № РД-18-38/10.07.2007 година на Изпълнителния директор на АК, находящ се в село Раковски, улица „Княз Борис I” № 81 (осемдесети един), с площ от 782 (седемстотин осемдесет и два) квадратни метра, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (10 м), с номер по предходен план: 432 , при граници и съседи: 62089.501.426, 62089.501.433, 62089.501.1236 и 62089.501.424, заедно с ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 62089.501.432.1 (шестдесет и две хиляди осемдесет и девет точка петстотин и едно точка четиристотин тридесет и две точка едно), със застроена площ от 60 (шестдесет) квадратни метра и ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА -постройка на допълващо застрояване с идентификатор № 62089.501.432.2 (шестдесет и две хиляди осемдесет и девет точка петстотин и едно точка четиристотин тридесет и две точка две), със застроена площ от 18 (осемнадесет) квадратни метра. При начална продажна цена 19 575.00 лв. (деветнадесет хиляди петстотин седемдесет и пет лева ). Тежести на имота: няма Начална дата на проданта – 09.10.2017г. - 08.00 часа Крайна дата на проданта – 09.11.2017г. - 17.00 часа Наддавателните предложения в затворен плик, придружени от документ удостоверяващ внасянето на 10% задатък от началната продажна цена се приемат до 17.00 часа на 09.11.2017г. в канцеларията – регистратура на Районен съд – Разград . Задатъкът една десета част от началната цена на продаваемия имот за правоучастие в проданта се внася предварително по сметка на ЧСИ – Г.Солаков в "Банка ДСК" ЕАД , BG44STSA93000012368932, STSABGSF по изпълнително дело №20177610400037.
Ощеtargimot.com

Къща Мъглиж

Мъглиж ул. Г. С. Раковски
426 м²
119,250 лв
2017-10-4
Ощеtargimot.com

Къща Мъглиж

Мъглиж ул. Г. С. Раковски
426 м²
119,250 лв
2017-10-4
Ощеtargimot.com
150 м²
18,000
2017-10-5
Оферта 62570 Фокс Истейтс Бългерия,продава с изключителни права, къща с двор в гр.Раковски,квартал Секирово.Къщата е тухлена,на гредоред и се нуждае от ремонт.На партерно ниво има три стаи ,коридор и баня с тоалетна,с външно стълбище се качва на първи етаж,къдетонса ситуирани също три стаи,коридор и баня с тоалетна.Двора е ограден с масивна ограда,също така има гараж за две коли.Имота е ъглов и граничи с две асфалтови улици.Намира се близо до магазини,пазар и училище. За огледи и повече информация се обадете на 0888795505
Ощеbazar.bg

Етаж от къща ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ВЕЛИКО ТЪРНОВО ул. Г. С. Раковски № 27
88 м²
9,500 лв
2017-9-25
1/4 идеална част от недвижим имот, находящ се в гр. В. Търново, ул. Г. С. Раковски № 27, представляващ Жилище на втори етаж от къща, построена /реставрирана/ през 1976 г., с монолитна конструкция и носещи стени, състоящ се от спалня, дневна с кухня, баня с клозет, килер и антре, със застроена площ 88,27 кв.м и 264.81 куб.м., заедно с Избата със застроена площ от 12,03 кв.м и 26,09 куб.м и 43,79 % идеални части от общите части на сградата, възлизащи на 63,69 куб.м и 44.10 % идеални части от правото на строеж, възлизащо на 82,36 кв,м полезна площ, заедно с 43,76 % идеални части от общите подобрения на сградата и парцела и индивидуалните подобрения в жилището, което Жилище е с идентификатор номер 10447.508.478.1.2, построен върху държавна земя, парцел 765, квартал 278, с идентификационен номер 10447.508.478, при съседи на парцела: 10447.508.476; 10447.508.477; 10447.508.479; 10447.508.483; 10447.508.532. ЦЕНА, от която ще започне наддаването при проданта – /девет хиляди и петстотин/ лева за 1/4 ид. част.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща Раковски

Раковски ул. Позитано № 17
417 м²
12,750 лв
2017-8-25
ДВОРНО МЯСТО с площ от 417кв.м., за което е отреден УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XII-370, в квартал 41 по регулационния план на гр. Раковски, одобрен с Решение № 88/06.07.2004г. на ОбС на град Раковски, изменено с проект за изменение на ПУП-ПР, одобрен със Заповед №АБ-38/30.06.2006г. на Кмета на общ. Раковски, което УПИ № XII-370, заедно с УПИ №II-370 са образувани от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 502.370 (петстотин и две, точка, триста и седемдесет), целият с площ от 808 кв.м. (осемстотин и осем квадратни метра), находящ се в град Раковски, община Раковски, област Пловдив, при граници (съседи) на поземления имот съгласно придобивен акт: имот № 502.369 – Поземлен имот на наследниците на Серафим Генов Киков, имот № 502.368 – Поземлен имот на Гено Павлов Кисов, имот № 502.366 – Поземлен имот на Симеон Йозов Кисов, имот № 502.9531 – Улица на Община Раковски и имот № 502.9526 – улица на Община Раковски, който УПИ № XII-370 е с площ от 417 кв.м., отреден за жилищно застрояване, с административен адрес: град Раковски, квартал Секирово, улица „Позитано“ № 17, при граници и съседи за УПИ съгласно скица: от север – улица, от юг – УПИ № III-366, от изток – улица и от запад – УПИ №II-370, ВЕДНО с построените в УПИ № XII-370: ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от двуетажна масивна жилищна сграда с № 502.370.1 съгласно придобивен акт, със застроена площ на етажа от 99 кв.м.; ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА с площ от 73 кв.м. с № 502.370.5 съгласно придобивен акт, състояща се от ГАРАЖ със застроена площ от 23 кв.м. и СТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ от 50 кв.м.; ВЕДНО с всички подобрения и приращения в ДВОРНОТО МЯСТО, представляващи МАСИВНА ПОСТРОЙКА разположена по част от северната фасада на едноетажната масивна сграда с № 502.370.5 и по част от източната имотна граница, с площ от 8 кв.м., измерена на място съгласно становище на вещо лице, за която постройка, съгласно справка от Община Раковски – регистрирана с вх.№ 15353/10.05.2016г., няма издадени строителни книжа и одобрени проекти, ВЕДНО с безсрочното право на строеж на ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с площ от 99 кв.м. на съществуващата двуетажна масивна жилищна сграда № 502.370.1, предвидено съобразно скица – виза от 06.06.2011г. за надстройка на същата сграда на гл. архитект на Община Раковски .
Ощеtargimot.com

Етаж от къща СМОЛЯН

СМОЛЯН ул. "Георги Сава Раковски" № 11
63 м²
9,780 лв
2017-8-29
ВТОРИ /2/ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с идентификатор 67653.912.183.1.2 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, две, точка, едно, осем, три, точка, едно, точка, две/, със застроена площ от 63 кв.м. /шестдесет и три/, при граници на етажа по схема: под обекта - обект № 001 и ТАВАН със застроена площ от 63 кв.м. /шестдесет и три/, при граници: от страни - външни зидове, от долу - втори жилищен етаж, от горе - покрив, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху мeстото и от общите части на сградата, представляваща ДВУЕТАЖНА /2/ ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 912.183.1 /девет, едно, две, точка, едно, осем, три, точка, едно/, построена в поземлен имот с идентификатор 67653.912.183 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, две, точка, едно, осем, три/, по кадастралната карта на гр. Смолян, община Смолян, област Смолян, одобрена със заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, находящ се на адрес: гр. Смолян, ул. „Георги Сава Раковски“ № 11, /единадесет/ с трайно предназначение „урбанизирана територия“, с начин на трайно ползване „индивидуално застрояване“, с площ на имота по кадастралната карта от 543 кв.м. /петстотин четиридесет и три/, съгласно скица № 2580/10.03.2008 г. на АГКК, служба по кадастъра - гр. Смолян, образуващ УПИ IV-710 /четвърти, отреден за имот седемстотин и десети/, в кв. 33 /тридесет и трети/, по плана на гр. Смолян, с граници и съседи на имота: 912.189; 912.184; 912.182; 912.181 и 912.180.
Ощеtargimot.com

Къща ВИДИН

ВИДИН ул. "Георги Сава Раковски" № 5
101 м²
132,840 лв
2017-8-9
Ощеtargimot.com

Къща Раковски

Раковски ул."Княз Борис I"№81
782 м²
13,200 лв
2017-7-15
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 62089.501.432 (шестдесет и две хиляди осемдесет и девет точка петстотин и едно точка четиристотин тридесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Раковски, община Разград, област Разград, одобрени със Заповед № РД-18-38/10.07.2007 година на Изпълнителния директор на АК, находящ се в село Раковски, улица „Княз Борис I” № 81 (осемдесети един), с площ от 782 (седемстотин осемдесет и два) квадратни метра, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (10 м), с номер по предходен план: 432 , при граници и съседи: 62089.501.426, 62089.501.433, 62089.501.1236 и 62089.501.424, заедно с ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 62089.501.432.1 (шестдесет и две хиляди осемдесет и девет точка петстотин и едно точка четиристотин тридесет и две точка едно), със застроена площ от 60 (шестдесет) квадратни метра и ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА -постройка на допълващо застрояване с идентификатор № 62089.501.432.2 (шестдесет и две хиляди осемдесет и девет точка петстотин и едно точка четиристотин тридесет и две точка две), със застроена площ от 18 (осемнадесет) квадратни метра. При начална продажна цена 13200.00 лв. (тринадесет хиляди и двеста лева ). Тежести на имота: няма Начална дата на проданта – 18.07.2017г. - 08.00 часа Крайна дата на проданта – 18.08.2017г. - 17.00 часа Наддавателните предложения в затворен плик, придружени от документ удостоверяващ внасянето на 10% задатък от началната продажна цена се приемат до 17.00 часа на 18.08.2017г. в канцеларията – регистратура на Районен съд – Разград . Задатъкът една десета част от началната цена на продаваемия имот за правоучастие в проданта се внася предварително по сметка на ЧСИ – Г.Солаков в "Банка ДСК" ЕАД , BG44STSA93000012368932, STSABGSF по изпълнително дело №20177610400037. Приключване на проданта и обявяване на резултатите : по реда на чл.492, ал.1 и ал.2 ГПК на 21.08.2017г. в 11:30 часа в сградата на Районен съд – гр.Разград . Оглед на обекта – всеки четвъртък от 14 до 16 часа през периода на публичната продан.
Ощеtargimot.com

Къща Мъглиж

Мъглиж ул. Г. С. Раковски
426 м²
96,000 лв
2017-6-30
Ощеtargimot.com

Къща САМОКОВ

САМОКОВ ул. "Георги Сава Раковски" №17
66 м²
48,600 лв
2017-6-12
Ощеtargimot.com

Етаж от къща Раковски

Раковски ул. Позитано № 17
99 м²
10,800 лв
2017-6-2
ДВОРНО МЯСТО с площ от 417 кв.м. (четиристотин и седемнадесет квадратни метра), за което е отреден УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XII-370 (дванадесет римско, тире, триста и седемдесет арабско), в квартал 41 (четиридесет и първи) по регулационния план на град Раковски, одобрен с Решение № 88/06.07.2004г. на ОбС на град Раковски, изменено с проект за изменение на ПУП-ПР, одобрен със Заповед №АБ-38/30.06.2006г. на Кмета на общ. Раковски, което УПИ № XII-370, заедно с УПИ №II-370 са образувани от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 502.370 (петстотин и две, точка, триста и седемдесет), целият с площ от 808 кв.м. (осемстотин и осем квадратни метра), находящ се в град Раковски, община Раковски, област Пловдив, при граници (съседи) на поземления имот съгласно придобивен акт: имот № 502.369 – Поземлен имот на наследниците на Серафим Генов Киков, имот № 502.368 – Поземлен имот на Гено Павлов Кисов, имот № 502.366 – Поземлен имот на Симеон Йозов Кисов, имот № 502.9531 – Улица на Община Раковски и имот № 502.9526 – улица на Община Раковски, който УПИ № XII-370 е с площ от 417 кв.м. (четиристотин и седемнадесет квадратни метра), отреден за жилищно застрояване, с административен адрес: град Раковски, квартал Секирово, улица „Позитано“ № 17 (седемнадесет), при граници и съседи за УПИ съгласно скица: от север – улица, от юг – УПИ № III-366, от изток – улица и от запад – УПИ №II-370, ВЕДНО с построените в УПИ № XII-370: ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от двуетажна масивна жилищна сграда с № 502.370.1 (петстотин и две, точка, триста и седемдесет, точка, едно) съгласно придобивен акт, със застроена площ на етажа от 99 кв.м. (деветдесет и девет квадратни метра); ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА с площ от 73 кв.м. (седемдесет и три квадратни метра) с № 502.370.5 (петстотин и две, точка, триста и седемдесет, точка, пет) съгласно придобивен акт, състояща се от ГАРАЖ със застроена площ от 23 кв.м. (двадесет и три квадратни метра) и СТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ от 50 кв.м. (петдесет квадратни метра); ВЕДНО с всички подобрения и приращения в ДВОРНОТО МЯСТО, представляващи МАСИВНА ПОСТРОЙКА разположена по част от северната фасада на едноетажната масивна сграда с № 502.370.5 и по част от източната имотна граница, с площ от 8 кв.м. (осем квадратни метра), измерена на място съгласно становище на вещо лице, за която постройка, съгласно справка от Община Раковски – регистрирана с вх.№ 15353/10.05.2016г., няма издадени строителни книжа и одобрени проекти, ВЕДНО с безсрочното право на строеж на ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с площ от 99 кв.м. (деветдесет и девет квадратни метра) на съществуващата двуетажна масивна жилищна сграда № 502.370.1, предвидено съобразно скица – виза от 06.06.2011г. за надстройка на същата сграда на гл. архитект на Община Раковски.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща СМОЛЯН

СМОЛЯН ул. "Георги Сава Раковски" № 11
63 м²
12,225 лв
2017-6-12
ВТОРИ /2/ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с идентификатор 67653.912.183.1.2 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, две, точка, едно, осем, три, точка, едно, точка, две/, със застроена площ от 63 кв.м. /шестдесет и три/, при граници на етажа по схема: под обекта - обект № 001 и ТАВАН със застроена площ от 63 кв.м. /шестдесет и три/, при граници: от страни - външни зидове, от долу - втори жилищен етаж, от горе - покрив, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху мeстото и от общите части на сградата, представляваща ДВУЕТАЖНА /2/ ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 912.183.1 /девет, едно, две, точка, едно, осем, три, точка, едно/, построена в поземлен имот с идентификатор 67653.912.183 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, две, точка, едно, осем, три/, по кадастралната карта на гр. Смолян, община Смолян, област Смолян, одобрена със заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, находящ се на адрес: гр. Смолян, ул. „Георги Сава Раковски“ № 11, /единадесет/ с трайно предназначение „урбанизирана територия“, с начин на трайно ползване „индивидуално застрояване“, с площ на имота по кадастралната карта от 543 кв.м. /петстотин четиридесет и три/, съгласно скица № 2580/10.03.2008 г. на АГКК, служба по кадастъра - гр. Смолян, образуващ УПИ IV-710 /четвърти, отреден за имот седемстотин и десети/, в кв. 33 /тридесет и трети/, по плана на гр. Смолян, с граници и съседи на имота: 912.189; 912.184; 912.182; 912.181 и 912.180.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща Раковски

Раковски ул. "Никола Вапцаров" № 7
113 м²
17,600 лв
2017-4-20
ПЪРВИ ЕТАЖ от построената масивна жилищна сграда, над призем, с площ от 113 /сто и тринадесет/ кв.м. в урегулиран поземлен имот – парцел ІV /четвърти/, - 1307 /хиляда триста и седем/ в кв. 84 /осемдесет и четвърти/ по плана на гр. Раковски, кв. „Секирово”, който по удостоверение от община Раковски, е идентичен с 2755 /две хиляди седемстотин седемдесет и пет / в кв. 84 /осемдесет и четвърти/, с административен адрес: ул. "Никола Вапцаров" № 7, ВЕДНО с 1/2 /една втора/ идеална част от общите части на същата жилищна сграда, при граници на поземления имот: 502.9597 улица - Община Раковски; 502.1306 Позм. имот на Йосиф Яков Станчев; 502.1304 Позм. имот на Георги Петров Мекерешки; 502.1308 Позм. имот на насл. на Гено Луков Койрушки и др.; 502.1309 Позм. имот на Милко Йозов Койрушки и др.; 502.1311 Позм. имот Божидар Петров Дюлгерски.
Ощеtargimot.com

Къща САМОКОВ

САМОКОВ ул. Георги Сава Раковски №17
66 м²
43,200 лв
2017-3-17
Ощеtargimot.com

Къща Вълчи дол

Вълчи дол ул. "Георги Раковски" 1
64 м²
14,960 лв
2017-3-22
Жилщна сграда със застроена площ от 60 кв. м., ведно с дворното място върху, което е построена сградата цялото с площ от 520 кв. м. За повече информация виж сканираното обявление.
Ощеtargimot.com

Къща БАЛЧИК

БАЛЧИК ул. "Г.С. Раковски" 17
66 м²
54,000 лв
2017-3-17
Поземлен имот с административен адрес гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич, ул."Г. С. Раковски" № 17, с идентификатор № 02508.84.217 с площ от 506 кв.м. по скица, а по нотариален акт с площ от 430,00 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич, одобрени със Заповед №300-5-5/04.02.2004 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, номер по предходен план 1568, квартал 84, парцел ХХХVІ, ведно с построената в имота ЕДНОФАМИЛНА ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 02508.84.217.1 с площ от 66,00 кв.м. по скица, а по нотариален акт с площ от 63,00 кв.м., при граници и съседи за имота имоти с идентификатори: идентификатор № 02508.84.222; идентификатор № 02508.84.236; идентификатор № 02508.84.216; идентификатор № 02508.84.215; идентификатор № 02508.84.214 и идентификатор № 02508.84.218, както и всички други настоящи и бъдещи подобрения и приращения към имота. Описание: Дворното място е разположено на неравен терен с денивелация север/юг, с почти правилна правоъгълна форма. Подходът към имота е по тясна уличка от 2,20 м. Дворното място е оградено с масивна ограда от изток, откъм границата със съседните два застроени имоти. На запад граничи със ската на дерето, от юг и от север е ограден с метална мрежа на дървени колове. В имота има кладенец, а незастроената земя е покрита със самозалесила се горска растителност – храсти и дървета. Дворното място не се стопанисва. В поземленият имот е изградена една сграда – жилищна на един етаж с площ по акт за собственост от 63,00 кв.м., а по скица с площ от 66,00 кв.м. При огледа са констатирани следи от основи и тухлени стени от сграда, покрив няма. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: 1) Възбрана, вписан в Служба по вписванията гр. Балчик под №191, том І, дв.вх.рег. № 1836/28.07.2016 г., 2) Законна ипотека, вписана под № 64, том І, дв.вх.рег. № 4635/14.11.2006 г. в Служба по вписванията гр. Балчик до размера на 42100,00 лв. и 3) Законна ипотека, вписана № 251, том І, дв.вх.рег. № 1790/25.07.2016 г. в Служба по вписванията гр. Балчик до размера на сумата от 36745,24 лв.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Раковски, Къща продажба