Къща Ракитово

Ракитово ул. „Борова гора” № 10
84 м²
79,201 лв
2018-1-9
ИД 20118200401680 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62004.7.642 /шест, две, нула, нула, четири, точка, седем, точка, шест, четири, две/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на град Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-16/25.03.2010 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Ракитово, ул. „Борова гора” № 10, с площ: 786 кв. м. /седемстотин осемдесет и шест кв. м./, с предназначение на територията – Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: 1020, квартал: 91, парцел IV -1020, при съседи: 62004.7.641, 62004.7.654, 62004.7.9550, 62004.7.643, ВЕДНО със СГРАДА с идентификатор 62004.7.642.1 /шест, две, нула, нула, четири, точка, седем, точка, шест, четири, две, точка, едно/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на град Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-16/25.03.2010 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Ракитово, ул. „Борова гора” № 10, със застроена площ: 84 кв. м. /осемдесет и четири кв. м./, брой етажи 2 /два/, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, ВЕДНО със СГРАДА с идентификатор 62004.7.642.2 /шест, две, нула, нула, четири, точка, седем, точка, шест, четири, две, точка, две/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на град Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-16/25.03.2010 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Ракитово, ул. „Борова гора” № 10, със застроена площ: 85 кв. м. /осемдесет и пет кв. м./, брой етажи 2 /два/, предназначение: жилищна сграда –еднофамилна, ВЕДНО със СГРАДА с идентификатор 62004.7.642.3 /шест, две, нула, нула, четири, точка, седем, точка, шест, четири, две, точка, три/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на град Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-16/25.03.2010 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Ракитово, ул. „Борова гора” № 10, със застроена площ: 42 кв. м. /четиридесет и два кв. м./, брой етажи 1 /един/, предназначение: Хангар, депо, гараж, ВЕДНО със СГРАДА с идентификатор 62004.7.642.4 /шест, две, нула, нула, четири, точка, седем, точка, шест, четири, две, точка, четири/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на град Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-16/25.03.2010 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Ракитово, ул. „Борова гора” № 10, със застроена площ: 28 кв. м. /двадесет и осем кв. м./, брой етажи 2 /два/, предназначение: Селскостопанска сграда, ВЕДНО със СГРАДА с идентификатор 62004.7.642.5 /шест, две, нула, нула, четири, точка, седем, точка, шест, четири, две, точка, пет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на град Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-16/25.03.2010 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Ракитово, ул. „Борова гора” № 10, със застроена площ: 25 кв. м. /двадесет и пет кв. м./, брой етажи 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда, с описание съгласно нотариален акт за собственост, както следва: Недвижим имот, находящ се в гр. Ракитово, ул. „Борова гора” № 10, област Пазарджик, съставляващ ДВОРНО МЯСТО, застроено и незастроено, находящо се в строителните граници на населеното място, с площ от 775 /седемстотин седемдесет и пет/ кв. метра, образуващо урегулиран поземлен имот УПИ IV-1020 /парцел четвърти-отреден за имот планоснимачен номер хиляда и двадесети/, за който парцел регулацията е приложена, от квартал № 91 /деветдесет и едно/ по регулационния план на гр. Ракитово, обл. Пазарджишка, при съседи на парцела: от север — улица, от запад поземлен имот, означен като парцел Ш-1021 /трети - хиляда двадесет и едно/, от юг - поземлен имот, означен като парцел X /десети/ "детска градина" и от изток-поземлен имот, означен като парцел V-1019 /пети- хиляда и деветнадесет/, ведно с построената в подробно описания по-горе парцел едноетажна жилищна сграда на застроена площ на 83,00 кв.м. /осемдесет и три квадратни метра/ и жилищна пристройка на два етажа на застроена площ от 82,75 кв.м. /осемдесет и два цяло и седемдесет и пет стотни квадратни метра/, пристроена от южната страна на едноетажната жилищна сграда, ведно с построения в подробно описания по-горе парцел гараж на застроена площ от 24,00 кв.м. /двадесет и четири квадртани метра/, построен в северната част на парцела, ведно с построената в подробно описания по-горе парцел стопанска сграда на застроена площ от 51,00 кв.м. /петдесет и един квадратни метра/, построена в югозападната част на парцела. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 79 201,80 лв. (седемдесет и девет хиляди двеста и един лева и осемдесет стотинки), съставляваща 90 % от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 494 във връзка с чл. 485 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Къща Ракитово

Ракитово ул. „Борова гора” № 10
84 м²
88,002 лв
2017-9-12
ИД 20118200401680 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62004.7.642 /шест, две, нула, нула, четири, точка, седем, точка, шест, четири, две/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на град Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-16/25.03.2010 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Ракитово, ул. „Борова гора” № 10, с площ: 786 кв. м. /седемстотин осемдесет и шест кв. м./, с предназначение на територията – Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: 1020, квартал: 91, парцел IV -1020, при съседи: 62004.7.641, 62004.7.654, 62004.7.9550, 62004.7.643, ВЕДНО със СГРАДА с идентификатор 62004.7.642.1 /шест, две, нула, нула, четири, точка, седем, точка, шест, четири, две, точка, едно/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на град Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-16/25.03.2010 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Ракитово, ул. „Борова гора” № 10, със застроена площ: 84 кв. м. /осемдесет и четири кв. м./, брой етажи 2 /два/, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, ВЕДНО със СГРАДА с идентификатор 62004.7.642.2 /шест, две, нула, нула, четири, точка, седем, точка, шест, четири, две, точка, две/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на град Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-16/25.03.2010 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Ракитово, ул. „Борова гора” № 10, със застроена площ: 85 кв. м. /осемдесет и пет кв. м./, брой етажи 2 /два/, предназначение: жилищна сграда –еднофамилна, ВЕДНО със СГРАДА с идентификатор 62004.7.642.3 /шест, две, нула, нула, четири, точка, седем, точка, шест, четири, две, точка, три/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на град Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-16/25.03.2010 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Ракитово, ул. „Борова гора” № 10, със застроена площ: 42 кв. м. /четиридесет и два кв. м./, брой етажи 1 /един/, предназначение: Хангар, депо, гараж, ВЕДНО със СГРАДА с идентификатор 62004.7.642.4 /шест, две, нула, нула, четири, точка, седем, точка, шест, четири, две, точка, четири/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на град Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-16/25.03.2010 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Ракитово, ул. „Борова гора” № 10, със застроена площ: 28 кв. м. /двадесет и осем кв. м./, брой етажи 2 /два/, предназначение: Селскостопанска сграда, ВЕДНО със СГРАДА с идентификатор 62004.7.642.5 /шест, две, нула, нула, четири, точка, седем, точка, шест, четири, две, точка, пет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на град Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-16/25.03.2010 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Ракитово, ул. „Борова гора” № 10, със застроена площ: 25 кв. м. /двадесет и пет кв. м./, брой етажи 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда, с описание съгласно нотариален акт за собственост, както следва: Недвижим имот, находящ се в гр. Ракитово, ул. „Борова гора” № 10, област Пазарджик, съставляващ ДВОРНО МЯСТО, застроено и незастроено, находящо се в строителните граници на населеното място, с площ от 775 /седемстотин седемдесет и пет/ кв. метра, образуващо урегулиран поземлен имот УПИ IV-1020 /парцел четвърти-отреден за имот планоснимачен номер хиляда и двадесети/, за който парцел регулацията е приложена, от квартал № 91 /деветдесет и едно/ по регулационния план на гр. Ракитово, обл. Пазарджишка, при съседи на парцела: от север — улица, от запад поземлен имот, означен като парцел Ш-1021 /трети - хиляда двадесет и едно/, от юг - поземлен имот, означен като парцел X /десети/ "детска градина" и от изток-поземлен имот, означен като парцел V-1019 /пети- хиляда и деветнадесет/, ведно с построената в подробно описания по-горе парцел едноетажна жилищна сграда на застроена площ на 83,00 кв.м. /осемдесет и три квадратни метра/ и жилищна пристройка на два етажа на застроена площ от 82,75 кв.м. /осемдесет и два цяло и седемдесет и пет стотни квадратни метра/, пристроена от южната страна на едноетажната жилищна сграда, ведно с построения в подробно описания по-горе парцел гараж на застроена площ от 24,00 кв.м. /двадесет и четири квадртани метра/, построен в северната част на парцела, ведно с построената в подробно описания по-горе парцел стопанска сграда на застроена площ от 51,00 кв.м. /петдесет и един квадратни метра/, построена в югозападната част на парцела. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 88 002,00 лв. (осемдесет и осем хиляди и два лева), съставляваща 75 % от цената, определена в протокол на ЧСИ от 30.08.2017 г., съгласно чл. 494, ал. 2, във вр. с чл. 485, във вр. с чл. 468, ал. 1
Ощеtargimot.com

Къща Ракитово

Ракитово ул. „Борова гора” № 10
84 м²
84,000 лв
2017-4-25
ИД 20118200401680 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62004.7.642 /шест, две, нула, нула, четири, точка, седем, точка, шест, четири, две/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на град Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-16/25.03.2010 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Ракитово, ул. „Борова гора” № 10, с площ: 786 кв. м. /седемстотин осемдесет и шест кв. м./, с предназначение на територията – Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: 1020, квартал: 91, парцел IV -1020, при съседи: 62004.7.641, 62004.7.654, 62004.7.9550, 62004.7.643, ВЕДНО със СГРАДА с идентификатор 62004.7.642.1 /шест, две, нула, нула, четири, точка, седем, точка, шест, четири, две, точка, едно/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на град Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-16/25.03.2010 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Ракитово, ул. „Борова гора” № 10, със застроена площ: 84 кв. м. /осемдесет и четири кв. м./, брой етажи 2 /два/, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, ВЕДНО със СГРАДА с идентификатор 62004.7.642.2 /шест, две, нула, нула, четири, точка, седем, точка, шест, четири, две, точка, две/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на град Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-16/25.03.2010 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Ракитово, ул. „Борова гора” № 10, със застроена площ: 85 кв. м. /осемдесет и пет кв. м./, брой етажи 2 /два/, предназначение: жилищна сграда –еднофамилна, ВЕДНО със СГРАДА с идентификатор 62004.7.642.3 /шест, две, нула, нула, четири, точка, седем, точка, шест, четири, две, точка, три/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на град Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-16/25.03.2010 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Ракитово, ул. „Борова гора” № 10, със застроена площ: 42 кв. м. /четиридесет и два кв. м./, брой етажи 1 /един/, предназначение: Хангар, депо, гараж, ВЕДНО със СГРАДА с идентификатор 62004.7.642.4 /шест, две, нула, нула, четири, точка, седем, точка, шест, четири, две, точка, четири/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на град Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-16/25.03.2010 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Ракитово, ул. „Борова гора” № 10, със застроена площ: 28 кв. м. /двадесет и осем кв. м./, брой етажи 2 /два/, предназначение: Селскостопанска сграда, ВЕДНО със СГРАДА с идентификатор 62004.7.642.5 /шест, две, нула, нула, четири, точка, седем, точка, шест, четири, две, точка, пет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на град Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-16/25.03.2010 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Ракитово, ул. „Борова гора” № 10, със застроена площ: 25 кв. м. /двадесет и пет кв. м./, брой етажи 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда, с описание съгласно нотариален акт за собственост, както следва: Недвижим имот, находящ се в гр. Ракитово, ул. „Борова гора” № 10, област Пазарджик, съставляващ ДВОРНО МЯСТО, застроено и незастроено, находящо се в строителните граници на населеното място, с площ от 775 /седемстотин седемдесет и пет/ кв. метра, образуващо урегулиран поземлен имот УПИ IV-1020 /парцел четвърти-отреден за имот планоснимачен номер хиляда и двадесети/, за който парцел регулацията е приложена, от квартал № 91 /деветдесет и едно/ по регулационния план на гр. Ракитово, обл. Пазарджишка, при съседи на парцела: от север — улица, от запад поземлен имот, означен като парцел Ш-1021 /трети - хиляда двадесет и едно/, от юг - поземлен имот, означен като парцел X /десети/ "детска градина" и от изток-поземлен имот, означен като парцел V-1019 /пети- хиляда и деветнадесет/, ведно с построената в подробно описания по-горе парцел едноетажна жилищна сграда на застроена площ на 83,00 кв.м. /осемдесет и три квадратни метра/ и жилищна пристройка на два етажа на застроена площ от 82,75 кв.м. /осемдесет и два цяло и седемдесет и пет стотни квадратни метра/, пристроена от южната страна на едноетажната жилищна сграда, ведно с построения в подробно описания по-горе парцел гараж на застроена площ от 24,00 кв.м. /двадесет и четири квадртани метра/, построен в северната част на парцела, ведно с построената в подробно описания по-горе парцел стопанска сграда на застроена площ от 51,00 кв.м. /петдесет и един квадратни метра/, построена в югозападната част на парцела. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 84 000,00 лв. (осемдесет и четири хиляди лева), съставляваща 80 % от цената на първата продан, съгласно чл. 494, ал. 2, във вр. с чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Ощеtargimot.com
250 м²
49,000
2017-2-21
Намира се в близост до центъра по пътя към планината. Къщата е от 1952 г. на два етажа с 4 спални, 2 хола, баня и тоалетна, кухня и складово помощение. Застроена площ - 125кв.м. РЗП - 250 кв.м. Барбекю с камина - 15 кв.м. Помощна сграда със санитарен възел и баня - 30 кв.м. Двор 490 кв.м. Гараж за 1 кола. Може да се вдигне още 1 етаж. За контакт: Татяна Владикова 0888 916761, 0887504128
Ощеbazar.bg

Къща Ракитово

Ракитово ул. „Борова гора” № 10
83 м²
105,000 лв
2016-12-17
ИД № 20118200401680 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62004.7.642 /шест, две, нула, нула, четири, точка, седем, точка, шест, четири, две/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на град Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-16/25.03.2010 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Ракитово, ул. „Борова гора” № 10, с площ: 786 кв. м. /седемстотин осемдесет и шест кв. м./, с предназначение на територията – Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: 1020, квартал: 91, парцел IV -1020, при съседи: 62004.7.641, 62004.7.654, 62004.7.9550, 62004.7.643, ВЕДНО със СГРАДА с идентификатор 62004.7.642.1 /шест, две, нула, нула, четири, точка, седем, точка, шест, четири, две, точка, едно/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на град Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-16/25.03.2010 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Ракитово, ул. „Борова гора” № 10, със застроена площ: 84 кв. м. /осемдесет и четири кв. м./, брой етажи 2 /два/, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, ВЕДНО със СГРАДА с идентификатор 62004.7.642.2 /шест, две, нула, нула, четири, точка, седем, точка, шест, четири, две, точка, две/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на град Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-16/25.03.2010 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Ракитово, ул. „Борова гора” № 10, със застроена площ: 85 кв. м. /осемдесет и пет кв. м./, брой етажи 2 /два/, предназначение: жилищна сграда –еднофамилна, ВЕДНО със СГРАДА с идентификатор 62004.7.642.3 /шест, две, нула, нула, четири, точка, седем, точка, шест, четири, две, точка, три/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на град Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-16/25.03.2010 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Ракитово, ул. „Борова гора” № 10, със застроена площ: 42 кв. м. /четиридесет и два кв. м./, брой етажи 1 /един/, предназначение: Хангар, депо, гараж, ВЕДНО със СГРАДА с идентификатор 62004.7.642.4 /шест, две, нула, нула, четири, точка, седем, точка, шест, четири, две, точка, четири/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на град Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-16/25.03.2010 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Ракитово, ул. „Борова гора” № 10, със застроена площ: 28 кв. м. /двадесет и осем кв. м./, брой етажи 2 /два/, предназначение: Селскостопанска сграда, ВЕДНО със СГРАДА с идентификатор 62004.7.642.5 /шест, две, нула, нула, четири, точка, седем, точка, шест, четири, две, точка, пет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на град Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-16/25.03.2010 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Ракитово, ул. „Борова гора” № 10, със застроена площ: 25 кв. м. /двадесет и пет кв. м./, брой етажи 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда, с описание съгласно нотариален акт за собственост, както следва: Недвижим имот, находящ се в гр. Ракитово, ул. „Борова гора” № 10, област Пазарджик, съставляващ ДВОРНО МЯСТО, застроено и незастроено, находящо се в строителните граници на населеното място, с площ от 775 /седемстотин седемдесет и пет/ кв. метра, образуващо урегулиран поземлен имот УПИ IV-1020 /парцел четвърти-отреден за имот планоснимачен номер хиляда и двадесети/, за който парцел регулацията е приложена, от квартал № 91 /деветдесет и едно/ по регулационния план на гр. Ракитово, обл. Пазарджишка, при съседи на парцела: от север — улица, от запад поземлен имот, означен като парцел Ш-1021 /трети - хиляда двадесет и едно/, от юг - поземлен имот, означен като парцел X /десети/ "детска градина" и от изток-поземлен имот, означен като парцел V-1019 /пети- хиляда и деветнадесет/, ведно с построената в подробно описания по-горе парцел едноетажна жилищна сграда на застроена площ на 83,00 кв.м. /осемдесет и три квадратни метра/ и жилищна пристройка на два етажа на застроена площ от 82,75 кв.м. /осемдесет и два цяло и седемдесет и пет стотни квадратни метра/, пристроена от южната страна на едноетажната жилищна сграда, ведно с построения в подробно описания по-горе парцел гараж на застроена площ от 24,00 кв.м. /двадесет и четири квадртани метра/, построен в северната част на парцела, ведно с построената в подробно описания по-горе парцел стопанска сграда на застроена площ от 51,00 кв.м. /петдесет и един квадратни метра/, построена в югозападната част на парцела. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 105 000,00 лв. (сто и пет хиляди лева) съставляваща 75 % от цената, определена в протокол на ЧСИ от 14.12.2016 г., съгласно чл. 494, ал. 2, във вр. с чл. 485, във вр. с чл. 468, ал. 1
Ощеtargimot.com
3 стаи
180 м²
10,700
2016-3-25
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Изградена на груб строеж двуетажна вила с полувкопан сутерен във вилната зона на планинско село само на няколко километра от язовир Батак. В сутерена е предвидено да има гараж, механа с камина и мазе. На първия етаж са предвидени 3 стаи с просторна тераса и санитарен възел. На достъпния по вътрешна стълба втори етаж също има три стаи с тераса. Вилата е заобиколена от всякъде с борова гора и е потънала в зеленина. Достъпът е по 200 м черен път, като на същото разастояние се намират и тока и водата. Дворното място с площ от 650 м2 не е заградено и на практика излизайки от къщата се влиза направо в гората. Наблизо минава ж.п. линията за Велинград. Това е един прекрасен дом за хора, обичащи планината и чистата природа.
Ощеicbproperties.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Ракитово, Къща продажба

Етаж от къща Дорково

Дорково ул. Кирил Ананиев № 24
143 м²
35,175 лв
2017-10-4
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 23008.8.696.1.3 (двадесет и три хиляди и осем, точка, осем, точка, шестстотин деветдесет и шест, точка, едно, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-17/25.03.2010 г./25.03.2010 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменение със Заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на самостоятелния обект: с. Дорково, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, ул. Кирил Ананиев № 24, ет. 3, ап. 3. Самостоятелният обект се намира в сграда 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 23008.8.696 (двадесет и три хиляди и осем, точка, осем, точка, шестстотин деветдесет и шест). Посочена в документа площ от 143 кв. м. (сто четиридесет и три квадратни метра). Прилежащи части: съответните идеални части от общите и прилежащите към този самостоятелен обект в сграда части от сградата, полагащи се по Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вписан в Служба по вписванията – Велинград с № от вх. рег. - 990/23.03.2006 г., № от дв. вх. рег. 421/23.03.2006 г. № на акта 71, том 2. Ниво: 1 (едно). Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма. Под обекта: 23008.8.696.1.2. Над обекта: няма, ведно със Сграда с идентификатор 23008.8.696.2 (двадесет и три хиляди и осем, точка, осем, точка, шестстотин деветдесет и шест, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-17/25.03.2010 г./25.03.2010 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменение със Заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на сградата: с. Дорково, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, ул. Кирил Ананиев № 24. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 23008.8.696 (двадесет и три хиляди и осем, точка, осем, точка, шестстотин деветдесет и шест). Посочена в документа площ от 26 кв. м. (двадесет и шест квадратни метра). Брой етажи: 1 (един). Предназначение на самостоятелния обект: Хангар, депо, гараж.
Ощеtargimot.com