Къща ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ кв. Дебър, ул.“Иван Сечков“ № 2
ДВОРНО МЯСТО от около 600 кв.м. /шестстотин квадратни метра/, ведно с построените в него КЪЩА от 80 кв.м. /осемдесет квадратни метра/, ЛЯТНА КУХНЯ от 12 кв.м. /дванадесет квадратни метра/ и ОБОР от 10 кв.м. /десет квадратни метра/, съставляващо УПИ ХХХІІ-934 /урегулиран поземлен имот тридесет и втори римско – деветстотин тридесет и четири арабско/ в квартал 49 /четиридесет и девети/ по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдивска, при граници за мястото: УПИ ХХХІ-933, УПИ ХХІХ-932 и празно дворно място, попадащо в УПИ ХVІ за комбиниран детски дом и ясли с пл.№ 932, който имот е с административен адрес гр.Първомай, кв. Дебър, ул.“Иван Сечков“ № 2, ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА 40875 лв. /четиридесет хиляди осемстотин седемдесет и пет лева/.
17.01.17 г., 18:51 targimot.com
80.0 м²
40 875,00 лв

Къща ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ ул. „Иглика“ № 26
ДВОРНО МЯСТО, цялото застроено и незастроено с площ от 580 кв. м. (петстотин и осемдесет квадратни метра), а по скица – 598 кв. м. (петстотин деветдесет и осем квадратни метра), находящо се на адрес гр. Първомай, ул. „Иглика“ № 26 (двадесет и шест), ВЕДНО с построените върху него сгради: ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 110 кв. м. (сто и десет квадратни метра), а по скица – 127 кв. м. (сто двадесет и седем квадратни метра) и ГАРАЖ с площ от 27 кв. м. (двадесет и седем квадратни метра), находящи се в южната част на имота, както и ВЕДНО с всички подобрения в дворното място, при граници на имота: от юг – улица, от запад – УПИ VII-1974, от север – УПИ XVIII-1976 и УПИ IV-1981, от изток – УПИ V-1982, което дворно място съставлява урегулиран поземлен имот с предназначение за жилищно строителство, с номер VI-1975 (шест римско – хиляда деветстони седемдесет и пет), кв. 121 (сто двадесет и едно) по действащия регулационен план на гр. Първомай от 1994 г., ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА 56400 лева /петдесет и шест хиляди и четиристотин лева/.
17.01.17 г., 18:51 targimot.com
110.0 м²
56 400,00 лв
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в този сайт. Референтен номер: Plv 3773 Тел: 0882 817 474, 032 586 956 Отговорен брокер: Петър Петаларев Две едноетажни къщи с двор в централен район на град Първомай, на 40 км до Пловдив. Къщите са старо строителство, с южно изложение и РЗП - 130 кв.м. (общо). Първата къща се състои от хол, три стаи, баня и тоалетна. Втората къща се състои от кухня, две стаи, баня и тоалетна, газификация. Подовите настилки са с дюшеме, стени тухла, прозорци дървени. Отоплението е на ток и дърва. Имотът е снабден с електричество, вода вътре и вън и канализация. Жилището имат нужда от освежаване и подходящо обзавеждане. Дворът е 400 кв.м., засаден с плодни дръвчета. Имотът се намира на асфалтов път в Първомай. Районът е снабден с магазини, кафенета, училище, полицейски участък, църква, здравна служба, редовен транспорт (летище Пловдив на 35 км оттук). Оглед на имота Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Резервация на имота Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Допълнителни услуги и следпродажбено обслужване Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др. ...
9.12.16 г., 6:11 bazar.bg
130.0 м²
30 000,00 €

Къща ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ ул. Калоян № 17
½ /една втора/ идеална част от УПИ № II-450 /две-четиристотин и петдесет/ от кв. 19 /деветнадесет/ по действащия регулационен план на гр. Първомай от 1994г, целият с площ от 420 кв.м. /четиристотин и двадесет кв.м./, ВЕДНО с източната половина от построената в него ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с гараж, която източна половина се състои от: 1. АПАРТАМЕНТ „А”, разположен на първия и втория жилищни етажи, със РЗП 140 кв.м. /сто и четиридесет кв.м./, състоящ се от дневна, кухня и тоалетна, разположени на първия жилищен етаж, и три спални, баня и тоалетна, разположени на втория жилищен етаж, при граници на апартамента: от изток, север и юг – външни зидове, от запад – апартамент „Б”; 2. ГАРАЖ със застроена площ от 13.50 кв.м. /тринадесет цяло и петдесет стотни кв.м./, тоалетна, готварна, антре, лятна кухня, ПРУ и вход, разположени в приземния етаж /източната половина/; 3.ТАВАНСКИ ПОМЕЩЕНИЯ със застроена площ от 50.40 кв.м. /петдесет цяло и четиридесет стотни кв.м./, /източната половина на таванския етаж на триетажната жилищна сграда/, ВЕДНО с ½ /една втора/ идеална част от общите части на сградата и от правото на строеж, при граници на УПИ: улица, УПИ III-449, УПИ ХIХ-452, УПИ I-451.
6.12.16 г., 19:33 targimot.com
140.0 м²
78 000,00 лв

Къща ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ ул. Княз Борис I № 106
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ №XXIII-19 /двадесет и три римско тире деветнадесет арабско/ в кв. 4а /четири „а“/ по регулационния план на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив, утвърден със Заповед №626/1965 г., с административен адрес: кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив, ул. „Княз Борис I” №106 /сто и шест/, с площ, застроена и незастроена, от 680 кв.м. /шестстотин и осемдесет квадратни метра/, предназначен за жилищно строителство, с приложена улична и дворищна регулации, при граници: УПИ XXIV- 17, нива и УПИ XXII-19, ВЕДНО с построените в него: МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 74 кв.м. /седемдесет и четири квадратни метра/, МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 50 кв.м. /петдесет квадратни метра/, МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 12 кв.м. /дванадесет квадратни метра/, МАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ от 75 кв.м. /седемдесет и пет квадратни метра/ и МАСИВЕН ГАРАЖ със застроена площ от 30 кв.м. /тридесет квадратни метра/, всички в режим на търпимост, съгласно § 16 от ЗУТ и неподлежащи на премахване и забрана за ползване.
6.12.16 г., 19:30 targimot.com
74.0 м²
40 320,00 лв

Къща ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ кв. Любеново
Дворно място от 500 /петстотин/ кв.м., ведно с построената в него масивна жилищна сграда, със застроена площ от 100 /сто/ кв. м., съставляващо УПИ - I - 83 /едно -осемдесет и три/, в кв. 7 /седми/, по плана на гр. Първомай, кв. Любеново, предназначен за жилищно строителство, при гарници: улица, УПИ IX - 82, УПИ VII -81, УПИ V - 83 и УПИ IV - 83 - по акт за собственост № 6, том I от 23.01. 2008 г., който имот има описание съгласно скица № 341, издадена на 11.06.2012г. на Община Първомай както следва: УПИ - I - 83 /едно - осемдесет и три/ в кв. 7 /седми/, предназначен за жилищно строителство, находящ се в гр. Първомай, кв. Любеново, при съседи: улица, III - 82, V - 83, IV - 83 с площ от 500 /петстотин/ кв. м., ведно с находящата се в имота масивна жилищна сграда със застроена площ от 100 кв.м.
6.12.16 г., 18:34 targimot.com
100.0 м²
14 925,00 лв

Къща Искра

Искра общ. Първомай
Дворно място, цялото застроено и незастроено с площ от 640 кв.м. (шестотин и четиридесет квадратни метра), ведно с построените в него двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 50 кв.м. (петдесет кв.метра), полумасивна стопанска сграда със застроена площ от 67 кв.м. (шестдесет и седем кв.метра) и полумасивна стопанска сграда със застроена площ от 21 кв.м. (двадесет и един кв.метра), находящо се в с. Искра, община Първомай, област Пловдив, съставляващо урегулиран поземлен имот XI-85 (единадесет римско – осемдесет и пет арабско) в квартал 4 (четвърти) по регулационния план на с. Искра, община Първомай, област Пловдив, утвърден със Заповед № 308 / 1971г., при граници: тупична улица, УПИ XV-86, УПИ X-84 и улица, който имот е предназначен за жилищно строителство и за който уличната и дворищната регулация са приложени, ведно с всички подобрения и приращения в имота.
5.12.16 г., 19:37 targimot.com
640.0 м²
17 460,00 лв
Тухлена къща в село на 35 км от Пловдив в село Дълбок Извор ,община Първомай . тел.0899855101 www.roni.bg
4.12.16 г., 10:08 bazar.bg
70.0 м²
8 000,00 €

Къща ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ УПИ XII – 708 от кв. 47
И.Д. 20158250400199-2015 Дворно място с площ 720 кв. м. (седемстотин и двадесет квадратни метра), представляващо УПИ (парцел) XII – 708 (дванадесет римско – седемстотин и осем) от кв. 47 (четиридесет и седми) по плана на гр. Първомай, Пловдивска област, при граници: парцел XIII – 707 (тринадесети – седемстотин и седем), ВЕДНО с построените в същото дворно място МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 80 кв. м. (осемдесет квадратни метра), ТРИ стопански сгради на обща площ от 42 кв. м. (четиридесет и два квадратни метра), ГАРАЖ на площ от 17 кв. м. (седемнадесет квадратни метра), ВЕДНО с всички подобрения и приращения, a по скица с изх. № 322 от 20.04.2016 г. на Община Първомай: УПИ (парцел) XII – 708 (дванадесет римско – седемстотин и осем), с площ 720 кв. м. (седемстотин и двадесет квадратни метра), ВЕДНО с построените в същото дворно място масивна жилищна сграда със застроена площ от 92 кв. м. (деветдесет и два квадратни метра), полумасивен гараж със застроена площ от 17 кв. м. (седемнадесет квадратни метра), полумасивна сграда със застроена площ от 14 кв. м. (четиринадесет квадратни метра), паянтова сграда със застроена площ от 6 кв. м. (шест квадратни метра), полумасивна сграда със застроена площ от 10 кв. м. (десет квадратни метра), масивна сграда със застроена площ от 7 кв. м. (седем квадратни метра), навес с площ 32 кв. м. (тридесет и два квадратни метра), навес с площ 6 кв. м. (шест квадратни метра), при граници: улица, УПИ XIII – 707, УПИ X – 2652, УПИ XXIV – търговия, УПИ XI – търговия и УПИ XXIII – трафопост. На основание чл. 485 във вр. с чл. 468, ал. 1 от ГПК определям начална цена, от която да започне публичната продан в размер на 46 500 лв. (четиридесет и шест хиляди и петстотин лева), съставляваща 75 % от оценката, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
25.11.16 г., 19:21 targimot.com
720.0 м²
46 500,00 лв
Имот на публична продан за период от 16.12.2016 до 16.01.2017 с начална тръжна цена 78 000 лева, по изпълнително дело 246 от 2015 при ЧСИ Драгомира Митрова, тел. за контакт: 032/ 269 000, e-mail: *** Триетажна масивна къща с обща площ 242 кв.м. заедно с 1/2 ид. част от дворно място с площ 420 кв.м., находяща се в гр. Първомай, ул. 'Калоян' 17. Огледи след предварителна договорка с ЧСИ
18.11.16 г., 13:11 bazar.bg
242.0 м²
78 000,00 лв
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Напълно обзаведена двуетажна тухлена къща със застроена площ от 70 кв.м. в северните покрайнини на неголямото тракийско село Татарево, разположено на 10км западно от град Първомай. На първия леко вкопан приземен етаж на къщата са разположени просторно антре с кухненски бокс, стая с мивка, оборудвана баня с тоалетна на фаянс и теракот и складово помещение, а на достъпния по масивна външна стълба втори етаж има стълбищна площадка, антре, две спални и дрешник. Подовете в стаите са на дюшеме, дограмата е алуминиева с външни ролетни щори, стените са на варова мазилка, а покривът е скатен с керемиди. За къщата е залепена масивна постройка състояща се от спалня, дневна и кухненски бокс, а до нея има голям навес с дървена конструкция с обособена лятна кухня с кът за готвене и маса за хранене на 10 човека, външна зидана чешма и външна баня със слънчев бойлер, като мястото е идеално за изграждане и на барбекю. Къщата и навесът са сързани с голям асмалък от метална конструкция, създаващ прохладна и сенчеста зона за отдих през лятото. Дворното място с площ от 1650 кв.м. е равно, облагородено, обработваемо и засадено с различни дървесни и храстовидни овощни, лозови и цветни насаждения. В двора има изградени, външна тоалетна, два гаража, различни стопански постройки, кладенец с помпа за поливане на насажденията и различен селскостопански инвентар. Имотът е целогодишно достъпен по асфалтов път и е захранен с ток и вода, а каналът е на септична яма. Къщата е в поддържана в много добро състояние и е подходяща за постоянно обитаване.
14.11.16 г., 18:30 icbproperties.com
140.0 м²
28 500,00 €
Имот на публична продан за период от 19.11.2016 до 19.12.2016 с начална тръжна цена 18 420 лева, по изпълнително дело 656 от 2015 при ЧСИ Мариана Обретенова , тел. за контакт: 032/ 262 426, e-mail: ***, къща с площ 89 кв.м., находящ се в гр. Първомай, ,ул.'Сребърна' 11. За огледи след предварителна договорка с ЧСИ
10.11.16 г., 13:57 bazar.bg
67.0 м²
18 420,00 лв

Къща ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ кв. Дебър, ул.“Иван Сечков“ № 2
ДВОРНО МЯСТО от около 600 кв.м. /шестстотин квадратни метра/, ведно с построените в него КЪЩА от 80 кв.м. /осемдесет квадратни метра/, ЛЯТНА КУХНЯ от 12 кв.м. /дванадесет квадратни метра/ и ОБОР от 10 кв.м. /десет квадратни метра/, съставляващо УПИ ХХХІІ-934 /урегулиран поземлен имот тридесет и втори римско – деветстотин тридесет и четири арабско/ в квартал 49 /четиридесет и девети/ по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдивска, при граници за мястото: УПИ ХХХІ-933, УПИ ХХІХ-932 и празно дворно място, попадащо в УПИ ХVІ за комбиниран детски дом и ясли с пл.№ 932, който имот е с административен адрес гр.Първомай, кв. Дебър, ул.“Иван Сечков“ № 2, ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА 41520 /четиридесет и една хиляди петстотин и двадесет/ ЛЕВА.
3.11.16 г., 17:56 targimot.com
80.0 м²
41 520,00 лв

Къща ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ ул. „Иглика“ № 26
ДВОРНО МЯСТО, цялото застроено и незастроено с площ от 580 кв. м. (петстотин и осемдесет квадратни метра), а по скица – 598 кв. м. (петстотин деветдесет и осем квадратни метра), находящо се на адрес гр. Първомай, ул. „Иглика“ № 26 (двадесет и шест), ВЕДНО с построените върху него сгради: ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 110 кв. м. (сто и десет квадратни метра), а по скица – 127 кв. м. (сто двадесет и седем квадратни метра) и ГАРАЖ с площ от 27 кв. м. (двадесет и седем квадратни метра), находящи се в южната част на имота, както и ВЕДНО с всички подобрения в дворното място, при граници на имота: от юг – улица, от запад – УПИ VII-1974, от север – УПИ XVIII-1976 и УПИ IV-1981, от изток – УПИ V-1982, което дворно място съставлява урегулиран поземлен имот с предназначение за жилищно строителство, с номер VI-1975 (шест римско – хиляда деветстони седемдесет и пет), кв. 121 (сто двадесет и едно) по действащия регулационен план на гр. Първомай от 1994 г., ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА 70500 лева /седемдесет хиляди и петстотин лева/.
3.11.16 г., 17:55 targimot.com
110.0 м²
70 500,00 лв

Къща

Пловдив и област Първомай Драгойново Първа 3
Здрава запазена с отремонтиран покрив миналатагодина.К ъщата има кладенец с чиста питеина вода непресъхващ.Каме нна зидария както къщата така и оградата.Елинста лация почти нова.Намира се на17км. от гр.Първомаи и на40 км. от гр. Пловдив в тихо селце в подмножието на връх Драгоина с изглед към самият връх. Снимките са от преди ремонта напокрива и накладенеца .тел.0888701446 по всяко време с предварителна уговорка.
31.10.16 г., 16:20 555.bg
4 стаи
15 000,00 лв

Двуетажна реставрирана къща с двор до Първомай

Област Пловдив Близо до гр. Пловдив
Реставрирана двуетажна къща с нова ел. инсталация и сменени ПВЦ дограми близо до центъра на хубаво село едва на 5 км от река Марица и от град Първомай и на 40 км от град Пловдив. Къщата е на два етажа, с конструкция тухла-гредоред, южно изложение и РЗП 200 кв.м. 1-ви етаж: механа, кухня, антре, баня и тоалетна с перално. Подови настилки цимент, стени кирпич, прозорци PVC. Вътрешно стълбище. 2-ри етаж: хол, 3 стаи с подове дюшеме. Къщата е в добро състояние, като трябва да се довърши започнатият ремонт. Имотът е снабден с електричество, вода вътре и вън (кладенец), септична яма, като освен вътрешна баня и тоалетна има и външна тоалетна. Дворът е с площ от 1200 кв.м. с плодни дръвчета, голям орех и паркинг за 3 автомобила. Имотът се намира на черен, но проходим път, в село, снабдено с магазини, кафене, училище, църква, здравна служба, полицейски участък, редовен транспорт (летище Пловдив на 50 км). Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
20.10.16 г., 22:25 bulgarianproperties.bg
200.0 м²
23 000,00 €
Двуетажна къща на 45 км от Пловдив в голямото и развито село Искра .тел.00359899855101 www.roni.bg
16.10.16 г., 10:40 bazar.bg
120.0 м²
8 000,00 €
Двуетажна тухлена къща в село Драгойново ,община Първомай в село на 50 км от Пловдив близо до язовир.тел.00359899855101 www.roni.bg
16.10.16 г., 10:40 bazar.bg
140.0 м²
6 500,00 €
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в този сайт. Референтен номер: Plv 3751 Тел: 0882 817 474, 032 586 956 Отговорен брокер: Петър Петаларев Едноетажна къща (68 кв.м.) с двор (1600 кв.м.) с лятна кухня от две стаи, стопанска постройка и насаждения от плодни дръвчета и лозе. Имотът се намира в края на град Първомай, в кв. Дебър, на главния път Пловдив-Турция (на 40 км от град Пловдив), в близост до хотел. Къщата е старо строителство (тухла-гредоред), с южно изложение. Състои се от коридор и три стаи с подова настилка дюшеме, стени кирпич, прозорци дървени. Имотът е снабден с ток, вода (има и сонда), канализация, външна тоалетна. Отоплението е на ток и дърва. Препоръчваме освежаване и подходящо обзавеждане по ваш вкус. Районът е равнинен, с условия за селски туризъм, лов и риболов. В близост до имота има автобусна спирка. Районът се характеризира още с наличие на аптека, банка, болница, детска градина, детска площадка, училище и църква. В допълнение, за комфорт и развлечение на ваше разположение наблизо ще намерите кафене, ресторант и хранителен магазин. Оглед на имота Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Резервация на имота Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Допълнителни услуги и следпродажбено обслужване Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др. ...
13.10.16 г., 16:43 bazar.bg
68.0 м²
14 000,00 €
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в този сайт. Референтен номер: Plv 3729 Тел: 0882 817 474, 032 586 956 Отговорен брокер: Петър Петаларев Предлагаме на Вашето внимание къща на две нива в хубаво и уредено село на 5 км от Първомай и на 44 км от Пловдив. Къщата (строителство тухла-гредоред) се характеризира с южно изложение, РЗП - 80 кв.м. Основен етаж: салон, 3 стаи. Подови настилки дюшеме, стени тухла, прозорци дървени. Ниво мазе: 2 стаи. Офертата включва и навес, външна тоялетна. Имотът е снабден с ток, вода и септична яма. Градината от 800 кв.м. е засадена с плодни дръвчета. Описваната къща с двор се намира на черен проходим път в средно голямото село, което е снабдено с магазини, кафене, училище, здравна служба, църква, редовен транспорт (летище Пловдив на 35 км). В близост има язовири и районът е подходящ за планинарство, лов и риболов. Оглед на имота Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Резервация на имота Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Допълнителни услуги и следпродажбено обслужване Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др. ...
12.10.16 г., 10:14 bazar.bg
70.0 м²
10 000,00 €
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в този сайт. Референтен номер: Plv 3006 Тел: 0885 010 101, 032/58 69 56 Отговорен брокер: Илия Кралев Имаме удоволствието да ви предложим за продажба новопостроена двуетажна къща (227 кв.м.) с двор от 1245 кв.м. (650 кв.м. + 595 кв.м.), навес с барбекю и павирани алеи с паркинг за 10-11 автомобила, разположени в град Първомай, който се намира на 45 км от град Пловдив и летище Крумово, на 96 км от ски курорт Пампорово и на 217 км от морския град Бургас. Къщата с конструкция тухла-железобетон е построена през 2013 г. с югозападно изложение. Първи етаж (115 кв.м.) - предвиден за медицински център регистратура (6.5 кв.м.), чакалня-около 20 кв. м., два санитарни възела - инвалидна (4 кв. мета) и обикновена (около 3.5 кв. м.), 4 кабинета (15, 13, 12 и 9 кв.м.) (във всеки е осигурена вода). Стените са с гипсова шпакловка и латекс, а подовите настилки - с теракот (антрето е на замазка). Препоръчваме довършителни работи според предназначението, заради което ще го използвате. Втори етаж (112 кв.м.) - антре, стълбище (бразилски гранит), хол-трапезария (24 кв.м.) с кухненски бокс, детска (12.5 кв.м.), две спални 16 кв.м. (към терасата) и 14 кв.м., баня 3.7 кв.м., тоалетна 2.8 кв.м., тераса 12 кв.м. (испански гранитогрес, бразилски гранит, ковано желязо). Стените са с гипсова шпакловка и латекс, подовете с теракот и ламинат, с клас устойчивост - 32.8 Жилището е завършено с алуминиеви външни врати с термомост, дограми Саламандър в цвят орех, обков с микровентилация, двоен стъклопакет (4 и 5 мм стъкла), четири сезона, дървени щори. Всички сифони са HL, със специални затвори срещу миризми. Интериорната боя в термокерамична, а външната мазилка - Вебер - Клима (самопочистваща се). Всички постройки са с керемиди - Тондах Виниам. Имотът е снабден с електричество, вода, канализация, като е изградена и дренажна система за отвеждане на водата от целия парцел. Разполага с охрана СОТ и видеонаблюдение с пет монтирани камери, ТВ и интернет, гръмоотводи, предварително заложена исталация за климатик. Сградата е шумо- и топлоизолирана (с каменна вата Rockwool - 14 сантиметра, таванът с каменна вата Rockwool - 20 сантиметра) по най-високи изисквания и строги норми. Между двата етажа има изолация от 5 см фибран с постоянна денонощна температура. Изолацията достига до основите в дълбочина. Мокрите помещения и ...
11.10.16 г., 13:27 bazar.bg
227.0 м²
260 000,00 €
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в този сайт. Референтен номер: Plv 3006 Тел: 0885 010 101, 032/58 69 56 Отговорен брокер: Илия Кралев Имаме удоволствието да ви предложим за продажба новопостроена двуетажна къща (227 кв.м.) с двор от 1245 кв.м. (650 кв.м. + 595 кв.м.), навес с барбекю и павирани алеи с паркинг за 10-11 автомобила, разположени в град Първомай, който се намира на 45 км от град Пловдив и летище Крумово, на 96 км от ски курорт Пампорово и на 217 км от морския град Бургас. Къщата с конструкция тухла-железобетон е построена през 2013 г. с югозападно изложение. Първи етаж (115 кв.м.) - предвиден за медицински център регистратура (6.5 кв.м.), чакалня-около 20 кв. м., два санитарни възела - инвалидна (4 кв. мета) и обикновена (около 3.5 кв. м.), 4 кабинета (15, 13, 12 и 9 кв.м.) (във всеки е осигурена вода). Стените са с гипсова шпакловка и латекс, а подовите настилки - с теракот (антрето е на замазка). Препоръчваме довършителни работи според предназначението, заради което ще го използвате. Втори етаж (112 кв.м.) - антре, стълбище (бразилски гранит), хол-трапезария (24 кв.м.) с кухненски бокс, детска (12.5 кв.м.), две спални 16 кв.м. (към терасата) и 14 кв.м., баня 3.7 кв.м., тоалетна 2.8 кв.м., тераса 12 кв.м. (испански гранитогрес, бразилски гранит, ковано желязо). Стените са с гипсова шпакловка и латекс, подовете с теракот и ламинат, с клас устойчивост - 32.8 Жилището е завършено с алуминиеви външни врати с термомост, дограми Саламандър в цвят орех, обков с микровентилация, двоен стъклопакет (4 и 5 мм стъкла), четири сезона, дървени щори. Всички сифони са HL, със специални затвори срещу миризми. Интериорната боя в термокерамична, а външната мазилка - Вебер - Клима (самопочистваща се). Всички постройки са с керемиди - Тондах Виниам. Имотът е снабден с електричество, вода, канализация, като е изградена и дренажна система за отвеждане на водата от целия парцел. Разполага с охрана СОТ и видеонаблюдение с пет монтирани камери, ТВ и интернет, гръмоотводи, предварително заложена исталация за климатик. Сградата е шумо- и топлоизолирана (с каменна вата Rockwool - 14 сантиметра, таванът с каменна вата Rockwool - 20 сантиметра) по най-високи изисквания и строги норми. Между двата етажа има изолация от 5 см фибран с постоянна денонощна температура. Изолацията достига до основите в дълбочина. Мокрите помещения и ...
11.10.16 г., 12:59 bazar.bg
227.0 м²
260 000,00 €
Едноетажна къща (68 кв.м.) с двор (1600 кв.м.) с лятна кухня от две стаи, стопанска постройка и насаждения от плодни дръвчета и лозе. Имотът се намира в края на град Първомай, в кв. Дебър, на главния път Пловдив-Турция (на 40 км от град Пловдив), в близост до хотел. Къщата е старо строителство (тухла-гредоред), с южно изложение. Състои се от коридор и три стаи с подова настилка дюшеме, стени кирпич, прозорци дървени. Имотът е снабден с ток, вода (има и сонда), канализация, външна тоалетна. Отоплението е на ток и дърва. Препоръчваме освежаване и подходящо обзавеждане по ваш вкус. Районът е равнинен, с условия за селски туризъм, лов и риболов. В близост до имота има автобусна спирка. Районът се характеризира още с наличие на аптека, банка, болница, детска градина, детска площадка, училище и църква. В допълнение, за комфорт и развлечение на ваше разположение наблизо ще намерите кафене, ресторант и хранителен магазин. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
21.09.16 г., 22:23 bulgarianproperties.bg
68.0 м²
14 000,00 €
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в този сайт. Референтен номер: Plv 3751 Тел: 0882 817 474, 032 586 956 Отговорен брокер: Петър Петаларев Едноетажна къща (68 кв.м.) с двор (1600 кв.м.) с лятна кухня от две стаи, стопанска постройка и насаждения от плодни дръвчета и лозе. Имотът се намира в края на град Първомай, в кв. Дебър, на главния път Пловдив-Турция (на 40 км от град Пловдив), в близост до хотел. Къщата е старо строителство (тухла-гредоред), с южно изложение. Състои се от коридор и три стаи с подова настилка дюшеме, стени кирпич, прозорци дървени. Имотът е снабден с ток, вода (има и сонда), канализация, външна тоалетна. Отоплението е на ток и дърва. Препоръчваме освежаване и подходящо обзавеждане по ваш вкус. Районът е равнинен, с условия за селски туризъм, лов и риболов. В близост до имота има автобусна спирка. Районът се характеризира още с наличие на аптека, банка, болница, детска градина, детска площадка, училище и църква. В допълнение, за комфорт и развлечение на ваше разположение наблизо ще намерите кафене, ресторант и хранителен магазин. Оглед на имота Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Резервация на имота Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Допълнителни услуги и следпродажбено обслужване Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др. ...
17.09.16 г., 15:59 bazar.bg
68.0 м²
14 000,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба къща в град Първомай
1 2