Къща ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ ул. „Струма” №56
58 м²
19,050 лв
2017-11-10
Предмет на публичната продан е СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56126.601.837.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010 г. / 14.12.2010 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата: гр. Петрич, п.к. 2850, ул. Струма, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.601.837, адрес на поземления имот: гр. Петрич, п.к. 2850, ул. Струма, площ: 332 кв. м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), съседи: 56126.601.835, 56126.601.215, 56126.601.216, 56126.601.836, застроена площ: 58 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, а съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 185, том III, рег. № 9309, дело № 538 от 2008 г., вписан в Служба по вписвания – гр. Петрич, вх. рег. № 2067 от 03.09.08 г., акт № 89, том II, дело № 1687/08 г., представлява недвижим имот, с административен адрес гр. Петрич, ул. „Струма” № 56, а именно: ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА построена в югозападната част на държавен имот с пл. № 837 (осемстотин тридесет и седми), попадащ в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I (първи) в квартал 12 (дванадесети) по плана на гр. Петрич, при съседи на имота по скица: от две страни – улици, ПИ № 4645, ПИ № 836. Конструкцията на сградата е масивна с носещи стоманобетонни колони, подова конструкция на гредоред и тухлени стени. Покривът е дървен, двускатен, покрит с керемиди. Отвън сградата е с варо – циментова мазилка откъм улицата и неизмазана откъм двора. Стълбищната клетка е външна стоманобетонова по стъпала до втори етаж. Построена е през 1961 г. Първият етаж се състои от 2 стаи и санитарен възел с баня, а втория етаж се състои от коридор, спалня, кухня и дневна. Основен ремонт на жилището е правен през 2007 г, като е изпълнена ст.бет.плоча. Състоянието на обекта се характеризира със следното: пода е на теракотни плочи и циментова замазка, а стените и таваните на варова мазилка. Санитарният възел е за ремонт. Дограмата по прозорци е смесена – ПВЦ откъм улицата и дървена откъм двора. Имотът се намира в ромския квартал на гр.Петрич, на ул. „Струма” 56, в близост до река Луда Мара, ПГ по лека индустрия и гробищния парк. Пътят до и край обекта е асфалтиран. До оценявания имот има места за паркиране. Районът е с напълно изградена инженерна инфраструктура. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал. 1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Петрич, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Ощеtargimot.com

Къща ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ ул. „Струма” №56
91 м²
19,050 лв
2017-10-19
Предмет на публичната продан е СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56126.601.837.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010 г. / 14.12.2010 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата: гр. Петрич, п.к. 2850, ул. Струма, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.601.837, адрес на поземления имот: гр. Петрич, п.к. 2850, ул. Струма, площ: 332 кв. м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), съседи: 56126.601.835, 56126.601.215, 56126.601.216, 56126.601.836, застроена площ: 58 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, а съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 185, том III, рег. № 9309, дело № 538 от 2008 г., вписан в Служба по вписвания – гр. Петрич, вх. рег. № 2067 от 03.09.08 г., акт № 89, том II, дело № 1687/08 г., представлява недвижим имот, с административен адрес гр. Петрич, ул. „Струма” № 56, а именно: ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА построена в югозападната част на държавен имот с пл. № 837 (осемстотин тридесет и седми), попадащ в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I (първи) в квартал 12 (дванадесети) по плана на гр. Петрич, при съседи на имота по скица: от две страни – улици, ПИ № 4645, ПИ № 836. Конструкцията на сградата е масивна с носещи стоманобетонни колони, подова конструкция на гредоред и тухлени стени. Покривът е дървен, двускатен, покрит с керемиди. Отвън сградата е с варо – циментова мазилка откъм улицата и неизмазана откъм двора. Стълбищната клетка е външна стоманобетонова по стъпала до втори етаж. Построена е през 1961 г. Първият етаж се състои от 2 стаи и санитарен възел с баня, а втория етаж се състои от коридор, спалня, кухня и дневна. Основен ремонт на жилището е правен през 2007 г, като е изпълнена ст.бет.плоча. Състоянието на обекта се характеризира със следното: пода е на теракотни плочи и циментова замазка, а стените и таваните на варова мазилка. Санитарният възел е за ремонт. Дограмата по прозорци е смесена – ПВЦ откъм улицата и дървена откъм двора. Имотът се намира в ромския квартал на гр.Петрич, на ул. „Струма” 56, в близост до река Луда Мара, ПГ по лека индустрия и гробищния парк. Пътят до и край обекта е асфалтиран. До оценявания имот има места за паркиране. Районът е с напълно изградена инженерна инфраструктура. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал. 1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Петрич, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Ощеtargimot.com

Къща ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ ул. „Струма” №56
58 м²
18,200 лв
2017-4-30
Предмет на публичната продан е СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56126.601.837.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010 г. / 14.12.2010 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата: гр. Петрич, п.к. 2850, ул. Струма, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.601.837, адрес на поземления имот: гр. Петрич, п.к. 2850, ул. Струма, площ: 332 кв. м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), съседи: 56126.601.835, 56126.601.215, 56126.601.216, 56126.601.836, застроена площ: 58 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, а съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 185, том III, рег. № 9309, дело № 538 от 2008 г., вписан в Служба по вписвания – гр. Петрич, вх. рег. № 2067 от 03.09.08 г., акт № 89, том II, дело № 1687/08 г., представлява недвижим имот, с административен адрес гр. Петрич, ул. „Струма” № 56, а именно: ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА построена в югозападната част на държавен имот с пл. № 837 (осемстотин тридесет и седми), попадащ в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I (първи) в квартал 12 (дванадесети) по плана на гр. Петрич, при съседи на имота по скица: от две страни – улици, ПИ № 4645, ПИ № 836. Конструкцията на сградата е масивна с носещи стоманобетонни колони, подова конструкция на гредоред и тухлени стени. Покривът е дървен, двускатен, покрит с керемиди. Отвън сградата е с варо – циментова мазилка откъм улицата и неизмазана откъм двора. Стълбищната клетка е външна стоманобетонова по стъпала до втори етаж. Построена е през 1961 г. Първият етаж се състои от 2 стаи и санитарен възел с баня, а втория етаж се състои от коридор, спалня, кухня и дневна. Основен ремонт на жилището е правен през 2007 г, като е изпълнена ст.бет.плоча. Състоянието на обекта се характеризира със следното: пода е на теракотни плочи и циментова замазка, а стените и таваните на варова мазилка. Санитарният възел е за ремонт. Дограмата по прозорци е смесена – ПВЦ откъм улицата и дървена откъм двора. Имотът се намира в ромския квартал на гр.Петрич, на ул. „Струма” 56, в близост до река Луда Мара, ПГ по лека индустрия и гробищния парк. Пътят до и край обекта е асфалтиран. До оценявания имот има места за паркиране. Районът е с напълно изградена инженерна инфраструктура. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал. 1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Петрич, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Ощеtargimot.com

Къща с парцел 1070кв.м. с.Тополница

Благоевград и област Петрич Тополница Няма
3 стаи
70 м²
26,068 лв
2017-2-7
Продава се къща с. Тополница, общ. Петрич, ведно с двор от 1070 кв.м. Къщата е с две големи стаи и кухня. Изградена е с тухли и гредоред на тавана. Покривът е ремонтиран. Къщата се нуждае от ремонт. Има партиди за ток и вода. Имотът се намира на главната улица на селото срещу площада. Парцелът е ъглов, равен, без денивелация, с около 50 м. лице към главната улица и около 20 м. лице към другата. Селото се намира в близост до автомагистрала ’Струма’и до Марикостински минерални бани, в близост до пътната артерия свързваща Македония и Гърция.
Още555.bg
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Петрич, Къща продажба

Парцел с къща 1070m2 с. Тополница, община Петрич

обл. Благоевград, с. Тополница
13,300
2018-1-9
Самостоятелна Ток Вода Гредоред Продава се парцел с къща с. Тополница, общ. Петрич, ведно с двор от 1070 кв.м. Като парцелите се водят по документи два парцела. Парцелът с площ от 1000 кв.м. е равен, ограден и обработваем, с голяма асма пред къщата и е ъглов с лице на две улици. Имотът е целогодишно достъпен и е захранен с ток и вода. Къщата се състои от малка покрита стълбищна площадка, от която се влиза в две стаи и кухня. Подовете са на циментова замазка, дограмата е дървена двукатна, а стените са на варова мазилка. Покривът е четирискатен с керемиди и е наскоро ремонтиран, а подпокривното пространство е използваемо за складови нужди. Къщата се нуждае от ремонт и осъвременяване. Къщата е подходяща за постоянно обитаване. Близостта до важните пътни артерии за Гърция и Македония и до утвърден балнеоложки курорт като Марикостиново, както и заобикалящата го красива природа, превръщат селото в едно добро място за постоянно обитаване и развиване на бизнес.
Ощеalo.bg

Къща с парцел 1070кв.м. с.Тополница,общ.Петрич

Общ.Петрич, с. Тополница, гр.Благоевград, Област Благоевград, България
13,300
2017-6-10
Продава се къща с. Тополница, общ. Петрич, ведно с двор от 1070 кв.м. Къщата е с две големи стаи и кухня. Изградена е с тухли и гредоред на тавана. Покривът е ремонтиран. Къщата се нуждае от ремонт. Има партиди за ток и вода. Имотът се намира на главната улица на селото срещу площада. Парцелът е ъглов, равен, без денивелация, с около 50 м. лице към главната улица и около 20 м. лице към другата. Селото се намира в близост до автомагистрала ’Струма’и до Марикостински минерални бани, в близост до пътната артерия свързваща Македония и Гърция.
Ощеobiavi1.com

Къща с парцел 1070кв.м с.Тополница,общ.Петрич

Къща с парцел 1070кв.м с.Тополница,общ.Петрич
70 м²
13,300
2017-2-21
Продава се къща с. Тополница, общ. Петрич, ведно с двор от 1070 кв. м. Къщата е с две големи стаи и кухня. Изградена е с тухли и гредоред на тавана. Покривът е ремонтиран. Къщата се нуждае от ремонт. Има партиди за ток и вода. Имотът се намира на главната улица на селото срещу площада. Парцелът е ъглов, равен, без денивелация, с около 50 м. лице към главната улица и около 20 м. лице към другата. Селото се намира в близост до автомагистрала ’Струма’и до Марикостински минерални бани, в близост до пътната артерия свързваща Македония и Гърция.
Ощеimoti24.com