Къща Пчеларово

Пчеларово
70 м²
32,080 лв
2018-1-5
Недвижим имот, находящ се в с.Пчеларово, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, а именно: ДВОРНО МЯСТО с площ 5790(пет хиляди седемстотин и деветдесет) квадратни метра, представляващо имот с планоснимачен номер 244 (двеста четиридесет и четири), от които 1500 ( хиляда и петстотин) квадратни метра, представляващо УПИ XV-244 (петнадесети за плоноснимачен номер двеста четиридесет и четири), и 4290 (четири хиляди двеста и деветдесет) квадратни метра - включени в УПИ IV-244 (четвърти за планоснимачен номер двеста четиридесет и четири), целият на площ 4315(четири хиляди триста и петнадесет) квадратни метра, в квартал 53 (петдесет и трети) по регулационния плам на с. Пчеларово, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, при граници и съседи на дворното място: изток- УПИ V- 243; запад- УПИ II- 242 и УПИ I-245; север- улица и юг- УПИ III-241; УПИ XI-241 и УПИ- XII-241, ведно с построените в УПИ IV-244: жилище със застроена площ 70 (седемдесет) квадратни метра, второстепенна постройка с площ 24 (двадесет и четири) квадратни метра, жилище-лятна кухня с площ 30 (тридесет) квадратни метра и гараж със застроена площ от 32 (тридесет и два) квадратни метра,- по документ. Описание: Дворното място е оградено от всички страни с метална ограда – мрежа на метални колове с подход от към асфалтирана второстепенна улица през единична метална врата. Незастроената земя се обработва. Дворното място е снабдено с ел. и ВиК инсталации, много добре стопанисвано. Жилищна сграда със ЗП-70кв.м. - състои се от входно антре, дневна, две стаи и кухня. Сградата е масивна, едноетажна, с два входа от югоизток, с изба. Жилище-лятна кухня ЗП-30 кв.м. - масивна сграда със самостоятелен вход състояща се от кухня и сервизно помещение. Сграда е снабдена с ток и вода, метална дограма, не се ползва от 2015г. Сграда гараж със ЗП-32 кв.м. - масивна с бетонови основи, стени тухлени, покрив – дървен скатен, входни врати – метални двойни, без инсталации, в добро състояние, не се ползва от 2015г. Второстепенна постройка със ЗП-24 кв.м. - сградата е полумасивна с тухлени зидове, дървен покрив с платна азбест и ламарина, без дограма, без ток и вода, задоволително състояние, не се ползва. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Учредена договорна ипотека вписана под № 2, том І, дв.вх.рег.№ 2633/30.07.2015г. в СВ Генерал Тошево, Възбрана, вписана под № 1, том І, дв.вх.рег№1/03.01.2017г. в СВ Генерал Тошево.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Пчеларово, Къща продажба