Прекрасен парцел в близост до центъра на гр. Първомай. Удобно и комуникативно място - ул. Спартак. В мястото има полусрутена стара къща, има действащи партиди за ток и вода. Дворът е равен с правилна форма до детска градина, кварталът е с хубави и поддържани къщи. Тел. - 0888 236 300 Петър Райчев
20.04.17 г., 21:30 bazar.bg
130.0 м²
29 500 €
Представяме на Вашето внимание масивна двуетажна къща с РЗП 180 кв.м., находяща се в град Първомай. Къщата е с вътрешно стълбище. Дворното място е с площ 630 кв.м., в който е разположена странична на къщата постройка с отделен вход с площ 40 кв.м., както и масивен гараж. Нуждае се от ремонт. Имотът се намира в близост до мелницата.
21.04.17 г., 1:51 bazar.bg
180.0 м²
41 000 €

Къща ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ ул. "Перуника" №1
ДВОРНО МЯСТО, цялото застроено и незастроено - с площ от 460 (четиристотин и шестдесет) кв.м., съставляващо урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІІ (тринадесети) - 1940 (хиляда деветстотин и четиридесет) в квартал 136 (сто тридесет и шест) по регулационния план на гр.Първомай, утвърден със заповед № РД -15-666/1994г. на Кмета на община Първомай, ведно с частта от построената на него триетажна масивна жилищна сграда, находяща се в гр.Първомай, ул. Перуника №1 (едно), а именно: втори (първи жилищен) етаж със застроена площ от 108.00 (сто и осем) кв.м., състоящ се от дневна, трапезария с готварна, две спални, баня, тоалетна, перално и антре; първи (приземен) етаж с площ от 54 (петдесет и четири) квадратни метра, в който са разположени: 1) Стоматологичен кабинет със застроена площ от 15.50кв.м., преддверие-чакалня, антре, тоалетна, при граници: юг –външен зид; север – стълбищна клетка; отгоре – апартамент на Тодор Петров Трифонов; 2) Гараж със застроена площ от 16.74 (шестнадесет цяло и седемдесет и четири стотни) кв.м, при граници: изток – стоматологичен кабинет, запад – гараж, север – коридор, юг - външен зид, ВЕДНО с мазе със застроена площ от 14.75 кв.м. (четиринадесет цяло и седемдесет и пет стотни квадратни метра), при граници: изток и юг- външни зидове; запад – собствено мазе; север – стълбищна клетка; мазе с площ от 16.74 (шестнадесет цяло и седемдесет и четири стотни) кв.м., при граници: изток – собствено мазе, юг- външен зид, запад – мазе на наследници на Петър Т.Трифонов, север – коридор, отгоре – гаражи и стоматологичен кабинет, ведно с ½ (една втора) идеална част от таванско помещение и от общите части на сградата, при граници на УПИ: от две страни улици, УПИ ХІV-1941 и УПИ ХІІ-1944, който УПИ е предназначен за жилищно строителство и за него дворищната регулация е приложена, а уличната регулация не е приложена; Ведно с всички подобрения и приращения в имота
19.04.17 г., 8:48 targimot.com
108.0 м²
86 940 лв

Къща Караджалово

Караджалово село Караджалово, община Първомай
ИД № 20168250400036 - ДВОРНО МЯСТО, цялото застроено и незастроено, с площ от 1420 кв.м. (хиляда четиристотин и двадесет квадратни метра), находящо се в село Караджалово, община Първомай, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XIX-43 (деветнадесет римско тире четиридесет и три арабско) от кв.8 (осми) по плана на село Караджалово, община Първомай, ведно с построените в него жилищна сграда със застроена площ от 55,00 (петдесет и пет) квадратни метра, паянтова жилищна сграда (лятна кухня) със застроена площ от 19 (деветнадесет) квадратни метра, паянтова сграда със застроена площ от 30 (тридесет) квадратни метра и навес с площ от 7 (седем) квадратни метра, при граници на УПИ: улица, УПИ XX-48; УПИ VIII-44 и УПИ XVIII-43, който имот е предназначен за жилищно строителство с приложени дворищна и улична регулация, ведно с всички подобрения и приращения. Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 6048,00 лв. (шест хиляди и четиридесет и осем лева), съставляваща 80 % от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 485 във вр. с чл. 468, ал. 1 и чл. 494 от ГПК.
30.03.17 г., 20:03 targimot.com
55.0 м²
6 048 лв

Продажба Къща гр. Първомай - 320m²

гр. Първомай обл. Пловдив
Оферта: 345643 Къщата е 80 кв.м. на 2 етажа, 1 ет. с два входа. Единият вход води кам голяма всекидневна и антре със стълби кам 2-ри ет. където има 2 спални и коридор м/у тях. Другият вход води до лятня кухня, всекидневна и спалня. Има баня и тоалетна, също и стопански постройки и 320кв.м двор. Къщата е с канализация и вода
3.04.17 г., 22:27 alo.bg
80.0 м²
46 000 лв

Продажба Къща гр. Първомай - 106m²

гр. Първомай обл. Пловдив
Оферта: 350728 Имот с общо дворно място от 530 м2, застроена площ - масивна жилищна сграда от 66 м2, масивна жилищна сгада от 40 м2, масивна сграда от 26 м2, масивна сграда от 25 м2, с кладенец, на главна улица до центъра на градът, с козметичен ремонт, имота се обитава и поддържа.
3.04.17 г., 16:13 alo.bg
106.0 м²
51 500 лв
Имот на публична продан за период от 24.03.2017 до 24.04.2017 с начална тръжна цена 122 001 лева, по изпълнително дело 384 от 2015 при ЧСИ Минка Цойкова, тел. за контакт: 032/263 938, e-mail: ***. 2-етажна жилищна сграда в гр. Първомай, ул.'Братя Миладинови' . За огледи след договорка с ЧСИ
23.03.17 г., 4:36 bazar.bg
442.0 м²
122 001 лв

Къща ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ ул. Калоян № 17
½ /една втора/ идеална част от УПИ № II-450 /две-четиристотин и петдесет/ от кв. 19 /деветнадесет/ по действащия регулационен план на гр. Първомай от 1994г, целият с площ от 420 кв.м. /четиристотин и двадесет кв.м./, ВЕДНО с източната половина от построената в него ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с гараж, която източна половина се състои от: 1. АПАРТАМЕНТ „А”, разположен на първия и втория жилищни етажи, със РЗП 140 кв.м. /сто и четиридесет кв.м./, състоящ се от дневна, кухня и тоалетна, разположени на първия жилищен етаж, и три спални, баня и тоалетна, разположени на втория жилищен етаж, при граници на апартамента: от изток, север и юг – външни зидове, от запад – апартамент „Б”; 2. ГАРАЖ със застроена площ от 13.50 кв.м. /тринадесет цяло и петдесет стотни кв.м./, тоалетна, готварна, антре, лятна кухня, ПРУ и вход, разположени в приземния етаж /източната половина/; 3.ТАВАНСКИ ПОМЕЩЕНИЯ със застроена площ от 50.40 кв.м. /петдесет цяло и четиридесет стотни кв.м./, /източната половина на таванския етаж на триетажната жилищна сграда/, ВЕДНО с ½ /една втора/ идеална част от общите части на сградата и от правото на строеж, при граници на УПИ: улица, УПИ III-449, УПИ ХIХ-452, УПИ I-451.
2.03.17 г., 12:48 targimot.com
140.0 м²
62 400 лв
Представяме на вашето внимание двуетажна къща с двор в гр. Първомай, с лице към главен път. На първия етаж е вестибюл, от който се влиза в 2 стаи, баня с тоалетна. Достъпът до вторият етаж е с външно стълбище, което води до остъклена тераса. На етажа има три стаи. Всеки от етажите е по 80 кв.м. Двора е с квадратура от 630 кв.м. и в него се намират гараж с площ от 28 кв.м и други помощни селскостопански постройки. С лице към улицата има масивно помещение, което е със статут на промишлен обект (заведение). До имота има газопровод и при желание на новият собственик може да се газифицира целият имот. Локацията му се намира на главен път и е в близост до Първо ДКЦ и Площада. Агенцията разполага с ключ.
1.03.17 г., 10:44 bazar.bg
160.0 м²
24 500 €

Къща ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ ул. Княз Борис I № 106
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ №XXIII-19 /двадесет и три римско тире деветнадесет арабско/ в кв. 4а /четири „а“/ по регулационния план на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив, утвърден със Заповед №626/1965 г., с административен адрес: кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив, ул. „Княз Борис I” №106 /сто и шест/, с площ, застроена и незастроена, от 680 кв.м. /шестстотин и осемдесет квадратни метра/, предназначен за жилищно строителство, с приложена улична и дворищна регулации, при граници: УПИ XXIV- 17, нива и УПИ XXII-19, ВЕДНО с построените в него: МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 74 кв.м. /седемдесет и четири квадратни метра/, МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 50 кв.м. /петдесет квадратни метра/, МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 12 кв.м. /дванадесет квадратни метра/, МАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ от 75 кв.м. /седемдесет и пет квадратни метра/ и МАСИВЕН ГАРАЖ със застроена площ от 30 кв.м. /тридесет квадратни метра/, всички в режим на търпимост, съгласно § 16 от ЗУТ и неподлежащи на премахване и забрана за ползване.
2.03.17 г., 12:56 targimot.com
74.0 м²
50 000 лв

Къща Искра

Искра общ. Първомай
Дворно място, цялото застроено и незастроено с площ от 640 кв.м. (шестотин и четиридесет квадратни метра), ведно с построените в него двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 50 кв.м. (петдесет кв.метра), полумасивна стопанска сграда със застроена площ от 67 кв.м. (шестдесет и седем кв.метра) и полумасивна стопанска сграда със застроена площ от 21 кв.м. (двадесет и един кв.метра), находящо се в с. Искра, община Първомай, област Пловдив, съставляващо урегулиран поземлен имот XI-85 (единадесет римско – осемдесет и пет арабско) в квартал 4 (четвърти) по регулационния план на с. Искра, община Първомай, област Пловдив, утвърден със Заповед № 308 / 1971г., при граници: тупична улица, УПИ XV-86, УПИ X-84 и улица, който имот е предназначен за жилищно строителство и за който уличната и дворищната регулация са приложени, ведно с всички подобрения и приращения в имота.
14.02.17 г., 18:38 targimot.com
640.0 м²
13 500 лв

Къща ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ кв. Любеново
Дворно място от 500 /петстотин/ кв.м., ведно с построената в него масивна жилищна сграда, със застроена площ от 100 /сто/ кв. м., съставляващо УПИ - I - 83 /едно -осемдесет и три/, в кв. 7 /седми/, по плана на гр. Първомай, кв. Любеново, предназначен за жилищно строителство, при гарници: улица, УПИ IX - 82, УПИ VII -81, УПИ V - 83 и УПИ IV - 83 - по акт за собственост № 6, том I от 23.01. 2008 г., който имот има описание съгласно скица № 341, издадена на 11.06.2012г. на Община Първомай както следва: УПИ - I - 83 /едно - осемдесет и три/ в кв. 7 /седми/, предназначен за жилищно строителство, находящ се в гр. Първомай, кв. Любеново, при съседи: улица, III - 82, V - 83, IV - 83 с площ от 500 /петстотин/ кв. м., ведно с находящата се в имота масивна жилищна сграда със застроена площ от 100 кв.м..
13.02.17 г., 18:40 targimot.com
100.0 м²
11 940 лв

Къща ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ ул. "Перуника" №1
ДВОРНО МЯСТО, цялото застроено и незастроено - с площ от 460 (четиристотин и шестдесет) кв.м., съставляващо урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІІ (тринадесети) - 1940 (хиляда деветстотин и четиридесет) в квартал 136 (сто тридесет и шест) по регулационния план на гр.Първомай, утвърден със заповед № РД -15-666/1994г. на Кмета на община Първомай, ведно с частта от построената на него триетажна масивна жилищна сграда, находяща се в гр.Първомай, ул. Перуника №1 (едно), а именно: втори (първи жилищен) етаж със застроена площ от 108.00 (сто и осем) кв.м., състоящ се от дневна, трапезария с готварна, две спални, баня, тоалетна, перално и антре; първи (приземен) етаж с площ от 54 (петдесет и четири) квадратни метра, в който са разположени: 1) Стоматологичен кабинет със застроена площ от 15.50кв.м., преддверие-чакалня, антре, тоалетна, при граници: юг –външен зид; север – стълбищна клетка; отгоре – апартамент на Тодор Петров Трифонов; 2) Гараж със застроена площ от 16.74 (шестнадесет цяло и седемдесет и четири стотни) кв.м, при граници: изток – стоматологичен кабинет, запад – гараж, север – коридор, юг - външен зид, ВЕДНО с мазе със застроена площ от 14.75 кв.м. (четиринадесет цяло и седемдесет и пет стотни квадратни метра), при граници: изток и юг- външни зидове; запад – собствено мазе; север – стълбищна клетка; мазе с площ от 16.74 (шестнадесет цяло и седемдесет и четири стотни) кв.м., при граници: изток – собствено мазе, юг- външен зид, запад – мазе на наследници на Петър Т.Трифонов, север – коридор, отгоре – гаражи и стоматологичен кабинет, ведно с ½ (една втора) идеална част от таванско помещение и от общите части на сградата, при граници на УПИ: от две страни улици, УПИ ХІV-1941 и УПИ ХІІ-1944, който УПИ е предназначен за жилищно строителство и за него дворищната регулация е приложена, а уличната регулация не е приложена; Ведно с всички подобрения и приращения в имота
22.02.17 г., 19:13 targimot.com
108.0 м²
108 675 лв
Имот на публична продан за период от 15.2.2017 до 15.3.2017 с начална тръжна цена 36 800 лева, по изпълнително дело 441 от 2012 при ЧСИ Мариана Обретенова , тел. за контакт: 032/ 262 426, e-mail: ***, къща, находяща се в гр. Първомай, ,ул.'Отец Паисий' 2. За огледи след предварителна договорка с ЧСИ
22.02.17 г., 10:42 bazar.bg
120.0 м²
36 800 лв
Двуетажна масивна къща от камък и тухла в село Градина на 8 км от град Първомай.тел.00359899855101 www.roni.bg
26.01.17 г., 22:58 bazar.bg
120.0 м²
6 500 €

Къща Искра

Искра общ. Първомай
Дворно място, съставляващо урегулиран поземлен имот III - 863 (три римско - осемстотин шестдестет и три) от кв. 56 (петдесет и шест) по плана на с.Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив, цялото с площ от 780 (седемстотин и осемдесет) кв.м., с приложена дворищна и неприложена улична регулация, при граници: улица, дере, УПИ II - 862 и УПИ IV - 864, ведно с построените в него двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 72 (седемдесет и два) кв.м., паянтова стопанска сграда със застроена площ от 54 (петдесет и четири) кв.м. и навес с площ от 30 (тридесет) кв.м.
7.02.17 г., 19:18 targimot.com
780.0 м²
22 875 лв

Къща ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ кв. Дебър, ул.“Иван Сечков“ № 2
ДВОРНО МЯСТО от около 600 кв.м. /шестстотин квадратни метра/, ведно с построените в него КЪЩА от 80 кв.м. /осемдесет квадратни метра/, ЛЯТНА КУХНЯ от 12 кв.м. /дванадесет квадратни метра/ и ОБОР от 10 кв.м. /десет квадратни метра/, съставляващо УПИ ХХХІІ-934 /урегулиран поземлен имот тридесет и втори римско – деветстотин тридесет и четири арабско/ в квартал 49 /четиридесет и девети/ по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдивска, при граници за мястото: УПИ ХХХІ-933, УПИ ХХІХ-932 и празно дворно място, попадащо в УПИ ХVІ за комбиниран детски дом и ясли с пл.№ 932, който имот е с административен адрес гр.Първомай, кв. Дебър, ул.“Иван Сечков“ № 2, ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА 40875 лв. /четиридесет хиляди осемстотин седемдесет и пет лева/.
17.01.17 г., 18:51 targimot.com
80.0 м²
40 875 лв

Къща ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ ул. „Иглика“ № 26
ДВОРНО МЯСТО, цялото застроено и незастроено с площ от 580 кв. м. (петстотин и осемдесет квадратни метра), а по скица – 598 кв. м. (петстотин деветдесет и осем квадратни метра), находящо се на адрес гр. Първомай, ул. „Иглика“ № 26 (двадесет и шест), ВЕДНО с построените върху него сгради: ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 110 кв. м. (сто и десет квадратни метра), а по скица – 127 кв. м. (сто двадесет и седем квадратни метра) и ГАРАЖ с площ от 27 кв. м. (двадесет и седем квадратни метра), находящи се в южната част на имота, както и ВЕДНО с всички подобрения в дворното място, при граници на имота: от юг – улица, от запад – УПИ VII-1974, от север – УПИ XVIII-1976 и УПИ IV-1981, от изток – УПИ V-1982, което дворно място съставлява урегулиран поземлен имот с предназначение за жилищно строителство, с номер VI-1975 (шест римско – хиляда деветстони седемдесет и пет), кв. 121 (сто двадесет и едно) по действащия регулационен план на гр. Първомай от 1994 г., ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА 56400 лева /петдесет и шест хиляди и четиристотин лева/.
17.01.17 г., 18:51 targimot.com
110.0 м²
56 400 лв

Къща ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ кв. Любеново
Дворно място от 500 /петстотин/ кв.м., ведно с построената в него масивна жилищна сграда, със застроена площ от 100 /сто/ кв. м., съставляващо УПИ - I - 83 /едно -осемдесет и три/, в кв. 7 /седми/, по плана на гр. Първомай, кв. Любеново, предназначен за жилищно строителство, при гарници: улица, УПИ IX - 82, УПИ VII -81, УПИ V - 83 и УПИ IV - 83 - по акт за собственост № 6, том I от 23.01. 2008 г., който имот има описание съгласно скица № 341, издадена на 11.06.2012г. на Община Първомай както следва: УПИ - I - 83 /едно - осемдесет и три/ в кв. 7 /седми/, предназначен за жилищно строителство, находящ се в гр. Първомай, кв. Любеново, при съседи: улица, III - 82, V - 83, IV - 83 с площ от 500 /петстотин/ кв. м., ведно с находящата се в имота масивна жилищна сграда със застроена площ от 100 кв.м.
6.12.16 г., 18:34 targimot.com
100.0 м²
14 925 лв

Къща ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ ул. Княз Борис I № 106
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ №XXIII-19 /двадесет и три римско тире деветнадесет арабско/ в кв. 4а /четири „а“/ по регулационния план на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив, утвърден със Заповед №626/1965 г., с административен адрес: кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив, ул. „Княз Борис I” №106 /сто и шест/, с площ, застроена и незастроена, от 680 кв.м. /шестстотин и осемдесет квадратни метра/, предназначен за жилищно строителство, с приложена улична и дворищна регулации, при граници: УПИ XXIV- 17, нива и УПИ XXII-19, ВЕДНО с построените в него: МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 74 кв.м. /седемдесет и четири квадратни метра/, МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 50 кв.м. /петдесет квадратни метра/, МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 12 кв.м. /дванадесет квадратни метра/, МАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ от 75 кв.м. /седемдесет и пет квадратни метра/ и МАСИВЕН ГАРАЖ със застроена площ от 30 кв.м. /тридесет квадратни метра/, всички в режим на търпимост, съгласно § 16 от ЗУТ и неподлежащи на премахване и забрана за ползване.
6.12.16 г., 19:30 targimot.com
74.0 м²
40 320 лв
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в този сайт. Референтен номер: Plv 3773 Тел: 0882 817 474, 032 586 956 Отговорен брокер: Петър Петаларев Две едноетажни къщи с двор в централен район на град Първомай, на 40 км до Пловдив. Къщите са старо строителство, с южно изложение и РЗП - 130 кв.м. (общо). Първата къща се състои от хол, три стаи, баня и тоалетна. Втората къща се състои от кухня, две стаи, баня и тоалетна, газификация. Подовите настилки са с дюшеме, стени тухла, прозорци дървени. Отоплението е на ток и дърва. Имотът е снабден с електричество, вода вътре и вън и канализация. Жилището имат нужда от освежаване и подходящо обзавеждане. Дворът е 400 кв.м., засаден с плодни дръвчета. Имотът се намира на асфалтов път в Първомай. Районът е снабден с магазини, кафенета, училище, полицейски участък, църква, здравна служба, редовен транспорт (летище Пловдив на 35 км оттук). Оглед на имота Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Резервация на имота Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Допълнителни услуги и следпродажбено обслужване Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др. ...
9.12.16 г., 6:11 bazar.bg
130.0 м²
30 000 €

Къща ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ ул. Калоян № 17
½ /една втора/ идеална част от УПИ № II-450 /две-четиристотин и петдесет/ от кв. 19 /деветнадесет/ по действащия регулационен план на гр. Първомай от 1994г, целият с площ от 420 кв.м. /четиристотин и двадесет кв.м./, ВЕДНО с източната половина от построената в него ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с гараж, която източна половина се състои от: 1. АПАРТАМЕНТ „А”, разположен на първия и втория жилищни етажи, със РЗП 140 кв.м. /сто и четиридесет кв.м./, състоящ се от дневна, кухня и тоалетна, разположени на първия жилищен етаж, и три спални, баня и тоалетна, разположени на втория жилищен етаж, при граници на апартамента: от изток, север и юг – външни зидове, от запад – апартамент „Б”; 2. ГАРАЖ със застроена площ от 13.50 кв.м. /тринадесет цяло и петдесет стотни кв.м./, тоалетна, готварна, антре, лятна кухня, ПРУ и вход, разположени в приземния етаж /източната половина/; 3.ТАВАНСКИ ПОМЕЩЕНИЯ със застроена площ от 50.40 кв.м. /петдесет цяло и четиридесет стотни кв.м./, /източната половина на таванския етаж на триетажната жилищна сграда/, ВЕДНО с ½ /една втора/ идеална част от общите части на сградата и от правото на строеж, при граници на УПИ: улица, УПИ III-449, УПИ ХIХ-452, УПИ I-451.
6.12.16 г., 19:33 targimot.com
140.0 м²
78 000 лв

Къща Искра

Искра общ. Първомай
Дворно място, цялото застроено и незастроено с площ от 640 кв.м. (шестотин и четиридесет квадратни метра), ведно с построените в него двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 50 кв.м. (петдесет кв.метра), полумасивна стопанска сграда със застроена площ от 67 кв.м. (шестдесет и седем кв.метра) и полумасивна стопанска сграда със застроена площ от 21 кв.м. (двадесет и един кв.метра), находящо се в с. Искра, община Първомай, област Пловдив, съставляващо урегулиран поземлен имот XI-85 (единадесет римско – осемдесет и пет арабско) в квартал 4 (четвърти) по регулационния план на с. Искра, община Първомай, област Пловдив, утвърден със Заповед № 308 / 1971г., при граници: тупична улица, УПИ XV-86, УПИ X-84 и улица, който имот е предназначен за жилищно строителство и за който уличната и дворищната регулация са приложени, ведно с всички подобрения и приращения в имота.
5.12.16 г., 19:37 targimot.com
640.0 м²
17 460 лв
Имот на публична продан за период от 06.03.2017 до 06.04.2017 с начална тръжна цена 62 400 лева, по изпълнително дело 246 от 2015 при ЧСИ Драгомира Митрова, тел. за контакт: 032/ 269 000, e-mail: *** Триетажна масивна къща с обща площ 242 кв.м. заедно с 1/2 ид. част от дворно място с площ 420 кв.м., находяща се в гр. Първомай, ул. 'Калоян' 17. Огледи след предварителна договорка с ЧСИ
18.11.16 г., 13:11 bazar.bg
242.0 м²
62 400 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба къща в град Първомай
1 2 3